11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r Çekoslovakya Şamptyonu BRATİSLAVA » « » » « GALATASARAY 31 aralık carfamba FENERBAHÇE BeşOrta? ŞEREF StaAnda karşılaşacaktır. Biletler »atışa çıkanlmıştır. 24 üncü yıl Sayı: 8392 umhuri Telgraf re tcektub adresf: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu: îstâabul No. MS v Telefoaiar: ümuml Santra] Numaraa: 24296. a a İ*l«ri: 24299. Matfau: 34290. 1948 ULUĞ TAKVİMİ RAGIP >Çılanıştır. Ansiklopedils'înaîumatile 25 YILDANBERİ sayın halkjguzın takdirüıi kazanan bu ceb takviraî; nefis bir halde ve bez kapu olarak â*şa. ^ıkanunışür. Flatı her yerde 125 kuruşiur. Yayam KANAAT Kitabevi, îstanbul KURUCUSU: YUNUS NADf Cumartesi 27 Arahk 1947 Meclis Dütı Müzakerelerine [Muhalefetin hükmü: «Malî nîzam külliyen hozuldu. İktisadî bünye büsbütün takatsizleştî. Bir sathı maü üzerinde süratle kayıyoruz. Bu gidişe mutlaka (dur) demek lâzımdır» Mecliste C. H. P. (uğcUJ re D. P. (solda miUetvekiUeri bütçe miuakerekrini takib ederlerken Konuşmalar baslarken ütçe konuşmalan her bakundan insaıu kötümser düşüncelere zorlayan şartlar altında başlıyor. Sayın Maliye Bakaıu Halid Nazmi Keşmirin de dün Meeliste söylediği gibi «yeni bütçe, banş devresinin üçüncü yıhna rastlayan ve dördüncü yıbna da sirayet eden bir sene içinde tatbik edilmek üzere hazırlanmış oltnakla beraber nortnal devre bütçelerinin vasıflannı taşımamaktadır». BUyük devletlcr arasında bir uyuşmaya vanlamadığı için dünya tetikte bulunmak zomudadır. Hususi vaziyetiınlz btilhassa bizi uyanık ve haznrükh dıırmaya sevketmektedir. Şimdlyc kadar olduğu gibi önümüzdeki yıl da sarunma tedbirlerimizl gevşctmemek, hattâ bunlan arthrmak gerekiyor. Böyle olunca verimli ekonomik işlere jeter derecede tahsisat ayıramamak \a»yeti kendiliğinden ortaya çıkıyor. FLatlann mütcmadiyen artması yiiziinden masraf rakamlan geçen yıla kıyasla daha da kabanktır. Dünya milletleri arasındaki alış münasebetlerinin bir istikrar rejimine kavuşamaması, öniimüzdeki yıl bizi güçlüklerle karşılaştıracaktır. İyi yürümijen ihraeaümız belki daha kötü bir duruma girecek, döviz mevcudumuz iizücü bir şekilde azalaeaktır. İçerideki masraflarla başa çıkabilmek için hükumetin türlü yollardan bir enflasyon politikasına başvurmak zorunda kabnası ihtimali de kuvvetlidir. Bütün bu vaziyetler. halk adına bütçeyi incelemek ve kabul etnıek yetkisini taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisine, yaşadığınuz devrin şarflanna u>gıın tasarruf tedbirleri atamak, bulmak ve yürürlüğe koymak vazifesini yüklüyor. İki aya yakin bir zamandanberi çabştığını bildiğimiz Bütçe Komisyonu bu husüstı ne kadar başan gösterdi. pek öğlenemedik. Yalnız Meclis genel kuruluna sunulan tasandaki rakamlann bükumet tekliflerine nazaran göze çarpacak derecede farkh olmadıeını, battâ biraz daha kabarıkça bulımduğunu gbrerek müteessir olduk. Şu balde tekmil ümidler Büyük Millet Meclisindeki umumî müzakerelere kalmış deraektir. Oysa ki. bu müzakereîer için aynlan zaman da çok mahduddur. Birkaç gün içinde yiizlerce. binlerce kalem tutan masraf'ar üzerinde prensip ve teferruat tartışmalan yapmaya ve müsbet bir netice elde etmeye imkân tasa\Tiır edilebilir mi? Bizim kanaatimize göre zaten Meclise lâzım o!an, vakit bolluğundan zi>ade bir zihniyet inkılâbıdır. Farzedelim ki bir aylık geçici bir kütçe çıkanldı da komisyonun sunduğu tasan üzerinde alabildiğine konuşuîacak kadar valdt kazamldı: Meclis çoğunluğu miüetimiz için el7em c!an tam manasile Avrupaî bir tasarruf zihniyetini benimsemedikten sonra ekalliyetin girişeceği mücadeleden ne çıkacaktır? İleri görüşlü millrtvrlilleri geceyanlanna kadar Loşuna yorulacak ve sonunda eller kaİkıp tasandaki maddeler birer birer kabul edilmiyecek midir? Halbuki etrafımızı çevTeleyen iç ve dış şarllar bugün bizi her zamandan zijade tasarrufa ve ucu ucuna yaşamaya zorlamaktadır. Öyle üç milyon, beş miîyon deçil. yüzlerce milyonluk kısıntılpra ihti.^acımız^vardır. İmkânın her eherdiği yerde kadrolan darahnıak, Hiziımsuz yahud az lüzumlu teşekkülleri lâğvetmek, ileriye bırakıNADİR NADİ Arkası S», 3, 50. 4 t» Maliye Bakanının butçe nutku Malî politikamız, vergi reformu, borrlanmız, enflâsyonun ön!enmesi? hayat pahahlığı hakkmda îzahat "Bütçedeki açıkfflânasebetiledurumnmaza başka nemkketkrle ntakayese edecek olursak hattâ hiç harbe girmeniş memleketler de dahil olmak üzere neticenin aleyhimize olmadığını söyliyebüirim^ Ankara 26 (Telefonla) Bü>ük MUlet Meclisinde 1948 senesi bütçesinin müzakeresire başlanması münasebetile Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir, beklenen nutkunu söylemiştir. Bakan, sozlerine şöyle başlamıştır: « Geçen yıl bugünlerde 1347 bütçe Arkas, So. 2. Sü. 1 d» Naliye Bakanını ve D. P. sözcüsün takibeıt konuşan hatiblerin yaptıkları sert tenkidler Sabah to geceyansına kadar çalıştl |ifiıııııııiııııılılıııııtfiııııt>ıııııııııtıııııııifiıııııııııııııııııııı«ifiııııııtıııııııııııııtıılııııııtııtııııifiiftııifiııııııııııtıtııııtıı BtR TARAFSIZIN FİKRİ: «Bütçe, gaflet ve basiret.izliğin cîdJî bir örneğidir; BİR DEMOKRATIN DÜŞÜNCESl: «Hesab yok, kitab yok, aklı eren söyliyemez, söylese dinlenmez, Allah bu miHetin yardımcısı olsun!»; BİR C. H. P. LİNİN TENKİDİ: «Devlet makinesi iyi işlemîyor, lâçkadır, paslıdır.» Ankara 26 (Telefonla) Büyük Mil" let Meclisi, bu sabahtan itibaren bü*çe müzakerelerine başladı. Oturura, Kânm Karabekir tarafmdan tam 9 da açıldığı zaman çoğunlufun salonda bulunduğu görülüyordu. Başkan, ihtiyaten yoklama yaptırdı ve Maliye Bakanına söz vermeden önce, bütçe komisyonunun geceli gündüzlü çabşmalanndan Meclis huzıırunda sitayiçle bahsetrreği vazife bildi. Bütçenin tumu üzerirde konuşacakla* Arkast Sa. 4. Sti. i U faarruza geçti Adnan Menderes, Meclis kürsüsünde Yunan asılerı Adnan Menderesin D. P. adına yaptığı tenkidler Maliye Bakanı bütçe nutkunu söylerken Koniçe'ye toplarla hücum eden âsiler tardedildiler Komünistler, Yunan devlet dairelerînden çtkanlıyorlar 4 Yeni yolcu gemilerimiz Amerikada tamir edilmekte olan gemiîer altı aya kadar geliyorlar Bir muddettenberi Ankarada bıılunan şunları söylemiştir: « Ankaraya Denizyollan İdaresinin Ce\ Iet Denizyollan Genel Madürıi Yıısuf Z^va Erzin dün şehrimiz^ donn ıs bütçesi için gitmiştim. Bütçe encümence tur. Genel raüdür dün, kendisüe görü aynen kabul edıldi Mtclisin de a ^ e n Sa 3, Sü. 3 te şen sazetecilere bu temasları " Bütçe vuzuhsuzluk ve samimiyetsizlik haddini aşan ve adeta bilerek ihtiyar edilmiş kusurlarla maluldür „ Adnan Menderes dedi ki: *Hari> yıllarmın mahrumiyetleri pahasına biriktirilraif 460000 tcnluk hnbubahnuz çoktan harice saülmış, hatta hubnbat sıkıntısı bsşgöstermiştir. Döviı ve altmlanmız elden çıkmış, en zarurî ihtiyaclarımıza bile serbest doviz tahsis edememk vaziyetine dü?ülmü?tür. 7 eylâl kararlanna rağmen bir takıın mahsullerimizi ihrac edememek durumundayız.» Ankara 26 (Telefonla) Adnan Men. muhtelif fasıllara serpiştirılmelerini gösderes, 1948 yıh bütçesi hakkmdaki mü terebiliriz. Bunun aksi de vardir. Yani talealarını arzetmeden evvel, bütçelerin eyrı ayn neviden masrafların bir fasılda tertib ve tanizminde takib olunagelen ArJcası Sa. 2, Sü. 4 te usul ile 1947 bütçesinin neticelerini kısaca gözden geçkmiştir. Hatib, bütçelerin mutlaka vazıh olması gerektiğinı, bunun için de her şeyden önce nıasrafların gayet iyi ve dikkatli bir tasnife tâbi rutulması lâzım geldiğini belirtmiî, bu tasnifin bir bakışta görülebilmesinin elzem olduğunu, ancak bu suretle magraflar hakkında bir fikir edinilebileceğini hatırlatmış ve şöyle devam etmiştir: • Bizi vüzuha götürecek usul ve tertib yerine, bütçenin tanziminde Işleri kavramayı ve dolayısile rey ve takdirimizi isabetle kullanmayı güçleştiren bir yol takib olunduğu görülüyor. Usulün ve tasnifin borukluğuna misal olarak, bütçe tekniği ile hiç de telif olunamıyacak bir şekilde aynı masraflarm, Atina 26 (a.a.) Yanyadan alınan haberlere göre, partizanlarm Koniçeya karşı yaptıkları taarruz geri atılmıştır. Fılhakkia Arnavudluk hududlsrı civarın daki dağlardan gelen ve toplarla desteklenmiş olan iki bin partizan 25 arahkta haîk, Noel munasebetile yapılan bir dini âyine iştirak ettiği esnada Koniçe şehrine ateş etmeğe başlamışlardır. Şehrin üzerine düşen iki yüz elli obüs mühira hasarlara sebeb olmuştur. Aynj zamanda mühim partizan kuvvetleri Filiats hudud şehrine taarruz etmişlerdir. Diğer taraftan bin beş yüz partizan da muhim bir çehir olan Agrımion'a hüeum etmiştir. Bu taarruzların her ıVşi de ger' atdmıstır. Fecir vakti Harbiye Bakanı Stratos hava yolu i!e KoniçeVe hareket etmiştir. Komünistler devlet dairclerinden çıkarıhyorlar Atina 26 fa.a.) Yunan hükumef Arkast Sa 3, Sü. 2 de «Emlâk Sahibleri Dernegi» nin dün yaptığı toplantıda, Prost plânı hücumlara uğradı ımar ptanı şiddet G tenkid ediliyor Sovyet büjük elçisi Sadjikov, Şsha itimadnamesini takdim etmek üzere saraya giderken Ickili gazino dün bir toplantı yapfila? Müesseseleri kapatılanlar. uğradıkları büyiik zararlann bir an evvel önlenmesini istiyorlar Iran • Rus gerginligi îki memleket münasebetlerinin kesilmesi muhtemel Milletvekilleriniıt naaşları Yapılan zam, Bursa C.H.P. muhitimîe teessür uyandırdi burada nalk arasında iyi karşılanmarmç Tahran 26 (a.a., United Press) 'yi C.H.P. muhitinde teessür uyandırmıştır haber alan kaynaklardan öğrenildiğ'.ne Koylü, yolluk tahsisatı alan milletvekilgöre, Rıısyanın Tahran Büyük Elçisi Sa lerinin, köylerine uğramadıklarından Dünkü toplanüda baluoaa emlâk sahibleri ( Y « 3 üncü tahliemKzd*) Arkaat Sa. 3, Sü. 3 tm Arkast Sa. 3, Sü. 2 de • Sovyet Büyük Elçisi bütün Bursa 26 (Hususî) Milletvekillerimaiyetile Tahrandan aynldı nin aylık ve yolluklarını arttıran kanar. Ickili yerleri işletenlerin dünkü toplanhsı İYtum 3 üncü eahifemizdcl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle