26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TECE I KUVVET ŞURUBU Geael zaflyette, nekahat hallerinde, derznansızlüc ve sinir rafiyetlerinde kullanılan btr kuvvet surubudur. t £G 8 Markasma Oiktal 24 fincO yıl Sayı: 8390 umhuriyet Telgraf re mektub adresL Cumhuriyet, îstanbul Posta fcutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: ütnumJ Sastral Numarası: 2429a Yaa İşleri: 84299 Matbaa: 24280. /"* M Ü H E N D İ S L E R İ Ç İ N KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Perşembe 25 Aralık 1947 Necliste çok ve hararetli bir Vereme karşı Kıtabı Çıktı. Yazan: Y. Muhendis. İdrolik Doçenti: NUREDDIN TANER Kanal, Kanaîizasyon hesabları için (28) abak. (13 ı tablo ve ırışa edilmış tipler. Kabarma, alçalma, dolusavak hesablanna a!d (30) dıagıam ve iie (48) âded çozülmuş her kitabcıda 5 liradır. istiyenler koli ücreti d; a?ağıdaki adrcse gonderebf X. Taner: 2066 P.K. Bey TATBİkı ~ iDROLlK Mesele bütçe müzakeresi için günde üç defa Rusya, peykleri bu hükumeti toplanılması hakkında riyasetin yaptığı tanıdıkları takdirde Yunan teklife Demokratlarm muhalefetinden çıktı Bütün celse müddetince zaman zanan sıra kapaklan vurııldıı, bağrılıp çağrışıldı, bir milletvekili ekseriyetin reyile kürsüden indirildi ve reisle çetin söz düelloları oldu Yeni durum karşısında Amerikanın tedbirler alacağı ve Akdeniz filosunu Yunan sularma göndereceği tahmin ediliyor Londra 24 CB.B.C.) Yunan esileri altı aydanberi yapmayı tasarladrkları bir işi nihayet yapmışlar ve muvakkat bir kukla hükumet kurduklarını radyolarile ilân etmislerdir. Asüer tarafından yapılan yayınlara göre, kurulan muvakkat hükumet, meçhul bir merkezde kurulmuş hür komünist bir hükumetür. Yeni hükumet EAM'm idaresindedir ve harekât Elas tarafından idare olunacaktır. Asilerin radyosu muvakkat hükumetin Yunan hak ve hürriyetini koruduğunu bildirerek bütün Yunanlıların kendisini desteklemesini istemi; ve yeni hükumetin demokrat milletlere temsilciler göndereceğini ve bu memleketlerj arafından tanınmayı taleb «deceğini lâve etmiştir. Atinada terfbirler Yunanistan Başvekili Sofulis bu haberlerin intişarı üzerine beyanatta buunmuş, asiler tarafından kurulan hükumet şimal komşu hükumetleri tarafından tanmdığı takdirde, Yunan hükumeti bir çok tedbirler alacak, komünist lartisinin meşruiyetini tanımıyacak. büün müfrit sol teşekkülleri dağıtacak ve ehlikeli saydığı bütün şahsiyetleri tevkif edecektir. Yunan hükumetinin Bireşmiş Milletler kuruiuna başvurması da bekleniyor. Yunan çetecileri l i kukla hükumet kurdulam Balkanlardaki olaylar komünist partisi dağılacak t eremle savaş mevzmma dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığuun bir beyannemisini dünkü gazetelerde okuduk. Dernekler kurmak, kongreler toplamak. verem haftalan ihdas etmek, basın ve yayın vasıtalanm harekete getirmek gibi gayretleri takdirle karşılanz. Hastahğa karşı korunma tedbirlerini arttırmaya yaLondra 24 (a.a.) Anadolu Ajansırun] rayacak ve âfetin yurdumuzdaki tahözel muhabiri büdiriyor: 3 ribahnı azaltacak her teşebbüsü minDünkü tartifmalarda bilhassa tebarüz eden ü{ sima Türk Dışişleri Bakarurun Balkanlarda»3 net duyguları iie anmamaya imkân Feridun Fikri Düşönsel Ahmed Tahtakıhç Osman Nuri Koni ki olaylara dair demeci üzerinde ehem«| yoktırr. Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Ankara 24 (Telefonla) Büyük Mil martesl ve pazar günleri de dahll olmak Fakat ne yaparstniz ki bütün bu iyi let Meclisinln bugünkü oturumu, hiç ürere her gün geceli gündüzlü üç otuniyetli teşebbüslerin eksik olduğuna tahmin edilmedlği halde, gayet hararetli rum yapılması Için Riyaset Divanı adıinanıyoruz. Ve her eksik olan jşde ve tartışmah oldu. Gündemdeki madde na ileri sürdüğü tekhf, ftrfana kopardı. görüldüğü gibi neticelerin verimsiz lerin mürakeresi arasında celseye baş Demokratlar, bu teklife şiddetle itiraz kanbk eden Feridun Fikri Düşünselin ettiler ve hayatî bir mesele olan bütçekalacağından korkuyonız. Hemen söyleyelim ki bu hususta bütçe görüşmelerinin cuma günü baş nin, alelacele Meclisten çıkanlmasını aslaması ve bu görüşmelerin yıl başına la doğru bulmadıklannı söylediler. DeSağlık ve Sosyal Yardını Bakanlığı Arkan Sa. 4, Sü. 1 dt kadar bitirilmesini temin maksadile eunı sorumltı tutmayı aklımızdan bile geçirmiyoruz. Türklyede verem mev „ V Arkası Sa. S, Sü. 2 d* fiukla hükumet başkam Markos zuu bir" veya bir kaç b'akanLguı,"Tiâf"' tâ bütün bir hükumetin çözebileceği Profesörün C. H. P. II Başkanhğını davalardan sayılntamalıdır. Bu, kosüzerine abnasına diğer profesörlerle koca bir medenî seviye davasıdır ve doçentler itiraz ettiler ne yazıktır ki onu başarabilmek, ancak memleket idaresine hâkim olmasım özlediğimiz derin ve şiimullü zihniyet gelişmelerinden sonra bize nasib olabilecektir. Harb sonu dünyasının sefaleti orŞah, Sovyet Büyük tasında şahlanan Koch basillerindcn Elçisini kabul etti memleketimizi korumak mümkün olabilirdi; eğer, idare sistemimiz yeter derecede Ueri bir olgnnluk seviyesine ulaşmış bulunsaydı. Çünkü biz, harbe giren milletler arasında değildik. Yurdıunıız düşman istilâsı Izmir. 24 (Telefonla) &D. P. Nazil nevverlerin değil, köylünün getirdiğini na uğranuş, tarlalanmız yanraış, ser li ilçe kongresi bugün bitmiçtir. Dri gün soylemi|lerdir. vetimiz yağma edilmiş, halkınuz çiğ öüren kongrede ko'ytarden gelen 251 Murahhaslardan Şevki Hasırcı ezcümŞehrin asayişini bozan, halkın rahat Evvelki gece Beyoğlu kazası hududneruniş bulunmuyordu. Biz sadece murahhasın hepsi konuşmuştur. Bun le şoyle demiştir: e huzurunu kaçıranlarla sıkı bir mfi ları dahilinde yapılan bu kontrolda bu< Türk koj'lusü memleketin efenbilgisizliğin ve idaresizliğin kurbanı larm k'snu azamı bir demokrâsi pazar•adeleye girişen emniyet teşkilâtı me lundum. Bu umumî kontrol için şehrin oldıık. İkinci Cihan Harbine katıl lığma tahammul ©demıyecekierinı, Tur disi olarak iktidara geçmek istiyor. surları, evvelki gece zabıta kadrosuna diğer semtlerine üçer beşer arama ve Arkan Sa 4. Su 3 tt kiyeye demokrasiyi şehirleTİn ve mümıyan devletlerden hiç biri ekonomik catılan jandarmaların da iştiraklerüe tarama ekipi aynldığı halde eğlence bir sarsıntıya uğramadığı, hattâ bir stanbulun muhtelif semtlerınde saba yerlerinin diğerlerine nazaran daha a kadar süren umumî bir kontrol yap mütekâsif bulunduğu göz önünde tukısmı ileri adımlar attığı halde. bizılar, maksad, şehrin emniyet ve asa tularak Beyoğluna polis ve jandarmatcrsine gerilcdik. İstihsaîimiz düştn. işini temin bakımından evvelce bazı dan müteşekkil en az onar kişilik paramızın değeri ddrtte bire indi. darî ve inzibatî kayıdlara tabi tutulan gruplar halinde 28 ekip tefrik edilmişHarb öncesine kıyasla geçim şartları Ord. Prof. Fahreddin Keriın Gökay umuma mahsus yerlerle bu arada eğ ti. Başta kaymakam olmak üzere bu altüst oldu. Şehirlerde ve kasabalarda ence mahalleri, içkili gazino, bar veumumî kontrolu idare eden Emniyet Hukuk Fakültesi profesör ve doçent» sefalet aldı, yürüdii. Köylerimizin 7amayhanelerin bilhassa örfî idarenin il şube müdürü, kısım şefleri kontrolu lerinden bazılan, fakülte ve profesörle* ten hepimize utanç vermesi gerekcn .asından sonra tatbikına mecbur ol yapacak olan polis v« jandarmalar saat kuruiuna bir takrir vererek, profeıör ve iptidaî hayat seviyesi daha da sarsılluklan bu yasaklara riayet edip etme 22 de Beyoğlu Emniyet Amirliği bina doçentlerin, yeni Universiteler Kanu Arkast Sa. 3. Sü. 6 da * Arkaat Sa. 4. SÛ. 6 da dı. diklerini esash bir şekilde yoklamakü. Tevkif edileceği söylenen eski Bu vaziyet karşısmda dernekler Basbakan Kıvamussaltana kurmak, kongreler toplamakla vereTahran 24 (a.a.) (U.P.) iranda eme karşı ciddî bir savaş açabileceğisasen karışık bir halde olan siyasî durum mize inanmıyorsak bize hak vermck bugün Parlamento sekreterliğinin Ibralâzımdır. him Hâkrmı'nin kazanmış olduğu oy Vereme tutulmamak için bir aşt. Ankara 24 'Telefonla) Millî Eğıtim derin teessürü mucib olmuştur. miktarmın hükumeti teşkil etmek göreBakaıılığin taşınacağı bina vini üzerine alması için yeter derecede yahud preventif bir hap bulunsaydı. Bakanlığı binasL, bu sabah artık, dün Bir yandan yangın tahkikatı devam olmadığını bildirmesi iie daha karışık bir ondan fakir halka bol bol dağıbp â geceki yangından artakalan taş duvarederken, bir taraftan da millî eğiüm işfetin kökünii kazamak belki kolayca larile bir iskelet halinde idi. Aynı zsr lerınin aksamaması için almacak tedbir mahiyet almıştır. manda Ankaranm. Millî Mücadele senemümkün olurdu. Halbuki hep bili lerindenberi bir çok hatıralarını canlan ler üzerindedurulmuştur. Ilk iş olarak, Meclis Başkanınm bugün bildirdiğine göre, Hâkimi, oylann ekserisini kazanyoruz ki sağlam insanlan bu hasta dıran bu binanm, bir an içinde harabe Bakanlığm şimdilü, Istasj'ondaki Devlet mıştır. Fakat bugün bildirilen ve bütün lıktan koruyan, yakalanmışlan da ye dönmesi, Ankaralıları ayrıca üzmüş Demtryolları Meslek okulu binasında Tahran gazetelerinde de yayınlanan raNADİR NADİ tür. Yangıntn, dün büdirdiğim gibi 2 çalışması takarrur etmiştir. Bu bina, es kamlar Hâkiminin ancak 54 oy almış olkiden Devîet Demiryollan umum mü Arkası Sa. 3, SiL 3 te Arkası Sa, 3, Sü. 4 te milyon lira tahmin edilen maddi zara ArUası Sa. 3. Su. 5 te rından başka, ölçüsüz manevî zararı ise Dışişleri Bakanmınj nutku Londrada iyi karşılandı İranda duruıtı maaşları ve köylü karışık Kabine bir türlü kurulamıyor D.P. Nazilli kongresinde bir köylü soruyor: «Milletvekilleri maaşlarımız artmalı demişler ve hemen arttırıvermişler. Bu nasıl olur?» rfî idare kalkdıktan unun sonra Fahreddin Keritn ve Üniversite Evvelki gece umumî bir arama tarama yapıldı? bir sarhoşla iki bıçaktan başka birşey bulunamadı Nilli Eğitlm Bakanhğı yangınmm tahkikatı Bakan. dün Mecliste izahat verdi, Bakanlık Gazi Lisesinde çalışmaya başlad», 25 kişinın ifadeleri alındı Gencliğiıt komünizme karşı duyduğu nefref Talebe Birliği tarafından dün tertib edilen toplantı çok heyecanh oldu? muhtelif hatibîer komürıizmin içyüzünü anlattılar Anknrada evvelki geceki vangıiMİan intıbalar: Millî Eğitiın Bakanlığı binası dört taş duvardan ibaret kaldıktan sonra ateş sönerken ve binadan kurtarılabilen e^janın mecmuu M 3 1 1 1 Türk Talebe Birliği tarafından ertib edilen «Türk gencliği komünizme nasıl mücadele etmelidir?» mevzulu onferans dün saat 15 te Marmara Loaünde verilmiş, toplantı, yüksek tahsil gençlığinin gösterdiği büyük hassaiyetle ve izhar olunan hararetli tezalüratla 3 saat devam etmiştir. Dün saat 14 ten itibaren yüzlerce Uüiversiteli, toplantının yapüacağı Marmara Lokalini koridorlanna ve merdienlerine varıncaya kadar doldurmuş lulunuyorlardı. Bir kısım gençler de salonun darlığı yüzünden dışanda bekemek, hitabeleri hoparlörden dinlemek ;orunda kalmışlardır. ToplantıjT saat 5 te Millî Turk Talebe Birliği idare Curulu üyelerinden Dündar Kalyon:uoğlu açmış, şöyle demiştir: Bugün dünyaya yayılmak istiyen sinsi bir ideoloji vardır ve bunun adı komünizmdır. Bütün dünya bu ideoloi ji üe mücadele halindedir ve Turk mil j ' Arktm S* 4.SÜ. 9 d» j Pünkii toplanüdaa bir intıba
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle