11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Aralık 1947 CLUVIHUıiiiı Nakine Yağı Alııtacak Ereğli Kömürleri Işletmesi Genel Müdürlüğünden: Kapalı zarfla: 10 ton Surşöf yağı Buhar silindir yağı 20 Türbift yağı «D.T.E. Lelght» 5 Kompresör yağı cD.T.E. Heavy Medium> 15 Kompresör yağı «D.T.E. Heavy> 15 Kompresör yağı ağjr 20 100 Dizel yağı orta 10 Transformatör yağ «115 KV.> 50 Gres yağı 5 Otomobil şanjuman yağı «valvalin» alınacaktır. Şartname : Ereğli Kömürleri Işletmesi Genel Müdürlüğünden Zonguldakta Etibank Genel Müdürlüğünden Ankarada Etibank Istanbul Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. Istanbulda Eksiltme, 5 Ocak 1948 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarfların en geç ihale günü saat 15 e kadar I|letmemiz bajkâtibliğine verilmiş olraası lâzımdır. Postada vukubulacak gecikmeler nazan itibara ahnmaz. Işletme Idaresi, ihaleyi dilediğıne kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. (17369) YÜK GRÎP BÂŞ DIŞ ve ROMAÎ AĞRILARİN TASRA KARŞI ALDAIİMAYINIZ! TÜGCARLARINA Çuval ve Kanaviçe, Saç Levha Parçaları Satıhyor Tlcaret Ofisinden: Muhtelif depolarımızda bulunan Taksilit çuvallarl» kanaviçe saç levha rarçaları vesaire 23,12/947 salı günü saat 14.30 da açık arttırma ile satılactktır. Istiyenler, buna aid şartnameyi Ticret Ofisi Satış Müdürlüğünden alabilirler. . (17404) Koyun Marka Amerikan içi dışı Madeni beyaz Linyiti, maden kömürünü tıpk' kok gibi koku veımeden bacalan tıkamadan yaktığını, gördüğü rağbetle isbat eden TINAL SOBALARI ıçin aşağıda yazılı şehirlerde bayılerımiz vardır. Diğer yerler için de bayi istiyoruz. Bu sene sarfececekleri ufak bir emekle sobalarımızın emsalsiz hususiyetlerini muhitlerine tanıtacak bayîler; gelecek yıl için muhakkak çok kârlı bir iş hazırlamış olacaklardır, Şartlanmızı sorunuz. Matbu izahnamelerden isteyiıiİL. BAYİİMİZ BULUNAN ŞEHİRLER: Adapazarı, Afyon, Akhisar, Akşehir; Amasya, Ankara, Balıkesir, Bandırma, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Kütahya, Merzifon, Ordu, Sıvas, Trabzon; Ünye, Zıie. Merkez: HUSTA7A TINAL Çardak Ukelesi 68 Yemis, T«lf: 20460. Te!g MIMTINAL. İctınbul Içkıli Yer İşletenler Cemiyetinin 20 AraJık Cumartesi akşamından S2baha kadar devarn etmek ünsre TOKATLIYAN'ın büyük salonlarında memleketimizde ilk r'cfa ohta'c şimdiye kadar görülmemiş büyük bir programla tertib ettiği mııhtesem balonun progrömr 1 (Novotni Gazirosundan) MÜZEYYEN SEN'AR IŞIL HAMİYET YÜCESES ZEHRA BİLİR ve HAKKI DERMAN ŞERİF İÇU ve Arkadaşları. 2 (Kristal Gazinosundan) SAFİYE AYL SEL4HADDİN PINAB ve Arkadaşları. 3 'Perihan Altındağ Sözeri Salonundan) PERİHAN ALTLVDAĞ SÖZERI NECATİ TOKYAY FEYZİ ASLA.VGİL ve Arkadaşları 4 (MTALL GÖKÇAY ve Arkadaşları) 5 Kıymetli okuyucularımızdan SIIZAN GÜVEN SEMİHA COŞAB SEMİHA ALTEV. 6 İbrahim Özgür Ateşböcekleri Orkestrası. 7 Tokathj an'ın iki orkestrası bütün kadrosile birlikte. 8 Londra ve Yeni Bar orkestraları ve varyetesi bütün programile birlikte. 9 Bayan EMİNE ADALET. rakkase ML'KADDES CEMALI, B. NEDRET YEKVÜCUT, EMİNE ENGİZ A. SEVIM SERCE. HÜMEÎRA. IKIZLER. 10 Muhtelif sürprizler 11 Davetiyeler Tepebaşı Lozan Palas Ofeli ve Londra Barından temm edilir. KOSTÜM SERBESTTİR. HAKİKÎ ALPAKA Çatal, Kaşık, Bıçak, Komposto, Pasta, Tatlı, Çay ve servis takımlarını her yerde arayınız. Mahmudpaşa Tarakçılar No. 75 Ist. P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden: İdaremize aid 342 sayılı servis arabasının şartnameleri dahilinde motör ve karuser tamiri işi açık eksiltmeye konulmuşfur. Eksiltme 5/1 '948 pazartesi günü saat 15 te Büyük Postane binası birinci kat İdarî Muavinlik odasında toplanacak alırn satım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel «3000» lira, geçici temJnat «225. liradır. Taliblerin şartnamesini görmek ve geçici teminatlarını yatırmak üzere iş günlerinde Başmüdürlük kalemi Emlâk ve Levazım Şefliğine, eksiltme gün ve saatinde de 948 senesi İçln muteber Ticaret Odası vesikası ve geçici teminat makbuzile birlikte mezkur komisyon başkanhğına müracaatleri. (17394) Koyun Eti «Ayaktan» ve Sığır Eti Alınacak fzmir l Ûümrük Muhafaza Alay Safınalma Komisyonundan: Cinsi Ayaktan kovun eti Sığır eti Miktan Kilo Gr. 25000 00 7500 Muhammen bedeli l i r a Kr. 2 20 t KIZILAY Dernek Ihtiyacı içln ^ HAM^İ BALLI İSTANBUL Geçid teminat Lira Kr. 4125 00 787 50 Eksiltmenia ffia ve laati 20 Aralık 947 cumarted saat 10 ia Derneği Genel Merkezinden: .Dr. ORFANİDIS4 Deri, frengi, zührevî hastalıklar mütehassısı Beyoğlu, Tokaflıyan karşısı Suterazi (Turnacıbaşı sokak) Nil Apt. 5/3 Tel: 43734 3 Ton 0,10 luk Atebrin Komprimesi Alınacaktır Atebrin karşılığı olan Atabrin, Mepakrin Hydrokloride, Metokin ve Kinakrin de teklif edilebilir. Satmak istiyenlerin fiat. teslim sart ve müddetile tediye sartlarını gösterir kapalı teklif mektublarını ayrı bir mektuba bağhyarak 6 ocak 1948 salı günü akşamına kadar Gsnel Merkezde bulunmaları lâzımdır. Geçici teminat clarak Ankarada Genel Merkez ve Istanbulda Satış Depomuz veznelerine yatırılacak üç bin lira veya bu luymette Esham ve Tahvilâta aid makbuzun veya banka mektubunun teklif mektubuna eklenmiş olması ve kesin ihalede bu miktarm ihale bedelinin yüzde yedi buçuğuna çıkarılması şarttır. KIYMETLİ EMLÂK SÂTIŞI Boğaziçinde yah, Beşiktaşta konak, ev, dükkân, Taksimde garaj; Sarıyer mahkemesinde terekesine vaz'ıyed edilmiş olan Recai Caner'in Yeniköyde, Sipahi Ocağına bitişik asfalt cadde üzerinde geniş bahçeli, ayrıca garajı ve her türlü konforu muhtevi 16 kapı numaralı yeni yapılmış modern villâsı 5/1/948 pazartesi günü saat 14 te Boğaziçinde Büyük derede Sarıyer mahkemesinde müzayeHe suretile satılacaktır. Müzayedeye işthak için 1350 liralık teminat verilecektir. Gene merhuma aid Beşiktaşta Vişnezade mahallesinde Ac^u ve Spor caddesinde yeni 1.171,173,175 numarah: altında dükkânı; yarım masura suyu bulunan alt katı kârgir 3 katlı ve 12 odah konakla gene allında dükkânı buluran ü katlı ıki ev 12 1 948 pazartesi saat 14 te ayni mahkemede satılacaktır. Müzayedeye iştirak için 1350 liralık teminat veri'pcektir. Gene merhurr.a aid Taksimde, Kocatepe mahallesinde eski 107, yeni 113 kapı numaralı garaj 12/1/948 tarihinde ayni mahkemede satılacaktır. (21133 telefnndan ızahat alınabilir.) Müzayedeye iştirak için 500 liralık teminat vcvilecektir 20 Aralık 947 eumartesi taat 11 de 1 Birliklerimlzin senelik ihtiyaeı için pazarhkla lyattan koyun oti ve kesilmiş sığır eti satın alınacaktır. 2 ŞartnaTieleri komısyonumuzda hergün görületeüir. 3 lsteklilerin yukanda gösterilen geciei t*tninatı Izmir Gümrüklert Başmüdürlüğü Sorumlu Saynanhk veznesine yaurdıklarmt dair vtm« m ı k . buzu ve kanun! belgelerle birlikte belli gün ve saatte Izmir Memleket Hartaj nesi karşısındaki Komisyonumuza müracaatlerl. * (17289) 1 40 NOEL ÇAMLARIN1ZI Güzel yetişmiş muhtelif boylarda, top akasyalar, meyva ağaçlan, manolyalar, etiketli güller, yediveren kırmızı akasyalar, kırmızı kestaneler. süs fidanları palmiyeler, vesaire. Ortaköy An. kara bahçesinde bulabilirsiniz. VASIL ^ Amerikan Bezi Satışı Ithal malı olup ıslanmadan cüz'i lekeli 3844,40 metre Amerikan Bezi kapalı zarfla satılacaktır. Nümuneler, hergün öğley* kadar Galatada Sümerbank binası üstünde Sosyete Merkezinde görülebilir. Kapalı ve mühurlü tekü; mcktublarile birlikte 500, liralık teminat akçesinin en geç 22 aralık 1947 tarihine rastlıyan pazartesi günü «aat 10 a kadar Sosyete Merkezinde Saünalma Kuruluna makbuz mukabilinde tevdii lâzımdır. Sosyete. satışı yapmakta serbesttir. Baskı ve Cild îşi Yaptırılacak Orman Genel Müdürlüğünden: Orman Genel Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Adil Gökşımn dilimire çrvirdiği «kestane ağacı> adlı eserir baskı ve cild iji 30,5/1948 de bitirilip ldareye teslim edilrr.ek şartite baskı ve cildlenmesi »çık eksiltmeye konmuştur. 1 Eser, ikl bin aded olarak basılacağı ve 2/3 ü bezli clarak cildleneceğı, ise lüzumlu kâğıd ve mukavvanln Devlet Orman tşlçtmesi Merkez Müdürlıiğiinoe temin olunacağı, fid«r malzemenin müteahhidince temini lâzım geldigi; . . , â 2 Dört buçuk form»'ian ibtret Sulunaır esrtia befcer formasının rr.uhammen kıym«ti 245 lir» olup ihaleye istirak için <106> lira #88» kurusluk geçici teminat verilmesi. 3 Ihalenin 6/1/948 iah günü saat 14 te Genel Müdürlük binasında yapılacağı; 4 Orijinal ve lartnanaenin Genel Müdürlütumüide hergün görülebileceği ilân olunur. (17380) KOMURveODUN DERDİ ÇEKEN'LERE MÜJDE: Ekmek Fırmlanna Kalorifer Kazanlarına Bakır Tav Ocaklarına Kireç Ocaklarına Stim Kazanlarına Gayet elverişli, cereyansız, vantilâtörsüz ve susuz olarak ekonomik, tam randımanlı, temiz ve basit kullanışlı Tesviyeci Alınacak Taşkızak Havuz ve Fabrikaları Müdürlüğünden: Taşkızak Havuz ve Fabrikaları için mütehassıs moiöt. ve makine tesviyecisile mütehassıs elektrikçiye ihtiyac vardır. Yapılacak smavlarına göre iyi yevmiye verilecektir. Taliblerin Müdürlü. ğümüze (oski Tersane içindeki) müıacaatleri. (17020) GÜVEN Türk Anonim Sigorta Sosyetesi J NUHTEŞEN Kıymetli tablo BIR ve eşya AVIZE satifi Makine ve makine âletleri Kimya ve boya maddeleri, demir ve çelik mamulleri Elektrîk malzeme ve ev âletleri ve umumî mallar hakkmdaki ihtiyacınızı aşağıdaki adrese bildiriniz. Her daire bir mütehassıs tarafından idare edilir. Telgraf ve3a mektubla müracaat ediniz. EDVVABDS INTERNATIONAL CORPORATION 110 WllHams Str. NewYork 7, N. Y. U. S. A. Telgraf adıesi: «CHUNGHWA. NEWYORK Bankamız: Irving Trust Company of NewYork, Woolworth Branch. MAZOT BEKLERİMİZ emrjnize amadedir. EKONOMİKTİR, çünkü bir ekmek fırınını 20 dakikada 15 kuruşluk mazotla ısıtabilecek kabiliyettedir. V. S. İşbu BEK İHTİRALJ'dır. Taklidi memnudur. Müracaat: KULLANILMIŞ KAMYON ve KAMYON MOTÖRÜ SATILACAK Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 26/12/1947 cuma günü saat 14 te Ankarada Silo arkasmdaki alanda. kullanılmış 18 20 adedDoç ve Fargo kamyonu, 12 tane bazı parçaları noksan kamyon motörü ve ayrı ayrı arttırma konusu olmak sartile satılacaktır. Taşıtların hepsi de işler ve yürür bir haldedir. Alıcılar bunları 20/ 12^1947 den sonra anılan yerde eörebilirler. İsteklilerin satış şartlarını öğrenmek üzere Ankarada Genel Müdürlük Malzeme Müdürlüğüne, taşrada Bölge Müdürlüklerimize basvur(17323) maları ilân olunur. Çok kıymetli bir avize ile yüksek değerde üç tablo, sanatkârane Lul XV bul masa ve bahü; salon ve yemek odası takımlan 18 Aralık Perşembe 13,30 da satılmak üzere Sandalbedesteninde teşblr edilmektedir. Elektrik Başmakinisti Alınacak Sifsıırluk Beledlye Riyasefinden: Belediyemiz Hidro Elektrik Fabrıkası (250) lira aylık ücretli eîektrik başmakinistliği açıktır. tsteklilerin 25 aralık 947 perçembe günü Belediye Encümenine müracaat etmeleri ve alınacak başmekinlstin elektrik türbinlerinde çalıştığına dair vesika ibraz etmeleri meşrut olduğu ilân olunur. (17421) SEYFETTİN ÜSTÜN Binek Otomobili Alınacak Sinob İl Daimî Encümeninden: 1 Hiraiı hi»netind« kulltnıhnak ve 947 model (Doç, Ford ve Ş*vrcle) marka olmak üzere yeni bir binek otomobili alınaeaktır. 2 23/11/947 gününden İÜbaT»n bir ay müddetle pazarlığa konulmuş oiup 22/12/947 pazartesi günü ıaat 14 te Sinob Hl Daim! Komisyonu salonunda üıalesi yapılacaktır. Muvakkat teminaü (581) lira (25) kuru«tur. t TeVlif edeoek lsteklilerin acenta olmalan jarttır. 4 Bajkaca malumat istiyenlerin Sinob II Makamına müracaat etmeleri i'ân olunur. ( 1 7 1 5 0 ) ATÖLYESİ Galata. Tünel Cad. Zincirli Hanı sokak No. 1, tstanbul, Tel: 43617 '••^••••^•• Sultanhamammda İPEKİŞ ŞİRKETINDEN: Fabrikalanmızın flıtiyacı için lstanbul Aüliye Birinci Ticaret Mahkemesinden: Muhtelif Nakil Vasıtaları Satılacak Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemize aid olup hizmetten çıkarılmış bulunan muhtelif nakil vasıtalan açık arttırma suretile tahlacaktır. Satılacak nakil vasîtalarî is, gün ve saatlerinde Müessesemizde görülebilir. Satılacak nakil vasıtalarinîn cins, mOrtar, umumî evsafı ile muhammen bedeli, teminat miktan ve satış şartlarmı gösterir şartnameler Ankara ve Zonguldakta lrtibat Memurluklarimızda, îstanbulda Sümerbank Satınalma Müdürlüğünde, Karabükte Miiessesemiz Ticaret Şefliğinde görülebilir. Açık arttırma 24 Aralık 1947 çarşamba günü saat 16 da Karabükte Müessesemiz Satınalma Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Taliblerin şartnamede yazıl; temînatlarile birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte Karabükte Müessesemiz Satınalma Komifyonuna müracaatleri ilân olunur. Müessesemiz, ibaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Arttırma, Eksiltme Kanununa tâbi değildir. (17139) 947/518 Kasımpaşa Maliye Şubesine kazanç vergfsinden borçlu Damas Demir İhsaniye . G. Anteb . Malatya Hatay umumî nakliyat amban tarafuıdan Çekme ve Makine Sanayii Anonim Şirketinin Hshcıoğlu 139/1 sayılı fabrika14/10/947 tarihinde Erzurum vapuruna sında haczedilen yapı inşaatına elverişli 4 ton çubuk demirin 19/12/947 tarihine Mersinde nakliyeci Adil Okana veril tesadüf eden cuma günü saat 14,30 da mahalilr.de açık arttırma ile satılacağı (17402) mek üzere yükletilen 93 parça muhtelif ilân olunur. • eşyaya aid 4087 sayılı konişmento zayi I edildiğinden bahisle iptaline karar ve" * Toptan fiatına I rilmesi mahkemeden istenilmiş ve mahÇok Ciddî Bir kemece keyfiyetin 45 gün süre ile ilânıPERAKENDE SATIŞ na karar verilmis olmâkla zayi konişÎSPANYOL mentoyu bulanın mahkemeye getirmesi, aksi takdirde iptaline karar verileceği ilân olunur. Dr. İhsan Sami İstanbul Defterdarlığından: BİKROMAT dö POTAS ve ZAÇYAGI alınacaktır. Alâkalıların kapalı zarfla fiat ve şartlarını 25 cariye kıdar bildirmeleri ilân olunur. r aralık, BÜYÜK BİR FIRSAT yarın perşembe. saat 13,30. Istanbulda Sandal Bedesteniade 18 a parçadan ibaret Viyana modeh. üzerinde ecnebi bir mütehassıs 18 p tarafından yapümı? STÜDYO TAKEVI1 (Yemek salon ve yatak odası), tarai çay ve taba1: takımlan müzayede suretile satılacaktır. p ^ | LİNOLEDM Sofra Muşambalan Öksürük Surubu Oksürük ve Nefes Darlığı, Boğmaca ve Kızamık Öksürükleri için pek tesirli ilâcdır. Her kes kullanabilir. M M Desenli ve düz renk YER MUŞAMBALARIMIZ gelmistir. Döşemelik kumaş, Paspas ve Beyoğlu Hacopulo Pasajı No. 27 ECZAÎ TIBBİYE LABORATUARI Ophtalmik (gözlere mahsus) formülünü satmak veyahud imal ettiği tıbbî müstahzarlan Türkiyeye ihraç etmek arzusunda bulunuyor. Tekliflerin «2935» rumuzu ile. PUBLICITAS S. A., Apartado 828. BARCELONA adresine yapıhnası. (Espana) Tekel Genel Müdürlüğü llânları Maden Başçavuşu Alınacak / Dr, SABRİ GUNDUZ \ I Kadın Hastalıklan. Taksim Sıraser I • viler Alman Hastanesi karşısı Ho • I cazade sokak No. 15/3, Tel: 41881 | L UVR Mefruşat Mağazası Şubesi yoktur. Kaya tuzlarında çalıştırılmak üzere maden başçavuşu ahnacaktır. 1 Zonguldak <Maden Başçavuşu Okulu» nıezunları tercih olunur. 2 Sağlık durumu memleketin her bölgesinde ve kayatuzu ocaklarınd» çahşmağa elverişli bulunmak, 3 Yaşı 25 ten aşağı 40 tan yukarı olmamak 4 Askerlikle ilgisi olmamak lâzımdır. İsteklilerin dilediklert gündelik miktarıru ve açık adreslerini bildiren bil dilekçe ve diğer belge ası! veya tasdikli suretlerile 15'2/948 tarihine kadar Kabataşta Tekel Genel Müdürlüğüne müracaatleri (17452) GOBİÇÖL'İ A*k Romanı Bir çöl kadar yakıcı ve esrarlı hiiviyeti, füsunkâr güzelliğiyle, muhitini kasıp kavuran muhteris bir kadının aşk maceralarile dolu hayatını tasvir eden bu roman, PİERRE BENOİTnin eD seçkin bir eseridir. Edcbî zevkimiri tatmin edecek bir titizlikle türkçeye çevrilmiş, renkli bir kapakla ikinci defa satışa çıkarılmıştır. Yegâne Satış Yeri: (Arteziyen veya Su Kuyuları Sondajları İçin Aşağıdaki Evsafta Sondaj Makinesi ve Teferruaiı Alıncaktır) Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden: 1 Kablo sistemile çalışır 200300 metre derinliğe inecek kapasitede ve 4, 6, 8, 10 ve 13 3/4 pus veya bunlara yakın kuturlarda delik delmeye elverişl1 o'.acaktır. 2 Bu delikleri delmeye mahsus makkap takımlarile makkap uçlarını bllemeye mahsus takım, kablolar, makkap ve kum çıkarma âletlerile lüzumlv ktırutma âletleri ve tecrübe pompajına yarıyacak teferrüat makine ile birllktt verilecektir. 3 Sondaj tertibatı ktmyonua motöründen hareket almayıp ayrı biı Dizel motörün» akuple olacaktır. Bu makineden elleıinde mevcuc olan veya kısa bir zamanda temin €<!?cek olanların teklif mektublarını en son 31/1/948 tarihine kadar Ziraî Kombinalaı Daıresı Reıslığıne gönderilmeleri ilân olunur. (17236) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: Topoğraf yardımcısı kursu için on beş öğrenci alınacak 1/1/1S48 de başlayıp 4 ay devam edecek olan Topoğraf Yyardımcısı Kursu için aşağıdaki vasıfları haiz öğrencüer alınacaktır: 1 Ilk açkerliğmi yapmiş ve 30 yaşmı doldurmamış olmak, sıhhJ vaziyeti Türkiyenin her tsrafmda çahşmağa elverişli bulunmak, 2 Universite Fen veya Coşrafya Enstitüsü, Kadastro mektebi B. Şubesi, Lise Fen şuheri mezunu olmak yahud resmî daireler tarafından açıîmış harita kurjlarmdan mezun olup en az beş sene tatbikai yapmiş v? tahiil derecesi en az orta mektebe muadil bulunmak, 3 Kursun deva'nı mijddetince öğrencilere 56 lira yevmiye verilecek, kurs sonunda yaoılacpk smavda muvaffak olanlar 1012 lira yevmiye ile belirli bir müddet topoğraf yardımcılığmda yetiştirilip topoğraflığa çıkartılacaklardır. 4 lsteklilerin 20 12/1947 tarihine kadar belgelerile birlikte M.T.A. Genel direktörlüğüne mürscaatleri. (17152) AYAYDIN KİTABEVİ Ankara Cad. 95
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle