16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Arahk 1947 CUMHURIYET 1947 Yılının En Büyük Satışı Açık Arflırma İle Harikulâde Salıs 28 arahk 1947 pazar günü saat 10 da, MAÇKADA Teşvikiye Cad. GÖZEM Aptr nm 9 No.lı daıresinde bulunan ve şimdiye kadar az tesadüf olurıan çok kıymetli esya, nadir parçalar, Avrupa gümüşü çatal, bıçak, porselen, tablo. galle avizeler açık arttırma ile satılacaktır. Grotrian Steinvveg markah 3 pedalh konser 1>AL>İK piyanosu, kristal bakara komple su takımı, rozental blö de sevr 12 kişilik sofra takımı, Avrupa gümüşü stil Louıs XVI 222 parça çatal bıçak takımı, Avrupa gümüşü Lausanne S'eneraude markah çay takımı, tepsiler ve çay tabakları. m«/\rjiı Y A I A R • Vienna malı ferforje motifli harikulâde yemek mUfilLIft^niV. ^ p l a m a h emsalsiz yatak oda o d at a k l m l j l i m o n takımı, mavun ağacından direkruar stilinde yatak oda takımı. KIYMETLİ EMLÂK SATIŞI Boğaziçinde ya!ı, Beşıktaşta koaak, ev, dukkân, Idksımde garaj; Sarıyer mahkeıııgsyıde terekssme vaz ıyed eoılmış o;an Recaı Caner'ın Yenıkoyde Sıpalıı Ochğına bıüşık astalt cadde uzennde genıs bahçeiı, ayrıca garajı ve heı turlü tconioru muhtevı 16 Kaoı numaralı yeru yapı'mış modem villâdı 5'1 948 paz,rtesı aunu saat 14 te Buğazıçındc Biıyukderede Sarıyeı nıEhkemesınde nuz'vî^p smetıle satılacaiftır Müzayedeye iştuak içır. 1350 iıralık temınat verilecektir. Koşku gormek ve gezmek ıstıyenler her gun koşkts bekliyen bekçiye müracaatle gezebiHrler. Gene merhuma aid Beşıktaşta Vışnezade mah3Üesinde Acısu ve Spor caddesınde yenı 1,171,173.175 numarah: altında dükkânı; yarım masura suyu bulunan alt katı kârgir 3 katlı ve 12 odalı konakla gene altında dukkânı buluran i. katlı ,kı ev 12 1 Eİ' paza'e^ı ssat 14 te avnı mahkemede satılacaktır. Müzayedeve iştirak için 1350 liralık teminat veri'enektır Gene merhuma aid Taksimde Kocatepe mahallesinde eski 107, yeni 113 kapı numaralı earaj 12 1/948 taıihinde a\ni mahkemede satılacaktır (21133 telefondan ı;ahat alınaoılu.j iluzayedeye ıştırak ıçın 500 liralık teminat verilecektir GRIP, NEZLE ve SOĞUK Alğınhklarma Karst Kullamhr AVRUPA MALI VAŞET YAZIHANE TAKIMI: Lake dolablar, Avrupa hasır örme antre takımı, salon vitrini, divan yazıhane, tabureler. R. C. A. markah 10 lâmbalı pipkap ile beraber RADYO R İ R I CtJ A D . Daum, galle, vazo, gece lâmbaları, kristal vazolar. B 1 B L U L A R . b r o n z h e y k e l ı e r , Kopenhag, Rozental biblolar, kristal tualet takımları. Türkiye Kızılay Derneği Beyoğlu llçe Şubesinin tertib ettiği büyük AVİZELER: Daum, Galle. Lahk, FerForje. Yağdanlık, şekerlik, hokka takımı, yemek pay tabakakimı, tepsiler, yemişlikler. Frijider marka buz dolabı, aparI H7IIMI TI FV LUZ.UMLU tV tımanın bütün muşsmbaları, K. P. M. markah sofra takımı, aluminyum mutfak takımları, kuştüyü edredon yastıklar, tül perde ve stor, banyo takımı, kristal surahi ve bardaklar, elektrikli gramofon, Avrupa battaniyeler. Biçar, Tebriz, Hamedan yol halısı, post, Buhara, Kirman, İsfahan. Betoven konçertoları, Mozart konçertoları, Grieg konçertoları, Şopen konçertoları. Şopen, Betoven, Hayden, Mozart, Bach, PİYANO NOTALARI" Şuman. Fazla tafsilât almak için: Portakal Mdfoilya Evine müracaat. Tepebaşı Moralı Pasajı No. 157 5. Telefon: 42736. E Ş Y A YILBASI Biletler, P İ Y A N G O S U Biletlerile Satılık Mamul Çam Ker este Devlet Orman İşletmesi Manavgat Müdürlüğünden: 1 İşletmemizin Karabük. Çardak bölgeleri istihsalinden olup satışa çıkarılan mamul çam kerestelerinin satıslan asağıdaki şekilde yapılaeakür. Bulunduğu yer Bölgesi Karabuk Çardak Beher Miktarı Mh. Bd. M3 D3 LiraK. 2620 276 497 84 50 7447 724 380 80 00 10067 1000 877 Aded % 7,5 teminan Lira K. 1752 30 4346 28 HALI ve SECCADELER: TALİHİNİZİ arzedilecektir. Tecrübe ediniz. / / 29 l2 1947 Pazartesi gününden itibarefı satışa KÖŞK, LÜKS OTQMOPİ[, BUZ DOLABI, PIRLANTA TEKTAŞ YÜZÜK, ALTIN BİLEZİK, SAAT, ODA TAKIMI gibi kıymetli eşyaları havi olan bu zengin eşya piyangosu Nigit sahil son deposu » • » » (Selâmetiderya Adlı Molör Satılacak) tstanbul DefterdarlığiprJsn: Muh.a ııraen bedeli Teminatı Lira Lira 6250 469 Kasımpaşa Deniz sevkiyat memurluğunda bulunan Selâmeüderys. motörünün listesinde yazıh demirbası üe birlikte satışı. (Dosya 5119680) Yukarıda yazılı Selâmetiderya adlı motörün demirbaşile birlikte 19 '1' 948 pazartesi günü saat 15,30 da Mülî Emlâk Müdürlüğündeki Komisyonda kapjlı zarf usulile :halesi yapılacaktır. Isteklılerin teminat makbuzları ve kimlik belgelerini havi 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırltnmış teklif mektublarmı Ihale günü saat 14.30 a kadar komisyoha vermeleri. Fazla bilgi için de hergün sözü geçen Müdürlüğe başvurmaları. (17862) BİLETLERİNİN KIYMETİ 1 (Bir) LİRADIR. f D O K TO R Nureltin Meh"ieî Başak Limanımıza gelen İdenVAPURLAR SEFERLERİ V İ C T O R Y NEWYORK/İSKENDERUN AMERİCAN • EXPORT LİNES, İNC. 2 İki parti halinde satışa çıkarılan kerestelere aid arttırma 5/1/1948 tarihine rastlıyan pazartesj günü saat 15 te baslayıp 15,30 da nihayet bulacaktır. 3 Bu emvallere aid şartname ve eb'ad listesi Orman Genel Müdürlüj ğiınde, İstanbul Orman Başmühendisliğinde. Antalya; Alanya; Mersin r e Bey; sehir İsletme Müdürlüklerile Akseki ve İzmir Bölge Şefliklerinde ve İşletmemizde görülebilir 4 isteklilerin muavyen gün ve saatte evrakı müsbite ve geçid teminatlarile birlikte Manavgat İsletme Müdürlüğü binaıında toplanacak lcomiayon» müracaatleri ilân olunur. (17790) ^^™ • Bo'brek, Mesane, Prostat, Idrar I Yolları ve Tenusiil Hastalıklan I Mütehassısı I Adres: Beyoğlu Istıklâl caddesi M Suriye Çarşısı No 348/1 Operatör Tel: Ürolog •• Her gün 1220. 42160 • Salih Ambarlı Saraciye Pazanna Sevdiklerinize Yılbası Hediyesi Almağı Düsüniiyorsamz? • Bir defa uğrayınız. Her çeşid Portföy, Serviet, Valiz, Mekteb çantası v bilumum saraciye esyasrnı sağlam, rarif ve ucuz bulacaksınız. Rızapasa yokuşu No. 55, İstanbul. Tel: 22819 Dr. KEMAL ÇAĞLAR Idrar vt Tenasü) Yollan HastalıkJan Mütehasstsı Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı Suterazı Kartal sokak, Çalıs Aprt No 4 ••i Saat 13 19 arası ^^m NÂFTALIN Türkiye için genel mümessili bulunduğumuz Belçikada kâin UNİON CHIMIQUE BELGE Müessesesinin dünyaca söhret kazanmış olan NAFTALİN'i için sipariş kayıd ve kabul etmekte olduğumuzu sayın müşterilerimize bildirir ve emirlerini bekleriz. DOĞRU VAPUR ük Vapur 2/1/1948 tarihinde hareket edecek AMERİCAN EXPORT LINES INC. Vapur Kurnpanyasına mensub Amerikan bandıralı Yol Tamîr Ettirilecek flydın lli Daimî Komisyonundan: Aydın İzmir yolu ttzcrindeki Moralı köprüsünün Aydın cihetinclen 40 metrelik kısmının esaslı onarması .20r50> lira kesıf bedeli ile ve açık eksiltrue suretile eksiltmeye konulmuştur. Bu is« »:d keşif ve şartnameler Bayındırlık müdürlüğünd* görülebilir Eksiltme 91948 cuma çünü saat 10 da II Daimî komisyonu »alonunda yapılacaktır. Geçiei inanca miktan tl556» UM c25» kuruştur. IstekUlerin en az yirmi bin lira rutarında ve buna benzer bir ahşab köprü ınşa etmis veya esaslı onarmasmı yapmiş obııası, geçici inanca yaürması, Ticaret Odası belgesile ihalsden üç gün evvel bu iş için II Belge komisyonundan alınmış yeterlik belgesi ibraz etmesi gerekl; bulunduğu yayınlanır. (17598) W E L L E S L E Y T E G E N S O Lfd. Tecim Genel Sosyetesi Katırcıoğlu Han, İstanbul, Tel: 23891 FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. Kullanılmamış Kanada Vizonu bir küık ve Punçiyas marka bir otomobil uygun fiatla satılıktır. 22643 telefona müracaat. adındakı vapurdan itibaren her 28 günde bir defa bu kumpanyaya aid biı vapur NEWYORIC limanındaı. ISKENDERUN limanına doğru boçaltmak üzere bir muntazam servis tahsis edılmiştir. Binaenaleyh, Birlejik Amerika devletleri limanlarından Iskenderun limanı içir ve gerekse Lskendenın limanından Bitleşik Amerika Devletleri limanîarına olduğu giK Islfenderundan mutavassıt limanlan bulunan LAZKIYE, TRABLUSŞAM ve KIBRIS limanları için Usınacak bılumum eşya hususunda : Ist. P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden: İdaremize aid 342 sayılı servis arabasıntn şartnameleri dahilinde motör ve karuser tamiri işi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5/1 '948 pazartesi günü saat 15 te Büyük Postane binası birinci kat İdari Muavinlik odasmda toplanacak ahm satım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel «3000» lira, geçici teminat <225» liradrr. Taliblerin şartnamesini görmek ve geçici teminatlarını yatırmak üzere iş günlerinde Başmüdürlük kalemi Emlâk ve Levazım Şefliğine, eksiltme gün ve saatinde de 948 senesi için muteber Ticaret Odası vesikası ve geçici teminat makbuzile birlikte mezkur komisyon başkanlığına müracaatleri. (17394) ^ • • ^ ^ • l Çiftçilerin Nazarı Dikkatine: ^••^••1 3 ton yük kaldırâbilecek takatte, beygir veya traktörle çekilmeğe elveriçli 16 X 600 lâstik tekerlekli Amerikan ÇİFTÇİ ARABALARI gelrr.is ve ucuz fiatla satışa arzedilmlştir. Galata, Karaköy Palas karşısı No. 84, İBRAHİM TAŞÇ1OĞLU Hurda Beton demiri Satılacaktır Arzu edenlerin 2/1/948 tarihine kadar Dolmabahçe stadı şantiyesine müracaatleri. (1 7878) Poste Kutusu No. 1 İstanbul Asliye Birinci Ticaret ISKENDERUN Telgrai adresi: CATON ISKENDERUN Mahkemesinden: (947/514) firmatına müracaat edil.Tiesi sayın ithalâtçı ve ihracatçılara ilân olunur. İsUnbulda Ege Tahan imalâthanesı tahıbı Faik Pekkırk tarafından 10 ekım 947 tarıhınde 17 «eferh Tarı vapuruna yukletilıp Trabzonda Osmanlı Bankası namına gonrierılen MD markah 1800 kılo sıkletinde 5 vsril tshanlara sid Devlet Denızyolları Idare?ınm Jstanbul acentalığı tarafından \enlen 1546 rumaralı konşımento zayi olduğundan ba hısle iptalıne karar verılmesı mahkemedeıı •stenmı? ve mahkemece de 45 gun «üre İle ve üç defa Cumhuriyet ve Resml Gazeteleıle ılânına karar verılmlj olmakla rayl konşı 1 Bayındırda yaptırılacak 31,795 lira 16 kurus keşif bedelli Bayındır «lekmentoyu bulanın mahkemeye getırmesi, alcsi trik santral ve transformatör binası insaatının yapılmajı i$i kapalı zarfls takdırde iptalıne karar verıleceğı ilân olunur. ihale edilecektir. f17835) 2 Ehale, 2/1/1948 cuma günü saat 15 te Ankara nier Bankası Satınalma Kombyonunda yapılacaktır. 3 Teklif zarfları 2/1//1948 cuma günü saat 12 ye kadar Ankarada IlleT Ban. kası Teknik Isler Müdirlüğü Yapı Servisine verilecektir. Sinlı. KekemeHk ve Söyleme 4 ^ Istekliler bu ise aid proje ve fennî evrakı Iller Bankası Muhasebe ServiKusurlan TedavisJ sinden 5 lira mukabilinde alabilirler. Cağaluğıu. Hılâliahmer caddesl 5 Dıaleye girebilmek için isteklilerin 3.839 lira 76 kuruîluk geçici teminti No. 13 Telefon: 20785 vermeleri ve: a) Yüksek mühendis, yiıksek mimar, mühendis veya mimar obnaları reya bu vasıfları haiz bir kimseyi inşaatın devamı muddetince istihdanr> edeceğini noterden musaddak bir belge ile tevsik etmeleri. b) En geç 27/12/1947 cumartesi gunüne kadar dahil Bayındırlık Bakanlığma müracaat ectrek bu işe girmek üzere bir belge almalan; c) Bir defada asgarî 40 bin lirahk infaat işini muvaifakıyetle ikmal «tmi? olmaları ve belge gösterme'leri jarttır. 6 Banka; iha'eyi yapıp vapmamakta tamamen »erbesttir. (17238) •HMB JOZEF KATONİ ve ŞÜREKÂSI Elektrik santral ve transformatör binası yaptırılacak İller Bankasından: İstanbul Berberler Cemiyeiinden: 947 senesi kongremizin 28 aralık pazar günü saat 10 da Eminönü Halkevinde yapılacağı alâkadarlara bildirilir. I Sayın Bayan ve Baylar BERBER (Sahibi ^^•^••••^••B VİLİ A C A R) VEL 1 Dr, FAHRI CELALİ İki aydanberi tamir ve tebeddülâtta bulunan salonu bu kere fevkalâde yeniliklerle 29,12,947 pazart«si günü resmi küşadı yapılacağını muhterem müsterilerine bildirir. [ Tahmin Lira K. 8225 00 İstanbul Belediyesi İlânları teminatı Lira K. 616 88 | AVRUPA GÜLLERİ Ilk KRUSCHEN SALTS nam müstahzar satışa çıkarılmıştır. Eczanelerde bulunur. Barsak tembelliklerine karşı kullanılır. Umumî Deposu: öziş Ecza Deposu istanbul, Asiref. Caddesi. Kısmet Han. Çocuklara, büyüklere en faydalı hediye, vücudü kuvvetlendiren, canlandıran, tadma doyulmıyan Meramın ELMA SULARI Büyük bakkaliyelerde, Galatasaray Buz Deposunda, Tel: 42192. Fabrika: Karaköy Kemeraltı Büyük Millet Han. Tel: 41595 Yerde büyütühnüş, kuv^'etli yüksek aşılı nadir Avrupa GÜLLERİ C E R R A H P A Ş A Şekersiz, Susuz Saf Kadıköyünde Otsmanağa mahalleajnm B«$çavuf eoka. ğmda kadastıoı.un 26 ada, 16 parsehnde 329 metre ka."» sahalı bclediye malı arsanın saüşı. 8062 50 604 89 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin Basçavuj sokağmda kadastronun 26 ada, 15 parselinde 322,50 metre kar« sahalı Eelediy» malı arsanın satışı. mahallesinin Başşavus soka79S7 50 595 31 Kadıköyünde Osmanağa ğında kadastronun 26 ada, 14 parselmde 317,50 m^tra kar« cahalı belediye malı arsanın satışı. Tthmin b«dell«rile ük teminat mıktarları; yeri ve yüz ölçüleri yukarıda yazılı belediye malı araalar »atılmak üzere açık arttırmağa konulmuştir. Sartnameleri Zabıt v« Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülecektir. Ih»l«, 12 Ocak 1948 pazartesi günü saat 14 te Daimî Komisyonda ya] lseaktır, Isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile birlikte ihale g ' l î nü saat 14 t« Datrrî Komisyonda bulunmaları lâzımdır. (17901)1 Tanınmış Bir Şirket Satıslan idare edecek Kiralık Kantin Türk Egitim Derneği Öğrenci Yurdları Müdürlüğünden: Turk Egitim Derneği Beyazıd Öğrenci Yurdu Kantini açık arttırma yolile 2/1/948 cuma günü saat 15 t^ Yurd Müdürlüğünde ihaleye konulacaktu*. Şartname Yurd Müdürlu'^jnden tedarik edilebilir. Müracaat en geç 1/1/948 perşembe günü saat 16 ya kadar yapılmalıdır. İhaleyi yapmakta İdare muhayyerdir. (17864) Ziraî makinelerden iyi anlıyan bir bay ariyor. Ziraat veya makine mühendisi olanlar ve ingilizce bilenler tercih edilecektir. İhtisas ve tecrübe hakkında sarih malumat vererek (Ziraat) rumuzile 176 posta kutusu adresine yazılması. İşçi Saati Alınacak Tiirk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 1 Motör fabrikamız için 3 aded işçi kartı basma saatile 4 ad«d işçilik puvantaj saati kapalı zarf usulile satın almacaktır. 2 Saatlerin muhammen bedeli, naklij'e vesair masraflan dahil, 2200 dolar, «6215,44 T.L.>, muvakkat teminatı 466 lira 16 kuruştur. 3 Ibalesi 2/1/948 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 te Ankara ve istanbul Satınalma komisyonlarında aynı zamanda yapılacaktır. Fennî ve idarî şartnameler bu komisyonlardan parasız alınabilir. 4 Istekliler, usulüne görc kapatılmıç zarflarını belli gün ve saatte komisyonlarımıza verebüirler. (17510) Eskişehir Cezaevinin 948 Senesi Ekmek BAYSAL FİDANUĞINDA İhtiyacı Esiltmeye Konuldu SATIŞA ÇTKABILMIŞTIR. Müracaat: Telefon: 23426 Eskişehir G. Saveılığından: DSrdüncü Vakıf Han, Kat 4, No. 18 ÜROLOG . OPERATÖR Prul Bahaeddin LuKi Yarnalr Böbrek, ToIIan Beyoğlu oevru2 Aprt Mesane, tdrar r e Tenasfil Rastalıkian MOtehassıa îs Bankaa karşısı Emlrsokak No. 10, Panalya Na 2. Telefon: 42203. 1 Eskişehir Cezaevinin 1/1/1948 tarihinden 31/12/948 tarihine kadar bir yıllık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konurmus,tur. 2 Ekmeğin beheri 750 gramlık olacaktır. 3 Eksiltmeye konulan ekmek mıktarı 98000 aded olup muhammen bedeli 22050 lira ve muvakkat teminatı 1653 lira 75 kuruştur. 4 Eksiltme, 9 '1 '948 cuma günü saat 15 te Eskişeidr Cumhuriyet Savcıhğında toplanacak "omisyon tarafından yapılacaktır. Memur ve hizmetliler için c222. aded muşamba veya Empermeabl sa*m 5 Teklif mektublarile muvakkat teminat makbuzunun ve Ticaret Odaahnacaktır. imdan alınan vesikanın yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar k o Şartnamesi, Levazım Dairesir.den alınabilir. Istekliler, teklif bedellemisyon başkanlığma makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. rlnin % 7,5 u nisbetinde teminatlarile beraber kapalı teklif ve nümunelerm 6 Buna dair şartname, hergün is saatlerinde Cezaevi Müdürlüğünde 5 Oeak 1948 pazartesi günü saat 12 ye kadar Beyoğlu Lstiklâl Caddesi Mavar parsız görülebilir. (17653) b;nası arkasında idare Muamelât Da:re«ine vermeleıi. (1788d) İstanbul Sular İdaresinden: OSMANLI 31 BA N KA S I 3 SterUrj Ağustos 1947 p, A s 1 r tarihindeki vaziyet Sterlto $. P. 10.000.000 1.250 000 306.773 11 î Ham Bez Satışı Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesernizin Maltepe ve Cibalı ambarlannda mevcud Japon menşell 288 balva «hmanda tahliye sırasır;da bulunduğu şartlarda deniz suyu ile ıslanmış. ham bez 30/12 '947 sah günü saat 11 de açık arttırma ile satılacaktır. Taliblerin mezkur günde yirmi beş bin lira teminat akçesile birlikte Müessesemiz Satış Şubesine müracaatleri lâzınıdır. Müessese ihaleyi yapıp vapmamakta «etbpsttir (17913) A KT 1 r Blsse senedierinln edenmesi Utennıeml! olan kısmı Kasada ve bankalarda bulunan paralaı Kısa vadell avanslar ve röporlar Türkfye ve tngUtere hökumetleri Razlnc Bonolan . Tahsi] olunacak senedier Cüzdanda bulunan kıymeüer Borciu carl besablaı Behin mukabilinde av»ntlaı Kabul yolu İle borclular Gavnmenkul mallaı ve mobilye Muteferrik 9 16 11 9 4 6 7 18 15 p. 5 000 000 9 868 685 9 080.000 3.601.397 3 828.985 19.671.459 13 665.163 4.469 446 424.117 414 802 194(F1 70.218 059 I 10 3 1 8 9 7 tt 4 S Sermaye Statü mudblnee ayrılan thtiyat nkces) Tedavuldeki banknotlar (Ziraat Bankaa altın kuru üz.) GOrüldüJünde ödenecek senedlet Te v«dell senedler Alacaklı carl hesablar VadeU bonolar ve earl besablaı Kabuller Müteferrik Devlet Denizyolları İsletme U. M. 10 Ktrynda mavaıık oldngu tasdlk olnnra. Dmuml Muhatebs $el rauüvinl 5el A. A. Uajet Q. Oella Sndd» TOrklye ümum Mudürt. Ph Garellı 1 Kapalı zarf usulüe 24 kslem elektnk malzemesi satın almacaktır. 2 Ihalesı 10/2/948 saîı günü saat 15 te Genel Müdürlük Alım Satıtn 658.801 1 t Komisyonunda yapılacaktır. 54 803.651 1 3 21 kaleminin tasaılanmıv değeri 24380 lira, geçici güvenmesi 1829 2 012.515 12 1 424.117 7 7 lira olup istekliler tasarlanm:ş değeri tesbit edilm«miş 3 kalem malzeme için 762.200 17 2 de fiat vermek isterlerse teklif edecekleri miktarın % 7,5 nu hf6ablıya"ak ytkarıda yazılı 1829 liraya iiâve etmek suretile e'ksiltmeden önce komisyondsn alacakları yızı ile güvenme paralannı vezneye yatırmaları ve şartr.ams» de yazılı belgeUrle makbuzlarını tekl^ fiatlannj ihtiva eden kapalı zarflarma 70 218.059 10 tklemeleri. 4 ŞactBâjfoasi, komisyondrn alınabilit. 5 Kapalı zarflar, eksiltme sattinden bir saat önceye kadar komisyonm olmaüdır. • (17909)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle