20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMMÜRİYET 27 Arahfc 1947 7.2S Açıhs ve program 7 30 Muzık ı 7 45 Haberler 8 00 Saz eser'erı teKs ~ı \ e sarkılar 8 30 Balet muzıtlen 9 00 Kapanış 12.28 Açılış ve prvgram 12 30 Saicn orkestrası \l K~za>t Idorreie mertoru 2 Lehar TeDess^Tİer 'üie.rı ooeetırdtn r s r ' çalar 3 ^.beuz Kaoucs 4 Tosn vVca jarkıyı S lurma Hulja 6 Gaıs'er G?îop) 13 00 Rabeiar 13 15 ^Iuzık 11 00 ı Curr.hur Bss^arJıgı armonı rn zıka^ı ı l S ^ J j sa dan uç marş 2 Ad=ms Marş 3 MarL>field Mars 4 Co' r > Marş) 14 30 Kar t j sık sarkılar 14 55 Kouşma 13 50 Kapanış j 16 SS Açıhş \e prcam 17 00 Crruk kuluba 13 00 D ı s ırazıgı 18 30 KoEuşma 18 45 M^züt 19 00 H3bsr er 1915 Geçmışte buguiî 19 20 Şa kı^ar 19 45 Konuşma 20 00 Keman \ e kla' sen scloları ÎO 15 Radyo gazetesı 20.30 Ozsl [ program 22 45 Kaseıe» 2S 00 Dans u u l z gı 23 30 Prcgran \e kaparış RÂD^fO J C Bugünkü Program Saym Doktor ve Elczacılara : Dr. S. Feray'm ı• Yavrunuzvm daima neşeli olmaıım isterseniz Amerıkadan gelen çok saf ıptıdaî maddelerden yapılan 1947 yi Uğurlarken: BÎZ VEDA ETMEK UZEREYIZ KEDERE GETİR AHBABA BİR KAVAKLIDERE YAHYA KEMAL EFEKAİN N«'J« p»n« ARGATOL Basıır Pomadı PARÂE6L Pijasaja verilmistir. Umumi Satıs Deposu Turkije Eczacılan Deposu istanbul 3 uncu ıcra memurluğundanDaıremızm 947 2177 sajılı dosyasıle mahcuz olup bu kere para>a çevrılmeaine karar \eıılen ve Galata Sermed han ıkıncı kat 9 numaralı yazıhanede bulunan krıstallı hazıhane, kutubhane, maruken koltuk takımı, halı ve ayrıca bır mesın takırn ve=aır kıymeth yazıhane eşyasınm bırıncı acık arttırması 2712947 cumarteM gUBU «aat 11 den 12 ye kadar yapılacaktır B j artlırmada mahcuz Inallar munammen degeıırın ^75 ıru bulrradığı takdırde ıkıncı arttırması 2912947 pazartesı gunu a\m =aatte \e ^ıynı 3 erde \ apılacagmdan alıcı olanlann vukarıda gostenlen jerde a\m gun ve aarte hazır bulunmaları ılan olunur Butun kremlerın ıçınde bırıncı olan \e daıma bırıncı Kalan l HASAN Ş K A V A K L I D İ R E ŞARAPLARI Ltd. Şti.ANKARA OTOMOBIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kullarunız Zıra terden, ıdrardan mutevellıd pışıklıkler gıvılceler ve kokulan kat'i surette ancak'ttASAN ÇOCUK PUDRASI ızale eder 1 a• m m m s m Yuksek kalitesı sayesinde her kat'edılen kilometre daha ucuza mal edılır. LASTİKLERİLE FAZLA KREM PERTEV olau Bu Krem Pertev'in her zaman pek bujoık bır ıtma ıle ıhzarından başka bır şey değıldır Krem Pertevm terkıbme ( gajr^af ) hıç bır mad'ie gırerrez Elektrik Mühendisi Alınacak Beledı>emız katma butçesıle dare edıîmektl olan elektrik şubemîze bir muhendıs veya yuksedt elektnk mubendısı alınacaktır 1 Ta.ıbl°r aıasmda bu gıbı şehır elektrik ışlerını re'sen ıdar« ve tecıube sahıbı olanlar t«rcıh edüır 2 TaLblerın evrakı rrusbıtelon ve ıstedıklen aylık ücTet mıktarını bıldınr dıl«kçelerıle 15 1 948 gununp kadar B°ledıye Ba?kanlıgına muracaaU l « ı ılân olunur (17730) Malatya Belediyesinden: g KİlOMETRFÜf SATIŞ! Küjumuzde yenı açılan sucuk ımalâthanesınden bır sene zarfında çıkacak hayvan kemıklerı satılacaktır Isteklılenn Alıbey koyu | Muhtarhğına muracaatlen Alıbey koyu Muhtan Ömer Varbk Soldan tağa 1 Ciddı bir «avajla karşılamamız lcab •den bır bsjtalığa tutulmus olan 2 Vucudün et ve «ırur kı»mı maneU leke 3 Gece ıeak, dı'de\ bir erkek adı 4 Blr takım kektne grupu Hındistartda bir cdl 5 Bır edat 6 Gozjası (eski terunı 7 Bırakıp gıtmek (ıkı kelıme) 8 Bınanıa kısımlarındar bır çeşıd tatlı 9 Faydalı bır fe\m ttn dönup gelışi Yufcandan afağıya 1 Bır devletin merkezı 2 Guzel «aBatlardan b j m e aıd tavır 3 S"asta bır jehır duvardakı tertıbattan 4 Uzuvlarırnızdan guneş ışımnda yedısı birden mevcuddur 5 Tersi «lutuf tur vama gıbı bir B«y S Çevnlınce •arka» manasına g»1ır 7 Sağırlann ugradığı akıbete ugraısak 8 tcra bir erkek adı 9 Boyutlardan durmadan sağa sola sallanan alet KELLY I Turkıye Umum AcenUlığı YAKO 8ENYES ve Ogulları . Kolektlf ŞirkeU Galıt» Arsian Han Kat 3 No. 2/3 Evvelki bıılmaraniTi hallcdnmi? jekü 1 2 3 4 S 6 T8 9 PERİHAN ALTINDAĞ Turkı\°nın SÖZERİ Salonunda HER AKŞAM En Bujrük 3 Solısti Bır Arada 1 İIÂ"|NIDTA~|R|MTÂT« E|V|Aİ1|L|*|A|D|A s 3 4 5 6 7 6 Ç LİAİM B|A «İDİIIŞ A|Ç|F S|M EİRİ 1 * K T|1|B t Ü|R|A|ÇİA İİKİI A|S| İ L N|5|K|L|A|Tla|N £ A|R AİtlFialzll L T|E z KİHYIEİ» 1 zm İ'SssS II PERIHAN ALT1NDAĞ <Sozen) MEFHABET Y1LDIRIM SAF1YE AYLÂ | İstanbul Borsasımn 26/12/1947 fiatlan Londra NewY0Tk Pan« Cenevre Bruxeıies Prag Stockfaolrn PEVLET BTIKRAZLARI ve ŞIRKET ESHAMI %7 SıvafErzuram 1 SıvasEnurum St 1941 Demıryolu 1 19ü Demiryolu n 1941 Demiryolu Ol Hİ11I Müdaf aa 1 HUU Mudalaa a M11U Müdaiaa IU M1U1 Müdaf»» IV %« faisM R>Srısıs« lstikrazı Ka'Jnnma n 1941 Demlry otu VI %i faiıiı 1*33 Erganl 1938 lkramijreB UüU Mudaf a» Demlryolu IV Demiryolu V AUj 2210 19^0 20 20 40 20 2010 20 70 2112 19 90 K K »5 95 22 50 20 55 20 20 100 40 95^5 1 SterlİD 100 Dolar 100 Fransız Fr 10*. toaçre F r JOt t lorui 10C Belçıka Kt 100 Çekoslovak Kx lfifl t<^»< Kr 1138S« Î82SZ 2 3503 65 7270 105 1468 6 3887 S 60 77 8860 (1947/3501 Guzel Izmır Nakhyat Ambarı sahıbı Tevfık Tansal vekılı avukat Asım formt% gon tarafından Tarsusta Zahıre meydanında tuccar komısyoncu Kadrı Uğurlugıl alejhıne açılan davacı Guzel tzmır Umumî Nakhjat Ambarının Tarsus aS Ş o s 5^ 1 S, î centası va'üta'ile davacı narnına tahsd CfcV edıp nmmetîne geçırdığı 16357 83 lıra ıle ta3 sahte e^ rak ve«aık tanzımı suretıle Yerh Mallar muessesesme aıd emtıayı mahailıne =e\k \e teslım etmedığınden dolayı Y M P mue'sese'ii tarafından da\acıdan tahsıl edalen 11448 lıra kı cem'an 27805 83 4 * ^ c e 2 JI v lır?nm tazmınat veoaır hakları mahfuz a <2 5 > M kalmak sartıle mahkeme masrafları ve avukatlık ucretıle bırlıkte tahsılı davasmda Davah Kadrı Uğurlugılın gostenlen • • = a € X o S "J adreste bulunmadığından vı» kendısınm T abancı memleketlerde olun oradakı ıkametgâhının meçhul bulunduğu anla^ılmış olmasına gore ılânen teblıgat yapümasına karar verılmış olnakla mumaılevhın yargılama gunu olarak tayın kılman 19 mart 948 cuma saat 14 te mafakemede hazır bulunması ve davaya cevab vermesı luzumu teblığ makamma kaım olrrak üzere dân olunur. İstanbul Asliye Dördüncü Ticaret Mahkemesinden: îılbaşında yapabileceğhdz en laymetli hediye bir PHİLLİPS BÎSİKLETİDİR Zarif, sağlam ve diğer bisikletlerden daha aeuzdur istanbul Satış Yerîen NEKTAR MAĞAZASI Beyoflu Galatasaray ENESJI M t E S S E S E S I Galata Banka'ar Caddesı L LE VI btanbul, Sirkeci Haımdıye Caddesı No 24 ve yurdumurun her yerınde satılmaktadır. Turkıye Mumessılı JAK DEKALO, Tahtakale No 51 Dikkat: Pbılups Bısıkletlennm yedek parçaları daıma bulunur. S » i s *" ~ l t KAP ARJANTE 11 ASTRAGAN MANTO mağazasl yılbaşında dostlanmza iftiharla sunablleceğiniz zarif ambalajlı, nadide hedıyeter hazırlamıştır. I I 1 acele satüıktır. Tokathyan karşısı Suterazi sokak No 6 ya muracaat Dr. thsan Sami ıle SatH 22 V I • 19 30 20 20 40 30. 20 10 20 70 2112 19 90 SS 9S 95 93 GONOKOK Aşısı Anadotv Demlrtolu oncpn TOtvflter 12 *9 %t0 hisse senedlerl 53 MiitnessU «nedleri 7130 22^0 20.55 20 20 100 40 95^5 »9 55 7125 Belsoğukluğu ve îhtüâtlarıns karşı pek tesırb ve taze aşıdir. Dıvanyolu Sultanmahmud turbesi No. 113 YILBAŞI HEDÎYESt " » " ^ CEPTE TAŞINAN Pratik Zarif A Q A * * Sataş ŞEMSİYE j A SUCUK MERAKLILARINA: ile »ayın Uericeı Bankau t | Bankası Türk Tıearet Bankau Aslao ciır.ento Ş\rkrt hitsdti v *n A L I R ,31 50 1 S 1 » 20 205.50 5 50 10 10 Sağlam Ucuı MAĞAZASI Nefaseti, temizliği ve üstünlüğü Kurşun alınacak Levha halınde 100X150 eb'admda ve 28 30 kılo ağırhğmda çubuk bsşlarmın kahı ve yerlı dokum olmat şartiîe «4500» kılo kur=un ali"3ca'*nr Beher falosunun tahmin bedeli «2» liradır. Burhanıyede «Muhıddın Rumî camu> nde teshm sGilecekür Şdituam^, Balıkesır Vasıflar Mudarlugunae gorulebılır Dıale«ı 29/12/947 pazartesı gunu saat 15 te açık arttırma suretıle Balıkesır Vakıflar Idsresınde yapüacaktar. Isteklüerın "klX> temınat parasıl<» bırlıkte muracaatlen ılân olunur. (17270) müşterilerinin rağbetini kazanan Yerlen: Balıkesir Yakıflar Müdürlüğünden: Borsada muamele Beyoğlu, tstiklâl Cad. 178 No. KÎGÎLİ Sirkeci: (Kayserili K. APİKOĞLU Halefi) SİRKECf BONMARŞESÎ TSTANBULBELEDİYESİ SEHİR TİYATROLABI 3u akçam sast 20 de DRAM KJSM1 SABRİ NAMLI TÜRK YULA'mn SUGUKLARINI Son derece itina ile imal ettiği Bütün bakkal ve mezecilerde arayınız. Ild Başb Kartal 'azan Jean Coc'^au Ce^iren Azız Huiaı Akdemıı Teleion 42157 •* KOMEDI KISM1 Ipekçi Merhum Yazan tbnırrefılı Abıned Nun Telefon 40409 Salı s u ı saT 19 da talebe temnli Paıar gunler; 15 te matıre Curîartesı \ e çor5amba gunlen 14 te COCCK tiyatrosu } Şukadarcık Kolynos diş macunı ferahlandırıcı, temizleyici Bır defahfc tecrübe iddıamın ısbata en kuvvetli bir delildir EUket ve kurşun muhurler uzermdekı ( SABRI TU1.A ) ısmine dıkkat buyurulması rıca olunur. İmalâtiıane: Maltepe Kuçukyah cad 41 Tel 542 Topten Satış Yen Istanbul, Balıkpazarı Taşçüar 16 TELEFON 24340 « StÂZAN Yargıçlığmdan: KRALLIYETİ H AVA YOLL AQı Amenkan «NATIONAL» marka 22 H P ve 10 atmosferhk buhar Kazam s=>t 'ık+ır Telefon 42141 Ankara Kadastro (947 269> Hazne vesıh a\ukat Ulvı Balaban tarafm1 l dan olmaş Sıma oğM Andon a e> uıie açılan tesb »ın duıeîtumesı da\asında MısakımılU mahallesi Suluhan sckak 47 numaraja gonderJen da\£tiye bıla*stıığ ıade edıîdığinden mahkemetruzce kendısme ılanen tebhgat yapıîmasına \ e duruşma gunu olaT 26/2 348 p f ş e m b e gtonu saat 10 da mahkememizde Razır bulunmasina aksı takdırde gıjabında duruşmaja d»vam Pdıleceğme 16 12'947 tanhınde karar \erıldı (17351) İKİNOİ HUSUSİ SERVİSİ 8 OCAK 1948 Perşembe günü AMSTERDAM ve ROMADAN gelerek ANKARA, BAĞDAD ve TAHRAN'a gidecek 12 Ocak 1948 de Roma yo'le Amsterdam'a dönecektir. vermeğe kâfidir AÇIK VEYA IÇI BUZLU HER CİNS GE AMPULU MEVCUTTUR ' A NT A LY A UMUMÎ Seyahat NAKLİYAT bürolarından Sirkeci Galata Ankara Telefon T.A.Ş. isteymiz. izahat 24220 40329 2437 Snhıb ve Başmuhamrt NADÜt NADİ Bu nvshada yazı tjlertnı fıılen ıdare eden CEVAD FEHMİ Safk Mwke2 lcza Oepuı Cvmhuriyet MatbaaM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle