19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 mnrt ÜNÜN MEVZULARI Kurdde^eünin sporculuğu Drednotım torpido ' sürati & • > Şişkin pan yerine uzun nefes Bizimkiler Asvrupa güreşlerini r* neye ' çabuk bitirîrlerdi? Kıırrldereli Amerikada s arşılıklı J.şaşıns Pelılivanm Aucrikalılara , şükraniyesi | Bcşiktaş 'i kulübündeki menkıbe t *4 HEM NALINA MIHINA Yazan: Ismail Habib Seviik yıldönümü Yarınki törende bulunacak Üniveristeliler hareket ettiler Çanakkale zaferinin Hindistan iktisadı ve sosyalist hükumet Bugunlerde Moskov» konferansı var. Aknan »ulhunun temelleri atılıyor. Dört llder memleketin tertibledlği bu konferans, Yirminci asır olaylannın basında sayılaeaktır. Faka*, geae bugünlerde diğer bir oıay aynı önemde olarak taııhe giriyor: Hindlstaıun muttariyeti. Bu muhtariyeün, cihan efkânnm Moskova ile meşgul oldugu bir zamana rast. Idtılması, inoe diplomatlık tcrahürlerindendir. Ingiltere Hindistanm idaresini bırakıyor. Baçvekil Mecliste, Ingllterenin Hindİ3tan idaresinl 1948 haziranına kadar Hindlilere devir ve teslim edeeeğini bildirmiştir. Bu olay da nasıl tarihî olmasın ki, tngılterenin Hindistana ayak bastığı 1610 danberi aaırlar geçmis, Ingiltere Hindistana büvıik «meMer «arfefcniştir. Ingiliz «iyasetl Tnun zaman ve düne kadar Hindistan etrafmda döıvjyordu. Böyle iken, ne obnuş da, bir buçuk yıllık İngiliz sosyaîist hukumeti, Hindistanj elden çıkarmağa karar verebümiçtir. Eğcr <elden çıkarma» tam ifade Ise, lngüterenin Hindistandakl me?hur ciktisad menfaatleri> bundan sonra ne olacakür? Ruhî bir kapHülâsyon! > ^ ^ . . , . ^ . , . , . Y a z a n : ••••••••%%•.•••>.• Dr. Nizameddin Âti Londrada Doktor Bchcet Vehbi Bey 1 mukemmel, ^faiat... Anlasılan, e zamanKurddereliye «BuEjün .keyfiniz yerinde Jlar •tabiatile uzun süren deniz yolculutni?» dediği laman ya: «Çok mükem ljgundakif azla yemek ve fazla hareketmel, sekiz dakikaıfaj bitirdik>, 'yahud: I sizlikten* mi ne, pehlivanımızm göbeği 18 mart Çanakkale raferinin 32 nci «Bugün galiba birazi farıklığım oîacak, ' artınış olacak. Amerikalılar onu kaptıkdokuz dakika surdü»tdiye cevablar alırj! lari'gftiıbir plâja götürüyorlar. Açık ha yıldönümü, bu yd ÇanskkaleJ* ve bü6ı. Meğer KurddereliıLondranm bvyükj vada ,çeşidli idmarılar başlar. Hele de tün yuudda büj'ük törenlerle kutlanabir koruİMğunda. tatlı meyilli, bir iki kir niz.'kumsaltnda, her gün miktan artü cakbr. Bu münasebetle İstanbul Üniverlometre uzunluğunâaki bir yokuş üze rıJan blr koşuya tâbi rutuluşu. Kurdde sltesinden 30 kişlUk bir gnıp, düa sabah rinde, sabahlan erkeu s erken koşma id' reft ki.Londrada her sabah keyifli ke Ankara Universitesinden çelvrimize geî yi£a * koşardı, şrmdd kumsalda «yaklan len 15 Jdşilik bir grupla birleşerek, saat h manı yaparmış. : Poktor BeJıçet Vehb^Bey kl;Mısmia\ göcrüle • şömüle kocznak biç hoeuna git 11 de kalkan Tırhan vapurlk Çanakkaçot'ukken yakalandığı<b^stalıktanjancakl mijıar. Üç;gün, be? gün, on gün... Ar leye harekıet sayesinde kurttıldıığu içinıspora' tık canma tak deyip tercümana çıkıstı: <Ai>e biz. buıaya sadeoa kofmaya mı bir k'>dsiyet vecdile" sanjandır. geMik?,Verdikleri'altınlar da, verecekkanlıkkjuıda, Prens Saidi HaümiPRşa BoğadçkKİeÜ yalısmda, •birkaçjyıl' son leri^de onlann olsun. Herifler bizi erite erit«>\ pehlivanlıkrtan çıkBracaklar.> Kara Ahm«,din kolunu İTÜkeoekfkadar! Boj^una kUosu düsüyor. Ne g5begi kalOn fkl Rum T»tandMi taraftndan kuruyaman bir gf^rcu olmusLu. Drednöt eav dı, ne\karm. Fakat ne o? Kendindeki lan tHayır Sevenler Cfmıyet'» nln »çüıj damlı Ku3de*an,îfaun,hir ne? Halk Otelindeki dinle trreııi. dün, Cemlyeün muvakkat merkezl olan BeyoğlundaM Hldlvyal Palasta yapılo upuzun y©kr^\seJdzjldalükada\hakhv yicilerelaynen anlatıyor: «Kendiml yokmıjtır. Tdreud» Vall T» Beledly* Relsl Dr. adaınöakilTan yrvermesine karçı: S<B lr^yorum,rTe b« ben bUdiğim Memed de Lutfl Kırdar Ee kalabalık blr davetll kütvergiai m a z h f k İ ğLTim. En'genc .zamanımda büe kendtaıi l«ci hanr buhmmustur. Vall n Beledly* JUdir> dedt bu'kadarlyay gibi gdnnetnJçtim. Meger Helsl, cemlreta muvaftakıretlar dllejertk yenl «çılan dL»pan»«l. kütüphaneyi v« loyükse kall tesml*tlr Cemlycttn «o|u Bum olan 1 ben» kilodan. duytükçe kuvvetim Vfrrp nı ; p î s dil wzat 1123 a^ıı vardır. j Işte okoşudam Ibaaett ZÖten I omm da,ı . • h t m j diy» !t8be Ostune t5be ettim.> DinTeknik Ünlverstteye getirİlea Adalı Halilia ve Koca^Ttıstzfant da ktıleyirilerden blri aorar: tE, sonra güreşecnebl profesörler manları «5Hİ«,klt»bdaıı\»« dstemdaı gel,1er (nasıl ı oldu? > Kurddereli o kendbı« tttanbul Tcknik Ünlvtnlteal tayyar* lnj«at m« cfenıJnbir i? değiroadeoe gö.^enek mahsıiB gülü^le çöyle blr yan yan bakb: kursüıü lcin înglltered«cı davet edilen Prof. ten ve şaheî jneyelândan'.doğma cim.plhale gekUkten aonra karsımız Taylar, tehrteür» celmlf T* dmlertaM b*fgüre^peh. da\ kirn l durabilirdi?> rik» bir şeyd£\Onl»r lamiftır. Teknlk Dnlveralta. Irreçtan Proi. livanlandn, idnvıJarmı da|güreşle yapar| V Pallln U* d« blr mukavel* yapmıjtır. Yol *** lnjaat» kttrsüsü İçin çaSırılan Prof. Pallin. lardL Sahioldeny.önoeki Aradan tırun yıllar geçtl. Mefrutiye önUmOzdeU bafta loerlsindc denlvln* baalıresL Bu haDrldc,devresind«\dikkatîettin: ilk devirieri. Kurddereli, hayatmm y«caktır. tikleri e n ruhlu nokta neies'î son\ gür«3İni yapmak üzere Istanbula Çekoelovakya İle takas muameleleri lerini uzabnaktır denebilir. Çekoalovakya 11* «ramııdaki ticarl tnuaça|ınlır. 1911 yılı, peUivannuz tork alü saaüeroe süpeblleceğinden ^but melclerda, Ukat müddetlerl blr ay oiarak TCrk yaalarmda. Beyoğln Mutasamfı Mufaid mukayyeddl. Tlcarat BakanUJı, ban tarurl kesilmemeyi teminetmeiü.\Za p&zıya, etiemtni1 dtn'< Boy merfaum Milll MQcad«I« «a ge« fc»im«l«r oldutunu göıflnünde tutank, pehlivanlaruun p manlan Kastahıonud» kolordu kuman geclkm* lebtblarl tevılk •dllmek farnla, yet vermeyialeri bundan Ueri gelse ge dani\olan Muhlddta Paç i rdt dos Rafcaniı^m, talutf hltam müddeüni nzatarek. Şi^cin pazıda kol ftsaftn kıa«^olUT,'; tumdu.ve sonra Kahire Klçlai olmustu büeceglnl büdlrmlftlr. kısa âsab vmm i^e elvermez. Beyoglunda, «cnebilenden başfca, bütün Poliı Koleji talebeleri Ankaraya Alafranga güreş ise Jbsa sürtiyor. Fi ekalliyetlerin de spor teşekkülleri oldn• döndüler renk pehlivanlarının fenn! Jimnasfade gu halde Türklerln bundan mahrumiÇehrünlıd» tetklklerda bulunmaSa |elen şişkin pazılı ve katı ada^eli olmayai Cı yetine uzüldüğü içü%'basta bahriye za Ankara Polls Kolajl talebelerlnden blr tiyacları var. Divanyolvc\daki Reletin bitlerinden Ahroed Fetgeri Bey fhnak gnıp. dün akjam Ankaraya dönmüjlerdlr. kahveainde blr kere, duvrolan kavlaüzere, o zacnanın sporj meraklılarını teş İngiltereden gelecek yünlü kumaşlar mış Türk pehivanlannln levbalanna,j bir Bundan blr mOddct «w«l İnglltereye sipa!vik etmesi sayesinde1 Be?lkta» Kulübü d<& d < & me?hur Rus u güre?çisi g ? ç H k v i n i f rlf «dlJml» olan yürüü kuoıaa partllerl gellacılrr. tografına bakınız: Kollanm «Titadan\elmege baalamıgtır. Bu kuraas parulerl mart KuTdderellyi ba kulübde agırhyan ayıaın lklnd yaruında çoja'.acaktır. Fakat lerile kenedliyerek sırtmı göstsrlr \şekilde alınmış bu fotografı •eyreierkea jAhmed Fetgerinin peMLrvanımıza aid bir gerek para ayarlanma«ı, gerekae fumrük «CumhuriyeU teki reslmlerln* yapılan lam dolayulle kunmjlar insan, adalelerin çukurlu çıfantüıNaca> spor menkîbesini çok pahalıdır. dostumuz Ahmed İbsandan dlnlemİ5*bn. yib hali karşısında kendini, bir gövd«, s G«ne Amerika ve İngiHere ile dcaretiml» onun delâleti sayesinde Ahmed den ziyade, volkanik dağ eteklerintleki Amerika ve Ingılterc 11* olan ücarl mül"etgerl ile tanıştım. Bugün de Türk dalgah bir saha görüyorum aanır. naaebetlerlmlzde hlssedlllr dereced* artıs Bporunun en ön safta blr salâhiyeti olan *** kaydedllmektedlr. Bu lkl menrjeket* 1946 Bizim uzun nefesli ve urun adaleli* bu^muihterem deniz albayımız her sey yılı Idndekl «atışlarımız, lbracatunızm yüıpehlivRnlar garibdir ki firenk ddyarında' den^önce Kurdderelinin gSgsündekl hu de S7.8S ıını bulmaktadır. Aynı yıl lçlnde Ameriknya yapılan lhracatımız 87 mllyon 730 güreştikleri zaman işi gayet kısa tut IsusiyeH anlattı: ve bıgiltereye yapılan lhracatımınn tu< .Herkesin gSğsü, malum, ttç cep bln manm yolunu buldular: Bir elense, bir tarı da 75 mllyon 647 bln Uradır. Amerika nara, çapraza alıp bir hamlede ıhın helidir, önii ve yanlan olur. Fakat Kurd ve tnglltereden yapılan lthalatın da nıtarı vertnek. İşte Koca Yusufun Pariste İn d.îrelininki dflrt oepheliydl Bu hall kar Onemll blr jer almaktadır. 1946 yılı lçlnde giliz organizatörü Tom Kanon'un gü şulan bakılınca blrden farkedilmez. Yal bu lkl memleketten 113 mllyon 38» bln llrareşleri öyle çabucak bitirmemesi karşılığı nızı tosan yüksekçe bh yerde bulunup lık lthalat yapılmıştır. Bir tayfa yaralandj oiarak teklif ettiği o çil çil altjn dİJİle da ona yukandan baktığı zaman haySlrkecl nhtımına baglı tkbal vapurunun rıni cTanrının verdiği kuvvete nankör retlelgörürdü ki onun' göğsünde önden Hık edemem> diye reddetcnesi... ve işte ve yanlardan başka, bafflcon çıkıntısı glbl, vlnç kumandacuı Süleyman Vılmaz, vlriç aronda kalarak bellnden agır Kurdderelinin de Londrada şampiyon bir de*üst kısun vardır.tBütün omrüm bombasının •urette yart'anmıatır. Kalve'ye karşı aym mahiyetteki uç dört eo sporcuyum, hiç bdyle'bir göğüs görBir genc kii balkondan düştü bin altınhk teklifı «Sonra bana Türk medim.> Aksarayda înkılâb aokafiında 15 numaralı milleti ne der?> diye kabul etmeyi?i. Ahmed Ihsanın hatırlatması flzerlne, apartımarda oturan 18 yaşmda Ha*!c« aOnlar ki yalnız pehlivan değü aynı za yukarıda işaret ettiğim spor menkıbe dında gene blr kız, hall ailkerkcn apartıdördUncD katmdan dü$müş ve ağır manda meslek seciyeleri çok yüksek a sini, bir de kendi ağzmdan dinliyorum: manın surette yaralanarak baygın bir halde Cerdsmlardı. Öyle fakir künselerin öyle ser «Zcivallı Kurddereliye ramazarun yirmi rahpafa hastanesln* kaldırılraiftır. vetleri reddedişleri başka türlü Izah edi yedi gününde kırk iki güreş yapürmısBir kadın yaralandı km«z. Fakat acaba bu reddedişte i£ lardı. Konarının »dalelerl tutulmus. YaBakırköyund* oturan Salâhaddln adında ıızatırlarsa bir tehlikeye maruz kakna vas yavas arttınlmak suretile gülle id bir genc, nat 23 «ularında farhof blr bald* ları en<Mşesi de bir rol oynamadı mı? manı yapmasını tavsiye ettirn. Zaten bir Abanoz sokagına gltml] v* 10 numaralı geIşin bu tarafını Adalı Halilin nasıl açık gün bizim Beşiktaş Kulübünün Jlmnas nel evde çalıjan Nadirenln kendlslr.a yflz ladığını hatırlıyalım: Hani, Berlindeki tik salortunda altmıs kiloluk gOlleyi laa vermedlglnl görUnc*, bıçıjını aekarek k»muhteliî yerlerinden ağır ııırett* yajimnastik salonunda Alman şampiyonu tik bir top gibi kalâırrverişine saçakal dını ralaraıjtır. nun iki gülleyi birer elile kolayca kal Tnıştan. Ben ki güllectyim, bilirim buKadın yüziinden yaralananlar dnıveri?i karşısında kendisinin iki eîi nun ne d«mek olduğunu.» Beykozda, Talıköyünd* oturan Rafael fl« le bir tanesini ancak kaldırabildiğini göKeskin çizgili çehresinde neşeli bir te Hlkmet blr kadın mescletl yuzünden kavrünce içine blr yılgınlık çöktüğü için gaya tutu$muslar, kavga fonunda Hlkmrt, bessümle devam ediyor: Rafsel'l bıçakla jraralamiftır. ertesi geoe çampiyonla karşılaştığl zat Üç bes gün sonra blrdenblre odaGalatada, eıgırtkan »okajında I numaralı nıan: <Abe, herif acar, işi fazla t ma gelerek o heybetli sesile bagırdıt evde oturan Hasan Çellk ile OardenBar maya gelmer> deyişi... «Ahmed Bey, davacıyun senden, beni garaonlarından Semıl d* Mr kadın meaele*** tlnden kavgaya tutuşmujlar, kavga •onunmahvettinlz.» Eyvah, kan bejnime sıç da herlkUl de blrbtrlerüü bıçakla yaraUFakat Kurddereli Londradan Ameri radı. Acaba gülle idmanınl fazla KH> mıslardır. * kaya gidince... Bu. karşılıklı iki şaşırış ladığı için bir sakarlık mı olmustuT Bir defaya manstuı verilecek oldu: Amerikalılar onun kollarına şaşa «Aman peh^vannn ne oldu?» diye teIgçl tlgorta kanununda gebe ljçl kadınlan kalc"ılardı, KuTddereli de onlann ken lâşla karşıladığımı görünce bir kahkaon Ura verlleceil hakkmdakl babcr dini soktukları rcjimin içinde şaşıra ha atarak: «Baksana, dedi, benl çepke ayda Ozerln* UgUIlcr tarafından gazetemiz* Terlkaldı. Amerikaya, güreş yapsın yaproa niraien ettiniz, Çepken artık bana gel len malumatta bu par&nın her ay değü, blr sın, gi'mde sckiz altınhk bir kurtaratla defaya mahsuı tcdiy* edlldlgl bUdlrUmlîtlr. miyor. Ödiyeceksin ç«pkenimi!» gidiyor. Pehlivanın bu Amerika seyaAhmed Fetgeri otuz altı yıl 5nce gehatini Eilikesirdeki Halk Oeli kıraatIngiltere, muhakkak ki demokrasi çirdiği o heyecanı yeniden yasıyarak gehanesinde kendi ağzmdan dinliyenler prensiplerine aykın isleri sinesinde baniş bir <oooh» çektikten sonra dedl ki: arasında, Öüyiik Mıllet MecHdnin bunrındırmıyacak kadar demokrat bir memdnn evvelVi devrrsinde Hakâri millet «OndaM kuvvet ve enerji deposunun leket. fakat öbür yandan da idare sekheybetine bakınız azizkn, herkesi »kıvekilliğini yaptn, Sındirgılı Ali Reşad laştrrrp daraltan spor uç bes gtta lçin Unde saltanat ve hükümdarlrk ta ruhuna Gd':idan da vardı. de onun goğsünü çepkenine dar gele Işlemts bir türlü onlar a aid meaelelerle A^ıerikaya ayak basar basmaz pehli cek kadar genişletiveriyor. Hem de o ugrasmaktan kendini alamıyor. Bustm için rejlminl .demokratik krallık» yahud vsı sıkı bir muayeneden geçirilir. Göğüs yaşta.» «kralcı demokrasi> suretinde adlandrraö'.çujeri. nefes tartışları, kalb harekettsmafl Habîb SEVÜK blleceginuı bu memlekette halk, meselâ leri.in yoklanışı, nihayet kollarındakik»v\'eti kontrol için «sandov> denen son günlerde Vellahd Prenaes Ellzarlct. B J , çe'ik yaylı, telkri yuvarlak bethin evlenmesi isfle derinden derine Mevlud kaucuhlan yap'lma, iki tarafından çeÜgilenip duruyor, Ararnızdan ebediyen aynlan sevgili kilır kol idmanına mahsus bir şeydir. Gene prensesin, Yunan Prensi PbiKurr'.r'ereli ya Hak deyir sandovu çe büyüŞünrüz merhume lipp ile izdivac edeceğine dair çıkan BEHIYE M. ALİ KHtDAR'ın kir,c? alet ıkı Daıça oldu. Teli daha fazla söylentinin yalanlanmasma rağmen înVir sandov getirdiler, o da parçalandı. vefatının 40 ncı günün« raslıyan 18 giliz gazete v« mecmualannın blr çoğu Eır uçüncü^ü daha... Şajıran Am«rıka mart 1947 salı günü öğle namazını mü umuml efkârı yoklamak flzere blrer anlılar fabrikaya hususî bir sandov az teakıb saat 13,30 da Teşviklye camiin ket açmayı ihmal etmedller.. hem de büm'.nı ısmar'"idılar da okunacak Mevludu Şerifl arzu bu tün dünyanın, hayatl bir mesele olan *** yuranlar:n teşriflerini rica ederiz. çetin rulh islle mesgul olduğu aırada.. Kol'sr dehşet goğüs yaman. endam Kırdar «dlesi Bu arada «Sunday Pictorial. mecmuaBi, diğer gazete ve mecmualardan evvel anketin sonucunu tasnif ve ilin etmeğe muvaffak oldu. O neticeye göre rey verenlerin yüzde 64 ü veliahdın herhangi hanedandan birine mensub blr prensle evlenmesinl muvafık görüyorlar.. yüzde S2 reylerde bu Isin aleyhinde.. geriye kaT. A. Ş. lan yüzde 4 ise Prenses Elizabeth'in ve1888 liahdlıktan çekilmesini Istiyorlar» . J * ı 1 M . . \ • V ' T\ 11 Yeni bir hayır cemiyeti kuruldu *•* Şim&ye kadar Hindlstan, Ingüiı «ayılan dominyonlardan başka türlü idare ediliyordu. Bunlar, yani Kerıada, Avustralya, Güney Afrika gibi ülkeler, mahall! halkça Avrupakâri seçilen milletvekilleri ve bunlarm da seçtikleTİ bir kablne ve ba?vekill« idare edillr. Halbuki, Hindistan boyle deâil. Hindistanda 16 «yalet ve 360 Pren&lık vardır. Bunları türlü adlı hükumet şefleri İdare ediyor. Yalnrz aon zacnanda, Delhi'de blr meclls kurulmuştur. «Kongre> denen bu mecllsin terkibinde, Avrupakâri olmıyan usulde Mçilınia ve Hindistaa Lordunca ta>in olunmuf fkl çeşid üy» bulunur. Fakat, rdhal yetki gene Htndbtan Lordundadır. Içte, tngiltere bu usulü bozuyor. Yerine, dominyonlar gibi halk »eçimlerine dayanan bir mecllsin, hükumetl v« baçvekili tayin etmesl isteniyor. Attlee'yi, ?0 şutoat tarüüi bu tarihl karara »evkeden, Hindistan içîerinin Ingiltereye ağır yük olmasıdır. Gersekten, Kongre normal çalı?mamıs, karışıklıîcların sonu gelmemıjtir. Hindliler arasrnda başlıcaiki ihtilâf var ki, tesviyesi kabil değil: Birinin beyaz dediğine, ötekini kara dedirtecek kadar aykın din telâkkileri, bu ihHlâflann başında ge'ir. Sonra, sosyal farklar var. C«tniyet, 250 milyon nüfuslu Hindularda <kast> teşHlâtına dayandığı halde, 90 milyönluk Islâmlarda nispeten serbest çekildedir. Bu sartlar altmda, iki unsur birblrlnden cdemir perde> ile aynlmıştır. Oyle ki, bugün Hindliyim demek fazla bîr şey ifaöe etmez. Batıda Efgan ve do guda Burma smırlarına kadar gem> bir serid halinde uzanan «Pâkistan> ile, k^alan Hind bölgesi, Hindistannı göze çarpan iki büyük parçasıdır. İklim ve coğrafya çartlarıha kadar giden tezadlan bu derece şiddetli olan 400 milyonluk blr nüfus, bir m>=cli?, bir hüIrumet ve bir baçvekille nasıl tek elden idare olumır da yeipare bir egemenlik ıîitisab eder, cidden açıklanmağa muhtaodır. Dünyada, bu nüfusta blr memleketin tek elden idare olunduğuna misal yoktur. Bunu mümkün görmemiş olacak ki, Hindistan Valisi Wawell istifa etmiştir. Ona göıe, KongTenin Islâmlara karşı mücadeleci tavrı, gelecekte de devam edecektir. Muhafazakâr îngiliz çevreleri, bu yekilde muhtariyetin aleyhindeiiıleıv!, Nitekim, muhafazakâr lordlardan Tecnplewood bu yeni Hindistan politikasını «şartsız kapitülâsyon> diye tsvsif etmiştir Bunlara göre, dominyonlarla Hindistan arasında fark vardır. Domlnyonlarda halkın yaptığı anayasalarla memleketin ldaresi şundan dclayı ko'.aydır ki, oralarda «dıl>, cfirf ve âdet> ve ctahta bağlılık» gibi perçin işini gören manevî unsurlar vardır. Halbuki, Hindistanda bu unsurlar daha olgunla?mamıştır. ^ Anlaşılıyor ki, Hindistanın Anayasa haarbğı meselesi, önümüzdeki on beş ay Ingiltere ve dünyayı Işgal edeoektlr. Bu hazıriığa îslâmlar karı*ırsa, kl îngiliz basınının muhtariyete taraftar olan lusmı buna imkân oMuğunu ve çalışılması gerektiğinl ifade ediyor, herha'de seçim ve müzakerelerde oy toplanıa usullerinde Hindistana mahsua yeni sekiller bulmak lâzınaçe'.ecekHr. Fakat Attlee, bütün Üıtimalleri Snceden görmüs olacai ki, demednde, sayed anayaaa hazırhklan çıkmaza girerse, 1948 haziranuun sonunda, Hind idaresini ya bu maksadla kurulacak bir merkezt hükumete, yalıud mevcud eyaletlerln kendllerlne bırakacagmı bUdlrmlştir. *** Hlndistanı (elden çıkarma) denen o lay bu olduguna g5re, gerçeîdeşlrse. İngJİBİerln (ifctiMd menîaatlerii nln ne olacagı bir derece anlaşılıyor. îngiltere şimdlye kadar Hindistana su nıaddeleri Ihrac ediyordu: Pamuklu ve makine başta olarak, ma.ienl yaj, kimya maddeleri, kftğıd, ipekli, otomobll vesalre. Bunların yekunu Hlndiston lthalfttmm yüzde 30 udur. İngilfcerenln Hindistandan aldıgı da: Bajta ham pamuk, ]üt, çay, pirlnç jnadenler, derller vesaire olarak. yekunu Hindistan flıracatının jiizde 40 ını tcskll eden maddelerdir. îngiltererln lktısad menfaatleri yalnız bunlar degUdlr. Ingiltere, Hindistamuamam sermayeler yatırmışür. OenJryollan, limarilar, santrallar ve banka'ar gibi kamu tesislerine konan bu sermayelerden tngiltereye her yıl külliyetü fcarlar ve falaler geliyordu. Aynca da Ingiltere, Hlndistanda tuttuslvU ve asfcer memurlannı, îlindlstandan aldıgı variiatla ödeyordu. Yeni rejlmde bu faydalar ne nidbette heba olacak? Bunlarm ba»sı devam edeoektir. Nitekim, müsaid lmparatorhık tartfelerinden dlger dominyonlar glbi Hindistan da lstlfade edecektir. Kamu tesislerirün kar ve falalerl de gelnıekte devam edecektir. Fakat bundan sonra, artık daha fazla îngiliz sermayeslnln Hindistana aimasının flnüne ge llkokul 5 inci sınıf * öğrenciierine müjde Millt Eğitîm Bakanlığı tarafından yardımcı ders kitabı olarak kabul edilen yeni Sımf: V TÂRİH ÖZETİ Ç I K T I . Yazanlar: t Hakkı Talaı Sıtkı Dinç Bu kitab, bejinci amıf Sgreneüerini sözlü sonavlara da hanrlıyan, biricüt yardımcı ders ve el kitabıdır. • açmuharririmlz. dürikfi başjansında, söyle diyordu: «Son günlerde blr iki gazetede göze çarpar glbi olan bir temayi.de lfaret etmek isüyorum. Henüz açıktaıı açıfa degilae de, yartm ağızla söylemek istedikleri çudur: Birleşlk Amerika bize el uzatıyor, hanr vakit geçmemisken bir an önce kanunlarınuzda lüzumlu değiçömek, ba 1?» terdşTklikleri yapıp rejiminüzl ayarlıyalım, ban Hind sermayeyoksa Amerika, ileıide hükumetin basıstnln dökülmek thna alimallah belâ açar, isine gelmiyen tünjıll vttrdır, ^&&ro*QX ve ordu maarftflan adamlan blr önîeyiste devirir> Satırlan arasında «Nerede o gunler?» na, gelinoe ,bu maksadla toplanan varldatlar zaten m* glbi bir hasret edaa kokan bu yazıları türkçe başlıklı gazetelerde okumalc bire haUınde sarfoîunmakta KU. Fakat, HlndUler ötedenberi, tngîltere tarifi imkânsH blr rahatsozlık veriyor.» Nadir Nadt, bn yanbş düşüncenin tanitt Hind plyasaana hâiim olmakta »rar ettiŞI ianaatlndedirler. Hlndistamn mamile aleyhinde olduguna söyledikten fakirliğıni başlica buna atfedlyorlar. ve yabancı efendilere hnlus çakmağı Hindistan iktısadma Londr» veto koy kendilcrine hny edinen bîr İH Balkanh dukça diyoriar, Tiind İktisadı kalkına. devletin başlanna gelen akıbete Isaret maz. Yıllardanberi Hlndlstand* aivü ettikfen sonra» itaatslzlü clvil disooedlence den«n «Hürrtyet, bir mllletin olgunluk 51çücereyan İçin kpngre adına para topla sfldür. O, ne lçeriden ihsan edüir, ne de mai çığin oçümıçtır. Hedefl ikbsadl dışandan bir sadaka olarak veriİir^ kallnnma oîan blr çok paralar toplandiyor. mıştır. Buna lmkân olması, Hindlllerde Eskidenberl blzd Mr hasfalık hallnde iktısad bağımsızügı lsteginin mevcud oldugJna delil gösterüiyor. Bu iste&i •FcncbileT ne der?» veya «Yabancılara kesln olarak ifade eden blr görüe, Hin karşı ayıbdır» gibl düsüncelerle sunu distan h.i>Tanda aon yaalan blr eserde yapmak, veya burra yapmamaTı tavsiyeda görünür. Wılliam Barton"un (Hin sinde bulunanlar vardır. Bu gibiler için distanın Mukaddcrat Saati) adlı 1942 en iyi ayarlı ölçü ecnebilerin ne diyeceBn ruhî bir kapitülâsyonthır ki de lor.crada basılan eserlnde, zengin fidir. s ; bir Bombay taclrüıin lkendi''ine (ben O manh imparatf.rli' runTin Inhitat, aciz ve meskenet devrindcn miras kalmı?tır. politikada tngiltz taraftanyım, faJcat Bîz demokrasiyi ve hürrfyetl, Amerikaikfcsadda tngfllz aleyhtanyım) dedigi lılara yaranmak Içln değil. kendi miHI zürrol'Jnmattadır. Bu görüste olanlar lıayatımız kendi iyiliğimiz için tstiyor lçin, toplanan para bir çeye yarayacai ve »eviyoruı. Alisini kabul edince, Mr tır: gün demokrat, ertes! gün faşist, obür Hfndlstandaki tngili» teslslerini Hind çün nazi, pelecek hafta dn komünist olparaslle satm almak. mamız lâzımclır ki ecnehilere yarannmk kabil olsun. Biz işlerimİTİ kendimize göHindistan lktısadınin îngilfcere İle 11 re ve Ircndimiı için değil de, dışandakigili dlgfr blr tarafı da borclardır. în lere ve onknn keviflerîre göre ayarlarglltere harbde Hindastana bOyük mflc sak bn rnhi kapitiilâsyon. Mri yann hiç yast» borclanTmstP.r. • Amerlkadan son istemefliğimiı müdahalelere kadar goaiıcan 4 mllyar dolarlık borc harie, tn türür. gllterenîn dlger dış borclan SA mllyar İngilla llrasıdır. Bunun 1,2 milyarı HinSonr», gflniak siyast diatanadır. Halbuki, Ingiliz Amerika arasında, bnpünkıi rejimfnifıe adeU faborc ar.laîrcasında, bu dl&er borclann slst damgaaı vnran müfritler de görüsüratle öcdenmesi blr madde ilo çart yoraz, Bnnlar, tıpkı Mr. Henrl Wallece koşulmuştu. Faftat, Hindistan borclan gibl, tıpkı Moakovanm kızü htirriyet ve stlratle öd^ndikçe, pttçlükle tutulan (tn demokrasl »ampivonlan gHA, Türldyeşüiz tediye muvazenes!) de o nisbette nln demokrat bir memleket olmadığım boeulacaktır. ilcri sürüyorlar. Halbuki bunu söyliyeİn?Ut«renln Hindistan Hrtısadfle olan bllmck bile bn memlekette blr demokllgferi açıklandıktan sonra, Hindlstan rasl rejlminln buiundugunn gösterir. dan el çekmenln hiısusl manası anlasıl Hürriyet ve demokrasi olmıyan yerlerde, maktedır. Konuva blr de ,ba gibi lnoe» haddiniı varsa ,o memleketin lç ve dıs lemeîerle de mutad oldu&u gibi, dünya siyasetini tenkid ediniz ve burada hürsîysseti bakımından dokunulursa, o ma riyet ve demokrasi yoktnr, deylnli, ba na blr kaç bellrlr. Gerçekten, Hin kajını. d^tenı bırakmak ban clddl neüceler Tnrkiyedeid reJJml .Amerîkaya lıegpndoğuracaktır. Londranın muhafazakâr dirmek Istiyenler, Mr. Tnıman'ın son gazetesl Dally Mftll'iu (Tarihin en cür nntkucda, Yunanistanin iç tfaresi haketli tallh oyunu) diye vasıflandırdıği kında ban terütidlerde bulnndn&u haîtle, bu karardan, hemen akla geldlği glbi, TürHye halthmda bn yplda hlç fclr şey baslıca fki netlce bekle.ıebilir: Bunlarsöylemediiine dfkkat etmedller ml adan birl karann Fransa ve Holanda caba? mOstemlekelerlnde yapacagı tepkldir. Amerika Cnmhtrr Baskanı RÎbl Tesmî Ötekl de, ffitindistan yolu) denen deniz ve gtçidlerm durumlannda olacak de blr sahslyet, Tiirkiyenln Idar^sinl deglşmelerdlr. Müstemlekelerdeki tesir dü mokrasi bakınundan tenkid etmedigine şürdürücÜ, fakat, derda ve geçldlerln ?öre, kendimlzi Amerikalüara beğrastratejik kıymetlerindeki radikal degis dlrmek istlyenlerin memrjun olmalan tr.elerln, dCnya slyasetlnde de müteJca lâzım geîme* miî bü bazı değlşmelere nebeb olacagı kuvBa yaziyı gene Nadir Nadlnin şn sö£vetle muhtenıeldir. lerile bitircjbn: clyl, kötü bir çok ldareler görüp ETCDr. Nizameddin Aü SAV çlren Türk halkınin tahammlil edsrr.ediği blr şey varsa o da, yabancı müdaBüyük şiir müsabakası lıalelerldlr.» Edefelyat rakflltesl Taieb* Cemiyeti ta«MiUetler arasında gönden güne vtftrafından tertıblenen mük&fatlı buyuk çiir müsabakan 21 mart cuma günO saat 13 te se!en it!b:nmız, bstı dsmoîr^asi^r'.rırk Emlnönü Halkevirde yapılacaktır. Jürl be bu ha'"'"Mt! baa yyll c?tw!l?rden çolî yetinl, Edebıyat F'akilltesi profesor v* docentlerlnden bes klîl teşkll etmektedlr. Gl daha iyl Enladıklannı ispat edlyorj ıi« lerbesttlr. Sav 3 Sımf: V Tarih özeti Şfandiy» kadar 1 fasikülfi çıkmif olan den kitabının tamamınra Czetidir. Sözlü suutvlar yaklasıyor. H«r Sğrendye blr tane lâzundır. 82 aabife Haü gene 40 kuruçtiH'. Toptan alanlara ve okul kooperatiflerine % 15 tenzil&t yapıhr. lUtabdlarda bulunur. Siparişler derhal gönderüfc. Adres: îstanbul Fatih, posta kutusu No. 36 M ^ B M m^ KUR'ANDAN İYETLER ve NESİRLER Safahat Şairi Kadıkcydt Moda 8 lnd ilkokulunda dün. okulun 936 S37 mezunları tarafından cHiı Ord. Prot Nenmark'ın konferansı va Haklkat» adlı blr piyes oynanraıjtır. Muvaffakıyetl* oynanan ptyesl müteakıb İstanbul Ünlversltetf tkiinEd ve Maliye okulun küçük yavrulan mllll sarkılar BBy Ord. Prof. Dr. Neumark bugün «aat (18 15) lemijlerdlr. te EmlEÖnü Halkevlnd* (Harb »crrpsın.n mallye meselelerl dünyada ve blzde1 r.evzuunda mühlm blr konferans verete^tır. Girl? Berbesttlr. Moda 8 inci ilkokulda müsamere Merhum Mehed Akif Ersoy Fiatı 5 Ura CUMHURİYET Niisbacı II buruştuı İSÛMIN ÖZÜ ve KUR'ANIN RUKU ömer Rıza Doğrul Flan 2 Ura Abone ^ BİI tjlit Oç aylık Altı ayuk Türtlye 8(H) Kr. Barie » 2V»f) » 64<X) » ]H<». » YÜKSEL Yayînevî Bab.âU caddesi No. 30 tstanbul ikkat gOcdtrllen avrak ra razııaı Qesr«dUslD edllrneslo tada oınnmu Dünyada Neler Olnyor? Ingiltere halkınm yüzde 64 ii Pîenses Elîzabeth'in evlenmesine taraftar dıustrisinl kuranlar arasında olmakla ve Stalln'in arzularma, fikirlerine körükörüne ltaat etmekle söhret bulmuştur. Harb esnasında Rusyanın iç ve dıs lslerile asker! meselelerde hududsuz nüfuz sahibi Politbüroyu idare ederek ordu erkân ve efrad sempaüsini kazanan Bulganln son defa da Sovyetler Birliği başkanı seçflmekle tatmin edilmek istenmiştir. Ama, bu m«vki, bilindiğî gibi Rusyanın Idaresinde faal bir rol oynamağa müsaid bir memuriyet değildir, sadece bir seref mevkiidir. Malenkofa gellnce, o ötedenberi Rus siyasetini perde arkasından idare eden ve Stalin'in sağ kolu sayılan şahsiyetlerden biridir. Bugün de Politbüronun en nüfuzlu azasındandrr. Bilhassa Stalin'in en zayıf tarafını tamamlamıs olması' i+i barile Mareşal kendisine fazla ehemmiyet vermektedir. Stalin'in cnâtuk> olmamasma karsılık Malenkof çok JcuvBeriya, Stalln'in hemşerisidir. Yani o vetli blr haUbdir, da Mareşal gibi Gürcüdür. Ştndiye ka• ** dar Stalin tarafından kendifine tevdl olunan mühim vazifeler Mareşalm ona Kar sporları yapmak İçin artık kışı büyük bir emniyeti ve bağblığı mevcud beklemeğc hacet yok! bulıınd'iğ'jnu söstermekteJir. Gizli poKutublar ve çok soğık memleketler Iis teşkilâtı şefîiŞi, aton enerjisi kontrol mÜEtesna, başka yerlerde kar ve kayak 'tomisyonu reisliği vesaire. sporları ancak kışm yapılabilirdi, değil Mıkoyar bir Ermenidir Sovyet en ? Bu, artık tunıanüle boş ve manasız dan takfb edenler lçln belid de en kuvvetli görünen namzed hlç füphesdz Molotov"dur. Çünkü dünya umuml efkân onu bütün Rus siyas! saheiyetlerinden daha iyi tanıyor. Fakat Ruslar için Stalingrad müdafü Şdanof ondan evvel geHyor. Zira blzzat Mareçal StallnTn de bu zata verdiği ehemmiyet onun namzedliğini tekid ediyor. Bilhassa geçen ekim ayında Rus Sovyet idaresinln yıldönümü münasebetile yapılan merasimde rahatsiz bulunan Maresala Şdanofun vekâlet etmesi bu ihtimali büsbütün kuvvetlendirmiştir. Şu airada Fllnandiy'adaki kontrol komisyonunun baVtanlığını yapmakta olan Şdanof geaçekten belki de o mevkle en lâyık olanlardan biridir. Çünkü sade bir asker degll, aynı lamanda açık fikirli, mtaevver blr adamdır. Fransızca ve almancayı da rusça kadar kolaylıkla konuşmaktadır. SELANİK BANKASI C A L ATA Voyvoö» Caddsıi ISTANBUL Bultan Hlmtm *** Slalin'in yerine kimler aday gösteriiiyor? Rnsyada yapılan son seçimlerde Staîln ve partlsl yüzde 99 bir çoğunlukla iktidar mevkiinde kalmak imkânını elde ettiler! Fakat bu durum bile icabmda Stalin'in yerine geçecek adaylar hakkında Rusyada bazı şeyler konuşulmasma mâni olamıyor. bu arada bilhassa Molotov'un, Şdanof'un, Bsriya'nın, Mikeyan'ın, Bulganin'in, MalenkoPun edları ileri sürülüyor Rus isîerinl dışarı ] İSTİFADEÜ ŞARTLARLA HER TüfiLÜ MEVOUAT KABUL EDEB H*r Ç«fil Bınka Muamalilı BtltOn dOnyada tnuhablriarl vardı» için havadan ve dcnizden başka bir yol daha bulmaîarma irrkân bırakırdı. Anlaşılan artık Alman tehlikesinin büsbütün önlendijine dsir Inziliz um;ımî efkârmda bazı kanaatler basıl olmuş : olacak kı geçonlerde lng iiz eaylavlau meclisinde bu teşebbüse vcJden girişılmesi haukında saylavlardan bıri taraıından bir teklif yap:lmıştır. Henüz İnoıliz hukumeti bu hususta fikrmi söylemenış ; olmakla*berabeı €";er inş.ata aid faT yete girişilraesins karar ^erilirse tünelin #• açılabilmesi tam 40 rrilyoi Inîiliz lirasma mal oiacaktır. 3unun i«e e'li <;=ne bîr fikirden ibaret kalr"?ğa mahkum ol evvelki şirketten knlna r.ncak 91 hin limuştur. Çünkü Amorıkah kimyager rası mevcuddur. Devcde kulak bile deIr^ring Langmuir herhangi miinasib bir ğil de, filde kuyruk! yerde herhangi bir rr.ev=;imde kar yağdırmanin yolunu bulmuş ve bunu BirBerlinde bir hav?ı^zî deposu fiOO leçik Amerikada açıkiık ve kırlık bir kişilik bir ofel vsrifdci çöriiyor yerde 3raptığı tecrübe ile ispat etmiştir. Bazı felâketler sai.'ct, bazı saa<??:ler Tek bir tayyare havaya çıkarak dolaş de felâket dcğurur oerler. yalnn de§ıl mış, 3 kilo karbon diyok«idni atmosfere Ber'.inin haıab clmt,d'n kalan tü' Lk bisıkmış. Bu ameliye 30 kücmetre karelik nalarınm arajında muaî'am tir havagabir sahaya/üzerinde kayalr sporlan ya zi deposu ca var. Bu bir saadct F">aı' pılabilecek'dereced^ kar yağmasını sağ şehirde havaeazi tesb=ıtı tamamîle harab laraıştır. olduğu için ordsn bu volda faydafaimas imkânı yok. Bu bir felâket. Felâket ama, *** ™ene bir saadete var'ta oîmaktan gei Manş denizinin kazı'ma^ma yeniden kalmıyor. Çıinkü o bu>ük krpalı saiabaşlan:lacak mı? tlan otel olarak fay^nhrılabiliyor. Amj, Bundan yarım asır kadar evvel Mans bizim bıldiCnmiz tarzda bir otel mi? Hadenizinin altmdan Fransa ile Ingiltere \ır. Her bölümune 16 vatik yerleftırilmiş. arasmda bir tiine! acflmarına karar ve 600 inscrıın gecelr? dam altında uyuınarilmis, bu iş için bir şirket kurulmuş, Ginı saijlayacak ya.. Berline gelip orada Dover'den itibaren toprık 2 bin metre dahi yer bulanlara ne mutlu!. H«m da kazılmıs, o uğurda 21 bin îngiliz lirası ayrıca 3000 kişiye yemek verebilecek 68 sarfedilmiş, fakat Laz; askerî mülâhaza ahçı ve işçinin çal'ştığı bir dfi rr.utfağı lar dolayısile inşaata devamdsn vazge var.. Su, elektrik, telefon vesaire gib| çilmişti. İugilterenin bu .askerî mülâha her türlü knnfıirunnın ba^ka bir de üs ' zalar» da bir deTcce hakh olduğunu son telik ne^i eksik büiyor musumız? Penİkinci Dünya Harbi pekâlâ gösterdi. Eğer ceresi. Lâkin, kömürsüz, odnrsuz Berbu tünel açılmış bulunsaydı, kapatılması, linde şu kış zamanında penceresizlik de atılması pek de güç olmamasına rağmen büyük bir nimet sayümaz mı? Almanların Brıtanya adalarına hücum Toplayan: A. H. R. J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle