14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Aralık 1947 CUMHURfYET A O BİR DAKİKA f $ gün için Ankaraya gidecek oldum. Ayak basöğımız giinün aksamı koskoca Maarif Bir müddet evvel çehrimizde teşekkül Eski Baymdırlık Bakanlarından Muh Baştarafı 1 fnci sahijede çevrelerde söylenenlere bakılırsa Wa' Vekâleti binası yandı ,kül oldu. Istanbueden «Emlâk Sahibleri Derneği» dün bir tar da demiştir ki: daireleri bütün komünistlerden temizshingtonda kuzey Yunanistanda General on zamanlarda bilhassa Fransa la geldiğim zaman ateşten kurtulmuf fevkalâde toplantı yapmıştu*. EBIÜ Ba« Şehir susuzdu, bunu düşünmedık, I ve İtalyada kuvvetini denemek lenecektir. Gonatas, Papandreu ve Zer Markos'un başkanlığı altında yeni bayındırlık Bakanlarından Muhtarın ta park yapbk. Gazhane ve sarayin yanı kazazede gibi karşılandığımı gorünce vas'ı öldürmek için tertib edilen komğımsız bir hükumetin kuruluşuna öze' üzere genis bir taarruza girinınmış profesörlerin, avukatların ve başında stadyom inşa ettik. Bu. tezadları sonradan endişe ettim. Gerçek bir çen komünistlik, bu iki memlekette ye plo mensublarına dağıülacak olan silâh bir ehemmiyet atfedilmemekle beraber mı geçirdik diye düşimdüm. Halbuki mühendis ve mimarların iştirak ettikleri benim kafam bir türlü almamaktadır.» ve cepanenin, faip daktilonun ve bir gece böyle bir hükumetin Yugoslavya, Bulga. nilerek ricate mecbur olduktan sonra yangın şöyle oldu. (Lâf lâzım ya! An* bu toplantıda sözü ilk olarak avukat Müteakıben söz alan profesör Sedad bekçisinin yardımı ile Atina temyiz ristan, Arnavudluk ve Sovyet Rusya başka bir cephede taarruzuıra yenilemis Münim Mustafa almış, gelenlere teşek da şu mütaleada bulunmuştur: iatıvereyim.) mahkemesinin salonuna sakladjğının rafmdan tanmmasının milletlerarası son ve bu defa Yunanistanı hedcf tutmus kür ettikten sonra şöyle demiştir: Beden Terbiyesi Umum müdürlüğü* « Şehir imar plânmda bir çok eksikmeydana çıkarılması üzerine komünist derece vahim bir durum yaratacağı söygibi görünüyor. Yunan asilerinin bir nün merkez istişare heyeti isminde bir likler vardır ve bu sebeble de tatbik lerin devlet dairelerinden uzaklaştınl« Memleketin bir incisi olan güzel kukla hükumet kurduklannj ilân etmek malarına karar verilmiştir. Adliye Ba lenmektedir. şeklinde hatalar bariz olarak göze çarp konseyi vardır. Dri ayda bir toplanır. İstanbul, son imar hareketlerile bir acaDiş İşleri Bakanlığı ile Beyazsarayda ten maksad, diinya efkârını komüniz kanı evveloe komünist partisinin kanun Fakir de orada azayım. Bu toplantılar yib hale gelmiş gibidir. Öyle anlaşılıyor maktadu. İstanbul taraflannda bir çok miB bu taarruzile meşgul etmek ve bn dışı sayıldığma dair çıkanlan ve millet Yunanistandaki durumun gelişmesi enyeni binalar vardır ki, bunlar şekil ba daha merkezt bir yerdir diye Maarif ki şehrin imar plânmda daha bir çok tetaamızun durmadan devam edeceğini aleyhinde faaliyette bulunan eemiyet ve dişeden âri olmıyan büyük bir dückatle kımından, inşa tarzlarındaki zevksizlik Vekâletinin, Vekil odasından bir aşın zadlarla karşılaşmamız mukadderdir. Bu cephesinden insanı sadece üzmektedirler. takib edilmettedir. belirtmektedir. toplanma salomında yapüır. Sab gunö teşekküllerin dağıtılmasmı derpiş eden toplantıdan maksad, sizlerin ilinı ve ih Oyle sanıyorum ki, İmar müdürlüğü zaAmerikan diplomatik çevrelerince, de aynı şekilde toplandık. Mevzu da Yunan asilerinin bir hükumet kurma kanunun tekrar yürürlüge konması hak Birleşik Amerika hükumeti şu üd şık tisaslarmızdan istifade ederek bu güzel yıf bir kadro ile çalışmaktadır. Bütçe hayli hararetll idL Olimpiyadlara gitrae* kında bir kanun tasarısını tetkik etmeklarının bir taarruz teşkil etmerinin se~ Başmaltaleden devam şehrin tarihî ve bedil hususiyetlerini yüzünden dar bir kadro ile çalısmak den evvel bizim güreş taknnının dışan* karşısında bulunmaktadır: bebi, Yunanistan dahilindeki komüntst tedir. Başbakan Sofulis evvelce Eam'a labilecek işlere bu yıl kat'iyen ödenek muhafaza yolunda harekete geçmektir.> mecburiyetinde kalıyorsa, tmar müdur da ve içeride yapacağı ecnebi temasla n^ Atina hükumetine kayıdsız şartsız Toplantıyı hazırlıyan eski Ankara lüğünün mütehassıslardan, fen adamlaleri kendi taraflanna kazanarak meşrn bağlı bulunan küçük partilerin şimdi yardımda bulunmak veya Yunanistaaa ayırmamak, gösterişe, şatafata aid ne Mutad olarak beş, beş buçukta tatil e« ğ Şehreminlerinden Asaf şunları söyleYunan hükumetini müşkül bir vaziyete harbe karşı vaziyetlerini açıkça bildir aid Truman siyasetinden vazgeçmek. l f fay derken müzakeremiz bir hayli uzadu varsa ondan mutlaka kaçuımak, bir rmdan hiç olmazsa fiTHr alması pek meleri lâzım geldiği kanaatindedir. miştir: düşürmek, yani Yunanistanı içten ve dışdalı olur. Atatürk bulvannın her iki ta Bitmediğini ve vaktin de geciktiğini §ö« Halen V/ashingtonda birinci şik lehin kelime ile yorgana göre ajağunızı tan gelen sadmelerle karşılaştınnak ve Yugoslavyayı protesto < Bir şehrin plânı yapılırken sadece rafı da çok berbad bir durumdadır. Sürp rünce ertesi sabah toplanmak üzere i«« uzatmak durumundayız. Olanca gfide bir temayül kendini göstermektedir. böylece meşru Yunan hükumetini deAtina 26 <a.a.) Yunan hükumeti cfimiizü millî savumnaya, millî eko bir mimaruı, bir mühendisin veya dâhi Agob için de iyi not vermeğe imkân yok timaa son verdik. Son dakika vinr.ektir. Diğer taraftan, yeni komü diğer taraftan General Markos'un Belde olsa bir şahsuı fikrini alırak kâfi de tur.» Herkes evrakuu ve paltosunu alıp gi« nist hükumetin, komiinistlik yoluna sap grad radyosunu kullanması keyfiyeü üAtina 26 (a.a.) Atina ajansmın nomiye ve millî kalkınmaya harca ğildir. Hele şehir nâzım plânı yapılırBundan sonra söz alan proiesör Seyfi derken, ben dısandan gelen ban telâslı yabilmemiz için başka çare yoktur. nuş diğer kukla hükumetler ve komşu zerinde Yugoslav hükÛTneti nezdinde bildirdiğine göre, çete kuvvetlerinin ken, iktisadcılarm, tarihçilerin, o şesesler işittim. Halbuki o saatte daireda lar tarafından tanınması ve desteklen protestoda bulunmuştur. Yunan nota Koniçe'ye karşı hücumu bugün kendi Hayat pahahbğını yenmek davası, hirde yaşayan münevverlerden çoğumm Arkan da demiştir ki: odacüardaa başka kimse « Bizde ilk sehircilik hareketi Anır.esi, bunlardan apaçık yardım görmesi sında bunun, milletlerarası kanuna ay hezimetlerile nihayet bulmuştur. Arna olanca haşmetile ayaktadır. Buna mütalealarınm alınması lâzımdır. Nur Bu sesler arasında bizim beyete mensub karada başlamıştır. Benim fikrime göre, de bahis mevzuu olduğu için, bu hare kjrı olduğu açıklanmaktadır. vudluk topraklarına kaçan çeteciler ta karşı başan ile savasabilmek için ya içinde yatsın Atatürk, Ankaranın imarı oradaki metodu İstanbul için de tatbik arkaduşlardan bir ket tam manasile taarruzî bir mahiyet Washington 26 (a.a.) İyi haber alan kib edilmişlerdir. * pılacak çok işlerimiz var. Hükume sırasuıda şehir plânı için ne düşündüğü etmek bir zarurettir. Meselâ kim ne Dairede yangın varmn> alrr.tkia ve dikkati üzerine çekmektedir. tin muazzam gayretler harcaması, bu mü bana sordukları zaman, kendilerine, derse desin Eminönfi meydanının bu Yok cannn? diye konnftuUtttni yukarıdaki düşüncelerimi söylemiştim. uğurda ağır fedakârlıklara katlan Rahmetli Ata, fikrimi kabul ederek, dört günku hali asla miiH bir karakter tap işittim. Bir diğer âza Üe sona V T ^ ı Mesru Yunan hükumeti, komünistleması gerekiyor. İktisadî varlığımızı mamaktadır. Güzelim Yenicami, etrafı Evrakmu topladnn. Salonım içindekl rin, memleket irinde herhangi bir fesad portmantoda paltonra ve şapkamı başı mamur bir şehir plânı yapmak için Bastarajı 1 fnci sahijede yıpratan muvazenesiz bütçelerle bu Bastarajt 1 inei sahijede nı çeviren ve çevreliyen yollarla bir çıkarmaları ihtimaline karşı derhal teddım. Bulamadun. Onun yerine bir alnuş ve komünistlerin elebaşılannı, djikov özel bir uçakla Delhi'ye hareket kabul edeceğini tahmin ediyorum. De gibi saaşlan göze almaya nasıl im hattâ A\rupadaki mütehassıslarla da te lise gibidir. Halbuki bu tarihi ve dint palto ve çapka vardı. Yanhşiık ğ masa geçmemi tavsiye buyurdular. Nieserin etrafının Türk tarn mimarisine görerek onlan aldım. Tam ben salon ka^ müfrit solları tevkif etmiştir. Dl etmiştir. Büyük elçiye bütün maiyeti re nizyolları için lâzım gelen 150 milyon kân tasavvur edebiliriz? tekim Ankara şehir plânı böyle bir etü. göre çevrelenmesi lâzımdı.» liralık program süratle tatbik edilecekğer taıaftan kukla hükumetin kurulmuş fakat etmektedir. pısmdan çıkacağnn smda yanlif eşy« Bu itibarla Millet Meclisinde dün dün mahsulü olmuştur. Halbuki İstanbul Müteakıben konuşan diğer hatibler de alan zat telâşla geldL Bana: olduğu Yunan tahkik komisyomma bilSovyet Büyük Elçiliğifleyakın teması tir. Amerikaya sipariş edilip de gelmlbaşlayan bütçe konuşmalan içimizde gibi daha geniş bir şehir için bu böyle Prost'u ve tanzim ettiği şehir plânım dirilmiş ve böylece Birlesmiş Milletler olan çevreler İran ile Rusya arasmda yen 6 yolcu gemimiz tamir edilmektek l îüahfilleri hâdise ile alâkalandırılmıstır. siyasî münasebetlerin kesilmesinin bahis dir. Gecikmelerinin sebebi Amerikan ^ötümser duygular uyandınyor. Tür olmamış, her şey Prost'un görüşüne ve şiddetle tenkid etmişler, «bu zatın artık mışun! dedL Gösterdiği sapka benimkl zevkine bırakılmıştır. Halbuki bir şehrin burada işi kabnamıstır» demişlerdir. şantiyelerinin meşgul bulunmasıdır. kiyemizin parlak yannlanna olan güKukla hükumetin komşnlarile Rusya ta mevzuu olduğunu söylemektedirler. idL KolundaM palto da benim «Emlâk Sahibleri Derneği» bu mevrafından tanuunası ise apayn hir mesele Aym mahfillerin ilâve ettiklerine gö Çünkü bu gemiler, harb esnasında as venüniz sarsılmamakla beraber o ka imarmda mahallî hususiyetlerin gözdgörünce: nünde bulundurulması icab etmez miyzudaM hareket ve faaliyetlerine sık sık teskil etmektedir. Görünüşe göre kukla re, uçak, büyük elçiliğe mensub diğer kerî nakliyat işlerinde kullanılmıştı. dar muhtac olduğutnuz zihniyet in Yamız şapka değfl, paMoyu da i devam edecektif. hükumeti kurmaktan maksad onu tanı şahıslan almak üzere geri döneoektir. Önümüzdeki 6 ay içinde bunlar pey kılâbmı başarmakta geciktiğimiz ka di?» hş ahnışsmız! dedim. mak ve ona yardım etmektir. Fakat BirM. Sadjikov'un Moskova yerine anî derpey memleketimize geleceklerdir.> naatindeyiz. Önümüzdeki Meclis tarMallanmm değjştik. O teUsl* leşmîş Milletler üyesi olan Yuçoslavya olarak Delhi'ye hareketi hakkmda hiçbir Umum müdür, İtalyaya sipariş edilen tışmalan sonunda aldandığunızı öğBen de salondan çıkttm. Ortad* yangnı ile aynı dnrtımda olan Rnsyamn kvkla izahat mevcud bulunmamaktadır. İran 8 yolcu gemisinin 1948 senesinin son ay renmek bizim için beklenmedik, ölolduğuna dair ne bir alev, hattft ne bi< hükumeti tamdıklarına daîr haber jrel Parlâmentosunun KavamussaltanaSa larından başhyarak 1950 yılına kadar tes«İçkili Yerler Sahibleri cemiyeti» ida idare kurulu adına baskan tsmail Akçüsüz, eşi bulunmaz bir zevk olurdu. re kurulu dün Beyoğlunda Lozan Pa tüğüa konuşmuş ve ezcümle şunları duman vardı. Yalnız müstesann odası<\ nıemişrir. Böyle bir habcr geldiği tak djikov pe,trol anlaşmasını reddetmesin lim edileceklerini, şehir hatları için Homn karşısuıdaki duvarda yangın aon« NADtB NADİ astaki merkez binasmda bir toplantı söylemiştir: dirde Yunanistan, kukla hükumeti ta den sonra İran ile Rusya arasmda esa landaya sipariş edilen 6 yolcu gemisldürmek için konmuş hornınra bir takuM yapmıştır. Bu toplantıda Örf! İdare tanıyanlan Güvenlik Konsejine şikâvet sen gergin bir hal almış olan münase nin 1948 senesi içinde hizmete girmiş « Müesseseleri kapanan 13 meslek kimselerm çözmekte olduklarını göt* rafından gazınoları kapanan müessese taşunızın bugünkü feci durunılaruu Vali düm. Bu kadar erken farkedilmis bif edecek ve o zaman dava daha başka bir betlerin, İbrahim Hâkiminin Başbakan olacağını, şimdiye kadar sipariş ediîen sahibleri de bulunmuşlardır. Bu gazino ve Belediye reisi sayın Lutfi Kırdara yangmın her halde söndürüleceğini dü< mahiyet alacaktır. Çünkü asileri tanı lığa tayin edilmesile daha gergin bir gemilerimizin 200 bin tona çıkbğını, bu sahibleri, idare heyetine, Orfî İdarenin bütün çıplaklığüe anlatanş bulunuyoruz. yan hükumetlcrin, Yunânistana kar?ı ştkle girmiş bulunmaktadır. İbrahim miktaruı idarenin mevcud gemi tonakalkmış olmasına rağmen müesseselerine Orfî idarenin kalkmasile verilen idarî şündüm. Merdivenden asağı indim. Ulua bir snikasd hazırladıklan vuzuhla gnze Hâkiminin hükumeti henüz teşkil edil jının üstünde olduğunu söylemiş ve Kumeydanı cihetindeki koridorlardan geçarpacak, yeni taarruzun hakikî mahi memiş olmasına rağmen, bu hükumet, ruceşmede 6 milyon liraya inşa edılLondra 26 (a.a.) Kanser hastalığı tatbik olunan idarî cezanın hâlâ tatbik cezaların da hükumsüz kalacağı yolun çerken orada yanık kokusu ve birai jeti, yani bütün Yunanistanı kuklalaş Sovyet Rusya tarafından Rusya hakkm mekte olan kömür sahasının 1949 senesi üzerinde ihüsas sahibi olan Dr. Ber edilmekte olduğundan bahsederek, bu daü müracaatlerimiz, evvelce Adliyeye duman buldum. Avluya ve oradan bah« tırmak emflile yapıldığı en söz götür da dostane niyetleri olmıyan bir hüku içinde işletmeye açılabileceğini ilâve et trand'ın noktai nazarma göre. bu has yüzden büyük zararlara uğradıklarını basvurmaklıîmîiz mütaleasile redde uğ çeye çıküm. Rasladığun adamlar telâştf mez vuzuhla anlasılacak ve barısa karşı met olarak addedilmektedir. miştir. ahğa karşı savaşta en büyük düşman iöylemişler, kanunî ve idarî mevzuata, ramıştı. Fakat adlî makamlar, bize ver idiler. Bahçeden, sokağa çıkarken bir yapılan bu tecavüze mukabil tedbirlcr korkudur. Dr. Bertrand, doktorlar kan nihayet ticaret serbestisine tamamen dikleri cevabda, hâdisede hukuk) bir polis göğüsledi: Tersanelerimiz Solcu İrannia gazetesinin bildirdiğine muhalif bulunan bu vaziyet karşısuıda slınacakfır. Yusuf Ziya Erzin bundan sonra ter ser heyulâsma bir son verebilecek oha idare heyetinin ne gibi teşebbüslere gi mahiyet ounadığmı, ÖrS idarenin üga Nereye çıkıyorsunuz bayım! Bina« göre, Hâkiminin Başbakanhğa tayini lar ve hastalığı mümkün olduğu kadar sile bu idareye aid salâhiyetierin Vilâyet nız yanıyor, dedL Ben de: sane isine temasla demiştir ki: Rus aleyhtarı bir hareketür. Gerçi bu vazijet henüz tehaıldüs etiştiğini öğrenmek ' istemişlerdir. Örfî roakamına verildiğini ve binaenaleyh t Halen faaliyette bulunan tersane rken keşfedebilseler kanserden her se Ben memnr değillm! dedim ve çık« memistir. Fakat kukla hukuınerin ku Kavamussaltana Parise hareket etti 'dare tarafından müessesesi kapanan bir doğrudan doğruya Vilâyete müracaat lâölenlerin sayısmm yarı yarıya azallerimiz kısa bir zamanda modern hale tun. Çıktığun zaman bir kısım itfaiyecirulmasından sonra bu ıa7İyetin gerçekTahran 26 (a.a.) Eski Başbakan bar sahibi de uğradığı zarar ve ziyanılabileceğini söylemiştir. zım geldiğini bildirdiler. Bunun üzerinç leşmesini beklemek icab eder. Çünkü Kavamussaltana bu sabah Fransız v€ getirilecektir. İngiltereden 53 parça ardan ötürü 6 nci Noter vasıtasile Vali tekrar Vilâyet makamına müracaat ettik. lerin sokağa hortum doşediklerini gör* Hk kanser emarelerinin herkes taratezgâh satm almış ve bunun büyük bir düm. Saatime baktun. Tam Mtı bnçuk* kukîa hükumet tanınmıvacâk olduktan î=viçre vizelerini taşıyan normal bir pae Belediye reisi Dr. Lutfi Kırdara bir sonra onun çete olarak kalması veya saportla Fransaya hareket etmiştir. Eski kısmını monte etmiş bulunuyoruz. Ay fından bilinmesi icab ettiğini ve halkın protestoname gönderdiğini söylemiştir. KuvveÜe ümid ediyoruz ki sayın Vali ve tu. (Sonradan öğrendim ki, yangm saat hükumet kurması hiç değişiklik ifade Başbakanın seyahati son dakikaya ka rıca 2.5 milyon değerinde bir motör vc baslangıcda tedaviye tâbi tutulan kan Toplantıya iştirak eden bir kısım çalgılı Belediye reisimiz bu hususta müsbet bir alnyı beş geçe görnlmüş.) Ulus meydamakine atölyesi, 12 bin tonluk bir sabit serlilerden yüzde 80 inin iyileşebilece e içkili gazino sahibleri de son alınan karara varacaklardır. Esasen cemiyeti nına giderken civarda halk toplandığım eünez. Değişiklik yapacak asıl âmil. dar gizli rutulmuştur. havuz almak için temas ve müzakere ğine kani bulunması lâzım geldiği husu Kararların tatbikatında bazı aksak nok miz, bu senenin mayıs ayı içinde Vilâ da müsahede ettim. Meydana çıktıra, kukla hükumeti tanıyarak yeni bir meİranAmerikan anlaşnıası seleyi ortaya atmak ve bir taamıza.gehalindeyiz. Beş senelik programımızın suna işaret eden Dr. Bertrand şunları ;alar olduğuna işaret etmişler, sarhoş yete müracaat ederek sarhoşluk vak'a heykelin önüne geldim ve oradan, binaTahran 26 (a.a.) Iran parlamen tahakkuku için de Devlet Denizyolları İlâve etmiçtir: çildiğini belirtmektir. arla ve hâdise çikarmayı itiyad edinen larının artmakta olduğunu bildırmiş ve nın. Merkez Bankasma bakan koşesinden tosu saylavlarının bugün beyan ettik İdaresine 200 milyon liralık bir tahsisat « NeTvYoıik'ta kanser hastahğınm eşhasla mücadelede zabıta ile işbirliği bu hususta zabıta ile birlikte çalışmayı orta balkona doğru yalnız saçaklannıa Yoksa kukla hükumet, yalnız Yuna lerine göre bir Amerikan askerî heyegeniş bir sekilde izahı sayesinde bindcn .apmak istediklerini, ancak alâkalı ma bir meslek borcu bildiğini resmen belirt yanmakta olduğunu gördüm. Itfaiyenin nistan dahilindeki kooıünistleri kışkırt tinin Iran ordusuna müşavirlik etmesi ayrılmıştır.> de yetismiş olduğuna gore, yangının bas« fczla kimse kanser tedavi kliniklerine kamlaruı da kendilerine gerekli itimadı mişti.» mak gibi.gayet ehemmiyetsiz bir gayeyî hakkında Iranla Amerika arasında akmüracaat etmiştir. Müracaatleri sayesin iöstermesi lâzım geldiği kanaatini izhar Cemiyet reisi aynı zamanda keyfiyetin tırılacağma kanaat getirdim. Otobüslegözetnüş olur ki vukun ile vuku bulma tedileceği söylenen anlaşma tasvib edürin bekleme yerinde birikmiş halkm ade bunlar da iyileşmiştir. bir istida ile yüksek makamlara bildiril rasına karışüm ve seyrettim. Bir itfaiye :tmişlerdir. ması farksız gihidir. Onun için kukla mek üzere parlamentoya sunulmadığı Rusyada da geniş terakkiler sağHnBu temenni ve dilekler karşısında diğini de sözlerine ilâve etmiştir. Baştarajı 1 ind sahijede hükumetin komşulan ve bilhassa Ya na göre muteber değildir. neferinin beş altı metre kadar uzunluk' olukj müşteîkidir. Memıırlar ve dar gelirli mıştır. Halen Sovyetler Birliğinde kanta bir merdiveni binanın babçe tarafın' goslavya tarafından tannunası beklenicer hastalığmı tedavi etmekte olan 200 ler, geçen yıllarda yapılan maaş zam1 Ç K1S 1Z S A Z daki duvarına dayayıp yukan çıkmay yor. O zaman Yunan knkla hükumetini maya 1 cien fazla merkez brJunmaktadır.» Filipinlerde görülmemis çalışüğı görülüj ordu. Bu merdiven b i n a ^ J ırından minetvekillerinin de faydalankurmaktaki hedef kendini belirtmîş ve Dördüneü Vaktf Han altında ortaya tam bir mesele çıkmış olur. makta olduklarını söylemekte ve kabul bil«a| nın üst kahnın pencerelerine kadarr bi bir tayfun Rusyada ticaret şekli varamamıştı. Bir müddet itfaiye Acaba bn yeni hükumetle hemhal o Manila 26 (AJ*.) Bugün Filipin a edilen son kanunun kendilerini hayret Moskova 26 (a a.) «LPS. Tzym duvarlara su sıktı. O esnada ates saçaklan hükumetler buna cesaret edecekler dalarmı süpüren gayet şiddetli bir tay İçinde bıraktığmı beürtmektedirler. Öğ sisteminin kaldınlmasındanberı RusyaHER PAZAR Saat 14 ten 17,30 a kadar tan çatıya sirayet ettiği gibi çatuıın mi? Yoksa Markos ile arkadasları hüku fun neticesinde, Manila şehrinin bir çok rendiğime göre bazı C.H.P. bucak idare da yapıLmakta olan tıc3rctm şeklı kuzzst \ Saz ve Ses sanatkârlarından müteşekkil FASIL muhtelif istikametlerine de yayddı. Ben met kurmak oyunn oynamakla ım ka mahallelerinde ağır hasar vukua gel kurulları. bucak ve ocak mensublarını SAZ heyetile birlikte SAFİYE TOKAY hîdL çatının yanmanuş ve sağlam taraf' lacaktır? Şayed Yunanistanm komşula miş, çıkan yangmlar Tacloban adasında toplıyarak bu meseleyi konuşacaklar ve Pravda ve Izvestiya tarafından bugunkü Birinci fasıl: Acem Aşiran İkinci fasıl: Karcığar larına itfaiye ekiplerinin çıkıp yangıuı karar verilirse durumu protesto ede sayılarında tenkid edilmektedir. n, kukla hükumeti tannmyacak olur ki binaların %70 ini harab etmiştir. tepcden söndüreceklerini umdum. Da Kendi seslerini mikrofonsuz olarak dinliyebilirsiniz. larsa, yeni taarruz tâ başmdan tavsamıs Fllipinler hükumeti sıkıyönetim >lân ctklerdir. ümidim boşa çıktı. Hiç kimse dama çıTelefon: 22308 AYLÂ ve bir oyun mahiyetini aşmamış olur. Edesen ederek, bütün işçileri yardım ekipleri kamadı ve sıkılan sular. ateşin mihra< Onun için herkes ikjnci safhayı bek halinde seferber etmiştir. kuıa asla tevcih edilemedi. Ben çıktık' liyor ve ona göre hükiim vermek istiyor. Biga Kaymakamı ve Belediye Maruf İtalyan virtüozunun tan bir çeyrek sonra yani saat 7 ye çeyreH M A K S 1 M ' de Pazar günü saat 14 te Acaba Yunanistanm komşulan buna kala binanın çahsı bir meşale gibi İzmirde verdiği konser Reisi yarah değil cesaret edecekler mi? narken, hâlâ üst katm tavanları Izmir 26 (a.a.) Iki gündür Izmirin mamiş olduğunu, elektrikleri söndü 13 aralık tarihli sayımızda, Bigadan ömer Eıza DOĞRUL müş olan binanın üst katmın içi hareket eden bir otobüsün yolda dev tnisafiri bulunan maruf italyan virtüHERKES KENDİ YERİNE lık oluşundan anlaşıbyordu. Hattâ ben *< rildiğini ve yaralanan yolcular arasın ozu Giovanni del Agnola, bu akşam Şehir Tiyatrosunda izmirde vereceği tek "". Anadoluda kış caba tavanlar beton mu diye şüpheye VEDAD KABAOKÇU birlikte da Biga Kaymakamı ile Belediye Reisiresitalini vermiştir. Salcn, başta Vali bilc düştüm. (Bunun çaüda birikmie gii. Komedi 3 perde. Gişe her gün 10 da açılır. B B nin de bulunduğunu yazmıştık. AldığıGörele 26 (a.a.) Bir buçuk aydır olmak üzere bütün resmî ve hususî vercin gübrelerinden ileri geldiğini sondevam eden bahar havası dün birden mız tamamlayıcı haberlere göre Biga şahsiyetlerle ve Izmir sosyetesinin en radan öğrendim.) Biraz sonra köşedeki Kaymakamı ve Belediye Reisi, yaralabire bozulmuş ve saat 15 te başlryan seçkin simalarile doluydu. Bach, Choodanin tavanı rutuştu. Ateş içeri girıli. kuvvetli karayel rüzgârile mevshnin ilk nan yolcular arasmda değildir. Her ikisi pin ve diğer üstadlann eserlerini çalan İtfaiye, hâlâ bu pencerelerin içine su de smhattedir. karı yağraağa başlamıştır. Kasaba içiaitalyan virtüozu şiddetli alkışlarla karserpiyordu. Böylece ve Ankaranm büde 25 santim kar vardır. Genelkurmay Başkanımızın şılanmıştır. M. Giovanni, yarın, şehritün itfaiye ekiplerinin huzurunda tarlhl mizden Istanbula gidecektir. bina cayır cayır yandı ve kurtanlamadı. İneboluKastamonu yolu kapandı ziyafeti Bir kadının fenalığı yüzür.den hayaUn karanlık uçurumlanna Yangının sebebini izah bana düşmez ama İnebolu 28 (a.a.) Dört gündür İne Ankara 26 (a.a.) Genelkurmay 1947 senesinin en şık kadını Çocuğunuza en iyi yuvarianan, sinir buhranlan arasında harab olan kıymetli bir adamın bir kasid ihtimalini kuvvefle reddederint, boluKastamonu yolu kar yüzünden ka Başkanı Orgeneral Salih Omurtak, bu NeWYork 26 (a.a.) NewYork yük. Çünkü yangın, binanın catı arasmdan şefkatli bir kadmm sıcak elile gece gündüz devam etürdiği palıdtr. Postalar işlememektedir. Yolun akşam Marmara köşkünde, şehrimizde sek terzilik enstitüsü, «1947 senesinin en çıktı. Oraya da kimse çıkmasına. imkân fedakârlıklarla çamurlar arasmdan kurtanlmasını açılması için icab eden çahşmalara baş bulunan Amerikan askerî heyeti şere şık kadınu ünvanmı Windsor Düşesine yoktu. Yanguı büyümeden farkedilmif M E D İ R A Y E S R t S A R A Ç M Ü N İ R1n Çekilişe 2 gün kaldı fine bir ziyafet vermistir. lannuştır. vermiştir. ve itfaiye başlangıcda gelmiştir. Saat altı buçukta sokağa hortum dösediğini ben ler.gördüm. Lâkin yüksekliği 12 metreyi «CUMHURİYET» in Tefrikaa: 1 4 luktur. Senelerle dağlarda, ucra yerlerde Malik: Hayır, diye atıldı; a n bal geçmiyen binanın üstüne çıkmak için TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI filminde 2 nci haftasında da göreceğiz. kâfi irtifada merdiven bumnmayısı ve kalmış bir insan, 4050 yaşından son yapar; fakat bu baldan arılardan fazla binanın içinde ve dışında dama çıkma ra kolay kolay bir günden ertesi güne biz insanlar istifade ederiz. Mühendisyolr. olmayışı göz göre göre koca bina^ zarif ve tam bir sosyete adamı olamaz ler de öyledir: Çalışmalannın semeSÜMER SİNEMASINDA nm ve bir sürü eşya ve evrakm yanma* ki! Bunun için de abşkanhk ve bir öğ resinden kendileri değil de daima Baştanbaşa R E N K L İ sına sebeb olmnştor. Buna gördükten renme devresi lâzımdır. başkalan faydalanırlar. Onun için olŞ E H R Â Z A D ' I N D O Ğ U Ş U sonra tereddüdsüzce hükmettim ki; ba Bedia güldü: malı herhalde.. Yazan : RiKKAT ASIM KÖKNAfi yükseklikte veya daha yüksek her bangi Size hoş bir vak'a anlatacağım. Mazhar Bey kendi kendine acı acı Yüz binlerce doların eseri, binlerce figüran, tanınmış orkestralar, sevilmis bir binanın damından ve saçağından çi' kızgındı. Çin hikâyesini anlatırken sö Istanbuldayken, bir ahbabm evinie, güldü: «Dünyanm parasım kazarar, Fatma: baleler; muhteşem dekorlar Şarkın efsanelerden yarattığı masal dünyası kacak yangını Ankarada bugünkü va< Ben onlarm maddi insanlar oldu zünü kesmişti. Her zaman onu küçük tnadamın bahseltiği tipte; artık rantiye hâlâ da saimden başkalan istifade eder sıtalarla söndürmek mümkün olmıya^ Ş E H R Â Z A D ' I N D O Ğ U Ş U ğunu kabul etmiyorum, dedi. Bence her düşürüyordu! Eve gidinoe bunun acı hayatı yaşıyan zengin bir mühendise diye şikâyet eder» diye düşündü. cakür. Üst tarafı lâfü güzaför. Hig mühendis bir idealist, bir artisttir. sını öyle bir çıkaracaktı ki! Baş rollerde: Metropolitan Opera yıldızı CHARLES KÜLLMAN rasladık. Belki zahmetle parayı kazan Fırtmanın şiddetinden camlar şangırkimsenln itiraz etmiyeceğinden emin oOnları sabahın altısında yataklaruıdan Malik, Madam Yensen'e döndü: YVONNE de CARLO JEANPİERRE AUMONT dığı için servetine mağrur ve galan dadı. Mösyö Yensen saatini çıkarıp malarak katiyetle iddia ederim ki, saat altı kaldıran, tozlu yoHarda gün kararınca Bizler monden insanlar değiliz; bizi bir mond adamı Bu filmde dinliyeceğiniz eserleri: Son of india Gypsy Song Hymn olduğunu ispat sanm üstüne koydu. Ferda: buçukta, yani saçaklar tuhışmuş iken ya kadar güneşin altmda tutan kazane olduğumuz gibi kabul etmek lâzımdır. için de mütemadiyen kadınlarla meşTo sun Fandango Şehrazad Arabesk Tumbler's dansı dahi. dama çıkanlacak iki hortum, yan> hcvesi değildir. Bu yorulmak bilmez Biz dağ adamıyız, iş adamıyız. Çok ça gul. Sofrada Fatmaya bakıyor: <Küçiik Bu gece de geçti, dedi. İspanyol Kaprisi Deniz Marşı. Orkestralar: NewYork Filârmonlk gını beş dakika içinde söndürebilir, Misafirler gittikten sonra yatak o çalışma şevkini veren; eserini hazırla lışmağa mecfeuz olduğumuz için sadece hanımı sinema artistlerinden birine Orkestrası. Baleler: Metropolitan Operası Balesi düremese bile me\ziî hale sokardu dasmda Malik karısma: yan sanatkânn yaratıcı hummasıdır. Seanslar: 12,30 14,30 « 16;30 18;30 21 istirahat, bize kâfi gelen bir zevktir. benzetiyorum, ama, bir rurlü ismini Bedia, dedi; mühendislerin yanınYorucu, sun'i eğlenceleri, dansları ba bulamıyorum> diyordu. Biz de acaba Mösyö Yensen ellerini çırpü: «îşte o kadâraır ol hikâyet» loları aramayız. Sosyetede parlamağa hangisine diye merak ettik. Yemeğin da mütemadiyen onların aleyhinde ko Bravo, Madmazel Fatma. 31/12/947 Çarşamba günü matinelerden itibaren Ciİmleye geçmiş olsun. nuşma. Fena tesir yapar. • # Genc kızm yanakları az kızarmışh. kalkışmıyoruz. Zaten bunu beeereme sonunda birdenbire: «Buldum, dedi; Bedia güldü: B. FELEK Bu kadar hraretle konuşmuş olmasına yiz de., hangi artiste benzediğlni buldum: «E Ben bir şey demedim ki! Onların M^ıhterem avukat O. A. ya; 1 kendi de şaşmıştı. Yajayış tarzımız böyle yapıyor. Mek mil Yanings'e !» umumî kültürlerinin az olduğunu, geUzun mektubunuzu aldım, Boşuna Ferda: tebde iken her şeyle alâkadar, Roma Malikin canı sıkılmıştı. ne de istisnalarm bulunduğunu söyrulmuşsunuz. Sizin hakkınızda tek ke*; Muhendislerde belki muhayyele ve nesk edebiyatı âşıkı, politikası nıhlu Adamcağız yanlış söylemiştir, de ledim. Yanlarında konuştuğum kimselime yazmadık. Sadece «Açıkhava Tiya fantezi azdır, dedi. Fakat senelerle ri genck»r bir kaç senelik bir meslek ha di; sinema artistlerinin isimlerile .kül ler daima kendilerini istisnalar arasmrosu yaparlar da Adliye sarayı yapma: (THE SPANİSH MAİN) R e n k 1 i yaziye ile meşgul oldukları için kuv yatmdan sonra, işkrinden başka hiçbir tür ve görgü arasmda ben hiç bir mü da addettikleri için mesele yok!» lar» diyen avukatı tenkid ettik. Bun PAUL HENRİED MAUREEN O'HARA vetli ve dürüst bir manbkları vardır. şeyi düşünmiyen tam mânasile birer nasebet bulmam. Bir çok berber çı Malik, pijamasını 'giyerken söylendi: siz olman?anızı ve bu sözü sizin söyl !•• Senenin en muazzsm renkli şaheseri.. memis olmanızı temenni edeTİm. Şahs: Tanıdığımız bir çoklarınm mantıklan mühendis oluveriyorlar. rakları, beyaz perde kahramanlarmı Haydi canım! Tanıdığımız avukat, nıza aid bir neşir vaki olmadığrna görşy nm ne derece çürük ve yanlış olduğuMadam Yensen onları bu hallerile send«Ti benden daha iyi tanırlar! doktorlar arasmda h'nçisi mühendislercevabınızı neşre de lüzum görmedik. Ü" nu gördükçe, buna büyük bir kıymet beğeniyordu. Mühendisleri sevmek için PEK YAKINDA SİNEMASINDA Ferda, Feridin yakapmdaki rozeti den daha kültür' c a n ki?! zulmemenizi hürmetlerimle dilerim. vermemek kabil değildir. onları çalışırken görmek lâzımdı. On göstererek armın mühendislikle ne alâXX Büviyetini belli etmek istemiyen diğ< Mazhar B€y, dik dik karısına baktı: lar iş başında sevimliydiler. Zaten mon kası olduğunu soruyordu: «Acaba,* nrı Fatma, öğleye lai^ı odasından çıkmuhterem avukata; Mademki kocası mühendis dcfildi, o on den olmağa yeltendikleri zaman ta ibi çalışkan mânasına mı geliyor? madı. Sinirli ve yorgundu. «Yarın giYukarıki satırları tekrarlar, hususflı larm lehinde konuşamazdı! Muhendis hammülfersa olurlardı. Böylelerinden Ferid: diyoruz!» diyordu. Iki ay, belki de dai imzasız bir cevabı neşirde fayda görme birkaçmı memleketinde tanımıstı. Çoleri ıpethetmekl* kendisini tahkir etmiç An. ilk mühendistir, dedi; yuva ha fazla Istanbulda ne yapacaktı? arzederiz. Saygılanmuıla; eayılırdı. Zaten d«minden de Ferdaya cukça guruıtar, beoerikskoe gösterij eııu hendesî şekilde kuran ilk mah' Mrfam Bir faarruz daha mı?... Yunan asileri taarruza geçtiler Mahkemedeki dayılarî Maarif VelciUnin Meclisteki son izahatı arastnda şu cümlelere bakmız: «Sayın arkadaşlanmın bana, Bakanbğuna aid bazı emirleri obnuşhı. Bunlar yangında zayi ohnuştur. Lutfen tekrar haürlatsınlar ve iflı...» Tuhaf §ey! Ne emri acajba? Kanun dahilinde yapılacak işler için emre lüzum olmasa gerek. Şu halde!? D.N. İstanbulun imar plânı şiddetle tenkid ediliyor Nasıl ve niçin yandı? Konusmalar başlarken İran Rus gerginliği Yenî yolcu gemilerimiz İçkili gazino sahibleri dün bir toplantı yaptılar «Kanserin en büyük düşmanı korkudur» Milletyekillerinin maaşları B 0 R S A Kıraathanesinde RAŞİD RIZA TİYATROSÜ TAKSİM Sinemasında ' SÖNEN IŞIK ( K ö r ) Yılbaşı Hediyesi! h mAĞLARn S Ö N E N I Ş I K Pangaltı INCI Sinemasında KORSANLAR KRALI LORELHARDİ BEKÂRLIK SULTANLÎKTIR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle