24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Aralık 1947 S.QN A Londra Konferansı Bir siyonîsf daha ve bir Arab! Dortler, Birieşmiş bir Almanyanın çelik istihsali üzerinde anlaştılar luk Fransada kazanılan millî zafer Başmakaleden devam göstererek grevlerin sebebiyet en de hukukçmum ama bf« ^ ^ raz eskidim de bugünkf Ianmış, hattâ cumhuriyet ve demokmevzuarı bilmek şöyle dur* Baştarafı 1 inci sahifede 1 sonra, beşte çıkmıştır. İddia edildiği rasiyi korumak için daha büyük fedakârlıklan da göze almağa karar purda e.sash tetkiklerde bulunduk ve | gibi bu iki saat içinde nsusambaların sun bugün hukuk telâkkilerini, bukufc prensiplerini de pek kavnyamıyorun» nlaşıbyor ld memleketimizde vermiş oldugunu göstermiştir. Bunun alakalııarı da dinleyerek şu neticeye I havasızhktan yanmalarına imkân yokLondra 11 (B.B.C.) Dört devletin nin miktan tesblt olunduktan sonra Bizim okuduğumuz zaman bize verdik» yaşayan Siyonisller, bütun vardık ki, 1 numarah ambardaki y a n | tur. Kaldı ki bu muşambalar muayyen neticesi olarak Fransanm mukaddeleri fikri hukukî. acaba hâlâ ayır gma sebebiyet veren mücssir, doğrudan • içlerinî dökmek azmindedir Dış Bakanı bu akşamld oturumlannda sair hususîarın kontrol meclisinde bıraratma tasallut etmek istiyen ve diz doğruya buraya konan muşambaların ambalajlar içinde bulunmakta idiler. Bu hüviyeri muhafaza edebiliyor mu? Feî ler. Bu defa bize 9 aralık tarihile mek birieşmiş, bir Almanyanın yıllık çelik kılacağım anlatmıştır. hâdise üzerine araştınp, soruşturup ve tub yazan zaün adı .S.H., dır. O da istihsali üzerinde anlaşmışlar ve bunun Oturum sırasında söz alan Molotov ginJeri memleket dışında olan ifrat havasızlıktan yanmaları ve gene orada şu noktayı tesbit ettik ki, bahis mev zannetmem. Çünkü dünya fikirlerij» on bir buçuk milyon ton olması üzeamilleri, ricat ermişler, mücadeleye mektubunda «ben de, Tiirk vatandaşı şu kanaati belirtmiştir : bulunan karpit varilinin de içtial ederek zuu olan muşambalar etrafa siravet e sanatlarUe, terbiye ve telâkkilerile sivti bir Yahudiyim» diye söze başhyor, res rinde mutabık kalmışlardır. Muayyen konular hakkında varılmış girmekten çekinınişlerdir. ateşin genişlemesini kolaylaştırmasıdır. der derecede yangın çıkarmamakta, ha akıllıhğa doğru yünirken hukuku oh duğu yerde bırakırlar mı? mî okullanmızda orta ve yüksek tahsil M. Bidault, AlmanyaniB bu miktar olan anlaşmalar kesin telâkki edilmeli İfrat amillerinin bu şekilde ricat Yapüan incelemeler neticcsinde 1 vasız kaldıkları takdirde kendi kendigördükten sonra Birinci Dünya Harbine çeliği istihsal etmesi için köraur ihra ve Almanya hakkında tanı bir anlaşmaralı ambara tevdi olunan muşambaetmeleri, dediğimiz gibi, Fransa halkı lerini yakmaktadırlar. bir yedek subay sıfatile iştirak etriğini caüna devam etmesi ve emniyet bah maya varılmasını beklemeden, Berlinların iyi ambalaj içine konmadıkları ve. Efendim, Receb Peker hükumeti nh Öğrendiğimize göre, 1 numaralı am. devri iktidarında Tarım anlabyor, mcmJeketin dış politikasını sinin gözönünde tutulmasını şart koş deki müttefik kontrol konseyine bu yolm ve Fransa cumhuriyeti namma kaza ya havasız yerde bırakıldıklan takdirde Bakanı o!aı nılmış mühim bir zaferdir. Fakat bu desteklemenin her vatandaşa gerekleşen muştur. M. Bidault, bundan başka da kat'î talimat verilip kararların tatbarda 500 balya ot ve mühim miktarda Kurdoğlu nam becerikli zat günün blyanmakta oldukları anlaşılmıştır. durum, kesin bir zafer mahiyetinde varife olduğuna dair yazdıklannuza Rhur havzasının fark yıl kontrol altın bikma geçilmelidir. Bu muşambalarla, karpit varilinin ve pamuk bulunmakta idi. Bu takdirde rinde ne kendisine. ne başkasına sor. karşıhk olarak bize şu suali soruyor: da tutulmasını istemiş ve Almanyanın Marshallla Bevin bu usulü kabul e değildir. Çünkü asıl dava henüz hal bu meyanda diğer 5 kalem ticaret eşya Denizyolları alâkalılarınm bu ambara madan kendi müsteşarını daha singi» «Hitler'in Yahudilere karşı tatbik et makine istihsali ile diğer harb sanayü demiyeceklerini kesin olarak beyan et lolunmamışhr ve ifrat amillerini ha sının «Doğru» Nakliyat Şirketi tarafın alacakları malların arasına iştial e<îe bir memuriyete naklediveriyor, (bsı tiği menfur siyaset, hükumetimizce nin aynca tetkiki lehinde olduğunu mişler ve kararların tatbikına ancak rekete geçiren kaynaklar, henüz faa dan gemi ambarına teslim edildiiğ söy bilecek malları koymamalan lâzımdı. hâlâ müsteşann adını biiniyarum) desteklenmis olsaydı, hukumetinuzin söylemiş ise de Mr. Bevin bu son tek konferans sona erdikten sonra başlana lıyettedir. Onun için, ifrat amilleri lenmektedir. Henüz adlj tahkikat sona Şunu da ehemmiyetle belirtmek isterim Gadre uğrayan müsteşar bemen Devdış siyasetidir, diye bizim de Hitler'in lifl kabul etmemis ve çelik istihsali bileceğini söylemişlerdir. nin yeni bir takım mücadelelere ha ermediği için bu yanğından kimin me ki, sevkedilmek üzeTe bize tevdi olunan let Şurasma müracaat ediyor ve m u . o malum zalimane sijasetiai tasvib etllUlllltmlırıtmıtı «. zırlanmak üzere ricat etmiş ohnalan sul olduğunu şimdilik kat'iyotle tesbit bu mallar kapalı sandıklar içinde teslim amelenin yolsuz olduğuna. yerine iade> meraiz icab eder miydi?» çok muhtemeldir. Ancak Fransır hal etmek mümkün değildir. Ancak bu hâ edildiklerinden mahiyetleri de amban si lizım geleceğine dair karar alıjor, Yüksek tahsil gördüğünü iddia eden Geçip yerine oturuyor. Bu «iadei hu» kuıın gösterdiği olgunluk ve uyanık disede bir ihmal ve tedbirsizliğin mev mızca meçhul ve sigortasız bulunuyorbu vatandas, djş politikanın ne demek ardı. Binaenaleyh hâdisede her bakun kuk» muamelesi yapılırken Pariste bu cud olduğunu kabul etmek lâzımdır. Lk, daha ileride vuku bulacak I.Jdiolduğunu nedense anlamamiş \eya angibi bıı vak'ada dan Idaremn kusurlu olması lâzınMÎır.» konferaosta bulunmakta olan Tarmi seleri de önliyecek yeterlikte oldu Bazı gazetelerin yazdığı T lamak istememiştir. Dış pnlitika, bir Sarıyer Savcıhğı aynı zamanda cDoğ Bakanı hemen uçakla Ankaraya «perbir sabotaj bahis me\ zuu değildir.» Bajtara/t 1 inci sahifede Baştarafı 1 inH sahifede milletin harb ve sulh siyasetidir. O pobe'irttiğinden ve hükumet işçiru» ambarmda da bazj tetkikler yap vaz. edip Bakanlığa geliyor ve geldi. Doğru ambarı sahibi ne diyor? litika bir miiletin ya sulhunu idame eBinaenaleyh hülîumet merkezinde ger yet, soru müessesesine dair hüküm lerin maişetini düzenlemek yolunu mış, bu arada muşamba ambalajlan ğinden bir kaç saat sonra aynı müsteDün kendisile görüşen arkadaşımıza, der, yahud miUetin menfaatleri uğrın ginlik gitgide artmaktadır. Askerler kaş lerin yeniden gözden geçirilmesi lüzu ciddiyetle tutmuş olduğundan, dunışan bu sefer memuriyete Uyin şoyle Doğru ambarı sahibi Eşref Teoman de haldcmda incelemelerde bulunmu$tur. da harb etmeyi geivkleştirir. Harbi ge lalarında hazır tutulmakta ve sivil polis munu ortaya koymuştur. Milletvekildursun Bakanuk emrine ahyor. Yani Adlî tahkikatın bir kaç gün içinde sona mun en tehlikeli safhayı atlaimış olmiştir ki: rekleştirirse o zaman her vytandaşın va memurlsrma bile, olağanüstü bir ihti lerinin sual haklarını sınırlandırması sizin anhyacağıruz adamı azlediyor. Bu receği tahmin edilmektedir. Yangma 1 numaralı ambara teslim rifesi harb etıııektir. Çünkii dış politika, yat tedbiri olmak üzere tüfek dağıül mevzuu bahsolmamakla beraber, hüku duğu, söylenebilir. zat tekrar Şurayi Devlete müracaat eFransanın bütün cemiyet düzeninî edilen muşamba veya karpit varilinin Diğer taraftan Doğu ambarından al diyor. Davasını güderken de Tanm Bamilli politikadır ve omın icahlarma her maktadır. Bütün resmî binalar sıkı bir mete, cevabını hazırlamak için ayrılmış türlü sajçıvı göftcrraek icab eder. muhafaza altına alınmıştır. Papalık mu müddetin bir miktar uzatılması uygun yıkmayı gözeten tehlike karşısmda en sebeb olduğu yolundaki iddiaları kabml dığımız bir mekrubda, Doğru ambarı kanı Kurdoğlu vekâlet Ömrünü bitiriyot görülmektedir. Farzı mııhal olarak bu memleketin hafızları da takviye edilmiştir. ciddî tedbirleri alarak faaliyete geç etmiyorum. Çünkü 5 aralık gecesi saat ile Doğu ambarının birbirine karıştı ve Bakanlıktan düşüyor. Bugün görüşülecek sözlü sorular menfaatleri Hitlcr'le birlikte harekcti mesi sırasında, kışkırtıcı bir takım 3,30 da bize aid eşyalar 1 numarah am ıldığı, bu hâdisede Doğu ambannuı Romada hayat hemen hemen tamamile O zaman hepimiz, böyle kanunlara gerekleştirseydi, l'ahııdi vatandaş bizi felce uğramıştır. Çünkü bütün nakil [ MecUsin yarınki gündeminde de ge yabancı amilleri dizginlemesi ve bun bara teslim edilmiş ve yangın 2 saat ıir alâkası bulunmadığı bildirilmistir. karşı ve Şurayi Devlet karanna karşı arkamızdan nu vuracaktı? vasıtaları durmuştur. Yalnız elektrik ne 4 sözlü soru önergesi bulunmaktadır. lar hakkında kesin kararlar vermesi, yapılan bu pervasız hareketi tenkid Onun bize sorduğu sualden bcliren kavagazi ve su işleri nonnal surette iş Hulki Karagülle (Konya), buğday ve eder yazılar yazmış, hâdiseji umumî Sovyet Rusyada çok fena tesir etmiş hakikat hudur. Yahudi vatandaş, kendi lemektedir. FabrDcalar kapanmışür. Yal emsali hububat fiatlarının, dış piyasaefkâra arzederek Bakanı çekiştirmiştik. işinc gelirse bizi destekliyecek, isine nız yiyecek maddeleri satan dükkânlar lara göre ayarlanması hakkında ne dü ve bu yüzden Fransa ile Sovyet RusKendisi bu tenkidlere cevab verdiydi. ya arasındaki münasebetler son degelmezse bizi arkamızdan vurmak için şünüldüğünü sormaktadır. Başbakan, Doğrusu bu cevabdan künse bir şey açıktır. satctaj yaracak!. Ha\ır efendim, böyle geçen pazartesi günü Ticaret Bakanlı rece bozulmuş, Rusya, Fransa ile ya Baştarafı 1 ir.oi sahifede anlamamıstı. Komünistler ayn bir hükumet vatandaşlık olanıaz. Sizin noktai nazağından, bu mevzuda yeni teklifler ve pacağı ticaret andlaşması müzakereduğu h^Bablanmıştır. Bu müesseselerin Müsteşarm o zaman açüğı ü ü n d kurmak istiyorlar nnızı giitmenin bir tek manası vardır: tedbirler geleceğinden bahisle cevabı lerini kesmiş, Fransanm aldıgı diğer ügası ile 260 milyon liralık bir tasarru davamn da Tanm Bakanlığı aleyhine O da vatan hainl:ği! Daily Mail gazetesinın muhabirine gö nın cumaya tehirini istemişti. Son gün tedbirleri hasmane mahiyette sayIzmir 11 (Telefonla) Izmir orta fun sâğlanacağı ileri sürülmektedir. Bu bittiği, hattâ, Danıştay umuml heyetinBu Yahuöi \atandaşı da devlet siyase re, grevler Fransada akim kaldığından lerde hububat ve ekmek mevzuunda mıştır. Büyük bir içtimaî mücadeleokul, lise ve sanat okulu öğretmenleri, tetkikler sırasında Toprak Mahrur.ori de de tasdik olunarak katiyet kesbettitinin, o dev!eti teşkil eden cemaatfer komünistlerin çimdi bütün gayretlerini mühim kararlar alınmış olduğundan yi önlemek ve Fransanm siyasî ha dört aydaıiberi çocuk zamlarım ve ilâve Ofisinin, faaliyetine eskisi gibi devam ğini bugün sevincle öğrendim. hesabıııa deçü, biitiin vatan hesabına ve İtalyada teksif etmeleri muhtemeldir. Başbakanın yarınki beyanatı, alâka ile yatına istikrar vermek için ahnan ders ücretlerini alamamaktadırlar. Bu etmesi uygun ve lüzumlu görülmüştür. Böyle haksız muamelelerin Devlet biitiin vatan menfaati hessbına hareket Milânodaki son kargaşalıklar bir tee beklenmektedir. tedbirlerin, yabancı bir memleket ta scbeble önümüzdeki pazar toplanıp ko Yakm günlerde bu mevzudaki incele Şurasınea tashihi, memurlann iş haettiğini anlamsd'Jı icin, Füistinde bir rübe mahiyetinde olmuştur ve öyle 6aFaik Seler (Kayseri), bağ ve bahçerafından hasmane telâkki edilmesini nuşarak Millî Eğitim Bakanlığma bir melerin bir karara bağlanacağı anlaşıl yatlarında en büyük bir teminat oluYahudi devlet kurulması lehinde bu nıltyor ki pek yakında komünistler kuleri soğuktan zarar görenlere yapılacak maktadır. yor. Bu gibi hallerde Danıstayın h ü lunmak ha!:kinı haiz olduğunu. haltâ zey İtalyada iktidarı ele almağa teşebhayretle karşılamamak mümkün de telgraf çekmek istemekte iseler de yardıma Ürgüb ilçesinin neden dahil hiç bir okul, kendilerine toplantı için Diğer taraftan Mecli£ bütçe eneümeni kumet tesirine kapılmadan çalısmalan devletin dış poüîiltasına a; kırı düşse de büs edeceklerdir. Bir müddettenberi ayğildir. obnadığını sormaktadır; buna Ticaret salon vermemektedir. de 1948 bütçesi üzerindeki ça]ışmaları sı bizim idare cihazımız ve bilhassa bu bunu yapmak hakkını haîz olmak lânnı rılıkçı bir hareket gizli kuvvetler taraBakanı cevab verecektir. rasmda tasarruf tedbirleri almağa devam yüksek idari mahkeme için övünüleoek Buna mukabil bütün demokrat geldiğini ileri stirmekte, hattâ bu fırsat fmdan tejvik olunmaktadır ve inanılır Eskişehir milletvekilleri Hasan P o menıleketler Fransanm kazandığı zaetmektedir. Dış memleketlerde yeniden bir seydir. Bu böyle oladursun, sündi tan istifarfe e^erek Arablarîa aramıa ka>naklardan elde edilen haberlere göre, açılması derpiş ediîen ticaret ataşeükle kopyası elimde olan .Danıştay Dava açmak için miinihkaue bir desi=e.ye de komünistler Milâno ve Torino'da ayrı latkan ve Ismail Hakkı Çevik de, Eski ftri scvincle kutlamışlar ve batıya rinden sarfı nazar edilmiştir. Malî ata Daireleri Genel Kurulu» Uâmından şu başvurmakta, Arabların Birinci Diinva bir hükumet kurmak için bir plân ha şehir elektrik santrah hakkında Iç işleri karşı taarruza geçen komünizme, ilk Mİiklerin ilgası hususunda da kuvvetli parçayı beraber okuyalım Harbinde bize hıyanet ettiklerini, ku zırîamışlardrr. Bu hükumet derhal Ma Bakanmdan izahlarda bulunmasım is darbenin Fransa tarafmdan indirilditemektedirler. Bu iki Demokrat mil Baştarafı 1 inci sahifede bir temayül vardır. rultay toplantılarında milleh ekilleri reşal Tito ile ittifak akdedecektir. «Davacının (yani müsteşann) Bakanletvekili, bu santral için yapılan muba ğini belirtmişlerdir. son zamanlarda polisin ehemmiyetle tamizden birinin «Hatnjı bizden alnıak isRomada sefcrberlik hk emrine ahnmakla mahrum kaldığı yaalardaki yolsuzlukJardan Eskişehir Bu durum. şüphe yok ld Amerika kib ettiği sarhoşların takibine ara veriltiyenlerle ve Birinci Dünya Harbinde maaş farklarile çocuk zammının ve maRoma 11 (a.a.) Dün ilân edilen Belediye Meclisinin, Belediye bgşkanı bize hıjanet edenlerîe işhirliei yapamanın Fransaya yapacağı âcil yardunın miyecek, bunların derhal cürmü meşaşa müteferri olan diğer menfaatler ruşenel greve iştirak etmemiş olan firma hakkında kifayetsizlik kararı verdiğinhud mahkemelerine sevki ve bu mah>ız» derfiğini ileri sürmektedir. tarınm talebine binaen yeniden hizme!srı ve müesseseleri korumak için Ro den bahisle, bu hususta Bakanlıkça bir daha fazla süratle yetişmesine mey kemelerde hemen karar verilebilmcn Bu çofid sözl?r, bizim dış politikamızı te tayini tarihine kadar tazminat oladan verecek, bu da Fransanın iktisadî mada bazı birlikler seferber edilmişür. muamele yapılıp yapıbnadığını sormakiçin bütün esbabı sübutijenüı tedariki Ifade etmez. KaHı ki bizirn milletv?ki!ikaikınmasını, kolaylaştıracaktır. Baştarafı 1 inci sahifede rak "d^nnofine... 1^ 11 947 tarihirde Başkent polis müdürlüğünün emrinde tadırlar. için tedbirler almmaktadır. Bundan başkarar verildi.» Bu ilâmı alan davacı raiz bu sözleri dinle siyascti birbinne kâfi miktarda polis kuvvetleri mevcud Daha mühimmi, kazanılan zaferin ka içkili mahalîer talimatnamesi hii rinden Ahmed Arslanoğîu, Demokrat (yani miisteşar) tabiî Tarım Bakanhğikanştırmamak sadedinde söylemiştir. Çanakkale milletvekili Nureddin Uoircadığı için askerl kıt'alara müracaat kümlerinin tatbikına da ayrıca itina e Partiye yazılınış ve bu parti lehins siyasî na müracaat edip maaş farklannı ve Maksadı dış politikamıza hâHm olan e«as nenin, devlet işlerinin teftiş ve kontro Fransa dışmdaki tesiridir. etmek zarureti hasıl olmuştur. dilecektir. Diğer taraftan hükumet, Is faaliyette bulunmuş olmaitan samk ola çocuk zammını, hulâsa paraca ettiği ıaları anlatmak defc'ildi. Çünkü dış politiluna dair Başbakanlıktan sözlü sorusu Fransa gibi komünizmin tecavüzile tanbul emniyet kadrosunun arttırıbnjsı rak Asliye Ceza Mahkemesine verilGrevin sona ermesi bekleıjyor kamızın gereklerine en büyük saygıyı o da yarınki gündemdedir. karşılaşan ve ayıu istikrarsızhklara için icab eden hususları göze almakta mişti. Memurin Kanununun 9 uneu mad rarlan tazminat olarak alarak. Tarım Bakan!ıği da bunlan kendi vernesnıden Roma 11 (a.a.) Romadaki umumî miHctvckili gösterir. (ioçru sürüklendiği göze çarpan İtal ve kadroyu artürmaktadır. Malum ol desine muhalefet suçu ile yapılan yar ödiyecektir. Açıkça konuşalım: Bir Türk vatanda grevin yarm sabah nihayet bulacağı an>ada da demokrasi kuvvetleri faali duğu ü:ere Sıkıyönetim yalnız İstanbuia gılaması sonunda Ahmed Arslanoğlu beşınm vazifesi. en büyük sad.ikati kendi laşılmaktadır. Filhakika bu hususta Şimdi soruyorum. Tanm Bakanlığınm ' değii, Trakya, Kocaeli ve Çanakkale raet kararı almıssa da, Yargıtay bu >ayete geçmiş ve tehlike önlenmiştir. vataruna söstermektir. Yani far?ı mııhal hükumet ve sendika temsilcileri arasmveznesir.de ve bütresindeki bu parayı bölgelerine de şamildir. rarı esastan bozmuştur. Yeniden yapüan olarak biz Arablarla birlikte Filistine da bir prensip anlaşması meydana gelDiğer taraftan aynı zafer hiç şüpBazı kimîrler Sıkıyönetimın lâg\'ile muhakemesi bugün sona ermiş ve a\ nı Türk mükellefleri vsrirler. Tazmini icab karşı hareket edecek olursak, Yahudi oiği söylenmektedir. hesiz kotnünizm taarruslarile, yahud ahvali fevkalâdenin kalkmiş olduğ'ina mahkeme, damokrat eğitmenin. memu ettiren hareketi yani vekâlet emrine Sendika konseyi aksam toplanarak vatandaşının vazifesi bizimle birlikte Baştarafı 1 inci sahifede komünizm tahakkümile karşılaşan ve görs, "milli korunma kanununun da iyetten ebediyen mahrumiyetine karar alır.a işini de hiç bir kanuna, sebebe yüriimektir. Yoksa vatsndaslık hakkına hükumetin tekliflerini inoeliyecektir. dayanmsdan eski Bakan şahsan yapler Bakanı Creech Jones, Birleşmiş Mil boyun eğmek zorunda kalan memle kalkıp kalfcnıyacağı konusu üzerinîe vermiştir. ve vatanma hiyanet etmiş olur. raıştır. Bu zatm şahsan yaptığı bu yanFransada ktlerin kararını tenkid etmiş ve kara ketlerde de, bir gün kurtuluşun mu durmakladırlar. Hattâ millî korunma Sö: götürmez ve miinakasa edihnez lışhğın ceremesini niçin devlet hazinesi, kira Paris 11 (a.a.) Britanova muhabi rın, memleketin Arab ve Yahudi dov kadder olduğuna dair sağlam ünıid kanununun lâğvedilerek me?ken C. H. P. nin propaganda işleri yani Türk mükellefi çeksin? hakikat bu merkezdedir. Bu münaseıine göre, sanayi sahasmda çıkmış bu [etlerine taksimini tatbik bahsinde kifa ler uyandıracak ve onların imanını ışlerinin serbest bırakllacağı, buna mubetle aslen Arab olan, fekat Tiirk vaAnkara 11 (Telefonîa) Cumhuriyet kabil memurlara mesken bedeli diye bir lunan karjşıklıklar merkezinin Fransa iretsiz olduğunu söylemiştir. Işte hukukrulara sarduğum budur: tazeliyecektir. tandaşlığına geçen bir vatant"a5imızdan Halk Partisi yeni idara heyetiron, parti ır'iktar ödenek verilcceîi şayiaları da dan İtalyaya intıkal ettiği şu sıralarda, Vskil salâhi'etini iyi kullanmıyarak Sömürgeler Bakanı şunları beyan etaldığunı^ bir nıektubdan da bahsetmek Fransada umumî bir ferahhk havası CUMHURİYET ı dolaş'.naktadır. Yaptığırrız tnhkikata na gazeteleri ve umumiyetle parti yayın ve kanunsuz bir muameleyi hodbehod yamiştir: iîteriz. Bu ratnnü?'umnn adı M. Nâsır kendini hissettirmektedir. Resml yozaran Sıkıyönetimin lâğvile millî korun propaganda işleri üzerınds çalışmalarda pen hir Bakarm harcketinden dolayı Erdemoğludur. Adresinin bütünü eli rumculara göre, taraflardan birinin za« Yahudi ve Arab halkın birbirine ma arasmda münarebet yoktur. M'ilî bulunduğu anlaşılmaktadır. Partinin, bir tazminat mahkumiyeti olursa bunu roizdeîîir. Baîîinız ne diyor: lykırı olan menfaatlerini hal için Lake korunma kanumı Sıkıyönetimin cari ol Ankaradaki organlarmdan başka, diğer neden hazine cdesin? Anlamak istediferinden veya mağlubiyetinden bahset«Hatay davası diye Suriyelilerin orta rnekten henüz çekinmek llzımdır. Bu uccess'te bir tedbire karar verilememadığ: mahallerde de tatbik edilmek şehirlerde ayrıca gazeteleri olup cima ğim budur. Kanunsu^ hareketlerin ceya stmak isfedüderi davada, tâbiiyetile nunla beraber işçi smıfı üzerinde müs n".esi feci bir olaydır. Bununîa beraber, tedir. Bu kanunun lâğvı i'jir. hükumetin mas: keyfiyeti, yakında bir karara ba| remesini harine çektikçe ve bu hareşeref ve iftihar dny'iıığum Türkiye le tebidane bir tahakküm yolunda komü İngiliz hükumeti genel kurul kararını, Dimitrov'un yeni kabinesinde bunu üç ay e^'\•elden ilân etmesi lâzım lanacaktır. Mevcud gazetelerin de, partideki yeni zihniyete ve ruha göre a ketleri yapnr'.ar harhangi bir soru suhinde kîlbimden tasan yazılarımdan nistler tarafrndan girişilmiş olan *eşeb Uluslararası Adalet ıDivanı tarafından eski Cumhur Başkanı, Dış ır. Şımdiki halde böyle bir şey düşüale ve hiç değilse malî ukubete uğravarlanacağı haber veriliyor. dolayı ,Türk vatandp^lan gibi bir çokbüsün akim kalmış olması umumî bir 'erilmiş bir karar telâkki etmektedir.» .ülmemiştir. madıkça böyl; hareketleri bir kere deİşleri Bakanı oldu Arab'arın da minnet ve şiikran hiMerile memnunluk uyandırmış bulunmaktadır. Istanbuldaki Memleket gazetesini idaBakan, İngiliz hükumetinin Filistinnemekten kimse bu gibileri menedekarşılişmış bulunduğıımu daima zevkle Kız kaçırma yüzünden bir reye partice memur edilmiş olan Fer:i mez. !eki askerî birliklerini ağustos 1948 de Sofya 11 (a.a.) Yeni Bulgar hükuhatırlarım.» Celâl Güven, bugün istifa etmiştir. Parti ;eri çekmek tasavvıırunda olduğunu \emeti kurulmuştur. adam öldürüldü Bencs bu tazminatı cdemeğe raahumumî idare heyetinde basm işlerıie Bu sabık Arab, vatandaşhğın ne de;iden belirtmiş ve şunları ilâve etmiştir: vazifelendirilen Cemil Barlas. bu akşa:n kum clnn Tarün Bakanhğı, o tazminata Başbakan Dimitrov, birinci Başbamek olduğiınu hakküe l'üen ve atıb, an İzmir 11 (Telefonla) Ksmalpaşarnn « Mandaterlik hakkımız tahliyeden f Baştarafı 1 inci sahifede hir insandır. Vatandaşlık budur ve nikinci ı'ukarıkızılcaya bağlı Çam koyünde Ha İstanbuia hareket etti. Cemil Barlas, İs mEbkÛTsiyefni icab et iren kanunsus Bir müddet e'Ael devredilecektir. Aklı san muavini Trabcho Kostof, â zamanda. dün Moskova basınma verdiği tanbulda Gazetecüer cemiyetini de zıha'îke*in fîiline rücu etaneli ve verdimanm ki bu sabık Arab. bueiinkü Tüvk aşbakan muavini ve Tarım Bakanı: ;anın on iki yaşmdaki kızı, Kızıloğlu . li mızda olan ve Birleşmiş Milletler Toşği rarnyı kendisinı'en hükmen tahsile vatandaşı, «Tiirk vatandaşı Yahudiyim» bir demeç sırasmda resmî Fransız siya kilâtüe müzaiere edihnekte olan tarih Raikof, üçüncü Başbakan muavini ve arafından kaçırılmış, bu yüzden çıkan yaret edecektir. seti hakkmda ağır isnadlarda bulunmuş haîkmalıdır. Işte sajnn hukukçulandiyenleri utandırmıştır. Elektriklesme Bakanı: Kimon Georgief ravgada Cuma isminde biri öldürülmüş.5 mayıstır.» Bakanlar Kurulu n.'7t'an öğrenmek istedisim nokta b n ür. Kızm amcası Bajramuı Ali ağır suÖmer Rıza DOĞRUL clan Moskovadaki Fransız muhaceret iş(eski Dış işleri Bakanı). dördüncü BaşKral İbnissüud silâh veriyor ieri heyeti şefi Georees MsrQu6 de azAnkara 11 Xa.a.) Bakanlar Kuru dur. ette yaralanmıştır. Katil olduğu sanıbakan muavini: Georgi Pcpof, Dış işKahire 11 <a.a.) Kral İbnissüud, ledilmiştir. an Alinin kardeşinin bacağı testere ile lu bugün saat 16 dan 21 e kadar toplanYeni Bak^nuı yactıpı şahîî hareket" Cahiredeki temsilcisi Şeyh Yusuf Yasin leri, Vassil Kolarof (eski Cumhur Baş iesilmiştir. mıştır. lerin akıbetinden doîayı hiç değilse Fransız hükumeti bu sabah Sovyet ^asıtasile Kudüs Müftisine Suudî Ara kanı), Iç işleri: Anton Yukof, P.T.T.: tazminat gibi mslî mesuHyetlere manız maslahatgüzarı Alexandre Abramov'a bistanda bulunan bütün silâh stoklarmın VTme Fola Draykoçova (bir Bulgar kakabnası seza deği! midir? Ve hazinenin »•erdiği ve metni bu gece yaymlanan bir emrine amade bulunduğunu bildirmiştir. /inesine giren ilk kadındır). böyle şahsî kanunsu:!uk!arın ceremesinotada şunlar kaydedilmektedir: İbnissüud, bühassa Amerikalılar ta Bulgaristanda uç .: uhtclıir idama ni cekmesi ne dereceye kadar doçru9 vasmdan küçiik çocuklar için 1946 yılı eylulünde, Fransız makam •afından kendisine verilmiş olan topmahkum edildi dur? larınm malumatı olmadan, Beauregard lan. makinelitüfekli otomobillerini ve Scfya 11 (a a.) 1945 te züccaciy* B. FFLEK daki Sovyet muhaceret kampında top uçaklarını teklif etmiştir. Müfti bu tek üzerinde yapılan bir ihtikârdan dolayı lanmı? olan 40 Fransız kadmı ve 20 er lifi kabul etmiştir. ' 3 kişi idama, diğer 2 sanık ta on.ikişer kek Rusj^aya sevkedilmişlerdir Bu Fran;ene hapse mhkum edilmiştir. sızlar Moskovaya varır varmaz Fransız Ticaret Konferansında Baştarafı 1 inci sahifede Onbeş günde bir Pazartesi günleri elçiliğine başvurmuşlar ve derhal FranTürkiyenin bir talebi Kalb durur durmaz operatör ameliçıkar. Sayısı 10 kuruş. Yıllık abonesi saya iadelerini istemişlerdir. Bu şahıslar yata ara vsrerek bir saatten fazla kalbe 250 kuruş Havana 11 (AP.) Milletlerarası Fransız topraklarma dönmüş bulunmakmasaj yapmış ve bu uzvu nihayet bir Ticaret konferansınm bu haftaki toptadırlar. elektrik sadmesile takrar işleterek ameAncak Dış İşleri Bakanlığma mensub antılarmda Türkiye milletlerarası ticaliyatı tamamlamıştır. ' Baştarafı 1 inci sahifede bir sözcü. Rusyada elân Fransızlar bu et münasebetlerinde rüçhar. hakkı ü9 yaşmdan biiyük ço°uklar için zerinde ısrar etmiş, diğsr dokuz memHasta, bir ay sonra hastaneden çıklunmakta olduğunu ve bunlara vatana lcararlar almmaktadır. Bu arada lokanmıştır. dönmek için vize verilmediğini söyle leket de Efganistan, Irak, İran, Lübnan; alarda verilen ekmek ve francala porMısır, Suriye, Türkiye, Yunanistan ve miştir. siyonlarınm fazla olduğu ve masalar üzeJrdünle, hattâ belki de Pakistanla rüçMes'ud bir evlenroe Fransız Birliği Meclisi rinde mühim miktarda ekmek ve franhan hakkını tanıyan anlaşmalar yapılcala parçaları kaldığı görüldüğünden Zafranbolu eşrafından ve tüecarlarından Paris 11 (a.a.) Cumhur Başkanı M. masmı istemişlerdir. Sabri Aîtnazın kızı Sabiha Asmaz ile ZatHer Perşembe çıkar. Sayısı 15 kuruş bundan böyle lokantalarda verilen ekVincent Auriol. dün Versailles sarayınranbolantın değsrli ve müne\ver genolerinTürkiye, iş şartlan komitesine Yıllık abonesi 750, altı aylık /00 mek ve francala miktarının azaltılması da Fransız Birliği Meclisinin ilk tophnden Mehaed Memişoğlunun eslenme törsnüye seçiltü kuruş. Belediye Meclisi tarafından kararlaştıtılarmdan birini açmıştır. Meclise 150 leri, dün gece Konak (Tokatlıyan) ealonlarında, güzids bir davetli kütleslnin huzuıile üve iştirak etmektedir. Bunların 75 i Havana 11 (a.a.) Milletltrarası t i rılmıştır. • > apılmıştır. Yeni ve gene evUIeri tebrik eder Fransayı, diğer 75 i de denizaşırı mena caret konferansında ' şart tasarısının ve saadetler düeriz. leketleri temsil etmektedir. dördüncü maddesinde derpiş edilen Sdil Büyükler için M. Vincent Auriol, açış nutkunda, iş şartlan meselesini inceliyecek komiYılın en kudretli romara Meclisin vazifelerini izah ederek, Mec teye Türk heyeti üye seçilmiştir. Ankara 11 (Telefonla) Bir müddettenberi şehrimizde bulunan genel lısin yalnız Millî Meclis ve cumhuriyet Balıkesirde mecburî iniş yapan müfettişlerden Abidin Özmen ve Avni hükumeti tarafından verilecek kanunlar Doğan, yarın Ankaradan hareket edehakkmda fikrini bildirmekte iktifa etAmerikalılar İzmirde ceklerdir. Bilindiği gibi genel müfettişmiyerek Millî Meclise, cumhuriyet hüIzmir 11 (Telefonla) Paraşütle Baliklere dair tahsisat, bütçe komisyonu kumetine veya Fransız Birliği Yüksek lıkesir civarına inmek mecburiyetinde tarafından kaldırılarak «L» cetvelüıe Konseyine tekliflerde de bıulunabile':ekalan Amerikah doktor Albay ve Yüz nakledilmişti. Bunlardan, hiç olmazsa ğini bildirmiştir. Amerıkanm en meşhur kadın muharbaşı, bugün Balıkesir Valisini ziyaretle iki genel müfettişliğin, çahşmalarına bir riri Pearl S. Buck tarafından yazılan gördükleri misafirperverlikten fevkalâ müddet devam etmesi hükumetçe isten Her tnevsim çıkar. Sayısı 50 kuruş. ve Seniha Saminin hassas kalemile diTepelerinden yapışık ikizler de memnuniyetlerini v ş teşekkürlerin mektedir. Bütçe müzakereleri sırasında Yıllık abonesi 2 lira, Yapı ve Kredi limize çevrilen bu eser, Çinli Wr k a Bankasının İkramiyeli Aile Cüzdanı İndianapolis (Birleşik Amerika) 11 (A bildirmişlerdir. Amerikalı subaylar e bu hususta görüşmeler açüacağı mudınm kırk yaşına girdiği gün kocasma mirlerine tahsis edilen uçakla saat on sahibleri için 1 lira hakkak sayılmakla beraber, neticesi P.) Indianapolis doğum hastanesinden bir odalık hediye ederek kenara çekübugün bildirildiğine göre, 11 gün evvel dörtte Bahkesirden hareketle Izmire hakkında şimdiden tahminde bulunmak mesile başlar, rürlü maceralarla de İkl yı\ içftı »bone olanlar; 1 Mayıs ksfatasları birbirine yapışık olarak doğan gelmişlerdir Amerikalılar hava tümen müşkül görülüyor. vam eder. Herkes bu romanda kendi 1948de çekilecek «100 Altm Piyantarafından misafir edilmişlerdir. Ba. Umumî temayülün, genel müfettişlik' ikizler artık ölüm tehlikesini atlatmışhayatından bir parça bulabilir. Çünkü gosu»na girmek hakkını kazanırlar. yındır civarına inen tayyarelerindfk lerin kâmilen kaldırılması lehinde oldu lardır. doğrudan doğruya hayattan alınnu» eşyalannı ve köpek!erini almak üzer ğu söylenmektedir. Oğrendiğime göre, Doktorlar ikizleri birbirlerinden amePosta Kutusu: 2217 Beyoğlu ür. 312 sahif* 250 kuruştur. liyatla ayırmanın mümkün görühnediği yarın Bayındıra gideceklerdir. Ame Abidin Özmen, ilga kararınm kesinleşAhmed Halid Kitabevi rikalılar buradan Atinaya gideceklerdİT. mesinden önce istifa edecektir. ni 6öylemislerd« Tarı vapuru ppında kasıd eseri Hukukçulara bir sual Komünisller, llalyada da son kozlarını oynuyorlar Meclisle sözlü soru bolluğu Izmir öğretmenleri çocuk zamlarım alamıyorlar Ofislerin ilgası için fetkikler yapılıyor Sıkıyönetim Komufanı dün Ankaradan geidi Partiierde çalışan memurlar Filistifi davası ve İngiltere Buişar kdbiıtesi Fransız Rus gerginüği Ailenin 3 KüçükKardeş Tıb »arihinde bir mueize Ekmek ve francaladan tasarruf Gene! müfetfişlikier KADINLAR PAVİYONU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle