11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ı7 Aralık 1947 CtMHLKllET BİR DAKİKA: müddet Berlinde kalacaktır. iddî diirıirınek zamanj grel< Washington 16 (a.a. . AJ\P.) mise benzer. Istanbul so* Marshall'ın Amerikaya dönüşü şimdiki kaklarında nakil vasıtası yü Battaraft 1 inei aahifede CJI.P. Medls Grupu genel kurulu bu halde Washington'un butün siyasî faagün Sıvas milletvekili Şemseddin Gur muştur. iıyetine hâkün olmaktadır. Bununla be zünden günde beş, altı kişi olüyor. Bu* Ticaret Bakanının da bu hususta so naltayın başkanlığında toplandı. raber Amerikan başkenttnin yarıresmî nun sebeb ve çarelerini aramak için he« mahiillermde yapılan bazı enteresan men bir heyet teşkil edilip ise girisile> örtlerin Londrada yaptıkla ruşturmalar yaparak, neticeyi, Grupun Ereuruın milletvekili Gl. Vehbi Kocamüsahedeleri kaydetmek de faydadan ceğini bekleyen beninı gibiler hayal înI n toplantnun hiç bir netice önümüzdeld top^anüsında bildirmea gtineyin, Şeker şirketinde sarf yeri Idsarına uğradılar . faelli olmıyan dört milyon liralık bir aiıali değildir. vermiyeceği peşinden belli takarrür etmiştir. Bundsn başka, sadece ticaret mahçığın Ekonomi Baianlığı mufettişleri ıaEvvelâ, siyasî mahfillere göre, «dörtBiliyorsunuz, bir kaç gün evvel İsidi. Onun netice vermesi, muavinlerin ler> konferansmm akamete uğraması tanbul caddelerinde kamyonlar, otomoanlaşmalanna bağlı idi Muavinler her kemesindeki dava İle iküfa edilmeme rafından meydana çıkanlmis olduğu şimdiki gerginliği sulh için bir tehdid biller ve tramvaylar beş, altı hemşeriyi şeyi hazırlamış. ve ihtilâfU yalnız bir si, mesele adi sus mabiyetinde oldu söylentilerinin mahiysti hakiındaJd soteşkil edecek derecede arttırmıyacakür. öldiirdü, bir o kadarmı yaraladı. Ne kakaç noktayı buaknuş olsalardı, konfe ğundan ona göre takibata geçilmesi de, ru önergesi uzerine Ekonomi Bakanı Çünkü bu başansızlık Sovyetler Birlı dar dikkatli olsak, hepimiz bu kazalara ransm bir neticeye varacağına dair ü Sahir Kurutluoğlunun bu yoldaki ö tarafından verilen cevab dınlendi. Konu hakkmda genel konuşma açılğinin gittikçe zayıflıyan bir durumda daima uğrayabiliriz. Ben yıllardanbüri midler beslemeğe yer kalırdı. Halbuki nergesüe karara bağlanmıştır. Seçimler Rusyasız sulh ması grupça kabul edildiğinden birçok olduğunu teyid etmekte, hsttâ geçenler bu durumun biraz düşünen bir muşamuavinler, bir gündem bile hazırlahatiblerin mütalealarından sonra Ekode Fransa ve İtalya gibi memleketlarin hidi ve bir Şehir Meclisi azası sıfatile Washington 16 (AP.) Âyan ve MiiAnkara 16 (Telefonla) Bugünkti mağa muvaffak olamamışlar ve konumessiller Meclisi çevreleri, Londra ig istikrarını tehdid eden vaziyetlerin teklif ediyorum: şulacak meselelerin sırası üzerinde da C. H. P. Medis Grupu toplanüsında, nomi Bakanı, Şeker şirketirdn 1944 yı1 Beyoğlundan ya tramvayı, ya Konferansmın ekamete uğraması hakl avdetini zayıf bir ihtimal haline getirhİ "nlagamafpı^larHl OnUn İçin konfe Meclis başkan vekilliği adayı ile C. H. lında yaptırdığı inşaat işile daha evvelotomobili kaldırmak lâzım. Tramvay kında yaptıkları yorumlarda, batı dev mektedir. ransın hiç bir netice vermiyeceğini her P. Meclis Grupu başkan vekili seçimi ki senelerde mukaveleye bağladığı sandık konusu münasebetile yapılan tşhkiLondra 16 a.a.) Reuter ajansı mu kalkamıyacağına veya kaHrmao pek letlerinin Avrupada Rusyasız bir nizam kes hissediyordu. O halde toplantı ni yapıünışür. Oya iştirak eden 280 mil kata ve bunun safahatına ve hukuk hezor olduğuna göre otomobili kaldırmak kurmaları lâzım geldiği fikrini ileri habiri bildiriyor: çin yapılmıştı? Vakit kaybctmeğe ve letvekilinden 183 ü Cevdet Kerim İnce yeti mütalealanna dair geniş malumat Bugün Londrada yapılan resmf d« lâzım .Bunun için de Taksimden aşağı sürmektedirler. Bu arada Ayan Meclisihaftalarca çene çalmağa ne liizum var dayıyı, Tevfik Fikret Sılaydan açılan \'erdi. Bu hususta hukrukl takibata emeçlere göre, muhtamel olarak 48 saat boş inmekte olan otomobilleri TarlabaMeclis başkan vekili adayı olarak seçnin demokrat azasından Jhonson: «Ben dı? içinde Londradan ayrılacak olan Mars şına sevkedip bu caddeyi iki istikamete mişlerdir. Bu seçimde Ali Rıza Tü sasen başlanmış olmakla beraber Bakan olsam, hiç tereddüd etmeden, Rusyasız hall, Bidault ve Ingiltere Dıa İşleri BaBatı devletlerinin. Rusya tarafından rel 84 oy almıştır. lîğa sunulan ve genel kurulca kabul ebir sulh anlaşaması yaparım.> demiştir. kanı Mr. Bevin arasmda görüsmeler açmak, karşılaşbklan inadı busbütün belirt; Parti Meclis Grupu başkan vekilliği dilen önerge gereğince, ceza kanunu u2 Otomobil ve kamyonlann şehir Ayn ayn andlaşmalar mek ve bütün diinya efkân umumiye ! ne de Şükrü Saracoğlu 173 oyla seçil mumt hükümlerinin ışığı altında cezaî yapılması hakkmda herhangj bir plân içinde 30 kilometreden fazla gitmemeLondra 16 (a.a.) Washingtondan a hazı rla nmamıştn". since aniaşıhnası gerekleşen hakiketle : miştir. General Ali Fuad Cebesoy 54 takibat yapılması bususundaki tetkikaleri için istisnasu olarak hepsinin sü« Bapnakaleden devam luıan haberlerde bildirildiğine göre, Arin anlaşılmasını kolaylaştırmak iste j oy almıştır. Muhsin Adil Binahn parti tın da derinleştirileceğini bildirdi. Bu resmî demece rağmen, baö Al ratlerini tahdid eden cihazlardan koyörüldüğü gibi bu safhaya da farkına merikan yoruracuları daha şimdiden badikleri göze çarpıyor. Buna mukabil ; divanına seçilmesile açılan Meclis kâmanyanm istikbali hakkında derhal ka malı, Balcanm verdiği izahatın tatmin edici Rusyanm da, batı devletlcrini kendi Übliğine Mardln milletvekili doktor olduğu oya müracaat sonunda anlasıldı. vanlmadan intıbak edilecektir. Lon tı Almanya ve Avusturya ile ayrı ba rarlar ahnması için, Marshall, Bidault S Tramvaylaruı Beyoglu caddesin* iradesine uyjçun bir tarzda harekete Aziz Uraz, aday olarak seçilmistir. Vakit geçmiş olduğundan gündemin dra toplanhsnun neticesl önceden rış andlaşmalarının akdinden bahsct ve Bevin'in yarın bir toplantı yapacak de besten fazla süratle gitmelerini ya« sevketmeyi ümid ettiği için konferansaj meye başlamışlardır. bilindiğine göre esasen yakında patlan Londra çevrelerinee tahmin edildiğer maddelerinin gOiUsulmesi gelecek Tebliğ sak etmeli iştirak zahmetine katlannuş olduğu an j mektedir. toplar.tıya bırakılarak saat (20,30) da ,ak verecek bir buhran da fimdilik Avrupa merkezlerinde akisler laşılıyor. j Ankara 16 (a.a.) CHP. Mecîis 4 Esya nakline mahsus vasıtalana oturuma son verildi. bahis mevzuu olamaz. Dün de buLondra 16 (a.a.) (LPS) KonferanGnıpu Başkan Vekilliğinden: MarshaD' göre kala.bauk saatlerde seyrüseferini tamaBu şartlar altında toplanan konferanakamete uğraması münasebetile bu rada açıklamaya gayret etmiştik: Londra 16 (a.a.) <United Press» Ge men menetmeli, tı bekliyebilecek tek akıbet, akamettir. çine girdiğimiz yenj safha, tarafla sabah muhtelif başkent gazetelerinde neral Marshall'ın yakuılannın hildir 5 Büyük caddelerde yaya kai J jKonferansm «müddetsiz asıntı» ya diklerine göre, Birleşik Amerika Dış nmİB""' durarak veya bir şey satarak nn kendi cephelerinde hazırlanma çıkan yorumlar sunlardır: uğramasının en bellibaşlı sebeblerinden Washington: Eski Dıs İşleri Bakanı Işleri Bakanı teklif edilmis olduğu gibi işgal edenleri yola getirmek üzere geian ve teşkilâtlanmalan safhâsı olaolan tazminat, yahud tamirat meselesicaktır. Bir yaııda hiirriyetçi batı blo Mr. ByrneB, üç batı devletinden lüzum Almanya ile ayn bir bans yapmanın zici polis memurlan bulunmah, ni ele alacak olursak konferansm niçin görüldüğü takdirde, Rusyanm fikrine 6 Büyük caddelerde bilhassa sokalc ku, liizum gördiiğü savunma tedbir müracaat edilmeden Avusturya ve Al memleketi için tamamile imkânsız bir akamete nğramış olduğunu daha iyi Baştaraiı 1 Jnei sahifede şey olduğunu söylemiştir. General Mar kavşaklarında çivili geçidler yapılmab erini alırken, öte yanda Moskovanın anlnnnş oluruz. manya için sulh andlaşması metni ha shall, muallâkta bulunan Alman mese ve bunlann başına birer memur kon« meğe Tiearet Bakanlığım yetkili kılan So^et Rusya Almanyadan on milyar karar, bugün yüriirlüğe konuldu. Baftarafı 1 ind sahıjede daresindeki panslavist, ortodoks ve zırlanmasını istemiştir. Mr. Byrnes, bu Jesi için bir hal yolu bulunmanın zado!arlık tamirat istemektedir Alman Diğer taraftan Ticaret Baianlığı da, vekilleri, takibata geçilmemekle adli bolşevik bloku da, ayak bastığı yer nunla beraber Rusyaya ileride bu dev ruretini işaret etmiş, ancak bu hal yo malı 7 Hususi resml ve taksi ne kadar ya, harb sırastnda, Sovyet loprakhırını bu yetkiye dayanarak, buğday, mahlut onorun rencide edilmis olacağını ileri erde süa sıkıya rutunmak, münı letlerle birleşmek isteği gösterdiği tak lunun bir ayn banş olamıyacağına bilmotörlü vasıta varsa bunlan şoförlert en geniş ölçüde tahrib etnıiş olduğu arpa ve çavdarla bunlardan mamul un sünnüşlerdir. ünse hâkimiyet çemberini genişlet dirde bu imkânı elde etmesi için kapı hassa nazan dikkati çekmiştir. Dış Iş tekrar bir imtilıaıin yt sehir içi imtihaiçin, Abnanyadan tazminat istcmcsini lar üzerine açılmış veya açılacak avans Motosiklet yerine otomobil ieri Bakanı ve müşavirleri şu kanaat nına tâbi tutulmaİL (Çünkü bilhassa mek uğrona çalışacakhr. Bu, şüphe nm açık bırakılmasını ilâve etmiştir. haklı gornıîjen joktur. Fakat Alman ve krediler hakkında çu kararları al Iç Işleri bütçesine geçen yıl motosiktedirler H, takib edilecek tek yol, hususilerde haör için verilmis ehliyet^ Paris: Fransiz resmf mahfilleri koniz istikrarsız bir vaziyettir. Bir yanya bu (azminatı n.\sı! ve ne zaman ö mıştır: let nliTimam için konulan paralarla geferansm bajaırsızlığı doğu ve batı mü» Fransiz bölgesile îngiliz Amerikan namelerin vücudüne inanmaktayım.) ış adım, bir hatalı karar, ortabğı diyecck? Dayanıîmaz sofaletler çekerek nel müfettişlere otomobil almması da nasebetlerinde bir dönemeç olacaktır, işgal bölgelerinin blrleştirflrnesidir. Bu yazdıklarunın hepsi derhal tatbik derhal allakbullak edebilir ve açlıktan ölerek mi? yoksa Miittefik 1 Bankalar, buğday, mahlut arpa tartışmalara yol açmışür. demektedir. edilebillr şeylerdir. Eğer bu halkı ezihna Bevin'in demed ve çavdarla bunların karısık şekilleri lerin çizeceklcıi psogram dairesinde Fakat içinde bulunduğumuz istik Boraa: Roma radyosu bugünkü yayı«Bu gibi vasıtalann mahiyeti ve hlzLondra 16 (a.a.) Ingiliz Dış İşleri tehlikesinden ve caddelerimizi bugünkü kalkmarak vc ihracat \aparak horcu ve bunlardan mamul unlar mukabilin meti değiştirilebilir mi, değiştirlemez rarsızhğm tehlikelerini azaltan bir mıada bu haberi tercihan Italyan kabitıkanık halden kurtarmak isriyorsak bn de avans veremezler. nu ödivecek ha'e getiriîcıek mi? mi?» Konusu üzerinde çetin konuşma unsur vardır ki, o da kimsenin har nesindeki değişiklikten evvel yayımla Bakanlığı bu akşam Mr. Bevin'in bir tedbirleri alma gerektir. demecini neşretmiştir. Bu demeçte, Mr. En ınüiıim mejde bndıır. Ingiltere, 2 Bankalar tarafmdan yukarıda lar olmuştur. be istekli olmadığıdır. Hazırhklar mıştır. iıepsi isabetlidır Bevin, İnglitere ve Amerikanm kendi içfıVTTiffi iıep e Atncrika ve Fransa. Almrnyanm bor yazıh maddelerden devamlı veya ge Bundan böyle bu gibi ödeneklerin, cunu odr.ebuci.ek kr.le grt:rilmc<ijni, çici şekilde un imal edenlerle aynı şe ancak tasrih edildikleri yerlere inhisan tamamlannıcıya kadar da, kimbilir, Viyana: Avusturya hükumetinin bir gal bölgelerinde kârlar temin ettikleri yorumt fakat hiç değilse mtinakaşaya ondan sanra îorcumı ddcm?c,:nin isten kilde ticarî muamelelerde bulunanlara istenmişür. Demokrat milletvekilleri, belki bir banş mucizesi ufukta be sözcüsü, bazarısızlık habeaini Avustur hakkmda Molotov tarafından ileri su zemin teşkil edebilir. Bu münakafaıuo ya zararına bütün milleti atalete sürük riilen ithamları reddetmekte ve şöyle derhal açılroanuf ve resml makamlarm mesini istii orlar. iskonto, vesikalı veya vesikasız sened bu sahada yanlış tatbikata geçmiş olan irecektir. leyecek bir darbe olarak vasıflandır demektedir: ' harekete hâlâ geçmenüş olmalanna esef NADİR NADİ Rusya ise, buna razı değildir. Çünkü ı^tirası, borclu cari hesab küşadı, ticarî lar hakkmda takibat yapılmasında da maktadır. etmemek kabil değildir. 1 Ingiliz hükumetinin kendi hakJa senedler mukabüinde (devlet tahvil ve ısrar etmişlerdir. Iç Işleri Bakanı Münir bu şekilde harckct edı'diği iaî;dirde Berlin: Amerikan askerî hükumetinin Şehir Meclisi içtima halinde olmadıolandan maada tazminat adı altında Albonolan, tasarrui bonoları, milli bankaHüsrev Göle izahat vermiş, böyle bir Almanya, boNc\ik rln'.nkjan vc nctice bir sözcüsü, yeni vaziyetin şehrin ida nıanyadan herharıgi bir şey almış ol ğı için, bu srfatla resml bh teşebbüs iribarile kuklala^maktuıı Lurtulur. Bel lar hissa senedleri ve tahvilleri haric) durum varsa inceliyerek üzerinde duyapmama imkân yoktur. Bu fmkİBi ba resinde hiç bir değişikliğe sebeb ohra duğu iddisını reddederim. ki bir batı demokıasisi olarak mevki vesair şekillerdc açılmış veya açılacak racağını beyan etmiştir. Dün Yüksekkaldırımm Yonca sokağın yacağını bildirmiştir. sattrlarla haznIamak istiyorum. Onun 2 Ingiliz hükumetinin veya frıgillz alır ve bir sulh amili olarak batı dün olan her türlü krediler, ancak 1945 tak" da bulunan 7 sayılı evin ikinci katınKurultay masraflan İçin bu saürlan yalnız bir gaaeted müvım yüı içinde bu nevi muamelelerde firmalannın Almanyadakl îngiliz işgal Muhabirlea, Alman milktinin bu hayasüe tam bir elbirliiji yapar. Buna da oturan kiracmın yanar mangalından taleası diye değil, İstanbul l««TlrmiTi bir mâni o'raak için tutıılacak siyaset, Al, bulunmuş olanlara inhisar ettirilir ve Maliye bütçesinin yardımlar faslı ü çıkan kıvılcımlar bir yangma sebebiyet ber karşısmda müteessir olduğunu, fa bölgesinde bir teşebbüs veya fabrikaj'a mumessili vasfile de yanyorum. Ve bun< zerinde göriişülürkcn, Demokrat milletel koymuş olduğu iddiasnn keza redkat haberi hayretle karşılamadığını manyayı yok°ul!ukla tehdid edcrck alâkadarîarm mezkur yıl zarfında filan /ermiştir. Ateş çabuk büyüdüğü için dan ayn olarak Meclisin nmuml Uzmet4 detmek isterim. bolşevikliği ona zorlaınak ve bir batı kullandıkları en yuksek rizk yekunu vekilleri, umumiyetle bu gibi yardımlar evin ikinci, üçüncü ve dördüncü katla bildirmektedirler. ler adı verilen ve nakü vasıtalaril* için sene ortasında veya sonunda müdevleri değil, duju devleti oiaıak inki geçileınez. ile çatısı tamamen yanmış, sadece biMoskova ve bir çok doğu Avrupa alâkalı olan encümen başkanı salâhiyenaksîeler yapıimaması yolunda bir {af etmssine mejdan vcrmektir. 3 Birinci maddede bahsedilen a prensip karanna varılmasını lüzumlu rinci kat kurtarılabilmiştir. Bu evin radyoları haberi, hiç bir yorumda butini de alâkalılara hanrlatmayı zaid buhryonım. Bo]şc\ikliği joksulluk ve açlık zorile vanslann bakiyyeleri, bu kararın ya görmüşlerdir. Bu mevzu üzerinde tar üçüncü katmda bulunan 45 yaşlarındski lunmaksızın yayınlamışlardır. Bununla beraber Moskova Konferanyüklemek istiyen bir zilınijetin bir yımı tarihinden itibaren bir ay içinde üşmalar olmuş, Ahmed Oğuz (Eskişe Muhsine adlı bir kadın evden çıkamaİstanbulun seyrüseferi bir muazzam konferansı neticeiendirmeğe yardım e tesvive , ediiir. Ancak ihbarla tesviyesi hir), işi biraz daha açarak, meselâ mıs ve alevler arasmda, İtfaiye neferleri sınm uğradığı başarısızlığa rağmen do» davadn. Belki yakın bir fitide milyonlar Bajfcrafı 1 Inei sahijede deceğini tahmin etmek hcrbalde yersiz ıfttimkiin bîmıyan sabıt vadeli hesablar, halkevlerine 1947 bütçesile bir milyon tarafmdaıı, bir geçme merdiven vasıta ğu ile batı Avnipa arasmda artan iksarfım icab ettirecektir; fakat o, ohmvadelerinin hitamında tesviye olunur. 950 bin lira aynlmjş iken, üç beş gün sile aynı katm penCeresinden almarak tisadî işbirliği doğması beklenebileoeği ğü iddiasile Birinci Ağırceza Mahkeme caya kadar geçici ve âdl tedbüleri iholur. ne işaret etmektedir. sine verilmişlerdi. mal etmek sade tehlikenln ve sıkısık* Sovyetler Birliğinin ya!nız Almanya Dtinci maddede bahsedilen kredi mua evvel Meclise 8090 milyon liralık bir kurtarılmıçtır. Sanıklardan muhtar Receb, aza Şahin Iığm devamuu değil, halkm da gehir için dcğil, işg.ili aliında bulunan her meleleri seviyelerinin, 1945 senesi rizk aktarma tasarısı geldiğini ve incelerr.e Hahcıoğlunda Kumbarahane caddesi Bidault ve Marshall'ın sözleri ve korucu Mahnıudun ifadeleri geçen otoritelertni ^^WI«T1IH« ttham etmeyer hakkında aynı haıeket taızını ta yekunlarma tenzil suretile bu muame leri sonunda, bu para arasmda halkev Abdüsselâm sokağında mühendis Cevkib etmrsinin konferansı .müddctsiz lelerin taalluk ettikleri hesablardaki lerine yeniden 250 bin lira aynlmış bu detin kımyevî boyahanesinde çıkan dün Londra 16 (A.P.) Fransiz Dıs İş celsede almdığından dünkü oturumda sinl intac eder. Buna da mahal bırakleri Bakanı Bidault, dörtler toplantuıasıntı> ya uğraimış oldu£una dair söy fazlalıklar, iskonto muamelelerinde se Iunduğunu söylemiş ve: kü yangm da, içerideki esyalar tamamen run geri bırakılmasını «acı bir mecbu korucu Ismail ile jandarma Hasanm mamak bizim için fırsatör. sorguları yapılmıştır. Korucu Tsmail sorned vadelerinin hitamında teminat ve lenen sözleri tasdik etmckten başka « Bu 250 bin liranın nereye gittiğini yandıktan sonra söndürülmüştür. Bu Umuyorum ki bu bahse tekrar Aöakefalet mektubları da varsa vadelerinin, biliyoruz. kurultay masrafmızdır.» de boyahanede çalışan Ahmsd ve Mehmcd riyet» olarai telâkki ettiğini söylemiş gusunda şunları söylemiştir: elden ne gelir? meye meebur olmıyacağım, ve söyle demiştir: i Hâdise günü akşam üzeri köye B. FELEK Bıından sonra ne yapılaeağına gelince, yoksa ilgili bulunduklan mevzuun so miştir. Bu konu üzerinde, komisyonun adinnnda iki sahıs, itfaiyeye haber ver« Üç haftadanberi o kadar gayret geldim. Jandarma onbaşısı, jandarma orası henüz vüzuh kazanamamıştır. Mu nunda, borcun cari hesablarda, bu kara yarınki toplanüsında görüşmelere de n'ıOrîen evvel yangmı söndürmek gayre sarfettik; fakat, şu anda itiraf etmek Hasanla beni yanına çağırarak saat 24 tine düşmüşler, fakat ikisi de yaralanahakkak olan ilk nokta, batıjı komünızın nn yayınu tarihinden 2 ay, sair mua vam edilecektir. rak hastar.eye kaldınlmışlardır. Atoş, isterim ki bütün bu gayretlerimiz boja ten sonra köyde kimsenin sokağa çıktecavüzünden kurtarmak. ikincisi, ba melelerde ise keza yayım tarihinden itiitfaiye yetiştikten sonra söndürülmüştür. ;:tmiş ve bizi büyük bir hayal sukutu roasına müsaade etmemekliğimizi söytının konıünizm tehlikesinden kür*tul baren bir ay içinde tesviye edilir. içinde bırakmıştır.» iedL Muhtar da bize aym emri verdl. ması sayesinde bir sulh kurmak ve' kur 4 Birinci maddede yazdı hububat ve Kazlıçeşmeds Kireçli sokakta Yako Molotov, konferansm hiçbir neticeye Geceyarısuıdan sonra yolda Hasan Kotulıcak istiyen milleileri bu çerçevenin unları üzerinde ger'.ci şekilde imalât yaEdirne 16 (Hususî) Edirnede ve Abuishaka aid lâstik imalâthanesinde de catürke rastladüc O saatte ne aradıfmı Sıkıyönetünin kalduTİması münasebe" icine almak, böylece koınünizrai kendi pan veya ticarî muamelelerde bulunan Trakyanın her tarafında bu sabahtan bir yangm çıkmışsa da, derhal haber varmamasmdan Ingiltere ile Fransa ve sorduk. Gezdiğini söyledi. Biz de ken tile tstanbul matbuatmm aldığı karar Amerikanm mesul olduklarmı ileri sürhududu içinde hapsetmck ve bütün de lar, bankaların kendi isühbarat vasıtası itibaren havalar birdenbire soğumuş ve dar edilen itfaiye tarafmdan, büyümedisini yakalayıp muhtara götürdük. üzerine Başbakan Hasan Saka, istann'üş ve bu üç devletin, tazminat bahmokrasi dünyasını komünizme karşı ha ile iskân dairesinde tesbit olunur. mevsimin ilk karı yağır.ağa baslamıştır. sıne meydan verilmeden söndürülmüş sindeki Sovyet isteklerine karşı bir oep Muhtar, Hasanın ellerini bağlayıp ka bul Gazeteciler cemiyetine bir telgral 2ir!amaktır. tür. •akola görürmemizi söyledi. Ellerini yollamıştn*. Bu telgrafı aşağıya koyu' he teşkil ettiklerini söylemiştir. Feci bir kamyon kazası İşlerin bu yolu rutmağa başlıyacağı Ayoruz: Amerikan Dış İşleri Bakanı Marshall bağlayıp yola koyulduk. Rerikan yardınîinı süratle gerçeHe.=tirIzmit 16 (Telefonla) Şoför Şevke«istanbul ve civanndald Sıkryönetim Beypazarı ve Boluda zelzele da şunları söylemiştir: Tam Seymendere mevküne gebniştik mek için alınan tedbirlerden anlaşıltin idaresinde Ankara 189 numaralı Hacı idaresinin 23 aralık 947 de bitecek olan ki karşrmıza muhtarla aza çıkblar. MuhBeypazarı 16 (a.a.) Bu sabah saat « Amerikan murahhas heyeti bumaktadır. Kayaya aid tiftik yiıklü kamyon Anka 1,58 de üç daklka fasıla ile birbirini tamüddetinin uzatılmaması hakkmda hüAlmanyanm ikiye bölünmesine tar Receb, elindeki ucunda küçük be kumetimizce alınan karar üzerine ga* radan îstanbula gelirken Izmitin Kara kiben iki yer depremi olmuştur. insanDoğu ile bab arasında anlasma imyaz torbalar bağlı iplerle Hasanın göğmâni olacak bir anlasma yapmak ve zetelerimizin yetkili temsilcilerince meskânı, ertadan kplimıs gibi olduğunu Ankara 16 (a.a.) Bize verilen ma yakublu koyü civarında devrilmiş, ynl ca zayiat yoktur. Avusturya ile de bir sulh muahedesı süne vurmağa başladı. Hasan, nefessız lek vecibelerinin yüksek duygusu içinbütün düıı>a gönr.üştür. Bütün dünya lumata göre, dün gece Ankaradan Kay culardan iki kişj ölmüş, kamyon sahibi kalarak yere yıkıldı. Jandarma Hasan, Boîu 16 (a.a ) Bugün saat 2 de nın da ona göre hazırlanması icab edi seri istikametinde gitmekte olan 776 çok ağır yaralı olarak ümidsiz halde alttan gelen ve bir kaç saniye süren hazırlamak ümidile gelmişti. Avrupamn muhtara mâni olmak istedi. Muhtar, ta de kabul edilen kararlan memnuniyetle kalkmmasında bir yardımı olabilmesi yor. numaralı yük katan Irmak Yahşihan memleket hastanesine kaldırılmıstır. Bir şiddetli bir deprem olmuştur. Hasar için Almanyanm, bütünlüğünü muhafaza bancasmı çekip jandarmanın üzerine okuduk. Hükumetin her zaman ve her yerde titizlikle bağlı bulunduğu asayifl de hafif yaralı vardır. Şofdre bir şey arasmda kilometre 72 deki yarmadan ömer Rıza DOÖRUL yoktur. etmesi hususunda biz bütün gayretimizi yürürken yanımızda buîunan Mahmud, görevini desteklemek ve çok partili degeçerken yarma yerinden heyelân e olmamıştır, Tahkikata savcı muavitıi kendisini tuttu. Şahin de Mahmuda mügösterdüî. Fakat Amanya bugün perişan mokrasi rejiminin memlekette fazileta Stalin Truman ve Attlee ara derek düşen taş kütlesine çarpmış ve Ibrahim Şahin el koymuştur. Şoför tevbir haldedir ve kendi kendine kalkı dahale etmek isteyince ben de Şahini dayanan an'anesini kurmak yolunda ba,kif edilmiştir. tren makinesile bir kısrm yük vagonu HALİL MHAD BOZTEPE'nin nıncıya kadar dışarıdan yardıma muh tuttum. Biz kapışırken jandarma da sınımıza düşen vatani vazifeleri belirsında görüşme ihtimalleri hattan çıkmıştır. Makinede hasar yoktacdır. Bu yardımda biz üzerimize dü kaçü. Bir ara Mahmud benden imdad ten bu kararlan millî meseleler muvaOrman yanoını isteyince Şahini bırakıp ona doğru kosLondra 16 (a.a.) Reuter'in New tur. 8 yük vagonu hasara uğramıştır. şen vazifeyi yapmaya hazırız.» tum. O sırada enseme bir sopa indi. cehesindeJd müşterek duygu ve anlayıAkçaabad 16 (a.a.) Ilçemize bağlı York muhabiri tarafından bugün bildi Eskişehir, Ankara, Irmak, Kayseri ve Molotov Londradan ayrıldı şnnızın güzel bir örneği olarak tak' Kendimi kaybetmişim. Ayıldığım zaman dirle karşılar ve bütün gazeteci arkarildiğirje gore, baa Amerikalı müşahid Sıvastan çıkanlan imdad katarlarile Kaçka mmtakası Devlet ormanlarında Londra 16 (a.a.) Molotov bu sabah muhtarın evinde idim. Şahin de orada ler Truman, Stalin ve Attlee arasında yarmanm her iki başmdan dereymanın yangm çıkmıştır. Yangmın söndürülNorthold hava meydanından Berline idi. Receb Efendi kendisine. Mahmudla daşlarımıza bu vesile ile de znuhabbet Çıkmıştır. bir gorüşme yapılması ihtimalini ileri kaldırıbnasına başlanmışür. Yaralanma mesi ve başka yerlere sirayet etmemesi hareket etmiştir. Sovyet Dış İşleri Ba jandarma Hasanı, onbaşı çağınyor di ve hünaetlerimi sunarım.» için gerekli butun tedbirler alınmi|tır. ve insanca rayiat yoktur. sürmektedirler. Başbakan H. Saka kanı Moskovaya dönmeden evvel bir yerek yanına getirmesini söyledi. Gitti çağırdı. Geldiler. Jandarma, onbasısram topluyordu. tekrar etrafına yağ damiacıkları püs Fatma şarkıyı söylerken Mösyö Ycn«CUMHUKİYET» in Tefrikası: 4 fiLÜM Bazan Bedia ile yürüyüşler yapıyor kürerek çalışmağa başlardı. sen memleketinde tahsilde olan 17 ya nerede olduğunu sorunca muhtar, hiç Eski m. ordu suses çıkarmamamızı, ölen Hasanın esaiardı. Ağaclarında kuşların yuva kurMalik kansınm yanına gelir, ona şmdaki kızını düşünür: vari müfettişliğin • duğu çiçekli patikayı geçince yol, bir şantiye havadisleri verirdi: Bir genc kız, ne güzel şey! derdi; sen kavgacı ve fena bir adam olduğunu den mütekaid Bolujöyledikten sonra, bizi hâdise mahallinkaç yüz metre uzunluğunca yeni yapı Bugün 7 kazık çakıldı, Bedia; dün bir evin neşesi, süsü, çiçeği. lu Emin Paçanın kü lan şimendifer hatü ile muvazi olarak i bir taneyi kırmışlar. Gördün mü? Mösyö Yensenle Malik Beyin iş sa de düşen bir ipi almamız için yollaraak çük kın ve emekU devam eder, sonra yavaş yavaş yükseO kadar uzaklara gittüderi vakit ya hasındaki mücadeleleri akşam olunca istedi. Hiçbiıimiz gitmek istemedik. Busüvari albayı Şeref nun üzerine Sahini ffönderdi, o da Ipi lirdi. yan dönmezlerdi. Maliki de beklerler, unutulur, hususî dostluklarına hiç bir Izmirin eşi Bayan RİKKAT ASIM KÖİCNAR bulup geldi. Geceyi orada geçirdik, erYeni hat, tâ aşağılarda, yarmalar a gün karannca hep beraber otomobille suretle tesir etmezdi. StBET tZMlE tesi günü muhtar, Mahmuda, T""3y rasında kalırdı. Bir müddet böyle gider, eve gelirlerdi, Doktor Hihni Bey ekseri köylerden mahsuben para vermek istedi. Mahmud Eyulde Malik Bey de işlerini yobir müddettenberl ffl Geceleri bazan Mazhar Beye, veya dönüşte, veya hastanede muayeneleri tutulmuş olduğu aluna koyup şantiyeden ayrılnuş, Barakalar dağ eteğinde ağaclar ara birden bir dağm içinde kaybolur, biraz kabul etmedi. Ben aldım. Üç tanesi onmansız bir hastalıkErenköyünde bir kaç gün istl sında güzel bir yerde yapılmışü. Onün ötede meydana çıkar, tekrar karanlık artık Ankaradan dörunüş olan Yensen bittikten sonra gündüzleri iki kadını Iuk. bir tanesi de beşlik olmai uzere lara dalardı. Orası tüneller mıntaka lere ziyarete gidiyorlardı. Ferdalarda ziyarete geliyordu. Birlikte samimî mutan kurtulanuyarak rahat ettikten sonra hep beraber «E» den, servis yolunun biraz berisinden 35 lira idi. Yolda, Mahmud bana, muhsıydı. Kırmızı tehlike bayrağının asılı daha çok ciddî mevzular üzerinde müye dönmüşlerdi. Bedia kardeşine: «Ora IAkpmar çayı geçiyordu. Parmaklıkla olduğu yerlerden korkunc gurültüler nakaşalar yapılırdı. Ferda okuduğu bir sahabeler, sonsuz münakaşalar yapar tarın verdiği paranm Hasanm üzerinden Hakkın rahmetine kavuşmuftur. Mer^ sı, senin yaşmda bir kız için pek zevk çe\Tİli düz sahada tek kath tuğla bina gelirdi: Dinamitle kayalar parçalanı kitabdan balıseder, erkekler politikadan lardı. Fatma ile az zamanda ahpab ol çıkan para o'duğumı söyleyince kork humenin cenazesi 17 aralık 947 çarşanj* ba günü Beşiktaş Kılıçalideki evinden muşlardı. Doktor, genc kıza kitablar li bir yer değil!» demişti. Evet, btırası lardan birisi yazıhane ve Malikin ika yor, dağlar deliniyordu. konuşurlardı. Mazhar Bey hayatı kap getiriyor, ilmî, tıbbî mevzular üzerinde tum ve bir kibrit kutusuna koyup ça öğle namazını müteakıb kaldınlarak bir şehir değildi; hatta köy bile değüdi. metgâhı idi. Obürüsü muhasebe odahîprın arc<na attîm.» 45 kilometre gittikten sonra bir im karanhk gören bedbin bir adamdı. O, konuşmalar yaparak, bu öğrenmek arYahyaefendi kabristanma defnedilecekDağlar arasında bir demiryolu inşaat suıdan ve diğer memurlann yatak olâ üstünde veya bir yarma içinde Ma iyilife, saadete inanmıyan, bedbaht ol zusile parlıyan gözlere yeni ufuklar atir. Allah rahmet eylesin. dalarından müteşekkildi. Arkada üstü Reis Nefi Dcmirlioğlunun, muhtar Reşantiyesi ve birkaç baraka. Lâldn ne emak için yaratılmış ruhlardan biriydi. çıyordu: liki bulurlardı. ceble maktul Hasan arasmda geçmiş bir hemmiyeti vardı? Abla^ı, eniştesile be çinko kaph ambar vardı. Büyük tahta Bazan uzaklara, tâ Akpmar çayının Dünyada herkes, her şeyi menfaat için Size Calmette'in çalışmaları hak hâdise olup olmadığı hakkmdaÜ suaTeşekkur raber Fatma her yerde mesud oluyor kapının yanmdaki karmakarışık girinKızüırmakla birleştiği yere kadar yü yapardı. Fedakârlık, yüksek duygular, kmda güzel bir etüd getirdim, Fatma Hne de samk şu oevabı verdi: tili çıkıntılı alçak kulübelerde bekçiMüessll tnmvay kazasına kurban gld«B du.. bunlar yalnız lâftı. lerin, hizmetçilerin yatacak yerlerile rürlerdi. Orada büyük köprünün kaHanım. Geçen gün verdiğim kitabı o« Kız me^eksinden haberim yoktur. sevglU oğlumuz Aşağıdan koşturulan bir atm dörtnalı garaj ve ahırlardı. Yensenlerde daha eğlenceli vakit ge kudunuz mu? Sizı alâkadar etti mi? zıkları çakılıyordu. Bir kaç yuz metre Yalnız 15 gün evvel 80 liralık bir takrir ABDÜSSAMED TOR'un işitildi. Hayvan, birdenbire barakaların Pek çok, doktor bey; hele «fizyolo meselesi yüzünden aralarında kavga çıkBurası Fatma için yeniliklerle dolu rnesafeden şantiyenin gürültüsü duyu çerdi. Mösyö Yensen misafirleri sevincyanmd^ı durdu. Suvari, yere atladı. Fe sevimli bir âlemdi. Küçük taşları sü lurdu: «Mayna .. Vira...» Koca şah le karşılar, Madam, nüktelerile, şakala jik laman. hakkmdaki bahis ne kadar mış ve Hasan, muhtarı dö'vTnüştü. Başka gerek ebedl Utlrahatgâhına tevdlinde hanr bulunan, gerek blzzat evlmize kadar gelerek rid Bey Verevköprüden dönüyordu. blzl teselll eden ve acımızı paylajan bütÜB rükliyerek, kayalan aşarak Kızılıriıağa merdan etrafı titreterek büyuk beton rile derhal neşeli bir hava yaratırdı. enteresan! bir bildiğim yoktur.» Onlar genc kızla çok meşgul olurlardı: ve dostlarımıza ve bütun mekteb arOnun arkasmdan Mösyö Nensen'in erişmeğe çahşan berrak ve coşkun kazığa vurmağa başlardı: Tak tak tak. . Doktor Hilmi Beyin böyle hevesli bir İsmailin bu ifadesi eski Üadelerine akraba kadajlanna teşekkure acımız mâni olduğunmotosikleti göründü. Malik Beyi yazı çay... Yıkık bir değinnene kadar uza Tak tak tak... Kazık evvelâ süratle ça Bugün gene ne güzel, ne zarifsi talebe karşısmda hocalık damarlan ka uymuyordu. Bu hurustaki suale de: dan gaıetenizin tavassutunu rica ederlz. hane önünde bıraktıktan sonra geçip nan iki tarafı ağaclıkh ince yol; öbür murun içine gömülür, yavaş yavaş a niz!. Bu mavi esvab yüzünüze ne ka barır, heyecanlanır, uzun izahata giri« Muhtar Receb, Silivride hapishaMerhumun babası Bolu Savcısı Zahld dar yakışmış! şirdi: uzaklara gitti. tarafta, güneşin arkalannda saklandığı ğırlaşır, bazan biraz mukavemet gösteTor ve «nnesl Havva Tor ııedeki adamlara para yediriyordu. Onun Bazan Madam. Fatmadan bir şarkı Değil mi?! Meselâ ikisi de 40 ya için korkumdan ne söylediğimi bilmiFatma, saatine bakb. Neredeyse öğle yüksek tepeler; etrafı çitlerle örülmüş, rir; gene daha derinlere iner, nihayel * * * şında iki adam hakikatte aym yaşta yorum. Bu ifadem doğrudur. Ben, d8voluyordu. Yerinden kalktı. Yere düşen tarlalarmda alelâcaib korkuluklar sal devçeldcin bütün darbelerine rağmen söylemesini rica ederdi: Kızımız Haöce Küçükballıyı, tatanos haayerinde kalırdı. Karşıdan Malik Bey: € Bu sabah sizin geçen gün oto değildirler. me fiıli esnasmda muhtara yardım et tahjına tutularak muhakXak ölumden kurta•»ndilinl ialdırdı. Kitabını «Idı. S i lanan küçük köyler... ran Şışli Etfal Hastanesmde tedavi eden kıy* ratli adımlarla eve doğru inmeğe baş Genc kız, üstünde basma bir entari, «Refus ne kadar?» derdi. Bir usta a mobilde söyledığiniz o hazin fransızca Her insanm, kendi bünyesine, yaşa T.edim.» baltalamak istedim. Hani yış tarzına göre değişen ayrı bir za Jandarma Hasan da hâdiseyi aynen metli Doktor Kemal Saracoğluna ve yardımladı. Dudakları mesud bir tebessümle ayağında düz papuclarla kırlarda koşu dedleri söyliyerek deftere kaydederdi. romansı larını eslrgemiyen asistan ve hemjirelere al«aralannııştı. Ümid güneşinin aydınlat yor, bir köylü çocuğu gibi çıplak ba Sonra gene «Mayna .. Vira...« Vinçler «Riflilerin memleketinde» diye başlar man ölçüsü vardır. Bazı kimselerin fiz tu şekilde anlatmıştır. nl tegekkurümUzun llanını rica ederiz. B*ba«ı Şıitaü KuçukballıoSlu. annert tıgı âti, ona parlak ve bulutsuz göni caklarını dereye sarkıbyor, dağlardan yeni bir kazığı yerden alarak dikleşti dı. Ne olur bir daha söyleyiniz. Sesinize yolojik seneleri 400 gün olabilir; bazı Muhakeme, şahidlerin celbine karar lannın, 250... (Arkası var) Münevver KüçülcbaUıoglu ismini bilmediği rengârenk çiçekler rirler, şahmerdan yerini değiştirir ve bayılıyorum.» veıerek duruşmayı talik etmiştir. nüyordu. Dörtlerin ittuvaftakiyefsizliği C.H.P. Grupunda dünkü gürültülü müzakereler « Nisfer Tekel Memleketimize gelen Amerikalt komisyon azalanndan bir albay Ankara<}a demi§ ki: Ben Bay Tekel'i tanımak istiyorum. Kitn bu Bay Tekel? bümiyorum. Fakat <• adam TürkiyerAn • tdhiblerinden bia içkiye, sigaraya, ya, tütüne, velhaoiursa olsun her r elinde.~ \t o devlettir. Haaaaaa, şimdi anlıyorum. Tevekkeli lüks bürolan, lüks otomobilleri, lüks maaşları, ve bütün diğer lüksleri başka hiçbir devlette bulunmuyor? D.N. Ba§tarofx 1 iici sahijede pılacak bu toplantı neticesinde batı manya için geçici bir hükumet d ğ bilecektir. Komünistler hariç, batı Al nranyadaki siyasî parti liderleri, Londra konfeoransının akamete uğramasından doğan durumu müzakere etmişlerdir. kontrol bürosu tarafından vâki bir topliğ yayınlamışlar ve Ingiliz Amerikan kontrol bürosu tarafmdan vki bir taplantı davetinin kabul edildiğini bildirmişlerdir. Batı devletleri Amerikan ve Ingiliz asikerî valileri tarafmdan teznsil edileeeklerdir. Âlmanya Geçici bir hükumeti kurulacak Kan gövdeyi gölürecekt Hddiselerflrâsınd* Cıkmadık eaıtfla Hububaf ve unlacirleri Meclis Büfçe Komisyonunda dünkü şiddefli hakkiRda karar fartışmalar Dunkü yangınlar Silivri cinayetinin dünkü muhakemesi Trakyada km Başbakan ve İstanbul gazetelerinin kararı Kayseri hattındaki tren kazası KASİDESÎ DAĞLARh ELİNiRKENİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle