12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1948 CEB Ansiklopedisi Milletler, devletler, dinler, ihtiralar tarihi ile Türk inkılâb tarihini, sağlık ve güzellik çarelerini takvüne dair her türlü malumatı, vilâyet ve kazalarımızı, tren, iskele ve ümanlan, her kese lâzım olan 320 sahifelik faydalı malumat ve mükemmel bir muhtua defterlerini, dünya devletleri bandralarile 7 haritayı havi HAYAT TAKVİMİ ÇIKTL Fiatı 130 kuruştur. 24 üncü yı! Sayı: 8382 umhuri Telgraî n mektab adresf: Cumhunyet tstanbuJ Posta kutusu: tstanbuJ No 24b Telefonlar: Utouml Santral Ntımarası: 2429a Yaa İşleri: 24298 Maibaa: 242» r JOHN FÎSCHER Sovyef Qüi|u|yiin İçytîzü Zamanımızın genis merak ki hayatı büt bir roman kaı dillerden s muamması ve en an Kızıl Rusyadaakhğile ortaya koyan leyici kitab. Bütün çeye de çevrildi. kuruş. KURUCUSU: YUNUS NADÎ Çarşamba 17 Aralık 1947 VARI Ankar YINLARI 80/1, İstanbul Geçici bir Batı Almanya hükOmeti kurulacak Amerikalılar, Almanya ve Avusturya ile Rusyasız barıs yapılrnasını istîyorlar Lçndra Konferanstmn akamete nğrantası tefsirlere yol açtı Konferans son eelselerinden birimle miizakere halinde Gösterilen resmî sebebler dışında dört ayrı ve gizli sebeb ileri sürenler var C. H. P. çevreleri Meclisten çekilme tehdidinin ve Cumhur Başkanlığı makamma yollanan telgrafların Celâl Bayar tarafından verilen işaret neticesi oldugunu ileri sürüyorlar D.P. bunu yalanlamakla beraber hücuma mukabele etmiyeceğini bildiriyor Ankara 16 (Telefonla) İç politikadn son haftalarm biraz da anormal go» rülen sakin havası, Demokrat Parti kun» grelerile az çok harekete gelmişti. "~ Hrtidar partisinin karşı hücumu ile ba hava, simdi, hayli gerginleşmis bulunuyor. Bu karşı hücuma, Demokrat ç«v» relerden yer yer yükselen aşın tema» yüller resmî sebeb olarak gösteribniştir. Bu »ebebe göre çoğunluk partisinde ea büyıik infiali uyandıran hâdisenin, «Meclisten çekilme» tebdidi olması icab Arkası Sa. 4. Sü fi ia Adnan Menderes Bütçe Komisyonundaki Demokrat mületvekillerinden üçü Hasan Polatkan Ahmed Oğuı Çıkmadık canda ortler konieransının hiçbir iş çıkaramadan müddetsiz olarak (Anadolu Ajansı tükçesile: iş'arı ahire defin) sona crmesi kimse için bir sürpriı tefkîl etmedi. Neticenin aşağı yukatı buna varacağı önceden bilioiyordu. Hattâ Dış Bakanlanndan bir ikisi Londraya giderken karamsar düşüncelerini gazetecilere söylemektcn kendilerini alatnamışlardı. Onlar, buluşmak irin değil de aynlmak için toplanacaklanndan hemen de emin gibiydiler. Fakat n« yaparsınız ki çıkmadık candan ümid kesilmez derler. Ortada duran bütün mantık delilleriııe rağmen karşı taraftan (kim Grup 84 oya karşı 183 oyla Meclis Başkan vekilliğine Cevdet oldugunu tahmin edersiniz) bir uzKerim Ineedayıyı aday göstermeğe karar verdi, Grup başkan laşma kıvıleımı parhyacağma ve hiç vekilliğine de 54 oya karşı 173 oyla Saracoğhı seçildi bcklenmedik bir anda banş giineşiAnkara 16 (Telefonla) C. H. P. nin dünyayı ısitıvereceğine belbağhMeclis Grupunun bugunkü toplantısı yanlar yeryüründe eksik değildi. geç vakte kadar sürmüş ve bilhassa Milyonda bir ihtimal de olsa, böyle şimdi Ankarada, Sümerbank tarafından bir mucizeye şahid obnak zevki nğaçılmış bir dava ile ticaret mahkemesiruna bir Londra seyahati göze alınne de aksetmiş olan Şeker Şirketindemaz mıydı? Hem de bu toplanrıya ki yolsuzluk meselesi, çok şiddetli ve geçen sefer Moskovada karar verilgürültülü müzakerelere yol açmıştır. tniş, buluşma yeri ve günü daha Mesele, General Vehbi Kocagüneyin Grupa vermiş olduğu bir takrirle giinorada iken söz birliğiie tesbit olandeme alınmıştı. mamış mıjdı? Lüzum yoktur düşüncesile Londra konferansun ilga etKendi Bakanlığı zamanına tesadüf ettiğinden Fuad Sirmen de görüşmelemek sorumluluğunu kimse iistüne re katılmış ve şiddetli münakaşalar »alamazdı. Sonra, Tann esirgesin. âlem j rasında: ııe derdi? Zaten bizim cihanşümul « Hakkımda soruşturma istiyorunj» diplomatlar bu gibi taahhüdleri yeridemiştir. ne getirmek hıısysunda dehşetli hasMesele, Tırhal fabrikası inşaatnda ve sastirlar. Unuhılan veya tutulmıyan şeker sandıklan alımı işinde vaki oldaha esaslı, daha hayatî taahhüdleri duğu iddia edilen bazı yolsuzluklardır. maskelemek için giizel bir usul doğŞirketin ortaklannd3n olan Ziraat Ban kasınca bu mesele hakkmda, o sıralarrusu. Böylece dünya efkân, kimin da alınan karardan, sonradan neden haklı, kimin haksız oldugunu gurültii Bükul ettiği de tarüşma konusu olşrasında pek farkedemiyecek ve poŞükriı Saracoglu Cevdet Kerim Incedayı Arkası Sa. 3. Sıl. 2 de litika çarpışmalan da sözümona berabere neticclenen boks maçlan gibi tatlıya bağrlanacak. Doğrusunu söyiemek hakkımızsa, bu dipsiz kile boş ambar konferanslardan dünya halkına artık gına gelmiştir. Büyük gsliblcr, yahud dört büyiikJer diye andığımız dünya mukadderafını ellerinde tutan bu devlejtlerin bir türlti paylaşamadıkFan ljoz, hissei şayialı miras davalannı da gölgede bıraktı. Karşıhklı maksadJar açık olarak bilindiği haldc sanki bir faydası gürülebilirmiş gibi yeşil masa etrafmda hâtâ boy gösterm^k merakı halk efkârını iyicc sinirîendinneğe başlamıştır. Sayın büyükler de bunun farkına varmış olacakîar ki. bu se'srki toplantiyı müddetsiz olarak tchir etmekten kendilerini ainmadılar. Gclccek kıinferansın nerede ve ne zaman açılacağına şimdirien karar vermemekle sayın D:ş Bakauları cesaretli bir adım atms'ar, dünya vazi\eîinde bir yenilik yaratrmşlardır. Bu demektir ki, Londra top'.ontısı dörtîer arasında belki s«n toplsntıdır ve üç yıldır sürüp giden karşilıkh komışma safbası artık kapanmıştir. Oldukcn nazik ve telılikeli bir başka safhaya yol .içmakla beraber >ukanki hâiis? dünya halk efkâruıda bir heyecan veya panik ha\ası nyandjracak somlmam^lıdır Süriineemeye giden, müzminîeş?n her derdde Arkm C. H. P. Grupunda miizakereler Frankfurt 16 (A.P.) Bugun Frank haiz olabileoek bir toplantı furtta gizli bir toplantı yspan Alman lardır. liderleri, bu hafta sonunda Ingıliz AMuhtemel olarak cumartesi günü yamerikan tnakamlarile tanhî bir önemı Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Meclis Bütçe Komisyoııunda dünkii dünkii şiddetli tartışmalar Ankara 16 (Telefonla) Meclis bütçe komisyonu, bugun de sababon 9 undan akşanun 21 ine kadar çalışmıştır. Toplantı. çok hararetli ve tartışmalı olmuştur. Görüşmelere, Demokrat milletvekillerinden Adnan Menderes, Ahmed Oğuz, Hasan Polatkan, Abidin Potoğlu iştirak etmişlerdir. Demokrat milletvekilleri, bir çok maddeler üzerinde tenkidlerde ve tekliflerde bulun Hububat ve un tacirleri hakkında karar Açılmış vaya açılacak kredlfere dair karar yörürlüğe girdi Ankara 16 (Telefonla) Her aevl hububat ve un ticaret ve iınali ile devamlı veya geçi«i î«kilde işügal eden» lerw, malt muesseseler tarafindan verılifvty* vertiecek avsnslari ,'esâir h«r lı"' açılıru* veya açılacak kredilart murtkabe. tahdid, takyid veya menet* Arkası Sa. 3, Sü. 2 d* Şeker Şirketindeki yolsuzluk meselesi tenkidlere yol açtı. eski Ekonomi Bakanı: «Hakkımda soruşturma istiyorum» dedi Demokrat nıilletvekilîeri Maltye bütçesinden münakale yolile Halkevlerine verilen 250000 liraya işaretle: «Bu paranm nereye gittiğini biliyoruz, Kurultay masrafınızdır» dediler muşlardır. Bilhassa taptiar işi, toplantının bir çok saatini almışhr. Adalet Bakanlığına aid nakil vasıtalan görüşülürken, mevzu, istanbul Savcılığı otomobiline de inikâs etmiş, Adalet Bakanından, bu i$ hakkmda malumat istenmiş, takibata geçip geçmediği sorulmuştur. Bakan, işi önlediğini söylemekle iktifa etmiştir. Demokrat millet Arkası Sa. 3, Su. 3te Mısır Kadınlık Harekefinin Reisi vefaf etl! Demir ve çelik sanayii nasıl inkişaf ettirilecek? Enver Hoca Sovyetler Bulgaristanı boşaltmışlar Bulgaristanla Arnavudluk arasında da bir andlaşma ımza edildi Yeni müstacel plân gereğince yıllık istihsal 20,000 tondan 150,000 tona çıkarılacak Ankara 16 (Telefonla) Hükumetin Ilerinin gerek ilk plânda dü?0nilen hazırladığı 5 yılhk sanayi programında ah ve tevsiine aid projelar ve gerekse demir ve çelik sanayiine de geniş ölçü kinci plânda yapılacak tesislere aid de yer verilmiştir. Uzerindeki çalışına teknik etüdler tamamen Ikmal edilmiş lann bitmek üzere olduğu müstacel olup, bu hususta son ksrar almdıktan sanayi plânı gereğince yapılacak ısla sonra bunlarm derhal tatbikına geçihat ve tevsüer sonunda yıllık istihsal lecektir. Halen Çatalağzmd» kurulraakta olan 20 bin tondan 150 bin tona çıkanlacaktır. Bu miktann 20 bin tonu ray ve ağır ve 1948 yılı bahannda faaliyete geçmeprofıller, 20 bin tonu levha, 8 bin tonu si beklenen büyük toölge sanrralı, Kasaç ve 82 Mn tonu da inşaat demirle rabüke kadar uzarUacaktır. Takriben rile orta ve küçük profiller olacaktır. 100 kilometrelik yöksek tevettürlü bir Bu vaziyete göre memleket ihtiyacı, havaî hatla lüzunro kadar enerji, daha yüzde 50 nisbetinde karşüanmış ola ekonomik bir şekilde sağlanacakür. caktır. Geri kalan yılda, takriben 150 bin ton demir ve çelik mamulâtı, şimdilik dışandan getirüecektir. Istihsalin arttırılması için de Karabük tesisleri genişletilecektir. Halen yan kapasitede çalışmakta olan bir yüksek fınna muknbil iki \iiksek fırm faaliyete geçirilecek ve çelikhane ile haddehanenin ham demire olan ihtiyaeı tamamen karşılandıktan başka, memleketin döküm pikine olan ihtiyacı da tamamile cevablandırılmış olacaktır. Bürfa Şaravî Hanun Mısırm tantnmış srmalanndan Hüda Şaravî Hanun, geçen cuma günü K a hirede vefat etmiftir. Mısınn istiklâl mücadelesinde Saad Zağlul Paşa üe Ilirlikte çalışmış olan rahmetli Ali Şaravt Paşanm refikası olan Hüda Şaravî Hanım, 1919 yıhndanberi Arkan Sa.. 4. Sü 8 Palu Gen® hattı Yeni hatla demiryollarımızın uzunluğu 3576 kilometreyi buîuyor Elâzığ 16 (Hususî) PaluGenc hattımn işletme töreninde bulunmak üzere Bayındırhk Bakanı Kasım Gulekin başkanLğındaki heyet bu sabah şehrjmizden geçmi'îtir. Heyet buradan bayraklar suslenmiş hususî bir 0*1116 Gence gitmiştır. Kalabalık bir halk kütlesınin iştirakile yapılan açılma töreni parlak olmıış. hatıbler n;tnoelerinde hsttm ehemmi.vetitu belirtır.islerdir. Paris 16 (a.a.) Moskova radyosu, Sovj'et kıtalannın dun sulh andlaşması hükumleri gereğince Bulgar topraklarını tahliye ettiklerini bildirmektedir. BıılgarArna\nıd işbiıliği andlaşmnsı Sofya 16 (a.a.) Başbakan Dimitrov ile Arna\udluk Başbakanı Enyer Hoca. bu Eabah Filibe civarında kâin Kritchin saraymda bir dostluk, işbirliği ve mütekabil yardıtnlaşma andlaşması imza etmişlerdir. Sofj'a 16 (a a.) Feshedilmiş olan eski "muhalefet Çiftçi Partisi saylavlaDiğer taraftan ikinci kademe olarak rından Camen Guntchev. devîetin emniyetini ihlâl. sabotaj hareketlerine teş düşünülen bir tevsiden sonra KarabükSTiçlarından dolayı sekiz sene hapse teki tesislerin yıllık istihsali, kolayhkla 225 bin tona çıkarılacak ve bunun dımahkum edilrristır. şmda kalan yılda, takriben 75 bin ton çeşidli mamulât haricden ithal edilecektir. Bu esaslara göre Karabük tesis Silivri cinayetinin dünkü muhakemesi Bir köy muhtarile arkadaşları, jandarma elinden alarak öldürdükleri adam için adalet huzurunda hesab veriyorlar KonyadaCJî ye satılan sinema binası Beîediyeden yedi yüz liraya satırı alman bina, yedi bin liraya kiraya verildi Et buhranı gene başladı Kasablar da. halk da. belediye de şikâyetçi Bir kaç gündenberi Istanbula hayvan fevki'. a'ı dıırmuş gibidir. Bu yüzden Suçİulat dünku muhakemc esnasında şehrm bir çok yerîeTİnde, ezcürrle Befktaş. Ortalîöy üe kısmen Uskadarda B:r nıüddet evvel Sılivride bir cinayet ı âşık olduğu kızın nişanlısı Hasan Koca. kasablar dukkânlarını kapamıs bir hal olmuş Büyükkılıclar köyü muhtarı Re türkü kum terbalarüe vurarai öldürdiU Arktun Sa. 4. Sü. 2 de ceb, dört Jdsinia <ie içtiraiiift, oğhjnu» i ~ Arkan S«. 3, SJ. 5 da Konya 16 (Telefonla) Konya Beledjyesinin vaktile yaptırmış olduğu haik Hat. Bajınduhk sineması, bugün yedi bin lira senelık Bakanı Kasım Güücretle kiraya verilmıştir. Bu vesıle ile, lekin hararetli bir Palu Genc hattını ve civannı gösteren harita bu rmcma bınasının Izzeddin Çaşparın nutkundan fonra işı«tmeye acılmışt'r Bakan ıv. kun.la eı ] venıldı Buradan öteye Musa T^tvana Konya Vaiiiiği zamanında, ye'di yüz lı;umle demistfr ki: Vana ılcr.emekte devam edeceğız. Yir ra mukab.Unde Beledayeden C H P . na. NADİK NADİ « Buralara varmak için tabiatın ttı dun bu önemiı demiryoiunu ilk firsatta nuna satın ahndığı, Konya gazeteîen Arkas\ Sa. 4, Sü. 1 d* tarafmdan Sa. 3, Su. t fe sert anzalan aşüdı. Buyük zorluklar 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle