24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Arahk 1947 CUMliOKlkfct EMLAK KREDİ Sermayersî: C timonımızogelpn egiden P Compagnie de Navigation Bulgare V A R NA 1OO.OOO.OOO TOriaira.. : ANKARA Şuboleri : Ankara, IstartbuL Izmir, Buraa, Adana,\öamsur», Eskîşehir. Ajanalan : Antalya, Maiatya. Izmit, Zonguldak. BULGARİA Vapuru 12 arahkta eşyayi ticariye alarak doğru B E Î B Ü T ve H A Y F A ya hareket edecektir. Fazla tafsilât ıçin Türkiye Acentalan V V . F. HENRY VAN DER ZEE et Co. N. V. ye miiracaat. Galata, Hüdavencügâr Han, Tel: 44214 43904 GRIP, NEZLE ve SOĞÜK Alğınhhlarma Dr. ORFAfiJDfS. Karss KullanıUr KAYIB Istanbul Erkek lisesinden 942 senesinde almış olduğunı okul belgemi kaybettim. Yenisini alacağımdan eikismin hükmü kalmamıştır. Mesud Özeke Deri, frengi, zührevî hastalıklar mütehassısı Beyoğlu, Tokatlıyan karsuı Suterazi (Turnacıbaşı sokak) Nil Apt. 5/3 Tel: 43734 Sayın Doktorlarımıza Amerikan KAMYONLARI İlâcı FIATI: 9.500JLIRADIR HALLI.HER KAMYON Kl YEDEK LÂSTİK v E HAVA K O M T O S O R O V E ' S T A N D A R D AVADANUKLA TES M f D I I R BENZIN SARFIYATİİ6AYET EKONOMIKTIR.. CEKI8 KABİLfYETI FAZLADIR. pubesıne^ Kamjpnldn görmek'ıçıh Nbcka Nurı Soyzr*garq}moı'müracad. LINIMENT SLOAN'S Romatizma Piyasamıza gelmiş ve eczanelere tevzi edilmfştir. Talebe Yurdu Binası Yaptırılacak İLLER BANKASINDAN: "Mevduat îkramiye Plâmmızı Bekleyiniz.,, MUHTEŞEM Kıymetli tablo BİR ve eşya AVIZE satışı Kastanıoı.u Asliye Hukuk Yargıçlrpından: (1041) Kastamonu Hacıdarsun mahallesı 3 No da nukım Mustafa k»rısı Ayfe AlUyın Aşağıelyakut koyunden Ahmed oğlu Mustafa Altay »leyhint, kocası d»v»lının sevkedıldı?ı a>kfr! kıtâsından firar 'derek yedi «enedır nerede olduğu belli olmadığından ve i»sesıni de temin etmediginden berçanmalarına hukurtı \erı!mesı talebıle açtığı davarnn yapılan dunışmasında: Davalı 1338 doğumlu Mustafa Altaym t*vkedıldıSı askcI kıtâsından flrar ederek nerede olduğu anlasılamamıj ve lkametgâiı) n.eçhul bulunmu? olduğundan kendısine lanen teblıgat ifasına karar verılerek duraî ma 16 '12 947 tah gunü aaat l t e talık edümıs olduğundan merkumun durusnta gününde mahkemede hazır bulunması veya bir ırumessıl gondermesı, aksı takdırde durusmaya gıyabında devam olunacagi ve bu BJsustaki davetiye varakasımn dıvanhaneye asıldığı tebhğ yerine geçmek Uzere İlân nlunur. r SAYIN MlDE ve BARSAK • Çok kıymetli bir avize ile yüksek değerde üç tablo, sanatkârane Lui XV bul masa ve bahii, salon ve yemek odası tekımlan 18 Arahk Perşembe 13,30 da satılmak üzere Sandalbedesteninde teşhir edilmektedir. RÖNTGEN MÜTEHASSISLARINA 1 Ankarada yaptırılacak 177,355 lira 72 kuruş keşif bedellı Niğde T*lebe Yurdu binası inşaatmra yapılması işi pazarhkla ihale edılecektir. 2 Pazarhk 22/12'1947 pazarteii günü saat 15 te Ank.rada tller Bankası Satınalma komisyonunda yapıiacaktır. 3 istekliler bu işe aid proje ve keşif evrakmı Iller Bankası Teknik Işler Müdürlüğü Yapı servisınde görebilırler. 4 Pazarlığa girebilmek için Îsteklilerin 10.117 lira 79 kuruşluk geçid teminat vermeleri ve: a) Yuksek muhendis. yüksek mimar, mühendis veya mimar olmaları veya bu vasıfları haız bir kimseyi inçaatm devamı müddetince istihdam edecejini Noterden musaddak bir belge ile te\sik etmeleri, b) En geç 18/12'1947 günLne kadar dahil Bayındırlık Bakanhğına muracaat ederek bu işe girmek üztre bir belge almaları, c) Bu defada asgarî 100,000 liralık inşaat işini muvaffakiyetle ikmal etmiş olmaları şarttır. 5 Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. (16845) /zohonçın JİCARET ÖFlSİ8ah5 Telg. TARFO tstanbal 7İU4236 Yeni veya kullanılmış varil alıyoruz Ticaref Ofisi Umum Müdürlüğünden: Yeni veya az kullanılmış yrmekhk rafıne yağ koymafa ve nakle elveri»Il varıh^ olanlarm Yenipostane karsısında Valde hanı 5 inci katU Ticaret Ofisi Muamelât Müdürlüğüne müraeaatleri. (17088) B A R İ X RADYOGRAFİLERİ 948 Senesi Ekmek İhtiyaci Eksiltmesi Yeniden piyasaya arz ve ecza depolarile eczanelere tevzi edılmiştir. f. BAYAN 0IŞ TABİBİ ARANIYOR Izmirde kurulmuş bir muayenehanade çahî.mak üzere «yhk ücreü (300) lira ayrıca meskeni de temin cdilmek üzere arzu edenlerin Marpuççularda Büyuk Şişeci Handa 21 No.ya müracaatleri. Tekel Genel Müdürlüğü İlânları Malzeme Alım Şubesinden: KONÂK SALONLARINDA 1SIL BÜYÜK TÜRK MÜZİĞ1 KONSERİ Zonguldak Ceza ve Tevkif evi Müdür lüğünden: Zonguldak Merkez Ceza ve Tevkif Evinin 1948 akçalı yılı ekme'k ihtiyaci 10 12,947 gününden itibaran 15 gün müddetle kapalı zarf usuhle eksiltmeye konulmujtur. 1 Eksiltme, 24/12/947 cumartesi günü saat 11 de C. Savcılığında yapjlacaktır. 2 Bir yıl için ekmeğin beheri 750 gram olmak üzere «100,375» aded ve muhammen bedel 24280 lira 72 kuruştur. 3 Geçici akçe 1821 L;rs 5 kuruştur. 4 Eksiltme Şartnamesi Zonguldak, Ankara, Istanbul C. Savcılıklannda ve Zonguldak Merkez Ceza ve Tevkif Evi Müdürluğünde her gün gorülebilir. 5 îsteklilerin 2490 Sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanununun hükümleıi dairesinde yapacakları teklif mektublarını havi zarfla geçici akçe makbuzunun ve Ticaret Odasmda kayıdiı olduğuna dair vesikayı ikinci bir zarfla beraber ihale saatmden bir saat evvel Komisyona vermeleri ilân olunur. (16755) Trabzon Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1 400 ton çavdar sapı pazarlıkla satın ahnacaktır. Trabzonda Bozteye mahalleslnden Ferhat 2 Pazarlık 16/12 947 salı günü saat 9,30 da Kabatas.ta O n e l Müdürlük Gungonın Sarrny» ve dığer malum hissedaılar aleyhine açtığı lzalel tuju davasımn >a Malzeme alım şubesindeki komisyonda yapılacktır. pılan yargılamasında hissedarlardan Eaml3 Şartnamesi her gün sözü geçen şubede gorülebilir. yenın ikametgâhı meçhul olduğu anlasıMı4 Tahblerın bebrli gun ve saatte 1935 hralık muvakkat teminatlarile gından yargılama 3O'lz/547 lall gunü »aat 9 a bırakılmıstır. Samiye meıkur gun ve ta birlikte sözü geçen komisyona müracaatleri ilân olunur. atte mahkemeye gelmedığl ve kanunl »ekıl 5 Idare kısmen veya tamamen ihalede serbestür. (17087) gondermedığı takdırde yargılamanın gıyabında yapılacağı davetiye makamına kaim olmak ıırere kejfiyet ilân olunur. Çorum Sulh Hukuk Mahkemesinden: Çorumun Karakefill mahallesinden Fazlı Özbaşaran tarafından o yerin Yeniyol mahallesinden Tahsın kızı Zohre alcyhine sçılan alacak davasından dolayı yapılmakta olan yargılamada: Davalı Zohrenin Çorumdan İstanbula giderek oradaki adresmin belü olmamajı Basebıle kendısine Istanbul Cumhunyet ga7etesi \^sıtasıle ilânen gıyab kararının tebliğ ettırilmesme ve yargılamanın 19'12/947 tvrihıne durdurulmasına karar verilmiştir. Keyfıyet ilânen teblıf olunur. 1 Istanbul Bıra Fabnkas; için bir fıçı yıkama gurubu pazarkkl» satm alınacaktır. 2 Pazarlık 27/2 943 cuma günü »aat 10 da Kabataj Genel Müdürlük Mslzeme alım şubesindeki komisyonda yspılacaktır. 3 Şartnameleri her gür sözü geçen şubede ve Ankara, Izmir baçmödürlüklerinde gorülebilir. 4 Münakasaja iştırak edecek firmalar komple tekliflerini münaka?a tarihinden asgarî on gün evvel yeni tesısler bürosuna verecekler ve pazarlığa Utırak vesikası alacaklardır. 5 îsteklilerin belirli gün ve saatte 4500 liralık güvenme paralarile birLkte komisyona müracaatleri üân olunur. (17202) 6 Idare gurupları ıhale edip etmemekte serbesttir. MÜZEYYEN SENAR HAMİYET ve Arkadaşları YÜCESES ŞERİF İÇU ALEKO HAKKI DERMAN YORGO Bu ŞÜKRÜ CELÂL TEKSES Malzeme Alım Şubesinden: AĞYAZAR TAHSİN KARAKUŞ iştirakile Aksam saat saat 20 den itibaren Masaların evvelden tutulması rıca olunur. Tel: 44778 Oevlel Demiryolları İşlelme U. M. den: Makaralı Sınır Vida Diş Ölçme Kalibreleri v e Mastarları Alınacak Merkez 9 uncu Satınalma Komisyon Başkanlıgından: Muhammen bedeli (14549.) lira olan Sınır Vida kalibreleri r* mk*tarlan 22/12'947 pazartesi günü seat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada Idar» bmasında toplanan Merk« 9 uncı Komisyonca satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenleriT (109J.18) liralık muvakkat terainatl» kanuntra tayin ettığı vesikaları v« bu tekliflerini ayni gün saat 14 • kadar adı geçen KJ» mısyon Baskanlığına vermeleri lâzımdu. Şartnameler, parasız olarak >nkarada Malzenle Dairesinden. Haydarpaga» da Teshrralms v> Yollams Mudurlüçünden temin olunur. (16690) Sayın Doktorlarımıza : Vitaminli Amerikan Süt Tozu MALZEME C i n s I ALIM ŞUBESİNDEN Miktan Muhammen bedeli 1 aded 4300 lira 3950 • 1 > 3200 ı• 1 > > > > kilo aded metr« aded 14400 1700 1000 2700 » ı i• Güvenme parası 323,00 lira 296.25 240.00 > > İNFADOL gelmiştir ve eczanelerde bulunur. Merkez Deposu: Galata, AhenMünih Han Telefon: 43410 5. k a t Çelik örs alınacak Ankara Birinci Erkek Sanaf Enslifüsü Müdiirlüğünden: Erkek Teknik öğretim Okulları ihtiyaci için mevcud nümunelerine uygun oîarak ve şartnamesıne göre 20563 lira 20 kunış muhammen tutarında 80 tane çclik örs kapaJı 7arf usulile eksiltmeye konulmuştur. Teslim müddeti, ihale tarihini müteakıb olup istekliler nümune ve şartnsmesini görmek üzere her gün okul müdürlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de kanunî belgeleri ve 3085 lira ieminatlanm muhtevî kapalı ve mühürlü zarflarını ihale günü olan 27/12 947 cumartesi günü öğleden evvel saat 11 de Enstitüde tcplanacak satınalma komisyonuna vermeleri. Posta gecikmeleri kabul olunmıyacaktır. (17180) Ağaç planya tezgâhı Şerid testere tezgâhı Ş«rid testere tezgâhı rCalmlık rende v« planys tezgfihı 2 Saç kıvırma makinesi 1 Şerid testere bileme makinesi 1 Rondel kükürd 1000 Zımpara bezi cNKBA> tipl 1450 Yeraltı kablosu 250 4 ©ektrik motörü ŞeHi A.Ekâ. 1 1 I Tarihi 23/12/947 23/12/947 23/12/947 23/12/947 23/12/947 23/12/947 6/1/948 26/12/947 19/12/947 26/12/947 b a 1 Günü Sah > > e Saat 10 10.15 10.30 10.45 11 11.15 9.30 9.30 10 9.45 ı 1080.00 128.00 75.00 560.00 150.00 375.00 192.50 * ı i j ı ı 1 Paza rhk C tıma 1 Yukarıda cins ve miktan yazıh malzeme, hitalarında gösterilen çekilde s^ttın alınacaktır. 2 Dıale. hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta Tekel Genel Müdürlük Malzem* Ahm Şub«sindeki Komisyonda yapıiacaktır. 3 Şartnameler, hergün eözü geçen çubede görülebiîir. 4 îsteklilerin belirli gün v« saatte hizalarında gösterilen güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona müracaatleri ilân olunur. 5 Idare, kısmen veya tamamen lhale>de serbestttr. (17140) % 6 F A İ ZL İ Hl iâneü Tertip (Kapalı zarf usulile kamyon, kamyonet safışı) Istanbul Defterdarlığından : Grup Markas ı ( Ford : Otobüs ( » : Kaptıkaçb ( » : Kamyonet ( * : Kamyon ( « : Pikap Modeli 934 92S 937 939 937 Motör No. BB 183605745 AA 3656683 BB184072598/786050 BB184937544 1853423448 Muhammen bedeli Lira 730 500 650 800 450 3150 Muvakkat temlnab (237) liradır. 700 650 250 1600 Muvakkat teminah (120) liradır. ukarıda vazılı kamvon ve kamyonetlerin 29/12'947 pazartesi günü saat 15,30 da Millî Emlâk MüdürlüğündekJ Komisyonda iki grup olarak kapalı zarf usulile ihaleleri yapıiacaktır. (Kamyon, kamyonetler Yassıviranda gorülebilir) Isteklilerin kimlik belgeleri ve her grupun hizalarında yazılı teminat makbuzlannı havî 2490 «ayıh kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmı? teklif mektublarını ihale günü «aat 14 30 a kadar komisyona vermeleri, fazla bilgi leJn İKgiİB aözü geçea MnHıirii^» bMvunnaları, (17199) Tahvilleri 95 475 950 4.750 Hraya 100 lirahk liraya 500 üralık liraya 1.000 lirahk liraya 5.000 liralık Saym Doktor ve Eczacılara basur memelerine karşı HEMORIl POMADI bol miktarda piyasaya arzedilmiştir. Meşhur Alman Wanderer marka şase ve saks motörlü 1 1/4 biygırti tnotosiklet Sar.dal Dedesfenmde mezad dairesinde teşhir edilmektedir. 18/12,947 Dsrşemb' günü satılacaktır. Kontrolları gayrt kolay, çok sağlam, çok ekonomık ve yeni denılecek olan bu motosikleti kaçırmayınız. SATILIK MOTOSIKLET ( Opel Biliks: Kamyon ( Opel Biliks: Kamyon ( Opel : Kamyonet 938 938 39 BR6852 39 BR11077 382079 tahvil verüır. Senelik fab % 6 dır Alt' ayda WT yariyanya edemr Falzler tahvil bedeller] ödenirken vergi ve resım namile hiç bir kesinti Bu tahvOIen arttırTia eksiltme ve sözleşmelerde teminat ve milll emlâk alımlarında bedel olarak iizerınde yazıh kıymetle kullenabilırsiniz. Aynca dılediginı* anda para>*a da çevirebilırsiniz. Satış yeri: Bütü.ı barıkalar SaUş müddeti: 1/12/1947 13/12/1947 (16246)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle