24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CTUMHURİYET 12 Aralıtc : = KüçUk hikâye Suduri efendi Bugün matinelerden itibaren [>ir ağac gövdeîine benziyen iriyarı larda da: «Suduri Efendi pazara uğraBüyük bir şaheser vüeudünün üzerinde cinıciır.e kar rraş» dsrlerdi. Suduri Efendinin tırtıllı armudiye uSuzunu andıracak kadar küçük bir başı rardı. Omuzlan ensesinden iübaren çurtmasıra çıkarac?ğı gün, semt için jir «V» harfi meydana getirecsk şekil başhbaşma bir hâdise teşkil ederdi. tlk le düşüktü. Yürürken, mütemadî su yaz yağrr.urlarmdan sonra toprak*arı fışkırma|a rette sallanan kolları da asma kacağın yarım yamalak ye?ilUklsr ian fsrksızdı. İstanbulin giyerdi; ba başlaymca, çacuklar etrafmı aîarak: Suduri amca, uçurtmayı ne zaman jîr.daki fesi de her nedense daima biraz TÜRKÇE SÖZLÜ pana düşerdi. Mahallenin en miyob s°" çıkaracaksıruz? :iığundan en üıtiyar adamma kadar Diye sorarlardı. Suduri Efendiyi dört yüz metreden herIşte o sıralarda çocukların bu halini kes ayırd ederdi. gören Suduri Efendi kaytan bıyıklarıaa İlk dakikadan itibaren sizi tatlı bir hey°canla sarsacak nefîs bir roman. Sonsuz emellerle dolu kalbini Bir gese te'graf fişeği tecrübelerins düzen vermeğe çalışarak esasen gülm*girişmek suretile mahalleyi haklı bir ğe meyyal olan dudaklannı biraz daha vermek icin titriyen bir riizel kadına sahib olmak için çarpışan iki rakıb. Hiç bir kuvve+in önüne geçemetelâşa sürüklemesine rağmen onu sev yayrerir ve t i r kaç gün sonraki havayi diği bir ask maceTası. Film tarihinde eşine nadir rastlanan fevkalâde fi!m; derhal tahrrin etmek ister gibi uzun miyen yoktu. Oiuz, otuz beş yaşlarrnda olan kapı uzun gökleri ve bulutları tetkik ettikten Mevîid komşumuz Suduri Efendi Düyunu umu sonra: Daha bir i i i gün üter, galiba; ıniye kâtiblerindendi. Gayet ciddî bir Merhum Dr. İhsan adam olan ve Suduri Efendinin her se derdi. Hele eve gidip tak\imi bir gözFaşa lîerimesi, merne fcir iki defa tutıllı armudiye uçurt den geçirejim. O zaman gününü tayin hum Cezmi Orun masıru çıkartmasma hiç bir suretle ta ederim. ttyzesi E«vgili hammül edemiyen babam bile onu pek Işin garibine bakm ki, Suduri EfenMEZİYETimirin Bu sezon 3 üncü HAFTA oynamak şerefi çok severdi ve: dinin bilrr.em hangi hesaba ijtinaden aziz ruhuna 13 ara Siz onun arada bir esen çocukluk tshmin ve tesbit ettişi gün muhakkak hk cumartesi günü yalnız EMÎNE RIZIK'm yarattıgı havalarına bakmayın, derdi; Suduri E surette yazın ilk gününü teşkil ederdi. Maçkada Teçvıkiye fendi Sorbonne'da tahşil etmiştir. Fran üaha doğrusu, Suduri Efendinin uçurt4 cErniinde öğle namayı çıkarttığı gün. semt yazın gelip Ejzcaya bihakkın vâkıftır. mazmı mu'.eakıb Mevlidi Şerif okutulaçattığına tamamen kanaat getirirdi. Işin esaîmı arayacak olursak, ar3da cağmdan arzu eden ve onu sevenlerin Meşhur armudiye uçurttnasının uçuB'.rada çocukluk alâimi göstermek âdettşrifleri rica olunur. tinde bulunan Suduri Efer.di hiç bir rulmasırun ikinci dönüm yılını civardaAilesi ki karakollar bir hâdise olarak jurnalümseyi rahatsız edecek bir yaradılışta fîlmine nasib oldu. Hakikaten 3 üncü hafta oynamağa değer bu şaheser, * * * değildi. Zavallı adamın kızkardeşi yata larına geçirmişlerdi, sıra bekliven filmlere yer vermek için 4 üncü hafta gösterilmiyecektir. lak oldufu için bir türlü evlenemiyorO gün Kolağası beyin e\irden tutulan Bursa Pazarı sahibi merhum Hasan etu. Ev işlerini bir evlâdlık görüyordu. Dir başla havalanan uçurtmayı Suduri Hüsnü Sipahioğlunıın 5 inci blıim yıldöAcele ediniz. Bu hafta SON HAFTADIR. Sabahleyin erkenden kalkar ve işine Efendi akşam üzeri ir.dirmek istema nümü münasebetile 14 '12 '947 pazar gügitmeden evvel gecelik entarisile çarda mişti. Hava gayet lâüf oldufu için bu nü öğle namazını müteakıb Beyoğluııda . ğm, altında kahvesini içtikten sonra bo isi gs:e vakti yapmağı taşarlamıştı. Lâ Ağa camü şerifinde Mevlidi Nebevî ' r&zan ciçeklerini sulamaktan kendini a. kin ona hiç kimse gece^arısmdan sonra okuthırulacağırdan arzu buyuranlarm * lamazdı. penane urulü Ue uçurbnaya fener teşrifleri rica olunur. Evimizin önünden tren geçerdi. Bah gönder deraemİEti. Bunu belki şeytan Ailesi efradı çe kapılarırmz umumiyet itibarile tren söylomisti; Suduri Efendi de yapm.ıştı. Pek yakında : 1 * * * ybluna geçid teşkil ederdi. O zamanlarKulenin işaret vermesile ayağa kalkan Türklye 1<X) r e 2P0 metre rokordmenl milli | daM durum icabı. trenler daima tıka mahslle karakolu UCUT'^Î hâdıT "i | bısa askerle dolu olurdu ve şimdi na içinden çıkılmaz bir mesele haline get ; | atlet ve İ E T T. Gencllk Kulübü atletizm Cezînı Or iki sene evvel bu ayın | tırlamadığım bir sebebden dola5"i bazan meden bekçi Süleyman Ağa imdada ye kaptam İS unde vef at etmlşti. j trenlerin bahçe kapımızın önünde du riserek: îndir artık sunu Suduri Efendi, Memlekrt içind?. dışmda çok sevdiji mlUt | rakladıkları olurdu. Bu gibi fırsatlan başımızı belâja sokacaksın, baksana bayTagır.a daha nice s^reflcr kazandıracak bu Bu Akşamdan İtibaren ı fcat'iyyen kaçırmamak âdetinde olan Kuleden durmadan işaret veriyorlar. kıvmetti «jpoTcunun pek genc yaşında ufulü. [ Suduri Efendi arkasmdaH gecelik enDiyerek Suduri Efendiyi uzun süre tendifini tanıyanları ve buK'm Turk «porI tarisile derhal hat boyuna çıkarak elin cek bir istintaktan ve mahalleyi de şa cıılarını h&lâ dinmiyen büyük bir acıya ınrketmişti. deki güğümden maşrabaya su doldura hidlikten kurtarmıştı. Bu mevsimin en büyük komedisi, komik kralları Merhumun unutulmaz hBtırasım tazlz için Tak p?ncerelerden askerlere uzatır ve Bir gece, elimizdeki peksimeti sıcak vefatı tarihine musadif 13,12 947 cumart«>si atılaeak msktubları ve ulartmlacak na?ünü saat 12 de Teşvıkiye camünde Mevlıd berleri olup olmadığuıı da sorma|ı ih çayda yumuşatarak karnınuzı doyur okutulacaktır. Biıttın sporcuların ve Istiyensıal etmezdi. Onun bu halini gören an mağa çalıştığımız bir srrada kapı acı acı lerin teşrireri rica olunur. çalındı. Dışarıda, bir kaç ağızdan fısıltı nem hüngür hünşcür ağlardı. t.E.TT. Gencltfc Kulilbfl Başkanlı|ı halinde suan sesler işıtiliyordu. 6uduri Efendi taTn manasile militaBabam: «Galiba bir şej'ler oluyor!> I rtaniflt aleyhinde idi. Onun icin, insan diyerek yerinden hrladı. Sokak kapısı Teşekkür lar sadece evvel den tesbit edilmiş olan açıldıktan sonra bir aralık daha derrn Şimdiye kadar çevrilmiş LorelHardi filmlerinln en eğlencelisi Beklenmiyen ve çok âni gaddar ölümün fcir zamar.ı elden şeldiği kadar zevk ve fısütüarla bir şeyler konuşulduğ\ınu işive en komiği. Komikler, bir buçuk saat sizi kahknha tufnnı içinde safa icinde geçirdikten sonra ecellerile tiyor gibi oluyorduk ve yahud da biıe bizden ayırdığı, ailemlrin temel direği, habırakacaklardır. gözlerini kapamalan lâzıra geliyordu. öyle geliyordu. Babamın çökük omuz yırsever Turk kadını FATMA NİMET KANKAT'm Nitekim. askerlere bir an için faydalı larla odaya girdiğini gördük. tjarat elabilmek gayesile tren yoluna çıkıp o parmağını dudaklarına götürerek: «Ben gerck cenaze tbrenine ijtırak eden ve geradaki infanî ödevlerini yerine getirip den baa malumat tetediler, dedi; bil rek?e telefon, telgraf, mekîub ve biz?^ıt ge(Meet The Thrill) lerek tazıyet eden sayln akraba ve dostlnrıgeri döndükten sonra bahçe kapısmı bıi diklerini söyledim.> mızm bu acıklı günlerimizi nurlandıran te7,ü.k bir hiddetle çarparak kendi kendiİki nijanlının sevgi, sergüzeşt ve maceralan. Baş rollerde: Geceyarısı uyandığım vakit anrıernirı sellllerine fonsuz tesekkurlerimirin lblâîını ne fbylenirdi: ağladığını işittim. İçeride bir hazırhk s&yın gazetenirden rica ederiz. William B«ndix Joan Blondell Phil SHvers. Harb, darb; yetişmiyor mu yahu.. Eşl Dr. Operatör Cafcr Tnyyar KanKat. vardı. Annem: «Bej1.. bir kalıp sabon ha?taneler tüdım tıklım.. hâlâ harb, kızları Ergun ve Turkan, geiinl Nedret, daha al, belki lâzım olur» deyince, iioğiu Nihsd Yılmaz Kankat. damadl»rı darb.. Allah Allah. ranın babama geldiğini anlsdnn. Sedad Çetintaş ve KAmran Olcayto Suduri Efendinin her tren ziyaretinCepheye gidecek olan babamdı. Fa*** den sonra, bağırdığı çağırdığı sıralarda b.bara evde bulunuyorsa ve nargilesini kat ben daha ayade anneme acıyordum. Heybeliada Sanatoryorau Baştabibüğ'mden: Onun ağlayışında tarif edilemiyecek bir 2 12947 günü Erenköy Halkevi temsil ve tokurdatarak derin bir eserin tetkikine m,uzık kolları üye'.eri kurumuınuıa gelerek pek çok dalmamışsa tahtaboştan kendi hüzün hissediliyordu. Çocukluk bu, uyuya kalmışım. Sabah haştalarımıza temsil ve**sa*ı! konseri vemek Eİr.i Böstererek: suretile neçeli bir gün geçlrtaıi? olduklarınleyin uyanınca, evde derin bir sükunet dan bu hayırsever hareketierinden dolayı ge Komrum, ne yapıyorsun? Askerin t O R K E S T R A ve K O R O arkanndan öyle lâf etme, derdi; vatan hüküm sürüyordu. Halbuki bu saatte rek Halkevine ve gerekse sanatkarlara eserdi. kurlerimizi sunarız. hizmpti bu. Güle güle gitsinler, güle evimizde barabaşka bir hava güle pplsinler. Yarın bbür gün sira bize İşine gitmek üzere hazırlanan tabama> snnem ekseriya kapının eşiğinde mende gslecek. ölüm Cemal Reşid Muhiddin Sadak idaresinde Her zaman babamı gördüğü vakit iki dil uzatır: cAüah yardımcın olsun!> Anteb deırjrj'olu tnşaat baîmüdürltigü kıbükjüm olan Suduri Efendi bu sözler .der veya şemsiye alıp almıj'acağını sosım şeflsrinden Mehnıed Aydajm kızı. Kuden sonra ekseriya hırkasmm düğm?le rardı. O gün bu sahne çok erkenden ve bel tahya tııccarlarından Mustsfa Domaniçın gerin ! ilikliyerek derhal içeriye girerdi. l:nl. Merkez Bankası mernurlarından Sn'âEabam tahtaboçtan içeriye girince, ki de benim hiç bir zaman tam mana haddin Domanicln e^i, Yzb. tbrahim Aktarî, Biletler 2 1 , 5 1 liradır. sils tehayj'ül edemiyecefim bir şekilde Şeker Sirketl muhasebe mndürti Şukrü Kava içini çekerek: Aktannın ve Mahmud Kâatçının yeğenîeri Onun da hakkı var, derdi. Dün ak ve her zamankinden çok daha etraflı veşam Kadirga hastanesinin hali görülecak realist ^larak oynanmıştı. Fakat o sıraBn. SABAHAT DOMANİÇ ^ • i Konser turnesinden avdet eder şeydi Tıklım tıklım. Boyuna getiriyor larda ben belki de en derin uykumda bugün rahmetl Rahnana kavjîmuştur. Celar. Gece demiyorlar, getiriyorlar; gün rcışıl mışıl uyuyordunv nazesi bugün Şem^ipssndaki evinden aiıraAnnem, babanrun askere alındığını rak Üskıidar Yeni camünde cuma namazını düzderniyorlar, bayram dpmiyorlar. nüteakıb r.amazı eda edildıkten «onra KaO zamanlar ben yedi sekiz yaşlaruıda benden gizlemedi. racaahmeddcki rrakberi mahsusuna defnedi I 17 Aralık Çarşamba Akşamı O akşam Kadirgadaki hastaneye her lecektir. bir çocuktum. Buna rağmen biraz öteMevlS rshmet ej Ieye. deki hastanenin halini görüp vaziystin Z3mankinden daha fazla yaralı nakletne kadar feci olduğunu anlıyordum. mişlerdi. Iniltiler pek fazla idi. Gene Suduri Efendi sabahları çardağın al kapırruz acı acı çalındı. Koşa koşa gidip • • • • § • • • Dk kış konserini veriyor. tusda kahvesini içtikten sonra bahçe açtan. Karşrmda babamı gördüm. Bıyıkkspısımn önünde bir sevkiyat treni dur larının alündan bütün varlığile gulümuyorsa. her sabahki gibi istanbuliai yordu. Arkasında bir asker çantası eöza giyip işine giderdi. Akşamları ekseriya çarpıyordu. Sonradan, babamın esirlerin aynı saatte ve aynı yoldan gelirdi. Eğsr isticvabında tercümanlık yapmak üzere fcir kadeh düz rakısını içmişse, fesi mu İstanbulda alıkonulduşunu cğrendik. taddan biraz daha yanpiri düşerdi. EBabamın eve döndüğü gece bütün telindeki tesbihi çekerek aheste aheste cillerin kaldınlması yüzünden derhal Kumkapı cihetinden görüldüğü takdir sevkedilen Suduri Efendi cepheden geri de, mahallenin dedikoducu kadmları, o dönmedi. Yapı Sistemleri Teorisi kürsüsüne asistan almacaktır. nun Rum dostundan geldi|irıi ileri süFakat ben onu hiç bir zaman uRutDil imtihaniarı 24 aralık 947 çarşamba günü saat 10 da fakültede yapıla. rerlerdi. Adamcağız şal mendilini çıkın mıyacağım. cnktır. İsteklilerin yönetmeliSin 3 üncü maddesindeki şartları haiz olduklarma yapmış bir vaziyette çıkageldiği zamanCevad Te\fik ENSON dair belgelerile 24 aralık 947 çarşamba günü sabahına kadar Dekanhğa ya='lı müracaatte bulunmalan. (17155) Yazan: Cevad Tevfik Enson Sine Bir Fransız profesörü atom bombası için neler söylüy or? Başfarafı 1 ind se olan davete uyarak Amerikaya gicîcreğini söyleyerek, demiştir ki: « Istanbul Teknik Üniversitesi Makiııe Fakültesinin nazik daveti üzerine mfmleketinize konferauslar vermek üzeıe gelrniş bulunuyorum. Koniaian^larınıın umumiyetle mevzularır.ı for.kbîyonlar teorisinin prensipleri tc'jkıl etmektcdir. Teknik Universitenizin çalışnıaiarını süratle gözden geçirdiın. Bu müesseEede toplanmış olan maddî tesisata hayran kaldığımı söylemek isterim. Türkiyenin, diğer büyük milletlerin medeniyet, tek. nik ve içtimaî se^iyesine süraıle ulaşması için sarfettiği emeklerin hayıriı ı ntticeler vereceğini kuvvetle umuyoI rum. IMemleketinize ilk defa geliyorum. Istanbul, dünyanm en hayret % verici mevkiinde kurulmuş bir şehir olması bakımından; bu guzel tabiat parçasını İ hayallerimde daima yaşatırdım. istanbul hakkındaki intıbalarım, onu gördükten sor.ra, bir kat daha cazipleşmiştir.» Pıoıesör Dönjoy, üniveısitclerde umumiyetle iyi derecede talebe yetiştirilmediğine temas ederek dedi ki: « Kültür bak.mından inkişaf etnvîk istiyen milletler, terakki yolunda dev adımlarla ilerliyen milletlcre yaklaşmak mecburiyetindedirler. Şunu peşin<?n söylemek lâzım gclir ki; bu vaziyette olan milletler, ne kadar enorji sarfederlerse eizinler, birinci plânda, y,*i hir şckilde yetiîtirilmiş hocalara ihtiyaçları vardır. Orta tedrisat öğretLrr.ine çok geriş mikyasta önem vermek lâzımdır. Ünive'rriteye fenç dinıaĞları hazı^ayan bu müejsesclerin bir an evvel ıslah eclı'rr.esi lâzımdır. Universitelerde ders veren şahıslar, hiç olmazsa, iki ncsil için €'cnebi memleketlerin küllür yuvlarında tahsil görmelidirler. Türk kültür müesfeıeleri bu yolda harck«te getirildiği takdirde, fikrî serveti daha çok d«» ğerîendirilmiş olncaktır. Ker şeyden önce, crta te'drisatı inkişaf ettirmek v« yeni nıetodlarla t?lebe yetiştirmek imkânlarını arama'ı; bu sistem dahilinde yetişenler, üniversitede, ist€>dikleri sahaj'a kolaylıkla intıb'sk edebilirler. Matematik oephesinden stonmn keşfi etrafmda ne> düşünüyorsnnuz, bn Eirrı di^er miHetler de çözebilirler tni? Atomu, diğer milletlerin de bulması mümkündür. bu hususta hiç şüph« etmemÇ'lidir. Atomun prensipleri, bir çok fizik âlimleri tarafmdan bilinmektodir. Bunun yegâne zor olan tarafı, imali meselesidir ki; bu da geiiş mik. yasta rrîddî imkânlara bağlıdır. Atomun, insaniyet için faydalı sah?]arda faaliyete geçirilmfsi âlimleri sevmdirir. Ruslar, atomu bulduk d^yorlar, ne dersiniz? Bunu Ruslar söylüyor; fakat ben bir şey bilmiyorum.» LI SAHILL JOKH WÂYNE ANH DVORIK JOSEPH SCKİLDKRAÜT TAKSİM SİNENASINDÂ r ÂNA H Necdet E^XİYAGİL ANA HAKKI YILIN ANSIKLOPEDİSİ En büyük takvimcilerin, âlimlerin, doktorlariti, mütefekkirlerin, filozoflann, şairlerin, muharrirlerin, hikâyecilerin 2000 i aşan muhtelif mevzuda kıymetli vc faydalı yazıları.... En büyük mütehassıslann hazırladığı Eskişehir YENİAdana HALKEVİAnteb YILDIZ'da Kadıköy O P E R Â Sinemasında Boyuk Saatli Maarif Duvar Takvimi Vaktind* almak İçin •iparişlerinizt hamen verinlz. 1 LOREL HARDİ 2 İKİ NİŞANLI AHÇI B A Ş I (Türkçe Sözlü) Merkezi: İstanbul Maarif Kitaphanesl Ihrac edilmek kaydile rafine snsamyağı satışı Ticaret Ofisinden: 1 1946 yılı susamlanndan hazırlattırılmış 330 ton Rafine susam yağı yabancı memleketlere Amerikan serbest dolarile ihrac edilmek üzere ihracatç» rıhsatnamelerini haiz olanlardan en uygun fiat verene ihale edilmek üzftr» kapalı zarf usulü ile arttırmaya çıkarılmıştır. 2 Iskenderunda buluna:ı bu yağlar üç parti halinde arttırma ile satıla» caktır. Partilerın takribî ton ve tenske adedi aşağıda gösterilmiştir. Ton Teneke adedi 139 8423 100 6061 91 5516 330 . 20000 3 Her üç parti arttırma 29 rralık 19İ7 pazartesi günü yapılaeakür. O gün saat 14 te 139 tonluk birinci parti ve saat 15,30 da yüz tonluk ikinci parti ve saat 17 de doksan bir tonluk üçüncü parti^ .ya^lara aid zarflar arttırma komisyonu tarafmdan teklif verenlcrin önünde açılacaktır, Her üç partiye aid zarfların o gün nihayet saat 12 ye kadar Ofis Muamelât müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş bulun.pr.asi şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler itibara alınmaı. 4 Yağlar yeni yapılmış tenekeler içinde depo teslimi satılacaktır. Yağ bedelinin malın tesellümünden evvel Ofise Türk parasile ödenmesi şarttır. 5 Bu suretle satın alman yağlarm sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde yabancı merr.ieketlere :hrac edılmeîi şarttır. Müşteri yağların FOB bedel karşılığı olarak Türkiyedeki ır.uteber bir banka nezdinde gayrikabili rücu ve tashih bir akreditifin açtmlmış olduğunu ispat ile ödevlidir. 6 Teklif vtreceklerin teklif ettikîeri fiat üzerinden %5 nisbetinde teminat vermeleri şarttır. Sözleşmenin akdinde bu teminat ^clO a çıkarılacaktır. 7 Ofis zarflarm açıldığı güııdcn itibaren beş gün zarfında neticeyi Ugililere yazı ile bildirecektir. Uzerine ihalj yapılan alıcı bir hafta içinde sözleşmeyi imzaya mecburdur. 8 Arttırmanın nasıl yapılacağını gösteren şartlaçma ile akdin bütün şartlannı ihtiva eden sözleşrr.e tasarısı 13 aralık 1917 tarihinden itibaren Ofis Muamslât Müdürlüğünden parasız tedarik edilebilir. 9 Ofis arttırma, eksiltme ve ihalc kanununun hükümlerine tâbi değildir. Ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (17112) TAKSİN BELEDIYE Gazinosuttda Konservatuar Konseri 14 Aralık Pazar günü sabah saat I I de I MÜNİR SARAY NUREDDİN I SİNEMASINDA Acık asistanlıklar Süt Gtiğüıtı ve Kovaları Satın Almacaktır Kurumurcuz aşağıdaki şartlar altmda süt güğüm ve kovaları satın alacaktır: Hususî şartlar: a Mallar 3 aylık akreditif vadesi içerisinde sevkedilmiş olacaktır. b Mal bedeli. tarafımızdan açılacak irrevokabl, konfirme ve kabili taksim bir akreditifle ödenecektir. c Siparişimiz, sipariş tarih'.r.den itibaren azamî 20 gün zarfında teyid edilmiş olacaktır. Aksi halde, kurumurr.uz siparişi iptal edip etmemek hakkını muhafaza edecektir. d Akreditif açıldıktan sonra, siparişimiz yerine getirilmediğl takdirde, kurumumuzca akreditif için yapılan tekmil masraflarm kurumumuza ödeneceği taahhüd edilecektir. Süt güğüm ve kovalan ambalâjlı olarak FOB fiatı ile CÎP e tstanbul fiaü ve kat'i teslim tarihi bildirilecektir. £Yukandaki şartlarımıza uygun olarak yapılmıyan tekliSer nazan ltibara alınmıyacaktır. g Umum müöürlüğümüz siparişi verip vermemekte tamamen serbeit olacaktır. Teknik şartlar : Teknik şartnacıe her gün iş saatlerinde umum müdürlüğürnüzden ve İstanbul ve Izmir depo âmirliklerimizden alınabilir. Teklif yspmak istiyenlerin, üzerinde «süt güğüm ve kovaları teklifi» vazılı mühürlü çift zarflar içerisindeki tekliflerini 20/1/948 akşamına kadar umum müdürlüğümüze tevdi etme'.erı lâzımdır. Fostada vaki gecikmeler ve bu^tarih(16760) ten sonraki teklifler nazarı itibaıa almmaz. İstanbul Teknik Üniversiiesi İnşaat Fakiiltesi Dekanlığından: Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden: Hazine avukat .adaylığı imtihanı Maliye Bakanlığmdan; Memurin kanununun 4 üncü ve 4353 sayüı kanunun 8 inei maddesinde yazılı vasıfları haiz ve fiilî askerlik hizmetini yapmış bulunan Hukuk mezunları srasuıdan müsabaka irrtiharu ile 30 lira aslî maaşlı hazine avukatı adaylıklarına dört kişi alınacaktrr. Imtihan 18 12 '947 günü saat 15 te Bakanlığımız Başhukuk müşavirliği ve Muhakemat Genel müdürlüğünde.. Istanbul ve İzmir Defterdarlık Muhakemat Müdürlükierinde Medenî Hukuk, Tiraret Hukuku ve Ceza Hukuku ile Ceza ve Hukuk Usulü muhakemeleri ve İcra ve Iflâs kanunlarından ?melî sualler çeklinde yazılı olarak yapılacaktır. İmühanda muvaffak olup da tayinleri yapılanîar adayhk suresince Ankarada veya İstanbul veva İzmir İlleri Muhakemat müdurlükleri erarinde çalışturılacaklar ve 4253 sayılı kar.unun hazine avukat adaylıklarına tanıdığı haklara sahib ve mükellefıyetlsre tâbi olacaklardır. Isteklilerin bir dilekço, askerlik ve tah=il vesikalarile birlikte yukanda gösterilen makamlara en geo 17/12 947 akşamma kadar başvurmalan gerektir. (17143) Muhtelif Nakil. Vasıtaları Satılacak Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 15 Aralık Pazartesi 21 de SARAY Sinemasmda Dehakâr violonist Paris Konservatuarı profesöıü RENE BENEDETTİ nin resitali Proeramda: Schumann, Mozart Tartini, Tchaikowîki. Lalo; Ravel Biletler giçede satümaktadır. PÂRÇÂ BEZ SATIŞI Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemize bağlı Bakırköy, Ereğîi, Malatya ve Nazilli fabrikalarında mevcud ve cem'an 25 ton parça bez 25 12'947 persem'be günü saat 11 de istanbul Bahçekapa Süroerhandaki müessesemiz merkezinde kapalı teklifle safalacaktır. tsteklilerin şartnameyi görrr.ek ve gerekli teminatı yatırrr.ak üzere bu fabrikalanmıza veya müessesemiz merkezine müracaatleri ilân olun'ar. (167971 SIHIRLI SES Müessesemize aid olup hizmetten çıkanlmış bulunan muhtelif nakil vasıtaları açık arttırma suretile satılacaktır. Satılacak nakil vasıtaları iş, gün ve saatlerinde Müessesemizde görülebilir. Satılacak nakil vasıtalannm cins, miktar, umumî evsafı ile muhammen bedeli, teminat miktan ve satış şartlannı gösterir şartnameler Ankara ve Zonguldakta İrtibat Memurluklanmızda, İstanbulda Sümerbank Sahnalma Müdürlüğünde, Karabükte Müessesemiz Ticaret Şefliğinde görülebilir. Açık arttırma 24 Aralık 1947 çarşamba günü saat 16 da Karabükte Müessesemiz Sahnalma Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Taliblerin şartnamede yazıh temînatlarile birlikte yukarıda yazılı güh ve saatte Karabükte Müessesemiz Satınalma Komiıyonuna müracaatleri ilân olunuT. Müessesemiz, ihaieyi yapip yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Arttırma, Eksiltme Kanununa tâbi değildir. (17139) Sud Kostik Almacak Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden . % 97 98 lik «76/78°> Sud Kostik alınacaktır. Taş veya pul halinde olabilir. Elinde mah olup da satmak istiyenlerin teslim müddeti, miktar ve fiat bildirerek yazılı teklifte bulunmalan rica olunur. (17029) Muessese Müdürfüğü Sümerhan Bahçekapı 2Û0 Takım Elbise ve Kaput Diktirilecek imtaenü Karası Bekçi Komisyonundan: Kazamız bekçilerine diktirilecek «200» takım elbise ile200» kaput îçhı 8/12/947 günü yapılan toplantıda teklif edilen fiat muvafık ü l i i ' (17075) ihalenin 16/12/947 salj g ü n ü saat 10 da icra edileceği ilân
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle