16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET II Arahk 194? ır In sana parlak bı gurur veren hedıye! HARPjSONRASI RADYO' Ş A N A Y İ İ N >HESERİ sVıH 110*1 N İ N ^^ »z ı SESİ arKer Bu yazı kaleminin temiz, ahenkli \e parlak gosterişi çok emekli işçılıkle meydnna gelmış vc en güzel zcvk seviyesine gore ıınâl edılmıştır. f PARKER «51» dıimanın cn çok istek cclbeden dolına kalcmidir Ucu 14 K. lık altın olup ha\a\a, kir \e hasara karşı korunmuştur. Yuınuşak \e zahmetsiz yazar. Kalemin hassas kapağı kolayca \ç bükmeden kapanır. Kalemin kâğıda her teması ele sihirli bir zc\k \erir. Yalnız bu kalem hemen kuruyan PARKER «51» mürekkebinden cn mukemmel ncticeyi elde ctmek Ü7ere iınâl edılnnştir. PARKER «51» i ısrarla isteviniz. LTAMBALI'RADYOCARI VDalgâli^|Gayet hassas £1 iptik;oparlörlüTOistorsyonsuz 'yüksek çıkışjjkabiliyetli Üç pozisyonlu istasyonları ^aytrmafîtertibatlı^ Munzarn 'opaıiör ve'pikapliçln hususî tertibatlT.Lüks"cevizrnobilyalı.î V'A'D^ L I S>'T I Ş S A H İ B Y N I N SEŞj^ MÜESSESESİ VAHRAM GESAR VE'^ORTAKLARI ' Beyoâlu.' İstiklâl' Caddesi: 3 0 2 Tel.: KEUPEK"! ISTANBUL ^y/ 9*4 Parker " 51 " : TL. 52 ve TL. 44 Parker Vacumotic: TL 3? r» Tl. 1% Türkiyede Mümessıh: ELI BURLA ve OrtaMarı Golata, Istonbul Ankarada Balıkçı Kardeşler Posta Caddesi No. 31 RADYO ı Otobüs Alınacak Borncva Belediyesinden: 1 Yeniden bır otobds alınacaktır Şasi v« karöser dahil. 2 Muhammen bedeli 17000 liradır. 3 Ilıalesı 24'12'1947 çarşamba gunu saat 16 da kapalı larf usulile y«pılacakür. Zarüar, kanundakı tarif veçhıl* ihale saatinden bir saat evveline kadar teslim almacaktu1. 4 Geçıcı temınat: 1275 liruljr. 5 Isteklılerın başkanhğa muracaatlerl. (16943) Bugünkü Program MECBURÎ SATIŞ Beyoglu Tarlabaşı Kalj oncukultuk Geni^yokuş 8 No.h hane 4 kfll Ap. «ekli tam konforlu, elektrik, terkos. rıavagazi mevcuö, k i dışı y*|lı hojfdı. tekmil boş olarak uysran Hatla teslim cdilecektir. Gormek için her giin saat 10 15 e kadar içerde adatn bulunacaktir. 7 28 Açıhî ve program 7,30 Muzilc Î.4S Haberler 8 00 Muzık 9 00 Kapani} * 12,28 Açılıs ve program 12 30 SenfcrJ ojrkestrası 13 00 Haberler 13,15 Şarkılar 14 00 Kapanış 17 58 Açıhş ve program 18 Ort Dans roüı:ğı 18 45 Şarkılar 19 00 Haberler 19 15 Geçmışte bugun 19 21 Yurddan sesler 19 45 Ince saz 2015 Radjo Gazetesı 2130 Serbest saat 20 35 Terası! 21.20 Serbest saat 2130 Munk 2148 Konusma 22 00 Msndolm bırlıği 22 30 Daas muzıği 22,45 Haberler 23 00 Program ve kapenış OOZLUK DEP05U r SATILIK ENKAZ Şişîi meydanında 358 sayıb büvük konağm tekmil enkaza satdıktır. Muracaat: istiklâl caddesi Rumeli Han Pasajında 6 Noda ( ARDEMLÂK ) Tel 40367 ÂĞRILARİNA Kalem gibi yazan KARŞI &ULMÂCA 1 3 3 5 6 7 8 1 2 S 4 5 6 • • • • American W Optical D O K I O R Sulianhamam Câmcıbaşıhan 10 RK./80 İst Vahe tltücyan VIFKI ŞAKİR SARIGÖL Verem ve İç Hastalıklan Mütehassısı Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı Suteraa (Kartal) sokak Çalış Apt. No. 2, Saat 15 19 İ N K O G R A P H AMERİKAN İĞNE UÇLU DOLMA KALEMLERİ GELfÜŞTİR. U Ç L U Her kâğıdda yazan, kopya çıkarar. v e a ş m m a k bümiyen 1 4 A Y A R A L T I N d o l m a k a l e m l e r h e r y e r d e 7 1/2 l i r a d ı r Toptan Satış Deposu: J A K D E K A I O , Tahtakale N o 5 ] •1 • • • 7 8 9 KONAK MÜZEYYEN HAMİYET ve SALONLARINDA BÜYÜK TÜRK MÜZİĞl KONSERÎ Sürgülü Cedvel Alınacak Yüksek Denizeüik Okulu MüdürlüğÜP.den: Otulumuz öğrencıleri ıçın çarpma bolme, kare daıre alanlarını Slçrae ve makus taksımatlı Sın A, Cos A. tg A ctg A. e fonksıyonları ve taksımatı havl surgülü oetvellerden 20 adedı pazarlıkla satın aluıar*\tır. Vermeğe ısteıüı oJanların 15 12 1947 pazartesi gıanü saat 14 te Müdur'ugumüzde toplarscak Satmalma Komısy^runa b?ş>nırmaları (1(073) 1 Avâre ve serseri (raürekkeb kekme). t Batt Anadolu bolgesine mensub oğretnan (Ud kelıme). 3 Bulucduğu mevkıe iukkUe çıkmış, dinlemekten hoşiandıklarıjcızdsn. i Insanların hareketlertnı taraım edan kuvvetler (eemı). 5 Bır emir, biı erkek adı. 6 Isükbal ufkunda yıldıı gıbı parlar, satma (eskl terım). 7 Normal fcitnteler ^'uc^dlarında ondan beş kılo kadar tajırUr, yagma. 8 Bır soru takısınm teriı, hatırlsma. 9 Slyaha boyar gıbi yapan. VUfcandan aşağıya; 1 Vucudunün orta yeri egık (iki keirae). 2 Beyazlaşamama. 3 ŞeytarJar (eski dılde cemı). 4 Çevnlince geotnetn şekülerıran kenarlannda o!an meydana çıkar (eskı tenm), hajTet edatı. 5 Kımsesız, Ingıiterede b»r bolge 6 Rahat ve mesud sdarnların çıkardıklan seslerden, bır çe?.d pt 7 Bır memlekehn âdeta kan darparlan (cemı) 8 Odaük. 9 Zevk duyma, sunrıet etme ameiıyesıEvvelki bulraacanın halledilmiş şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SENAR ISIL YÜCESES Arkadaşlan HAKKI DERMAN ŞERİF İÇÜ ALEKO YORGO ŞÜKRÜ CELÂL TEKSES AĞYAZAR TAHSİN KARAKUŞ iştirakile Yann akşam saat 20 den ^m^m^a^mmm^ Tel: 4 4 7 7 S itibaren. Masaların evvelden tutulması rica olunur. AVİ0 LINEE ITALIAHE İTALYAN HAVAYOLLARI Hareketle Her Hafta Cumartesi Sabahı Tesviyeci Alınacak Taşkızak Havuz ve Fabrikaları MüdüHüğünden: Taşkızak Havtız ve Fabnkalan için mütehassıs motör ve makine tesviyecisile mütehassıs elektrikçiye ihtiyac vardır. Yapılacak sınavlarına göre iyi yevmiye verilecektir. Taliblerin Müdürlü. ğümüze (eeki Tersane içindekil müracaatleri. (17020) C|I|PTLİA|K|O|D|A AIŞII A|L|A|N •IV PİIİR Tlıia A G|U 4 U|K|A|B|N|E T S|N 5 L|3S|N|A|B|G|« P A 6 CİIİGİ«|S|1|N|E N 7 UlZİA|N|A|R|AJK|9î 8 allla AİDİ«!L|E|T 9 A|N| I R|A|N|H|R|E 1 2 3 ATİNA ve ROMAYA ALMAKTADIR. YOLCU ve EŞYA Yer'.snnizi ayırtmak ve Iz^ıat almak için r yjiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı^ ANTALYA Umumî Naküyat Türk Anonim Şirketi Sevahat Bürolarına muracaat ediniz. TOPLANTIYA DAVET Sirkeci Seyahat BÜIOÎU Galata Seyahat Burosu Ankara Seyahat Burosu Telefon 24220 , : 4032<> > : 2437 APKO Ticaret Türk Anonim Sirketinden: EN YÜKSEK MÜCEVHERAT VE6ÜMÜŞ CİLÂSIDIR. Fiatı SOKuruştur. Sahib c« Ba^muharrtTİ: NADtK NAI>1 6u nüshada yazı işlerini /riletı tdare eden CEVAD FEBMİ Cumhunyet Matbaas\ 1<DMPRil1ELER| OKSÜRÜK ve BRDMŞİTE KRRŞI IÜTÜN ECZAriELERDl IÜIUNUR Ortaklığımız hissedarlar umumî heyet fevkalâde toplantısı 27 Aralık 1947 tarıhine rastlıyan cumartesi günü saat 10 30 da Galata, Tersane Caddesi No. 23 te yapüacaktır. Hıssedarların bu ilânı davetiye olarak telâkki etmelerinj ve toplantıda hazır bulunmalarmı rıca ederiz. R UZNA ME: 1 Idare mecluıne bir aza seçilmesi 2 Idare heyetı azalarından bınmn reis ve birinin murahhas aza seçılmesı; 3 Idare mechsi reıs ve azalarile murakıblara birinci sene için maa§ ve ueret, tah'isat. aidat rr.ukâfat tahsis edılmesi. 200 Takım Elbise ve Kaput Diktirilecek Eminönü Kazası Bekçi Komisyonundan: Kazamız bekçilerine Aıktırüecek «200> takım elbi=< ıle.200» kaput ı ç » 3'12/947 gunü yapılan toplantıda teklıf edüen fiat muvafık S 0 (17075) uıalerun 16/12'947 salı günü saat 10 da icra edıleceği üân olunur. llllıııııııııııııııııııııııııııııııılllııllllllllHK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle