26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 ÇOK ZENGİN EŞYA PİYANGOSU Izmir Karsıyaka Çocuk Esirgeme Kurumunun tertıb ettiği pek zengın Eşya Pıycngosu Yılbaşmda çekılecektir. Bıleti bir Liradır, Her bajıden isteyıniz. OnJardan bir tane teciarık etmekle fakir çocukian sevindırmış olursunuz. » a^•^T^^ VII Ö3VI ' oâ( I , umhuri a < 5 r JfOHV FİSCHEB Soyyet Gennetinln ieyüzü Zamanımınn en büyük muamması ve en geniş merak mevzuu olan Kıal RusyadaM hayatl bütün çıplakhğile ortaya koyan bir roman|^^BMfcydeyici kitab. Büuin dillerden ^M^^akçeye de çevrildi. Fistı 200 k u r ^ ^ j P ' TelgraiTCmektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta fcurusu: Istanbul No. 246 KURUCUSU: YUNUS NADİ Cuma İ2 Aralık 1947 VARLIK Tyjfcy L ARI Ankara Caddesi 8lta Telefonlar: UmumJ Santral Numaras: 24298. Yas tçleri: 24299 Matbaa: 24290. ilgası içnı Memur ve müstahdem sayısı 90,000 i aşan bu ofisler kaldırılırsa bütcede 260,000,000 lira tasarruf temin edilecek Hariçte yeniden açtlmasi düşünülen ticaret ataşeîiklerinden vaxgeçildi, mali ataşeliklerin ilgast da düşünülüyor Komünistler İtalyada da son kozlann Romada, grev yüzünden hayat felce uğradı, fabrikalar kapandı Komünistler, Ktızey İtalyada iktidarı ele alntağı ve ayrı bir kükumet kurmağı tasarhyorlar, hükutnet cezri tedbîrler aldı Bir İtalyan kasabasında komünist bcledlye reisi taraftarlarile görüjiiyor Necliste sözlü soru bolluğu Hükumetin cevab verme müddeti uzatılacak Bugün de dort sözlü soru takriri göriişülüyor Amerikan yardım heyeti ^efi ve Amerikan Büyük Elçisi dün Genelkurmay Başkanunızla birlikte Ankara 11 (Telefonla) Petrc! Ofirf, Ticaret Ofisi gibi harb yülannda harb ekonomiai raruretleri dolayısile kurulmuç olan baa teşekküDerin durumu, öğrendiğinıe göre, ciddi bir tetkike tâbi tutulmaktadır. Bu teşekiüllerin ilgası husustuıda kuvvetli bir oereyarun meveud olduğundan bahsediîmektedir. Bu kabil teşekküller kadrosundald memur ve müstahdem sayısımn 90 bini bul Arkası Sa. 3, Sü. 6 da davası ve faıgiltere Ingiliz askerleri ağustosta geri çekiliyorlar Sömiirgeler Bakanı, Birlcşmif Milletl«rin kararını tenkid etti Amerikan yardımı .^^B Fransada kazamlan ıııilli zaf er ! ransada itidali temsil eden kuvvetler, çok nıiihim ve Fransa hesabına nıillî mahijette sayılmağa lâyık bir zafer kazanmışlar, Fransız işçileri, memleketIerinin istihsal faaliyetini felce uğratmaktan vazgeçerek çahşmağa başlamışlar, hükumet de işçilerin yaşama şartlarilc müsbet bir suretie alâkalanmak ve memleketin istihsalini ilerletmek için tedbir almak imkânıtı? elde etmiştir. B u sayede Fransa da büyük ve Fransaya münhasır kalmı.vacâk derecede geniş tesirli olması mııhtemel bir buhranı, başan ile atlarmıştır. Roma 11 (a a. Britanova) Bu sabah Romada ve merkezî italyada başlıyan ve bir milyon işçiyi ilgılendiren umumi grev bütün memlekete yayüabıhr. Bu umumî grev hükumetle komunistler arasmdaki ihtilâfın en son safhası olarak telâkki edılmektedir. Fıllıakıka komü nistler son kozlarını oynıyarak umumî grev ilân etmışler, Başbakan De Gasperi de, kabmenm fevkalâde toplantısından sonra, asayişi ve demokratık hürriyetleri her ne pahasma olursa olsun koruyacağını bildirmıçtir. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ânkaraya giden yardım heyeti şefi dün Genelkurmay Başkanunızla görüştü Yeni bir Amerikan filosu geliyor Verdiği sözlü soru takririne bugiin Ba&bakanın cevab vermesi beklenen Kon>a millctvckili Hıılki Karagülle Ankara 11 (Telefonla) Bilhassa son zamanlarda, miüetvekılleri tarafmdan. Meclıse muhtelıf konularda sözlü soru onergeleri verilmekteriir. Hemen her top lantı gündeminde sorulann bulunması nutad hale gelmiştir. Içtuzük mucibince, alâkalı bakanların. bu suallere ıki oturumluk bir muddet zarfında cevab vermesi gerekiyor. Sorulann ne şekilde yapılacağı tasrih edilmemiş ve milletvekillerinin bu hakkı tahdid veya takyid edilmemiş olduğundan, hükumete cevab hazırlamak üzere bırakılmış olan müddetin, bazan gereken tetkiklerın ikırahne kâh rfelm€'dığı son zsmanlarda sık sık görülmüş, gerek Başbakan, gerek dığ?r Bakanlar. arasıra muhlet ıstemek zorunda kalmışlardır. Bu vaziSa. 3. Sn. 3 te Ankara 11 (Telefonla) Devamlı olarak memleketimızde kalmak üzere dün şehrimize gclmiş olan Amerıkan yardım heveti şefı TümReneral Bnde, bugün oğle uzeri Genelkurmay Başkanlığma giderek temaslarda ve göıuşmelerd? buîunrr.'j^tur Bride, saat 15 30 da Millî Sa\nınma Bakanlığını' da ziyaret etmişür. Yeni bir filo geliyor Ankara 11 (Telefonla) Romadan verılen bir habere gore, halen italyan limanlarında bulunan Amerikan Midway uçak gemisile üç rauhrib, Yunanistandan sonra Türk limanlarını ziyaret edecektir. Ankarada henuz bu haberi teyid edıci malumat meveud değildir. Yunanistandaki yardım heyeti başkanı bugün Ânkaraya gidiyor Yunanistandaki Amerikan yardım heyeti bnşkanı M. Grisvroîd dün müzeleri, camileri ve şehrimizin gorülecek yerlerini gezmiş, Boğaaçinde bir tenezzüh yapmışür. M. Grisvrold bugün öğleye doğru hava yoüle Ânkaraya gidecektir. I Tarı vapuru yangınında kasıd eseri göfiilemiyor Sarıyer Savcısı tahkikata devam ediyor, «Doğru» anıbarı sahibleri mes'uliyeti üstlerine almıyorîar Tarı vapurunda çıkan ve esash bir Bu buhranı vücude getirenlerin hasara sebeb olan yangm çtrafındaki tsaksadı çok mühimdi. Maksad Fran tahkikata dün de Sarıy€T Savcısı Fahsız demokrasisini yıkmak ve Fransayı ri Kozan tarafmdan devam edilmiştir. da kuklalaştıran bir vaziyet viicude Deniryolları müfettişleri de idarî bagetirmekti. Yani Fransa, tam mana kımdan tetkiklere girışmişler, hazırladıkları tahkikat dosyasım Umum Müsile bir iç harbin ilk safhasını yaşıdürluğe vermişlerdir. Fakat tahküc yordu. Bu ilk safhayı müteakıb de mevruu olan yangm hâdisesinde herıt okrasi taraftarlarile komünizm k m hangi bir kasıd veya ihmalcilik meveud vetleri arasında silâhlı mücadele baş olup olmadığı ancak adlî araştınp soLyacak ve durum bu mücadelenin \ e ruşturmalar sonunda tesbit edilmiş olaleceği neticeye göre taayyün edecekti. bile>cekür. Dün bu hususta malumatma müraFransız hükumeti bu durum karcaat ettiğimiz Sarıyer Savcısı Fahri Koşısında cumhuriyet ve demokrasiyi zan bize şunları söylemi|tir: tnüdafaaya karar vermiş, ona fföre Hâdiseye el koyduğnmuz anlarda tedbirler almış, Fransız halkı hüku bize, yangının bir sigaradan çıkmış olameti desteklemiş, büyük bir olgun bileceği söylenmişti. Fakat biz, bu idCUMHURİYET diayı, çok uzk bir ihtimal sayarak va Arkası Sa. 3, Su. 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 5 te «Doğru» ambarı sahibi Esref Teoman Sıkıyöısetîm Komutam dün Ânkaradan seldi Sıkıyönetim mahkemelerindeki davalar, idarenin kaldınlmasından sonra cürmü meşhud mahkemelerine verilecek ve îstanbul zabıtası takviye edilecek Ingiliz askerleri Kudüste halkı ayaklanınağa davet eden bir Arab goncini yskalarlarkcn Londra 11 (A.P.) Bııgun toplanan Avam Kamarası Filistin meselesini miizakereye başlamıştır. Müzakereler ikj Çün sürecektir. Oturumu bir demeçle aç.an Sömürge Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Fransız Rus gergiıüiği Fransa yeni bir nota ile Rusyayı itham ediyor Yeni Rotnamınız Dağlar Deliıtirken Bir mühendisin romanı Anadolunun ucsuz bucaksız derinliklerinde yerlere dösenen raylarla birlikte ilerliyen kervanın, mühendis, doktor, muhasebeci, amele, ahçı, ev kaduu, hizmetçi, usak vesaireden mürekkeb büyük ?ebir kervaıunın hikâyesi ve bu dekor içinde geçen bir aşk masah Bir Fransız profesörü atom bombası için neler söylüyor? Partilerde Konferanslar vermek üzere şehrîmize davef edilen Pröfesör Dr. Denjoy'tın beyanatı îstanbul Teknik Üniversitesi, Makıne Fakültesi tarafmdan konferanslar vermek üzere davet edilen. Sorbon Üniversitesi Fonksiyonlar ve Topoloji kürsüsü profesorü, Paris Fen Akademisi üyelerinden Dr. Denjoy, şehrimize gelmiştir. Beynelmilel bir şöhrete sahıb olan Dr. Denjov, Boston, Amsterdam, Bükreş, Varşova ve Moskova ilim akademilerinde matematık kürsülerinin şeref azası unvanına maliktir. Bükreş ve Sofya Teknik Üniversitelerinde müteaddid konf«Tanslar vererek memleketimize gelen Profesör Denjoy, Teknik ve îstanbul Unıversitelerinde a!tı konferans verdikten sonrj Harvart Üniversitesi taraftndan vâkı D.P. lehine siyasî faaliyette bulunan bir köy eğirmeni, memuriyetten ebediyen mahrumiyete mahkum oldu Sıkıyonetimin lâğ\'i işini görüşmek ü nmı memîeketimizde de körüklemekle zere Ânkaraya gittığıni yazdığunız Sı sanık bulımmakta ve bir seneden faıla kıyönetim komutam Korgeneral Asrm tir müddettenberi muhakeme edilnrîk70 dakika kalbi duran bh Tmaztepe Ankarada ilgili Bakanlarla te idiler. Duruma nazaran bunlar hakgörüştukten sonra dün sabah şehrimize kında aym yirmi üçüne kadar karar v çocuk tekrar hayata kavuştu rilmesi ıhtımal dahilinde olmadığmdan dönmüştür. nd 11 (a.a.) Amerikan Tıb Sıkıjonetim komutam, gazetecilere'. muhakemelerine devam edilmek üzere aym yirmi uçunde muddetı sona eren kendiîerinin Ağırcezaya verilmeleri ıh Birliği gazetesinin son nüshas^nda î.5m Moskovadaki Fransız heyeti Sıkıyonetimin bu tarihten itibaren l⧠timali vardır. Gene Sıkıyönetim mah tarihinde şimdiye kadar görulmemiş bir vedıleceğini, Sıkıyonetimle birlikte bu kemesinde bir, iki gasıb vak'asile son mucizeden bahsedılmektedir: şefi azledildi raya bağh Sıkıyönetim mahkemelerinin zatnanlarda sarhoşluk ve sarhoşa içki 6 saat süren bir cerrahî mudahale esvermekle sanık bazı suçluların muha nasında 70 dakika kalbi duran 14 yaşınParis 11 (A.P.) Bu akşam Fran5iz de lâğvolunacağını ve bu tasfiye işi için kemeleri de görülmektedır. da genc bir erkek çocuğu tekrar hayata hükumeti, Rusyayı, Fransadaki muha bugünlerde bir talimatnamenin tebliği Sıkıyönetım idaresinin kaldırılmasile kavuşmuştur. cir kamplarını Fransız tâbiiyetindeki şa beklenildığini söylemiştir. ArUast Sa. 3, Sü. 5 te Arkası Sa. 3. Su. 7 de hıslan Sovj'etîer Birliğine sevketmek için Sıkıyönetim mahkemelerinde h a ^ n kullanmış olmakla itham etmiştir. Aym mühim olarak 54 suçlusu olan komü Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de nistlerin muhakemesı cereyan etmektedir. Dr. Şefık Husnu ve arkadaşları bir çok cemiyetlerin teşkiline müsaade edil.. diği sualarda Türk Emekçi ve Sosyal parti namile bir parti teşkil ve Tıirk isçisini süratle sendıkalara ve binnetice bu partiye bağlamak, solculuk cereya Tıb tarihinde bir mucize { Şıı başıbog şehir çaltsan memurlar "azan: Rikkat Asım Köknar Pek Yakında Arkas\ Sa i, Sü. 6 da Profesör Denjoy Ankara 11 (Telefonla) Siyasî bir cemıyete girnıiş olmasmdan dolayı M P nmrin Kanununa muhalefet suçundsn Ankara Belediyesi, lokantalarılk defa olarak Ankarada bir yargılama yapılmış ve bir öğretmen, memuriyetten da verilen ekmek miktannm ebediyen mahrumiyete mahkum olmüsazaltılmasını kararlaştırdt tur. Bu cezaya çarpılan, Demokrat Paıti lehine siyasî faaliyette bulunduğu poAnkara 11 (Telefonla) Gıda mac!rulmüş olan bir köy eğıtmenidir. An delerınin israf edılmesini önlemek makkaranın merkez Bitik köyü eğitmenle sadile Ankaıs Belediyesi tarafından bazı Arkatı Sa. 3. Sü. 6 da Arkast Sa, 3, Sü 4 te Ekıtıek ve francaladan tasarruf / 'ii t'^ M£I sora efanu Toto Qt*
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle