13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 mart 1947 CUMHURÎYET Jrl A O E Amerikanm Bağazlara verıüği ehemmiyet Oîenîerin sayısı 1036 Hhtdistaıtda çarpışmalar kişiyî buldu 1 inci »ahijede Isımlara büyük onem verümektedir. Ştmdiye kadar Ruslar tarafmdan pek Diğer taraftan, Rusyanın TürkiyeYenl Delhi 16 (a.a.) Pencabm ku yi tecıid edebilecep bazı bölge sevümemiş olmasına rağmen Beşkan zey batı bölgesinde karpaşahkjar devam îere iktisadi baknndan nüfuz etmif Truman ismi bugttn Rus kafalarında etmeTrtedir. AsfcerJ kıt'alar, blr köye ta olmasını ve onun peyki Yugoslavyanın Churchill, Papa ve Franco glbl her an arruz etmek tizere bulunan hatan Uae karanlık, fakat heyecan veriei gayelerini genişliyen bir muhlt yaratmRktadır. Bu rine ateş açtmşlardır. Başka bölgelerde ve nihayet Rusyanın Bulgaristaa üze hâdisenin iyi veya fena obnası bh" kebir çoi kimsenin ölmüş ve yaralanmış rırdeki hâkimiyetini gozönünden uzak nara bıralıdırsa Başkan Truman nutolduğu Tesmtn bildlrilmektedir. Pencab tutmamak lâzımdır. Rusya, bu isteklerl kunun Amerika Dış îşleri Bakanı bölgeslnin dlğer lasımlarında Müslü üzerinde eskisi kadar azimle durmakta George Marshall'ın deruhde ettiği vamanJarla Hindular arasmda cereynn e ve bunlan tekrar üeri sürmek için mü Jİfeyi güçleştiren bir amil olduğu da . den çaıp;şma!ar sonuiKla 1038 klşi öl said zaman beklemektedir. Rusya kendi muhakkaktır. müş ve 3110 klşi yaralanmıştır. Muhakkak olan bir şey varsa o da şuhududları üzerinde veya yakmında buGaııdhi'nin tavsiyeîeri Lunan bir çok memleketleri birer kukla dur ki, Moskovada bir hâdisenin Infilâk Kalküta 16 Ca a.) 78 yaşında olan. devlet haline getirmlştir. Artık kendi etmek üzere olduğu hissedilmektedir. îhtiyar Mahatma, baçî açık, aya&lan sinden bu işe son vermesini ve Türkiye Amerikanm Ankara elçisi çıplak, geniş blr parmvkJu kuma$!a vü ile Yunanistana karşı daha sulhsever bir Washingtona gidiyor cudüntl örtnıuş oldugu haltle, cc«maat> iyaset takib etmesini istemek TaTnanı Londra 16 (B.B.C.) Haber v*rfldlarbedelerinin cereyan ettifi Bertgale ;elmiştir.» ğine göre Amerikanm Türkiye Büjnik nin köylerlnde yaptıgı geziyl bJtirmiîtir. Elçisi Mr. Wüson yakında Ankaradan Moskovada hava pek gergin GaDdhl bupün blr köyü dolaşmistır. hava yolile Washington'a gidecektir. Moskova 16 Associated Press muHuzur ve sük.unun habercisi sıfat'.le her Büyük Elsinin Vashington'da, Amerikatarafta müsamaha ve af tavsiyesinde labiri Eddy Gilmore bildiriyor: Başkan nm Türkiyeye yardımı mevzuu üzerinde buıunmuştur. Dua saatinden s:nrn Truman'ın «Türkiye ve Yunanistana hükumetile temas edeceğj tâhmin edilGandhl hazır bulunanlarla gprtLşTiy? ve .'ardım> hakkındaki plân ve kararı bumektedir. ün Moskova ve bütün Rusyada mil', inlan Kardeşltk ve lyiliğe davet etGöndcrilecek heyeflerde askert yonlarca R'i^un, üzerinde durup komıjn. istlr. tuğu bir mevzu olduğu gibi muhteşem klmseler bulunmıyacak ^ Moskova Oteü salonlarım, konferans doLondra 16 (a.a.) Londra mahfilleıi Kyısile dünyanın her tarafmdan gelerek Türkiye ve Yunanistana gönderilecek dolduran yüzlerce ecnebinin de ısrarla olan heyetlerin güney Amerika ve Çine üzeıinde durduğu en ehemmiyetli olay gönderilen heyetlere benzer olacağı, fahaüni almıştır. Rus gasetelerinm şimdi kat bu memleketlere göndenlecek hetzmjr^ 6 ıTelefonla) Dün gece Iz ye kadar kullanmakta olduğu dumanh yetlerde muharib kuvvetlerin buluîimılisan yavaş yavaş berraklaşmağa başla yacağı kanaatindedirler. mir Şehı* Tiyatrosunda oynsrıan «Saadet YuvasV ' «hub komediniu biıinci mış olduğundan Başkan> Truman nutkud «Amerika milleti Truman'ın perdesi orU"4, " J l n d 2 konıeüde rolü bulu nun Rusyada, Rus halkı ve Ru3 delegearkasındadır» Iprinde doğurduğu tepkinin anlaşılması nanlardan > eridun Çölgeçen, süflöre karşı baza s ö i . " r sarfederek bir iki da daha kolaylaşmıştır. NewYork 16 (aa.) Amerikan bakika sahneden \ ivrdmiş ve tekrar geleNutuk denebilir ki bfa çok Ruslara smı, Başkan Truman'ın nutku üaerind* rek sinirli bir v, ıziyette rolüne devara hir darbe tesiri yapmış, bir çoklarını geniş ölçüde yorumlara devam *tmeketmiştir. Birinci\ perdenin kapanışmda korkutmuş, bir çoklarını da, bir nevi tedir. «NewYork Herald TriVune> sunaynı sinirli hali 4 ^'8ra eden Feridun Dostoyevskivari siyasi bedbinliğe sev lan yazmaktadır: Çölgeçen, halka hitV^ 'Hroiş, sanat haya«Başkan Truman'm nutku, Amerikan tında ilk de£a böyl<r. W r harekettc? buKatiyetle söylenebüir H Baltıktan emperyalîzminüı ilânı değüdir. Aynca, lundugunu. işin bir içV"« Wr de dış yüzü Karadenize ve oradan Pasifiğe kadar u Rusyaya bir harb üânı da değüdir. Nuolduğunu, iç bayatta h. ''T suikasd tertib zanarı bu geniş memlekette Başkan Tru tukta Rusyanın hakl* olarak itiraz edeedildiğini, 15 martta başi ımssı lâzun ge man'ın nutku hakikî manasile içüıde bü bileoeği herhangi bir şey d« yoktur.» len bu komedinin oynanryasma bazı ar yük neticeleri de taşıyan şflmullü bir «Chicago Tknes» gazetesi d« junlan kadaşlarrn muvaffak o)an»'unası için 11 tesir yaratmıstır. yazmaktadır: martta başlandığmı ifade efv iiş ve hareRnslar konferansı nnuttular «Rusya şutm bUmedidir ki. Amerikan ketinden dolayı özür dilemiş^'ir. Tass Ajansı, Moskova ve diier Rus milletl Truman'ın arkasındadır ve TraHâdise seyirciler üzcrinde \nahoş blr radyo ve yaymlarmın gerek dahil ve man, her türlü totaliter tazyikler» karşı tesir bnakmıştır. Şehir Tiyatr<\su Reji^ gerekiharic.servislerir.de bu sabah Baş Amerikan miîletinin sözcusüdür. Rusya sörü Avni Dilligil, , kendısini < guien gaıkan Truman'ın nutku hakkında verdik vstediği takdirde bazı memlek<Ü«crden zetecilere, süflörün kabahati ^ < leriıhaberler Ruslara dört Dış îşleri Ba çetedleri geri oekebfflr ve komünisi Feridun Çolşeçenin hSdise • kanları, koııferansını ı hemen hemen unut propsgaadasına aon verebilir.> istediğini, esas°ıı bir kac gün evvelki', turur: mahiyette obtnıştur. Rus bastn ve Yunan hükumeti Türidyeye provada Rejiröre karşı ağır sözterjsarj yayınmda Başkan Truman'ın nutku, memnuniyetini bUdlrdi fettiğini ve bunun Belediyepp yapılan. «Sulha karşı büyük bir tehdid» olarak tahMkatla sabH oHuçunu, Fer&ııvunj vaaıflandarilmakta ve bütün Rusyadaki Londra 16 (B3.O.) Yunan hölrtsahnedeki har^Vetinin de sırf bu nwetej ebemmryetli bir endiseyi meydana koy metl Türkiye hülcumetine gOaderdl^t den neşet ettiğini ve dirna ken lisirte\ .maktadır. blr telgrafta, Başkan Trumaa'ın Türbirinci rollerin veriLroesini isitiyeTistoir J Tass Ajansmın yayınladığı haber, kiye İle Yunanlstana yardun haklondaarkadaş "••«• Jicr,, 1 * bur«dan evvel «Pravda> ve «îzvestia» teklıfirıden dolayı memnuniyetini beigazelelerinin nutuk hakkmda kullandık Ürtmlîtlr. Türkiyenin Atlna bflyUi elhUkumetlnin bu telgrafı memntıları kaba ve küfÜTİü llsan yoktur. Tass çlsl, Ajansının verdiği haberde Başkan Tru nl> etle al<îıgrıni Yunan Irilkumet.ln9 bll Bajfarnfı 1 ind saftifede' * manr nutkunun bütün dünyada lyi kar dlrmlştlr. Londra 16 (AP.) *Bir çok gazetefer şılanamadığı 1leri sürülmekte ve îngilDlger taraftan, Amerikanm Ankar» nutkun bazı Amerikan • çevrelerin^üd, tenerân taahhüdlerini bugünkü durumçlel g&i, Atlna elçisi d* «Rusya ile harfcin artık'örtüne geçi'e davyerine getiremiyeceği hakkındaki kı Waahlngton'a mez oldugu» şeklindeki akis%rine işatet etmektedirler. Muhaf&zakar «Suno'lay Tirnes» gazetesi «Eğer Türkiye ve Yune r.istan komüıust is'ilâsma uğrarlarsa bunun dünya siyaîeti bakıtnmdan doğuracagı neticeler Başkan Truman'ın ilıiri sürdüklerinden çok daha ehemmiyeıÜi Bajtornft 1 in<H ga Baftarafı 1 tnci sahifede • ve önüne geçilmez haller'ihdas edecttkslnln başkanı ve LondradaJd «M1U1 Yo tekrar mürakaşaya tutuşmak lstemlştlr. tir» demektedir. ı Türkiye ve Yun?nistanın dünya rftu soslav komlf^si» nln üyelerl halen Mos Bu vaziyet karşısmda başkomiser, Allyi kacderatı üzoriT'eldl îdîit ve nılhvorAîu kovada bulunan Bevln ve Marsiıall'» odadan dışan çıkarmıştır. Polis memuru ıumlanna işaret eden, makale: «Bu en blr beyanname göndennlşlepdlr. Bu be dışarı çıküktan beş daklka sonra tekrar çok tebdid ec'i'en iki merr.le'kcfcin rnu yannamede İngühs ve Amerikan IMa 1« içeri gimüş ve tabancaaını çekerek: kadderatı diinyatım mukadderatıdır» lerl BaJtaalanıun, Yalta aal&şmaaı ge cHepinizi temizUyecegiın.. dlye haykırreğlnce, Yugcelavyada bütün siyasl par mif ve ateş etmeğe başlamıçtır. Tacüralesilî sona ermeKedlr. Tirajı yedi r/.i!yonu E'an.muharaîakâr tilerln temallcllerlndfin mürekkeb blr btncadan çıkan İlk iki kurşun Suphltemayülltl «The News\Of The World> h.Ukumet ^urulmaeuu lstemelerl taleb o y», fkincd iki kurşun Namık Ssene isagazetesi Moskova mıjıhîtbirinden aldjğı lunmakta ve gunlar Uave edllmektedlr: bet etmiş ve feabaogul derhal ölmüşlerdh. Öd el 4e btşkomisere at«ş eden bir habere de ehenımiyetiatfederek, Rus «Yugoslaiyada hlç blr hürrlyet felne halkmın caddelerde bilei'alenen «Harb polis memurumın flzerine arkadaşı polla o'.mıyacaktır» dediaini ve|buna inandı t»sadüf edllmemektedlr. Blrleşmlfl MÜ Sabakaddln atılmış, bu ara patlıyan taleüerin ugrund* savaştıkl«xı hailar ğını belirtmekted'.r. banoa mutecavte polk Aliyi kammdan, znevcud deglMtr. Memlekette btr azlılc «rkadaşı Sabehaddlnl de kolu&dan y«dflrtatörlüğil .hUiüm sürmekralamıştır. Marshall, Molotov^un Çin partisiııln tedlr. Yugoslav taaEa totaliter blr koHastaneye kaldınlan yarah polls AHhakkındaki teklifini reddetti rnünlst rejiml altında yaçamaktadır. nin hayaü tehllkededlr. îkM ktt, lkH I cndra 16 (B B.C.) • Moakovadaa TTmuml bayatın her sahaaı devletlın trkek olmak fizere 4 çocuk babaaı bulubu gece bildırıldigine göre,' Amerikan glzli siyasl polisinln kontrolu ve basfcua nan Supfal Esen, şehrimizin tarunmış Yugoslavyada, Blrleşmll aflelerinden birtne mensubdur. HAdiıe Dış Iş'eri Bakanı General' Marshall, altındadır. Çin meselfsinln gayrlresmi blr şekllde Milletlerin hlmayeol altında yonl seotm muhhte deHn bir teessftr uyandirmıştn". a götüsülmesi hakkmda Molobov'un T P" ler yapümasun laüyoruss.» Hâdise yerme gelen Van, alâkalılara tetığı teküfi kat'i olarak reddetmiş ve Çin eftsttrlerml büdimılştlr. HMfaeye C. hakkındaki eörüçmelere ancaS resml Sava yardanaa Hayri Kuloghı «I koyYunanistanla yeni ticaret mahiyette bir konferansta cereyan et. muçtur. MaUr tiği tak<«ırde iştlrak edebUeceginl bügörüşmeleri d:rmi?tir. fngiherede kar yagarken yaz Atma 18 (a*.) Anadolu AJangmm Devlet Konseryatuarı «aatfnin tatbîkma başUndı özel muhablri büdlriyor: Laodt* 16 ( » J . ) Dtta •kaam tnBir Yunan heyetinin, TOrkiy* 0* T«sanatkâıları Malatyada Malatya 16 (a.a,) Devlet Konser nanistan arasmda yeni bir ticaret and gUterede memleketm yaruR «töicr altmvahıarı sanatkâTİarır.dan yedi kişilik bir laşması için müzakerelerde bulunmak da btvuntKricfln, dl^er TanAintt da boa grup şehrimize gelmiş ve ilk konserleri üzers nisan başlamıda Ankaraya gide tnflctarda kar vagarken v*t wHıı1ıı tatcegl haber alınmıştır. fcrikına. ni bez fabrikasanda vermiştir. T Ses sada yok! Celâl Bayar, dün Âdanada tezahüratla karsılandı bürriyetleri, memlekette kökleşttrmegi vazife edinmiştir. Seçim serbestliği Azİ2 Adanalı vatandaşlanm! Hepimiz kayıdsiz, şartaıa nıillî hakLniyeti istiyoruz ve üzerludeyiz. Milli hakimiyetin işlemesi için, ilk şart seçim serbestliği ve dürüstlüğüdür. Bu uğurda, mücadel« edeceğiz ve öyle ümid ediyorum ki, bu hakikat er veya geç kabul olunaeaktır. ArkadELŞlar! Siz D. P. nin maksad ve gayesine bu kadar samiraî, bu kadar kuvvetli olarak beğh bulundukça D. P. muhakkak ve mutlak surette, memleket haynna olan yükyek gayesine vasıl olacEktrr. Bu mesud günü, hep beraber idrak edeceğiz ve ondan sonra da, D. P. nin maksad ve gayesini beraberee tatbik edeoeğiz. Hepinizi ayn ayn aevgi ve saygı Üe selâmlanm, varolunuz aziz Adanalılar, sağ olunuz.» Celâl Bayann bu nutku, meydana verleştirilen hoparlörlerle dinleEİldi ve şiddetle alkışlandı. Halk, D. P. başkamnl tekrar görmek arzusunu şiddetle izhar ettiğinden Celâl Bayar, Parti binası penceresme çıktı ve halktan dağılmasuıı rica etti. D. P. Başkanı HaUya gkByor D. P. Başkanı Partide baa tetkiklerde bulundu ve bu arada dvar ilçelerden ge len heyetlerle görüştü. Akşam, şereflne Şehir Kulübünde bir zlyafet verilen Celâl Bayar yarm Mersine dönecek, oradan Silifke, Tarsus ve Hataya gidecektir. Kıztl demir perdeye karşı demokrasi dalgakıranı Bafmakaled&n droam » Baçtarafı 1 ind sahijede sub klmselerin ricalanna rağmen haJi. çok vakmdan alâkadar DJ". baakanını gorüp, kucaklamak İçin eden blr atyaaS hâdise karşisuıdayı*.. büyük blr tehaltac göster^rordu. Amertta Birleşfflc I>evlttlerl, TürPartt merkezlne gltmek üzere otomo• kiyeye büyük mikyasta ve geniş manada yardim edecek. Dünya bunun hlte blnen Celâl Bayann etrafcnı sar&n blnlerce Mşi, arabsjıın h.areketine mâıü la meşruL. Aa çok blzim g>zeteler de bnnlar. olunca, Celâl Bayar bir müddet yürüla meşral.. Yalmz eünlük politika. mak mecburlyetlnde kaldı. Bu SLT&OA, yapan Tatandaşlarunızın bn konnda durmadan alkışlıyaa büyük blr kütîe, sesleri işttamlyor. 8da htirriyeti neye «Yaşal VaroÜı nidalarile D.P. başkanıy<aar? Konnşacak ve snsacak tama nı takib edlyorda. Celil Bayar biraz llerlde, halkın ısran üzeriı» otomobile nı iyi seçmedikten sonra. tekrar blnerek, parü merkezine gitti. Acaba politikacilarmıızın bn büyük Partl merkezlnln önu, mua^aaı blr konnda bir fikirleri yok mn? Çok kalabahkla dojuydu. Beş dakücalik blr meraktayu. lsttrahatten sonra Celâl Bayar, halkE hitaben blr konuşma yaptı ve demokrasinin gellşmesi yolundaü azml belirterek, ezcümle d«dl ki: Celâl Bayann hiUbesi « Bir çoic zamanlaj. aramzda bulundum, fakat bugilatü kadar oeye. canh anlara raslanıadım. Gösterdlginte samiml ve heyecanlı tezahürat, benden elyade DP. nin şahsınadır. ffizl bürtle ve muhabbetle selâmlanm. Dttşündihn kl slse, DP. nin maisad ve gayelorinden de uzım uzun bahsedeylm. Fakat görüyorum kl ais D. P. nln gayesini, benden iyi anlamışsınız. Madenüd DJ*. nin msnevj şahsiyetine, bütün kalbiniz ve faeyecanmızla muzahirsiniz, D. P. murakabe vazifesini görmekle beraber, Cumhiıriyeti, yani büyük milletin ve Atatürkün eseri olan Anayasanın, vatandaşlara temtn ettiği hak ve; Rakamlar konuşuyor.. arşılıklı iddialar var: 7 eylul kararlan hayan palıal ılandıııaatiı... 7 eylul kararlan hayatı pahalılandırdı... Ben ikincisini iddia eâiyomm ve her gıin yoruliiıâ*îan, bı^iuatlaıı iıiıkum^ıııı buna çare bubnasım istiyonım. Bu kararlar ilk aluıdığı gunün crtesi ben aynı iddiada balundam. Azamî fiatvkoymak lâzımdır, piya.saBin kontrolu zarurîdir, dedim. Doğrusu ahlınş eden olmadı. O gıinden bugüne, günaşırı, belki de her gün aynı şeyi tekrarlıyorum. Kimse bu işi üzerine vazife saynnıyor. Bslodiye ıayıf bütçesi ve küçük mnrakıb kadrosilo bu bir milyonluk şehrin medrabazla dolu pazannı kontrol ennckten âcizdir. Ktu koydnğn narkı bile hemşerilerin işbirliği yapmaması yüzünden iyi tatbik edemiyor. Halk için konmuş olau bir narkı biizat halk bonarsa ona ne yaparsınız? İxiiir Şeh'r Tiptrosanda i \ bir hidiss Mye ve Yonanistandan başka Avusturyaya, Balkanlara, Almanyaya, Japonya ve diğer Pasifik memleketlerine 5 milyar 750 milyon dolar tutannda yardunlar yaparak Bolşevik Slav seline karşı dünya ölçiisünde mnazsam ve sağlam bir sed vticude getinnek istediğini gösteriyor. Bu sed, Sovyet Rusyanm mahnd kızd demir perdesine karşı AHarb sonran Avrupa ve Amerikasınmerikanm yükselttiği bir demokrasi da, tıbb! tetkiklerde bulunduktan sondalgakaranı olacaktır. r», memlekete dör.en kıymetli doktorMoskova sazetelerl, Türkfyenin lanmızdan Prof. Beoçet Sablt Endura» hiç bir tehdide maruz bulunmadı Taksimdeki evinin çalıyna odasında ziğmı iddia etrack gib! hem gUIUnç, yarct ettim. Sayın Profesör, söze şöyle hem yüzsüz bir umıtkanuk gösteri başladı: < Senelerdenberi adet edindiğiın ba yorlar. Türkiye, iM yıldır, fasılasiz tibbî tetkikatıma bu yü, ikind bir makdevarn eden bir tazyik ve tehdid al sad daha ilâve edilmişti: Biricik kızım tındadır. Tiirk Sovyet dostluk Aylanın, memleketimizde takdir edilea paktmın fesbi, Enneni istekleri, Gür kemandaki istidadmı vakit kaybetmeden cü ihtiraslan, Türkiyenm dahill !ş tekâmül etttrmek. Kınmı Paria Konaerlerine yapılan kaba müdahaleler ve vatuarına götürdüm. Burada, 150 kişi nihayet resmen Boğazlarda üs tale arasmda yapılan güç blr konkurdaa bl, Türkiyenin boğazına dolanan sonra 25 kişi Konservatuara alındı. Mutazyik ve tehdid zincirinin baklala vaffak olanlann arasmda Aylayı da görmek saadettne eriştıkten sonra, müsnndan başka bir şey değildir. terih bir halde, bbbl tetkikierime başla Bagünkü Amerika Bsıhranlı haffa Üç mHyon Yugoslav açlığa rnahkum Kastamonuda feci bir cinayet işlendi Sevyct Rusya, iki yıldır Türkiyeye karşı ısrarla takib ve tatbik ettiği sinir harbile bizi, büyük bir »rduyu silâh altında tutmağa mecbur ediyordu, Böylece nıenıleketimizin kalkınma işlerinl sen derece giiçleştiriyor, iktisadi hayatunızm diizenlenmesine mâni eloyor, hayat pahablığmı idame ettiriyordn. Kremlin, Türkiyenin bn ağır şartlar altında ozon müddet dayanamıyacağını, nihayet btiyük blr iktisadi buhrana maruz kalarak yıkılaca^uı:, memlekette hayat zorlnklan yüzünden bir isyan ve ihtüâl edcarak Tiirk milletbıin Sovye* Rnsyanm kucağına atılaeağira vnnyerdu. Yunanbtanda açıkça kullandıklan silâh, Tnrldyeyc karşı da için İçin kullanıhyordu. Amerikanın Türkiyeye ve Yunanistana yapmak karannda bulunduğn yardımlar, bu kral politikaya karşı kesin bir «Veto!» dur. Bundan sonra, Yunanistan süratle kendini toplayacak, Türkiye İktisadi kalkuumasmı hızla geîiştirecek ve Sovyet Rusyanın kanştıncı, yıkict, tazyik ve tehdid politlkaa» da iflâs edecektir. dtm. ABtDtN DAV'ER Adalet Bakanı şehrimlzda ~ Baştarafa 1 toci tahijed* nunfta tstanirul •dHyecOeri ve hutajkçularımtt tarafmdan hararetle ve oevgi tezaburl«rl arasmda karşüanmiftar. Bakan keodlatnl karsılıyanlann eOertnl sıkmıç, bu ncafe k&rsü&m*. «CrenlndeB çoc mUteb&esls kakujıı» aBgrlemiştir. « Amerikada hayat pahah mtdırT> Bıkıo, İstanbuld* btr bafta kadar « Bizfaa pramırlt hesab ederseolz, kaJaralc tetkOderde buhnıacaktır. memieketinıİM üazaraa IMBMII fl$ miıli Kecdlatr» Oeaaevlerl umins daha pehabd*. Ba ccm bir yemek, meLutu Aİath reftiat etmektvdir. seli bk paata, bir «ütm kabve 79M eent MİD1 Oğttha Bakanı arasmdadır 9d, bu miktann bizka p«raM1H1 EğHl» Bakaat Resad ŞemMddin nuzla karşıbkt 140 ktsraştur. Oteller de Slrer de, dön sabah Ankar»dan fehrimi oMukça pahalıdır. Bbr ©da beş İM elll M gebniştlr. Bakaa, Istsnbulda bir iki dolar arasmda temm edOmektedir. Tagun kalacak ve bu areda Milli Eğitira lebe trla, btnalarm ea Ost katrcda yanra müesseselerini tefüş edecektir. Reşad dolardaa bir dolar» kadar panaİTea oAaŞemceddin Sirer, bundan ecora İatanbul Wı mvveaddtır. dvarm<Wd vüâyeticrâe bir tetMk gezldne çakaoaktzr. hroete â S r Gâvur Eniştenin mukabıleaini bekleoıeden od*dan fcrladım. Bu adamdan, şimdi ne kadar a«lret •diyoruml Sozlerüe, tavırlarile, bakışlarlle, h*r halfle beat hakaret etmekten a« buyUk «evk duyuyorl Asd hayret ettl^m şey, yejenlnin araısunu hemen katral edişL Acaba, bana hakaret etmek içia bunu bir trsat saydı da, ondan mı? Yoksa, Turgud Beyden nefret edeceğimi hlssettiğinden dolayı mı, ber.l kotu durumda bırakılacağmı bil dlği bu teklife hemen yınaştı? îzzetlaefsimi ilgileridlren şeylerde çok ahngan olduğumu blllr. Yeğenlnin kustahlığma açıkça mukabeled» bulunmaktan çeiinTniyece£imi de gayet lyi tahnün eder. Yalnıı, eğer b5yle blr hesab yaptaysa, hesabmda daha başmdan yanıldı. Her mülâhazayı yokeden, îzzettoeflsten daha kuvvetli. İTitikjndan daha zevkli bir duygunun varlıgmı unutuyor. Turgud Beyln bana karşı takmdığı hor ve hakir görflr vaziyet, beni eîbette çok müteessir ediyor, ama, bu yüzden ona gC^nır.îyorurn. Birazdan, uyandığı zamfm kendLsile konuşup hesablaşmak isteyişim de. îzzettnefsiml kor'.ımak için değil, benim hakkimdaki yanlış düşüncelerini duzeltmek İçin. Aynı gün, akşam Karanmı tattik ettim. Naki Beyin clinden kabul ettigim parayı, Turgud Bcvin gözü önür.ds yaktım. Ör.ce, onun uyanmasını bekledim. Odasına girdim. Y;n;na yaklaşhm. Gözlorinin ta içine bckarak: (Ar'kan POT) Parlst* toplanan Hüroloji kongresmde bulunduktan ve dünya âUmlerinin, cerrahlık «ahasmdaki çalışmalarmı gördukten sonra, seyshatlmi AJmanyadan geçerek Danimarka ve tsviçreye kadar uzattım. Tekrar Fransaya donerek Cherbourg'dan «Be de Franoe» gemifdle, yedi gund* NewYorka vardım.> « Amerikaya tıbbm hangi sahasır.da tetkiklerde bulunmak maksadile gltÜniz?» « Memleketimlzde senelerdenberi yaptı ğımız Prostat hastalıklannın ameliy&tlarmda, ne gibl yeni usuller tatbik edildiğini görmek ve öğrenmek fizere gittim. NewYork hastanesinln Hüroloji şefi ve Türk dostu Dr. Lo^sley ile beraber, prostatı yeni usulle ameliyatsız çıktLrtan Dr. Mac Carthy'nin kliniğinde çaliftıktan scnra, senede beş, altı bin kişiyl ba şekilde tedavi eden Anarboor Mlchigan ve bühassa Rocherter'deki Maye Kardeşler kliniğinde, goTdüklerimi blzzat tatbik ettim. Bu tarzda tedavi yfizde 90 bıçaksız v« elektrîk usulü ile Jrapıhnakta, hastalan da eski tarzda olduğu gibl bir, bir buçuk ay yertne, azatnt ofi gunde ayağa kaldırmaktadır. Bu husuffta serekli aletleri fakuHemlz namma lipariş ettirdik.» « Amer&adaki hastaneler hakkmda flÜrferinlz neîerdir?» «h Bu naataaeler, tnllyonlar tgyannrn »öyoöerleri tarafmdas, her vesil* ile Terflen milyonlak bedtyeler ve vaartalsrW meydaa* gettrilmiştlr. Hemşlrcler ordnao, bu acmalara vtefielmi? müwıa selerde, tib âUmlermln etrannda, hutalar için birer temlılik re şefkat nümuneleridlr. Her ş*r {htısas dahlBnd» yapılmalcta v« yakm iasanlığa yararh oltoak tgtn Imdi pahalılık var mı yok nra davasını, 7 eylu) kararlajınm bayatı pahalılandırdığı davasını kökünden hal için tek çare, karardan evvelki fiatlarla bngunün Catlaruu yanyana koymaktır, dedik. Bogün belliba«lı ihtiyac maddelerinin bir listesini yapıyorum. Ba rakamlar lesıui kaynaklardan ahnmış topt»n öatlarıdrr. Buca sahcjıın insafına göre yüzde yirml beşten yüzde yüze kadar perakended kân da koyabilirsiniz. B a listeye et gibi, ekmek gibi, şeker gibl Çoban YUBDCD narka tâbi şeyleri ve halkı dofrndan dofrnya alâkadar etmiyen bir kısım ihracat mallanm ithal etmedim. Blr daha tekrarhyoram, bıınJar toptan fiatlardır. Madde • mart eeyluJ Bvdgnr 45 38 Bundan 28 yü evvel, Istanbul Batola 32 23 edUlrkea ŞehzadebaauıcteJd toraJcolda (âenn&eon) 106 78 şehld ©düec lrfthrarrn'n MehmedciUert» horos 83 45 aılzln aziz hatıralan, dtm Syübdskl ta Barbunya 87 45 blrierl başındn yatnlao haaln bir t& Merclm?k yesll 65 45 renle aıaimıştır. thüfakle Şebir MecllaJ 03 9B Üyeleri, Eyttb kaymakanu, Raşid Eren NoJıud İspanya 61 62 soy, Üniverslte, MUH Eîltim ve Eyüb » kalburUetü 47 80 Haüevl temsücllert haar ttüunmuçlar» telburaltı 23 1% <nr. Ptrlnç viyollna 145 140 ea&t 18 te ş«Wr adma tfan. Bover » Diyarbalar 125 115 Batur, Halkevleri %dıx» Reşad Kaynaı Beyaa peynir tam ya^ı 180 140 birer tnıh^ söyliyerek kahraman çeiıld> > yarzm yaglı 140 110 lerimlae minnet ve şüferan duygulanmı Kaşer 350 230 a bellrtınlşlerdlr. Zeytlnyagı etartra 295 280 Daha sonra Şehir bandosu matem ha Sadfyag TJrfa 345 450 vaaı oalmış, bu svada Belediye, O. H. 530 360 » Trabzon Partlai, tstanbul Komutanhgı ve Eyüb Turyag 292 290 fabrikalan adına şeaidllge blrer çeleni Pastırraa 285 250 toonmuştur. Müteaklben bir manga er Sucuk 370 270 havaya öç defa ateş etmiştir. Patates (Adapaaar) 28 15 AaSerl iıt'alarla polis müfreaesi, okul > (Boiu) 30 12 ögrenclleri, izcüer, başlannda bando ol Sainın beyaa 185 175 du^u halde geçid resml yaptıktan sonra » prlna 140 130 tfireae soo verllmİ8ür. Yumurta (sandık) 11500 8000 duble 145 120 » blrlnd 125 105 Yerll astaSUc 135 85 150 » » 100 santlm 115 165 Kaput yatoklık 125 185 120 sanüm 145 Baştarafı 1 mcı sahijede Yorgan çarşafı 710 485 motörü de Bofaz clvannda, fırtına yO Yatak çarşpJı * 890 650 zOnden karaya oturmuşlardır. Bunlar Poplln (ithaJ) 600 350 dan Çokgezen motörünün müretteba Basma (Ithal) 350 220 tmdan haber aUnamamıştır. Bu liste daha uzatılalıilir. Içindo lu Llman td'jresi karaya oturajı gemOetakun şeyler noksaıı. Meselâ son piınrin kurtanlmasıne ealışmakta ve Şlle ierdc başını alıp yüksclişi kiıusenin haönlerinde batan motflrün tayfalannı şmda aKıl bıraknuyan ve C cylîıîde 29 araştırmaktadır. liraya, harbden cvvol 10 liraya satılmakla iken bugün 40 liraya sadian şapC. H. P. Genel Sekreteri ka gibi.. C. H. Partisl Genel Sekreteri Hilmi Anuı biz onlardan sarfmazar ettik. Uran, dün sabah oehrimize gelmıjtir. Hal meydarwIa. Bu li.tcyi gyrâitkten Genel Sekreter öğleden sonra Başba sonra bizde hayat nahalılandı mı, ucuzian Receb Pekerle C. H. P. si merkez ladı mı Rrtık man.ikasaja takat kalmaz. binasma gelerek, Partinitı İs^anbul Mü Hele bunu Eordüktcn sonra: Ingilterede fetüşi Dr. ITanl Şerefeddin Bürgeyi daha fenadır, Ahnanyaıla V'üslıüttin bcmakammda sryaret etmişler ve feen terdir demek aljes olur. Iîiz fenaiaıa disü* bir saat fcadar gürüşmSşIerdlr. bcnzcmek değil, elhniziJeki imfcân!a;a Bu gOruşınenhı, IatanbuMa yspılacak balıarak iyilere lıenzemek, rahat memmlHetveJrili seçimlerilo alâkalı oldugu j Iekctlcrin başında gebnek istiyoruz. tahmin edUtaektedir. Bu Uste ile cümlcce ctalunı olsun kl Hflml TJran, d<ta akşam tekrar An hayat • eylttlde daha ucuzdu ve fiatlar karaya dSnmuştür. aşağı doğru bh çiz?i takib ediyerdu. AlnntıiTnij majToken kottnklu otobueler, dı^ımu ve «anıri dije rasıflanriırdığınıız beş veya on sent, yanl biztm paramıala kararlarla birilkte piyasanm kontrolsaı 2030 kums mufcabllind*, bfttüa N«w bırakıhşı bu neticcyi ıcrıniştir. York*u dolaştınnaktadır.> Son bir süx: 7 eylul kararlannm iyi neticelerini alırrOt icin Mç o'rrrrsa r'tı Amertkaa b u n hakianda ay beklemek lâzımdJr, denndiydL.. B u . gün o alü ay dılmuştur... Ama fiatiarda « BUrrtyeta mtaal otaırek gösterilfin blr inme sezilıniyor. Buna ne Imyurulnv? Amerifcad* matboat, ba httrriyetla en 8 VEU'•' gOsel btr nOmımesMtr. Oünün hemen b«r aaatlsdn aikea, ytrmi, otuı »ahifeUk İnönü stadı yevmî faoeteler, Sd aeot yani sJta knruş Dolmabahçe Tnonü «tadının lngaattna bıx tnsaslaca bOtün dünyada verlhniştlr. Stad 19 mayırt» törenle sçıla^ btUnlert habar venneitedlr. Ata cakUr. titrk Tttrktyeata* rCsterüan mubabbet vt Türklere karşı d\ıyulan candan ilg;. ineant h«r aa «Ne mutftı TOrtüm dlyeaa» sörfmu tekrar etdrmeMen geri 16 Mart şehidleri için haziıt bir tören yapı.dı Dünkü fsrtınada altı layfa boğulda Necdet EVLİTAGİL Kusurumu bEğışla>ın. küşuk hanım, ağladığınızı tesadüien gönnüştüm. Ondan ötürü. E, ondan ötürü ne olacak? Murtaza, yüzümün eülmediğini görönce biraz tereddüdle illve etti: Hani, isterseniz, bu mektubu g5türmiyeyim de yirtaymı, diyorutn. Birdenbire yerimde doğruldum. ] Sen çıldırdın mı? dedim. Sana bfr emir vermişler, derhal yerine getirmen lâzım. Sonu nereye varırsa varsm, nene lâzım senhl? Murtaza, tasalı t&salı başmı eğdi. Peki ama, küçük hanım, ya ben bu mektubu götüruriİTn de sizin aleyhinizde bir şey olursa, gene ağlarsanız?.. Ağlarsara sana ne? Sen vazîfeni yap. Haydi, üstüne vanfe olmıyan Şeylere karışma, Turgud Beyin emrinl yerine getir. Murtaza derin bir göğüs geçirdl, odadan çaktı. Ben düşünceye daldım. Turgud Bey, beni yanmde l?temryebilir, benden hoşlanmıvabüirdi. Fakat üstelik bir de bana fenahk etrneğe kalkışî rnasma mana veremiyordum. 7 ağustos Naki Bey bu snhnh beni ca&iTittı. Derhal gittİTn. Çünkü, evvelki gündenberi, Murtazanın götürdağü pusulayı merak ediyordum. Gâvur E^ıi'te beni pek güler yüzlf karş'.ladı. Bir tnüdkttir. hep böyle. Esk' hiddeH, şlddeti vok. A§zmdan bal akıyor. Fakat her söylfdiği sözün gerisinde, zehirli bir tnana gizli. Ben odaya girlnce ayağa kalkh: UYAMNCA Tef rika : 35 Tebrik ederim, Jraçük hammeiendimiz, dedl. Sayenizde yeğeniınin sıhhati düzeldi. Hast»bakıc41ık maziyeüeriniı le eskisi kadar alay etmez oldum. Murtaza bana, yegenimin hastalığı hakkmda hergttn rapor veriyordu. Eastalıkla yaptığuuz mucadeleyi, gSsterdiglnlz ferafati 3ve Sve bitiremiyor. Slze tekrar teşekkür ederim. Şayanı takdirsmlzl Ben, ıstnab çeken blr maana karşı kadrnlık vazifenl yaptıfcı, «Sendim. Benim yerirade kfan olsa bfiyle hareket ederdi. Çok mahviyet gosteriyoMun, Zerrin, hem haddînden fazla mahviyet. Sana tuhaf blr şey s3yliyeyim ml? Ye§enim seni hlzmetçi zannetmiş, Naki Bey gürültülü bir kahkaha atb. Fakat benlm ciddî durduğumu görünce o da ciddileşti, devam etti: Buna kızma sakın, Zerrhı. Çunkü yeğenim, aynı zamanda, senin hizmetinden aon derece memnun. «Bana son derece lyi baktı. Kendislne nasü teşekkür edcceğimi 'bilemiyorum. Bu ay, maaşmı bir nüsli attırmanızı rica ederim> diyor. Bu söz çok tuhafıma gitti. Ama, fikir fena da değil hani! Sinirli sinirli haykırdıra: Ne? Sahi mi söylüyorsunuz? Maaşanı mı arttn*acaksmız? Hourticq Burhan Toprak SANAT ŞAHESERLERİ 3 cild BenkH 18, Kenksb İS Hra. Satş reri: Nakledent Hamdi Varoğlu 1 J L Ivc YEDİGÜN Bugiinkfi sayısmda Walt Disney'in bir röpoıtajı ve hususî mırette YEDİGt'N için çizdiği 7 rakamı ile yaptığı bir kompozisyon, Aynca, Iîolivud'un en meşhur yıldızlarını giydiren Amerikanıa Moda' Krab Milo Andorson'un atelyesinde Hikmet Feriuun tarafmdan resimli bir röportaj. YEDİGÜN'ün bagün çıkan zen.uin sayısım bilhassa okumanızı tavsiye ederiz. Bbette! Bunda «1'T>«'HV btr şey yok, Haydl mnaşTnı arttmmyayan da, açıktan bir mlali para vereyim. Aynı şey değil mi? Hlo de aynı şey deffl. Hem 4* Turgudun gonlfl obun. Haydi ctuum nazlanma, onun namına vereceğinı parayı kabul et iştel Tepeden trrnağa tltriyordum. öfke, nefret, hayal sukutu, bütun bu hisler, hep bh arada kalblme dolmuştu. Yuzüm kıpkırtnm kesildl. Peki, dedim, kabul ediyorum. Yalnız, hep kâğıd para vrrln, içind* hiç gümttş para bulunmasm, Ahnaga zorlandıgım bu parayı ne yapacağımı kararlaştırnııştım bile. NaM Bey başını kaldndı, tecess&sle yürüme baktı, gdzlerinde »evincll bir krvılcim pınldadı. Ceblnden bir deste banknot çikardı, bir kaç tanesini bana uzattı: Mademki, 5yle istiyorsun, al bakalnn, dedl. Tuhaf rey. îlle kâğıd para diye niçin ısrar ediyorsun, anlıyamîîdını. Muhafazası kolay olur da onun için, dedim. Yerimden kalktım. Müsaadenizle artık gideyim, dedim, şimdi ye§«ninize teşekhüre gidcceğim. Hakkunda gösterdiği lutufkârlık, bu CEN Kitabevî HAŞET Kitabevi Yazıhane Devri bir yazıhane ticaretl telefonlu, nıobiîyalı, terk sebebile devredllecektir. tstiyenlerin her gün saat 1 0 1 2 arası 22883 1417 » 80290 No.ya telefon letmeleri I SAYIN DOKTORLARA Orijinal K N O 3.07 3.95 3.87 3.71 2.59 2.74 3.79 L NiîstatızaHaıı 4.66 3.56 2.29 3.05 2.81 2.69 3.16 Gelmiş ve Eczanelere Dağıtılmıştır. Cardiazol Liq 10 gr. Cardiazol Ephedrin liq 10 gr. Cardiazol Dicodid liq 10 gr. Cardiazol Chinin Dragees 20 Veritol liq 10 gr. Veritol 5 amp. 1 cc. Veriazol liq 10 gr. KİMYA Veriazol X5 amp. 1 cc. Bromural 20 tablet Octinum liq 10 gr. Octinum 5 amp. Oktyron Hq 10 gr. Calcium Diuretin 20 tablefc Jod Calcium Diuretia 20 tablet ve ECZA MADDELERİ T. UH. Şti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle