19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMMURÎYET #»© M ü K  F A TI (Blr heytttn aaçtigl bu yaailar mükâf&ta namjeddlrler. Büyük Jttrt 0«r mükâta* 71b aoniuula bunlftrd&n blr taneslrü ayınr T« 1CO0 Hralık mOkafat ona TtrUlr. Bn eütjud» nesroiunan. y&zı eahlblert ayrıc» 1 0 llr& Ocret alırlarj Bu Akf«m Saat 20,30 da Beyoğlu S E S Tiyatrosunda e fevkalide btr Diın yapılan lik maçları Vefa, Galatasarayı 4 2 yendi, Fenerbahçe Kasımpaşa oyunu tehir edildiğinden lik maçlan gene tamamlanamadı . Yazan: ESREF SEFİK 1 KUYflUKLU ZERRA Teiefon: 81224 YILDIZ BILİR Naae •*• kahkaha tufanı Büyftk OPERBT Ha» türkfileri essiz okuyucusu r* arkadaslarının hazırladlğı jrani program SfirprizH husust S K E Ç ' ler Çarpışan iki Yazan: Hami Karayel 29 mmmmmmı^mtmm mammmm J Orman Genel Müdürlüğünden: Deviet Orman lşl«rmesi Merkez Müdürlü»ü Soğüdöıü Bdanlığı için aşağıda evsafı yazih bir aded motopcmp satın ahnp.caktrr. 1 Moiopomp, bir santrifaj pomp ve bir de muharrik nvotörden mürekksb olacaktır. 2 Santrfiy pompanm meonu debisi 1215 litre saniye ve manometr i fatifaı 75 mefre eivarında olacaktır. 3 Poır.pa ve motörle beraber lüzıanvu yedek malzemt ve takımlan da verilmekle beraber Ankarada monte edildîkten sonra yapılacak tecrübed* ştraıti haiz h'.Oır.'kKu earanti edilmiş bu'unrnası şarttır 4 Montopompaya aid açık ve izahlı sartname Deviet Orman îşletmesi Ankara Merkez Mudürlüğunde ve Istanbuida Liman hanında Orman bajmühendisli^inde göıülebilir. Muhamnten fiat Cİ5.000» liradır. 5 Efcsiltme 2/4/1947 tarihine müsadif çarşamba gür.ü saat 15 te Ankara Orrcan Genei Müdurlügü bina?mda teşekkül edecek komisyonca tekllflerin kabul edileceğ ve bugünden bir gün önce % 75 geçici teminatların yatınlmış bulurması lâzım ge'diği hususu ilân olunur. (3007) harb | yeüe beceı\üğlü zanneden kabiliyetsiz Harcıâlem blr mevzu haüne Gi'Tjn en muhim maçuida Galatasa çını kazanması ^artile beraberedlr. Eğcr lan bu müsabakalarda atletler kısmen conrası dünyasnun içtımaî, ıkasadî ve bir aktorden başka bir şey dcğildir., rayı 42 ye.'invğe muvaöak olan Vefa KasHnpaça maçjnda Fenerbahçe berasu ile örtülü piat üzerinde birbirlfirile siyasî çehreeinin ae olacağı h&kkmda Hamlet'teki mezarcı gibi konuşan bir lılar düzgün ve gürel bir oyun çıkardı ber« dahl kalsa, Vefanm Istanbul şamciddî bir mücade]« yaphlar. Bühassa belirtiler v# ,bu sahalarda halen galıb aktar... Masketün gerisindekini tetkik lar. Istanbul lik maelanıun bu son opiyonluğu tahakkuk etmlş olur. üçüncü kategori müsabakasında Teiel ede'itn; tefessuh etmiş o!an Çarlık Rus yununda yeşil beyazlılar hakkile kazanler arasında mevcud rekabet insanlı^ Bira takuru, Beylerbeyi ve Defterdar taBe$ikta§: 3, Beykoz: 0 yanm, ilk zamanlarda, guzel prensip ve yannı için artık endişeli meyvalaruı: dıkları galibiyetle, reiskrinin ve idarecikımı atletleri arasındaki çekişme büyük harcketierile iyi bir mirasçısı olduğunu lerinin {edakârlıkiaruu ve çalıştıncıları BoçiktaîBeykoE maçı müsavi denecek vermeğe başlaınıştır denilebilir. oldu. Bu müsabaka sonımda Tekel Blraifp.ıt eden Sovyet Rusya, geçen yirmi bir oyunla devam etmiş, devre de 00 Bir tarafta haricl manzarası iübarile nm emeklerini bir günde ivderaiş oldunın Aiif, AbduUah, Hlkmet ve RebUden plânlı v» iyi te&kilâtlı gibı görünen Sov sehiz sene zprfmda tck elden idaıe ve iar. Fenerbdıçe gibi bir talnnıla lik bi bitmiştir. îkinci devrecle hesablı ve düz ınateşelckil takımı 2120,1 dakika ile biyet Rusyanın alerr.oarlığını yapağı. tethiş siyasetile dahilde rejimi kuvvet rinciliğir.i paylaşrr.ak vaziyetine gelmij î^in bir oyunla hâkimlyet elde eden Be rinci, Beylerbeyi 25.31 dakikada ikinci, emekçl hir dünya. diger tarafta lse, lendirmek ve evvelbeevvei Rusya ça olan Vefa tnkımmm dunkü gibi bir o şLktas Hakkı ve Hünnetin yaptığı sayı Defterdar takımı üçüncü olmuşlardır. pında, sınaî zira!, iktisadî plânla?tınîa yunla mevsimi kapamış olması, manevî larla 20 gslib vcziyete gecmi.ftir. De\Te Büyüklerde Fenerbahçenin Cihad, Ali, büttij kaymeüerl ve an'anelerile nihayetlerinde toplu bir hücurnda yapı Adnan ve Eşreften teçkil edilen takımı unsuru ve ferdl tejebbüse dayanan, ln yı her saâada paylaşürma ueulile gcr bakrmdan da m'ıihim bir kazancdır. atutf haJc ve hurriyetJerl geregl glbl mtt jçekleştirmek yoîımda. azam! gayret sarVefa takımınm <iüne kadar, hücura lan üçüncü »ayıdan sonra Beçlktaş maçı 19.12 dakJkada birinci, Beylerbeyinii d&faa eylıyeu diger btr dıunya.: lngilter» ı f«tmek surctile yırtınırken, diger taraf hatü biraz zayıf görürüyordu. EKinkü 30 kazanmışttr. Se>fi. Feridvm, Sami. Rebii takımı 21.3 8 •n peyÛeri tşte bugün tamanül* zıd \ tan <Ja, bütün dünyaya karşı hududları Vefa oyuTiur.da, hücum hattınm da i?lek I dakikada ikinci olmuçtur. MüsabakalarSüleymaniye: 4, Beyoy;lu: 3 mentoattoh t e m ü «dea. bu iki kutub i gerisine çekilmiş, etnperyalist gayeler ve girgin bir hale gelmeğe l^açladığını Hararetli başlayan SüleymaniyeBe dan sonra dereıoe alanlara mükâfatlar çarpiflmafctaidır. \ taşımıyan bir mazlum gibi hareket edi çördük. Hücum hattmın isabetli bir yoğlu maçı çekişnıeli blr »ekilde iken verilmiştir. yor v« fakat, Uçüncü Enternasyonalin, tarzda deçiştlrihniş olmasmı da, takımı Barikai felâket bu musademei belâdan devre 21 Süleymaniyenin lehine bitkarakoneolosu komintern teşkilâtı gibi tertib edenlerin iyi görüşleri lehine kayStad'.ara biraz hîmmet lâzım doğacaktır, diyoruz. Inceliyelim: Dunya miytir. Ddnci devre ümitün fevkinde he1 Sıtma scvaş b31seWir\de kullarıilmak üzere aşağıda yazılı 13 kalem teçeJdcüllerle, dıçarıda, âti için emper deHıek icab ed«r. EHin bütün sahalarda lik maçlan yat&rsman ber töarHi şubesinde altilst yecanlı g«çnus ve Süleymarjyeliler zcrdefter ve cedvelî basrmlacaktn". yalist «mellerinin tahakkukuna muazp^dığı halde, Fenerbahçe staduıda iki Ük devrenin ikinci dakfltasmda bir pol bjkla maçı 43 kazannuşlardır. •dip h&tdmiyvtkri altmda tuUuklan 10.000 Cild 100 yaprnkh sıtma ilâclan makbuzu zam yardmu dokunacağmı hesabladıgı maç tchir edildi. Halbuki aynı sahada yed'kleri halde, hiç bozulmadan, üsKste fcfittefer* bol kescâan blner aenelik bir 10.090 » 50 yapraklı amfbarlardan alınacak eşya senedi teşekküllerle; müstskbel dhan halk flı hücum teşebbüslerine giren Vefalılar, Diin yapılan diğer maçlar B°y!erbeyiSümerspor maçı oynandı^ı tefah devri v&detmek gibi bud&laca ta10.000 Aded Sıtma savaş tatiblertr.in iş cedveli tllâllni hazırlryordu. Devletçe ve milbirinci devrenin üçte ikisinde üstünlüSarıyer 5 Davudpaça 0 için di&er maçlann tehirlne hlçblr seabbCdlerd* bulunduktan som», beaer ta 20.000 > Toprak su işicri cedveli letçe her subede büyük muvaffakıye€eT ğü teırdne muvaffak oldular. Hasta hasta b«b yoktu. Diğer eahalarda oldugu gibi Elektrik 1 Anadolu 0 rihinm daima hacaletkıini tefsdrsiz kay20.000 Aylık ÇB^fma ceiveli elde ettikleri halde Sovyet ricali gene çıktığı halde gene Galatasaray müdaufak bir hinunetle yer yer toplanmış Bej'lerbeji 4 Siiraerspor 0 dedeceği totaHter rcjhnlerin yıkılmasi10 000 6 ayhk ilâc dağıtma deftcri Sovyctler Birliğini zayıf görüyor, ve faasıran belkemiği mesabfiîiiKİe bir oyun olan «u birikintüerinl temizlemeît de Sümerspor maçı son yirmi dakikada la aftnük olan Sovyet kutbunun ikbal 500 esmayı ürerine sıçratınak, yani dünya oynayan Bülendin ve hatasız oynayan terketmiştir. pekâlâ mümküadü. 200 yaprr.klı lâboratuaT kan muayene defteri p«rlaittiçttr. mvtkad koallsyonunu karşısmda görmekten te5.000 300 yapraklı muayeneevi defteri Topkapı 4 Denizgilcü 3 Fazılın gayretli ve canlı müdahalelerine Bu sebeble BarutgücüTaksim ve Pe4er olan çarpiîrrmyı tecil «den sebebler, 20.000 vahhuş duyuyor ve bunu tahrikten te ra?men Vofalılar birinci devreyi 21 Ci't yspraklı doğum ölüm defteri Defterdar 7 Alemdar 0 nerbahçeKasimpa^a mBçları yapümatotalîterlerin yıkthnak «uretile âclar:10.000 vakki eyliyordu. Harbe tekaddüm eden bitirmek becerikliliğini «Ssterdiler 30 yapraklı aıtma ilâclan giriş ve çıkış defteri Karaçümrük 2 Boğaziçi 2 mıştv. •0* yapölkan «racılık «ayestn<i«, udl 20 000 günlerde, îngilJz ve Fransnlara temayül Tek yapraklı dogum ölüm cedveli Ortaköy, Halice hülanen galib sayıloknuş v« h«rt>tn doğurdiıgu, maddl seGalatasaray takımı yffnücli^i halde kaÜniversitelilerîn kır ko;asu eylemeyip Almanlarla anlaşma yapıl20.000 Hesab hulâsa cedveli mıçtır. fmlet v« tarureü«r ve fiktrl«rdeW Hukuk fakültesi Talebc Omiyetinin ması kısmen hocalan Prusya milita nşık ve bulaşık bir oyun oynamadı. Bu 20.000 Devre istatistik cedveli yftşet bu Od tutbu, dirrirt olvak teyüzden seyircilerin a?ın çikâyetleri olDün yapılan bayrak koşusu tertib ettiği kır koşusunda Hukuktan ristlerinden korktuklarmdan ve kısmen 2 Ba.stırılacsk olan defter ve ©ed .>elWe muktazi tekmil malzeme BaOMMI getlnnoğ» hnkân hanrlamıçtrr. Istanbul Atletiım Ajanlığının hazır Türkân Turunç birinci, Tıbdan Necdet de senelerce sürecek netlcesi meşkuk madığı gibi, hakeme de itiraz edenler Komtlnlst fiklrlerin «pontaıı* olarak bir harbin clhan ihtilâlini hanrlryacagı bulunmadı. Galatasarayın vasattan yük ladığı 4X1500 metrelik bayrak yarışlan Tuna ikinoi, Tıbdan Necdet Çağıl üçün kanhktan verilmek ve 300 yapraklı 50G0 aded muayeneevi dcfterlerinin diplerin* •eşekkül v« inkişafı için, an musaid va ve harbden bitab çıkan devletlerin, taze »ek denebilecek blr oyun çıkardhğı halde dün Fenerbahçe stedında yapıldı. Üçün cü olmuşlardır. Neticede Hukuk birinci, konacak mefcini basuncviae aıd oimak üzere kajalı aarf usulile eksiltaıeye konuknu^tur. aat, harb ıdlindirlrün çiğniyerek f«çtiği kalan Sovyet askerî kudreti karsısmda yenilmesinin baçlıca sebebini, Vefanın cü ve birinci kategoriler arasında yapı Tıb ikinci olmuşlardu. 3 Talunin edüen bedel (17^00) Irra ohıp geçici teminat (1275) liradır. tophıluklarm sosyal v« itüs»dıî bünye buz gibi eriyerek bu vaziyetin cihan hâ daha üsrön oyununda aremak yerinde Ihale 7/4/1947 pazarteai günü saat 15 te Bakanlrkta müteşekkil Sıtma Savaşi lerind* faoaule gelen tagayyttrat n«tioe krmiyetini kolayca sağlıyacağı, prensi bir düşünce olur sanırım. Gen«4 Müdürlüğü Komisyoounda yapılacağından isteklilerin 2490 sayılı kanua dnde Inndiliginden hanrİBnmışür. ptne dayanıyordu. Evdeki pazar çarsıMaçın tafsilâtı Harbckn evrel kspitaîist dst«nx1ı«r« v« ya uymadı, Alman müitarizmi Rusyayı ahkânu dairesinde teklif mektublaruu belirli gün v« saatte komisyona vermeKocakarı soğuğunun buz eiH «»en burjlva zSıniyetine sahib memleketler çığnedl, deniıe düşüp de yılana san poyrazı altında, oTr.uzlarınj kaldırans, lerl lânmdır. d«, birer ppensip halinde mevcud olan lanlar Rusyaya yardıcn ettiler... Ve Rus çeneleri titriyen iki taraf oyunculan fu Bütün dünyada fevkalâde bir heyecan uyandıran ve EBNEST 4 Sartname ve nümuneler her gün Istanbul Sağlık ve Sosyal Yarmanevt v« maddl bymetlcrdejı, artık yada koaıünist enlernasyonalinln idealiz tertiblerde dİrildüer: IIEMİNGWAY'in meşlıur romanmdân sinemaya alman ve dım Müdurlüğunde, Ankarada Sıttr.E Savagı Geael Müdürlüğür.dc görfile'bi'ir. bugün bahse lrakân yoktur. ROBEET SİODMAK tarafmdan çevrüen ması degil, Rus milliyetçillği Almanlarla (3176) Vefa: AMClkadir Mustafa. îsmetKapitalist ristemlerin temellni teşkil çarpıştı. Rusya galib gelerek büyük bir Nevruz, Galib, Emkı Svikrü, Hüseyin. •yliyen vo bazı yezarlarnı orta halU ta askerî kudret halinde ortaya çıktı. Ar tsmet, Haydar, Muammer. baka diy« «dlandırdıgı burjuva suııfı, tık böyle bir asker! kuvvete ve revacda Galatasaray: Erdoğan Fazü, Isrnetbugün Avnrpad» tamamUe yok olmuç, olan ideolojiye sahib blr devletin yapa Necmi, Bülend, îlhan Halls, Reha. înjiltere ve Amerikada d» sarsılmif va cağı bir tek degil, çok »eyler kalıyor el Korhan, Koçi, Mehmed All. rfyettedir. de... Zâhiren suîhçu gayelerle ve genc Hakem: Semîh Arc<m. Avıupada harobel«r içind* tQne«neğ« dünya koallsyonunu karsısında görmekOyun başlar baş'.aır.az, top saha ortaçalışan v e yalmz aç jnidelerinin ferya ten korkan bir mazlum gibi hareiei larnda bir İki kere çalkandıktan «onra 1 nîsan 1944 tariMıvîe kadastroeuna başlar.acağı ilAn edfien Kartal yU'« dmı dinlemekle meşgul olan Jcutlelere tsîerek, Deli Petro vasiyetnamesini hort. Galatasaray tak.ıiîinın saŞma geçti. Gaj kan mahallcdcki gayrimenkullerm kadartrosu iknval edilmiştir. 2613 numaraU hâkkn zlhniyet, bugün için yalnız ve larmak, emniyet sağlamak bahanesile, latasaraylı^ar bir korner kaıandılar. | kadastro kanunu Mfcümleri mudbince tanzim olunan aakı cetvellcri Kartal yalnız barbarlıktır. Arbk »evkitabiisiıe baçkalaruıın arazdsine tecavüz, lîgali as Halisin guzel oektigi bu komeri Vefa I Belediyesi ve dairemiz divanhanplerine asılmıçtır. Kadastro plSnlan dairmizhareket «d«n Te aorla ahlâk fatlığır.a kerl altında tuttuğu veya tutrnadığı müdafaasfle kalerhi paylaşaTiadılar. dedlr. Yapılan kadastro tesbitir.e itirazı olanlann üd ay larfmda Bostancıda süriJkîenml?, ferden ve cem'an aklıseli memleketlerde kendi ideolojlsini yaya Koçi yetişip birinci Galatasaray golünü Içerenköy caddesinde1 Müdürlügümüze müracastle itiraı etmeleri ve itiraz edilmini kaybetmi* topîuiuklara dojru yolu rak içeriden çürütmek, sulh blrliği yo attL Büyük ve müthis film başlıyor. Bas rollerde: luna fasıla ile mayinler koyarak dünya gösterecek murşid Srimdir? medîği takdirde kesbi kat'iyet ederek tesçll edileceSi v« evrakmın tapu sicil Ük' dakikalardn olan bu golö müteakıb 1 No.h yeni gangster BURT LANCASTER muhafızlığma devredileceği 2613 nurr.arolı kanunun hüküotlerine tevfikan İlân Öyk Wr mürşid ki, yeni Wr iman birliğini lıer dönemeçte saboter etmek. Vefahîar kapanacaklarına ac^dılar ve olunur. (3274) versin, maddî Lsürablan teskin «ylesin, bejerî sefaletleri körüklemek flh... bu daima derinleme^ine uz\ın ve düîgün Holivud'un yeni yıldm sahane güzellikte ve öldürmek için bmaklıyan manevl hurura kavuştarsun, piânlı v* nun arkasında Slav müUclliği ve îrigil paslarla çalu;arak hakimiyetl aldılar, Panter AVA GARDNER ve Bistemli btr hayat müjdelesin ve istik. tereain yıküması pahasma dünya imTîrml ikincl dakikada, Vefanın aağbali garanti etein Bugün için, bu pey paratorluğunu kurmak istiyen, yorgun dan ortaladığı topu Galatasaray müdaBu sinetna âbidesini görmek İçin yerlerinlzi «vvelden aldırınız. gamberaiM rolHl oynaraak Sovyet Ru« fakat gayrimemul zaferll» sarhos, tota faası çelemedi. Solaçık Muammer yetişip Hter, emperyalist Rusya vardır. O şanyaya düşüyor. Vasat hjucr ve diinya ihberberlik golünü attı. tsletmelerimiz fhtiyacı bulunan 154 kalem muhtelif civata, perçin, somun. tilâlinin ammanı gekniftir. Sovyetler Blr «mı bu kumar masaamda m.uhakkak derondelâ, çatal pizn ve ağac vidaaı sat) nabnacakür. Yirmi dördüncü dakikada Galatasaray liğinin dünyanın her tarafında gizlice v« neyecektlr. Taiıblerin tekliHerlrü kapalı zarfla en geç 20/3/947 akçarruaa kadar bankamız îngiltere îraparatorluğmnjn yol müdafaaamtn çevirdiği topa Hüseyin eçıkça faaliyette bulunan ajanlan, v* holündeki teklii kutusuna atanalan. fa ü« yetişip iklnci golü aıU. Birinc: aynoa rejimin htyranı olan tabil aralan, lannda üsleruneğe baksn re coğrafi duMüfredat llsteleri ber gun satınahna strvisinden tedarik edilebilir. (3218) devre bu »ekilde. nihayetlendi. tvazsız oalrak Scvyetler Birliğl hesabına rumu itlbarll« de bu intparatorlugu koYARIN AKŞAM îkinci devrenin başlaruıda Galatasaray bu ihtflâli korukliy*rek yardnn ediyoc layca yikabilecek gtratejöcfankinlarasalar. Spndikalarm aavalh birer aleti olan hib olan Rusyannı, bu durumunu gayet muavin hattil* hücum hatb uyuf Düny&ca tanınmış İspanyol DansSzfi işçiler, h«r terafta dstemll lfsadat n« İyi bllen Ingiîtere, darbeyl on v«y« ytr bir hald« iyi başledJar. Vefa müdafaasıticesinde moralini kaybetmektedir. Grev mi »ene sonra yemektense, hududsu^ nı hayli zorlayan ilk dakikalarda GalaIstanbul Teknik Üniversitesi olarak tadil edflmekte olan Taskısla binatasaray hücum hattı Vefa nısıf sahanna ler birer beyulft gibi giyasl toplulukk olan bütün menbalarını, bugün harb is•mda yapılacak olan 144794,20 lira kesif be<5em elektrik tesisatı kapalı zarf usuy«rleçmiş blr halde Idi. Altr.cı dakikad rıa kaiTisına dlkilerei, her tflrlü nisa« tühsalitma hasrutahsia •ünlş olan 1U» eksiltmey» konuhnustur. Ük teminat 8489,71 lira olup eksütme 24/3/1947 Ük R&sterifl mflnaaebetlla sağdan açılan bir Galatasaray hücumuna mı sektelemcıge eabfanaktadn. Allml«r, Amerikanıa daha ccak olan dostlugunu karai Vefa kalecisi fantezlye kaçan bir tarihlnde v» saat 16 te yapılacaktır. Postada vâld gecikmeler kabul edilmez; tnfitefekkirl«r T« baa devl«t adamları kaybetmeden, mü?terek bh* hareketle plonjon yaptığı sU"ada topu elinden kaB O Y Ü K G A L A Fazla malumat lçin Satınalma Komisyonuna moraeaat. (2768) konferanslar, beyanat, neşriyat, lcraatla Sovytt belâsıam aararlarını tahddd et çırd». Korhan da yetişip beraberllk joGharist t J U A N RELAMPAGO rm bu ateşt k9rukl«mekt« T« dunyayı da mek tetemektedlr. Bunnn yegân* delili lünü arü. lâlet yoluna sOrOklemdct* Hderlik yap Rıısların topyekun bütun ahval ve genc Çıgan ELV1RA GUERRERO'nun iştirakile Bu golden sonra Vefalılar tekrar humafktadır. Bir d«vrin kapan<kğı v« yeni rekâtou, IngiHzlerin dünya efkân 3nülandılar. Sanki her gol enerjilerinl kamne arzetmesl re efkân umumiyelerin bir d«vrin «çıldı»ıtıd«n, cthançflmul bir uyanı^tan bahaedülyor™ Kuruhı nlıaııu rouvafakatlni teminle Rutya aleyhlndefc çılıyormuf glbl oyunlarma Yyi tesir «dlMaMİınnın •vrelden ayırtnın. Td: 8Z9M Fakülterr.lz fMk kursüsünde bir asistanlık açıkttr. tstekli olan adayl*rın müdafaa eyllyenlere, efer halen i$gal al hükmünfl istihsal yolunda gayretl«r sar yordu. ! 20 mart 1947 tarihine kadar Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. Vefanm teicrar hakfauyrt aldıgı en tuıdafcl memleketlerde değilse, yalnıa feylemesidlr. Bu lçt« Ingütere sistemll ! (2997) mürtecl damgası vspiftınlryor. Eger i? bir fekflde çahfm&kta, v« Amerikayı da dördüncü daMkaym doğnı ortadan açıbuna iknaa muvaffak olmaktadtr. 0nun gal altmdakl mefnleketlerde b* ferd, lan Vefa hflcumuBa Musflaner golle n«ne olursa olsun yok ediliyor... Bfl için iki ayn kutub araeındtki udaşmı ve ticelendirerek fiçüncü go% <*• 7*PtU tün bunlan haarlryan v« plânlıyan, s8x anlaymalarm geçid obnan ihomalleri Galatasaray müdafli lsmetin kurveiaU de mariumlaraı veklH, Yinninci yOzyı akla Kelebilir. yrdlgl blr paaı kapao Vefa merkas BM»lrn cdHançömul koruyucu melegi Sovyet haatani îsmet, topu rahatça sOn gür» H. KARAYEL Busyadır Acaba Syle mi? Sovyet RusAımalımescid, Çebbender getirip dördüncü goift de yapb. ya, koruyucu oa«lek rolünü muvaflaln j Bu neüoeye gör» Tmattbtbg» 0» V«14 fanm puan vaziyederi, Tanerbahoerdn M&ten MuharneMn KUo Ad. hafta ortası oynıyaoeğı Kaaanpafa m*lira Krj lira Kr*. Teslkn thal« şekH Ihale tarfhl ve saatl 0Ü •M» t 00 TM 00 Kapah I. I. EnstHfisft 21/3/947 ouma saat 10 9M0 SığB «41 10000 Aak v« vtzrab romam Tafu Knrthi* 8000 Dayanıklı, uzun ömflrlO v» çok gfiz*l znanzaralı Urff*7"M t " " lslyluıt 41 SuUaaafaaMd I . •. SnaUMM YENI çnrn sanız, gölge yerler. güneşll yerler ve spor sahalarına göre tsrtibelnmiş SOM Topham E. B. Kltabcılardan araymır. H.: 80 oytm «M çirn tohumıjmuzu deneyiniz. 4400 Yapı EartrMM 800» 1 * Dördüncü Vakıf Han, dördüncü kat No. 18 Bahçe Miman Mevlud Baysal Sultanahm«d E. 8. Knstitttrt Telefon: 23428 K w s «rzak muhtelif 1806 U Sultanahmed E. S. Enstitüsu Kapah 21/3/947 cuma K*rn 719 83 Tophan» X. S. Enstitusfl saat 11 1491 T5 Yapı &ıttrtQs& Sağlık ve Sosya! Yardîm Bakanhşfindan: Yarın Akşam S U N E R Sinemasmda Bostancıda: Kartal Kadastro Müdürlüğünden: Etibank îstanbul Şubesinden: TAKSİM BELEDÎYE Gazinossıtida LA JOSELİTO Teküik ÜnhrersHe Safmalma Komisyonnndan: tstanbul Teknik Üniversitesi Makine Faküîtesi Dekanlığından: Sultanahmed, Tophane Erkek Sanat Enstitülerile Yapı Enstitüsü Müdürlüğünden ci TOHUMU KEŞKE SEVEYDİM tstanbul Sular îdaresinden: ( ( ( ( ( ( ( 2390 kflo 5125 > 3300 > 1950 > 1616 » 800 » 800 aded Tdare Sıtiyacı için BsaŞıda cbos ve miktan yanlı malzeme saün almt2G nar» 947 çarşamba 31 mart 947 pazartesi 2 nisan 947 çarşamba 4077 7S 7 nLsan 947 oazartesi ( 105 çift { 28 > ( 30 metre kutru 50 m/m ( 75 kio LtotSc levha 4 m/m Lâstik levha 5 m/m 9 nisan 947 çarşamba ( 100 > ( 50 > Lâstik levha 8 m/m ( 100 > Kırmızı lâstik levha 20 m/m Her kaJem malzeme için teklif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbeÜnde bir teminat ystırılacakür. Isteklilerin evsaf zikretmek ve teminat makbuzla' nnı da raptetmek suretile teklif ve nümunfileri her malzemenin hizalannda gösterilmiş olan tarihlerde saat 12 ye kadar Beyoğlu Istiklâl caddesitvde İdare Merkezinde Muamelât Dalre3İ Şefliğme venneleri. (82SS) Karpit Korda 15 m/ın kutrunda îstöpfi beya« Yağlı köselc % 83 kalaylı metal Karton 1.00X0.70 eb'adında ve 0 75 m/m k&luıhğında Lâstik çizme (Avnıpa tnalı) L£»ük çizme uzun konçîu (Avnıpa malı) Telli re boğumlu lârfik hortum iç ad K. S . EnsUıtüeu Tophaa* 1 . S . Yapı Boctttüaft Kapalı 21/3/947 cuma saat 12 3158 BALOSU 12 mart Cmnartari gfinü aksaaıı TakaİB» SELEDİYB GaafaMtmda Oavetfyaltr, Ankara Cad Istanbul Gazatedlar Ceniyerlnden tedarik ediHr Soda BASIN 7» T M VMO 100 vm 750 000 1 M 1 36 ı n 101 81 101 «7 87 »6 10» 10ft J7 00 M 3» 1104 7* »8 00 00 00 10 19 15 U 7İ Sultanahmed E. S. Enstitüsü Tophan* E. S. Enstirusfl Yapı Enatttfis& SultanaimMd E. S. ButHfisfl Yapı EMtttSaft 3ultanahm*i E. B. Enstitusu Topfcao. B. 8. Etwtitflrt Sultanahmad E. S. Enstitosfi Yapı EostMM Kapalı 21/3/947 cuma saat 14,30 Yapt En9Öt«l I SultanaliRMd Brhck Saaaıt EnsiMM l a Tophanc Erknk Sanat GnstrMM v* Yapı En«titü.sö 1947 akçaU yılı ihtivaci bumnan yukarıda ctos ve miktarlan yaslı yiy*cekl«r «kailtmov* jıkarılmiftır. Ihal«Iel«ri yukanda gĞjterÜen gün ve saatlerde Cağaloğlunda Yüks^k Okullar Saymanlığında toplaoaa kontisyoada yapılaoakfar, 1 Kapalı carfla olardar için 2490 sayılı kanunun tarifl veçhlle hazırlıyacaklan teklif mektublarını ihak saatinden bir saat evveline kadar mskbuz mukabilinde komisyon baskanlığına vermeleri çarttır. Posta ile gönderilecei teklif mektub'arı da gene ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş buhmması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul «dilm«x. 3 ÎBtekliler, Ticare* Odaamın 1947 yüı v« grup vesikasını, muvakkat teminat makbuzu yanına koyacaktır. 4 Şartnameyl görmek irtiyenler hergön çalıatna saatl«rkıde Sultaoahmedde Erkek Sanat Enrtitüsüne müracaat edebilirler. (2851) Itllllıuıuillll
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle