24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CfMHUKİYET 25 Aralık 194? Meclisîe çok gürültülü Milletyekülerinin ve hararetli Mr toplanfı maaşiarı ve köyiii Baçtarafr İ inci sahifede ıokratlara göre, müzakerelerin cuma ünü başlsması iç tüzüğs aykındır. Zira ütce encymeniRİTi raporu, teamüle göa 7 gün ervelden dağıtılmak lâzım gerken, ancak pazartesi günü dağıtılmıj 8 gtbıdenberl bütün »eylrcileri hayrette bıralom LASSİ ve înaan beyinli köpeklerln LADDİ •msalsiz filmleri Nuri Kdninin. bu otummda kür3Üden Baştarafı 1 inci sahifede fakat hiyanete asla... Çünkü b u memSenenln şahoseri indirilmssini cya koydu. Sol tarai (yani leti de bu savaşa katılmıştır. Istanbul leketin istiklâlini bütün hürriyeüerin CJî.P. liler) kimHen kabul edince OsUniversitesi Talebe Birliği bu mücade üsıünde tutanlardaruz.» man Nuri kürsüden indı. Bu sırada demokret mületvekillerinleye kaülan ve kendiaile işbirliği yaDemakratlarcn mnkabelesi dsn Fuad Köprülüden toplantı münapan bütün arkadaslannı selâmiar.» BİR HAFTA DAHA GÖSTERÎLECEKTİR. Bu sırada Emin Sazak ve Ahmed VeDündar Kalyoncuoğlundan sonra sebetile Talebe Birliği Reisiiğine gelen ziroğlu: a. kürsüye Talebe Birliği Başkam Rehâi bir telgraf okuıunuştur. Bu telgrafta Fuad Küprülü, bazı maniler yüzünden Yılbaşının neşesine lâyık şehnne pıograra C.H.P. 11 milletekillert ise, bütçenin « îîüdafaa hskkı vardır.» diye bağıIslâm gelmiş ve demiçtir ki: toplantıya katılamadığını bildiriyordu. celeye getirilmesinin bahis mevzuu o nyorlardı. Emin Sazak kürsüye gpldi < Huzurunuzda Millî Türk Talebe MUyonlarm bir harika yaptığı Telgraf okundulctan Eonra Rize milletartuyacağinı, zira miizakerelerin yıl ba geçen yılın bütçe müzakeresindeki «psiBirliği adına konuşuyorum. Bir müdKudrptlerin büyük aıamet kattığı vekili Fahri Kurtuluş heyecanlı bir •iia kadar bitirilmesi keyfiyeünin, an kopat> hâdisesial hatırlattı: dettenberi muhtelif dernekler kongreDünyanın »n büyük film admı verdigl konuşma yaptı. Fahri Kurtuluş, milliak bir temenni sayılacağım, yoksa hiç ı Yine tni aynı şeyi yapmak istiyorlerinde üzerinde durulan ve matbuatyetçilık hakkındaki düşünce ve fikirimserin, mıizakereleri tahdid niyeün sunuz?> dedL ta hararetli aklsler uyandıran bir k o belirterek dedi ki: e bulunmadığ'nı belirtiiler. Ayrıca, 7 Feridun Fikri: « Gümrükten mal k«münizm meselesi vardır. Insanhğı, hür€ Bizim düşmanlarımız vatan nedir ünlük müMetin, sadece bir teamül ol çırıyorlar, denmez. Emin Bey,» «İNCENDİARY BLONDE» rîyeti tahdid ve tehdid eden bu ideolobilmiyen, aile nedir tammayanlardır, ıığunu, iç tüzükte «7 gün içinde» denilH L T T O N A R T L R O d e C O R D O V A'nın ji karşısında Millt Türk Talebe BirliğiEmin Sazak. Demokrat Partl göriişüyani komünistlerdir. Onlar^milliyetçiiğini, ka'.dı ki pazartssi günü dajhtıla nü müdafaa etti ve sörlerini bitirirken: nin hassasiyetini ancak bir iftihar vesibüttin dUnyayı h a y r a n e r e n e n güzel filmi lerin, yani sizin en korkunç düşmanıııi, çadece umumî roülâhazaları ihtiva lesi olarak kabul ederiz. Bu topluluk, < Kullarulan tablr ne olurs* olsun, larmızdır.» Bu akşam L  L E ' d e den rapcr olup, asıl liste ve cedvellerüı her halde bir gözden kaçırmak vardır> bu tezahürat Türk gençliğinin nasıl bir Fahri Kurtuluş konuşmasına devam •aktinde dağ:tılmış bulunduğunu ilsr bölünmez bütün olduğunun en bariz dedi. ederken, bir hitabede bulunmak tiürerek. muvakkat bütçe yapmamn mtsalidir. Çok yakında umumî efkâra Adnan Menderesin sözcülüP meseles. zere toplantıya iştirak eden Hamdullah nuhzu' ı Hrmdan bahsettiler. bu mücadelemizin gayesini bildireceBaşkan, teklifi hakkında yeni bir aSuphi Tannöver hatibden müsaade ağiz.» Müzakerelsr sırasında şiddetU < Ocak 1948 Saat 31 d* çıklaraada bulundu ve: larak, salonun pek sıcak olması yüzüngurülrüler Talebe Birliği Ba^kanından sonra den rahatsızlandığını, konuşamıyacağı< D. P. nin sözcüsü olarek tellkki Istanbul Gazeteciler Cemiyeti adma nı ve 15 gün sonra aynı mevzuda .koBu hususta söz alan hsr iki tarafa ettiğimiz Adnan Menderes, göruşrrelemuharrir arkadasımız Bahadır Dülger nuşmak üzere toplanüdan ayrılacağınt nsnsub milletveküleri, asabî bir şekilde rin çarşambaya başlıyacağıru duymuş, konuşmuf, ezcümle şunlan söylemiştir: söyledi ve salondan çıktı. rumakaşa etfekleri, Başkanlık mevkiin bir konuşma esnasıcda buna itiraz etMEVLlD Biletler Sinema gişesinde satılmaktadır. €Komünistler, milliyet ve tarih şule bulunan Feridtın Fikri Düşünsel de ti. Lâkin müzakerelerin cuma gütıü Rize milletvekili Fahri Kurtuluş, koMeı+rum feraiz müdçrrisi Hacı Ahmed uruna sahib va malik olmıyan bir takım nu;masına devam ederek, komünizmle nı münakaşalara içtirak etiiği için mü başlamasmda bir mfchztrr olmadığmı Hulusi Efendinin oğltı v>e Leylâ Başarızavailılara daima kendilerini bir içti nasıl mücadele edilmesi lâzım geldiği» akerelerin, hsmen bütüa devarru tnüd ifade etti» deyinee Ahmed TahtakıbÇM»lek yüzlü, şeytan ruhhı olan ! BEDELİA rm kocası ve Cemal Başarırro maî ve iktisadî adalet davacısı olarak ni anlattı, bu hususta bazı iiim mües» letinee zaman zaman sıra kapaklan vu la aralarında münakaşa başladı. Buselerin sakladığı zehri sunan : BEDELİA merhum tanıtmıslar ve bu safdilleri daima al seselerinin çok kötü çalışüklannı, hat•uldu; z*man zaman bağrılıp çağrışüdı; Güzel el'.erile öliîm dağıtan : BEDELİA Ahmed Tahtaküıç: « Menderes, HAFIZ SÜLEYMAN TEVFİK BAŞARm datmıglardır. Komürıiztn bir içtimaî ve tâ bu kızıl davaya yardımcıhk ettikle•iyaset makamınm çanı mütemadiyen pahsı adına konuşmuştur.» MARGARET L O C K V O O D un u». vefatınm kukmcı günüme teaadüf iktisadî sistem değildir.» faldı; bir milletvekili kürsüden indirilen güzel filmi olan rini söyledi ve dedi ki: Ferid'jn Fikri: « Biz omı, Demok »den 26 aralık 1947 yarınki cuma günü ü ve reisle çetin söz düelloları oldu. Bahadır Dülger, komünlzmle mücac Adam asmadan, kan dökmeden bu rat Partinin sözcüsü olaıak telâkki t öğîe namazıru müteakıb Beyoğlunda AŞa Riyaset Makamtnın teklifi delede, nazariyeci olarak değil, realist davaya yardımcılık ve yardakçılık e diycraz.» camiinde merhumun m h u için Mev'.idi Gündeme göre ilk önce Iç Işleri Baolarak hareket edilmesi lâzım geldiği denleri bugün bulunduklan köprü başTahtakılıç: « Riyaset divanı, böy Şerif kıraat ettirilecegind«n akraba ve ni belirtmis, bir esirler ülkesi haline lanndan birer birer söküp atmanuz lâkan'.nm, Feridun Fikri Düşünselin at ya le bix indî telâkkiy* kapılamaz.» Bugün matinelerden itibaren A R Sinemasında dostlanmızm ve arzu edenlerin g«!megelen Balük devletlerinin, Polonyanın, zım dır.» nşlarına dair olan sbzlü sorusuna cevab Feridun Fikri: < Efendim telâkkl leri rica olunur. Macaristamn, Bulgaristanm ve Rumanırermesi icab ediyordu. Münir Hüsrev lerimize d« hâkim olamaısınız ya!» Bundan sonra Istanbul milletvekilBUGÜN MATİNELERDEN frîBAREN yanın komüniam tarafından nasıl bir lerinden Cihad Baban kürsüye gehniş Baçaru ailesl Göle, kürsüye gelip h a a r olmadığını bilBaşkan, riyaset divanının, h « Ud akıbete BÜrüklendikleıini anlatmıştır. aynl mevzuda bir konuşma yapmıştır. dirdi ve ocak ayının 12 sinde cevâb ver partiyi de diniemek vazifesile mükel * * * Hatib sSzlerine şöyle devam etmiştir: Cihad Baban, komünizınin Rumanyayı » f k için kendisine müsasde edildi. lef olduğuau söyledi ve sözlerinin so« Yüksek mühendis Hayri Aybar r e e?i< Bugün Yunanlstanda kardeş kanı nasıl rinsice blr plânla Istilâ etmi» olFeridun Fikri Dıişünsel, riyaset diva nunda, müzakereleTİn kâfi olduğunu i nin müteveffa büyükleri ve çocuklan 2 büyük film birden dökülmesinin tek sebebi, oraya komü duğunu bütün misallerile izah ederek Bumn, bütçe konuşmalan hakkmdaki leri sürdü. Tahtakılıç bıı hususta 8n«r ruhlarma Ithaf olunmak üzere 27 sralık nizmi sokmamak, b u kızıl kn%'vete esir demiştir kl: 1 S Î H İ R L İ K E M A N Paganinİ teklifini sundu. Başkan, mucib sebebleri ge olmadığma itiraz etti. Başkan, böy ctımartesi öğle namanndan sonra Beyolmamak içir.dir. Biz, komünistliği bu (The Magic Bow) c Bu toplantıyı 15 gün 3nce yapmış ni izah ederek yaptığı teklifte, sabahlan le meselelerde önerge olmıyacağını söy oğ1u tstiklâl caddesl Ağa cAmıinde Mevmahiyette gördüğümüz için ona düşBTEVTART GRANGER PHYLLİC CALVERT JEAN KENT olsaydık, Ankara Universitesindeki 9 da, öğleden sonralan 15 da, gece de 21 ledi Udi Nebevî okııttıırtılacaktır. Arru eden manız. Onunla boğuşacak, maddî ve hocalar rezaletine şahld olmazdık. de toplanılmasını muvafık buluyordu. 2 S A H T E K A T İ L . ( T ü r k c e sözlü) Ahmed Tahtakılıç: Riyaset diva akraba, dost ve lhvam dinin teşriflerı manevl kuvvetlerimizi kullanarak ona münizmle mücadele davası, Türk tnilAyrıca, yarm da bir birleşim yapılarak, nının fikirlerine itirazımlt var. rica olunur, CHESTER MORBİS hastanba<!a hevecanh büyük macera filmi karsı koyacağız. Bu mevzuda affımız, letinin bakası davasıdır.» fcaa ek bütçelerin görüş.ülmesini istiyorDikkal: Pazar günlori 11 den itibaren devamlı mntineler Feridun Fikri: « Neymi» onlar?» * * * müsamahamız, kayıdsızhğıraız olmıyaHatiblerin çok alkışlanan ve zaman du. Ahmed Tahtakılıç: « Müsaade edin caktır. Bu azim karŞASinda demokrasi zaman coşkun tezahürata vesile veren Semlh Lâtfl Kitabrvi Mhibl merhum BeAhmed Tahtakılıcm sözleri mîh Lutfinin ölumıl yıldonumün* tessduf de sdyleyelim.> davamızı İleri sürerek bizi fesadcı t e bu nutuklarmdan sonra yüksek t a h Hk olarak söz alan Kütahya milletveBaşkan: « Size, kifayet aleyhinde «J«ı 27 aralık »47 cunmrtesl gunü Bğle n»lâkki edecekîere t sözümüz vardır, o da sil gençleri de komünizm aleyhinde hekili Ahmed Tahtakılıç, Demokrat Par konuşuyorsunu*, telâkkisile söz veriyo mnzmdan tonra Talulrad* Racebpaca cadd«t sudur: Tenkide tahammülümüz vardır, ( yecanh söylevler vermişlerdir. Park »partimanmın S,7 dalreaind* merhutinin, yukarıda bildirdiğim tezini müda rum.> n »ziı nıhun» lthal »dllmek üzer* Mevlldı faa etti ve dedi ki: Tahtakıhc, müzakerelerin cumaya bas Şerlf okutııltcaktır. Kcndlsiıü wven akraba (One More Tomorrow) « Şayed milletvekülerine tüzükte lamasmdaki iBahzurları tekrarladı, re r« dostlarının tesrîfl"! rlc« olunur. * * * Ann SHKRİDAN Alexis SMTTH Denia MORGAN IORGAN I yazılı 7 günlük mühlet verilmezss, biz isin teklifinin, kendilerini «ahes> e gö Baştarafı 1 inei sahifede mez olmuşlardı. Burada birkaç ki^inin Merhum Dr. Aziz Fikret Derlen'in 5ler, bütçe üzerindeki fikirlerimizi, tek rürdüŞünü söyledi. Aralarında yer.iden Projframa ilâveUn: Prcnses EItZABETH'in düciin merasi ;imi tatnnmen I smda toplanmi} bulunuyorlardı. Ken üzerlerini aradılarsa da bir şcy bu!alümünün kırkmcı gününe tcsadüf eden liflerimizi ve isteklerimizi hazırbya söz düellolan oldu. RENKI.İ ve Tt'RKÇE i/.ıiılı (1000 metre) di'.erine verilen talimata göre^ saat 23 madılar. Ekip sefi: C.H.P. den Niyazi Akeu kürsüye geldl: 27/12/947 eumartesi günü öğle namazımayız. Hazırlayıp da huzurunuza geî Siz buralarını 20 gün evvel görten sonra Beyoğlunun muhtelif semtlediğimiz zaman ise o fasüın müzakeresi Eütje Komisyonurıun 50 gün çalıştığmı. m müteakıb Beyazıd camii geriflnde ririe dağılacak olan ekipler, bütün u se ıduuz dedi. Kutak kucak bı^ak ıcpbitmiş olur.> ber milletvekilinin fikrini orada löyledi mevlidi nebe\i okunup azlz ruhuna itmuma mahsus mahaileri, gazino, mey lardık. Ahmed Tahtaküıç, İç tü/ük hükümle ğlui, Demokrat Partililerin de,, C.H.P. haf edüecektir. Kendisini sevenlerin teşEkip çefinin bu izahına lüzum yoktu. hane, bar vesaire gibi eğlence yerlerini rine aykın hareket edilmed için bütçe lilerin de her kurus üıerinde durdukla rifleri rica olunur. kontrol edecekler, bu arada silâh ve bı Hakikaten alınan tedbirlerin, devamh Alacatınız nin vaktinde yetiştirümesi ksyfiyetinin rını anlattı ve Demokratlara dönerek: Eşi Sevlm Derlen çak araması da yapacaklardı. Saat tam aranıa» ve taramaların müsbet tesirleri mazeret sayılamıj'acağını söyledi ve ge « Şimdi meseleyi niçin lzam ediyor23 de zabıta ekipleri kendilerüse tahsis gözle görülür, elle tutulur bir mahiyet fekirse bir muvakkat bütçe yapılacağını sunuz? O müşterek çalışmalanmiz ne Teşekkür olunan cip otomobillerile mulıteUf is almışa benziyordu. Kasımpasa sokaklaBrlattı. oldu?» tikametlerde Beyoğlu Emniyet Amirli nnda bir müddet daha dolastıktan sonBiriiğimlzin 21 «rshk 1M7 tarihinde Feridnn Fikrinin heyecam Ahmed Oğuz da, ayni tezi müdafaa etğinden uzaklaştıiar. Kendileriııe re.fa ra Asmalımesçide çıktık. Maşallah biz Demokrat Paıtiden Hasan Dincer (Af Eminonü Halke%i salonunda yaptıjfi veli ti ve bütün milletin en hayatî mesele | kat ettiğim ekip de iki üç dakika son görmiyeli kırk yıllık Acmalutıescid, bir olân bütçenin müzakeresinde her nokta yon) ve C.HP. nden İsmet Eker (Ço toplantısında, ınUaflrl«imiıi a^irlamak ] ra bir ciple yola çıkü. Kısa süren bir kokteyV salonları jve Amer^uuı barları Size hem kıymetli bir hediye kazandtracnk ve hem de ftizel blr . bizlere çeref vermeleri hıısusundaki üz^rinde duıulmasını iıtediğini ileri sür rum), partilerinin görüşlerini söylediler. yolculuktan sonra arabamız Dolapdere diyarı olmuj... Hemen hemen her bistadın inşasına yardıtr. edeceksiniz. ricalarmuzt, mukabilinde hiç bir sey taBaşkan, başka IÖZ isi^yen bulunmadıdü ve: nin çok çamurlu ve ıçıksız sokaldarm nanın basık tavanlı eski kötniulük ve « Uç gün içinde buna imkân yok ğını biîdirerek, evvel kendi teklifini «b etaıekslzin kabul etnvek büyüklüğüntt dan birinde durdu. Yanımdaki polis â odunluk bozuntusu bodrumu bir kokteren, meml^kethnizin en kıymetli oy« koydu, C.HJ?. liler kabul ettiler. Bu tur». dedi. mirlerinden birinin söylediklerine ba teyl salonu veya Amerikan bar.. §eküses v« saz sanatkârlan Zehrn Bilir, Sukıhrsa kanh zabıta vakalarına sahne leri gibi isimleri de pek acaib oîan bu Gümüşane millet\'ekill Hasan Fehmi sırada Ahmed Tahtakılıç, evvelâ «yknı zan Güven, İncl İtmirll. I.utü Giineri Fenerbahçe Eşya Piyangosu ile deneyiniz. olan bu sokaklar aynı zamanda her zevk ve eğlence (!) yerlerini dolasa, doAtaç (C.HP.), riyaset divanının teklifini tezin oy» lumılmasını istedi. Başkanla kemanl îsmail Okay, kanunî İsmail Şcnallahın gecesi sarhoş nağralarile çınlar laşa başımjz dörur.uştü. Hemen hemen dsîtekliyerek, yukarıda hülâsa ettiğim aralarında yeni bir münakaşa oldu. Blletler: ZEKİ RIZA SPOREL Magazasile bütün MtLLİ PtYANGO çalar, kemanl Refet İCTTIİTII, cümV>üş hepsi de sinek avlıyorlardı. Memurlardururmuş... Halk Partili milletvekillerirun tezdni ifa Celsenin başındanberi, heyecanını zapBavilerinde satılmaktadır. Kadri Şonçalar, darbııka Necdet Gez»nn birı bu kesadlık karşısında: Fakat hayret değil mi?.. Genel evlede etü. Ve müzakerelere cuma günü baş tedemiyerek münakaşV.ara lştirak eden karşı minnet ve şükran duyguları Hep Hacıağa avlanmaz ya dedi. rin bulunduğu Zibaya doğru ilerlerlanılmasmdan görüşmelerin tahdid edi Feridun Fikri Düşünsel, Tah*akılıcı ima mızı alenen arz^deriz. ken, büsbütün daılaşan bu çamurlu so Bazan da işte böyle sinek avlanır!.. leeeği ve mutlaka yıl başına kadar biti ederek: Faüh İG rrı ükokul Aile Birîıği kaklarda, sarhcşlardan etrafı sindirdiği Barıa söy'ediklerine göre, Beyoğlunun < Ksrar. yük«!c heyetlndlr, kt»difi tilece*i netieesiıun çıkanlmamasını bil1948 yıh yapım mevsiminda ortaklarımızdan ev yapttrmak veya onartmak söylenen semt kabadayılarından ziyade muhtelif yerlerinde bu tarzda yüzlerce * * * kadar söylesin.» deîdPce yeni bfr f:rtma dirdi .• koptu. Tahtablıc, rivaset makamını Eşim Hayriye Dnyıyı 17/12 947 tarl istiyenlere açılacak ödünç hesabîsrı için yeni yıl bütçesine bir büçuk milyon süpriintü tenekelerinin etrafında cirid kokteyl salonu varmış. Bunun sebebi, Kürsüden mdirilen mllletrekfll oynıyan kedilere, köpeklere rastlıyor bu kabil eğlence yerlerirıin diğer ickili «ind! hukümler> vermekle Itham etti. hinde Haydarpaşa Nümune Hastanesin ira konmuşrur. Bu tahsi^atm ileride her hangi bir şekilde arttırılmasma Osman Nuri Köni (DP.) : Feridun Fikri bunu r«ddetü. Tahtakılıç de güç bir do^umdan kolaylıkla kurta oktur. Odünç hesabı açtırmak istiyen ortaklarımızm bu durumu dikkate ala» dıık. Zibada. genel evlerin bulunduğu mahallerden daha az vergiye ve takyi€ Ruznameye meclis hâkimdir» diye kürsüye gelerek ısrarda bulundu. Bu ran ve bize bir kız evlâd bahseden Ni ak, statünün 15 inci maddesi gtreğince sıraya ahnmak üzere, dilekçelerini ge so!:ak da pek tenha idi. Sebebini sor data tâbi olu?u imiş. Bu Aır.erikan bar •öze başladt; «Ancak...» diye devam etve kokteyl salonlarından bir kısmını do« strada C H . P . Bralanndan, oy esnasrnda saiyemütehaFsısı Doktor Zekâi Tahir ekli belgelerle birlikte 15 ocak 194*5 tarihine kadar bağh bulunduklan ilçe dum: inek isteyince Halk Partili «aralardan bir hatiblere s8z veriletriyeceği hatolaüldı. Burska, asistan doktor Rahinıe Ataşa, urııUarına te=lim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müra Son alınan tedbirler, sarhoşlan, laştıktan sonra barlara uŞradık. Saat gegürültü yükseldl. Haüb joyle dedi: Baçkan: doktor Muazzez Dorrumana, doktor Ali faatlerin önce sıraya alınmış oîanlarıa dilekleri yerine getirildittçn sonra para kabadayılan olduğu kadar, bu tarâfla cenin birine geldiği için barlar faaliyet« Ancak, bunun üstünde Anayasa ve (56) (175.6) ra dadanan hovardaları da (!) sindirdi.. lerini tatil ediyorlardı. Fakat dikkat et« O da d o | r a y«! Aaıa ben kendi TJygura. doktor Reha Ozoğluna ve has kalırsa incelenebilece5i ilan olunur. yOzuk vardır.» tim. Bu dağılı; sırasında dumanlı kafa dediler. lerine, teJdiflerini izah için eöa veriyo talığı esnasında yardım ve şefkatlerini C H P . »illetvekillarinden bazılan, «rum.» dedi TahtakiUe teklifini •öyledi. esiraemiyen homşire ve hastnbakıcılara Genel evlerden birine girdik. Saz be ile bardan çıkanlar ve sağa sola yalpa tazrduklan yarden hatibe, Anayasanın Lâkln baakan, bunun ter* blr tekllf oi sonsuz teşekkürlerimi sıınarım. nizli, ürkek bakışlı üç günahkâr kadın vuranlar, caddeye ayak basıp da karsıbu iale alftkaa olmadığuu anlattılar. Osduğunu, vanh iayılamiy«cağrnı bÜdirebir ayağı tuğla parçalarile desteklen larmda polis ve jandarma devriyelerini Mehmcd Davı Beşiktaş Akaret!er Park karşısı Yeniyol sokak yeni ir.şa edilmiş tam Nuri Köni, vaktile Anayasaya ve iç rek oya koymakta mazur buranduâunn miş bir maltızın başmda oturmuş ısı görünce soğuk bir duş alnuş gibi bir konforlu 4 oda bir ho! apartıman dairesi kiralıktır. tüzüğe «ylan olduğu için reddedilen bir ileri sürdü. Tahtakılıç riyaset mai&mınıyorlardı. Bizi görünce ayağa kalktı ar.da ürpcriyor, uygun adımlarla evleriHpr gün içindekilere müracaat ıftekliftm bahaetti; 7 günlük mühletin a om gene indî kararlar verdiğmi ı5yledi; ÖLÜM lar. Soğuktan moraran ellerini hohla nin j'ollarını tutuyorlardı. «alblamıyacağmı söyledi Bu arada: Beyoğlu Emniyet âmirliğine döndüâü" Millî Reasiirans muhasebeclsi Adnan yeni çaüsmalar oldu. Neticed» Tahtakıya hohlaya ısıtmağa çahşan bu günah« Bütçe, demokrasinin anasıdır.» fik lıcm teklifini, başkan, oya koymadı vs Üstel'in valifîeM kâr kadmlardan birinin ayağı alçı için mvc. zaman saat ikiyi bulmuştu. Diğer e rini sürünce, C.HJ?. Eiralanndan yine riyaset divanının bütün teklifleri kabui kipler de kontrol vazifelerindcn biror de idi. Memurlardan biri sordu: BESIME USTEL Wr uğultu yükseldi ve: İkişer dönüyorlardı. Bana verilen malüolundu. Kız Gülizar ayağına ne oldu se23'12'1947 salı günü akşamı hakkm mata göre, geceki kontrollar nettcesinde, < Bunda da mı demokraai? Demoknin? «Git yerine otar. ohır ma?» rahmetine kavuşmuş*ur. Cenazesi . rasi ile ne alâkası var?» sesleri duyuldu. Ne olacak babacığım... Merdiven şu koca şelıirde iki sarhoş yakalanrnış, Bundan sonra Dr. Saim Ali Dilemre 25 12 19Î7 peprşembe günü ögle naraa4 b'çak bulunmuş. bir içkiH ga'v 3 hakOsman Nuri Köni, fikirlerini hülâsa 1 den düştüm, kırüdı. (Rize (DJ .), a y n ve mühım bir me zını müteakib Tesvikıye camiinrlen kalkında vaktinde kapatmadığı için zabıt Içte: Sonradan kulağıma usladılar. Meseleye dair konusacağını bildirerek EÖZ dıniarak Merkfzefendidekl aile mezar' Kuacaa, gümrükten mal kaçuır ğer Gülizar bizden utanmıj hakikaü tutulmu?. Bütün gece devam e<ten konistedl. Tam kürsüye gelirken, kendisine hgma defnedilocektir. gibi bütçeyi mürakabeden kaçırmak...» söylememişmiş... Zavallı bir kazaya de trolların bilânçosu buıHin ibaret. Güz»l daha evvel EÖZ verilen Hasan Fehmi ADeviet Denüryolları Ankara 2 nci İşletme Komisyonundan: der demez, hatib daha sözünü tamamlağil, belâya uğramış... On be§ gün evvel bir netice değil mi? Temenni ede!i>n, her tac da kalkmıstı 1 A;s?;dr adları va?ılı lol. nıotıi depolaıına 1/2,948 tsrihinden 31. j bir gece dostile saç saça baş başa kav gece böyle olsun. madan sagdan müthiç bir gürültü kopYenî SES Opereti Başkan Hasan Fehmiy« s & verdi. 12 '943 tarihme kadar şe!ec«k kömürleıirı v?.?onlardan boşaltılması ve istifı ga etmişler, herif G ü l k a n tuttuğu glFerdi ÖNER tu; eıra kapaklan vumlmağa başladı. Dr. Dilemre: vc Istif yerlcrinden makine tenderlerine veya vaı?onlara yükletilmesi işleri ka bi merdivenden aşağıya fırlatmış ve bu CHP. U mületveküleri: « Ne söyliyeceğiml bümeden git yeölüm pr.h zarf ustJHe ve ayn a y n eksiltmeye « Sus!» suretle kızın sol bacağı ktrılmış... rine otur; olur mu?» dive itiraz etti. 2 Kiimürîerin miktan ile muhammen bedel ve geçid inancaları, ihale « Yok öyle şey!» merhum Cevahirt Zad« Tüccardan Gülizarla, günahkâr arkadaşlarını. Hasan Fehmi, şaluiinı alâkadar eden bir ve gün ve saatieri hizalarır.da gösteri'mi^tir, * Sbrünü geri «1!» Hüseyin Efendi kerimesi, Bay Abdullaguya zevk Ve sefahet yuvası diye açıi 3 EksU'rr.eleri Ankara istasyonunda 2 nci İşletme binasmda toplana lan ve «Genel ev» adı verilen, haddi üt Temiztaşın ve Arif Eynelin kardesl, diye bağırıyoriardı. Riyaset Makamuun sözo oevab verdikten »onra Dr. Dilemre S perdelik csk komisycnda yapslacaktır. .çanı alabildiğine çalınıyordu. Osman kürsüje geldl ve gece oturumlarından Revü Operet zatında ise bir çilehaneden başka bir Abdülkadir Karamürselin esi, Azâde .4 Ankara deposunun 402 kuruş, Karabük deposunun 214 kunış ve şeyi ifade etmiyen bu belâlı dört du Karamürselin halası yüksek ahlâklı ve Nuri, patırb arasında sörüne devam et sonra milletvekillerini evlerina götür j Yazsn: Çspkırı ve Çat3U|7i depoların.n dı. 18C kunış mukabilinde şartnameleri Ida var arasında bırakarak oradan uzaklaş f.'ziletile muhitine kendini sevdirmiş olan mek isüyordu. Başkanla aralarmda jcy mek için ctobüs temin edilmesini ve ' Beliğ Sclbnü bunlarm ürerine nereye gideceklerini j rcmn Ankara ve Sirkeci vezneierinden tedarik edihr. le bir muhavere geçti: Bayan FERHUNDE EYNEL ük. Bundan sonra diğerlerini dolaştık. HER AKSAM Başkan: « Gümrükten mal kaçırmak tildirir levhaların asılmasını, bu suret j 5 Iîtekülerın k?n«nî vesikalarile geçici inancalanm ve tekliflerini havi Onlar da Gülizarın bulunduğu çatı a l Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cena20.30 da le kendilerinin, çamur içinde eve döntabirini kullanam«Min»ı; »örunüzü geri zarflarını eksiltnıe s;ıatlerinden bir saat evveline kadar komisi'ona vennelerı tından farksızdılar. Yalnız bu evlerden zesi bugün saat 11 de Kadıköyünde SöGeneî ı m ı Ü7erine bir haftn mslerine mâni olunma?mı istedi. ahmz.» veya muayyen saatten evvel komisyon eline geçecek tarzda iadeli taahhüdlü birine o gece mihman olan bir hovarda ğüdlüçeştne tramvay güzfirgâhında bulutemdid edi!mi«tîr. Başkan da kendisine: MilletvekilleriOsman Nuri: « Kendimi mfidafaa eoiarak pr>?«a ile (ş^ndermçlon. (17237) da saldırma bulundu. Sonradan öğren ran Elmalıçeşme sokağmdaki 28 No. ll Matin^lor: Cumsıte'i Pazat nin bütün esbabı istirahatlerinin temin deceğim.» Beher tonun dim ki bu beli saldırmalı ad.ım, fabişe hanesinden kaldırılarak namazı öğle vakÇarşamba HALK Matinesl Feridun Fikri: « Bvvelâ s8zünuzü olunacağını vadettL Dtpn Miktan muhammen GPÇÎCİ îhale gün ve hamiliği yapan aylâklardan biri imiş... Kadıköy Osmanağa camünde kılındık»t l^te. Tı!: 493*>fl geri alınız.» Mecliste gbrüşül^cek sözlü sorular isrn; {on bedcli inancası saatleri Saat 24 te Kasımpasaya geldik. Bazı tan sonra Karacaahmeddekl ebedî istiOsman Nuri: < Almıyacağım, cevab Ankara 24 (Telefonla) Denizli milB^a'.tma Yiıkleme kenar köşe semtlerdeki meyhaneler ka rahatgâhına tevdi kılmacaktır. Ulu TanTereceğim.» letvekili Eeşad Aydınlının, komünıst Kıs. Krş. Lr. Krs.. psnmış, sarhoşlar da ortalarda görün rıdan rahmet c"ileriz. Feridun Fikri: « Sözünüzfl geri slı faaliyeüerini önleyici ne gibi tedbir a6/1/1948 sah ;aat Ankara deposu 75000 Tıffi 79,35 5260.63 Geçen yılbaşı çekilişinds lmdığuıın açıklanmasma dair Başbakannız.» 16.00 Osman Nuri: < Almıyoruıa, lzah ede lıktan. Cihad Babanın, devletçe satm a6/1/1948 273O.GO sah saat Jankırı 67,07 23,95 > 40000 lınan Şiıketi Hayriyenin emeklüeri ceğim.» * İG .30 CJI.P. H mflletvekülert mütemadiyen: hakkında Ulaftırma Bakanından, Said « Sörünü geri al!» diye b«ğırar«k a Azmi Köksalm, Avrupanm mııhtelii 7/1/1948 çarşamba 3208.50 KPra^ik » 79,35 400O0 27,(30 büyük ikramiyesi ra kapaklannı vurmakta devam ediyor memieketlerinde kamplarda buiunan \ saat 16.00 Belediyemiz katma bütçesile idare edilme'kte oîan elektrik şubemlze Mr lardı. Baçkaa, riyaset makamuun ihtan Tiirkler hikkınds Iç Tsleri Bakanında" mühendis veya yüksek elektrik mühendisi almacaktır. sözlü soruları günd?me almmıştır. ı ^atalağzı 7/1/1948 » 2730,60 xıa rağmen sözünü geri almıyan Osman 40000 çarşamba 67,07 23 95 1 Talibler arası^da bu gibi şehir elektrik işlerini re'sen Idare ve teesaat 16.30 ıübe" sahibi olanlar tercih edilİT. 2 Taliblerin. evrakı müsbiteleri ve istedikleri aylık ücret miktaruu Hraydı. bildirir dilekçelerile 15'l/943 gününp kadar Belediye Başkanlığına miiTacaatleri ilân olunur. (17739) En^faTfl/ı 1 ind sahı'ede Köylüniin iktidara geçniesi demek, gerçek halk hâkimiyeti d«roektir. D. Partir.in iktidartı geçmesile iktidan elimi j ze alacağımıza v« hürriyet güneşile i ciğerîerimizi gıdalandıracağınuza ka | njiz. Karşı partinin millet iktidarından j ve hâkimiyptindcn emlije etmemesi lâ zımdır. Zafer milletin olaeaktır. Bı mücadelemizde karsı partisia kalmak i<rt*niyoruz. Çünkü »onumuz onlar gi bi olabilir.» Bir köylü: « Milletvekilleri maaj lanmıı artmah demişler ve hemen arttınvermişleT. Bu nasıl ohır?» demif v< lkl Köylünün mahk«ne kapılarınd» bekieti!n>em<?5İ, milletvekUlerin« trenl«rde kompartiman veribtıemesi istenmif, köylünün sıhhî vasıtalardan mahrum oldu&u. ebeiizHVien öl«nler bulundn ğu, Halk Partisinin «köyden almak var, vermek vok» pr«>n«ipine haŞlandığı, yoksul çocuklara gcrseri dem«>k oemiyet heeabına insafeııoa bir hüküm oldu&u helirtiİTnlştir. Seçiml«r yapıl dıktan sonra kongre sona LASSİ'nin YAVRUSU SARAY SİNEMAS1HDA Gencliğin komünizme karşı duyduğu nefret BRODVEY ATEŞİ NECMI RIZA AH1SKAN Konseri MELEK Sinemasında fi E D E L İ A Üsküdar SUNA R Sinemasında Bu Akşam Kadıköy SÜREYYA Smemas.nda lasınoa » ^ BİR GÜN DA HA I Örfi idare kalklıktan sonra Beyoğlunun hali 1 LIRA ILE F It l( \ II ( K SANSINIZI Eşya Piyangosu Bileti YÎLBAŞI İİkokul Oğretmenleri Yapı Sandığı Müdürlüğünden. KİRALIK BOŞ DAİRE Devlst Demiryolları İsletme U. M. den: (Kömür Yükleme ve Boşaltma Işleri Yaptırılacak) GEGİM DÜNYAS! MİLÜ PİYANSO'nıın 200 000 Elektrik Mühendisi Almacak IPerakende Olarak Tutkal Saf ışı Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: Tutital fabrikamııda lstinsal edilen en birinci cins kuru tutkall.ir slAjh ve 25 kiloluk koliler halinde satışa arzedilmiştir. llıtiyae tahiblerinMi Sirkedde Köprülü handa numara 3 teki Büromüracaat etmeleri ilân olunur. (17783) Bu sene büyüU ikramiye tam 500.000 liradır. İnşaat Fakültesi Betonarme, tktisad ve İdare Hukuku ve Malzerte kürsülerir.e asistan abnacakhr. Dil imtihanları 7 ocak 948 çarşarrba günü saat 10 da Fakültede yapılacaktır. İsreklilîrin yönçtmelifin 3 üncii maddeslndeki sartları hai2 olduklarma dair belgelerils 7 ocak 948 çarşamba günü sabahına kadar D e k a n l ı ^ yaalı müracaatte bulunmalaıı. a7707) Istanbul Teknik Universitesi înşaat Fakültesi Dekanîığmdan: * Âçık Asistanhklar •• Tamnmış Satişlan idare Sirket edecek Ziraî makinelerden iyi anlıyan bir bay anyor. Zîraat veya makine mühendisi olanlar ve innilizce bilenler tereih edilecektir. İhtisas ve tecrübe hakkında sarih malumat,vererek (Ziraat) rumuzile 176 posta kutusu sdresina yazılması.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle