16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUKİYET II Aralık ÇARŞAMBA Akşann Arahk İMT Aslaıtköy davası meraklı Ba$ta.raf\ 1 inci sahijede sek mahkemenize bırakıyorum. Köylü YENİ ESERLER 17 Sağhk dergîsi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaniığı taıaf.r.dan ayda bir ç'karılsn "Sağlık dergi^i» rin 132 ve 133 uncu 'ijıları çıkmıştır. Pangalfı İ N C İ Sinemasında Oğrctmen Savcı, «nakşibendüıkten maiıkum» lemekle ne kasdetüğınin soruiıaasmı gtedi. Onba#ı dedi ki: < Muhiddın hoea, esasen şüpheli ıjx kimsedir. Onun ıçın oyle soyiedım.» .Şahid yalan söyluyor» Avukat Huseyın Fırat: c Şabidin. 23 şubat seçıminde sejmenlerin sandı» |a fazla rey attıklarını ıleri süıuyor. Seemenler, oylarını kuüanırlarken i îimlarcnin karşısına imza atariar. Sanİikta fazla rey çıkmadığmı gdsterir lısteyi sunuyorum. Bu şalııd, yuksek husurunuzda yaian soylemek oe^aretini nereden almışür?» dedi ve imzalı listeyi yargıca verdi. Bundan sonra şahidlerden, Aslanköyünde jandarma olan Şemseddin Yurdeever dinlenildı. O da onbaşı gibi ifade verdi: «Balkıa ısyan içln cesaıeti yoktu» Oğleden sonraki oturumda şahid jandarma Mustafa Karataş dinlenildı. Başkan: « Köylü o gun sılâh kullandı mı? Isyan etti mi?.. Uteseydılar sısnn elinizden sıiâ'daruuzı alabüirler mıydi? Jandarma: < Halkın, o kadar ceeareti yoktu. Bir şey yapamadılar. Ce6&retli olsalardı bızi öldüriır ve silâhlarımızı elımızden ahrlardı. Esasen bızi 100 metre kadar kovaladılar. Fakat buftu neye yaptılar, bilmiyorum.> Yüztaşı Dağgeçenin sözleri Hldise gunu Aslanköyune gonderil»ı$ olan yuzbaşı Sıtkı Dağgeçea çağırıliı. Sivu gıyınmıştı. Avukat Osman Şevkı Çıçekdağ; şahidin asker oliuğuau; askerlerın adaiet huzuruna, ancak puçlu eldukları raman sivü çıkabüeceklerine gore, bugun niçin bu halde geldığınin sorulmasmı istedi. Yüzbaşı, hüviyetınin cebinde oldufcunu söyledi ve hâdiseyi şöyle anlat. U: « Arslankoyüne hâdiseden bir gün evvel akşamuzeri varmıştık. Yeni muhtar Harun; beni evine davet etti; gıt. meiım. Adetım vejhile karakolda kaldım. Ertesi günü; bucak müdüründen seçirn durumunu sordum; yapılmadığını eöykdi. Scçim yapmak için müteaddıd «Jefalar sandığın getirUmeiini rica ettim. Hatta sandık i;indeki oyların ayrı bir yere konmasım, yalnız sar.dığın veril»esıni söyleüm. VermedilCT. «Ba$ka sandık bulal.m» deüm. Bir sandık getirdıler; fakat muntazam degi'.di. Bu yrada baîöğretmen: «Yüzba^ım, "^n, bizim anamız, babamızsın, gel saniığı veT«yim» dedi; sevindim. Bcraberce e. vine doğru yürüdük. Fakat evin etrafı kalabalıktı. Başcğretmene, sarriığı getirmesini soy'cdins. <Bujarun, siz alm!» dedi Ben de, cnbaşı Fahriyi gönder dim: «Sandığı vermezleTse, ddn> dedim. Tam eve gireoeği sırada hsik cnbaşıya hücum etü. Hepsirin elir.de taş v« değnekler vardı. Bu sırada bana da taş »tmağa başladüar; yaralandım. Havaya ate? emri Fenalık yapmak iîtemiyordujn, Buna mukabil, «kadınlardan diyak yVdiI» fibL sozlerin «ltında kaimak da istemiyordjsı. Askerlerime: «Havaya ateş edin de, halk dağılsın» dıye emir verdim. Koylulerin üzerine ateş edilm«çtteaıni de kat'î surette emrettim. Askerler, havaya ateş etrneğe başladılar. Bu arada başıma isabet eden Hr taş beni yere düşürdü; bayılmışım. «Kiçin hidiseye sebebiyet verdlnü?» Başkan: «EU«inde değnek ve taş buluBan halkı o durumda gordüğünüz halde orsya niçia yaklajtınız. ve bu suretle bu bidiseye niçin sebebiyet verdiniz? Daha başka bir tar.dık veya bir torba buldurtarak seîimi böyleoe yapüıamaz 8uydınız?> Şahid: < Bendeniz, bu vatandaşlarrn Jandarmaya taarruz edebileceklerini hiç fa'hTnin etmiyordum. Biz, asayiçe meaını ümseleriz. Sandığı; daha başka tfirlü almak imkânlannı arardım.> Eski ifadesindeki izahat Yflzbaşının, Mersin sorgu hâkteıliğine verdiği eski ifaded okundu. Bir çok kimselerin isimlerini sayıyor ve bunlarm suçlannı anlaüyordu. Iddiasına göre, yürü mütecaviz Aslanköylü vatandaş, kendislne hücum etmişlerdi. Yuz'başı, geae bu ifadesinde bu isyana. ttilletvekili Saim Ergenekonla Muhid6in Hocazun sebeb olduklannı izah ediyordtı. Avukat Osman Şevki Çiçekdağ söz aldL Hâdisenin bir is>'an olup olmadığuu yüzbaşııun iyl büeceğini söyledi ve: «Köylü isteseydi bunlan imha edehilecek miydi?» sualinin sorulmasını İstedi. Şahid yüzbaşı şu ce^^abı verdi: Hâdise isyan mı değil mi? « O günkü telâkkilerime gore hâdiseyi isyan olarak vasjflandınmşhm. Is;an olup olmadığının takdirini yükler, bana doğru ilerhyemezlerdi. 33en havaya ateş ederken üzerirae aülsalardı silâhınu onlara çe\irirdim. Silâhun. namusumdur. Oradakileri öld'orecek kadar mermimiz mevcuddu. Maksadım, tecavüz veya bir hâüse çıkarmak değüdL» Avukat Mshmed Eroin Bolay: « Köylünün sandığı vermedığini ve sopalarla tecavüz ettiklerini yuzbaşı söylüyor. Koylü bu durumda iken yüzbaşının vaztfesi oraya gıtmek miydı?» Yüzbaşı: < Iki parti arasında bir kavga çıkmasını istemediğim ve bir hâdiseye meydan vermemek için oraya gittim. Eiz hep havaya ateş ettik.> Jandarma yedek teğmeninin iladcsi Hâdise sırasında jandarma yedek teğmeni clan ve seçiııı gunü Aslankoyi.vnde bulunan Mehmed Çağlar çağınldı O da, hâdiseyi şöyle nakletü: « Silifke jandarma okulunda yedek subaydım. Bir gece okul komutaniığma ilarsin Vahlitinden gelen bir şıfrede Söyle deniliyordu: «Aîlanköylüler, hükumete isyan ettiler. Orada bulunsn jandarmaİEnn hajaündan malutnat ala madık. Bolük komutanmın ağır yarah olduğunu öğrendik. Derhal oraya hareket edin.> 143 askere yüzer mermi \e üç gunlük kumanya dağıthk ve hareket ettik. î.Iersin Valisi bir katnyon dolnsu jandarrna ile bize Mecidlide mülâki oldu. Geceyi Fmdıklıda geçirdik. Vali orada hastalandığını söyledi ve sabah Mersine döndü. Biz. Toroslarm kestirme yerindsn gıderek 28 şubat akşamı Aslanköyüne vardık. Köyde isyana benzer hiç bir alâmet göremedik. Köylü, bizi samimî bir şekilde karşıladı. Yarbayın emrile kc>ün etrafi süngülü de'.Tİyelerle çsvrildi. 28 şubat sabahı, yarVıay. intihab yapılmasını söyledi. Tellâllar bağırıyordu. Demokrat Parfiden ikı müşahid geldi; seçiıain yapılmış olduğunu, böyle bir seçime Demokratların girmiyeceğini söyliyerek gittüer. Seçim yeri ve damlann üzeri, süngülü devriyelerle doluydu. Ben başöğretmenin e\"inin plânını yaptım. Dosyanızdadır. Kapıda kurşun izleri görülür ve bu izler. adam boı*undan daha a|a|.da, kapmm s a | ve solunda mevcuddur. Köyde tahkikat da yapük. Evin arkasmda 197 numarah e^•in yamndaki dut ağacı siper edılerek, öğretmenin evinde ve civarındaki evlerin damlarında bulunan halka ateş edilmiştir. Yüzbaşının, köylülerin üzerine ateş ettisini köylülar anlattılar. Seçim nasıl cerejan etti? Tahkikaümıza gcre, seçim, îöyle cereyan ettniştır 2000 kuiur köylüden 809 küsuru oy hakkıru haizdir. 6M kusur Demokrat ve 197 kişi de C.HP. li oldufu yapılan seçimde anlaşılmıştır. Demokratların ezici bir çoğunlukla seçimi kazandıkları görulunce eski muhtax Tahır, doğru Mersine gidip Valiye seçime hile kanştırüdığını anlatmış, bunun üzerine Vali, yüzbaşı Sıtkıyı oraya gör.dermijtir. Yüzbaşı, o gece Tahirin evine inmiş ve içki içmiştir. Ertesi sabah sandığı almak uzere öğretmenin evi isükametinde gitmis ve kalabalıkla karşılaşmiîtır. Sandığı almağa muvaffak olamayınca askerlerine. köylülere ateş açmalannı emretmiştir. Jandarmalar duraklayınca, bu sefer, onlara numune olmak için bu vazifeyi kendisi yapmij ve kövlülere doğru ateçe başlamıştır. Bundan sonradır ki köylüler, yüzbaşının üzerine taş atmışlardır. Esasen fazla alkol almış olan yüzbası, o sırada heyecan ve telâjlan düşmüş ve kendi kendine başından yaralanmzştır.» Bundan sonra Mîhmed Çağların, tvvelce verdiği rapor okundu. Bucak müdürü Hilmi Levend gelmeraiştL Diğer dinlenen sahidlerden Halil Uygun, Hasan Yıldjnm, Ali Yıldız, Hüseyin Namh, Ismail Bozdoğan, Ali Uygun, Zeyneb Tanrıover, Mustafa Yüdırım, Mustafa Albayrak, Kadri Yıldız dinlenüdi. Bunlar da hldiseyl bilindiği |ekilde anlattılar. Saat 18,30 da cels« tatil edildi Yarın devam edilecektir. İbrahim Karavılmaı Ankarcda «Öerçtmen» »d\ lle avl'k bir fflecmua intisara başismştır. Bılhar«a ılknkul c|retatnl£rir.in muhtehf hayali meçeîeierıle : aiından ilgı!eneeeğni büdıren ve b,î$jaiisında «b£retm«n haklarmı sırasında VP jerir.de des+eklemeyl bılecek b»ğım«i7 bir rtergrdn hükumet meiîeznıd^ ç'karılmsfi blr zaruret haHni slmıstır. «Oğretmenn. bu earuıetin yerınde bır cevabıiır» diyen bu derg.ye tzun ö'ıiirler dileriz. Ilkokul öğrptmpnlpr; için faydalı yîzıları ihtua eden «Oğretmen» 1 tai^iye erteriz. Balıkesire mecburi iniş yapaıt Âmerikaıt uçağı Bajtara/ı 1 inci sohifede tsldığmı söylemiştir. 29 yaşında olduğu bildirilen Albay ve çavuşlar da gördükleri misafirperverlikten çok memnun olduklaruu beyan etmişlerdir. Uçağın nereye kadar gittiği ve âkıbeti henüz bilinmemektedir. Uçakta yolcularm ve mürettebatın eşyasından ve iki bavuldan baska iki köpek de bulur.duğu anlaşılmıştır. Misalirler bilhassa köpeklerinin ne olduğunu merak etmektedir'.er. Balıkesir 10 (Telefonla) Geç vakit aldığımız malumata göre Amerikan askerî taşıt uçağmın pilotu, otomatüt pilot âletini kurduktan sonra paraşütle Ftlamıştır. Bundan sonra kendi kendini idare eden uçak, Balıkesirin Bayındır köyü civarına inmiştir. Tayyare içinde bırakılan iki köpeğe de hiç bir şey olırsmıştır. Amerikan ajansının verdiği malumst Diçer taraftan Associated Press ajansı hâdise hakk'nda şu haberleri yayınlamıştır: Dün gece geç vakit Rcmadan Bağdada ,'itmekte olan bir Amerikan «C.47» asr .erî taşıt uçağı Balıkesir vüâyetine bağlı Susurluk kazasmm gün^ylnd^ki mıntakada mecburî iniş yapmak zorunda kalmıştır. Bağdaddaki Ameıikan ataşemi'iterliği 1 biirosuna bağ' 4 Amerikah, yclunu kaybeden ve hemen hemen benzinsiz kalan ucağm marjz bulunduğu tehlikeyi vaktir.de sezeıek, paraşütîe atlamışlardır. Yolcular atladıktan sonra, düşen ucak hasara uğramıştır. Kendisile telefonla görüştüğümüz uçf.ğm pilotu ve Bağdaddaki Amerikan ataşemiliteri albay James F. Covard, h?va tesiratı yüzünden radyo irtibatm:n kesildığini vedurumun ümidsiz olduğunu anlayınca, arkadaşlarına uçağı terk emri verdiaini söylemiştir. Ataşemiliterden başka uçakteki yolcular şunlardır; Yüzbaşı A, Mc. Murray, gedikli erbaş Hugh Willis v« çavuş Pol Barnes. Uçağın ağır hasara uğrEmasma rağmen, yolculara aid iki köpek kazadan saliraen kurtulmuşlardır. Paraşütle atlamadan önce, uçağm soy» rini tayin için otomatik koctrol aletinl harekete geçirdiğinl söyleyen Albay Coward şu malumatı vermiştir: cDört kazazede ayrı ayrı mahallerd» yere inmişler ve Mc. Murray haric, nerede olduklarmı tayin edemediklerinden sabaha kadar sağda solda dolaşmışlar v«i sabah olunca, asker ve sivillerin refakatinde Susurluğa fitnıislerdir. Arkadaşlarından ayrı düsen Mc. Mıtrray, kamp olduğunu tahmin ettiği bir yere gelmiş ve orada kendisinden •damakılh şüphelenen çobanlarla k«rşılaşmıştır. Mc. Murray Amerikah olduğunu çobanlara anlatıp inandrrana kadar çobanlar kendisini nezaret altında tutmuşlar, fakat bundan sonra son derecede nezaket ve samimiyetle muamele ederek köylerine götürmüşlerdir. Susurlukta toplanan Amrikalılar Ba« lıkesire götürülnüşler ve orada belediya hastar.esine yatırılmıslardır. Ufak tefek berer'on başka, hiç biri yarah değildir. Albay Coward, batı Yunanistan fiıerinde havanm kapalı olduğunu ve bu Bebeble gece için inmek tasavvuıunda olduğu Atina hava alanınm yerini tayin edemediğini söylemiştir. Radyo teması temini de mümkün cbmnyınca, uçak Yunan arazisinl ve Ege denizini aşmıştır. Uçak. Türkiye arazisl üzerine geldikten sonra, Albay Coward, Stuttgard rad yo Lstasyonu ile teması tesis edebilmiş ve tehlikeli bir durumda olduğunu anlatarak paraşütle atlamağa karar verdiklerini bildirmiştir. Hâdiseyi haber alır almaz Türk m c kamlan Ankaradaki Amerikan ataşemiliteri emrine derhal bir uçak tahsia etmişlerdir. İslâmTürk Mecmuası Bu hj^'metli m*pmuamn 86 neı navısi ç*Jcmıştır. Tavire ederlz. Mes'ud bir doğum Adana KadirU Kicrarlarından Hüîiü Ciskun o|lu Eahml Crışknn ve Türk B.i=;n Bırlifi R?5ml HârJar memurlarmdan Cavid Eayuktarhan!! Yeğenl Melıha Cojkunun 1012 947 çarjambı gıınu bir kız çocuklnrı danvaya gelmiçtir. Ya^Tuva. sna ve babn=ile 1 v bi" ' t? ttr'jn orr.Tİrler dıî^riz. SAFİYE AYL MUALL GOKÇAV HAMİYET YÜCESES DİKKAT: Bu fevkalâde geceye iftirak edecek diğer sanatkârlanrı^ • • • • • • tomlerini cumartesi günü bildireceğız. •••••Mi B M H I ^ B H H H H M M B H H H M M I Kabarelerin gönül gıcıklıyan ılık köşelerinde. her kalbe ateş veren güzeller dünyasmda yaratılan yılın en eğlenceli filmi Bu aksarn L  L E ' de R E N K L İ Teşekkür Geçi^diğm kazad?n »onra b<>ni tedavi Krr.ek v« varamı dıkmelc için ak=.im geç vak>* İ3*.ırıhatinl tarkedıp BajofU hastans» ne Vada' ge'.erpk firatle iyüeşmeml temin ed»n B?yo6Iu Beledıve hjstanesl operatBril ve GaU'aîaray Kulübünün kıvtnetli doktcıu Zeki Batura en candan teşekyurlerimı tunmayı bır borç bilirim. Cumhuriyet Gazp ?>ri foto muhabhi RalShsddin Giz *** f KIZLAR GELİYOR «BRİNG ON THE GİPLS» V E R O N İ C A LAKE E D D İ E B R A C K E N ' i n ! Bın nespfl?n varatılan en guz"l fi T:.'~ıı. Hayat, beşeriyetin rol oynadığı bir dünya sahnesi Sinema, büjük yıldızlırm yarattığı bir sanat diinyasn.hr. Bu »kşam A R ' da göreceğiniz AŞKTAH KAÇILMAZ BU G Ü N S'in En sevdiğimiz BÜLEND YENER'in vakitsiz ölıomii münasebetile cena.€iie ışHrak eden, bizzat gelerek veya teîefon, telgrai ve mektubla taziyette bulunan akraba v« dostlanmıza ayrı ayrı teşekküre acımız mâni oldufundan muhterem gazetenızin tavassutunu rica ederiz. Eşi: Cemal Yener. kardeşi: Belkis Omur ve Kemal Omur «INDlSrRETİON» BARBARA STANNVYCK DENNİS MORGAN'ın kahkaha^an varsttıkian. neşc İIP «ü'i>fHklori mîHtosna filın. »••«••••••»«••••I V İ V İ A N E K Ş R O M A N C E ve J E A N M A R A I emsalsiz bir tarzda yarnttıklrı şaheser A R ME ve TÜRKÇE kopyasj FRAN'SIZCA kopyası MEVLİD Feci uçak kazasında Ölen kızımız ve camadımız NERIMAN TEKÎN ve SABRİ TEKIN ruhlarına ithal edilmek üzere 14 ara'ık 947 pazar günü ö|le nnmnzım müteakıb Goztepe camii çerüinde Mevlid okunacağından bilumum arkaba, dost ve tanıdıklarla arzu eden zevatın teşriflerini rica ederiz. Aile namma babalan KSmil Şemin A RK İ N C İ Sinemalarında 2 nci ZAFER HAFTASI başlıvor. Geç kalanlar bu harika fi!mi eörmekte aceie etmelidirler. Her scan'ta bütün yerler numaraîıdır. Seanslar: 2,15 4.30 6,45 ve 9 15. MONDİAL F1LM ÖLÜM Zonguldak eski Rıhtım Şirkctinin muhasebecısi GÜZEPPO PALYANTİ müptelâ olduğu hastalıktan kurt'jlaT'iyarak vefat etmiştir. Cenaze merasimi bu^un saat 12 de Feriköy Lâtin metarlığı kilisesinde icra edilecektir. Eşi: Filomen Palyanti iğ'Ie Okuhna ve Yardım Cemiyeti toplanhsına davet Cemiyetimiz merkez umumi heyetirün •*nebk toplantısı 14/12 "947 pazar gıınu sast 14 te Eminbnü Halkertnde yap'.lacaktır. Sayın azaların gelır.eleri rica clunur. »UZNAME: 1 tdare heyetl r«porunun okunması, I Butçe muzakfresı. 3 tdare heyeü ve yedeklerll» muraklbîarın ieçimi. tdare Heyetl Ba?tara/ı 1 inet sahifede kanun teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi üzerine müzakereler cere«SHİNE ON HARBKST MOON. yan etti. Milli Eğıtim Komisyonu adına ANN S H E R İ D A N D E N N İ S M O R G A N Suud Kemal Yetkin söz alarak ezcüm!e dedi ki: B U G U N < Bu kanun teklifi, bundan 10 ay cvvel komisyonumuza gelmiştL KonuşuMHtinelerdcn Hiharen lurken Milll Egitim Bakaru da bulundu. Mevsimin iki büyük şahcser fi'mi birden. İstanbul halkının sabırsızhkla Mevzuu bahis teklif, ilkokul öğretmenbeklpdijn senenin en büyük Tiırk filmi. Bu fılm yalnız sinermmmla RİJFtelerinin umumî muvazeneye alınması ile riîeceklir. Şimdiyc kntlar yapılan Tüık fümlerinin en Rüzeli, en fevkalSdesi. Görülmemiş bir mevzu ile memleketiır.i/ın tabiî güzell'.klerile füslermiş slâkalı idi. Bakan, bunun tehirini istedi. BİR AÎLE FACİASI. Hükumetçe ilkokul öğretmenlerinin umumî muvazeneye alınması takarrür 1 YUVAMI Y1KAMAZSIN (Büyük Türk Filmi) etmiştir. Buna dair tasarı da yakında Rejl ve Senaryo: Kâni S. Kıpçak Baş rclde: Cahiıle Sonku t Galib gelecektir. Bu bakundan bu kanun tekArcan Oya Sensev H. Kemal Gürmen lifinin gündeme alınmamasını komisyon Şarkılnr: MUZKYYEN SENAR IŞ1L. Dan?l.ir: EMINE ADALET adına rica ediyorum.» 2 MAVİ SAKAL (Kadın katili) Başkan P.aif Karadeniz, tüzüğün 36 nci JOHN CABRADfNE JEAN PARKER ıratidesini okudu. Bu maddeye göre bu BgSt Baştan başa korku, dehşet, hejecan ve büyük macera filmi. • • • kabil tekliflerin, komisyon tarafmdan en, geç blr buçuk ay içinde Kamutaya gönfierilmesi gerekmtktedir. Komisyon bunu yapmazsa tasarı veya teklifin, doğrudan doğruya gündeme elınmasmı istemek, hükumetin veya tekHf sahiblerinin hakkıdır. Başk.ın dedi îd: < Aradan çok fazla zaman geçmiş bu teklif, ne intac edilmiş, ne de Karr.utaya tehir olunduğunun eebebi bildiy çıkanlıp ilân edılon beiediyemiz h:dro e!ok<rik t r^miştir. Binaenaleyh. önerge sahibinin, için shrıacak ma^ire ve mah»mesinin ihaiesi gününde yapılamadığmdan kanun teklifin gündeme alınması hakkındaki e uzatüarak 23/12 947 tanhine rastlayan perşembe1 gününe bırakdmıştır. talebi yerindedir.» Başkan, tasannın gündeme almıp aAimocck makine ve malzeme: hnmamasını oya koydu. Demokratların 1 270O0 lirn bfd^li kecifli türbJn ieneratör ve tevri tab'ostmdan, 2 10750 lira bedeti koşlfli yüksek tevettürlü cihazları, transformatör Bu Aksam Kadıköy SÜREYYA Sir.emasinda AY DOĞARKEN T U R A N Sinemasında İlkokul öğretmenlerinin maaşları da i'.ühakile lâyiha gündeme «lındı. Butçe encümeni sözcüsü Muammer Eriş, bu teklifle, ük okul basöğretmenleriııe zam istendiğini, nihayet umumî bütçeyi alâkalandıran bir iş olduğu için evvelâ bütçe komisyonunda tetkiki, sonra kamutaya arzı muvafık olacağını söyledi. Mustafa Reşid Tarakçıoğlu da dedi ki: « 8 bin küsur başcğretmenin mekam ücretlerine taalluk eden tekUfimi gündeme almak suretile göEterdiğiniı şefkat ve sıyanete teşekkür ederim. Bu vesile ile çunu da kaydedeyinv. Alâkeh komisyonda yüksek heyetinizin verdiği salâhiyetle çalışan arkadaşlarımın âmmeye taalluk eden hizmetlerde bundan sonra iç tüzüğün tarifatı dahilinde çalışacaklarını umarım.> Onerge sahibl de bütçe komisyonuna gönderılmesi isteğine iştirak etti ve teklif komisyona gönderildi. Antalya milletvekili NiyaıJ Akşunuı» sözlü sorusu geldi. Bakanlar, cevafe vermeğe hazırdılar. Fakat sual sahibinin bu defa da Mecliste bulunmadığı görüldü. Rasih Kaplan, Antalya milletvekili olmak sıiatile: c Biz varız» dedi ise de başkan, »sorunun tekabbül edilmesi hakkınrta tüzükte hüküm yoktur. Soru düşmüştür, Arzu ederseniz slz de ayrıca sorar v« tüzük dairesinde izahmı alırsmız> dedi. Vakıflar genel müdürlüğü 1948 yül bütçesi henüz komisyona gelmediğinden cuma günü toplanılmak üzere oturuma son verildi. Eîektrik Tesîsatı İçin Makine ve Malzeme Almacak Gönen İlşesi Sanköy Bucağı Belediye Başkanlıgından: I ' Prof. Denjoy'nm konferanslan İstanbul Teknik ünhersitesl Makine Fakültesi Dekanlığmdan: Faküîtemiz tarafından konîerans vermek üzere davet edilen Paris Üniversitesi Fen Fakültesi profesörlerinden Prof. Denjoy ilk konferansını 11 aralık perşembe günü saat 17 de Guıcüşsuyunda bulunan Teknik Üniversitenin yani konferans salenunda verecektir. Konferansın mevzuu «Integral mefhumu> dur. Herkese açık oîan bu konferans türkocye tercüme edilecektir. (17079) 3 10000 lua bedeli kççifli a|aç diteklerden, 4 26760 lira bedeli ktşifli yüksek ve alçak tevcttürlü hava hattı mal?env;sinderj, 5 6500 lira bedeli kpşifli cehrt borudan terckküb etmektedir. Ortaklık ana sözleşmesinin 7 nci maddesinin, scrmayenln 500.000 Hraya Taliblcrin bu pa'tiler için teV!i verecekleri gibi istedikleri kısımlar için iblâğı suretile, degiştirilroesi ortaklığımız umumî heyetirün olağanüstü toplandc teVüf vere<biUrler. Bu işîore aid keşifnameler parasız olarak belediyeden tısını gerektirmektedir. Toplanü, 31'12 947 çarşamba günü saat 11 de Ortaklık merkeaiııin bi> Tsliblerin kanunî tfminatiarüe birlikte ihale günü olan 25'12,947 perşembe gunü saat 15 e ka.iar Sanköy Beleiiye E".cüm«nine teklıflerini vermeleri lunduğu Galata, Minerva Han 5 numarada yapılacaktır. i'İn olunur. (17007) Toplantıya iştirak edecek hissedarların toplanü gününden en az bir hafta evvel malik oldukları bisse senedlerini Ortaklık mttrkezine tevdi ederek mukabilinde dühuliye varakası almaları rica oîunur. TANSEVER TİGARET ANONİM ORTAKUGI YÖNETİM KURUIUNDAN: HEPSÎ GÜMÜŞTENDİR! Saymız, hepsi 15 tanedir! Yetimleri Koruma ve Barındırma Cemiyeti Eşya Piyangosuna on beş aded gümüş Parker 51 dolma kalemi dahildir. Yeni sene için, kendinize bir hediye almak istiyorsanız, acele ediniz! Tam 10 gün sonra çekîlecektir. Biletler bütün bayilerde satılmaktadır. 30 BİN LİRAYA A C E L E S A T I L I K A P A R T I M A N G Ü NDE M : İManbulun en nadide bir yert olan Cihangirde dört ka»h bir apartım3n satıhktır. 23394 telefona müracaat. Ortaklık ana aözleşmesinin 7 nci maddesinin tadili: Yeni şekil Madde 7 Ortakhfc sermayeBİ 1000 lira kıymetinde 400, 500 lira kıymetinde 100, 250 lira kıymetinde 200 olmak üzere 1300 hisseye takshn edilmis 500,000 T. Lirasmdan ibarettir. Yeni hisse bedellerinin dörtte biri peşinen ödenecek, mütebakisi 20 gün evvel ilân edilmek şartile Yönetim Kurulunca muvafık görülecek sırrette ya bi* defada veyahud muayyen taksitlerle tahsil edilecektir. YÖNETIM KURULO SOBA İHTİYACI Olanlara M n y a c a meşhur Belçikanın K O N T I N A N T A L marka E>ÎAYE ve NİKELLI K ö m ü r ve Odun SOB.VLARIINnZDAN az bir miktar gelmistir. Almak için acele ediniz. Galata, Mahraudiye Csd No. 85, Tel: 44362 M İ L L İ P İ Y A M G O Kurşun Almacak Askerî Fabrikalar Genel Müdürlilğîi Ticaret Şubesi MüdüriüğÜRdess: 1) 100 ton kurfun satın *lınacaktır. 2) Dıalesi, 26/12/947 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 3) Fennî ve idarî şartnamesi hergün Ticaret Şubesinde göriilebilir. 4) Isteklilerin pazarlık için belli gün ve saatte % 7 5 geçici teminatlarile birlikte Ticaret Şubesine geîmeleri. (1S935) DOKUNTU Sümerbank SATIŞI İplik ve Dokurna Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Afağıda dn«, miktar ve muvakkat temmatlan y»zı b pamuk teleflerile üstüpüler 15 Araîık 1947 pazartesi gunü saat 10 da Malatya Fabrikamızda aeık arttırm» suretile satılacaktır. Isteklilerin teminat yatırmak ve ?artnanî«yi gör mek üzere bu tarihe kadar adı geçea fbvikaya veya Müessesemizc müracaat edebilecekleri flân olunur. Aîüessese. ihaleyi yapip yapmsmakta serbestür. (16886) C I m•I D.10 «mm« D.14 çubuk D.17 kirli meydan 5/3A. I ind kalite cekirdekli deşe 5/3.C I ined kalite çddrdtkli de§e VAA H nci pamuk döküntüsü Ü.A. Beyaz haşılsız masura sıyrıntısı Ü.A. Temir beyaz üstüpü U.B.K. Beyar haşıllı levent sonu 5 Mt. den noksan tura ÜJF. Temiz renkli üctüpü ÜJ>. Beyaz haşıllı levent sonu 5.M. fazla yumak ÜJî. Beyaz haşıllı levent sonu 5. M, noksan tura U.B.tJ. Kaşılsız levent sonu 5 M. fazla yumak Ü.G. wnkli haşıllı levent sonu 5.?I fazla yumak Ü.H. renkli haşıllı levent sonu 5. M, ncksan tura U.Y.TJ. renkli haşıısız levent sonu 5 71 fazla 5amak Ü.YJC. renkli haşılsız levent sonu 5, M. noksan tura U.I. kirli ve yağlı üstüpü " Ü.L yağlı üstüpü P. 13 topbajı püskultt MUrtan 3^84 5.466 375S5 14.649 239.259 95.785 1.169 8.500 20 3.453 160 373 650 211 447 5.359 47 56.197 12.190 5.298 Teminatı 165 250 565 280 3595 2SS0 83 333 I Pik Kullanan İstanbul Dökümcülerine Türkiye Demîr ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden: tstanbul dökümcülerinin ihtiyacım karşılamak üzere Madenî Eşya Sanatkârlan Kooperatifine Kasun ve Aralık aylarında 250 |er ton pflc, tonu Müessese sahasmda teslim 125. liradan satıimîftîr. tstanbul dökümcülerinin pik ihtîyp.çlarîni mezkur kooperatîften almalan ilân olunur. (17138) " 150 130 30 50 100 50 50 610 355 430 140 S60 * L İ R A
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle