24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 Arahk 1947 ClT.IHLîUifE'i BİR DAKİKA; Baftarafı 1 inci »dhifede 1 Başbakan ve Dış İşleri Baianı bu meözel komisyonu, âsilerin komünist bir I sele hakkında görüsmüşler ve vaziyeti unanistanda zorba bir azınlık hükumet kurmalarını, barış için tehlike tetkik ettniçlerdir. teşkil eden Markos ile arkasayıyor ve Birleşmiş Milletlerin bu du Yabancı memleketiere mümessîller daçları, yeni bir oyun oyna| rum karşısrnda fevkalâde bir toplantı göndereceklermiş mağa başlamışlar ve bir kukla hükuyapması gerekleşeceğini söylüyor. Londra 24 (a.a.) Liderleri Genera.' met kurarak bıınun kimlerden kurulmuş Bir rivayete göre, yeni muvakkat Markos'un idaresinde bir hükumet kurolduğunu gizK radyolarile ilân etmishükumet Yunanistan dahilinde değil, muş olan Yunan âsileri, bu hüiumet lerdir. Gizli radyolarile yaptıkları ya Yunan topraklan dışındaki bir Balkan ilk «Gejici Demokrat Hükumet» adırn yınlara göre, hükumet kurmaktan mak memleketinde kurulmustur. vermekte ve bunun «hür» Yunanistan da sadlan «demokrai!» memleketiere iera Atinadaki salâhiyetfc bir Amerika kurulduğunu bildirmektedirler. güciler göndermek ve böylece bıı de lıya göre durum henüz tavazzuh etmeBu haberi veren âsilerin radyosu hünıokrat mejnlekeller tarafından tanın miştir ve yeni bir vahamet arzetme kumetin ilk toplantısrnı yapmış olduğv; nu maktır. Bu demokrat menıleketler bizim mektedir. Onun ıçin Amerika tebaasma ve bu toplantıda «demokrat şahıslar ve bildiğimiz demokrat menıleketler değil bunlarm hükumetleri» ile temasa geçmek yeni talimat verilmemiştir. dir. Bunlar, Sovyet niıfuzuna boyun e Kurulan muvakkat hükumetin başm üzere yabancı memleketlere temsilciler ğen ve Yunanistanın birliğini kundak da Markos bulunmaktadır. Yoanides göndermeğe karar verildiğinj ilâve etlamak için Yunan zorbalarile eTbirliği miştir. Başbakan muavinidir. yapan, şimdiye kadar bıınlan destekle Amerikanra durumn Teslim olan çeteciler yen ve bunlara her tiirlü yardınu gös3 Yunanistan hükumeti vaziyeti tetkik Atina 24 (AJ .) Bugün gelen muhteren komşu memloketlerdir. Yani bil:!P meşgııldür. Hükumet mahfillerinde telif haberlere göre, Yunan hükumet hassa Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnahâkim olan kanaate göre Sovyet Rusya kuvvetleri, çetelere karşı temizleme havudiuktur. ile onun peyki o!an Balkan hükumetleri, reketine devam etmektedir ve âsiler git General Markos'un ba oyunu oynamaBizde zenginlik maalesef ekseri insan yeni muvakkat hükumeti tanımakta şe takçe daha fazla miktarda teslim olsından, yahud bu oyunu oynanıağa sevruhunun asil taraflarııu öldürîiyor. Yokcikmiyecekterdir ve asıl o zaman iş e maktadular. kolunmasından gozetilen maksad ve gasa Isıanbulda hem de hemcn hemen hemmiyet kazanacaktrr. Bu takdirde ABu arada Karpçnisi'de kü'.livetlii mikye, son derece âşikârdır. Komşu ları ta merikanm, müttefiki hepsi fakir olan veremlilerin zavallı haolan Yunanistanı tarda bir çete kuvvetinin teslim olduğu rafından tamlan bir hükumet sıfatilo nıisi^ Verem Savaş Cemiyeti, yılda 3040 Bafmakaleden devam Yalnız bıraknuyarai tedbirler alması bildirilmektedir. Aralarmda bir çok kaapaçık yardnn görmek ve bu yaıdım sabin lira mı toplardı? Bu kadar parayı tekrar sıhhate karuşturan başbea vabeklenilmekte ve Amerikanm Akdeniz dmların da bulunduğu bu çetelrr gıdayesinde Yunan birliğini baltalamak içiı ane olarak verecek Istanbulda en az 500 deki filosunun Yunan sulanna gönJe sızlıktan bitkin bir halde kalmışlardır. sıtalar, iyi gıda ve temiz yaşayış şartkişi vardır. Neyse pek kanşrjrmıyalım daha geniş imkânlar bubnak, yerlesmiş rilerek müdahaleye müheyya bir halde Diğer taraftan, şimalî Yunanistandaki landır. Bir veremliye çağırdan dokarkadaşlar.. Büyük milletimizin küçük bir hükumet sıfalile Ynııaııistan dahitutulacağı tahmin edilmektedir. 3 üncü ordu karargâhından bildirildiğine tor, her şeyden önce ona bol süt, JTIerdlerine ve küçük ferdlerinin küçiiklınde mümkünse, daha fazla taraftar kaBakanın verdiği izalüara göre, Devlet ceğiz.» Diğer taraftan Atinadaki İngiliz Bfl göre, son 48 »aat içinde 45 çeteci, eilâh murta, et yemesini söyleyecek, saf üklerine deymiş oluruz. Vamız bilmek zanraak, bilhassa komünistlcri kışkırtDemiryollarmın meslek okulu binası, Istanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yük Elçisi ve Amerikan maslahatgiîzan arile beraber, teslim olmuşlardır. havah bir yerde oturmasım, yakınla şimdilik Bakanlığın çalı^ma yeri olacak Ord. Prof. Tevfik Taylan da, kendisile te görmek lî^ım ki biz artık hayır işrnak ve dizginlerini elindc tutanların ımmııııııııımmımııııınııınınınnnınnııııııııtııınımııııiBiıiMn»"!.! arzu ve emellerine daha fazla hizmet etrile fazla temas etmemesinî tavsiye tır. Zaten bu Meslek okulu da Eskişehre öriişen aradaşımıza şunları söylerr.ış lerine, şefkate ve hemcinsine yardııua ehemmiyet verdiren ah'âk ve insanî nakledilmiş bulunmaktadır. BaVan, büt tir: mektir. edecektir. meziyetleri kaybermemişsek, etmek üzeçe vaziyeti dolayısile yeni mobilya abGeneral Markos, bu şekilde hareket « Üniversite bütçesinin Meclisteki eyüt. Bugünkü geçim zorluklan içinde «amıyacağını. fakat tasfiyesine karar veelmekle hakikî mahiyetini busbütün a Baştaraft 1 inci sahifede Baştarafı 1 inci sahijede müzaicerelerinde bulunmak üzere dört Bu bir. fakir halk kütleleri bu gibi tedbirlere rilen genel müfettişliklerdeki mobilyaçığa vnrmuş, ve Yunan isyanının asıl miyetle durulmaktadır. Türkiyenin ide duğunu göstermektedir. gündenberi Ankarada bulunuyordum. Bunun yanında daha a n bir sey var.. kaynaklarını bUttin dünyamn gözü önüne oloji ihtilâflarma kaülmak istemediği Siyasf mahfillerin bildirdiklerine gö nasıl başvursun? Aylık geliri harbden arın alınıp kullanılacağını, dosyaların Dün sabah uçakla geldim. Yangından hakkmdaki sözleri burada iyi karşılan re, oy meselesinin ortaya çıkarmış oldu önceki devirde bile evini geçindirme İse, mahallî teşkilâtlarda ve liselerdeki bir gece evvel Meclisten çıkmış, elim Memlekette bir kaç tane hayır cemiyeti koymuştur. sr.. B.işta Kmlay gcliyor. Ben, KızılaGeneral Markos'un gaye ve hedefi mıştır. ğu durum can sıkıcı olup şimdiye kadar e ucu ucuna yeten bir aile babası, nüshai saniyelerinden yeniden düzenlo de evraklarla otele gidiycrdum. Bir arBu münasebetle resmî sözcü, Ingilte görülmemiş bir mahiyet arzetmektedir. alabildiğine yükselen şimdiki fiatlar necegini söyledi. Müteessir olan Bakan, kadaşım, evraklan Bakanhğa bırakma ^ın ve bünyesi ona benziyen yanresmî Yunanistanı zorba bir azınlığın eline vermek ve böylece bütün Yunanistanı renin de Türkiye gibi ideolojik ihtilâf Fakat gazetelerin bildirdiğine göre Hâ la hasta kansını, zayıf çocuğunu ne sözlerinl «millet sağ olsun» cümlesüe mı söyledi. Ben, ise, iki bekçi ile idare ieki hayır cemiyetlerinin teşekkül tarrarını beğenmem. Dünyamn her yerinde bitirdi. kuklalaşürmaktır. Buna imkân bulama ardan uzak kalmak istediğini söylemiş kimi, Kıvamussaltana kabinesinin yeri edip de besleyebilecektir?. edilen ve her odasında soba yanan bu U hajnr işlerini memleketin zengin nü> Kitablar yanmadı tir. Diğer taraftan, Balkan devletleri ayınca, kendi kuklalığını ilân etmek ve ni alacak yeni kabineyi teşkil etmekle binaya evraklan koyamıyacağımı söy fuzlu ve hayırsever adamlan Allah n Bazılarunız hastane azbğuıdan, sa Bu izahattan sonra bir milletvekili, bu kuklaJığı devam ettirmek için ımı rasında akdolunan son anlasmalann u meşgul bulunmaktadır. ledim. Maalesef bir gün sonra, bu ü ası için yapar ve bizde bu mücsseselenatoryom yetersizliğinden babsedip ban nadide kitablaruı toplanılmış oldu :üntülü haberi duydum.» Şah, Rus elçisini kabul errJ kadderatını aynı hali kendisile paylaşan mumiyet itibarile tedafü! bir mahiyei rin belli başb uzuvları ayhklıdır. Buna Bu arada, Rusyanın Iran büyük elçl duruyorlar. Memleket ölçüsünde ve ğunu, bunlarm da yanıp yanmadığının demokrat (!) memlcketlerin mukadde arzettiği tasdik edilmektedir. akkımız ohnadıği kadar bu hal, iane ' eBakanlıkta işleri olanlara ratına bağlamak istemiş ve son kararım Ancak, Balkanlardaki durumu, Yuna si M. Sachikov dün akşam Iran Şahı Ri remlileri barındırmak inıkânmdan biz açıklanmasını istedi. Bakan, bu kitabecekler üzerinde menfi tesir yapar. İşin Ankara 24 (a.a.) Millî Eğitim Ba fena tarafı bu müesseselcr, haUan şefvermiştir. nistan zaviyesinden yorumlıyan bazı za Pehlevi taraftndan kabul edilmiştir. tedenberi mahrumduk. Fakat has arın başka yerde muhafaza edildiğini, Bu karar, Birleşmiş Milletîer Kuru mahfiller, Yugoslavya ile Bulgaristan ve Şahla büyük elçinin bu görüşmelerinin taların artışma muvazi olarak yatak zaten Bakanlıkta bulunan talim ve ter kanlığı merkez binasının yanması do katini çekmek hususunda birbirinin *" arasmdaki anlaşmalarda mahiyeti hakkında hiç bir açıklamada sayısını çoğalrmaya gayret etruekten ıiye dairesi kütübhanesindeki kitabların ayısile bu Bakanlıkla işleri olanlar için lcyhine çahşınaktadırlar. hınun, Yunanistana ve Balkan serhadle Arnavudluk da kurtarılmış bulunduğunu söyledi. Millî Efitim Bakanlığı aşağıdaki tebYunanistana karşı tecavüzkâr bir mahi bulunulmamaktadır. Fakat Rusya ile rine daünî bir tahkikat konıisyonunun Biliyorum ki; Veremle Savaş CemiyeDiğer bir milletvekili, bir odacmın iği yayınlanustır: Iran arasmdaki belli başlı meseleyl ha de hiç bir fayda ummuyonız. Derdin gönderilmesine dair, Rusyanın biitün ve et sezdiklerini ileri sürmektedirler. ti, bundan evvel İstanbulda iki yüz bia sasma çare bulamadığımız, yani gekaybolduğu yolundaki haberlerin sihhalen Rusyanın petrol üzerinde daima tatolarına rağmen verilen karara karsı Bakanlığımıza işleri için dilekçe ile raya yakın para topluyordu. Bu para tini sordu. çim zorluğunu gideremediğimiz müdlep etmekte olduğu haklar teşkil etmekgelmek içinse, bilâlds bu hareket, Birlaşvurmuş olanlardan henüz işleri sona bugün 3040 bin liraya inmiştir. Çünkü Reşad Şemseddin de, korkusundan ve tedir. detçe ne kadar sanatoryom açsak naleşmiş Milletlerin yalnız hududn kontrol rmemiş bulunanîarın yeniden bir diVerem Savaş Cemiyeti, halktan verem heyecanından bir arkcdaşmin yanına etmekle değil. fakat daha ciddî tedbirSağcı «Mizan» gazetesi savcuun Kıva filedir. Her veremlij'e bir yatak teekçe ile Bakanlığımıza ba§vurmaları savaşı için aldığı paradan pul saücılankaçan Gaziantebli gene odacının bulunmussaltanarun tevkifi hakkmdaki sorgu min ettiğimizi farzetsek bile, memleler almak dnrumunda olduğunu belirüzumu tebliğ olunur. na ancak yüzde on bir komisyon venneduğunu bildirdi. tccektir. Çünkü Geueral Markos'un ka Ankara 24 (a.a.) Çin Cumhuriyeti sunu bitirmemiş bulunduğunu bildirme keti bu iktisadi kansızlıktan kurtaraye razı olurksn başta Kınlay olduğu Millî Eğitim Bakanmın tamiml Bakanhk, Gari lise^inde çalışma'arına halde öteki cemiyetler şefkat yemişlerini ran, onıın Yunanistan dışından aldı^ı nin yeni anayasası yarın 25 aralık 1947 sine rağmen eski Başbakamn bugün tev mıyacak olursak, eldeki yatakların Ankara 24 (a.a.) Bakanlık merkez başladı toplama ürretini yüzde yirmiye hattâ kuvvetle memleketine hıyanet ettiğini, tarihinde yürürlüğe girmektedir. .Çinin kif edileceğini yazmışh. bize gene kâfi gelmediğini ertesi yil inasının yanması üzerine Millî Eğitim bazan yirmi beşe çıkarmı.şlardır. Bu pulîstasyondaki binada yapılacak hazır' kat'î bir vuzuh ile belirrmiştir. O~" ka Türkiye büyük elçisi Dr. TiTsun Li, badehşetle görmiyecek miyiz? Bakanı Reşad' Şemseddin Sirer, Valilan satan ve şffkatle ahş verişi sadece lıklarm ikmal edilerek Bakanlığın tadar ki General Markos, kendisini des ına aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: Veremle savaş; ilk ağızda kulağa mmasına kadar geçecek müddet zarfm iklere ve genel müfettişliklere telgraf komisyonculuktan ibaret olan hamiycttekleyen kuklalara güvenerek iş gördü Çin Cumhuriyetinin tam bir sene lilcr tabiî olarak yüzde on getiren malî hoş gelen, insanLk duygulanmızı ok da işleıin aksamaması için Bakanhk, 'a aşağıdaki tamimi göndermiştir: ğünü apaçık iriraf ermiş olsaydı, hakikî vvel kurucu meclis tarafından hazırlanWashington 24 (A.P.) Noel bayramı 1 Millî Eğitim Bakanlığı merkez satmaktansa, yüzde yirmi kazandıranı dururau bu kadar açıklanuş olmazdı. mış ve kabul edilmi} olan yeni anayasası vesilesile Amerikan miiletme bir meaaj şayan bir söz! Fakat içinde bocaladı ugün Gazi lisesinde çalışmalara başdnası yanmıştır. Sicil dosyaları, hukuk tercih etmişler ve Verem Mücadcle pulu Markos'un nıünasebet kıımıak istedi 5 aralık tarihinde yürürlüğe girmekte yayınlayan Truman, «Aç ve üşüyen» Av ğımız iktidar aczini gözöııüne getir lamıştır. Istasyona, ancak 5 ocakta nakmüşavirliği, levazım ve ayniyat, m i i satısı durmuştur. edilebileceği tahmin ediliyor. ği «Demokrat devlellerin» kendisini ta iir. rupaya daha fazla yardımda bulunula iiğimiz zaman manasından nc kadar dürler ve disiplin komisyonlan evra Rica ederim, yapanlar başta olduğu Bu tarihten itibaren Çin halkı bizzat cağma dair teminat vermiştir. İsticvab edilenler nımalan, levhayı taraanılayacak ve o zakaybe'diyor, n e kadar yavanlaşıyor! mın bulunduğu ycrler bu âfetten ma halde bu hareketi beğenlyor musunuz? man onun bunlarla elbirliği yaparak, a ;endi serbestçe intihabı eseri olan bir Yangınm sebebi hakkında soruştur sun kalmıştır. Amerikan Cumhur Başkanı Trumsn, O söze bir değer vermek, boş bir Bu nasıl şeydir? Ve ne hakla halkm haçıktan açığa sulîta meydan okuduğıı, bir lükumet idaresi altmda yaşayacak ve malara devam edilmiş, bugün 25 kişi Beyaz Sarayda muazzam bir noel ağaklişe olmaktan çıkanp onu değerlen2 Yanan binada çahşan teftiş fcu yır işi için verdiği paradan büyük bir ütün şahsî hürriyetlerle oy verme, rekere daha anlaşılacaktır. inlenmiştir. Yangın sırasmda toplantı :ım ışıklandırdıktan sonra konuşnuş direbilmek için kendimizi daka esaskısmını iane simsarlanna veriyoruz?. Sulhçu devletlerin buna karşı susa erandum ve teşebbüs haklanndan faynde bulunan beden terbiyesi isti rulu, ilk, orta ve yüksek öğretim genel tur. Bir teklüim var: müdürlükîerile zat işleri, özel okullar, alanacaktır. h, daha cezrî savaşlara vermenin büeaklarını ve bu meydan okumayı ımıkaare heyeti azasmm da ifadeieri alınBaşkan, söylevinde, yurdsuz bir noel yük zaruretini inkâr edebilir miyiz? Evvelâ bütün hayır cemiyetlerinin bümuhasebe, beden terbiyesi müdürlük Tek partili hükumet günleri sona erbelesir bırakacaklarını sanmak asla doğmış, bu arada Burhan Felek de izaha* lerine aid evrak ve dosyalardan pek azı ro adamlanndan başka tekmil cihazlamiş ve evvelâ harbci derebeylerin, daha geçiren Avrupa vo Asyadaki <k3rdeşle Evet, veremle savaşmayı düşünmek eımiştir. ru değildir. rin> üzerinizde nazarı dikkati çekrniştlr. n fahri olmalıdır, sonra Verem Savaş kurtarılabilmiştir. Yunan hükumeti, böyle hir şey vukj onra Japopnların ve şimdi de komünistdoğrudur; fakat daha önce vicdanıYangının sebebi Cemiyeti, Sağlık Bakanlığımn himayeii Cumhur Başkanı demiştir ki: erin yıkıcı gayretlerine rağmen çok par3 Bu sebeble ilinizde bulunan bflbulduğu takdirdo, bir çok tedbirler amızla, küçiik ve bencil mcnfaatleriDiğer taraftan yangınm sebebini tahkik alüna aljnmalı ve kendisine Kınlsya oltili bir sistemi açan yeni bir devre bas« Bereketü bir .nemlekette noeli ün teşkilâtın Bakanlığımıza veya Balacağım ilân etnıiş, komünist partiyi kutlıyan bizler, denizaşırı memleket mizle savaşalım. Halkı düşünen, onun çin bir elektrik, bir yüksek kimya ve ianlığın yanan dairelerine yazılıp da duğu gibi bir takım sabit geUr kaynalt • gayrimeşru sayacağını ve bürün müfıit amış bulunmaktadır. ları tayin edilmeli, üçüncüsü, malum ir yüksek makine mühendisinden miiuğruna her fedakârhğı göze alan, lerdeki daha az talihli kimseleri hatupartilere karşı tedbir alacağinı, tehliekkeb bir bilirkişi heyeti kurulmuş henüz cevab ahr.mıyarak neticelenme hayır cemiyetlerinin faaliyet gün ve »a' ınilleti kendi emrinde değil. kendini. lamazsak kötü ka*!blilik etmiş oluruz.s mis bütün işlere aid yazılarmm ikinci keli saydığı şahısları tevkif edeceğini hemillet emrinde bilen bir idare cihazı ur. Hcyet, bugün elektrik tesisabnı, kopya olduğu kaydedilerek derhal pos halan birbirinin işlne ket vurmıyacak men ilân etmiştir. Fakat bu tedbirler, şekilde ayrıhnau. Ankara 24 (a.a.) Ulaştırma BakanKaradenizde şidc?etli fırtına kurmaya gayret edelim. Bilgisizliği, acalan ve binanm vaziyetini tetkik et taya verilmesini; •ncak dahili mahiyettedir. İşin dünya ığından bildirilmiştir: Dördüncüsü; her birinin iane toplama miştir. Içi ahşab olan binanın, soba ıle İnebolu 24 (a.a.) Dündenberi de kendini beğenmişliği, lâf arabasile iş sulhuna karşı olan tecavıhî safhası ise 4 Malî yıl sonuna kadar ödenmesi ve pul satma için verdikleri ondalık yüzSuriyede çıkan kolera dolayısile bu sıtılmakta olması bu cihet üzerinde de biitün milletleri alâkalandırır. memleketle olan hava ve deniz münase nizde devam eden fırtına, bugün daha görmekliği yıkalım. Devletimizin u lurulmayı icab ettirmektedir. Bazı mii gerekli islerin derhal telle büdirilme de on olarak tesbit edilmeli ve bu yüzAcaba IVIareşal Tito'yu son ramanlarrta ı8tleri ve Meydanekbez ile Çobanbey şiddetini arttırmıştır. Çok şiddetli şirr. fuklannda yepyeni bir zihniyet doğ ehassıslar, yan«ının, kontak netices:, ini; den hasıl olan çirkin rekabet ortadan e Nusaybinden içeri veya dışarı her şek, gök gürültüleriîe beraber esen cert sun. Gösterişten ve nutuk edebiya i'aki oldıığuna ihümal vermemoktfdirlor. nürtefik temini için kapı kapı dolaşma5 Bakanlığa bu suretle yollanan kalkmahdır. £a sevkeden âmil, dünya sulhuna karşı üılü tren ulaştırması durdurulmuş ve rüzgâr ve tipi halinds yağan kardjn tmdan ziyade işe bakılsuı. Bu müra u fikirde olanların izahlarına göre. azılara gerekli eklerle Bakanlıktan bu Kimse üstüne alınmasm.. Bizim iane Nusaybin arasmdaki istas Kastamonu arası naküyatı durmuştur îazırlanan bu tecavüze karşı vuku bu Çobanbsy deleyi yaparken, kajTiağını içtlmaî kontak drlavısüe hasıl olacak serare, işlerle ilgili olarak teşkilâta yollanan toplayış şeklimiz de acayibdir. Devlet r onlar bütün Suriye ulaştırmasma kaacak mukabeleleri önlemek mi?. İzmir tütün tüccarı bugün iktisadî şartlarda bıılan bütün âfet anmda ben?in gibi bir msdde bu reya muameleye esa3 teşkil eden kâ dairelerinde hamiyet vesilesile satılan atılmıştır.Ömer Rıza ÖOĞRUL bu iane pullarını, memurlann kimseya lerle beraber aynı zanıanda vereme .mdugu takdirde bir iştiale ve binnetice ıdlarm suretlerinin de eklenmesini, bir toplantı yapıyor sormadan şakır sakır makbuzlara, k â G Bu hususlarm ilinize bağlı bütün Suriyede yeni kolera vak'alan •angma serjefciyet vcTrbüir. Yahud da. karşı savaşmış oluruz. İnanrnazsanız* Beden Terbiyesi Genel Şam 24 (a.a.) Sağlık Bakanlığınİzmir 24 (Telefonla) İzmir tütiir. bekîeyiniz: Dediklerim olsun, yurdu elin çıplak bir tarafından ecreyanın kuruluşlara ilk vasıta ile duyuruhna ğıdlara şuna buna yapıştırrtıklan, btt yüzden bir sürü şikâyet olduğu da hesmı önemle düerim. Müdürlüğü bütcesi dan bildirildiğine göre, son 24 saat için tüccarı yarın Ticaret Odasında bir toonıuzda verem salğmından eser kalasa orlukla geçmesi gibi bir vaziyet hatıra pimizin malumudur. Bunun da ortadan Ankara 24 (a.a.) Beden Terbiyesi de koleradan üç kişi ölmüş ve üç yeni lantıya davet edilmişlerdir. İçtimada An;elebilir. kalkması lâzımdır. Bir tahsil gubesi, bic karf. konuşmalarında hazır bulunan fz ben dc işte buradayım. Genel Müdürlüğü bütçesi komsiyondan vak'a kaydedilmiştir. ttfaiyenin merdiveni yok muamele bürosu memuru satacağı pulmir tacirleri heyeti bu müzakerelere daçıkarak gündeme alınmıştır. Yeni bütçe NAÜİK NADİ Yançın dolayısile itfaiyenin geç geldan ondalık alacak diye sahibine sorile beden terbiyesine 245 bin 600 lira ö 9 kişi Türk vatandaşlığmdan ir izahat vereceklerdir. Alınan maluma:fi de ik>ri sürülmüştü. Itfaiye mümadan iane pulu kesemez. Biliyorum, ta göre Ankara toplantısı tütün müsdenek verilmektedir. çıkarıldı ürü, bu münasebetle izahat vercre*. Bir miüetvekilinin dokunultahsiüeri bakımmdan hiç ds ümidli sabu sözüme karşı: Baştnraf: 1 mri ;chUede Anks.ra 24 (Tekfonla) Izin alma yılmıyscak neticelerle sona ermiş*ir. Anadoluda kar :erdilerine saat 18.15 te ihbar vâki olEfendim, i? sahibleri istryorlar. diiçin li'âunu ve itfsiyenin 18.30 da vak'a ye nuna göre, siyasetle bilfiil ne dereceye ye cevab devlet Bunda Ege müstah?ilinin lâyıkile temsil mazlığının kaldınlması Karamân 24 (a.a.) Dün akşam şeh an kcndi isteklerile yabancı verilecek. Yalandır. I j sahibkadar meşgul olabileceklerini sormuşlarrimize mevsimin ük karı düşmüş> karın abiiyetine girdikleri anlaşılan ve gene edilememiş olmpsmm da payı vardır. leri mcmurlara: Ankara, 24 (Telefonla) Zonguldak inde ça'ıçrnalarına baçlamış olduğunu dır. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Hıfzı yıldan fazla süre içinde konsolosluk Ankarada E?s tütün piyasasjnın 3 ilâ 30 irtifaı 3 santimi bulnruştur. Aman azizim, rica ederim. Sizda milletvekıli Nuri Turhanm, milletve. ve elden fpld'ği kndar çah'=ıldı§ını *öy Veldet, dün kendisile görüşen bir arkaarımıza müracaat etmeyip kayıdlannı ocak arasında açılmasına, 948 yıhnda Erzurumda liyerek demiştir ki: İane pulu varsa şu benim kâğıdıma yakilliği dokunulmazlığmm kaldırıltıası daşımıza, böyle bir takriririn verildiğini, Eızurum 24 (a.a.) Ükbahan andı raptırmıyan 99 kişi, Türk vatandaşli tütün ekiminin tahdidine ve reko'.tentn j pışrırm, demez. Böyle demeyince m e « Ihbarın, bize geç yapılmış olması ran havalar ansızın bozmuş ve dün ak nd3n çıkarıldılar. Bunların 11 i Türk, simdikinden aşağı düşi'rülmesine karar hakkmdaki Başbakanlık tezkeresi, Ana •nuhfemel olabiiir. YetistiŞimiz zamnn fakat henüz profesörler kurulundan geç murlann pul yapışürmalan resmî n ü mediğini söylemiştir. ise Musevi, Rum ve Erme verilmiş, harice kredi ile tütün satılma ı yasa ve adalet komisyonlarmda kurulan alevler, bütün çatiyı kaplamış. haftâ şamdan itibaren yağmağa başlıyan kar iğerîeri fuzlarmı bir nevi Istismar şekline gi Universite tedris heyetinden yetkili bir sına müsaade edilmesi istenmiştir. I karma komisyona havale edilmiştir. idirîer. 25 santimi bulmuştur. çatmın Anafartabr caddesi tarnfındaki zat, bu hususta, arkadaşımıza demiştir rer. Bunu da resml vazifelerin selâ meti ve memurlarrn Is sahlblerile m ü ki: nascbetierindeki ciddiyet bakunındaa Kalkıp pencereden bakmağa cesaret «CUMHURreET» in Tefrikası: 1 2 Ne kadar zaman öyle kaldık? bilmem. öevriye gecesiydi. Bu münasebetle B<>« Takririn verilmesine saik olan meedemiyordum. Otomobil durdu. Ayak Gittikçe yaklaşan bir motosikletin gü dia dostlarmı davet etmiçti. B?sık tabfcnh sele, C.H. Partisi Büyük Kurultayma Is kökünden yasak ermelL Her cemiyet seslerini bahçede ı sonra koridorda takib rültüsü silıri bozdu. Tekrar otomobi'e >em«;k odası iki lüks lârr.basile aydın ; a tanbul delegesi olarak istirak eden ve kendi hüneri, mensublarmm gayretile ettim. Oturduğumuz muayene odasının bindik ve eve gelinciye kadar artık kn tılmıştı. Sofranm kolah boyaz örtüsü 'is daha sonra Parti II Başkanlığına seçilen para toplasm. Ve nfhayet, Verem Mü cadelo Cemlyetinin de senenin m u a y i kapısı sert sert vuruldu; ve birden ar nuşmadık. tünds kristaller parhyordu. Votka ve Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerimin vaziyen bir, iki giinü postanelere verilen ıdırîa kadar açıldı; o!.. İçeriye girmeden yetidir. Yeni Universiteler Kanununun mektublara pullan yapıgtınlsın. Çılgm gibiyim. Akşamdanberi bu sah şarablar kcfaları biraz dumanlatnıştı. I bir saniye ejikte durdu. Evet, bir ilâh Bsdia: 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası şöyle neyi yüz kere yaşadım. Mektubumu okur Hemseriler! Şu bir kaç «tırla îhtigibi, bir kuvvet, bir kudret, genclik ılader: «Ancak belli çalışma saatlerinden yacını izah ettiğhn savaşm azametial okumaz yırt, Nükhet: senden başka bi Mösyö Yensen, dedi; bu kızlar hahı. Meğrur bir ilâh... Doktor hayretla: hsftada sekiz saati aşmamak ve Univer anlamak için bütün tanıdığmız ailelere risi bunları öğrenecek olursa utancr.n kikaten güzel mi? Ferid Bey, bize ailesınden bahseder; temiycrum. Hayatım:2in büyük bir kıs Hoş geldiniz Ferid Bey, dedi; bu ne sitedeki görevlerine dokunmamak şarti sorunuz. Yirmi sene zarfmda ya bir dan ölürüm. Benim mektublarımı kirrıYayalar 2<öyü önür.deki küçük istissürpriz böyle!» Kapıdan gelen soğuk küçük yeğenlerinin resimlerini gösterir, mı uykuda geçiyor. Yazık! Daima uyaseye göstermiyeceğine yemin etmiştin. yon binasının inşaatır.da ça^ışan B'.'l le ilim ve uzmanlıklanna uygun serbest verem kurbanı vermlş veya bir taneonlann yaramazlıklarını anlatır. Zaval nık kalmak, tam şuurla her dakikamız hava, yanan yüzümü yelpazeledl işleri yapabilirler». sinl vermeğe hazırlanmjstır. Afet bügar usta, Dimitri. bir aydanberi ailelmın hasta bir ablası var. Galiba ve dan istiıade etmek kabil olsaydı! Hayat Yarım saat kadar konuşruk. Daha doğ Verdiğin EÖ;Ü unutma. Buna göre Fahreddin Kerim, haftanın rem. Çok üzülüyor. Biz onu teselli et çok güzel. Uykuda kaybedilen saatlere rusu doktorla Ferid Bey konuştular. Ben Gözlerini. yanaklarını, saçlarını çılgm sini yanına getirtmişti. Çok şişman, t o sekiz saatini muayenehanesinde hasta yük, elhnizde silâh küçük ve gayretimiz de gülünç denecek kadar zayıftrr. meğe, avutmağa çalışınz. Çok sakin, acıyorum. yalı saçlı karısı ve iki kızile köyde bir susuyordum. «O buraya tesadüfen gel buselerîe öpmek isterim. Fatma.» tedavi etmekle geçiriyor dersek; Partide çok samimî ve çok güzel bir gece geçimedi. Burada olduğumu bilerek beııim Nükhet bu son mektubu hiçbir zaman eve yerleşmişlerdi. Kızlar gene, neçpli çalışacağı saatler ve partile ilgili mesa Hele b a zayıf gayrete de böyle çelmeNükhet bu akşam, kalbim dünyamn için g«ldi> diye düşünüyordum. Ve bu ririz. eline alamadı. Ertesi sabah. onu Fatma. ve serbesttiler. Dimitri usta çok ikraıncı isi, kanunun mevcud maddesi ile kabili ler aülırsa vann düfünün felâketi!. bütün miskin, küçük hislerinden tecer düşünce beni sarhoş ediyordu. Vereme karşı böyle savaşümaz» Böybir avuc kâğıd yığmı halinde sobaya attı. idi. Civardan geçenleri bir kahve iç!r<? telif değil demektir. Profesörler KuruluAra sıra toplantilar olur. Pazar akşarüd etmiş. Bu akşam bir başka insamn mı Yensen'lere davetli idik. Yalnız bizTelefon çaldı. Ablam gecikmememi Böyle yapmakla ne kadar isabet etti den bırakmıyordu. Bir müddeftenberi de nun profesöre iki vazifeden birini tercih le savaşılırsa mağlubiyet muhakkak ve haj'atını kurtarmak için kendimi tehlimukadderdir. Allah, cümlemizi korusun. ler ve Ferid Bey. Yemekte hepsinin ısğini kendisi de bilmiyordu. Bir müddot «Yayslar» daki usta ailesi dedikodun hakkı vereceğini umuvorum.» * keye atabüirîm. Bütün varımı yoğumu tenbih etti. B. FELEK rarile ben de bir kadeh şarab içtim. Çok tenberi Fatmadan gelen maktubları Nük ra, şıkalara mevzu oluyordu. Otomobilde beraber dönerken bir ara neşelendik. Geceyarısı otomobilde şar bir fakire verip soğukta aç kalabilirim. Ferid Bey bana döndü. Mağrur gözle het tembel tembel kocasma yaslanarak Mösyö Yensen hiç görmediği Bulfar Bu akşam en büyük fedakârhkları, en Dün gece iki yerde yangın oldu Fırtına, İzmir körfezinde kılar söyleyerek evimize döndü>.. rinde ilk defa gördüğüm tatlı bir ba okuyor, ve gene doktor: «Senin sevgili kızlarınm güzelliklerini övmeğe başladt: cüretli hareketleri yapabüirim. Ne çılDün gece saat 21J.0 da Sultanhamam Bon noui, şekerim. Uykum var. Yataarkadaşm oradaki mühendise adamakıllı kışla gülümsedi. Akşamın kurşunî tülbüyük zararlar yaptı ğınım! Değil mi Nükhet? İnce uzun boylar; mütenasib, fevcaddesindeM Saidiye hanı üçüncü kağıma girmeden evvrel bir kere karyolaabayı yakmış» diyerek kalın kahkahaIerine bürünen aşağıki vadiyi gösterekalâde birer vücud. Süt gibi beyaz air Bugün öğîe yemeğinden sonra hasta rek: İzmit 24 (Telefonla) Dün geoe sa ünda bulunan 24 numaralı bobin, makamın altma bakacağım. Geçenlerde amesile odayı çmlatıyordu. ten. Buk.eli saçlar; harikulâde gözler. baha karşı çıkan lodos fırtınası Izmit ra mağazasından bir yangın çıkmıştır. leden biri bir arkadaşmı bıçakladıktan neye kadar yürüdüm. 5 G kilometre Şu manzaranın güzelliğine bakın, vm Hele o gözler, görülecek şey doğruîu: körfezinda büyük hasar yapmıştır. Fır Yahya Uçeve aid bobin deposu tamamisonra kaçmış: hastanenin kapısını açık bir şey. İhtiyar doktor beni kaç zaman dedi; inip seyredelim mi? Derin, insanı mıknatıshyan büyük j'eşil tına, Ereğli vapur iskelesini söküp at le yanmıştır. Bunun altma isabet eden Mösyö Yensen: dır davet ediyordu. İki, üç saat çene fcularajc içeriye dahnış; ve bütün geceCevab beklemeden şoförün omzuna gözler. mış, bu iskelede demirli bulunan Alçam, Hulusi Damar ve Pizante kardeşlere aid yi «linde bıçakla hastalardan birinin ya çaldık. münakaşa ettik. Artık akşam o Yayalar köyündeki güzel madmadokundu. Yolun kenarmda hiç konuşEreğli ve Alpay motörleri parçalanarak kumaş ardiyesinde de bir miktar kumaş tağı altında geçirmiş. Bunu haber al luyordu. Ben tekrar yürüyerek dönmek Muhasib Cevad Bey: zellerin sıhhatine içiyorum, dedi; karıkaraya vurmuş, altı balıkçı kayığı ve bir yanmış, diğer kumaşlar da kavrularak dığımdanberi korkuyorum. Hakkım yok istiyordum. Fakat Hilmi Bey bırakmı madan durduk. Aşağıdan derenin şml smdan korkmıyan varsa kadehini kal Yok canım, dedi; ufaktefek iki kaUzakta, bir dırsm. yor, köylerden birine kinin götürmeğe tısı bize kadar geliyordu. sandal batmıştır. Maddî zarar çoktur. işe yaramaz hale gelmiştir. mu? Ne de olsa dağ başmdayız. 1 dm. Hiçbir fevkalâdeükleri yok. toz bulutu içinde bir koyun sürüsü Kögiden hasta otomobiHni beklemekliğim Nüfusça zaj'iat yoktur. Fırtmanın şiddeBu yangınm söndürülmesile meşgul o^ Allah rahatlık veiiin, müstakbel küBediaya döndü: Bir kahkaha koptu. Ferda: için ısrar ediyordu. Birden, bir korne seler köyünün yolunu tuttu. Ferid Bey tinden körfezde münakalât sekteye uğ lunduğu sırada, saat 22,20 de Çarşıkapt çük annecik. bana doğru eğildi; sadece: Malik Beyi son zamanlarda sık sık Cevad Bey, diyordu; demek ki siz ramış limanda tahmil ve tahliye işleri Yeniçeriler caddesinde de Iplikçihan • Fatma sesi duyuldu. Bizim otomobilin kornesi. Unutulmaz bir akşam, dedi. istasyon binasının civarmda dolaşırken ae Dimitrinin kahvesini içtiniz. Çabuk, durmuştur. Belki enişteındi. İşten dünüyordu. Belsokağında Nusret Mucula aid iki katlı 5 ki de ablam, beni almağa gelmişti. Fa Fakat gözleri neler söylüyordu, bilsen görüyorlarmış. Bilmem ama, ben sızin kâğıd kalem getirin. Hanımınıza yaz3Fırtına, karada da hasar yapmış, ev ahşab evin alt kaündaki marangoz dükSevğili Ntikhethn; yerinizde olsam içime bir şüphe girerdi. cağız. Gece sait 12 Hoıkes odasma çekilcli. kat kalbimin çarpmtısından onlar olma Nükhet! • lerin kiremidleri uçmuş, camlar kırıl kânından yangın çıkmış ve neticede büKalbim çarpıyordu... Ve korkuyordum. Malikle Bedianın evkndiklerinin senei (Arkan var) tün bina, tamamile yanrmjür Ben sana yazıyorum. Bu gece yatmak is dığını anladım. mış, bir çok ağaç devrilmiştir. Kukla Yuüan hiikumeli Yunan çetecileri bir kukla hükumet kurdular Yıldırım kararı Bizim bildiğimiz Büyük Millet Meclitinden, gimdiye kadar, kolay kolay ne karar çıkardı, ne kanun. Toprdk Kanunu mu, herhangî bir utnum müdürlük ihdası mı, Matbuat Kanunu mu (Ah.. O Matbuat Kanunu!) hepsi encümenden meclise, mecîisten encümene mekik dokur, aylarca, hattâ senelerce sürüvcemede kalırdu Bu bakımdan, geçen gün, millî inkılâb tarihimize geçmeğe değer bir hâdise oldu: Büyük Meclis ilk defa olarak bir günde, bir celsede tek bir müzakerede çabucak bir karar verdi; inşallah bundan sonra hep böyle olur, diyeceğim ama diUm varmıyor. Çünkü o karar milletvekülerinin kendi maaşlanna zam karanydı! D. N. Milli liltlm Bakanlıiı yaıtgııtının tahkikatı Baştarafi 1 inci sahijede burnuna da sirayet etmişti.> dürlüğü idl Umum müdürlük, 4 yıl ön Dünkü yangında görülen hazin bir ce Ulaştırma Bakanlığmm da bulunduğu manzara da, Ankara itfaiyesirün bir yeni binaya tasmdıktan sonra Meslek o merdiveni olmayışıdır. Itfaiye eki kulu ittihaz edilmişti. Bu okul. Eski mı sebebden, binanın damında başlıyan şehire taşmacaktu". Binada ilk hazırltk yangmı karşıîamak için ciddî zorluklara lara başlarunıştır. uğramışlardır. îtfaiye müdürü bu münasebetle demiştir ki: Milli Eğitim Bakanının Meclistekj « E§er bir merdiveninuz oisaydı izahatı Millî Eğitim Bakanı Reşad Şemseddin çatıya da çıkabilirdik.» Tahkikata devam edilmektedir. Sirer, bugünkü Mecliste yangın hakkmda Şehrimizdeki teessür izahat vermiştir. Oturum açıhr açılmaz Ankara da Millî Eğitim Bakanlığı bikürsüye gelen Reşad Şemseddin Sirer dün saat 18 de Ankara Üniversitesi se nasınm tamamile yanması, şehrimiznatosu toplantısmda hazır bulunmak ü de, bilhassa Millî Eğitim ve Üniversite zere Bakanhk binasmdan ayrıldığını muhitlerinde büyük teessür uyandırmışsaat 18,15 te yangınm kendisine haber tır. Millî Eğitim Müdürlüfünde yetkili verildiğini ve 18,20 de binaya gittiğini bir zat şunlan söylemiştir: anlattı. 4 duvarı kârgir ve içi tamamile < Zararımız maddeten ve manen ahşab olan binanın nasıl yandığını izah çok büyüktür. Yanan evrak arasında etti J3akan sözlerine devamla dedi ki: mühim dosyalarımız bulunmamakla € Kitablıktaki kitablar ve siciller raber, normal surette cereyan eden yanmadı. Yalnız zat işlerindeki tekaüd muhaberat mevcuddur. Bunlarm tekrar evrakı ve diğer bütün dosyalar. maalesef Buretlerinden yenisini çıkarmak imkâziyaa uğradı.» nı vardır. «Millet sağ olsun» Istanbul Üniversitesi genel sekreteri Bakan, binanm, esasen her an böyle Ferid Zühtü Örücü, yangmda kül olan bir felâkete uğramasından korkulur evrak arasında Üniversiteye aid mühim halde olduğunu, zaten Ankara valiliğinin bir evrak mevcud olmadığını söyliyerek de, bu sahanm meydan haline getiril demiştir ki: mesi mukarrer olduğundan, kendilerini < Günlük bir kaç evrak bu arada çıkmağa zorlamakta olduğunu, fakat yanmıştır. Bugün, kaybolan evrakın maalesef müsaid bir bina bulunamadığı suretlerini çıkarttırdım, bunlaıı yeniiçin çıkılamadığını kaydetti. den tanzim «derek Ankaraya göndere. Hâdiselerfln Verem karşısında öotgrenler, deoeme asüan fibi teşhis vasıtaları arttıkçı meroleketimizde verenun ne büyük bir tahrib sahası işgal ettiğini, nasıl bir âfet haline geldiğini görmekteyU Doğrusunu söylesnek lâzım gelirse, h limizde bu amansız bastalığın ancak bas. langıcda tepeleneceğini bümemezlikten gelen bir vurdum duymazhk var. İstan> bul gibi memlcketin en kalabahk, e n | münevver ve şüphesiz en zengin b i r l şehrindc Verem Savsş Cemiyeti admdaki iyi niyctli, fakat zayıf cemiyetin topr' ladığı para yüı: bin lirayı bulamamak' tadır. Dikkat edijor musunuz? Yüz bia krayı, bir kösk bedelini bulmamaktadır.Ben çoktandır bizim memlekette şeikat ve insaniyet hislerinin zenginlikle makus olarak eksütmekte olduğunu esefle müşahede etmckteyim. Gerçi fakire, hastaya ve alile yardım eden, haı j ı r cemiyetlerine iane veren mürü v~>et sahibi hemşerilerimiz yok değildir; fakat bunlara daha ziyade orta halliler araıında tesadüf edebiliyoruz. Vereme karşı Balkanlardaki olaylar İranda durum karışık Çinin yeni Anayasası bugün yüriirlüğe giriyor Trumanın Noel nnfku karşı tedbirler Fahreddin Kerîm ve Üniverslfe DAĞLAR BLiNiRKE l
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle