26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 Aralık 1947 CUıMHLKixKT fEMOR GRİPBAŞDİŞ veROMATiZMA tekttikhMikuAuUi!.. Bejctflo , G«l«tu»r«j. Kurtutu, HâB, Zemıo Klt, No. II I SmfctHM(mto « m (M«mlartB« g6ır gf yeı « M ı »itnk 17» i»rt wl«ktİTİ!€«l Mr«.liKİ. iç dalga iuriaden bStuı foturonUnn tolajhkl» bntebüir. f tyUnttv AĞRILARINA KARŞI Devlet Orman İşlelmesi Büyükdere N A D IR AVRUPA GÜLLERİ Edison'un icat ettiği ilk ampulden bu günkü mü* kemmel G E ampulüne kadar dünyanın dört bu« cağında, General Electric ampuüeri daima erişilmez, müstesna bir mevki işgal etmiştir. 1 Ht>p*rt3ri fl« n keadl çekll m dtlgılanma ker tırafa ntttrl nntta r ı j U n u n Umla «d«r n b«r tip Mk» n oduıa aöblMUM •/tbUlf. I CMrtod» gtu çlrMn görimbflM»»"»!» btr d«î»« n kadran yotter. Huuai birtertlbtlMTMİndt ırn «Uln irlUu yakMlebiIir. Portıtıf •lnp Meallro r«n aakll edılebfllr. Ç I U c u z v e E N T SERBEST SATIŞ M a l T a r e Yerde büyütülmüş, kuvyetli yüksek " aşılı nadir Avrupa GÜLLERİ CERRABPAŞA 1 Belgrad Ömek Orman Işletmesinde kullanüacak olan odun destilâsyon tesislerile iki aded madenî portatif torluk, bina, fırın ve tef«Truatı kapaiı zarf usulile eksilmeye konulmuştur. 2 Bu tesislerin keşif bedeli 26792 lira 55 kuruştur. 3 Ihale 5/1/1948 pazartesi günü saat 15 te Buyükdered* Ljletme Müdürlüğü binasmda toplanacak komı^yonca yapılacaktır. 4 Buna aid şartname, keşü evrakı ve projeleri Büyükderede Orman Işietme Müdürlüğünde her gün görülebılir. 5 Taliblerin belirli günde muvakkat temınatları ve en az 20,000 lirahk bu kabil taahhüd işlerini başarı ile ikma! ettiklerine dair belgelerile hazır bulunmalan. 6 Muvakkat teminat %7,5 hesabile 2009 lira 45 kuruştur. 7 Teminatlar ve teklif zarfları ihaleden bir saat evvel komısyona tevdJ edilmiş bulunacaLtır. 8 Poslada vukubulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. (175166'. YlLBÂŞI MÜNASEBETİLE j h t i y a c ı n ı z ı karşılayacak veya içi buzlu her cins GE ampulü mevcuttur. Müracaat yeri: Galata Yağkapam No. 18, Tel: 41787 BAYS4L FİDAKLIÖINDA SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. Müracaat: Telefon: 23426 Dördüncü Vakıf Han Kat 4, No 18 Limanımızagelen VAPURL AR «™i ™ NEVVYORK/İSKENDERUN AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC. DEVLET KAVAYOLLARI ATİNA LA CHAUXOf FONOS ISUISSEI SERVİSİ f Her pazartesi saat 12.00 de İstanbu'.den hareket ecîerek her »alı 12.30 da Atîpa^an döner. Ycrlerinizi ayırtmak ve izalıal için DOGRU YAPUR SEFERLERİ V İ C T O R Y Ilk Vapur 2/1/1948 tarihinde hareket edecek AMERİCAN EXPORT LINES INC. Vapur Kumpanyasına mensub Amenkan bandıralı İsviçre Saatleri tercih ediniz. İstanbul Asliye 12 nci Hukuk i'argıçlığından: Davacı Nılufer Arıtürk tarafından askerı posta 15411 K karargâh Hoşdere Ispartakulede oturan kocası Necmeddın Arıturk aleyhıne açılan boşanma davası ıçinde muddeaalej n 23 12 947 gunu saat 14 te muhakemede ha?ır bulunması hakkında ilânen tcblığat yapıldığı halde gelmedığınden muddeaaleyh hakkında gıyab karaıı verıldı.'Ve doldurulan bu karara aid ihbarname.ıın o>r r.ushası da mıhkeme dıvanhanesıne asılmış ve keyinetın î " • çun mud'letle ilânı için muhakemenın 16 2 948 pazar'esı gunu l i e bırakıldıj) teblig verine gecmek uzere ilân olunur. '17T66) ÜMVERSAL Saatlerinin yeni modellerindeki miistesna griızellik sade ve net zevkli erkekieri, ince zevkli kadınlaıı. muhakkak tatmin edcrektir Perret et Berthoud Müessesesi, fenle estetik kaidelerini mes'ud bir tarzda birleştirerek heı cihetçe fevkalâde saatler yaratmağa muvaffak olmuştur. Yarım asırhk urun bir çalışma sayesindp sanat teşebbüs ve şevkle ikmal edilmiş şayanı hayret ÜNIVERSAL Saatleri Emmönü Meydaru A R L O N Saat Mağarasmda teşhir edılmektedir. Yılbaşı münasebetile saatlerimizi siz de görüp bir aded seçiniz, size muhakkak saadet getirecektir. ANTAll'A UMHMÎ NAKLİYAT T. A. Ş. Sevahat Sirkeci Galata Ankara W E L L E S L E Y adındaki vapurdan itibaren her 28 giinde bir defa bu kumpanyaya aid bir vapur NEWYOR:: limanındaı, ISKENDERUN limanına doğru boşalU mak üzere bir muntazatn servis tahsis edilmiştir. Bınaenaleyh, Birleşık Amerika devletleri limanlarından Iskenderun limanı içir ve gerekse Lıkenderun limanından Birleşik Amerika Devletleri limanlarına olduğu gib. Iskenderundan mutavassıt limanları bulunan LAZKIYE. TRABLUSŞAM ve KIBRIS LimanJan için taşınacak bilumum eşva hususunda : bürolarına • Telefon: basvurunuz. 24220 40329 2437 İstanbul Dördüncü İcra Mem urluğundan: JOZEF KATONİ ve ŞÜREKÂSI Poste Kutusu No. 1 ISKENDERUN Telgrai adresi: CATON ISKENDERUN firmasma müracaat edil nesi sayırı ithalâtçı v« ıhracatçılara ilân olunur. ı1 KAP ile 11 ASTRAGAN MANTO acele satılıktır. . Tokatlıyan karşjsı Suterazi ' sokak No. 6 ya müracaat. D o K r o R VIFKI SAKİR S$RIGÖL Verem ve Iç Hastalıklan MUIchassısı Beyoğlu Tokatlıyan karşısı Suterazi (Kartal) sokak Çalış Apt No. 2, Saat 15 19 Şile Sulh Hukuk Yargıçhğından: 947 tü Şilenin Çavuş mahallesınde mukım Ismaıl E C I A M M •ULWHU* •II BAŞI 11.1 Hf» Gokçenın .Ahmedh koyunden Ismaıl Ozdemır aleyhıne açmış olduğu alacak davasının vapılan yargılanması sonunda: Davacı Ismaıl Gokçenin sddıası mahkemeec sabit gbrülerek muddeabih ellı hranın mahkeme masraflarıle birlıkte 25/1/947 gunünde tahsılıne karar verilmiş, ancak dava lının adresi meçhul olduğundan gerek davetije ve gerekse gıyab kararı gazete ile ılan edilmiş olduğundan işbu kararın kesinleşmesı 1 1948 ocak ve şubat aylarında istihsal edeceğimiz tahminen on ton için gazete ile neşrıne karar verilmiç oldu • ğundan bu kararın 15 gun içınde kanunı koyun sütü satışa çıkerılmıstır. yollara müracaat etmediğiniz takdirde kesin2 Arrhrma 5/1/948 pazarter. günü saat 15 U Hara merkezinde yapıla leşeceği beyanıle teblığ makamında ilân olunur. (17800) cağından Isteklilerin c750> lira eemlnaÜarile satış günü Harada bulunmalan. (17487^ D O K T O R M Ü E S S I R M A D B E L . E I * V E K I N I N 946/1573 Mahçuz ve paraya çevrilmesi mukarrer (2395) lira kıymet takdir edıl^n 24 parça ev eşyaaı mukadder kıymetlerile ayrı ayn açık arttırma suretile psraya çevrilectktır. Birinci açık arttırması 29/12 947 tarihine rasüayan pazarteii ?ünü saat 15 ten 16 ya kadar (Nışantaşında Hacı Enıinefendi sokağında GÜ7?I at>artımanınm 1 numarah daııesinde) hazır bulunacak memuru tarafından yapüacaktır. Satış peşin para iîedir. Teüâhye resmi ahcıya aiddir. Satıhğa ^ıksrılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilecektir. Ş J 1 Eskişehir Cezaevinin 1/1'1948 tarihinden 31'12 948 tarihinc kadar kadar ki teklif edilen bedrller muhammen kıymetlennin Tc75 lerini bulnıadığı takdirde satış geri bırakılarak arttıranljr taahhüdlerırden kurtulurlar. Dcıncl bır yılhk ekmck ihtiyacı kapaiı zart usıifıle eksjltmeye konulmuştur. açık arttıması 2'1 948 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 len 16 ya kadar 2 Ekmeğin beheri 750 gramhk olacaktır. 3 Eksiltmeye konulan ekmek miktarı 98000 aded olup muhamratn aynı yerde yapılacak ve satışa çıkar:lan mal en çok artttrana ihale edilecektir. Fazla malumat almak istiyenlerin 946 1573 dosya numarasile dairemize müra^•edeli 22050 lira ve muvakkat teminatı 1653 lira 75 kuruştur. 4 Eksiltme. 9/1 948 cuma günü saat 15 te Eskişchir Cumhuriyat caat etmeleri ilân olunur. Savcıhğında toplanacak konr.syon tarafından yapılacaktır 5 Teklif mektublariie muvakkat teminat makbuzunun ve Ticaret Odajindan alınan vesikanın yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar ko misyon başkanhğına makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. 6 Buna dair şartnarr.e, hergün iş saatlerınde Cezaevi Müdürlüğünde parsız görülebilir (17653) Eskişehir Cezaevinin 948 Senesi Ekmek Ihtîyacı Esiltmeye Konuldu Eskht^ir G. Sav&shğındmt: KIZILAY Dernek ıhtiyacı için OERMAN BOYIE BİR FORMÜLLE İ M i l EDİLMEKTEDİR KRUSCHEN SALTS nam müstahzar Barsak Derneği Geneî Merkezinden r sat şa çıkarılmıştır. Koyun sütü satışı Eczanelerde bulunur. Tembelliklerine karşı kullanılır. 3 Ton 0 J 0 !ük Afebrin Komprîfâesî Ahnasaktir Atebrin karşıhğı olan Atabrin. Mepakrin Hydroklonde Metokin ve Kinakrin de teklif edüebilir. Satmak istiyenlerin fiat. teslim şart ve müddetile tediye şartlannj gösterir kapaiı teklif mekrublarını ayrı bir mektuba bağlıyarak 6 ocak 1948 salı çünü akşamına kadar Genel Merkezde bulunmaları lâzımdır. Geçici teminat clarak Ankarada Genel Merkez ve İstanbulda Satü Depomuz veznelerine yatırılacak üç tin lira veya bu kıymette Esham ve Tahvilâta aid makbuzun veya banka mektubunun teklif mektubuna eklenmiş olması ve kesin ihalede bu miktarın ihale bedelinin yüzde yedi buçuğuna çlkanlması şarttır. Umumî Deposu. Öziş Ecza Deposu Karacabey Harası Müdürlüğünden: istanbul. Aşiref. Caddcsi. Kısmet Han. Hidro Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır İLIER BANKASîNDAN: 1 Ardahan kasabası hidroelektrik tesisatı yaptırılscaktır. 2 Işin keşif bedeli 171.300.77 liradır 3 Teklif mektubları, barıkadan alınacak ihale şartnamesinde yazılı şekilde tanzim edilmiş kapalı zarfla içinde olarak 25 2'948 çarşamba günü akşamına kadar banka ticaret servısıne tevdi edilmiş bulunmahdır. Postada vakı gecikmeler kabul edilmez. 4 Fennî şartname ve ihale şartnamesi ve sözleşme projesi banka Ticaret Servisinden beş lira tnukabüinde temin edilebilir. 5 Fennî şartnameye ve ihale şartnamasine uymıyan teklifler nazarı dıkkate alınmaz. Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (17740 50 yildanberi Türkiyed», nefaset ve temizliği ile şöhret bulmu? ve sayın halkımıno haklı ragbetine tnazbar olao HASİB TANYOL Dahiliye Mütehassısı Her gün saat 15,30 dan itibaren Aksaray Atatürk Bulvarı, postane parşısı, Tel: 20232 Satılsk Manaul Çam Kereste Devlet Orman Işletmesi Manavgat Müdürlüğünden: 1 İsletmemizin Karabük, Çardak bölgeleri istihsalinden olup satıça çıkarılan mamul çam kerestelerinin satışları aşağîdaki şekilde yapılacaktır. Bulunduğu yer Nigit sahil son deposu » » » » Bölgesi Karabük Çardak Aded 2620 7447 10067 Miktarı M3 D3 276 497 724 380 1000 877 Beher Mh. Bd. Lira K. 84 50 80 00 % 7,5 teminab LiraK. 1752 30 4346 28 Kayserili nnn APİKOĞLU imal ertifcl NAMLI TÜRK SUCUKLARINI Dr. HAF1Z CEMAL ahrkerj etiketlerdeH . A P t K O Ğ L € » ismine dlkkat edilmesi, sayın müşteriJerimizin evveldenberi alıştıklan K A L İ T E V İ bulacaklarıns dalr bir TEMİNATTTR. DKKAT: Flrmamuın hiç b!r surette «HALEFt» ve cŞUBESİ. yoktur. Sıhhl ve modern imalâthane: ALİBEY KÖYÜNDE. Toptan Satış Merkezd: Taşçılar caddesi No 14 Tel: 21666 HER YERDE TERCIHAN ARAYIMZ. LüKMAN HEKIM DAHTLrYE MÜTEHASSISI Uivanyolu 104 İstanbul Dördüncü İcra Memurlu Makine ressamı ve daktilo alınacak İslanbul Teknik Üniversifesi Makine Fakülfesi Dekanlığından: r Prit Cevheri Satm Alınacak Fakültemize 1 Tecriibeli bir makine ressamı, 2 Fakülte kütüphanesiride ^ahşacak ve ingilizce il fransızca dillerinden birini bilen bir daktilc a.'ınscaktır. Istekli olanların 31'12/947 den evvei bir dilekçe ile Dekanhğa başvurmaları ve bu dilekçeye hal tercümeleriîe bir fotograflarım eklemeleri lâzımdır. (17511) Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemiz ihtiyacı için 5000 ton Prit cevheri satın alınacaktır. Taliblerin fiat, evsaf, teslim müddetini bildirir yazılı tekliflerini en geç 14 Ocak 1948 çarşamba günü akşamına kadar Karabükte Müessesemizde bulunmak üzere göndermeleri ilân olunur. (17690) ğundan: (947/2710) Teklif ediyoruz. Salıh kerimesi Halide, Halic Feneri SultanF.O.B. Anvers, ocak şv.ia 1948 de >üklenebilecektir. Herhangj seiim Tabakyunus mahallesi Soğuktulumba^j caddesi 4 No. lı kömurcu Niyazi evındebir memlekete ihrac edilmesinde serbesttir. 5 katlı çuvalda teslim Seferıkoz Mehmedefendi mahallesınde FeTediyat: Akrcd:tif ile, dolar veya isviçre frangi ile olacaktır. Alıcılar ner caddeslnde 150 yeni 120 kapı No lı ftıı ve möstehlikleT vasıtasız olarak, aşağıdaki adrese mürecaat etmeleri bab dukkânın sülus hissesini Huseyin Husnu rica olunur. kızı Emine Ceraıle ve Emine Samiye uhde Societe JEAN CASTEL et Cie.. See Strases 45. Zürich lerinde olup yekdığerine kefaleti muteselsııt suretile bir sene vade ile «izden 16/4/335 taiSuıssel Telgraf adresi: CASTELRICH ZURICH rıhinde ahız ve istıkraz ettıkleri 75 aded Urayi Osmanî borca mukabıl size vefaen ferağ ettikleri yukarıda yazılı gyrimenkul fediğınin 15/6'324 tarihile Hasan oğlu Hasib r.amına tapuca kayıdlı olup gediklerin il?asile bu yerln mulkiyetinin kendisine intikaı ettığinden ötunı mumaileyh vekilı avuka; Raşid Uyarır, 2004 sayılı Icra Iflâs Kanu runun 153 uncu maddesine istinaden açu?n icra takıbi üzerine adresinıze tebliğe çıkarılan icra emri ikanıetgâhınızın meçhuliyetıne binaen bilâttbliğ iade edilmiş ve icra emı:nin bir ay sure ile ilânen tebüğıne mercii' 27 11/947 tarih ve 47/512 sayısile karar ve1 Kasabamız elektrii tesisatı projelerinin tanzim Işi açık ekriimistir. Bu sebeble yukarıda mîktarı gos'e siltmeye çıkarılmıjtır. rilen feen (erağ bedelinin 30 gün içınde Ha2 Muhammen bedel 12(K. liradır. ııemize muracaatle alınıp mezkur kaydı rapudan çözdurmeniz ve bir ıtirazıniî var"a 3 Ihalesi 12 Ocak 948 güni; saa1 15 te Ayvaeık Belediye Encümen' gene bu müddet zarfında tahriren veya sı cnünde yapılacaktır. fahen memuriyetimize bıldirilmesıni tnua>4 Kasabamız imar plânmı Bayındırlık Bakanhğında. Çanakkale Bayen muddet geçip de oarayı almaz ve >poteği çözttıezseniz icra vargıçlığından alına yındırhk Müdürl.iğünde ve Belediyemizde görmek mümkündür. cak karar uzerıne me7kur ipoteğin terkm 5 Şartnarr.esi, Beledivemizde £»örülür ve istiyenlere gönderilir. edileceğı icra emri teblıği verini tutmak uze6 Isteklilerin belgeleri ve ?, 7.5 muvakkai teminatlarile müracaatler re ilânen tebliğ olunur. (17729 i'ân olunur (17668^ ıooo TON, 98/ıoo % co3,{arbo!fal Dö Sud 2 İki parti halinde satışa çıkarılan kerestelere aid arttırma 5'1/1948 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te başlsyıp 15.30 da nihayet bulacaktır. 3 Bu emvallere aid şartname ve eb'ad listesi Orman Genel Müdürlüğiınde. İstanbul Orman Başmühendisliğinde, Antalya; Alanya; Mersin ve Beyşehir İşletme Müdürlüklerile Akseki ve İzmir Bölge Şeflilderinde ve İşletmemizde görülebilir. 4 Isteklüerin muE.vyen gün ve saatte evrakı müsbite ve geçici teminatlarile birlikte Manavgat İşletme Müdürlüğü binasmda toplanacak komi?v.na müracaatleri ilân olunur. (177S0) Elektrik Tesisatı Projesi Tanzim Ettirüecek ek Belediye Başkarl^mdan: Açık Ârttıriüa İle İki âdet Türbo Jenerator Safışı Sümerbank Deri ve Kımdura Sanayii Müessesesinden: 1 Müessesemizin Beyko? Fabrikalarmda bulunan aşağıda evsal) va2ilı iki aded türbo jeneratö açık arttırma ile satılacaktır. 2 Arttırroa 30119İ8 cuma günü saat 15 te Beykozdaki Müessese ^ıerkezinds yapılacaktır. 3 Türbo . jener&tör mükemrpe) bakılmiş ve işler haldedir ve bütün teferrüatile satılacaktu Arttırmada verilen en yüksek fcat Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Sümerbank Gençl Müdürlüğü en yüksek fiat verene ihaleyi yapıp vapmamakta serbest olacaktır. 4 Türbo . jeneratcrlerin evsafı: TURBIN ALTERNATÖR Markası ; Fives Lille 625 KVA 380 Volt r!pı : Kontr presiyonlu Takatı : 500 KW. 950 Amp. Çalışma tazyild : 13 Atu. 1500 t/m. Devir adedı : 7460 50 Frekans Satılık Otomobil Sekiz silindir BTJ1CK markp otomobil satıhktır Ayazpaşa Kamarot sokak Gümüşsuyu garaiıncıa P^lasto'ya mür"oaat ŞlK İ4YAM1ARA BÜYÜK MÜJDE Avrupa kumaşlarından çok şık vapılmış elbiseler. fevkalâde akşarr, tuvaletlerı mükemme] tayyörler mantolaı vesaüe Madam Knka'nın 26, 27, 29, 30 aralık saat 14 ten 18 e kadar tenzilâtlı t salonunda fiatlarla satılacaktır • • Beyojlu Istiklâl Cad 46, Cıg Apıt 9; Lâle Sineması karşısı a
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle