24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cl'.VÎHl'RIYET 12 Arafok 1947 RÂDYO ( Bugünkü Program J 7.28 Açıhş ve program 7.30 Marşlar 7 45 Haberler 8 00 Mü2ik 8.45 Şarkılar 9.00 Kapanı;. * 12.28 Açılış ve program 12 30 Şarkılar ve tu'rkuler 13 00 Haberler 1315 Mu«k 13.40 Dans muaği 14.00 Kapanış. * 1748 Açılış ve program 18 00 Dans orkestrasj 18 30 Konuşma 18 45 Saz eserleri 19 00 Haberler 19.15 Geçmişte bugün 19 20 Senfonik orkestra 19.45 Yurdâan sosler 20 00 Şarkjlar 2015 Ba<lyo gazetesi 20.30 Serbest saat 20.35 Incesaı 2115 Konuşma 21.30 Müzık 22.00 Kor.uşma 22 15 Dans muziği 22.45 Haberler 23.00 Program ve kapanış. Bilumum teksir işlerinizi görecek MİMEOGRAPH 9O m o d e I i n I n kullanışt gayet basittir. ü. S. ROYAL MA MİMEOGRAPH teksir makineleri tam seri halinde emrlnize amadedir. İKtiyacınııı *n ıtıOkemm»! bir suratte kor>ılıya£ok ••kılr moHnsıini. ancoV muhtalif aıodelİMİmlzln tam s«rlılnl tetkık «tlikttn jonra. IntlKop «dlnlz. Böyl*e« tam Ihtlyacmiza g«r« el veya motörU mQUKorrlk bir tekslr maklneılni tadarlk •debillrtlnlt MİMEOORAPH 9J teksir maklaesloln huautlyctlerl ı BuyUk rtndımtn • SOOyaprak k«bll|. yetll otomiUk kagıt »Urücüsu . s Sür'tt •yorı MİMEOGRAPH 91 tektlr maklncflnln hutuslyctlcrl ı Kapalı itltndlr • Hassae •ysrOto. raatik k4Jıt vtrlcl • Elcktrik motorb İle teçhlı edllcbllir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t [ • 1 1 i m • •t t ! a 8 S B H m 1 t Soldan tağa: 1 Küçuk ve az kıymetü satın alma va•jtası (murekkeb kelime). 2 Duzene koy * AMmetl Urik* yahud ı$ln iyl eereyamnı sagla manasına tnureUub bir emır. 3 Dukkanlarda evler4«n ılyade bulunur. elektnk alınan kaya»kl»rdan. 4 Peygamberin Tanrı Ile gdrujMİMEOGRAPH tekslc maklneleri yolnıı A. B. mege gıtmesl bâdisesı, lenshğını gorduğunr.uı Dlck Company torafından'ltıoledillr. kirasejere karjı kalbimizde doğar. 5 Kütad eden kol ucu (ilci keüme), hayret edatı. C Cedlerinurden, tetlkte bulunmaya daTUrkiyede MUmesslıl vet 7 Suriyede yaşayan grupUrdaa bir f«rd. 8 Mensub olmailık (esK Urlml. ELİ BURLA ve Ortakları 9 AU1. bir emlr. Yukandan afajıya: istanbul/» Galata 1 tngilterenın domtayon seviyeslne eı« kardığı sdmurgelerinden biri. 2 Hucre dahlli (İki kelime). dokundugu yeri karsrtır. 3 Zerde pijirmelrte kullanıhr, bir edat. 4 Bir illet belırtindir, kansız (tıb terimi). 5 Mutfak âletlerlnderı, bir uzvumuzun lçl. 6 Kanad (eski terim), bir devletln parası. 7 ÇevOc, ugurluluk. 8 Kârın ortağı. Kannnî gereğince 948 yılı bekçi ücretleri tahakkuk cetvelleri her mahal8 Acın peşlnden koştuğu, bir eeye «ok lenia ilgüi karakollanna asılmıştır. Mercan Tığcılar sokak, Yalbenıer sekilde vucude getlrilen jenisi. Itiraa oJanların 15 gün jçirde müracaatleri. (17201) dızlı han zemin kat 8 numarada Evvelki bulrnacanın halledilmi? jekll bulunan demir atelyesi satılık1 2 3 4 5 6 7 8 9 tır. Içind^'kilere müracaat HİMEOGRAPH* yorJ.mcı oletleri : Hurnlu teksir kâğıdı (stensil) in üzerinde çizilece* plan, resim ve her türlü susleme ijlerinı kolaylajtıran, içinden oydınlonmıj resım sehposı (MİMEOSCOPV). MİMEOGRAPH teksir kolemleri, sablon ve pistole gıbi çeşi*li yardımct oleUer mevcuHur. Tekrar imâl edilmeye başlanmış olan bu meşhur lâstik, harpten evvel geniş bir şöhrete sahip olduğu dünya piyasalanna yakında yine gönderilecektir. Oto* mobil kullanan herkes Royal Master'in eşsiz mükemmeliyetile güzel şeklinin verdigi müstesna zevke tekrar kavuşacaktır. Bu lâstigin, şimdi daha kalın imâl edilen tabanı, kat'iyen derapaj yapmamakta ve emniyet bakımından oldugu gibi mukavemet bakımından da eşsiz vasıfları haiz bulunmaktadır. Çok sağlatn bezlerle takviyeli olarak yapılmış olan harp sonrası Royal Master lâstikleri pkt« lamaya karşı da son derece mukavimdir. Royal Master lâstikleri neden diğerlerinden daha emniyetlidir ? Derapaj yapmayan taban, yolun kayan kısmına yapışarak vesaiti daha çabuk durdurur. Royal Master lastikleriîe her viraj daha emniyetlt alınmış. her Scruş daha emniyetle yapılmış olur. Erninönü İlçesinden: Satılık Atelye Ksmyort lâstikleri "V. S." faujijeri Ouı ve V transmısyon ksyı}ları EİGİE Lİ1İHİO C A LİA Y l K •İS A Z !|R A D E L E R II B|A T • S|A L l H Ü|M 1 D|«|B|E Y K|A N m G|A R E T 0|N • İYİA D B B A' K|A RİA[L A Y|A N BiAisrriBToiş • H AM ERİK AN SANAYİİNİN ŞAHESERİ UNITED STATES RUBBER EXPORT CO., i t i Rotlcefeller Center, New York 20, U. S. A. • İn Canodo Dominion Rubber Co., Ud. İLİM YOLUYUA HİZMET KAYIB Polıs 4 üncü şubeden aldı|ım 31/33835 numarah ikamet tezkeremi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan hukmu yoktur. Beyoğlu Sakızağac Tavla sokak No. 2 2 Vasil Diyakadıs Türkiye Umum Acentesi K O Ç TİCARET T.A.Ş. (AnkaralsianbulEskişehir) Müracaat yerı. LASTİK MAMULÂT SUBESİ İstanbul, Galata, Fermenecüer 9O. I E M S A L S IZ PROJEKSİYON ve S E S ZÂBITAN in göğüs ceblerine en uygun 1948 Muhtırası Aygün markadu, 100 Krş; Marokeni 200 Kr; Acık docentlik İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanlığından: inşaat Fakültesi Yapı Mafcineieri, Yapı Elcroanları ve Işletm«si kürsüsün* bir mimar doçent alınacaktır. Universite <5cçenti unvanını haiz olanlardan isteklilerin 29/12/947 pazartesi gününe kadar Dekanlığa müracaat etmekri ilân olunur. (17154) Lonara NewYork Parj Cenevre Amsterdam Bruxeües Pıag İstanbul Borsasmın 11/12/1947 fiatUn 1 Sterlın 100 Dolar 300 Fransıı tt. 100 Isvıçre Fr. 100 florir. 100 Belçıka Kt. 100 Çekoslovak Kt. 100 İsveç Kr. B « RS A 11.3S56 113S56 832« 2.3308 65 72T0 10S.5468 6J887 560 Her Buyüklükte sine O T O B Ü S Sahiblerinitı ve Yapaıt Atölyeleritı NAZARI DİKKATİNE: Bu kere Aınerikadan getirttiğim Beyaz Çeük ve Elâstikiyet yapan borudan Kanapelerimiz satışa çıkarılrnıştır. Borular gerek nikelâj ve gerek dayanma bakımmdan dığer borulardan çok üstündür. ma, Bahçeler ve Fabrika, Köy Enstitüleri. Ordu Evi. Halkevi. Salonları için Sabit, Orta ve Seyyar Tipleri Mevcuttur DEVLET 1STIİCBAZLAB1 ie ŞIKKET ESHANU tahvület Satt» Alıs 2240 22.10 SıvasErzururn 1 19.55 • 19.55 6ıvas£rzurum 21 20 00 30.00 19« Demiryolu 1 20 76 20.76 • 1941 Dcmiryoiu H 20.40 2040 • 1941 Demiryolu m 19.90 19.90 MUli Mudaf aa 1 20.75 ».75 MiU! Müdaiaa a 21.08 21.05 Milli Müâaias m 20. ao. • MİU1 Mudaiaa IV %« iaUK tahviHer 97.60 97.60 Kalkınma latikra» 97.75 97 75 • Kalkınma II 97.05 97.05 1941 Demlryola VI 22 50 22.50 20 25 20.7S 2025 202S • SE.95 98 95 ' 95 25 S5.25 • Dsmirgolu orvpa Tahvilier 12 99. 99^%6O hlsse senedlerl 53. 85. Uümeadl Miıedlert 71.S0 71.25 Striect Msseltrt Uerkes Bankası 129. İ30. U Bankatı 20. 20 fUrk Tioaret Bankan 4. 4. Aslan ctaento 10. 10. 1933 Ersaol 1938 Ucramiyell Mill! Mudaiaa Demlryoîu IV DemtryolU V * Borssda muanele eBrmtJstür. Aksini ispat edene (1000) bin lira verilir. Yapılmtş kanapeierin hepsinde (Z. ÜMAY) markası vardtf. Saçtan k:\nlmis kaynaklı olanlara aldanmaymız. Sukadarcık Kolynos diş macunu ferahlandırıcı, temizleyici Fiatlar Sitıj v« t«;Mr merkezl. gayet ehvendir. Taşra siparişleri muntazam yollamr. DEVRY MAKİNEİ.ERİ Robert Libert ve Kard". Ştl. Ut.klil Caddesi No. 28 8eyoç'u Istınbul Telegraf Adresi: LIBKA Telefon • «3849 ADRES: Sirkeci, Demirkapı, Karj'ola Fabrikası karşısında No. 9 1 1 Başka yerde şnbemiz yoktur. ZİYA VMAY Kaynakçı Almacak Galvanizli Saç Alınacak . Etlbank İstanbul Şubesinden: İSTANBUL BELEDİSESİ ŞEHİR TİYATROLARI I Bankamız ihtiyacı bulunan on ton oluklu galvanizli saç kapalı zarfla satın alınacaktır. Taliblerin en geç 15/12/947 akşamına kadar tekliflerini kapalı zarfla bankamız holündeki teklif kutusuna atmalan. Eb'ad ve evsaf her gün satınalma servisinden öğrenilebilir. Taşkızak Havut ve Fabrikslan için dört elektrik kaynakçısına ihtiyac Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (17051) vardır. Gösterecekleri liyakatlere göre iyi yevmiye verilecektir. Isteklilerin eski Tersanede Taşkızak Havuz ve Fabrikaları müdürlüğüne •^•B Beyoğlunda Ipek Sineması karşısında ^ m m m mftracaaüeri (16888) Taşkızak Havuz Fabrikaları Müdürlüğünden: vermeğe. kâfidir Bu ıkşam saat 80 de DRAM K1SSO FERAH S A Z SALONU 13/12/947 FE\TCALÂDE UT$ Merfcn Ecm DeB«o **«* Utanbu) " KlMU Va^ant Jesn Coeteau Çevıren: Azlz Hüiai Akdemlr Telrfon 42157 KOMEDI KISSO İki Başh Kartal TABLET Cumartesi akşamından itibaren ZENGIN BİR SAZ TOPLULUĞU ILE AÇILIYOR Yazan: Ibrürrefık Ahmed Nurl Teleton: 40409 Salı g u i j saat 19 da talebe tcmslll. Pazar günJerı 15 te matme. Cumartesl ve çaı^amba gunleri 14 te ÇOCUK tiyatrosu. İpekçi Merhum REOSİL MUALLÂ GÖKÇAY yegâne DİKKAT: Ferah Saz Salonu; aileîerin bilâtereddüd gidebileceği temi2 ve nezüı bir saz salonudur. Aksaray Azmi Millî Türk Anonim Şirketinden: 1 Şirketimizin Niğde Aksarayindaki elektrik santralı için satın alınacak Türbto jeneratör grupuna aid yapılacak tekliflerin kabul müddeti mtıhte'il firmalar tarafından izhar olunan arzu üzerine 1 aralık 1947 tarihind«n 1 mart 1948 akjamına kadar üç ay müddetle uzatılmıştiT. 2 Türbin ve jeneratör için ayrı ayrı teklif verilebilir. 3 Taliblerin tekliflerini en geç 1 mart 1948 akçamma kadar «Aksaray Azmi Millî T. A. Ş. Yönetim Kurulu» T. C, Ziraat Bankası Genel Müdüılüğü binasında <Ankara> adresine vusul bulacak ıckilde göndermeleri lâzundır. Bu tarihten sonra gekcek teklifler kabul edilmez. (17072) Elektrikli otomatik etüv almacak istanbul Haydarpaşada Devlet Demiryollarında ambar memuru Yusuf Ziyaya: Adresiniz meçhul oldugundan sıze ilftnen Cumhuriyet gazetesile yapılan çağırma üzerine de gelmediğmizden yargılamamn hakkimzda gıyaben yapılmasına ve bu gıyab tararının de aynı gazete ile yayınlanmaxırja karar verilmis olduğundan jnuhakemenin bırakıldığı 16'l/948 cruma saat 11de Bandırma Asliye Hukuk Mahkemesîne gelmeniz sksi talcdırde mahkemeye kabul edılmiyeceğmiz tebliğ makamıria kalm olmak üzeıe ilân olunur. (17145) Sahib ve BaşmuharriH: NADtR NAD1 Bu nüthada van içîerini fiüen idare eden CEVAD FEHMt Bandırma Asliye Hukuk Yargıçhğmdan: (947/518) BRONŞiTve Tekel Enstitüleri Müdürlüğünden: Iç ölçüleri ör.den: 1 91 srn. Genişlik, 97 > Derinlik. 70 » Yüksekliği olan veya bu ölçülere yakın. dış kısımian madanl tam izolâsyonlu, dıştan ıkısi madenî ve ıçten ıkısi camdan çift kapaklı ve her bolümünoe en az ikişer rafı bulunan elektrikli otomatik bir ThOTmostut ıEtüv) açık eksiltme il« satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 2030 hradır. 3 Geçici teminat akçesi 152.15 liradır. 4 Teknik vasıflar hakkmda daha fazla izahat almak için Enstitüye müracaat edilecektir. 5 17/11 947tarihindoki efcıltmeye tsüb çıkmadığından ihale 22 12 947 tarihine bırakünnıştır. Ihale o gun saat 15,30 da Cevizlide Ensütüler binasında yapüacaktır. {17031) 6 Idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 0K5URUCU KESER IIIRfiL HER ECZANEDE BULUNUR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle