19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTTRİYET Maliye Bakanııtın bütce nutku İfcüici sdkifeden devam sarısı bilumuna devlet daire ve müessetevellid olmakla beraber bunun yamn seleri memurlarına ve sandıklarır.a da sevinmeğe değer hakikî bir artıjın mil olmak üzere h3zırlanmış plduğunmevcudiyeti de afikârdır. dan yakında Meclise sunulacakür. Rakamlarm vergi yükü bakımmdan Önümuzdeki yıl içinde ele alacafımız tetfcikin« gelinee 1942, 1943 ve 1944 yn. islerden biri de aylıkların tevhid ve tealarının umumî müvazeneye aid vasıta dülü hakkındaki kanunun ıslahı keyfisız vergi tahakkukları varlık vergisi yetidir. haric olarak 179.250 ve 331 milyon lira Derlet krediâ olduğu nazara almırsa bu vergüerin Mal! politikamızda istikrazlara biraz «niîiî gelıre nisbeti % 2, 8, % 302 ve evvel arzettiğim kayıd ve şartlarla yer % 4; 2 den ibaret olduğu ardaşılır. eerilmiş olmasının sebebi bu kaynak' 7 G€^r zümrelerinin her birinden u tan faydaîanılarak kalkmma işlerimia tntıınî müvazene hesabına alman vasıta hızlandırmaktır. Bu vesile üe halkımı$12 vergilerin nisbetlerini ayrı ayrı a zm devlet tahvillerine karşı güven gösraştırmak daha mânidaı netioeler ver terdiğini ve iç istikrazlarıtnııın her detfrekteür. Filhakika naezkur yıllarda ti fasmda umulan rafbete mazhar oliacaret ve sanayi gelirlerinin toplamlan ğunu yüksek huzunrmjzda belirtmeyi sırasıle 2 2; 3,4 ve 3,8 milyar lira olup bir vszife bilirira. bunlardan umumî bütçeye aid olarak Kalkmma istikrazı için yüksek MeeÖiner Desim ahnan vasıtasız vergiler ise. 40,31, 43,9 lisinizin verdiği salâîüvet bitmek üzere Beden Terbiyesi Umum Müdürii geldi ve 97.7 müyon tuttuğundan nisbeti % Gduğundan bu yetki hududunun, TOO Beden Terbiyesi Umum MıMıırü Vildan 1,S; % 1,28 ve % 2,5 gibi ciiz'î mik üülyon lira arttrrılması teklif edilmiş bu Aşir Savaşır dıln jehrımize gelmiştır. Umum mil'iür pazartesl günü İstanbul Bolş^sinde tarlar göstermektedir. [•unmaktadır. 17 30 da gazetecilerle çeîidll mcvzuln Hizmet erbabının gelirleriaden ahMemleketimizde âmme kredisinin ma saat tizertnde bir konıışma ynpacak ve akşaııı trenan vergiler ise tica&t ve sanayi men hiyet ve lüzumu kesin olarak anlaşılrmş oile Ankaraja donecektır. publarının mükellefiyetine nazaran çok olduğundan bu tekliîimizin. tasvib edıKif yiizme miisabakası leoeğinden eminim. İstitraten arzedeyim yiıksek nisbetler irae etmektedir. îftanbul Yüzme trıti'as Kulubünlra kııruluHizBiet erbabına aid gelirter 1942 da ki bu yıl zarfmda kabul bnyurulan bir îundanberl her yılbasında tertlb ettıjU fcıs S18 milyon, 1943 te 313,5 milyon; 1944 kanunla maîî imkânlarmı aıttırmıs ol yuana muîabakası 31 aralık 1947 çarşaırıb* te 365.5 milyon liradır. Bu yıllarda duğumuz amortisman sandığı derlet tah Sünü tam saat 14.30 da Ortakoy 23 üncu tlkhizmet erbabı gelirlerinden alman vası villerinin piyasasıru düzenlemek vari okul Snunde yapılacaktır. 1944 sene«inde Kar tipisi altında yatnlan i'k mÖ5?bakaya 3 yutasız vergiler d« sırasüe 54,8, 67.2 ve 94.5 fesini başarmağa eskisine nisbetle daha zudi glrmlştl. Üç »ene larfında bu tşe memüessir bir şekilde koyulmus bulunjrulyon lıra rutmakta ve bu vazryete rak taranlar artmıj ve bu d»fa 9 yüzuciinun iştiraki kararlaştırılmıştır. Hava çartlan ne gcre vergi nisbeti % İT, % 21 ve maktadır. J& 26 olarak hesablanmaktadır. İstikraz bahsine temas etmişken bore olursa olstm musabakabr bildirllen gun Te saatte yapılacaktır. Kullib azncı ve dostları larımırrn yekununu arı ve borc dnru davetiidir. Gellr vergisi mumuzu mütalea etaaekliğime müsaade• Bu rakamlar gosteriyor ki bugun Atafürk koşusu BBer'î olan kazanç vergisi kanuntrmu nizi rica ederim. İst Bölgejl Mudürlu|und«n: Umumî muvazeneden ödenen b.orcîarısun tesıs ettiği rmikell«fiyet hem mülî 1 Ataturk kojusu 27 aralık 947 cumar»rtış seyrini takib edememiş, hem de mum yekunu 20 '10/1947 tarihinde 1 mü tesl fünü faai 13 te Takrimde başlıyaraktır. Ysnşma mesafesi kız!ar 1000 metre. erkekler muhteüf zümreler arasında farklı ne var 457 milyon lira olup bunun yüzde 6000 metredtr. 83.5 i tutarmda 1 milyar 218 milyonu ticeler doğurmuştur. 2 Vanaraaya katıUcak atletter bölge Bu adaletsizliğı ve verimsizliği or konsolide ve geri kalan 239 milyoııu merkezinda atletizm ajanlığına lisnnslarlle taian kaldırarak raillî g«lirİB takib et~ dalgahdır. Konsolide borclarırmzın C47 beraber müracaat ederek kayıdlannı yaptırıp numaralarını almaîarı lâzımdır. tiğı seyre müvazî bir mükellefryet te milyonu dahilî. 471 milyonu haricidir. 3 Agagıda adUrı yazıh haketnlerln ıaat Dalgalı borclarımızm da kâffesi dabi 12.3» «is edeeek kabiliyet ve elestikiyette oda bdlge znerkezinde bulunmaları tica elunur: Iaa gelir rergisi tasansının yüksek he lidir. Bu yü içinde vermiş olduğunuz yst Ömer Besim Koşalsy, Nazml Tiifekçi, Kâmy«tâıizce liy\k olduğu allka ile karkiye dayanılarak dahilî dalgalı borclan ran Tekil. Enver Azlz. Tunjud Atakol. Receb jılanacağından eminim. Ogan, Reşad Erte. Neriman Tekıl. lsk«ıder Diğer vasıtasız vergilerfaoi2den vera mızın altm ve döviz reev alüasyonun Sonjur, Alımed Hatayh. Haydar Eryentür. Bet vergisinin ıslahı için tetkiklerimiz dan elde edilen farkın itfaya tahsisi suretile 260 milyon ve 4060 eayılı kanon d«vam etmektedir. MEVLÎD Vasıtalı vergilerimizde ıslahaü rflillî mucibince çıkarılmıs olan btmolann 20 Merhum Dr. Aziz Fikret Derlen'in 8hayatın ve ekonomik kaynaklarmın taı yü vadeli tah^llerle değistirilmeâ neti lümünün kırkmcı gününe tes3dui eden cesi olarak 228 milyon ve hazine mevyik edılmemesi şartile randımanı ço. 2712947 bugünkü cumartesi günü öğle ğaltmak manaLSma almaktayız, Bu hu cudlanndan ödenmek suretile 27 milyon namazını müteakıb Beyazıd camü şeriolmak üzere ceman 515 milyon lira miisusta en mühim vasıtalı vergiaıiz olan finde Mevlidi Nebevî okunup a/U ruhumuamel* ve istihlâk vergileri ele alın tarında azalmıs olduğunu ajrıca kayıd na ithaf edilecektir. Kendisini gevenlerin ve isaret etmek isterim. teşrifleri rica olunur. nuş ve yüksek tasvibinize iktiran eden Görülüyor ki borclarmaız gerek yekun, bu babdaM kanun üe muamele ve isEşi Sevim Derlen tüılâk vergileri bu yılbaşından itibaren gerek iç ve dış alacaklılar arasında dabirleştirilerek tek vergi haline konan ğılıa bakımmdan malijenizi yapıcı iş'ıer Teşekkür Muamele vergisinde olağanüstü hallerin iîin bu meınbadan faydalanmaktan olı Fatih 17 nd ftkokul yokml PgrenclTerlne ve muaflık hüküjnleri tevsi olunmuştur. koyacak bir mahivet arze+mçmeit^dir. çeşidli erzak İle 26 bgrerıcı.ve elbise, ayakHnsusî kredi kabı, forab vermek suretile buyuk yardıroWuamel« vergisinde olağanüstü hlleMemleketimizde kredi müesseseleri Isrda bulunan Bayan Selma Sıiker ile Bona ennesüe nisbetlerin azahnasınia nhaml Sdkere OkulAile B'rlljl »dırva «yni kanunla jimdidea kabul edilmiş nin faaliyeti ve tasarruf mvvduatıııın Eay tefekkurlerimin ib'SSını rlca ederim. bıılunmaktadır. Muamele vergısiıün tar gittikçe çofalması memnunluk verici Fatih 17 nri llkokul Bajotfretmem Sanije Sozen tışma koousu olan başka aaeseleleri de bir haldedir. Filhakika tasarruf tedjyatı 30'6/1945 tarihinde 219 milyon ve 30'6/ vardır. Bunlar üaerinde de inceleıap. 945 tarihinde 288 milyon lira iken bu Acı bir ölüm ler yapmaktayız. yılın gerte haziranı sonunda 372 milyoEmekll Vergüvinîizde hükümleria açık v* tn na yükselmiştir. mütehassısı Ccmil sicamlı olması lâzımdır. Danyga resmi EnflâsyoHun önlenmesi Coçanın kın, mütekarrarru bu bakundan tadile muhtac göBütçelerimiz üzerinde yüksek Medirül«ek hanrlanaa yeni tasarı yukaek sin pek tabiî olarak gös+°rdifi ha.sasi teahhid Hikni Tinin fceyetinize takdim edilmiş olup ilgili en yet seınerelerini vermekte gecikme yeğeni, veteriner Ca vide Attilâ, Haseki cümsr.lsrie tetkiki devam etmektedir. mektedir. Harbden sonraki senelerin eczacısı Maide Coş^.".' Girişüen vergi reformunda mükellefi kat'î hesab kanunlan enflâsyonun kesin nın karde«i ve vete>'yet usuîlerinin bugünün hıokuk telâk olarak önlenmiç oldufunu isbat etmek riner yüzbaşı Süavi kilerine uygun ve hem hazine hem de tedir. 1945 rna\t hesabımn müsaid ne Attillnm baldızı, Ka Tfcükellefler için daha riyade emniyet ticelerini geçen yıl bütçesinin izahı sı dıköy lkesi fen meverici bir şekle ifrağı derpiş olunmuş rasında bildimiistim. Bu defa miadınd2n zunlarır.dan tur. Bu nsaksadla hazırlanan «Vergi usul beş ay ewel hazırlanıp takdim edihnek NEDRET 4tanunu> ve «Kamu alacaklarmın tah üzere olan 1946 malî hesabı da bunu 2612947 sabahı 18 inci yaş;nda dünyasüi kanunu» tasarılan yuks«k Meclise teyid etmektedir. ya gözlerini yumTnuştur. Cenazesi butakdim edjlmiş bulımmaktadır. Filhakika 1946 yaılında vergüerimiz gür 2712947 oğleyin Beşiktaş Sinan' .. . Giâerlerde tasarruf den 977,7 milyon ve istikraz kaynakla paşa camiinden namazı müteakıb kaldıYüksek heyeünizin irşadlarile takib rnnızdan 63,7 milyon lira olmak üzere nlıp Bebek kabrlstar.ma defnedilecektir. cdegeldiğiiBİz bütçe siyasetimiz biraz ceman 1 milyar 41 milyon lira elde e Dünyanın en bü\ük acısını çeken aiîesi mis ve buna mukabil 1 milyar 18 ne sabırlar dileriz. »vel arzcttiğim veçbile masraflaıda tamilyon lira masraf yapılarak 22 müyon Barrufu istilzam etmektedir. *** Giderlerde en büyük tasarruf kadro lira tutannda bir fazlalık elde edilmiî Trak Ticaret Anonim Şirketi dalyan Jjletlann azaltıirnasındaıı bekLenmekte ve bu tir. roesi nzraanı Zi'tevili Muhterem arkadaşlarım, iş lâyık clduğu ehemmiyeüe ele almmıs ŞÜKRÜ YENİYÜCE Demokrasinin mesnedlerinden biri dün «kşam «aat l»da rahatsıa bulunduğu bulunınakta<iır. Takdir buyurulur ki bu konu ctrafındaki çaUşmalardan müsbet olan bütçe üzerinde her zaman olduğu kalb hastalığından kıırtulamıyarak Hakkın kavuşmnştur. Cenazesi bugün ikin»eticeler eide edilebilmesi zaTnana bağ =ibi ehtmrr.iye'tle duracsğınız s:rada f=v ratunetıne di namazını müteakıb cenaze namazı Bc\aAah olabileceğini sandığım bazı açıklalıdır. zıd caaüınde kılındıktan sonra E'lirnekaoıGiderlerle ilgili olarak yolluklar ve malarda bulunarak malî politikamıza da aile kabristamna defnedilecektir. Allah ftmeklilik haklîmdaki kanunların ısiaia temas etmeyi vazife saydun. Irşadfeâr ratanet eylesin. * * * için girişilıniş olan tetHkler hayli iler direktiflerinizi almak üzere sözlerüne Maden mühendisi Bedıeddin Sarp ile A!Sson veriyorum» lejaiştir. Bunlarâaa sonuncusunun taeddtn Sarpın babası, merrmm mılletvckilı Sanat takvkni M S 1 U Efltim Bakanlığı bu yıl da «Smat tiîcviiBi» adı attıoda gnzel bir duvar takvl»1 yayıınİEjBiştır. Kuje hâğıd üzerine bej îpBkii olarak basılaa Sanat takviaıiıün her ayı, tamnmı^ ressamlarırmzdan btrînin kıyBieül bir tablosu ile si^lüdür. Fîatı 350 kanış clsn »Sanat talnimi» BKTIî Egithn Bakanlığl Yayırwvl«ile butöa Ktabcılarda satıltnaktadır. Galatararay Kulübünıtn davet ettljl. Çekîerin Braösla'a takımı dıin iabah Rumanyadas {ehrünize gebniş ve Modada hazırlanan oteldî missfır edilmişîerdir. Dort Jdarecinin bulundugu takıtailıiiyatlarlle bi'likte 17 ft.'tbolcudur. Takımın antrenörü de tngiliz Mr. Smdon'dur. 1919 senesinde t*şViî edltalî o!an O*lertn BratiîlaTa takımının ktfıle relsl M. Stasttni biîe çur.lan »öyledi: < Takım kuv%'otlldir. Llk »amp!yona<unın ilk devresinl Sla%yadan bir. Spartadan Bci puan üeride olarak bîtirmlş bulunyoruî. Her iki kuJüble yaptıjımız maçlsn 22 berabere olaıak bi*irdik. Şamplyonada Omldlmiz vardır. Memleketimizi îiyaret eden Sovytl jampıyonu clan btr takımı da 32 yen.dik. tstanbtıla jçelen takımımiîda »!tı beynelmllel oyuneu vardır. Çımlarclır: Kaled Rayman. sai müdafi Vongl*r, »a| muavin Kuel, merkez muavin Viçan. fol mua\in Ba'.aji, sağıç Kubala. yedek olan snl açık Şimançki. Göraidügü gibl Bratislara tskimînm müdsfaan ku\vetll bir halde<IİT.» Yann Ş*ref Stadında yapılacak maçta G«latasaray takımınm hücum hattı çok «alıjmak zorundadır. Taühleri açık olsun. Çekleriîi Bratlslava iakımı geldi Sabahleyin toplanan Meclis gece yarısma kadar çalıştı İslâmhk, Müslümanlık öğretmeni Bsyojlu îiüfti Müse\4<ii Ömer Lutfi Özkişi tarafmdan yaymlartsn Müslümanlık Öğretmeni İLmihali küçük ve büyük her müslümana okulsuz ve öğretmensiz mBslümanlığı öğretebilecek bir şeküde yazılmıştır. Beyazıd kitaber\leriade bulunur. Hıjmı Al?ının darr.adı. Bedia Sarp « • » ! ve Ekrem S?rpın dayı«ı, Dr. Hamdi Akoguz 'le Dr. H4Je Akoğuzun ve Tcvzı İlterin enişleleri, Istanbul Beîediyesi Sular Idare«i Fao:k n Allahın rahınetine karuşırmştur. Cenazesl bugan Cıiıangtrde Yeni Pazar bakkaliyesi karjismdaki Hajri Bey apnrtımanırdan kaldırılarak, ikipdi namazını müteakıb Cihangir camil çerirîrtdfe eenaze namazı eda edılerek Merkezefendı mezarhsına defnedilecektlr. Gîrld Hanya efrafından. tç tşlerl Bakanbğl Tetkık Hereti u>e»i Halım Tevfik AJyct ve Bına Arazi Vprgileri İtiraz Komfeyumı liyei Krim Tevfik Alyot, Dr. Hasim Tevfîk Alyctun babaları ve Atına Tıeiret Atuşesi lia;an Surur. Mazlum Işm ve tüceardan Halil Burnazın kaj ıapederleri ve İş Bankası î^ciısi tdare Ee:şi Ahmed Nesimı Sa;.man ile Profesor Diştabıbi Huseyîn Talât Saymanm e;ıijteleri curoa glınıl »abahı blmijştiir. Cenazesi 27/12/947 eumarîesi gunu oâle nnmszuıı rruteakıb cenaıe namazı B~vazı<} camii şekılındoklan sonra buradan kaldırıisrak Edırnekarı Şehidliğindekl mleni rnolrberesıne d?fr>em!ec?ktir. AUoh rphmot eyleşın. (Celenk gönderiîmomen rica otunur.) * * * Eumijet Sandığı eski m*ırak»bı Reşid, Deruzlı Zıraat Bankası Muduru Şevki. Deviet Demiryo'l^n yol mtifettişlerinden Kemal Çavdarın vaüdeleH Bsy AYETULLAH SARP PEK YAKIX D A (The Spaaish Maio) Baş rollerde: Fanl Renreid Maorees OHara, fValter Slezak Biıuüe Barnes Zengln denizlerin, çılgın korsanlarm ve güzel esirlerin Öimez efcanesL. Baştanbaşa I E N I L İ KORtâNUII KRALI 2 TÜRKÇE film birden 1SENORlT A MUSTAFA TETFîK ALYOT YILBH Yenİ SES Opereti 6EGİM DÜNYâi! 3 perdelik Revü Op«ret Yazan: Belİ£ Setönü HER AKSAM 20,30 da SON GÜNLElt Matmeler: Cumartesi Pazar Çarşamba HALK Matinesi Saat 15 te. Tel: 49369 Gelecek program: MÜNEVVER ÇAVDAR 1 12 ?47 cumartesi gunıı Aksaray Val.de carnirnd«n öâle* namszını nuıteakıb kaldırılaraK 'Terke7efeıcfi knhıı'*nrına defnedilecektir. W F. Henry van d*r Zee et Co. Anoıurr Şiıketinin ınurtı.ru ve memurları: şırketi.ı ıdare meclist nuwahha3 a7.i?ınıian Bav RPıie M.C. vaa dcr Zee ve Rıyan HeVene Gtrard Bauer'în valırlelp»! Ea\pn HOŞGÖR OpereticKr. Büetler ççndiden satılmaktadır. ROY ROGERS MAEY LEE. DALE EVANS 2 Mestan Oğlu Gani ALTIN PEŞÎNDE WİLD BİLL ELLtOT GEORGE *GABBY, HAYES matrneler saat 1 den itibaren HW,E>:E VAN DEİÎ ZER Lozan'da 25 aralıkta vefat eltığini kenı.ıli »eçjsürle bıldirirler. Stcpnkolcn Mıi. W. H=::dri'r: van der Zee Anon m SırfcetıiMn murSura ve memuıiar , şırkebn idare nee'ıst nsurahhas azasından Bav Rerre ST C. \an dec Zee ve B^yan He!ene Cenrd Baucr .n va'ıleleıı B.an LrzaTî ia 25 arr/jk'a vefat ettıjuü kemalı teessurle bildır.rler. HELEM TAN DER ZEE »mlarında bazı rakam hatalan o!du• Bajtarofı 1 inci sahifede larının isabetli oîamıyacağını belirtti. nın, birdenbir» o yola rrn fafasîeri kaydediîdi. îlk ağızda 12 kişi General Vehbi Kocagüney, bazı temen teslun etmckle munsıf davrandı; fakat ğunu aöyledi. Üç müyonliöc fazlalığm y^zıîdı. Adnan Mendere?, bu isimler a nüerde bulundu ve hükumete başarüar bu yola beheraehal gidUmeaini ve a;ık nereden geldiğini anlattı. Maliye Bakanı, geçen yılki tasarruf rasmda yoktu. Esasen kendisi de yerin dUedi. General Naci Tınaz (CJHJP.) 27 larm istikrazlarla kapatılması huyunun senedir büyük inküâblar yapüğırruzdan bırakılmasıru istedi. de görüıımüyordu. gayretlerini hatırlatarak, bu yü da ayeöz açarak, idarecıiik inküâbuu bir tür Maliye Bakatu 45 dakika konuştu İsmail Rüçtii Aksal (Kocaeli, C.H.P.; nı noktada durulduğunu, fakat geçen Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmirin lü başaramadığunızı kaydetti: d« uzun bir konuşma yapü. Açığuı, ni' seneki kısıntılara yenüerinin ilâve bütçe nutku, 9,15 ten 10 a kadar 45 da « Hüzürüe va esefie arzederim ki bayet ya uzun vadeli istikraz. ya vergi olunamadığıru, buna mukabü fazlalaşkika sürdü. devlet makinesi iyi işlemiyor; lâçkadır nisbetlerinin srttırılması, yahud da ye brma da olmadığını söyledL Vedad Diclelinln tenkidleri de 45 dakika paslıdır. Rahmetli Refik Saydant «bu niden vergi ihdası ile kapanacağını, faTasarruf iddialan devam etti makine A dan Z ye kadar bozuktur kat uzun vadeli Jstikrazın da 127 mil€ Büyük tasarruf iddialan kabili Bakandan sonra Vedad Dicleli de, 45 demişti. Merhum doktorun bu iyi tej yon lira gibi bir miktarla az çok mu tatbik görülmedL Kadrolarda tasarruf dakika süren bir kon\ıçma yaptL < Isla hisinden sonra gelenler, A sıru bile ıs Jcayyed olduğunu, daha fazlasmm temin müphem bir konudur; mümkünse yaha muhtaç bir bütçe kanaviçesi uzerin lah edemedüer.» edilemiyeceğini, işin sonu, ya vergiler; pümahdır. Hükumetimiz, bu işi esaslı deki çahşmalarla bazı rakara değişiklikNaci Tınaz, bu konudaki çok sert arttırmak veya yeni vergi ihdas ermei jeküde ele almıştır. Lâkin bu, bir kaç lerinden va ufak tefek tasarruflardan tenkidleri arasmda: «Tayyare devrindı hafta veya ay içinde netioelenmez.» ileri geçilercediğini» belirten Vedad Dio işleriınizin manda hızı ile yürümekte oİ2cağını, bunun da umumî bir hoşnudMaliye Bakanı, lüzumsuz kadrolarm leli, ıslaha muhtac gördüğü noktalar: olduğunu, «bizde teftişin, bir formalite suzluk doğuracağını kaydederek, önü mevcudiyetini kabul etti; fakat bunun müzdeki davanm, büyük çapta tedbirbirer birer ele aldı ve dıkkatli bir ça den ibaret» bulunduğunu, vatandaşla merkezlerde olduğunu, eğer bu i§ h^manın mahsulü olan tenkidlerini ma nn devlet dairelerinde uğradıklan leri istilzam ettiğini anlattı. memleket çapında mütalea edüirse yeBundan sonra Ahmed Bozdağ (Kü ni kadrolar yapmak gerekeceğini gahsı haretl» ortaya koydu. Bununla da kai müşkülâtı, çektikleri ısürabı, bir tamadı; edebiyat yapmadığmı veya sadece raftan kadrosuzluktan şikâyet edüirken, tahya, CHJ?.). bütçe dolayısile bazı te adına üeri sürdü. Maamafih bu teklifnazarî sahada fikir yürütmediğini belir bir yandan laklakiyat yapüdığını an mennilerde bulundu. lerin faydalı olduğunu söyledi: Gece saat 21 de toplanmai uzere ikinci tecek misalleri de ihmal etmedi. larn. Her çeyin bol tahsisat meselesi • Büyük tasarruf için hatıra gelen Vedad Dicleli ,vergi yolu ile toplanan olmadığını, meselâ Beypazannda, Ame oturüma da böyleoe aon verildi. Devlet inşaat ijleridir. Eğer bu vadiGece yapılan oturum paralann, utnumi hizmetler kanalı Üe rikadan tohumlar getirtüerek yetiştiri6e bir tasarruf yapılırsa bütçenin açıkAnkara 26 (Tclefonla) Meclisin su kapanacağı ümidi blle komisyonda gene vatandaşlara iadesi prensiplerine len domateslerden Istanbul ve Ankarariayet edildiğini anlatırken, hemen her ya 600 ton sevkedüdiğini kaydederken gece oturumu, saat 21 de Cevdet Kerim belirmişü. Fakat in§aat işleri teferruaBakanlığın bütçesinden Ankara şehrine, € Ijte bir domates davası, dedi; bu. Incedayının başkanlı&ında açıldı, Sa tına girişüince derhal yapüması lâzım çeşidli isimler altmda çeşidli yardunlar mübarek toprağın, mübarek halkının lon, epeyee kalabalıktı. Celsenin orta olmıyan tek bir işin mevcud bulunmayapıldığım (Mezarlık, kanalizasyon, Çu nelere müstaid olduğunu gteteriyor. Iş, lanna doğru hemen bütün tıralar dol dığı görüldü.» buk barajı vesaire gibl..) kaydetti. du. Lâkın saat 23 ten sonra yeniden ufak bir himmet ister.» Bakan, bazı ödenek kısıntılan yapıl« Umumî bütçeden ödenek ayrılmak Saat 13 e gelmiştL Oturuma yemek boşalmağa başladı. Ek olarak bütçe dığuu, fakat asü tasarrufun bu olmadısuretile Ankarada bir park yapümış için ara verildi. komisyonu üyelerinden Muzaffer Akalın ğını söyledi ve dedi ki: Ankara belediyesinin, devletçe Ankara (Kastamonu (CJIJ.) söz aldı. Seferc Tasarruf, bir zihniyet meselesifiünd oturum hemşehrilerine yapüan bu hediyenin berlik Müdürlüklerinin v« Genel Mü dir.» Ddnci oturum saat 15 te Feridun fettişliklerin kaldırüması hakkında ile. bakımı ile uğra?ması gerekmez mi? HaDemokrat Parti milletvekilleri: yır! Devlet, bahçivan ve hademe para Fikri Düşünselin başkanhğında açıldı rj sürülcn tenkidleri cevablandırdı. ! Tamam!» diye bağırdılar. | Naci Tmaz, kürsüye gelerek, öğleden sım da temin edegelmiştir> dedi. Senihi Ydrütenin tenkidleri Bakan: ~' Hatıb, bütçenin fasılları arasında yap önce başladığı sözlerini tamamladı. Senihi Yürüten, tajıt ve tasuna va€ En küçük memurdan itibaren bu Muhiddin Baha Pars (CHP.) birçok tığı incelemelerde «üç musluklu çeşmesıtalan için muhtelif fasıllarda bütçeye zihniyet hâkim oldukça tasarruf temin mevzulara temas etti; bu arada. bir büden akan su gibi birbirine karışarak, cem'an 17,5 müyon lira konduğunu söymurakabesini de imkânsız hale getiren> yük memurun, kanunl talimata uy leyince gürültü koptu. Yürüten, her olunabüir.» diye devam etti. Dernokratlar, gene yüksek sesle tasvib ettiler. durarak halktan iki sene haksız vergi mükerrer ödeneklere raslamjştır. Vedad daireye aid rakamlan okumağa ba§ladı istikrazlar ' Dicleli, bu arada, Anadolu ajansına ay aldığmı kaydederken: Bakan, bundan sonra borc ve istikrar « Ekseriyet partisinden olmasaydım Sıra, Mill! Savunma işlerine gelince yerılan 670 bin küsur liranuı, ne şekiltle harcanacağı ve nasıl murakabe edileceği da rahat rahat tenkid yapabilseyditrr» niden itirazlar yükseldi « Yanlışın tne3elesine geçti. Istikrazlaruı zaruri olduğundan bahsetti. Halkın bunlara hususunda Kamutayın kesin bir bilgisi dedi. Pars, «insanlara ve insanhğa kıy var!> sesleri yükseldi. Yürüten, o Bakanlığa aid teferrüata rağbetini anlattı ve istikrazlarm kolayolmadığını söyledL met vermeğe mâni bir kanun olan bageçti; o zaman C H. P. U milktvekil ca kapa.tüdığuu söyledL Bakan, m«mVedad DicleU «ek Sdenekler ve «k remin» düzeltilmesini de istedi. leketteki kalkıztma imkârüarırun azaltarma> tasarılarmdan bahisle, ekseriya Kasım Erer ve Hakkı Gedik de (Kfl leri; « Askeri isleri karıştırma!» diye dığma, kaynakların tükendiğine dair yılın son günlerine tesadüf ettirilen bu tahya (D.P.) konuştular. Hakkı Gedik. Menderesin fikrin« iştirak etmediğinl teşebbüsleri ya «bblümlerinde yapılama. «gelirle giderlerin rakamlarla ifadesin bağırdılar. Senihi Yürüten: mış masrafların başka tarafa naklini der de devletin, iktisadî, malî, idarî ve « Bir milletvekili, bu kürsüden söyledL Tahmirüerin, ne pek mübalâğalı, piş eden bir tedbir» veya «emri vaki ha siyasf 'bilcümle mevzularını, aktivite askeri işlere temas edemea mi? Anlı ne da pek ihtiyaüı «ayüamıyacağını, line gelmiş maEraflarm tesçilleri» mahi organlarrnı, prensiplerini ve mülî bün yalım. Yaai; biz acemiyiz de..» de sadece normal olduklarıru belirtti. € Menderesin haklı olarak ileri suryetinde görüyordu. Hatib, derneklere, ye üzerindeki tesir ve tecellüerini mü di. C. H. P. Hlar: düğü 1948 yüına aid değil, daha sonrâkl adeta kontrol edilmemek üıere verilen şshede etmek. mümkün olduğunu kay< Bu tahsisatın 50 milyon olmasını paralara da, bir çok bakımlardan iîişe dederek; bir devlet bütçesinin verim teruenni edelim» dediler. Yürüten de kalkınmaları karjılryacak kaynaklarrek meselâ son bilânçosunda gideri 15 li; müsbet ve yaratıcı bir kaıakter vam etti. Hemen her cümlesinin so dır.» Kredi bulmak ümidi bin, geliri de 41 bin lira görülen Ekono taşıyabilmesi için icab eden çartlan nunda sol taraftan bir see yükseliyorBaşkan, vergi sistertıimiztn bozukluğuv mi ve Taamrf Derneğinin 4500 lirahk yardıma her halde ihtiyacı olmryacağmı saydı. Bütçe üzerinde uzun ve etraflı du. Hatib, bunlarm her birine cevab na işaretle bunların düzeltilmesi lüzuı)eri sürdii. Butceye bağlı cetvellerin bir konuşma yaparak modern devlet; verdiği için iç, karşılıklı konuşmaya munu belirtti ve dedi ki: ıslahı konusunda da dileklerde bulunan modeım ekonomi ve modern bütçe sis döküldü. Başkan, Yürütene; cevab ver« Dış kredi bulmak ümidi de bid Vedad Dicleli, bir müşahedesmi hayretle temini artık kavramamız gerektiğini meden sözüne devam etmesini ihtar memnun ediyor. Marshall plânından iaettu Sağ taraftan Demokratlar: ifade etti: Diyarbakrr milletvekili, Ba ileri riirdü. tifade edeoek memleketler arasında buSinan Tekelioğhunra tenkidleri Bırakmıyorlar ki...» diye seslen lunuyoruz. Milletlerarası Bankadan da yındırlık Bakanlığında ziyafet masraila. rına tesadüf etmeyince diğer cetvellerde Sinan Tekelioğlu, bütçe dolayısile bh> diler. para alacağımız ümid edüebüir. Fakat kısa bir araştırma yapmış, «süpürge al çok tenkidlerde bulundu. Tasamıfa riaHatib, zikrettiği rakamlann tMarta bunlar temin olunamazsa şimdiye kadar raak, su ve temizlik işleri için olan öt2 yetsizliklere ve israF.ara misaîler verdi. val» olmadığını izah etti, Bu kelime de yaptığımız gibi kendi yağtmızla^kavrubtri gilerleri fasluıa resmî şölen mas Aydmlatma ve mefruşat fasıllannın büt gürültü kopardı, Senihi Yürüten, 17 lacağız. O zaman kalkınma işleri belkl raüarmın da sıkıştırılmi} olduğunu* çeden çıkarılmasmı, telefon mükâleme milyon gibi muazzam bir taşıt ödene biraz ağır olacak, fakat mutlaka «olacakgorrnüştür. ,ı ? ı,! lerinin de tahdidini istedi. Savarona ya ğine Meclisin dikkatini çekerek aöz tır.» Ahmed Oğuratn tenk5dlert lerine son verdi. General Seyfi DüzgöVedad Dicleli, kira ile tutulmu? res tma gelince: Bakandan sonra Ahmed Oğuz kürsüy» « Kadide bir metâdır. Lüzumu ha ren ve General Ali Rıza Artunkal, Semî bir.alara, elde edilen rardımana kıyasetı İjks mahiyetüKİeki, rceslek okul linde faydalar.inak üzere donanmaya ferberlik Müdürlüklerinin lâğvedilmesi geldi .Bütçe komisyonuna davet edilen Başbakan ve Bakanlarm, komlsyonun larına dair düşüncelerinden sonra «emir :erked<'ira. Bu suretle masraflan azaî aleyhinde konuştular. tenkidleri karjısmda yeni kabinenin 18 Maliye Bakanınra cevablan erleri ve odacılar> bahsine geçerek mış olur» dedL Başka söz alan bulunmadığı lçin ;ün içinde bütçeyi hazırlamak zorunda «nıilH i? gücünden bu sahada da israf Sinan Tekelioğlu, harice yarım milyar tona yakm hububat ihracı yapü Maliye Bakanı tekrar kürsüye gelerek kaldığıru ve bütçenin aceleye •geldiğini lar yapıİ!TiE.kta olduğunu kaydetti: apılmış olan tenkidlere cevablar ver söylediklerini bildirdi; bunun brr ma« Yenişehrin konforlu apartıman masını ele alarak: € Aradan mütavsssıtlar kaldırılsa ve di, Bakan, bütün mütalealan, bir ihtar :eret sayüamıyacağını bellrterek, Maiiy» laımın kapılarmda her ssbah tesaiüf eltığımiz yarım manga askerin, akşama doğnıdan doğruya ihrac edilseydi, ton ve direktif telâkki ettiğini söyliyerek Bakanırıa mukabü cevablarda bulundu. Ahmed Tabtakıbcm slddetli tenkidteri kadar âtıl kalmasına gönlüm razı olmu baçına 50 kuruş hesab edilse 250 mil :e§ekkür etti ve dedi ki: yor> d«di ve palto tutmak için akşama yon lira h?zineye kalır ve bütçe açığı« Yapılan tenkidier fki kısma ay. Ahmed Tahtaküıc söz alarak, sabahk&dar kapı bekleyen odacılardan bah mız kapanırdı» dedi. nlabiür: Şekle aid olanlar ve esasa da tanberi ileri sürülen fikirler, fikir olasetti. Ali Rıza Esenin müdafaası olanlar, Şekle dair olanlar arasında ak ctavanda asüı» kalacakla bunlara Ali Rıza Es«n de, mutad heyecanı üe haklı \^e bizi ikaz eden mütalealar var 'azüt olacağım söyledi; bütün müzakeVedad Dielcliyi afkışbyanlar ve konuşarak, umınniyetle bütçeyi müda dır. Bunlan not ettim. Bütçenin bü •elere rağmen hemen hiçbir çey değisaikışlamıyanlar Vedad Dicleloün sözü, ilk 20 nd da :aa etti ve gene umumiyetle tenkidleri gün tezahür eden bu noksanlığmı ge mediğinden şikâyet etti v« MecîisteM kikanın sonunda başkanlık tarafından haksız ve insafsız buldu. Ali Rıza Esen, lecek bütçede düzelteceğiz, Haklı ten müzakerelerin artık tesirli ve hayatî olakesildi. Başkanlık kürsüsüne nazaran daha ziyade Demokrat Parti Eözcüsurve kidlerden biri; vüruhjsuzluk idcjjası ak bir yola sokulmasını btedL Millî savunma lşlerinde Maliye Baka* en soklaki sıralardan €kâii!> diye bağı cevablar verdi; hattâ bir aralık, yüzü de dır. Bütçeyi vazih hal« getirmek Için ranlar, sağa dofru sıralardan da devam daüna o tarafa çevrili olduğu için baş çok uğraşıldı. Muhtelif masrailann tundan daha az kaygılı olmadıklarraı haedilmesini istiyerüer görüldü. Başkan kan, ortaya doğru hitab etmesini hatır yni fasılda gösterilmesi vejra ayni mas> trrlatan Tahtakılıc, buna rağmen denk da, konuşmasını tamaralamasma izin attı. Ali Rıza Esen: raflarm dağıtıhnası tenkidleri haklı bütçeye kavuşmanm artık bir zanıret < Bu kürsüde söz söyîemek için her dır. Bunlan da düzelteceğiz.» (Bravo îlduğunu söyledi. Tasarruf zfhniyetinden verdi. Veclad Dideliyi, Demokratlarla ıahsetmenin Jcâfi olmadığını, buntm taorta kısımda ve geriieki sıralarda otu halde hakikate dayanmak ihtiyacı var sesleri). kamlara aksini temin lâum geldiğinl ran mületvekilleri çiddetle alkı?ladılar. dır» dedi. Adnan Menderese cevab Fakat en son sıralarda oturanların, bu Şerif Korkut, tbrahim Soyer de koBakan, bazı cetvel noksanlarmm da aydettL Memleketin durumuna toptan takdıriere iştirak etmedıkieri görülü cuştular. tamamlanacağını sSyliyerek esasa aid temas eden Tahtaküıc, acıkıı haü beyordu. Bir Deıtıokradn sert olmaMna rağmen ienkidlere geçti ve bunlan bir kaç nok lirtti. Meselâ Maliye binalannm, îstanAdnan Menderes kürsüde hoşa giden tenkidleri tada topladı. Evveiâ bütçenin samimt ııü Ürüversitesinin yanan kısmını aynı Adnan Menderes, bu sırada «alona Kemal Siiivrili (DR), söıe başlarken, olmadığına dair Adnan Menderesin erde yapma inaduun milyonlara mal geldi. Başkan Kâzam Karabekir «De daha evvelki konuşmaların, âdeta uzun misalini, yani 1947 yılı bütçesic* ek îduğunu hatırlatarak, tasarruf eihniyemokrat Parö adma konuşacağından» iç söz söyieme müsabakası halini aldığın •Jdenek verildiği ve aktarmalar yapıldığı inden bahseden Bakanm bu gîbi haretiizük gereğince kendisine derhal SÖÎ dan bahsetti. Salonda bulunarilann ço meselesine cevab verdi. Bakan dedi ki: ketleri asla izah edemiyeceğini EÖyîedL verdi. Adnan Menderes, elindeki notları ğtırüuğa, Demokrat miUetvekiline hita< Bunlar, zannedildiği kadar mü Artık y«ni bir devre gtrmenrn mutlaka ile biriikte, her zamanki güler yüzile ben; balâğah değildîr. Verilen 175 milyonluk ı'zem olduğunu belirtereik sözlerini bir kürsliye geldi; kâğıdlarını önüne koy« Bravo! Doğru söylüyor3un!» di "denek, bütç€aıin yüzde 14 üdür. Ve atırasmı naklederek bitireceğini eöydu. Bunların, sanıldıgı kadar uzun ol orlardı. Kemal Silivrüi: bunun kısmı azamı, Millî Savunmaya ;yince C.HP, srralarmdan: maıPn göriilüyordu. Fakat eldekilerin < Allah raa olsun» sesîeri duyuldu. « Bari ben de müsabakaya iştirak idenrruştir. içinde yaşadığımız kanşık okunmaa bitip (te zarfın içinde yeni bir edip fazla konuşayım* deyince gülüşGnlen Cemi] Barlasa hitab >ir devirdev bunun bir fevkalâdelik deste çıkınca gülüşmeler ve lâtifeler n.eler oldu. SiliiTÜi şunlan da söyledi: Tahtakılıc: ırzetmemesi icab edeT. Bu, samimiildu. Şcytan kulağına kurşun, raüza< Sizden de raa olsun» dedi. < Partira namma Adnan Menderes kereler, çok iyi bir hava içinde ilerle konuştu. Benim. bütün sözlerim, ^?^»ım 'etsizlik ifa3esi sayılmamalıdır.» En önde oturan ve gülmekte olan CeMiUettea yeni fedakârlık istenmesi rnekte Jdi. Saat 11 45 te Başkan, Adnan .amınadu. Bir tek sözümü dahi hilâfı mü Barlasa dönerek: ihtimali Menderesin sözünü birdenbire kesti ise h&kikat görürseniz ancak şahsrma ma« Eğer ben de bu memleket işleriBakan, geçen yü işler iyi gittiği İçin de bu kesişin konusmasına devamrru >ele ediniz. Yalnrz gürültüsüz olması bu 6deneklerin fazla varidattan ödendi ae siz kadar lâkayıd olsaj'dım, ben d» nr.ğlamak için olduğu anlaşıldu Kâzım nı şimdiden rica ederim.» ğini, bunun bir keramet ofaıadığını, e gülerek dinlerdim, Cemü Said Bey» dedi. Karabekir: Bu sırada bir tarttşma başladı; başBu başlangıcdan sonra Kemal Siliv"er işler öyle gitmeseydi ya yeni vergi « Arkadaşlar, dedl, Adnan Mendekan müdahaîede bulundu. Tahtaiıhl» •ili, birçok mevzuiarda bilhassa müşabnacağmı, •yahud vergilere zam yapıres, taro bir saattir okuyor, fakat Demokrat Parti sözcüsü sıfatile konvış fıedelerine dayanarak şiddetli tenkid acağını söyledi ve millî savunmanın en sözlerine devam etti. Hatırasmı anlattı hayatl mesele olduğunu belirtti. Bu yü ve müzakerelerin bitmiyeceğine işaretl» maktadır. Müsaadenizle, görütmesini ,«rde bulundu: « Hesab yok, kitab yok, aklı er«n ' ı aynı düşünce ile hareket edildiğini, muvakkat bütçe yapılmasmı istedi. devam ettiıiyorum.» öyliyemez, söylese dinlenmez. Allah, bu millî savunınanın sene içindeki masraf Bu sırada Cemü Barlasm ateşli bir •Ha;.iıay!» sesleri işitildi. rjlletin yardımcısı olsıın» dedi. Fuzuli "armm ne olacağının bilinemediğini, şeküde söz istediği görüldü; lâkin BaşZarftan çıkan kâğıd tamar'an Menderes, okumağa devcım etti; ikin masraflardan bahisle, adama iş arama tat'î bir rakam göstermenin imkânsız bakan Hasan Saka, kendisine tavsiyede bulununca bundan vazgeçti. ci cJe^te kâğidlar da bitti. Bir tomar da iyasetinîn «muvaffakıyetle berdevam» ıldugunu söyledL Tasan tasvib edildi îlduğunu anlattı. Mütalealan sırasmda: ha Çikarırken, bu sefer kendisi de gül« Eğer fazla ödenek lâzmı olur da Daha sonra Bütçe Komisyonu sözcüsü < Dairelerin tatil saatlerinde çıkan :emin edilemezse milletten, sene içinde dü. ve tenkidlerine sakin bir hava içinara bakmca insan, kendîsini kız lisesi eni fedakârlık isteyeceğiz» dedL Köy Muammer Eriş, komisyon adına izahde devam ettirin önüncte samyor» diyerek, her me ıkullan inşa bedellerinin bütçede gö larda bulundu. Mumamer Eriş, sözleriKeçad Aydınlmm sert tenkidleri Bundan sonra kürsüye Reşad Aydmlı mura müteaddid daktilolar isabet etti rünmemesinin samimiyetsizlikten değıl, ni bitirip kürsüden inerken. Adnan Men(Denizli bağımsız) geldi «Israfeı, açıklı, ini, bu vaziyeti tasfiye zamanının çok "lütçeyi mütevazin tutmak emelinden deres söz istemek üzere masasına vurgeldiğini söyledL Ozel idareden mağa başladı. Fakat başkan Cevdet Ke'adaletâz ve sert karakterli» butduğu ian geldiğini söyledL Siiivrili, şiddetli olmakla beraber çok maaş alan öğretmenleri de genel büt rim Incedayi; yeni bütçeyi, «gafîet ve basiretsizliğin « Tasarınm tümü hakkında başka :oş akisler yapan sözlerini şöyle bitirdi: eye almak için bir tasan hazırlandığını ciddî bir örneği» olarak karşıladı: söz istiyen yoktur. Tasırıyı oyffiraza su< Bu aziz milleti refaha kavuştura haber verdL € Yanlış yoldayız. Hayat ucuzlatılBütçedeki vuzuhsuzluk meselesi nuj'orum, kabul buyuranlar lutîen el tnaîı, istikbal düşünüîmelidir» dedi. Ve ak bir bütçe tanzimini evvelâ AHahtan. Halid Nazmi Keşmir, bütçede tasar kaldırsınlars» dedi ve Adnan Menderes böyle bir bütçe ile bunların hiç brrine or.ra arkadaşlardan rica ederim.» Hüsarrreddin Turgaç (Kars, C.H.P.), uf zihniyetinin hâkim olmadığı yolun Mrasına vurmakta devam ederken C.H. imkân olmac'ı§ını uztın uzun, an acı an T lattı. Ayrhnlının konuşması da hayîi !Ütçej i birçok noktalardan tenkid etti aki Adnan Menderesin tenkidlerini P. li milletvekilleri, ellerini kaîdırariji e gelecek sene daha iyi bir bütçe gel evablandırarak, kadrolarda iddia edi maddelere geçilmesi teklifini kabul etuzun sürdü. Bir aralık Başkan, sözüne • ın 47 milyon liralık faziahkta bir ra tiler. Bund?a sonra Cevdet Kerim !r>devam edip etmeTnesi ususunu oya mesini diîedi. ara hatası bulunduğunu ileri sürdü. cedayi, hâlâ sırasına vurmakta olafn kovmağa mecbur kaldı. Ekonomi Bakal'nçnf Kemat konaşuyor Adnan Menderes; «Oyle görünüyor» Adnan Menderese dönerek: nı Cavid Ekin ve bir kısım mille+veDemokrat Parti sıralarmda oturmakîa « Bir şey mi istiyorsunuz, Adnaa kiüeri, sözüne devam etruesi taraftan on gijinl^de hakkında çıkan bazı riva !edL Maliye Bakanı devam etti: Bey?» diye sordu. îdücr. Roçad Aythnlı, çnğunluğa teşek et!eri fiilen tekzib etmiş olan Yusuf c Menderes, bu hatada mağzur "saMenderes söz istemekte olduÇıınu fctikür ederek, linünclr>kl 14 büyuk sahi î.emai Tenöir^cnk de, büyük bir al&ka fclık notu'rahat rahat ohudu ve bitirdi. lyandîran bir konuşm3 yaptı. Yosuf ılabüir. Zira, bunu biraz da bütçedeki dirince: t Söyliyeceklerinizi. m^Kİdeler gö; âGenerol Naci Tınazu» söj'ler» îemal, gerek bütçe. gerek yürümiyen Aizuhsuzluğa atfetmek gerektir.» (UGeneral E^üb Durukan. sözlcrinde, iiğer işler dolayısile bütün suçu hüku mıunî gülüşmeler). Bakan, bu vüzuh EÜlürken söylersiniz» dedi ve yann sabühassa seferlaerlik şubelerinin ehenıbe yükîemedi. Cumhuriyst devrinin uzluğun sebeblerini izah etti; yeni bah saat 9 da toplanılmak üzere oturusaiyeü ozsriade durarak, kaldırüma [ lk bütçel*rinden D?hsetti. Hasan Saka I kadro jetirilmediğiıu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle