16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 17 Arahk 1947 Palu Gene hatiı e açtidi Bajtarafı 1 inci sakife&e mma alınacakür. Yurdumuza gelen Aıaerikalı U22rıanlardan ba.mn ve teşbitireoeğiz.> Bakan bundan sonra Cumhuriyet hü kilâtlanma sahalarmda da âtifade ede. kumetlerinin demiryolu siyasetlerird sn ceğiz. Çalışmalarımızda iyi terti'blenıni?, devlstnuş ve sözlerine şöyle devam etmişrelere ayrıfcaıs proeram ve plânlar hqtir: Cunıîınrij'ettenberi yapüan demiryolu zırlıyoriz. Eunlan gerçekleftinnek için en üeri metodlan ve makineleri kullanun uzunluğu « Bugün işletmeye açtığımız parça nacağız. Memleketin demiryolu ve yol davaile birlıkt* Cumhuriyettenberi yaptığlmız demiryollarının uzunlufu 3576 kilo suu gerçeklejtirmeğe doğru gıdiyoruz. Eietreyi buluyor. Bunun i?in 500 milyon Onümüzdeki i§ büyük re çetindir. Türk lira harcandı. Buna, 4132 kilometreiık milletinin azmi ve beraberliği bize kuvyabarıeı şirketlerden alınan hatları da vet veriyor. Bu inan ve güvenls işlerikattık. Bunlar için 93 milyon lira öden mizi başaidcağırr.tta essiniz.> Bu sene iknıal edilen kısım di. Böyleoe yurdun demiryollan 7708 kıGsnç 15 (a.a.) 1940 senesinde inşalometreyi buluyor. Harcaaan par&nm sma başlanmış bulunan Elânğ Genç yekunu da 593 milyon liradır. Elâzığdan Van ve İran hududuna doğ hattuun ElSzığ Palu arasmdaki 70 klru yapmağa başladığunız bu hattın Gen lorastrelik kısnunm inşası ge^en sene ce îtadar olan 134 Jolometresi 74 mil tamamlanraış ve Palu Ganç arasındaki S4 kilometrelik kısım da bu sene ikyona mal oldu. Yurdun baska yerlerinde de demir mal edilmiştir. Bu 134 kilometrelik öyolu insaatına devam ediyoruz. Erzu nemli derniryolunun 100 kilometresi rurndan, Horasana 81 kilometrelik inşaat Karabük demir ve çelik fabrikalannda vtirüyor. Maraşa varmak üzereyiz; Ga imal edilen yerll raylarla yapümıştır. »antebe doğru ilerliyoruz. Memleketin iktsiadî kalkınmasında, eavunmasında ve bütunlüğünde büyiik Baştaraft 1 inci sahifede önemi olan demiryollarınuza yeniden £000 kilometre ilâve ederek yurdon de dediler. Dükkânlarmda et bulunanlar miryolu şebekesini tamamlıyacağız. Bu ise bunları Beledr.e narkından çok program »enelere taisim edilecek, irn ;rü.k£eğe, 230 kuruşa kadar satmaktadırkânlarımıza uydurulacak ve gerçekleş lar. tstanbul Kasablan cemiyeti idare heyetinden üç kişilik bir heyet, dün Beiirüecektir. lediyeye gelerek dururo hakkmdaM şiYol davanm kâyetlerini anlatmışlardır. Bunlar biı Yurdun kalkınmasında yollarıraız da muiıarririmize funlan söylemişlerdir: Bemiryollarımız kadar önemlidir. Dre« Gazetenlzde de yaalnnj olduğu bal ifada edeyim ki bu sahada demir gibi kliİLsal bolgasinden îs'ian'bula kalyollarmda olduğu kadar ileri dururnda sablik hayvan müvaredatı kesilrr.lş gideğiliz. Yollarımız uzunluk ve keyfiyet bidir. Satı# 230 kurusa kadar >ükseljbakımından ihtiyaclarımızı iarşılamıyor. miştir. Bir çok dükkânlar pahalıya alıp ffürkiyede şehir ve kasabaları birbirine pahalıjTi satarak nüllî korunma mahbağlıyan 40 bin kilometreye yakon yol kemesine verilmemek için dukiânlarını var. İLk plânda bunun 20 bin kilomet kapatnışlardır. Bugün, Belediyeden buıFesini yapmak rorundayız. Bu, mem'.e na bir çare 'bulunrEaEinı istiyoruz. Bizce Jketin asgarî ihüyacıdır. Bugünkü fiat bu işe çare bu me'"simİ9rde rt satışmın 'îarla bu yol ağını ancai 800 milyon iı serbest bırakılnaasıdır, Bu suretîe ?ehirde daiın^ surette et bulmak kabil otaya mal edebiliriz. Büyiik yol davamıa az zamanda ger lacaktır. tstanbula kasabbk hayvan geçekleştirebilmek için znakineler kullan liml durmuş olraâkla beraber vilSvçt (nak kararındayız. Bu suretle az zaman civannia büyük hay.'an sürüleri varda ucuz ve dayaruklı yol yapabüecefız. dır. Hayvan komisyoncuları bunları et Siyasî ve iktuadi bakımdan sıkı dost ucuzken alıp saklamışlardır. Piyasanm luk hislerile bağlı oldugumuz Anıerıka daha ziyade yükselmesine intizaren bunBirleşik Devletlerile bu sahada içbirUği lan îlezbanaja getirmemektedirler. ediyoruz. Amerikan yardımının bir kıs Ankarada komisyonlarda konuşuları mı yol islerine ayrıldı. Memleketinıize et sanayii tesisi vsyahud etin bir jirket modern yol makinelerl geliyor. Bunla vasıtasile jevkinin teminl vesaire şimrıa bir kıstru yurdumuza vardı. diki halde tatbıki genelere mütevakkıf Aynı zamanda Amerikalı dostîarnruz işlerdir. Bugün günü gününe ^tstanbulun dan teknik bakımdan da faydalanryoruz. etiniu temini kabil olamezken bunları Birleşik Devletkr Yollar İdaresindeo 10 şimdüik imkân daiulinds goremiyoruz. kışilik bir teknik heyet yurdumuza gel Hududda toplanan hayvanîann kaçak di. Bu uzmanlarla memleketimlzin yol Eureüle ihrac edildiklerini öğreniyoruz. meselelerini halledeoeğiz. Turk fea Esasen Ankarada ihrac işini konuşır.ak edamlan Amerükan arkada?laril« işblr üzere toplanan komisyonda bir ihracat hği yapacaklar. Yol raaliyetunizin feylzli taciri «ölüm pahasına da oka blz bunr.sUcekrini pek yakında buralarda gö lan ihrac edecsğiz» demiçtL Nitekim reoeksiniz. Yeni gelen maJdneler ve dev sözlerinde mu^affak oîdular. letin bu işlere ayıracağı para ile önü Dlğer taraftan ksyfiyeti Belediyeden müzdeki ilkbaharda İskendemndan Elâ tahkik ettik. Şu cevabı aldık: zjğa, oradan Muşa ve Ersuruma yol in c Mezbahada dün 4000 kadar hayeaftna başlıyacağız. Bu yollar kısa za van kasilmlîtir. Fakat borsada fiatlar, Belediy» narkından fazlaya muamele manda tamamlanacak. gBrdüğü lçîn peTakendecller iorkarak GencBingöl arasındaki çabçtaalanmu et almamışlardır. Bize müracaat ettiler, Qn\imüıdeki yıl da devam edecei. Mu tetkik ediyoruz. Ya narkı •rttıracağız, rad üstünde büyük bir köprü kuracak, yahud eski narkı idame edeceğiz, yaBingölıi Gence bağlryacağız. hud da kuablarm istedikleri gibi «erYol bakımmm yapımı kadar mühira best buakacagız.» olduğuna inaruyonıt. Bu ifi de ehemBir otel hırsızı yakalandı miyeti« ele aldık. Birçok yollar devl«t bakımına alındı. Bunlarm urjnluğu. ge Zab'.ta, «Brt »shte nüftar kllğıdı kuUan». rık Sirkedde muhtelif ctellerl laym Hasan leoek yü 12 bin küometr«yi bulacai. Beda »dında «ıılı bir otel hınııın» yaYavaş yavaş bütun yollar devlet bakı kalıyarak Eaveılıja verrrüfür. Bu Âkşamdan İtibaren Y I L D I Z Sinemasıııda G 1 N G ER KÂLBİM SENIN Parise kendine koca bulmağa gelmisti, Fakat bürün Parisi peşinde buHu. Ei byhranı p n e başladı İçin çok çok Çapamarka PİYANGODA 4 GÜN $®NRA HIÇ KAZAKDINIZ NI? Bajtaraj\ 1 inci »ahıjcde dolayısile Parti de savunma mevkiineder. Bu ise, Cumhuriyet Halk Partisi dedir. nin yeni vâkıi olduğu bir mesele değil2 Sıkıyönetimle birlikte muhalefeBaş rollsrde: dır. tin eîindeki şikâyet kozlarmdan hiri aGİNGER ROGERS JEAN PÎERRE AUMONT BAStL RATHBONE C.H.P. ye göre Celâl Bayarın lınmışsa da, seçim kanunu için hen'âz hazır ladıgı plân hiç bir kıpırdama yoktar. Hartâ iktidar TathKız... SevimUKtt... Seyyar Kız... Bin Yüzlü Kıx... Partsl arkasından koşturan Kız... Karşı hücumda ileri sürülen bir baş parti.i, bu kanunu değiştirme yolunda g m m ^ H H H H H M I ^ nihayet kalbini k'i K ı z . . . IBHHHMHHH ka şikâyet de, Cumhur Başkanlığı ma esaslı bir karara dahi varrrEmıştiT ve kanıınm, bir takım telgraflarla taciz e bunda acele etmek niyetinde değıldır. Matinelerden İtibaren dilmesidir. C.H.P. çevreleri, bu hars3 Teşkilâtın yeni kalıba intibakı Sergüzeşt ve heyecan filml ketlerin, Demokrat Parti merkezinden henüz tamamlanmamıştır. îçeriden ve idare edilınesi ihtimalini de ortaya at karşıdan bir çok cereyanlar arasında sevenlerin nazarı diKkaüne: nuşlardır. Bu vadideki mütalealar, ay endişeli veya mütereddid olanlar bu947 943 mevsiminln ve R.K.O. nen şöyledir: Füm Şirketinin en büyuk lunmaktadur. «Memleketin siyasl havası temiz bir filmlerinden 4 idare âmirleriıün dahi muhalefehal almışken ve durup dururken buna te tarafgirlik etriği yolundaki şikâyetler, ÇAYLAK HAFÎYE neden lüzum görüldüğü anlaşılmamakta kurultaya da aksettirilmiştir. Bu yoidi. Celâl Bayardan hücum işareti alan rumcular, karşı hücumu, bir yardan MEKSİKADA Demokrat Parti şubeleri, sistemli bir muhalefetin tenkidlerine karşı, bir ta(The falcon in Mex!co) tarzda 12 temmuzdan önceki edebiyata raftan da teşkılâtın maneviyatını arturdönmüşlerdir. Cumhur Başkanına her ma yolunda tedbir almak ve neüce ititürlü terbiye ve nezaket sınırlarını da barile aşırı muhaUfleri de biraz ürkuteaşarak, yakışıksız telgraflar çekmek, rek esen havayı ayarlamak zaruretine ZEHRA... Emelleriaın tahakkuku için iki 6z kardeşi birbirine düşüren Büyük Meclisi terkedip gitmek tehdid atîediyorlar. genç kız... leri gibi hareketler, birbirini kovaîaZEHRA... Kötü arkadaşların tesvikile kocasını rastgelenle aldatan kadın... Meraka değer taraflar makıadır. Eîasen bir kısım Demokrat ZEHRA... Ahlâksızlığı yüzünden koca ve ana baba evinden kovulan kadın. Bu hücumun, bazı çe\relerde meraka ParUıler, bu taktikkrinden vazgeçmiş değer göriilen tara£Iarı da vardır. BunZEHRA... Günahmı hayatüe ödıyen zavallı... değillerdi. Şirhdi Bay Celâl Bayar da lardan biri «şantajcılık» ve «ihtilâl raeButün bu felâketlere eebeb biraz daha lüks, biraz daha parlak bir onlara katılmış bulunmaktadır. Her todları ile çalışma> gibi ithamlann, C. hayat siirmek arzusu... halde, önümikdeki günlerde Bay Celâl H.P. nin yeni idarecileri tarafmdan da Oynıyanlar: FATMA RÜŞTÜ HÜSEYİN RİYAD Bayarın plânının, daha vazdı bir surette kullamlmasıdır. Muhalefete, bu gibi is3Pİaşılacağı umulmaktadır.» YAHYA ŞAHİN MAHMUD MİLLÎCÎ nadlarda bulunması yüzünden bilhassa CÜ.P. nin hücuma geçişinin hakik) Receb Peker de, kendi parti arkadaşlaOkuyanlar : MUSTAFA ÇAĞLAR Suzan GÜVEN sebeblcri rının hücumuna uğramamıj mıdır? C. Bu karşı hücuma geçişin âmili, açıkla H P . nin luğaüne yeniden giren bu kli^ H ^ e , Ö I D Ü R E N İNCİ BASİL RATHBONE naa resmî sebeblerden ibaret olmadığı, şeler, meraklı çevrelerin zihninde höybazı çevrelerde ileri sürülüyor. îktidar le bir istühamın yer ahnasma sebeb olDİKKAT: Fılmlerin uzunluğu dolayısile Matineler 12 15 18 partisi, kendisine çokidüzen vermekle muştur. Geee 8,45 te başlar. geçirdiği son aylar* propaganda bakı«Yerd muhalifler» muıdan kaydedilmiş bir zaman telâkki Demokrat milletvekillerinin Meclirten etmekte haklı olabilir. Üstelik bu ayîar, çekilmelcri haline karşı bulurmiuş olan parti içi kavgaları ile geçmlştir. formül de, gene bu çevrelerde hayll 7 nci büyük knrultaym «ahnesine ka merak uyandırmıştır. İleri sürülen fordar çıkarılan bu kavgalar, memleketin mül, «C.HP. nin, aday göstermiyerek, Tom COMVAY ve Mona MAR1S her bucağındaki teşkiiâü idare edenler gidenlerin yerine başka tarafmdan çevrılcn: Meksıko muhaliflerin tarafından hoş bir temaça olmamıştır. gelmesine geniş imkânlar bırakmakto.» batakhanelerinde ve Hindliler Bir çok yerlerde gevşemiş olan safları arasında geçen ve binbir macera yeniden sıklaştırıp, aralıklarmı doldur Yani MecHsin, muhaliîsu kalmaması i!e akılları durduran büyük m?k icab ediyordu. C.H.P. nin yeni ge temin edileeektir, demek oluyor. Bu Gangster filmL. nelkurmayı, prestijini korumak için hsr fonnül, yeni muhaliflerin kimler oîabiEâve olarak kovboy filmi şeyden önce Peker meselesini ele ol leeeği şeklindeki hasbıhallere yol açmıştır. Partinln Tesm! organı Ulus ga mıştır. Ve bazı çevrelerde «iki numaNEVAD A ^etesinde, dünkü Başbakana, günlerce ralı Halk Partisinin kurulması> manaBOB MITCHVM misli görülmemiş çekilde hücum edil sına ahnmışt:r. miştir. Bu işin, tatlıacı bertaraf edilDP. ne diyor? diği kanaatine varıldığı anlaşılıyor. Demokrat Partiye gelince, yetkfli çevHAMİYET YÜCESES MUALLA GOKÇAY SAFİYE AYLA " Parti içi nizamının böylece tesisinden releri, bu hücumu cevablanchırnağa ! • • Sinemasında başhyor. ^ g g Üsted fasü heyeti: Hakkı Derman, Şerif İçli. Aleko. İsmail Şençalar. sonradu ki, yeni idareciîer, karşı ta niyetli görünmüyorlar. Demokrat ParÜ raftakilerle de ufraşmağa vakit bula kongrelerinde bütün memleket meseSalih Orak, HUseyin Coşkuner, AIi Arslan, Niyari bilmişlerdir. KuTUİtayda bile bir çok lelerinin konuşulması tabiî sayılıyor. Bu Dikkat: Bu geceye kıymetli okuyucumuz SUZAN GÜVEN ve arkadaşlan delege partilerinin dilsizliğinden yana arada Devlet Başkanlığı ile Parti Baş• • • • da iştirak edecektir. Numaralı yerlerin önceden temini. H M H İ yakıla bahsetmişlerdi. Yeni kalıplara is kanlığmm, bir zat uhdesinde birîesip 23 Aralık SALI saat 18,45 tihaleîer ve iç meseleler yüzünden ay birleşmiyeoeği konuşu üzerinde de, gene lardanbert bir taşlama duvan hsiine bu çevrelere göre düşüncelerin belirgelmij olan Ürtidar partisir.in karşı hü tilmfisi, parti azasınm tabiî haklanndan cuma geçişi, bu >>akımdan beklenmedik olmak icab eder. Bu gibi tezahüratra Telli Sazlar Orkestrasî bir hldise teşkil etmemiştir. Bilâkis merkezden idare edildiğine gelince; V.zt k3rşı taarruza çeçUeceği bazı çevrelerde açıkça söylenen, bunun doğru olrnadığı. Solist: ısrarla ifade ediliyordu. Bu tahminde o dır. LÎLY SZEKELY 1 Diizce Sağbk Merkezi Jçln 15 Kw. lik kompie vaziyette mütenavib lanlar, ayrıca ?u sebebleri de öne sürücereyanlı 1000 devreli 3S0 volt 50 periyotluk bir aded Dizel motörü açık eksiltme yorlar: Hulâsa C.H.P. karjı hücumunun sağProgramda: sııretile satın aluıacaktır. da solda uyandırdığı akisler, bugün Aynca dört sebeb Bach Corelli Mendelsohn için bundan ibarettir denilebilir. 2 îhaîe 22 '12 '947 tarihine tessdüf eden cumartesi günö saat 10 da ıl Bütçe müzakereleri yakuılaşSchumann Grieg Mozart Sağlık Merkczinde teşekktil edecek komlsyon hu7urunda yapıiacaktır. raıştır. Muhalefet, tenkid, hükumet ve Mckki Said ESEN ve ' 3 Motbrün tahmm edilen bedeli 12857 liradır. Muvakkat teminatı da • Üniversite talebcsi ve Kara Fatına 964 lira 27 kurushır. Bu miktar muvakkat temlnat Maisandığma yatırılmadıkça ÎDİL BİRET Milli Müçadele kahrarr.ar.îarmdan Kara Ihaieye iştirak editemet. **~ * * <*vf» • Fattna, tstanbul tinlversltesine gltmle T» Büetler: 300 200 150 Krş. 4 Molör, Sağlık Merkezine komple hallnde teslim edilecek ve orada Hulruk FaküKesl öjTencilerl tarafından kentae 72 lir» toplanmıjtır. Ünlversileli e«acgösterllen mahalle yerleştirilerek işler bir \'ariyette mütehassıs bir fen adamılerden dün aldığımu bir mektubda, MlUl oın raporuna mösteniden teslim alınacaktır. Mücadele kahramanlanna Ünlversite genc5 Bu hvısustakî fcnnî çartname. Sağlık Merkezinde mevcuddur. îsülerlnın £5sterdigi yakm alâkamn, hükürnet yenlere parasız olarak verilebiHr. (17407) Baştaraj\ 1 xnd sa)ıifede tarafından gosterilmesl temennl edllmektedlr. kadınlannın haklarını tanıtmak uğCinayet tahkikatı runda çalışmayı kendine millî bir va Tokadlı Mehmed Erdost adında bir genctn zife edinmişti. vahşlyane şekllde katledüdlglnl yazmıgtık. M'sır kadmlığını, bizzat temsil ertiği Cinayet üzerlnd» yapılan tetklkler tonunda butün jupheler, gene Tokadü olan Haaan ACELE SATIL1K APARTIMAN Koma Kongresinden avdet eder etmez, adında bir gencln Uzerinde toplanmaktadlr. ktanbuhın en nadide bir yeri olan Cihangirde dört kath bir apartıman bir daha giymemek üzere, çarfafı çıka. Tahkikat derlnleşttrılmekttdir. S perdelik ••••••••• satıhktır. 23391 telefona müraca?t •••••••• np atmıjtı. Revü Operet Borsa kotundan çıkanlan Hüda Şaravl Hanım, miUeüerarası bir Yazan: hisse scnedleri Beliğ Selönü çok feminızm kongrelerirıde ve bu ara Bona ve Osmanlı Bsnkası KomiserlijlnHER AKŞAM da 10 nisan 1935 tarihinde Istanbulda den: 20,30 da toplanan Milletlerarası Kadınlar Kon Tasfîye hallnde bulunan (Türk Umurr.l TlSON HAFTA greslnde Mısır kadmlığını temsil etmiş yatro Anonlm Şlrketl) hisse lenedleri Borsa Iturulunun 9 '12/1947 tarihli ve 1881 MatirıPİrr Cumartesi. Pazat ve Atatürk tarafından da kabul edıl. yönetim sayıh kararı gereğtnce Borsa kotundan çısaBüGtJN HALK MATİNESİ mişti. O tarihte Ankarayı, Bursayı ve rılnujlardır. •^•» saat 15 te. Tel: 49369 • • başka jehirlerimizi de ziyaret etmişti. Yeşilay okumayı teşvik piyangosn Mısır kadmlığını etyıebi memleketlere Yeşllay Kurumu genel merkezi «Yesllay tanıtmak için Kahirede Mısır Kadıru okumayı teşvik piyangoru» adı altında lenProf. Denjoy'nun konferansı gin bir piyango tertiblemlştlr. MemleketSmiıadlı bir dergi de nftşrettirmekteydi. de lljt defa tertlblenen bu piyangonun hedlİstanbul Teknik Üniversitesi Makîne Hüda Şaravî Hanrtn, masrafıru ken yeleri arasında Llnguafon, hokka takıroı, alFakiiltesi' Dckanhğından: disl vererek Mısırda büyük bir mües tın Parker dolma fcaiemi, ansıklopediler, botakımları, dolma kalemler, dolma kurşun Paris TJniversitesi Fen Fakültesi se&e kurmuştur ki burada 200 genç kız ya kalemlerle 948 yılı ceb ve duvar tak\>lmlerl, Profesorlerinden ve Paris Fen A^adehayatlarıru kazanabilecek birer sanat çeşıdli kitablar yer almaktadır. misi üyelerinden Prof. Denjoy, bugün öğrenmektedirler. Bu kızlardan bazıla30 aralık 1947 salı gunÜ kurumun genel nnı bilhassa Ankara ve Belçikaya gön tnerkezmâe çekilecek olan bu piyangonun blsaat 17,00 de Gümüşsuyund* bulunan dermiş ve Mısırda fakirlerin meccanen letleti Millî Piyango g'selerlnden, okul kooTeknik Üniversitenin yeni konferans reratlflerinden ve kurumun Sirkecidekl bü» teda\nsl için müteaddid dişpanserler aç vosundan temln edilebilir. salonunda «Fonksiyon mefhutnu» mevmıştır. zulu bir konferans verecektir. H«rkese açık olan bu konferans türkçeye terHüda Hanım, guzel »anatlara ve bücünıe edüecpktir. (17370) hassa çiniciliğe çok meraklı olduğu için şark çiniciliğini yeniden ortaya çıkarTetii Bomanlar: İstanbul Ikinci İcra Menıurluğunmak maksadile bir atelye tesis ettniş Alev Dalgalan 100 Ki ve çinicilik ihtisası yapmalan için bazı dan: (944/2533) Günah Köprusu 150 gencleri Parise göndermişti. Ayrıca Bir borcdsn dolayt mahcuı ve bu kere paDağlann Çocuğu 175 raya çevrllmesine karar veri'en muhteüf cln» memleketinin gencliğine yardım maksaSeven Gülmea 125 e?ya Ue çatal, bıçak ve buna roümafll takımdile, masraflarını kendi ödemek sureBir Şüpherün Romanı 150 lar 25'12 947 tarıhine musadil perşembe gutil« bir çok gencleri Avrupaya. tahsile Yuzler Maskeler 175 Qü taat 16 dan 17 ye kodar büind »çık «rıgöndermîştir. Ökse 125 tırma lureüle latılacaktır. Hüda Hanını, siyasl hayata da kanjBeyaz Selvi 125 Mahcm ejya birind açık arttımıada Ukdlr mış v« Mısınn istiklâl davasında Mısır edilen kıymetin yüzde yetmlj be?1nl b'ilmad'ğı Körduğüra 125 takdirde IVjrcl açık »rnınnası 80 '12 947 gükadınlığının sesini duyunmıştur. Bu Sabır CenneÜ 100 nüna rastlayan salı ffilnü aym taalte lcra hizmetlerinden'dolayı Kral Faruk, kenBir Adamın D5rt Devrl 150 TÜRKÎYE ÎŞ BANKASl'ndaki tasarnıf hesabmızı edileceğinden talib olsnların ye\trü mezkurdisine Kemal nişanını tevcih etmiftir. Tenrume Romanlar: d» satış mahalll olan istanbul Unkapanı Ya1947 yıh sonuna kadar en az YÜZ Hraya yükseltiniz. Hüda Şaravî Hanım, Mısırdaki Türk Plassans Papaa 250 Fuzsinan mahallesl Çakşıreı sokak No. Z'l dostlarının en ileri gelenlerindendi. Anî Gecenln Sonu 125 dekl yerde hazır bulunacak memurumuza Hesabmız yoksa derhal bir hesab açtınnız. dlümünden bir müddet evvel, Türkiyeye tcuracaaüerl V.hn olunur. (1Î442) Saadet USruna 100 gelmek kararmda olduğunu, Mısırın isAşktan Önce 125 tanbul Başkonsolosunun eşi olan yeğeni Düşüncelerl Okuyan Huriye Hasan Şefik Hanıma bildirmiştl. Makine 150 » ÜÛDB KİIABBVİ Mısır, onun ölümiîe pek mümtaz bir Cağaloglu yokuşu No. 44 şahsiyet kaybetmiş olduğu için dost ve kardeş milleti taziye ederiz. ( HEART BEAT) İÇÎN ÇARPÎYOR C. H. P. Demokratlara karşı ıtiye hticuma geçîi? A Z A, Sinemasında , HERKESİN KADINI Bu Akşam Pangaltı İHGİ Sinemasında Bugün A L K A Z A R MELEK Sineması Müfit İmşir Dizel Motörü Almacak Oüzce Sağlık Merkezi Tabifelîğinden: Yeni SES Opereti GEGİM DÜNYAS1 Mısır Kadınlık Hareketinin Reisi veîaî etti 30 BİN LİRAYA 4 EV, 4 A «S V f Secme Romanlar Şen Bir Yuvaya Sahib Olmak İslerseniı, TÜRKİYE İS BANKÂSI Eğer kazanmadı iseniz Yetimleri Koruma ve Banndırma Cemiyetinin Eşya Piyangosundan bir bilet alarak talihinizi insaniyet yolu iîe deneyiniz !.... soo.ooo 1948 PLÂNI ÇEKİLECEK Bir yemek odası takımı, 4 radyo, 10 erkek kostümlüğü, 15 giimiiş Parker 51 dolma LİRALIK İKRAMİYE Yükîeme Boşaltma Yaptırılacak 1 Şarkışla ambarımıza gelecek veya buradan diğer mahaltere sevkedilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat vesair maddelerin bir yıl müddetle yükleme, boşaltma, aktarma ve havalandınna Işleri açık eksiltmeye çıkanhruştor. 2 Eksiltme 20/12/947 tarihlne tesadüf eden curnaıtesi günü saat 10 da Samsun Bölge Müdürlüğü binasında teşekkül edecek hususî komisyon b'nünde yapılacaktır. 3 İstekli kimselerin 1000 lira geçici teminatlannı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmalan ve alacakları makbuzlarile ve diğer lüzumlu vesikalarla birlikte korrdsyon» başvurmalan lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma ve sözleşme tasanlan beş lira mukabüinde Şarkışla, Sıvas ambarlaıile Samsun Bölge Müdürlüğünden temirı edilebilir. (17030) olan bu piyangonun girtikçe szalan biletleri en mühim bayilerde satılmaktadır. 2000 kıymetli eşja arasında: Yıîda dört çekiliş: Her çekilişte 1 EV, 1 ARSA ve dolgun para ikramiyeleri... Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Bölge Müdürlüğünden: Bir Şevroîe lüks otomobili, Bir salon takımı, 8 bisiklet, 10 kadın ipek ropluğu, Bir kiirk manto, Bir btne dolabı, 10 kol s&ati, 2 Singer dikiş makinesi, Birind Çekiliş: 1 MART 1948 Hesablarında altı yüz lira dan fazla parası bulunanlar her beş yüz Hralan için çekilişlerde ayrı bir kur'a numarası alacaklardır. Aynca, 21 Nisan 1948 de ÇOCUK HESABLARI için zengin ikramiyeler çekilişi. !9BBİ vs., vs. bulunmaktadır. Fiatı 1 liradır,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle