20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 mart 1947 CUMHURIYE1 RakiM bulunnuyan 12000 kilo kuvvetlnde AMEEİKAN PEYNİB MAYASI Dünyanın En İyi Plâstik Saat Bilezikleri L P E N İ R O Fi>asaya bol mlktarda arzedilmişttr. 12 ?i?elik sandıklar fiatı 60. Lira 48 şişelik sandıklar fiatı 48. Lira Her yerde ısrarla PKNtROL Peynir Rlayjonn teteybdz., tesbi temtoatUdır. Deposu: Gâlat» Gümrük sokak Kilrkçübaçı han No. 5 m ^ H Balıkesir Vaüliğinden : gelmiştir ve birkaç güne kadar satışa çıkarılacaktır. Taşra saatçilerinin siparişleri kabul edilir. Toptan ve perakende satıç yeri: Türkiye mümessili: 1 Balıkesh Smdırgı yolunun O+OOO0+707 nd kilomrtreler ara« parke kaldırım mşaatı açık eksiltmeye konmujtur. 2 Keşif bedeli «27727'> lira 38 kunıj, geçici teminatı 2079 lira 60 kuruştur. 3 Bu ije aid fvrak hergün Bayındrrlık MüdGrlüğGnd* gSrülebilir. ' •"«•"• 4 Ihaleai 3 nisaa 1947 ptrjembe günü saat 16 da ll Daimî Komisyonunda yapılacaktır. 5 îsteklilerin ıhale gününden en az Gç gün evvel (tatîl gflnleri hariç) Vilâyete müracaatle uarulîl dairesinde tslacaklan ehliyet ivesikası, Ticaret Odası vesikaı ve geçici terninBtlarile birlikte ll Dai(3107) 1 1 1000 liıa keşif bedelli bir otobüs karöseri yapunı işi açık mî Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. eksiltmeye çıkanlrnıştır. 2 Muvakkat teminatı 825 liradır. 3 Şartnameler, çalışrna saatleri içinde hergîin Belediyede g5rülebilir. 4 Eksiltme 28/3/1947 tarihme ras>lıyan cuma günü saat 15 te Belediye Komisyonunda yapılacaktır. 5 Taliblerin belirli yer ve vakitte teminat akçelerini jratır1 'KkçiltTneye konulan lş: Ankara çehrl hnar plim çerçeved Içindek' mış oldukları halde hazır bulunmalan ilân OIUTTOT. (3305) Cankaya, Küçükesat ve Etltk seyran bsğlan bölgelerinin halihazır haritasile imar parselâsyon pMrlarmm düzenlenmeai ve aplıkasyonudur. Keşif tufpn 67950 liradrr. 2 Ihale, 21 mart 1947 cuma gfinfl saat 16,30 da Villyet Konagındak'. toplantı salonj^da Imar Yönetim Kurulu önünde kapalı zarl usulile yapılacaktır. 3 Eksilfene sartlaşmasa ve buna ba|h kâğıtlar flç llra 40 kuruç muKabilinde Imar Müdürlüğünden almabüir. 4 Eksiltmeye g:ıebilraek için: a) Iste'..Ülerin nsulime göre 4647 lira 50 kunış geçid temlne't veTmelerl ve bir defada en az 400 hektarlık halihaıır haritası Ijini iyi bir suretta başardtgını veya idare ve deııeüeuiğini lspata yarar vesikalarile birlikte ihalc Saü» yeri: gününden en az tatil günleri hariç Üç gün önce Imar Müdürlüğüne basyuRefik ve Müfid Sddıkcglu Kar'deşler Komandit Şti. rarak bu işin eksiltmeâne girebilınek için yeterlik belselerl aimalan lâzımdır. , b) 1947 yılında bir TîcaVet Odasma kayıdlı bulunmak, Beyoglu, İstikîs! Caddesi 36 3S. c) 2430 sayılı kanunun aradığı diğer vasıfları aiz olmaktrr. Telefon: 40100 Telffraf: Motorfit İstanbul 5 I=;tovh!erm teklif mektubh^mı eksiltme günü o'an 21 '3/1947 cums günü saat 15,30 a kadar alındı karşılığmda tmar Yönetim Kurulu baskanlığına venneVeri lâzımtiır. PostadaM gecikmel«r kabul edilmes. (2795) SİNGER B&hçe NSeraklı!arın! • tatmln edecek kadar makbul çiçek, meyva, bağ, asrl ve f<?nnî budama, aşı, hoşart mantarl. hastalıklarla mücadde yapıln. İs Ear.kası arkası No. 20. Tel: 34171 SAATLERİ E m i n ö n ü 8 İstanbul Malkara Belediye Başkanlığmdan: Belediyemizce yeni aîman ksjnyona bir karöser yaptırdacağından 15 gün müddotle açık eksıltmeye komılmuştur. Muhammen kıymeti 7500 lira olup, muvakkat teminatı 5S2 lira 50 kuruştur. Şartnamesi tatfl gOnleri dışmda hergün Belediye Mufeasebesinde gorulebillr. Harlçten vukubulacak talıblere posta Üe gönderilir. Ihalesi, 31 mart tarfiıtnd* pazartesi günü saat 14 te Belediye Daiml Encümeni hurarunda yapılacağından taliblerin belirli gün ve ssatte teminatlarile birlikte Malkara Belediyesine müracaatleri. Postada vdbrbulacak gectkmeler kabtıl edilmiyecegi îlAn oİTinur. (3315) Tekirdağ Beîediyesinden: Ankara Belediyesi ımar Müdürlüğünden: ARDATH Meşhur tsvigre A L T I N Saatleri Türkiyeye de geliyor. ÜROLOG . OPERATÖB Prot ^"^"" Makine, Elektrik •••••• ve Mensucat Mühendisleri SMİTHS Otomaiik T^eomelrelerimîıdtn Ciı'i M'kfarda Getirfmek İmkânı Hasıl Olmnslur. B9haeddfnLü!f!Varna! Bobrek. Mesane. Mral rc Tenasül f ollan HastatıUan MDtehassıs». Seyoâiu, Iş Bankası karsısı EmtrNevruz «okak No 10 Panaiys Aprt No. l relefon: «2203. Istanbul Ticaret Borsasından: 4355 sayılı kanunun tatbikma aid nizamnamenin 29 uncu maddeM mucibince Borsa Tellâllığı İmtihanı Açılmıştır. Yukanda adı geçen 29 uncu maddede yanlı evsafa hais ohıp da tellâllığa talib olanlann İBitihanları yapılmak üzere 19 mart 1947 taribine musadif çarşamba günü saat 14 te fotografh nüfus hüviyet cüzdanlarile birlikte Borsa içtima salonunda hazar bulunıoalan ve muayyen gün ve saatte her ne sebeble olursa olsun bulunmıyanlarm Imtflnmnııı müteakib devreye bırakılacağı ilân olunur. Göz Hekimi Nuri Fehmi Ayberkı Hsydnrpaşs Nnmunç hastaneai Gö? Mötebassısj tstanbul Beledlyes) ttarsısmds 23212. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden: Evvelce ilân ecKlndş olan Sisrrdk Observer gınavı 28 mart 947 d« Eastitü binasınd* yapüaeaktır. 1 Smava iştirak edecek olanlar belgelerÜe birlikte içbu tarihte saat dokuzda Enstitüde buhmacaklardır. ,2 Sınava iştirak «denlerin Ankarays kadar gellç v» dönüs masraflan kendilerine aiddir. 3 Sınavı kazananlar derhal i$e baslattınlaeaklır. 4 Gününde smavda bulunmıyanlar haklarmı kaybetmlş sayıiacaklar<*"•• (2932) İşçi Alınacak 5 •1 KEMIK ALIYORUZ Kartal Sun'I Gübre Fabrlkamız içm ketnik ahyoruz. Bulunduğu iatasyon vagon teslimi veya Kartal iskelesine teslim kemiği olanlar fabrikamınn Merkezi Yeni Vallde han 62/63 numaraya bildirsin. Telgrai: MUTLUTAŞ Telefon: 22978 MİHAEL .ÇİKVAŞVİLİ ve Ortakları Eshama Münkasem Komandit Şti. E. T. T. İsleimeferi Umum Müdiirlüğünden: Bilecik Beîediyesinden: 1 Eksiltmeye konulan is, Bilecik Şehir Elektrik Santral ve şebekesi iji olup keşif bedeli (61079) lira (95) kuruçtan ibarettir. 2 Bu ijin muvakkat teminatt (4304) liradır. Bu teminat Belediye veznesine ihaleden evvel yatinlmıa. olacaktrr. 3 Ekailtme 27/3/947 persembe günü «aat 16 da Bilecik Belediye Baskanlığuıda toplanflcak encümende kapah zarf usulü ile yapılacaktır. 4 Ekaflhne sartnameel, fcesif, fennt çartname, mukavelename, huaust jartname, proje Te buna aid diger evrak Bilecik Belediy* başkanlığında göriilebilir. 5 Ba işe girmek irtfyenlerm raüteanlıid, yflkaek mühendis, münend» olmam vej'a bu gibi bir fen adamile iştirak etmesi ve Ticaret Odaaina kayıdlı truluntnası ve bunlan tevaîk edecek vesika ibraz ederek ihaleden (3) gün «vvel (tatil gönleri haric) Belediye Bajkanlığin» yazj fle müracaat ederek yeterlik bdgeai aîma« ve bunu tcklif mektubuna eklemesi saTttır. SATILIK • PAMUK VATKA MAKİNELERİ MüceddPd iki hallaç maktnesile cHartman» marka 125 cm. genlşliğinde pamuk vatka tarak makinesi bütün tefemıatile satuıktır. Alâkadarların aşağıdaki adrese müraoaatleri rica olunur. S U A D E R L E R Bankalar Cad. Nazlı Han, kat 2, Oalata, Telefon: 43811 istanbul Muhammen bedeli Lia K. 1448 79 (Oeşidli Mal Satışı ) Defterdarlığmdan: Geçid teminatı Lira 109 Ciball Ayakapıda 176 sayıh ŞaJdr Kopunm hnrda dermr ardiyesmde bı£ırnan (6913 450) kilo hurd* dernir, bakır, kursun, pflt v«salre (Dosya 5119667) 3? 10 M11I1 Savunma Bakanlığı Eyüb gayrimamul ambannda bulunan beher kilosu (16.67) kuruş vasatf mahamfflen bedelli 2000 kilo kadar inoe, 1000 kilo kadaı kaltn balye çemberi parçalan. (M«vcud çemberleT üç tondan farl» çıkhğı tak&rde ıhal« bedeline g6re hesab edilecek flaüa o atfktan da müteahhld almayı kabul edeoektlr.) (Do«ym 51190402). 373 20 29 Defterdarlık «mbannda Vchınan 10 parçadfe 62 metre 20 sar.tim gömleklik popöa. (Dosya 51300441) 94 20 Defterdarlık anvbannda bulurten 3 psrçada 81 mefc* ve 40 santim kntfl. (Yatak yüsü). (Dosya 51300437) 15 45 Defterdarlık »mbannda bulunan 15 kilo 450 gram mor.te jlvtsi. (Dosya 51300434). Yukanda yaalı menfcul mallar 24/3/947 pazartesl günü n a t 18 te MÜ11 Eml"«k Müdürlüğündeki komisyonda ayn ayn pazarlıkU satılacaktır. îsteklilerin nöıayet saat 15 « kadar yatıracaklan feminM makbuzlan r t niihıs cüzdanlaril« setı? günü komisyona, fazla bilgi için aözü geçen MudürbRşvuırmalan. (Temiratlar önoeden de yatınlabilir.) (3290) 6 IstekÜlerin belli günde «aat 14 e kadar 2490 sayılı kanunun 32 n d maddeei gereğine* tanzim edecekleri teklif mektublannı Belediye Encümenine makbuz mukabili vermeleri lâzımdır. Postada valti olacak gecikme kabul edilmez. '(2708) I İ ı Idaretnlzin Şişli Atelyesd için 1 frezeci, 2 markaeı ttsvly&JL, 10 tesvrred, 5 ka/ba tesviyeci ve 7 soŞuk demirdye acele Ihtiyacımıs vardn*. 1 If yeri ile işçinin evi arannda mırteber olmak üzere meccan! tramvay pesosu. 1 Yüzde yirmi bes pahahhk «ammı, * *.' W tDARE MECLİS1NDEN : 3 Nüfus başına ayda bes lira aile zanmn. 4 Mesai gaati harici çabstınlanlara yüzde otuz BHnmfle mesai fleretL Şfrkettmte 1946 senesl mnuml heyet! 5 Altı seneye kadar her aene bes kurııştan günde otuz kuruştan kıdem 31 mart 1947 pazartesi günü saat 14 te Ayvansîurayda bulunan idare m»rkezin6 Haftada bir gün ücretll hafta tatiH, de adiyen toplsRacaktır. 7 Bir kab yemek ve yarım ©kmek meccanen verfldiğl glbi, hastaîık zaOrteklann içtlma g'taftne kadar hftmanında da tedavi ve ilâc masraflan da idareye aidddr. mll bulunduk.lan lüsse senedlerlni şir8 I? elbisesi, palto meocanen verillr. kat veznesln? kaydettirmeleri ve topAlâkadarlann askerlikle ilifiMeri olmamBİan ve askerHklerini bitirmlş olİ3ntı günUnde bizîat veya. vekâleten malan lâzımdır. gelmeîerl rica olunur. Îsteklilerin Beyoğlu Tttnel roeydanmda lsletmemizln Sinci ka* tat içleri ve GÜNÎ>EM: sicil müdürlüğüne müracaatleri lüzumu bildirillr. (3301) 1 îdare mecosl ve tnurakıb rapoclannın okunması; 2 1946 yılı bilânçosu kftx ve sarar hespblannm tetkik ve taadlküe idare meclisınln ve mTiratablarm lbraaı; Özel bir tesebbüs sahibi tarafından Galatada bir büro binası projesi S Sermayenln tezyidl hakkında aT. Y. Mimar ve Y. Mühendisleri arasmda müsabakaya konuhnustur. lınan kararm tasvibi. Müsabaka süresi iki aydır. 4 Mttddett blten muraiıblann yerine yenilerln tntihabı ve ücretlerlnln tayinl. PROJE MUSABÂKASI Birinci Mükâfal 800, İkinci 500, Üçüncü 300 Liradır. Br. M. OSMAN SAKA re DahlH Hastakklar Miirehassısı. Türbe, Türbe, 1 tstanbul Belediye karsıs Sinaı Sinanağa daireleri No. 19 Telefon: 23565 Müsabaka sartlan her gün, tteınbul 4 üncü Vakıf han No 20 de T. Y. Mimarlar Birliginden saat 9,30 12 00 arasmda almabüir. Tekel Genel Madürlüp llânları 1 Biri&d neri Gom dinamit Ikind nevi Gom dinamit Grirotin Ros Grizotin Ku« pazarlıkla «atm almacaktn*. 2 7 mart 1947 tarOılnde Oend Müdürlttk Tekel Maddeleri Şubestndeki Alım Komisyonunda yapılacağı tvvelce ilân edilen pazarhk gorülen lüzum üze~ rine 26 mart ç&rşamba günfi saat 15 • tfillk «dilmlstir. S Şartlasma, hergün adı geçen subeden almablllr. 4 Iîteklilerin belirli gün ve saatte teklil edecekleri flat üzerinden % 7,5 guvenm» paralarile birlikte mezkur komisyon* müramatleri ilân olunur. 5 İdare, kısmen Yeya tamamen üvatede serbesttir. (2956) 30^)00 kUogram 200.000 > 100.000 > 85.000 • 415.000 Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı üeffk Saydam Merkez Hıf^ssıhha Müessesemiz Tifüs Şubesi Hıtiyacı için 1/41947 tarihinden aralık 1947 sonuna kadar 100000 aded günlük civcivli yumurta açık eksiltme suretile sabn ahnacaktır. Muhammen bedel 150OO, geçici teminat 1125 lira olup eksiltme 24/3/1947 pazartesi günü saat 15 te Müessesede toplanacak Sstınalma Komisyonunda yapılacakhr. Şartnamesi her gün müessesede görülebilir. Taliblerin geçici teminan yatırmak üzere bir gün evvel gelerek birer irsaliye almaları ve eksiltmeye girmek için belli gün ve saatte Müessesede hazır bulunmalan. (2846) Dr. FAHRI C1LAL Sinir Kekemeük ve SSylerae Kusurlan TedavisJ Cagsloglu, Hilâllahmer radderi 1 HAKİKATLER ALEM' İNCİLİ SERİF NÜÜUÜE AKKARA FİDANUĞI Salon yeçilliklerinizi, envaı çamlpr, meyva ağacları, etiketli güller, süs fidanları, sarıraşık ne.dleri vesaire. Ortakoy A N K A R A Bahçesmde H B bulabilirsiniz. Kataloğumuzu istiyer.lere, göndîriyoruz. VASIL Karton dldli. 550 sahifeHk TÜRKÇE nüshası tediyeli olarak posta Üe gönderilir. İstanbui VakıfLar Direktörljiğü Jlânlagfl İNEGÖL MEMURLAR KOOPERATİFİ Tasfiye Memurlnğundan t Inegol Memurlar Istihlftk Kooperatifinin 2/3/947 tarihlndea ltibaran feshlne karar verilmis oldujundan slrket dainlerinia şirketteki hukuklannı üçüncü ilân tarihinden itibaren bir ay içinde müracaatle isbatt etmeleri lüzumu ilân olunur. Fİatı YÜZ KURUŞTUR îstanbul Khabı Mukaddes Şirketi, 489 İstiklâl caddesi. Bandırma Merinos Yetislirme 1 Kuruırmrntız rnüstıh^emlpri için 115» kat eİL se, (kâsket ve tozluğu dahil) açık eksiltme ve pazarlık suretile yaptırılacaktır, 2 Eksiltme 31/3 917 pazarlesi günü «aat 13 te vapılaca'ıtır. 3 Beher kat için muıamrren bedel «35» lira olduğur.dan ekriltmeye girn*ek için kesin teminat olarak «603» liranın çiıtlik veznesine yatırıltıası lâzımdır. 4 Kumas ve malz«rr!'? nümuno~i i^artde mahfuz olduğundan îsteklilerin mür?~aatle gcımeleri lâzmrtır. Elbieeler peyderpey veya top*an ihale gününden itibaren bir ay zarfında muayene komisyomrssa heğ^nilmek suretile tos'irıı alınraktır. 5 Dân vesair masraflar mliteahhids aid olup daha fezla tafiilât almak istiyenler idareye müracaat edebüirler. (3190 ( Çemberlitaşta Molla föiari mahallesiıün Atikmedreae sokağınd» 9, 11 kapı 273 ada, 2 parsel sayılı ve 76.50 metre iare Bayrampaşa eamü çadırvan mahalü arsası muhammen kıymeti «1S3O> îira, pey parası «115> lira. (D: 7175) Kumkapıda Saraçishak mahallesinin Tfirkeli oadd«sind« 30 kapı, 730 ada, 33 parsel sayılı ve 12 rrvHre kare ahşab dükkânm tamanu. Muhammen kıymeti «1005> 1*» «13> kuruş, pey parası <76> llra. (D. 4137). Fatihte Haydar mahallesinin Haydarbnareti sokağında 60 kapı, tLTÖ ada, 6 parsel sayılı ve 42 metre kare arsanın tamamı. Mtthammen ktyntetl «217» l i n «98^ 'mıruş, pey parası d7» Hra. (D. 7732) Aübey koy.ınde Silâlıtar Abdullaîıağa vakhndan tekke bteASinın «nkaa •*mel d'ivarları haric olmak uaere kıymeti «1200> llra, pey parası «90» lirm. (D. 540 M.) 1 BaÜtmey* honvlmı 1>: Ank*ra «ehıt tesr plim yeııjevvA içtodeki Yukanda yaalı taşınmaz mallar vt enkar satdmak fizere açık arttumay» Altundag, Yenidogan, Atıfbey, TeUa v Çnknnmbsr bölgelerinin hniihnTJT çıksrılmıştır. haritasile tmar parsel t*yon pîânlanmrı düaenlenmesl v «plikaayomıdur. rhalesi 1/4^947 salı günü saat 15 te yapüacağından, lsteklflerln nüfu» v« flcaKesH tutan: 38200 liradbr, metgâh vesikalarile belli gün ve saatten önce istanbul Vakıflar Başnrüdürlüja 3 Ifaale, 21 mart 1947 ctana günfl. saat 16,30 da VSâyet Konağındaki Mahlulât Bürosuna gekneleri (3272) toplantı «alonunda Imar Yönetim Kurulu Snünd« kapah tarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şarfcLasmMi re bona baglı kijıdlar Ur Ura 81 kurus. nrukabilinde ünar Müdürlüğündea alınabfllr. 4 Eksiitaeye girebilınek için: a) îsteklilerin usıılür.e göre 2865 Ura geçiei teminat vermeleri v» biı defada en az 800 hekterhk halihmar haritası isini iyi btr surette baaarâıgmı veya idare ve den«tlediğini ispata yarar vesikalaril* birlikte ihale gününden en Işlehne Müdürlüğümüzde göTÜİeoeic nümtıne esvataya g5re 32 bin aded az tatil günleri hariç üç gün önce Imar Müdüriiigün* basyurarak bu eksiltmesine girebilmek için yeterlîk belgelerl aimalan lâzımdır. somun açık eksiltme ile yaptırılacaktır. b) 1947 yılında bir Ticaret Odasma kayid.li bulunmak; 1 Somuımn befeer adedinJn fiatı altı knrua olup tamammm tutan c) 2490 sayılı kanunun aradığı diğer vasıfları haiz olmakttr. «1920» liradır. . 5 Isteklilerüı teklif mektublaruu eksiltme günü olan 21/3/1947 cuma 2 Ek«iltmeye girebilmek için brteklÛerin «144> lira geçid teminat y*günü saat 15,30 a kadar almdı karşıhğmda tmar Y3netim Kurulu Baskanlıttnnabn çarttır. ğma vermeleri lânmdtr. 3 Eksiltme 24/3/947 gününe tmuadlf pazartesl günfl aaat 16 te MerPostada gedkmelar kabul •dBmes. (2796) k « Işietme Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacakhr. 4 Lsteklılenn muayyen günöe geçici teminat akçelerile birlikte komisyona brşvurmalan ve yaptınlacak somtınlara aid nüımjnelerin Merker I}letme Müdürlüğü ile Istanbul Linıan Han Orman Başmühendisliğinde görü'ebileccği ilân oluaıur. (3009) 1 29500 lira keşif bedelle iki tip nzerine 472 aded ilkokul sırası 3'4 947 perşembe günü saat 15 te İl Daiınî Komisyonunda yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konmustur. 2 Geçidi teminat akçesi 2212 lira 50 kurustur. 3 îsteklilerin geçici teminat akçe veya mektublarile 1947 yılı Tlearet Odası vesıka'arını 31 mart 947 akşamına kadar bir dilekçe ile Valiliğe müracaat edeTicaret Bakanlığı tarafmda" tahsis dıçı bırakılan Bedfcrd Varayonları bu rek bu isler için alac^kları yeterlik belgesini 2490 sayıh kanunun 32 nci maddesindeki şartlara uyarak tanzim edecekleri teklif mektublaruu ihale günü saat kere ofisimiz tarafmdan satışa çıkarılmıştır. Bu kamy«nlar 2.5 tonluk altı sillndirlidir. Arkalannda ddrt lâstigi «32X6 14 e kîdar II Da:mî Komisynnu başkanhğına vermeleri 4 Bu işe aid keşif ve şartnameyi her gün Daimî Komisyon kaleminde gö«b'admda> eynca tki yedek lâstiği, standard avadanlıgı btılunmaktadiT. . (3178) Batın almak tetly«ıl«1n ofistaiz satıç müdürlüğüne müracaat etmeleri. (3140) rebtlirler. Dr. HAFIZ CEMAL Ankara Belediyesi tmar Müdürlüğünden: LOKMAN HEKİM DAHİLtYE MÜTEHASSB1 Divanyolu 104 Muayene saatleri 2,55. Tel: 223981 D O K T OR Zîyaeddin Naktav Cerrahpasa hastanesi Kalak, borun, bojiaı (axn hastalıkJan mlitehassısj Ankara caddesi 15 İŞÇİ KIZ ARANIYOR Devlet Orman îşletmesi Ankara Merkez Müdürlüğünden: Ambalâj işlerinde çalışmak ü?ere işçi kızlar, ahn^caktır. Istivenler Yenipostane caddesi Atalar Mağazası yanuıda Temellı han Ko. 'J a müracaatleri. Erbaa Beîediyesinden: 1 Erbaa ilçesinin elcktr'k tesiîatı. santral binası. ve Dizei 70 Kv. lık motör gurupu ve şebeke tesisi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Keşif bedeÜ (162 214) liradır. 3 İhale. 5 nisan 1947 cuma günü saat 15 te Erbaa Belediye binagmda Belediye Komisyonunca yc\pı'acaktır. 4 Muvakkat teminat (9360) lira (60) kuruştur. 5 Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanundaki vasıflardan maada şimdiye kadar etı az 75 bin liralık biı e'ektrik tesisatı! nı muvaffakıyetle yaptığına ve muvakkat kabulüne .dair resmî evI rakln asıl veya Noterden musaddak örneîjlni Erbaa Belediyesins vererek iha.leden bir gün «vveline kadar bu iş için eksütmeye girebileceğine dair vesika alması lâzımdır. 6 Îsteklilerin 3 üncıi msddedcki iheile saatinden bir saat evveline kadar 2490 sa>;h kanunun tarîfatı dairesinc'e hazırlıyacakları zarflannı komisyon başkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri şaTttır. ' 7 Postada vukubulacak g^cikme sayılmaz. 8 Bu işe aid keşif hiilâ«?sı ve şattnameler bedelsiz olarak ''stenildiei takdirde Belediyece adreslerin* gönderilir. Proje, hergün Erbaa Belediyesinde görülebilir. (3244) Ankara Valiliğinden: Serebst kamyon satışı re! Ofisf Vmm Müdürlgğiînden: Kırmızı Avrnpa glavol çtçeeı 101) tanclik ambnlâilı kııtu içinde 10 llra. Posta tediyeli knbol edüir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle