14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CIM1H KİVLI lillllHHHIHHIIIHHIIIIHliiii^ii^iiijiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17 Aralık 1817 BEYNELMİLEL PORTRELER 1 oğaziçi lisesi resim oğretTelgraflann, ölümünü haber veriığı rneni Sırrı Eldsmin İstanbul devlet adamlanndan Stanley fcthinin 500 uncu fetih \ılıldwin 3 ağustos 1867 de, Ingilterede dönumüne hazırlık mahi\ctinde olmak ttey'de doğdu. Dedesi Onsekizinci uzere, yaptığı buyuk bir tablu, Boğaziçi ılın sonlarma doğru, Bewdley'de lisesinde teşhir edildi. Beni de davet rleşmiş, burada bir dökümhane tesis etmek lutfunda bulundukları bu teşhir burasını zamanla genişleterek töreninde, ne yazık ki bulunamariım. "demir ve çelik imalâtile meşgul olan Osmanlı Türklerinin Rumelive geçi^ini büyük bir müessese haline getirmişü. leri, konjonktür tasvir eden bu tablovu görcmedim ve memtmfm^Mmtmimıi Y a z a n : »•••••••••••w^^| donumünden sonra Harb yıllan esnaBöyle bir muhit içinde yetişmiş olan ve törende söylenen nutukları dinli,' omesuıda başhyan mesdaha ağır bir faiz 6 dim. Yalnız dunkii gazetelerdeki jazımodern sanayiin istihalesini yakından ken buhranmın iki demek ve daha az tetkik ve takib etmiş bulunan Baldwin, ları okudum. cephesi vardır: kira almak mevırisosyal ve ekonomik göruşleri de gelişeIstanbultın 500 uncü fetih yıldonüa) Mesken talebiinde kalmaktadırlar. rek büyüdü. Ailesinde, Kipling ve başmiine hazırlık maksadile yapıldığı söykaları gibi cdebiyat büyüklerinin buİstanbulParis arasında, yarından lti r.in artması, nüfus hareketlerile, gelir lsnmalara maruz bulunduğunu, vasa:î Bu vaziyet, bir buhran yaratmaktadır. lenilen bu tablonun, fikrimce, dünja f lunması sayesinde sanat ve edebiyat ! baren karşılıklı olarak haftada üç de a seviyesindeki değişikliklerle ve resmî 22 senelik fasılalarla hususî yapı faali Gayrimenkullere yatırılan sermayenın tarihinde bir devri kapayıp yeni bir yetinin canlandığını veya durakladığını rındımanından kaybetmesi, yapı faalisahasından da bir hayli faydalandı, Semplon Ekspresi içlemcye başlıyacak ;eşkılâtın genişlemesile alâkalıdır. 194045 yıllan arasında, memlelcet müsahede etmiştir. Alvin Hansen de, yetini durgunlaştırmakta ve işsizliğe se devir açan Fethi mUbine aid olması lâzevkini biledi. Harrovv'da okudu, Camtır. Ekspres, pazartesi, perşembe ve cuzım gelirdi. Meselâ Fatihin gemilerini bridge, Trinty kolejinden mezun oldu. martesi günleri sabahları Sirkeciye ge üfusundaki artiş miktarı bir milyon Amerikada aynı mahiyette 1718 sene bebiyet vermektedir. karadan yiırütnıesi veya Azeb denilen dan fazladır. Nüfusun çoğalması, ev süren devreler geçirildiğini hesablamışBaldvin, Cambridge'ten aynldıktan b) Berlin konjonktür araştırmaları deniz erlerinin istanbul kalesinin Halic iecek ve gene aynı gunün akşamı Parise ihtıyacı uzerinde tazyık yaratmıştır. tır. scnra, babasının işine girdi. Babası enstıtü müdurü Wagemann, resml in tarafındaki surlaruıa tırmanarak içeri hareket edecektir. İstanbulParis yolu A>"nı zamanda, büyük şehirlere doğru Faiz haddi ve kira fiatlan da inşaat şaatın pahalılık devrelerinde azami hac1892 de parlamento azalığına secilınce aktarmasız olarak yapılabilecekür. B.ilehemmiyetli bir temerküz hareketi vu hacmi uzerinde tesir yaratmaktadır. mini bulduğunu yarmaktadır. Filhakika girmeleri gibi mükemmel mevzular bude, bilfiil müessesenin başına geçti. Ilegaristan hükumeü aldığı yeni kararla LU bulmuştur. Beş sene zarfında, bellilunabilirdi. Sanatkârın J)U tarihi rnevKonjonktürün depresyon safhasında rinin bu muvaffakıyerti başbakanı, 20 transit olarak memleketinden geçeoek >aşlı şehirlerimizde kaydedilen nüfus faiz haddinin asgarî seviyeye lnmesi, resmî inşaat, yüksek konjonktür safha nllardan da güzel Ublolar yapmahinı Beş ssne kadar suren Başbakanhğnyıl ticaretle meşgul oldu. Nahiyesinde jolculara kolaylıkla vize verecektir. Yu loğahş nisbeti %13 tür. Mesken talebi müîaıd «artlarla ipotek mukabili kredi larında devlet varidatına muvazi olarak dilerim. yargıclık etti, beledıye azalığı yaptı, iş da Baldvvın kıminin takdir, kiminin de nanistandaki çete faahyetleri dolayısile artmaktadır. Mahalli idareler tarafından îlâstıkiyetten mahrum bulunduğundsn, teminini kolaylaştırmaktadır. Aftalion, Osmanlı Türklerinin Rumeliye geçileri tıkınnda giden, ilim ve edebiyata tenkid etüği bir çok işler yaptı. 1926 Yunan hükumetince uzun zamandır alâjaptırılan binalar da çoğalmaktadır. htiyaclarda ve tatmin imkâr.larında hu|i tablosu, bana, bu geçişin hakikaten inşaat sanayiinin bilhassa depresyon umumî grevini idare etmek ve bir hr.l duşkün bir eşraf hayaü sürdii. Nitekim, Pahalılık devrelerinde resmî lnçaatın kalı demiryol'arı idarelerine verilemiven lule gelen değışıkliklerin aksülâmelleri devrelerınin sonunda piyasada likid sallarla mı, yoksa kayıklarla mı yapıK Oxford profesörlerinden Marriott, onunetıcesine vardırmak yolundaki ted garanti, ekspresin gundüz Yunan ar« şiddetli olmuştur. artması, iki noktadan mahzurludur. Dev. dığı meselesini hatırlattı. Ekseri Ospara bollaştığı zaman canlandığını yazbirli mesaisi, Ingiliz sosyal tarihin© tarif ederken, «Baldvvin, kelimenin dar letin inşaat sahasında hususî tesebbüsle zisinden geçmesi suretıle halledilm'ş manlı tarihlerinde salla geçiş, bir hamaktadır. şükranla geçecektır. Tedavüldeki iştira kuvvetinin genışmanasile Gladstone ve Peeld'den daha rekabete gırismesi, maliyet masraflarıbulunmakUdır. Ekspresin Türk toprakSpiethoff ve J. M. Clark ise, inşaatın nm süratle kabarmasına sebebiyet ver kikat gibi gosterilir. az bilgin olmakla beraber, onlar gibi Baldvvin, partisinin ezici bir zafer ları dahilinde bir büfe vagonu olacak, lemesi de, mesken talebini tahrik eden Merhum Sülcvman Nutki Bey Mutifsret aristokrasisine mensubdu..» der. kazanmasma rağmen bu başarısını asla or.dan sonraki kısımlar için de yolcula âmıller arasında yer almaktadır. 1937 pahalılık cereyanlarına muvazi olarak mektedır. Halkın yaptırdığı binalar, Baldvvin 1892 de evlendi. Iki oğlu, istismara kalkışmadı. Sanayiin, işçinin rın yemeklerini Yataklı Vagonlar Şir den 1943 e kadar, milli gelir 15 milyar geliştiğini belirtmektedirler. Fılhakika, normalden daha pahahya rral olmakta harebatı Bahriyci Osmaniye adlı esedan 8 milyara yukselmiştir. 1941 den yapı faaliyeti ile fiat hareketleri ara dır. Piyasadaki sermaye miktarı, mal rinde 1356 tarihinde vukubulduğunu dort kızı oldu. 1906 da Kidderminster muhtac olduğu huzur ve sukunu elde keti deruhte edecektir itibaren, kazancları çoğalan halk taba sında bariz bir alâka bulunduğu göze zeme stokları ve iş gücü mahdud oldu söylediği bu geçişin «sırunlarla yekdiden muhafazakâr adayı olarak pohüka etmek i^in uysal ve uzlaşıcı bir yol ğerine raptolunmuş ağac govdelerinkaları arasında, mesken kalitesini iyi çarpmaktadır. İnşaatın çoğalması, piya ğundan, mesken sıkıntısmı hayatına atıldı. Fakat bu çömezlik dev tutmakta kahramanca hareket etti. Fagidermek sada hareket yaratan bir hâdisedir. YePortekiz Elçisi bir kalb krizi geçirdî lestırmek ıstikametınde umumî bır teresi hiç de muvaffakıyetle geçmedı. Iki kat ne yazık ki bu emelinde muvaffak biraz daha güçleşmekte ve ipotekli den müteşekkil iki sal. ile yapıldığını başladığı vakit, yazar. ŞehrımiTde bulunan Porteklı Elçısı Ek«« mayul uyanmıştır. Kıbar mahallelerina. ni binalar yapılmağa »ene sonra ölen babasının yerine mebus olamadı. Zira sosyalistler onun bu barışgnyrimenkul sahiblerinın buhranlara l&nt M. Derıb» Tamega dun btr kâlb krızl kârgir bınalara ve kaloriferli apartıman on binlerce kişinin yeni iş bulması ve Merhum Mchmed Şükrtt Bey, •Esfart seçilerek Avam Kamarasına girdi. Aile sever hareket ve hamlelerine ters mana geçlrmlı, ted»vl edllmek üzere Alnrfn H»«malzeme sıparişlerinin büyuk bir yekun karşı mukavemet kabiliyeti zayıflamak Bahriyei Osmanive» adlı deniz tarihinsıle kendisinin be? nesddenberi temsil verdiler. Umumî grevler ilân etüler. tadır. Kıralar düşmeğe başladıktan sontanesıne ktldırılmntır. Doktorlar, elçinln lara büyük bir rağbet gösterilmiştir. tutması, istihlâk ve taleb hacmini geHarb esnasında, resmi teşkilât da geettikleri tabakanın noktai nazarını güra, pahahya mal olan binalardan elde e de, ilkönce Fazıl ve Açe Beylerin bir 1929 da yapılan umumî seçimde mu sıhhatinde endise edilecek bir »ey olmayıp nı=letmektedir. ufak bir kalb krızi geçırdığml «oylemislerdır. nişlemiştir. Yeni kurulan daire ve müden bir zaviyeden çahşıyordu. Fakat hafazakâr parti kaybetti. Bunun üzedılen irad, borcları ödemeğe kâfi gelme sandal veya kütüklerden yaptıklan bir Harvard profesörlerinden Schumpe mektedir. Borcların ödenememesi, ba salla karşıva gcçip kılavuzluk etmek esseseleri barmdırmak üzere, binalar komiır madenleri lâyihasına muhalefeti rine Baldwin derhal istifa etti ve partiHaricden getirilecek çimentolar ter, Amerıka ve Almanyaya dair yaptı»! zan kredi buhranlarına yol açmaktadır. üzere bir hıristiyanı esir ederek geri kiralamak tarvıretile karşılaşılmıstır. ni belirten ilk nutku pek övle bir akis sinin beşında iki yıl muhalefet liderİstanbul çımento fabrikaları ocak ayından uyandırmadı. 1909 da dış memleketler liğinl elinde tuttu. Ingiltere basını ga itibaren revızyona gtreceklerlnden 'lkı Uç ay Müesseseler, ofisler ve müdürlükler, ki konjonktür tetkiklerine dayanarak, fi 1873 te Almanyada emlâk bankaları dönduklerini, söyledikten sonra Şehzaatlar en yıiksek seviyeye eristiği vaki^ ralık yer bulmak hususunda halk ile borcluların taahhüdlerini yerine getire de Süleyman Paşanın geçlşini şöyle anmuddetl» ısühsallerıni bır miktar «raltacakdeki İngiliz sermayelerine dair olan \e rıb bir zihniyetle, onun sahsını istıhrekabete gırişmişlerdir. Mesken buhra inşaat sanayiinin de en faal devresini memelerl yuzünden müşkul vaziyete latır: kendisinin şiddetli bir himaye taraftaıı daf eden geniş ölçüde neşriyat yapma lardır. Diğer taraftan bir Ankara haberine gort. nını arttıran munzam bir taleb belir geçirdiğini belirtmektedır. Müellife gore, düsmüşlerdır. Hararetli bir inşaat devEtraf ve civardan bir takun sığırlar bulunduğunu açıklayan nutku da fazla ssna rağmen, Baldvvin zerrece istifini memlekete lhUyacı karşıhyabilecek mıktarda bilhassa büyük iküsadî buhranlardan miştir. resini takib eden 1873 iktisadi buhranı :oplattıraxak tulum çıkartıp, bunları bir tesir yapmadı ve Baldwin dokuz bozmadı, mevkii büsbütün kuvvetlen çlmento itnall için yabancı firmalarla temaa cnce, yapı işleri bir spekülâsyon mevzuu da normalden daha şiddetli olmuştur. fişirmekle adeta Fırat ve Dicle nehirb) Mesken ihtiyacının artmasına mu haline gelmektedir. devam etmektedir. Bu arada bır Belçık» firyıl, mutevazı bir mebus sıfatile, ses di. Schumpeter, aynı tesirlerin İlk Cihan eri uzerinde kullanılan kelekler gibi matile yapılan gorusmelerın, yakında nerlkabil, kiralık bina sayısı ehemmiyetli sizce vazifesini yaptı durdu. | 1931 yılı Ingiltereyi buhranlı bir halinşaatın kendine hâs inkişaf kanunla Harbinden sonra tekçar belirdiğini ve elek yaptı. Diğer bazj rivayete göre, celenecegi tahmin edılmektedir. Getiıtılecek nisbette azalmıştır. Fakat gölgede kalışı, kabilıyetinin ' de buldu. Bütün parti liderleri birleşip çlmento 100 bin ton kadar olup, tonu memrına tâbi bulunması ve uzun vadeli serbu derileri ince, uzun keserek kayışlar Ev sıkıntısının müzminleşmesinde, üı nıaye hatırımlarına ihtiyac göstermesi, 1929 buhranının husule getirdiği sarbilinip; tanınmasma engel olamadı. bu buhrana bir care aradılar ve çıkar leketimize tesllm 100 lira olacaktır Halbııkt yapıp diğer taraftan tedarik ettirdiği sıntı ile inşaat konjonktürü arasında aşaatın durgunluk geçirmesi büyük bir bugun piyasada bulunan Bulgar çimentola1916 aralık ayında, o zamanki Başba yolun işçi lideri Mac Donald'ın başkaniktisadî sahada da aksülâmellere sebeserenleri bunlarla birbirine bağlıyarak rol oynamıştır. 193943 seneleri arasın biyet vermektedır. Muayyen devTelerde lâka bulunduğunu yazmaktadır. kan Bonar Lavv'ın parlamento hususi lığında bir millî kabine kurmakta ol n n ı n tonu 140 llraya satı'.maktadır. bunlarla iki sal vücude getirdi. Bu sallaDevletın pahalılık devrelerinde büyük da, tstanbulda infa edilen kârgir bina sermayeler bir med ve cezir halinde yaYün fiatlan kitıbliğine tayın olununca, şeytanın duğu neticesine vardılar. Işçi Başbakan inşaat programlarile uğrasması, vergi nn birine 40 nefer bahadır ile Şehzade Yunlu kumaşlardan sonra ithal malı yapagı sayısı 683 ten 153 e düşmüştur. İnşaat pı işlerine doğru akmakla ve sonra çeayağı kırıldı ve kendisine bütün muvaf ile fevkalâde anlaşan Baldvvin milli kamükellefi hesabına zararlıdır. Aynı iş Süleyman Paşa, diğerine de ümerayi fakıyet yollan açıldı. 1917 ocak ayında binede Başbakan yarc'ımcısı, Meclis .le ınıal edılen vunlerın Iıatlarında da murakamları kat adedine göre mukayese kilmektedir. Kira fiatlarmın yükselmesi lerl depresyon devrelerinde yapmak ve meşhureden Hacı Dya Bey, Açe Bey, hım duşmeler gorulmuştur. Avustralya yapa edildiği takdirde, yapı faaliyetindeki aveya faiz haddinin düşmesi, inşaata rağhazine lordluğunda memuriyet aldı, başkanı oldu. Bir ara da Muhrü Has ğısından yapılan yunler bugun pıyaıada 40 daha ucuza maletmek mümkündür. Hal Fazıl Bey, Evranos Bey 40 nefer mücazalışın beş katlı binalarda %91, dört beti arttırmaktadır .Fakat yapılar çofakat Avam Kamarasında kalarak kâ Lordluğuna getirildi Uradan satılmaktadır Aynı kalıtedekı İnce c buki umumî temayül, aksi istikamette hidle râkib olarak karanlık bir gecede junlerın lıatı ıse 36 hradan 24 lıraya duj katlı binalarda il00, üç katiı binalarda ğâldıktan sonra, maliyet masraflan srttiblık vazifesini ifayı tercih etti. Daha 1936 tarihinde memleketin, gerek ic, rr.uştur. Bu arada yerli }unlerın liatları da dir. Bu yüzden bütçe muvazenesi sar Boğazı gcçip akınüların yardımile nok80, iki katlı binalarda 7c75 ve tek r.akta, faiz yükü ağırlaşmakta ve kirasonralan hazine mali sekreterliğine gegcrck dış siyasetile yakından hayatî bir 26 5 hradan 20 hraja durnuş bulunmaktadır. katlı binalarda ^c65 nisbetinde olduğu lar ucuzlamaktadır. înşaat sanayiinde sılmaktadır. Türkiyede, 1948 senesinde, tai matlubeye vâsıl oldular.. tirildi, bu sıfatla da kabinede birbirleri Merhum Ali Haydar Alpagot i*e, alâkadar olan bir meseleyi azimli İsviçreden getirtilecek saatler maliyet seviyesinin yükselmesile kirala resmî ve yarıresmî jnşaat için takriben goze çarpmaktadır. arkasından Maliye Nazırlığı yapan Bonar «Denizde Türkiye» adlı kıymetli ese100 mılyon lira harcanacaktır. Mesken bır çekılde halletti. Sekizınci Edvvard'm, Isvıçreden getirtilecek saatler için 18 ekım Lavv ile Austen Chambeılain'e faydalı înşaat faaliyetinin duraklamasına mu rin ucuzlaması, aşağı yukarı aynı zaüışaatının en hararetli zamanında dev rinde geçiş hakkında şunları yazar. hanedana mensub bulunmıyan bir Arr.e 1947 tarıhınden bugune kadar Ticaret Bakannıana raslamaktadır. Avrupa memleketyardımlan dokundu. Bu hizmetlerine vazi olarak, bir kısım binaların istimve malzeme «Süleyman Paja refakatinde Dobmrıkan kadmile evlenmesinin, her şeyden lığınca verilen ıthal musaadelen 3 5 mllyon lerinden bir kısmında 192334 arasında letin işçi efeküflerinden mükâfat olarak da 1920 de Meclisi Has frangına baliğ olmuştur. Ticaret 3 a lâk edılerek yıktırılması da ayrıca buhstoklanndan muhim bir kısmını kendi calı Ece Yakub, Karesili Hacı II Bey, once Büyük Britanyanm an'anevî pres Isviçre kanllğı. ıkırcı bır iş'ara kadar bu meml' ranı ağırlaştırmıştır. Kalabalık bir kut yapıların maliyeti 7c64 nisbetinde yukmüşaviri oldu. 1921 de de Ticaret Naihtiyaçlarında kullanması neticesinde. Evranos Mehmed, Gazi Fazıl, kendi sitıjıne muthiş bir darbe olacağını. bınt. ketten ithalât tarıfesırun. 593 ve 5»5 ı n d pozın oldu ve kıymetini ilk defa bu mele, yeni mesken aramak mevkiinde kal selmiş, fakat 1924 ten itibaren iradlar V j enaleyh hükümdarın tac ve tahtmdan zısjonlarından saat ıthalı taleblerını kabjl düşmeğe başlamıştır. inşaatın pahahlaş fiat ve maliyet seviyesinde kuvvetli te. lâh arkadaşlarmdan Lala Şahin, A muriyetinde gbsterdi, ama parti politimıştır. sirler husule gelmeai mukadderdir. durrahman ve Kara Hasan gibi kuferagat veya Amerikan vatandaşile *v etmerneğe ksrar vermıstir. Evvelce verilen tığı devrelerde bina yaptıran mal sahibkacılığında henüz meçhul bir amil olMesken buhranının belirmesi, kiraiımandanlar bulunduğu halde bir gec'a lenmek şıklarından birini tercih etmesi vesaık nıukabıh saat m^ısaadelerı temdıd edılmakta devam etti. Fakat beklediği fırlar tarafından tahliye edılen ikametgâh mıyecekür. • „,. ansızın Çinbiye geçti. Bunlar zabit ve gerektığini, Meclisin kararıle, kendisat çok çabuk geldi. 1916 aralık ayında sayısını azaltmıştır. Eskiden bir çok kumkndan kırk kifi olarak iki vasıtava sine bıldirdi. Şimdiki Windsor Dükü Peynir tüccarlannın haksız istekleri Lloyd George'un kurduğu, 1918 genel kimseler sayfiyeye giderken dahi, füzu'ıî binmişlerdi. Maruf sal efsanesi işte bu ikinci şıkkı tercih ile tac ve tahtı ter Butun memleket buzhanelerinde 2 mılyon aeçimlerile de mevküni perçinlemiş ktlodan fazla kaşar peynıri olduğunu. jenı yere kira vermemek için, şehirde oturgece hareketine aiddir ve menşeinin ketti mahsulun memleket ihtlvacını karsılıyabıolan koalisyon kabinesi arük çözülmek dukları yeri boşaltırlardı. Fakat yeni sooradan yazılan destanî bir manzumeemareleri göstermeğe başlamıştı. LibeSıya?î hayattan aynldıktan sonra leceğını sojlıyen peynııcıler. bır miktar pe> ev bulmak guçleştikten sonra, ba^ka nır ıhracına musaade edılmesi için Ticaret deki «Velâyet gösterip halka, suya secrallerin bir çoğu, hattâ daha fazla mu Kontluk ve Earllikle taltif edılen Lord Bakanlığına muracaate karar vermişlerdir. şehirlerde oturanlar bile, Ankara veya cade salmışsın Yakasın Rumelinin hafazakirlar, koalisyon kabinesinin, Baldvvin, dogruluğun ve namusluluğun Bu arada Tıcaret Odajından da kendilerlni Istanbuldaki ikametgâhlarını muhafaza desti tekva ile almışsın. beyti olmast Senenin en kahkahal' ko»nedisi siyasi akideleri uzerinde şiddetli baskı tlmsali idi. Koklü, zevkli bir edebiydt desteklemelerıni ta'eb etmı?!erdır. Ancak. etmeğe başlamışlardır. muhtemeldir.» da bulunduğu kanaatine varmışlardı. bilgisi vardı. Her konuştuğu mevzuda uzun lamandanberı ellerinde beyaz ve kasar n Ali Haydar Alpagot Rumeliye geçicınsınden muhım mıktarda peynir bulunduLloyd George ile arkadaşlan, tekrar sıhhatli hükümler vermesini bilirdi. Onran tacırler peynir fıatlarında en ufak bır şin 1356 da değii, 1355 temmuz veya aMesken buhranının önlenmesi, ihtlI!1 seçmenlere başvurmak istiyorlardı. Fa daki tabiat aşkı âdeta ihtiras halinde ucuzluğa drhi me>dan vemıemiîlerd r. thTürkçeleçtiıen: F E R D I 1 A Y F U B yacları karşılıyacak miktar ve evsafta ğustosunda vukubulduğunu da yazkat muhafazakârların çoğunluğu buna idi. Kaşlarını, gözlerini ovnatarak, ağır racat yapıldıfı takdırde fıatlar umıdın fevbina yapılmasına bağlıdır. İnşaat faalimakta ve sal efsanesinin nereden doğ• • • • • • 2 ncı H A F T A muhalefet etti. 1922 ekim ayında büyük ağır konuşurdu. Tek iptilâsı pipo ıç klnde yukselecektır. yeti uzerinde tesir yaratan âmiller, ıki duğunu şu notu ile aydınlatmaktadır: bir toplantı yapan muhafazakârlar, mekti, mükemmel bir pipo koleksiyonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanhğı nokta etrafında toplanabilir: •Bu beyit, Süleyman Paşayı bir kaİstanbul Gazetecıler Ccmiyetinın yeni ıdare LJoyd George'dan ve koaîisyon kabine vardı. İktidarda bulunduğu sıralarda, side ile tebrik eden Mevlid sahibi Süa> Yapı faaliyeti, ziraî mahsuller, fisinin liberal kanadından ayrümağa ve kendisine birçok yerlerden hedıye pipo heyetı dun toplanarak başkanlığa ittıfakla leyman Dedenindir. Ali, bu beyittekl naî istıhsal ve ticarî kazanclar gibiSedad Sımavıyı seçmı;tır. memleket karşısına garaz ve ivazsız lar göndenlmişti. birbirini takib eden inkişaf ve gerileme istiareyi hakikî manasile almış ve «AkArabacıların gedik usulü birer muhafazakâr olarak çıkmağa kaMevsimin en muazzam RENKLI filmi olan İtidali, siyasî muarızlarına karşı her safhalarına tâbidir. W. Beveridge, 1921 denizi geçmişiz biz, bir iki sal üekaldırılıyor rar verdiler. Bu toplantı modern muhaşeyden önce müsamahayı, hoşgorürluğü de, İngilterede inşaat işlerinin «hyperHimmeti merdan ile, gaibden irsal ile» Ankaraya gıden arabacılar hejeti çeîırifazakirlığın ve Baldvvin'in tarihinde bir kendisine şiar edinmiş olan Baldvvin mlze donnıus ve dun Beledıyeje gelerek reıs cyclical fluctuations» adı verilen dalgadiye başlıyan bir kıta ile edebi sanata, dönüm noktası teşkil etti. Bonar Lavv tipik bir İngiliz centümeni idi. Onun muavını Saıd Koçağı zıyaret etmistır. vaka mahiyeti vertniştir.» Başbakan, Baldvvin de Maliye Nazırı, Şurası. arabacıların kedık usulu"un için de tam manasile bir parti poliH Devlet Merhum Fevzi Kurdoğlu da •Türklekaldlrılması lehınde karar vermıştır. Bu kaAvam Kamarası sözcüsü, Lord Curzon Eserini 4 üncü HA.FTA gösterecektir. rin Deniz Muharebeleıi» adlı eserinde kacısı hüviyetine bürünememişti.. İki rar, Arabacılar Cemiyetınm ve bu cemıyetHariciyt Nazırı ve Lordlar Kamarası ten seçılmıs ıdare hejetının lsme gelmemek', sallarla geçis hikâyesini anlatmakla besözcüsü oldular. Baldvvin Maliye numaralı Cihan Harbinde, servetinin tedir. Bunlar gedığın kaldırılmıyarak bu isın raber, Ece Beyle Gazi Fazılın ağacdaa Nazın sıfatile Washington'a giderek, A beşte bir tutarı 150 bin İngiliz liras nı ıdaresınm kendılerıne venlmesını ıstemekBugünden itibaren bir salla bir gecede karşıya geçip t«kdevlete hedij'e ederek, milli vazıfesıni tedırler. Halbukı cemıyetın gayesı idari olmamerikalılarla malî anlaşmaları muvaffarar avdetlerinden bahsederken şu no* vıp teavun esasına dayarunaktadır. Beledıye, kıyetl» sona erdirdi. 1923 mayıs ayında, yapmıştı. Devlet Şurasımn kararı uzerıne Iç Islerı Batu ilâve ediyor: «Sulh ve sanayide iyi niyet». «Klâsikzaten hasta ve alil olan Bonar Lavv'ın kanlığına muracaatle gedığın kaldırılmasi'ia tVakanın hikâyesinden anlaşıldığı (Kuranı Kerim Tercüme ve Tefsiri) istifasile, Kral, Başbakanlığı, devlet lş ler ve insan>, «Mirasımız», «Bu hürmusaade i^lemıştir. Henuz bu muracaate ceüzere Göreceden karşı sahile bir gep« lerindeki sayısız hizmetleri ve kıdem riyet meşalesi», «Nutuklar ve hitabe'.e'» vab gelmedığınden tekrar tekıd edılmıstir l ç : Oıtıer Rıza Doğrulun eseridır. Islârr. Mevsimin en muazzam R E N K L İ filmi içinde geçip tekrar gelmek için sal dehakkına bakarak Lord Curzon'a tevd) eserlerinin müellifi Baldvvin, İngiliz si Tşlen Bakanlığının. ged'ğın kaldırılmasına ınu ıleminde bugüne kadar bu derece açık halif olmamakla beraber, bunlann bıısbutun ı ğil, muhakkak sandal lâzımdır. Çünkü edeceği yerde, ijçi partisinin muhalefet jaset tarihinin överek sahifelerine ge başsız bırakılmaması v e bır yere bağlı ola bir tercüme ve tefsir yoktur. Içerlsinde bu mesafe 1/2 mildir.» çireceği, mutevazı, üstün seciyeli bir t« kaldığını hesablayarak, Baldvvin'e rak ldaresı fikrinde bulunduğu anlaşılmak Iayrıca hakikî Hafız Osman yazısı ile Boğa» sal ile geçiş hakikaten bir rft»vcih etti. Baldvvin'in ilk kabinesi kısa siyaset adamı, anayurduna bütün aşki tadır. bir Kur'anı Kerim de vardır. 1208 busanedir. Çünkü Umur Bey giW Selçuk ömfirlü oldu, bir yıl sürdü. 1923 kasun !e bağlı, kendisine verilen vazifeleri kudyük sahife, nefîs cildli 15, çift cüd Tekirdağından getirilen katil Turkleri, mükemmel denizci olduklan retle başarmıs bir İngiliz evlâdı idi. ayında parlamento çoğunluğunu, elinde Katilden muhtelif sabıkaları bulunan ve bu üzerine 17,5 liradır. Peşin para yollıyangibi, Osmanlı Turkleri de Karesiden İbrahim HOVİ arada kendtsınden harac ıstiyen hapıshane lardan nosta ücreti ahnmaz. tutmasına rağmen, darbğı, işsizügelen Karamürsel Beyin himmetile daha meyd»ncısını da olduren Mazhar. Tekırd»ğı 2İ ortadan kaldırmak için hlmaAHMED HALID KİTABEVİ ESTHER W t L L İ A M S 1320 de Karamürselde ilk Osmanlı terCezaevınden şehrımıze getırılmış ve mutema1 yeeiliğin yegine çare olduğuna inanadıyen kan kustuâundan Cezaevi Hastanesıne sanesini kurarak gemiler vefilolaryaprak tatbik etüği politika hakkında seçkaldırılmıîtır. mışlardır. 1324 te filo kumandaru Emir menlerinden güven oyu almak istedi İNGİLİZCE ve FRANSIZCA'yı Şoförlcri soyan genc kiz Ali Bey Kalolimnos yanl Imrah adasıParlamentoyu feshatti. Partisi halkın en kısa bir zaımnda, zahmetsizce, All adında bir çoforle arkadaşı Huseyin. nı zaptetmiştir. (Emir Ali Bey 1356 da oylannı kazanamayınca da 1924 te BaşNl;anta;ından otomobıllerine bındirdıkleri kendi kendine, kolay ve çabuk Gelibolu kalesinin muhasara ve zaptı Bahriye adındaki bır kızı Maslağa goturbakanlıktan çekildi, Ramsay Mac DoGeceleri koltuklar numaralıdır. Yerlerinizi evvelden tedarik ediniz. MİKAKLA öereten veaâne metod sırasında, şehid düşmüştur.) muşler v e burada gezd'kten sonra a h p tekraı nald ij başına geldi. Baldvvin 9 ay muNışantaşına bırakmıslr.rc'ır. Kız gıttıkten ilk Osmanb denizciliği 1320 de doğBÎKLZNIN halefet liderliğini yapüktan sonra, mecsonra Hüseyin cebmdekı S0. Ali de 30 lıranın duğuna göre 35 yıl sonra, Geliboluya, li»te Mac Donald kabinesine verilen Bugünden itibaren CİLOİ çalındığını farketmıslerdır. Yapılan ihnur gemiler dunırken salla geçmeleri, touzerıne Bahriye yakalanmıçtır. mohalif reylerden dolayı yeni bir seçiro ÇIKTI !. mamile manasız olur. yapılınca 414 mebuslukla muhafazakârKadıköyünde iki tramvay çarpışti lar büyük bir çoğunluk kazandılar ve Vatman Basrının ıdaresındekı 19 numarîlı KadıkoyBaglarbaşı tramvayı, BağlarbasınBU MUA12AM o da tekrar Başbakan oldu. Kabinesidan Kadıko>une doğru gelmekte iken vatnin dikkate şayan bir hususiyeü de CILTTE TAMAMLANVt. Yabancı Dil Metodlarıdır. man frenlere h&kim olamamıs ve tramvay. Sinernalarında 2 büyük film birden Maliye Nazırlığım Winston Churchill'in bnde gitmekte olan 22 numaralı tramvavi K Ü L I Ü E Kitabevi kabul etmiş olmasıydı. bındirmıştir. Musademe sonunda 22 n u m a u l ı Kendinize olduğu gibi 44 Ankara Cad. İstanbul. Stanley Baldvvin İstanbul Paris ekspresi başlıyor İlk tren yarın şehrimizden hareket edecek haberleri | 1 İKTİSADÎ BAHISLER NALINA MIHINA Mesken buhranı ve resmî inşaat { Dr. Feridun Ergin J Türkler Rumeliye salla mı sfectüer? Bugün İ P E K Sinemasında LORELHARDİ BOĞ GÜREŞÇİSİ MELEK Sinemasi TANRI BUYRUGU GÖNÜL KİMİ SEVERSE MARMARA SINEMASI AŞK DANSI Ikinci Zafer Haftasma Başlıyor YAKIT NAKİTTIR! ı TAHİTİ GECELERİ ÂLEMDAR ve MİLLÎ A Ş ÇI TÜRICÇE tramvavda bulunan Osman v e Kemal adlarında iki >olcu ile biletçi hafıfçe muhtelii jerlerinden yaralanmışlardır. Yılın en kudretli romanı Emsalsiz köpek .LASSİE. yi hatırlayınız ve Bir motör battı, mürettebatı kurtarıldı Şıle llmanına kayıdlı v e kaptan Cerıal Uzunoğlunun idaresindeki Guneş motoru flrtınaja tutularak Muhurdar açıkıarında karaya oturmuştur. Musademe sonunda tekne delınerek motor batmı; ve denıze dbkulen 15 tayfası etraftan yetişenler tarafır.dan kurtarılmıştır. Yarın Akşam SARAY Sinemasında gösterümeğe başlanacak olan RENKLt KADINLAR PAYİYONU Amenkanm en meşhur kadın muharrirı Pearl S. Buck Urafından yazılan ve Seniha Saminin hassas kalemile dilimize çevrilen bu eser, Çinli bir kadının kırk yaşına girdiği gün kocasına bir odalık hediye ederek kenara çekilmesile başlar, türlü maceralarla de vam eder. Herkes bu romanda kendı hayatından bir parça bulabilir. Çünkü doğrudan doğruya hayattan alınmış tır. 312 sahife 250 kuruştur. 1 LOREL HARDY BA Ş 1 filmi Mevsimin en kahkahalı ÇOCUĞUNUZA da eşarp alınız. . Hakikî Avustralya yününden maznul SÖZLÜ LASSPnin L A S S İ E YAVRUSU LADDIE 2DEVLET R İ C H A R D KUŞU ÇOCUK EŞARPLARI satışa arzedilmiştir. Kanadblar Cemiyeti kongresi Hava sporlarıle genclerimizi mahalli teşekkuller halinde havacılığa hazırlıyarak yurdumuzda sivil tayysrecilıği inkişaf ettirmek maksadile kunılmus bulunan cemıyetin um'ımî kongresi 21/12 947 pazar gunu saat 10 <1a Beyazıd Marmara Üniversite talebe lokalinde toplanacaktır. T R A V İ Z Fevkalâde macera filmini görünüz. Baş rollerde: ÇENBERLİTÂŞ ve DONALD CRİSP ve PETER BRUCE HAYATI... FEDAKÂRLIĞI... KAHRAMANLIÖI V e AŞKİ ifade eden emsalsiz ve muhteşem film. SİNEMASINDA Yeşilay kongresi Yesilay Kurumu Genel Mcrkez Başkanlığından Kurumumuzun 28 i n d genel kongresi 21 aralık 1947 pazar gunu saat 10 da Emımnu Halkevı salonunda yapılacağından butun u>elerımızin tesrifleri rıca olunur. Bu Akşam S A R A Y Sinemesmda MÜNİR NUREDDİ K onse r i Dağcılık ve Tenis Kulübünün kongresi İstanbul Dağcılık v e Tenis Kulübıınün se^ l i k umumi kongresi 10 ocak 948 de topıan«caktır. P I G Ahmed Halid Kitabevi ı KIZILTEPE Bugün matinelerden itibaren mevsimin en kıymetli 2 filmi blrden < RenWi CÜMHURİYET Nüshası 10 kuruştıu Avustralya Merinos yiinii Mensucat Malzemesi E R G Ö N LTD. Galata. Çınar H&n T e l : 44087 Baştan başa aşk, heyecan. büyük macera filmi. Baş rolde: DANA ANDREWS BRİAN DONLEVY SUSAN HAYWARD 2 Büyük arzuyu umumî üzere ve izdiham dolayısile göremiyenlere bir fırsat vennek için Abone Şeraiti BU ayıık Oc «ylık Alt) aylık Senelik KANLI KORSAN i'urkıye tçln 300 Kr 8O0 • 15O0 • 2800 . D İ K R A T Ga? temlz (jondertlen evTSls »e •dllme.'.ır latie olunma» tllnludae cne™Uyei k«bul edlımeı. Büyük filmi bir hafta daha gösterilecektir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle