11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CCMIfijRİY21 17 Aralık 1947 FENER PİLLE.RI Daha iyî ışık verir İnGİLİZ RfiDVOLORI fllRfnEC «Sayesınde kaçmâvekanşma yapmayanycqane radyodur. Antifadinq tcrtibafı RADYÖ ( Bugünkü Program j 7.28 Afi'm ve profrsm 7.S0 Müzik 7.45 Haberler 8.00 Müıik 8.45 Dans parçalan 9.00 Kaparuj. * MJ8 Açılıe v« program 12.36 Salen orkactrası 1S.00 Kaberler 1S.15 Karoık l&rkılar 14.00 Kapanif. 1 7 * Açılıs v« program 18.00 Ban» mülljl 18.15 Konusma 15J0 Incesaz 19.00 Haberler 13.15 Geçmi*te bugun 19.20 Yurddan aesler 1945 Konuîma 20.00 Çan «ololan 2015 Radyo gazetesl 20 30 Setbest saat 20.35 Temsll 21.20 S«rbest saat 21.30 Cumhur BaşkanUüı armoni mmkasj (1. Blon: Marj; 2. Waldteufel: Yaçaun dans; 3. Pierne: a. Rarountcho u\'ertürü. b. Samunteho operasından parçalar) 22.00 Komıtma 2215 Dans müllği 22.45 Haberler 23.00 Program ve kapanıı. Beyoğlunda İPEK Sineması karşısında | FERAH SÂZ SALONUND HER A K Ş A M MENŞÜRE TUNAY, SABİTE TUR Ege Halk Türküleri oku>nıcusu C E î l A V ve zengin bir saz topluluğu ile MUAZZAM BüyAİk Ses Sanatkârı w 11%,... m FASIL HEYETİ Hanendeler: YAHTA ARTAKİ B1GAU MEHMED. Keman SAİM Piyano ŞEFİK Satı=a arzettiği etler üzerine etiket koyroamak suretile MiUi Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Sultanahmed tramvay duıa! ğında 7 No. da kasabhk yapar ve aynı dükJ<ânda yatıp kaikar Mustafa oğlu 319 doğurolu Hasan Şahintaş hakkında 3005 sayılı | kanuna tevfikan İstanbul 4 No. h Millî Koj runma Mahkemesinde yapılan duruşma »or.unda: Suçlunun »abit görülen fiilinden dolayı hareketine uyan Millî Korunma K. nun muaddel 31/7. 57/10, 63 üncü maddelerine tevfikan elU llra ağır para cezasile te«ziyestne ve hükmün kat'ileştiğinde neşrine dair mezkur mahkemeden verilen 6/11/947 tarih ve 304.272 sayılı karar kat'ileşmekle flan olunur. Cumhuriyet gazetesile nfjrolunacaktlt Operatör > Ürolog İstanbul Milli Korunma Savcüığından: (İlâm: 947/527) SULTAN HAMAM KENDR05 HANN?6 Mualla Gokçay *™et S A L İ H ~ K e m a n MAKSCD Udî ED1B Tambur FL'AD Cümbüş HASAN Darbuka İSMET Dr. KEMAL ÇAĞLAR tdrat ve TesasUl Yotlan Bastabklan Mütehassısı Beyoğlu, TokaUıyan karşısı Suterazi KartaJ sokak, Çahş Aprt No. ' Saat 1 3 1 9 «rası DİKKAT: HER PÂZAR gündüz saat 14,30 dan itibaren İÇKİSİZ AİLE MATÎNESI BULMACA 1 1 S 4 S 6 2 S 4 5 6 7 8 1948 yılında Sandığımızda ödünç hesabı sçtırmak istiyen ortaklann baglı bulunduklan ilçe kiınıHarına müracaat müddeti 15 Ocak 1948 tarihin* kadar uzatılnustır. Ilârt olunur. (171T9) Ilkokul Oğretmenleri Yapı Sandığı Müdürlüğünden: Eminönü îlçesinden: Kanun! gereğince 948 yılı bekçi ücTetleri tahakkuk eetvelîeri her mahallenin ilgili karakollarma asıLmiîtır. Itirazj oianların 15 gün içirde müracaatleri. (17201> YlLBAŞi •f MÜNASEBETİLE TABLET ! YAGMUR ve RUTUBET E KARŞI Binalarmızı S • a • SETSIIIS Tecrid Boya ve Macunu / m Emniyet ve ucuzca muhafaza eden yegâne maddedir. Katalog gönderilir. tt 1 • • BEHZAT • İSHAK OGLU Galata, Fermeneciler No. 91, Telefcn: 41774 ^ H 1 8 9 Maliye Bakanlığından: Geçici teminaü Lira Balya kapak tahtası satışı 150 Fersude ambalaj kâğıdı satışı 150 Kırpmtı Kâğıi satîşı 100 Beşiktaşta Devlet Kâğıd d«posunda 1948 senesi içind* toplanacak olan yukarıda yazılı malzeme açık arttirtna ile ayrı ayrı jhale edileeektir. tstekÜîerin geçici teminat paralarle birliktc 19 aralık 1947 cuma günü saat 14 te rt'ezkur depoda hazır bulonmaları. (16460) ÜNÎVERSAL Saatlerinio yenl modellerindeki müstesna güzellik sade ve net levkli erkekleri, tnce zevkli kadınlan, muhakkak tatmin edecektir. Perret et Berthoud Müessesesi, fenle estetik kaidelerini mes'ud bir tarzda birleştirerek her cihetçe fevkalâde saatler yaratmağa muvaffak ohnuştur. Yarun asırlık uzıın bir çahşma sayesinde sanat, teşebbüs ve şevkle ikmal edilmiş şajanı hayret UNİVERSAL Saatleri Eminönü Meydaru ARLON Saat Mağazatında teşhir edilmektedir. Yılbaşı münasebetile saatlerimiri siz de görüp bir aded seçiniz size muhakkak saadet gerirecektir. Soldcn rc$l: 1 Zaman laman yurdurnmun bazı kıgımlarına zarar veren ielâket (müıekkeb icelime'ı. 2 Kalubelâdanberi muhabbet peSinde koşan (iki kelime). S Bayrak, hararet. 4 Blr hayvanın gu mevsimde yagamakta oMuğu yer. blr edat, sllAh mahlazası. S Yüzümüzün süslerinden. bir hayvanın feryadı, nota. 6 Vücudüraürün kıaımlarır.dan, btr ernlr. T Kafamıa tfltsüliyenlerden, Fransada bir sehir. 8 Cahil halk tabakasının b«genec«ii tarzda. • Gatete vey« kitab yayınlıyan. alillerdan. Ttdcarutan o#o£tye: 1 Çdk hıılı olarak tabcnı kaMınp «1den (iki keürae). 2 Yatar gibl bir vaziyet alaraama. 3 Bsy, karjılıklı (etkl terim). 4 Atejten çıksnlardan, kajbotouj. E Serzsalf. alevta çıkardıgı seslerden 6 Elr harfln okunu^ı, btr ceslenme edatı. T Gdzlerünlztn gdrmeslnt eaghyan başüe* kudret, leblebicilerin ktıllandıklanndsn. 8 Tanm. • Vücudlerini dışarıy» dogru »orUyıp tozylk edsnler (eanl). EvveUd babnacuun halledDml; »ekH 1 2 3 4 3 6 7 8 » BRONŞİTve 0K5URUCU KESER •• • • • • m •• Dokuma Esyası Satılacak Yeni Gezaevi Müdürlüğünden: GRİP NEZLE • ROMATİZMA İmralı Müessesemiz mamulâtından biı kısım dokuma e$yası satılacak. Hasır iskelesine yanaşık müessesemiz motöründe görüiebilir v* BAŞ veDİŞ AĞRILARINA KARŞI teklif Eşyalar, mektubu motör kaptanmdan alınabilir. Sıhhal teşkilâiı için memur alınacak Satıj, 17/10 947 çarçamba günü saat 15 te Mısırçarşısındaki 86 numarah büromuda yapılacaktır. ilân olunur. (17319) 1 Belediyemiz sıhhat teşkilâtında çalışmak üzere 100 lira ücretli sıhhal içl«ri kâtibi ve mübahhir namile bir rnemur almcaktır. 2 Sıhhat mü€sseselerinde çahşmış ve ordudan sıhhiy* erbaşı olarak 1 Şirketimizin Niğde Aksaraymdak^i elektrik santrah lçin satın alına terhis edilmiş bulunanlar tercih edileoektir. Talibîerin 25/12/947 tarihine kadar ellerindeki vesikalarüe birlikte bir dicak Türbin j«neratör grupuna aid yapılacak teklifîerin kaitul müddeti muhlekee ile Belediye Başkanlığma müracaatleri ilân olunur. (17032) teUf firmalar taraftndan izhar olunan arzu üzerine 1 aralık 1947 taıihinden 1 mart 1i 1948 ak.yıjnina kadar üç ay müddetle uıatılmıştır. 2 Türbin v« jeneratör için ayrı ayrı teklif verüebilir. 3 Talibleria tekliflerini en geç 1 mart 1948 akçamına kadar «Aksaray İ S T A N B U L B E L E D İ Y E S İ Asmi Millî T. A. Ş. Yönetim Kurulu> T. C, Ziraat Bankası G«n€İ Müdürlüğü BIRKOMPRIME SEHİR T İ Y A T B O L A B I binasmda «Ankara» adx«sin« vusul bulacak şekilde gönderm«l«ri lâzımdır. Bu tarihten aonra gelecek teklifler kabul edilmez, (17072) Bu aksam nat 2Ode DRAM KJSM1 ıiS|U|N|{ lP E siA Z A R L A M • VA H 1 K L I 4A Y 1 N L E R «İR A Y • î T A •OM E R • • L » NA M A T O M •lA Z A B A B A S ç 8 Y A|» HER ECZANEDE BULUNUR A Kj S E| • N; E T aS B LİEİ Aksaray Azmi Millî Kartal Belediyesinden: Türk Anonim Şirketinden: MOHAWK KAMYON LASTİKLERİ ÖIZ ıfazan: Jean Coctesu Çeviren: Ariz Hüdal Akderalr Telefon: 42157 KOMED1 K1SM1 Yazac: İbnirrefik Ahroed Nuri Telefon: 40409 Salı günü saat 19 <îa talebe temsill. Pazar günleri 15 ts matine. Cumartesl ve çarşamba günlcri 14 te ÇOCUK tiyatrosu. İki Başh Karta] TtRflL ÖKSÜRÜCU DERHAL CEÇİRİR. İpekçi Merhum TURAL, ÖKSÜRUK VE BRONŞİTE KARŞI Sukadarcık Kolynos diş macunu Kullanılmış Malzeme Kapları Satılacak Maliye Bakanlığından: Beşiktaş Devlet Kâğıd Deposunda toplanmış olan eski çuval, teneke, ' tahta fıçı, bidon, damacana vesair muhtelif kaplar açık arttirma ile toptan j ssülacakbr. İsteklilerin 75 lira geçici teminat parasile 29 aralık 1947 pazartesi j günü saat 14 te mezkur depoda hazır bulunmalan. (17433) j Iyi ve işler vaâyette Buick ve asal marka iki otomobil satıla•aktır. Isteklilerin 49010 numaraya telefon etnıeleri. ferahlandırıcı, temizleyici İzniSin ?<lahmudçelebi mahallesinden Naıi eğiu Aii Rıza Tekin tarafından kansı Elâzıâ ilinin ?alu Uçesinin Delet DemJrj'oUarı kip rüler inşaotmda Osmanelili Şerif Seyhan ynnında Fatırıa Tekin aieyhine açılan ihtar >1avasının yapılan yargılaması sonunda: İC/IO/MT pjn ve 947/83160 sayılı kararU davalı Fatma Tekinin tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında davacı koca evine dönme sirie karar verüdifi ilân cîunur. Sdhlb ne Basmuharrirt: N'ADtR NAOI 8jı nüshada ymt i?lerin\ fiilen iâart adev CKVAD FEUMt C«mhuriy« Maibaaaı İznik Asliyc Hukuk Yargıçlığından: EN A R I Z A L I YOLLARA Bütün inşaaMarda kullanılan vermege kâfidir Celotex ve Âcousti • Celotex Tecrit levhalanmız gelmiştır. Türkiye Satış Merkezi: M 0 HA W K SADİ ÜSTÜN Kamyon lâstiklerinden daha mukavemetlisi yoktur. Satış yeri: Ü S T Ü N TİCARETHANESÎ (Ithilât Ihracat) SERATTAR İTHALÂT İHRACAT T. A. Ş. Sork Kavseri Han 5 6 7 Sirkeci İstanbul. Teleion: 21719 Telg SERATTAR Satış Mağazası: Mnmhane eadrtesi, No. 100 Galata. Teleion: Çakrtıakçılar. Büyiık Yeni Han No 3 9 4 0 Telefon: 23786 Telgraf: Sadüst. Ist
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle