24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET NIH 25 Aralık 1947 DÛNYANIN DAKİKLİK SEMBOLU 7,28 AçıUş ve program 7,30 Ivîüzik 7,45 Haöcrlsr S.CO Ssz crerleri S,15 Müzik 3,00 Kapsraş. 12.23 Açıhş ve prcgram 1230 Şarkılar, türküler 13.00 Habcrîer 13,15 Müzik 13,40 Dans rrtüziği 14,00 Kapanış. * II 17.58 A'ilış ve prcgram İS.OO Dar£ müziği 1£,4: Saz c^arieri 19^0 Habsrler 19,15 G?çorüctc busün 19,23 Taihi Turfc rcüziği 20.00 Türküler 20.15 Eâdyo Gazetsîi 2:.30 Eeıbest saat 20.35 Müzik 21,13. Karıçık rarl.slar 21,45 Konuj'.rıa ! 22,00 G.nfori orkestraşı: (1 Mczart: Do ma • jör se".voni: 2 Dvcrak: S!av dartslan) 22,15 Ear.s müziği 22,45 Haberler 23.00 : OMEGA i 1 i 3 4 i 6 1 8 9 *> 4 a e I 8 9 m 1 11* m 31 1 J " O M E G A " dunyanın her tarafrada itibarınt teknik bakımından işkme mukemmeliyeti ile kazanmıştır. Her tarafta tamnmış mukemmeliyetinin en canlı şahidi 14 seneden bsri terakkı yolunda Kew Teddington ve Cenevre OONYANIN rasathanelcrinde resmen elde ettiji dakiklik rekorudur. " O M E C A ' y ı satanlar daima, ihtisas sahipleridir. Onlann meslek tecrübelerine guvenerek nasihat ve tavsiyelerine eheramiyet vermek menfaatımıdır. SEMBOLU 1 Lstanbuldan kaldmlan sıkıyönetim liki keiiTie). 2 Bir hükürr.dara vekâlet etme ödevi 3 Zaümlerin elir.den çekilen, eski Tiirk dîvietlerir.den. 4 Efsaneler ve esatir bil£isi 5 Hakaret edılmek ist«ni!en insan:=ra söylenenîarden. 6 Çok fazla nemli (iki keli.T.ei. bir uzvumuz. 7 Bir hayvan hastahfı, knkulu bir ot. 8 «Büyükçe» nin üçte iiîisi, asık suratlar için kullanılan teri.Tt. 9 Bilkan dağları üstünde bir geçid bayağ!. YttJtcrıdon cjojtya: 1 Ehamtniyet gosteriş (iki kelime*. 2 Muvafrk3t eden, bir erkek sdı. 3 Satışa çıkarı'.an rnaîların üzerine konulur, bir edaî.n kısslt'.lm:| ve kahnlaştırılmışı. 4 Bağlam? vasıtalarır.dan. ak üstundeki karayı seçmek. 5 Hsstalıklar (eski dilde cerai), pederiıı yansı. 6 Lisan hokkabazlığı (iki ke'.imel 7 Bir çeşid mobilya ajacı. meşhur değerlı bsston. 8 Mihnetler (eski dilde cemi). 9 Se??oi:r.î eöstîarından. gizli dejil. Evvelki 1 2 btilmacanın halle^ilmiş ?ekli 3 4 5 6 7 8 9 DAKİKLİK " OMEGA " aaatlarının en son modellerlnl TOrklye» Bİo en marut saatçılarında bulacakaınıs. HER BOYDA KAMYOK ve TENEZZÜH LÂSTİKLERİ Eminönü İlçesinden: Kanunî pereğince 948 yılı bekçi ücretieri tahakkuk cetvelleri her mahallanin ilgili karakollarına asılmışta. Itiraa oianlarm 15 gün içirde müracaatleri. (17201) C|E"|ZİA|Ğ|ö|R|E AlDİElf |a|L|A N~ F.|T|E|R|iü|C|l L A ZİÜ|R|A|F|A|L|A R îj Y | » I D İ ^ |Y|A 3 1 N. i |T|t|M|E|M E K & a\ A|N!AI A|D A M L|A1«|Y|A M|A M A İ |M|AİN|ü|AJT E H 1 IHGILIZ RfiDMOLftRI fllRfllEC Antifadinq tcrtibatı Sayesınde kaçmâvekanşma yapmayan yeoâ ne radyodur Kütahya Sulh Hukuk Yargıçlığuıdan: 947/424 Davacı. Kütahyanın KüçükçarsK5» Tekel tdaresi bayii Şaban Çetindağ vekill avukat Lutfi Pekin ile dava olunan Kütahys Ahi Mustafa mahallesinde oturmakta iken halen rnahalli ikameti meçhul İbrahim Yatık »ralarındaki altı gözlü komple bir aded yemek sobası bedeli 200 liranın tahslli davasından dolayı dava olunana ilânen arzuhal ve davetiye tebliğ edildifei halde davete icabet etmediğinden hakkında gıyab kararı verilmiş ve ilânen tebliği için yargılama 19/1/948 pazartesi günü saat 10 a bırakılmıştîr. İşbu ilân tarihinden itibaren dava olunan İbrahim Yatığın beş gün içinde itiraz etmediği ve 19 1,948 pazartesi günü saat 10 da Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesine gelmediği Euretie yargılamanın gıyabında görlfteceğı ve m«hk«neye kabul olunmıyacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (17780) En fena arazide mükemmel çalışır, dunyanın en dayanıkh lâstiğidir. Taşra acentalıklan için acele müracaat ediniz. MOHA WK LÂSTİKLERİNİN Türkiye Yegâne Mümessili : ÇİFKURT TİCARET ve SANAYİ T. A. Ş. Rıhtım Caddesi No. 45; Galata, İstanbul, Tel: 40897 REX ROTARY , TEKSİR MAKİNELERİ thtiyaç sahiblerine yüksek vasıflannı bir görüşte anlatırlar. Lsttnbul Borsasınm 24/12/947 fiatlan LonCrâ New Voık Parıs C.: îvrc ArasieıdülB Etuxel!es prng Stocknolm 1 S'.erlin «00 Dolar 100 Frar^ız Fr. 101 İsviçre Fr. İW . • i:;n, ' 10L Belçika Kr 101* Çekcüiovak Kx 100 Is\et K.r. 11Ü856 28252 2.3508 65.7270 105.5468 6.388J 5 60 77.8860 DEVi ET ISTiKRAZLARl ve ŞİRKET ESHAMI %7 taUU tarttriiler Sıva?£rzurum 1 SıviSErzurum 27 1941 Dejuiryoiu J 19*1 Dcmiryolu U 1941 Demiryolu 111 Milli Müdafaa i Mılli Müdafaa U MjIH Müdafaa O) Mİ1U Müdafaa IV <?<6 fsiıti KaBsınma istikraiı Kalkınma II Kalkınma III İ941 Oeroiryoıu VI %$ 1933 Erganl 193S ıkramiyell Müli Müdafas Demiryolu fV Dcrairyolu V 2210 20.20 19.60 20,55 21.10 1990 20.70 21,15 20,05 9775 95. 95, 97.70 Salı» 20.20 19,60 20,55 2110 19.90 20.70 21,15 19,80 97.75 95. 95. 97.70 2250 20.55 20,20 9835 »5 25 99. S571.25 131.50 20 4. 10 ZİYAEDDİN SAİD ERÎM, Galata Tel: 43225 m t I Yol Tamir Ettirilecek SULTAN HAMAM KENDROS Aydın İli Daimî Komisyonundan: Avdın trmir yolu üzorindeki Moralı köprüsünün Aydın dhetİRden 40 metrelik kısmının esaslı onannası «20750» lira keşıi bedeli ile ve açık eksiltme suretile eksiltmeye konulmuştur. Bu işe s:d kesif ve şarlnameler Baymdırhk müdürlüğünde görülebilir. Bİsiltme 91948 crumr. günü saat 10 da H Daimî koraisyonu salonunda yapüacaktır. Geçiei inanca miktan .1556» lira c25» kuruştur. Isteklilerin en az yirmi bin lira tutannda ve buna benzer bir ahşab köprü ınşa etmiş veya esaslı onarmasını yapmiş olması, geçiei inanca yatırması, Ticaret Üdası belgesile ihaleden üç gün evvel bu iş için D Belge komisyonundan almmıç yeterlik belgesi ibraz etmesi gcrekl; bulunduğu yaymlanır. (17598) 20.55 20.20 93.95 9525 16 H. P. Dizel motcrile müteharrik komple Anadolu DeniTyolv Tanvüleı 12 99 %60 hîsse «enedieri 53. Müoıesra) ser.edlerl 71.30 Sirket histelen Merkez Benkası 31.50 tş Bankası 20. Türk Ticareı Bankası 4 Asian çimentc 10. Barsaaa rr.uameie gfirmüştür. İNŞAAT Galata Karaköy İBRAHİM ASÂNSÖRlî IU Palas karşısı No. 84 T A Ş Ç I O Ğ L U I TRAŞ 8IÇAĞ! İLE 1400 devir L 1,1/2 ve 900 devir ELEKîRiI İ6TÖBLEBS Ue muhtelif takatte Elektrik ve Dizel Motörlü Kongre Toplantısı Tehiri Çocuk Es!rgeme Kurumu Genel Merkezinden:. Çocuk Esirgeme Kuraraunun 29/12 1947 tarihinde toplamnası evvelce ilân edilen oiağar.üstü genel kongresi 15 Ocak 1948 perşembe günün« tchir edilmiştir. (17772) Yunanistanın Golos şehrinde kâin meşhur . GLAVANİS fabrikaları mannalâtmdan her numarada sağlam; ktülanışh ve ucuz Ydbaşında yapabileceğiniz eh kıymetli hediye bir gelmiştir. iBRAHİM TAŞÇIOĞLU Galsta Karaköy Palas karşısı No. 84 S P Hİ LLİ PS YARINKİ DÜNYA İÇİN ÇELİK \ SİZİ BOĞAZ HASTAUKURİLE ] HAKİKÎ YUNAN PULLUICLâHl şimdiden sipariş kabul edilir. B İ S Î K L E T İ D İ R Zarif, sağlarn ve diğer bisikletlerden daha ucuzdar. İstanbul Satış Yerleri: NEKTAR M A Ğ A Z A S 1 Beyoğlu Galatasaray E N E R J İ M Ü E S S E S E S İ Galata Banka'.ar Caddesi L L E V İ İstanbul, Sirkeci Haroidiye Caddesi No. 24 ve yurdumuzun her yerinde satılmaktadır. Türkiye Mümessili: J A K O E K A L O , Tahtakale No. 51 Oikkat: Philiips Bisikletlerinin yedek parçaları daima bulunur. ÖKSÜRÜK NEZLt veGRİPTEN, A ^KORUR veTEDAVt E DER Ksyla nakliyat, ^ür'at, guvenlik ve smniyet bakımında yeni bir d«vreye girrnektedir. Bu terskkıyı elde etmek için çeliklerde yeni hassasiyet. nıukavemtt aramak ictp eder. Bu çelikler JÜDyanın en büyük iroaiatcısı olan UN1TED STATES STEtL' İD laboratuariarında nztıo tetkik neticesi o'ıarak vücuda getiri'miştir Vapur ve treo yolcuiuğuuda bu yeDİ ve islâh edilmiş U. S. S. çelikleri UNITED STATES STEEL EXPORT COMPANY'DİD alem şumul suhuletleri size hiı ract edecektir. Sahib ve Bajm«h.arTtri: NADÎK NADI Bu iıijjhada yazı i?lerrni fjilen idare eden CKVAD FEHMİ UNITED STATES ŞTEEIİ EXPORT COMPANY : . . : SO'CMiBCji STBEEf. ^ t W YORK.8 U S; * • »:. • • Umuai MQ«.j.llP : J. V. VİTTOU VE KOMP. ITD. istanbul Galata, Gümrük sokak No: 5 YENİ HAN. birind kat No. 4 J.1 Telgrai: TÜBKKLLÂS Telefon: 41410 Türkiye Mümessili: TURK ELLAS T.A.Ş.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle