14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A T LA S Galata % 20 Tenzilât Büyük KUNDURA Evi îstifade ediniz. Acele ediniz. 8/12/947 den 23/12/947 ye kadar 24 üncü yıl Sayı: 8376 umhuriyet Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet Istanbul Posts kutusuî Istanbul No. 246 Teleionlan Omuml Santral Numaraaı: 24298. Ya» İfleıii 24299. Ma&aa: 24290. I YAHYA KEMAL F. 75 K. II AHMED HAŞİM F. 75 K. III M E H P ^ ^ K İ F F. 100 K. IV SEN (Paul Ger; Cemll Sena yukardaki ön dınlarımıza ^ tercüme F. 60 Kr. |taraimdan yazuan Tİeri bütün ayeriz. KİTABEVİ KURUCUSU: YUNUS NADÎ Perşembe II Aralık 1947 Hayat pahahlıgına karşı alınacak tedbirler Etmeselesiiçinhazırlananraporda bugünlerde karara bağlanacak, inşaat malzemesinin ucuzlatılması çareleri araştınlıyor Ankara, Istanbulve Izmir şehirlerinde Pariste tahrikâtta bulunan bir tek tip ekmek yapılması kararı bugün Sovyet diplomatı da tevkif Bakanlar Kurulundan çıkacak edilerek hudud haricine atıldı Fransız yetkili nakaralaruıa göre notalano reddine sebefc bunların hakaretâaiz bir lîsanla yazdaış olmasıdır Pari» 10 (AJ*.) Bugüh Cumhur Befkanı Vlcent AurloTün bafkaalıgtnda toplanan Fransne kabinesi, Fransadaki Sovyet tebaalanna yaptlan rauameseleya dair But notsları kabul« şayan görmemif v» bu notalann Moskovaya •ynea laderini kararİEştırmıştır. Notaıun reddedihnesinJn sebebl Paris 10 (m.«.) Yetkili çevreler Sov. jret pxote«to notuımn Bakanlar kurulu tarafından reddedilmesüü, notanın hakaretAmiz bir lisanla yazümif olma<sına< ihtiva etUği hakikate «ykın hükümler* Arkası Sa. 3, Sü. 2 de T « Hayatı ucuzlatma yolunda her Bakanlıkta, kendi sahasını aiâkadar eden hususlan tesbit etmek üzere ayn aın iiç a>danberi iş başın ayn tâli komisvonlar kurulmuştu. Tâli da bulunan Hasan Saka komis>onlar, çalışmalannı, bu aym sohükumeli. ilk idarî icıaal nuna kadar ikmal ederek raporlannı komiteslne vereceklerdir. olarak, İst.nlıul ve civ.ırında yıllar Bakanlar dır devam ettiğini gördüğiimüz sı Bundan sonra belki de Istanbulda, alâkı\önetinıi kaldırnıaya karar verdi. kalıların ve mütehassıslann da iştirakile bir kongre toplanacakür. Bu toplanBu mühim olayı nasıl tefsir etmeli? tıda, hazırlanmış olan raporlarla birSajuı Saka. neden hükumeti ele al hkte, hayat pahalılığıle ilgili butün İtgı gün harekete geçmedi de nltı meseleler goruşülecektir.» »ylık müddetin doimasım bekledi? Bilindiği gibi Başbakan yardımcısı 1945 teki şartlarla bundan üç av iin Faik Ahmed Barutçunun başkanbğmda ceki şartlat arasında bir fark yok mu Ticaret, Ekonomi, Maliye ve Ulaştırma idi? Acaba o zamandan bu yana sı Bakar.larının iştirakile yapılan toplankıyönelimi lüzurnsuz kılacak bazı ge Arkası Sa. 3, Sü. 5 te lişmeler mi olrnuştur? Sıkıvönetîm kaldırılırken Ankara 10 (Telefonla) Hayat pahalıhğı, mesken buhranı, et, ekmek ve diğer meseleler üzerindeki çalışmaların ne safhada olduğuna dair bugün salâhiyetlı bir zattan verılen malumaü bıldiriyorum: Asılsız haberler Kabinenin istifa edeceği, Cumhur Başkanı muavinliği ihdas olunacağı yalanlamyor Başbakan >ardımcısı Faik Ahmed Barutçu Ankara, 10 (Telefonla) Son gün Fransız Cumhur Başkanı Auriol. meçhul asker âbidesinin altm defterini ünzalarken lerde bazı gazetelerde. kabine değişikhğinden, Cumhur Başkanlığı muavın Arkafi Sa. 3, Sü. € da Yukanki sorulan cevablandınnaya bizim gücümüz yefmiyecektir. Hükumet teklifi Buyük Millet Merlisine sunujdutfu zaman H#§an Bçyj&Jbjı hususta aydınlnha bir demecde bulıınmasını göniil pek isterdL Bilindiği gibi sıkıyönetim, olağanüstü bir idaredir. Ancak doğrudan doğnıja millî varbğı tehlikeye sokan hal ve şartiar altında (o şarttar devam ettiği nriiddetre) yüriiriilür. Biz, üç ay önceki vaziyetle şimdikisi arasında ne gibi bir başkalık olduğunu göremediğiıniz den sayın Sakanın Meclis kürsüsünden vereceği demeci merakla bekliyoruz. Biz, yani Türk vatandaşlan bu kararuı sebebini bekleyeduralını; bundan sonraki gelişmelere dair şimdiden tahminlere girişmekte herhalde bir tnahzur olmasa gercktir. Bir defa, aşağı yukan sekiz yıldir tatbik edilen sıkıyönetim, İstanbullu vatandaşın rahatını hiç bozmamış. hajahnda ve işinde bir baskı tesiri yapmamıştır. Zatnan zaman gazeteler kapanma cezasına çarptırılmışsa da, ne belli saatlerdcn sonra dışan çıkma yasaklan konmuş. ne evlerde araştırmalar yapılmış, ne de sokakta adamlar yakalanjp karakollara tıkıimıştır. O kadar ki, harb vesilesile. başgösferen içtimaî ve iktisadî aksaklıklar jüziinden şehrimizde sarhoşluk. serserilik, kavga ve cinayet vak'aları son zanıanlarda göze batacak kadar çoğalmış, nihayet Sıkıyönetim Komutanbjp. asayişi bozanlara karşı harekete geçmek zoronda kalmışhr. Şimdi bu idare, İstanbuldan çekildiği zaman güzelim şehrin yeni baştan bir haydudlar saltanatına merkez obnası ihtimalleri belirecektir. Bunu önlemek için hükumet gerekli tedbirleri vaktinde almalı. Hem vatandaşiarın rahatsız edilmesine engel olmalı. hem de il âleme karşı baysiyetimizin korunmasına dikkat etmelidir. Sokakbaşı eşkıyahğmı, sarhoşhığu ve serseriliği her memleket kcndi normal düzenile önler. Yiirürlükte olan kanunlann bastıramadığı azğınbklarla mücadele için hususî tedbirler alınmasuıa lüzıım görülebileceğini biz pek anbyamıyoruz. O halde ya kanunlannuz noksan ve kusurluNADİR NADİ Sa. 3, SiL 4 te Filistinde savaş Balıkesire mecburî îniş ediyor Dörtler konferansı yapan Amerikan uçağı Askerî uçağm içindeki bir albay, bir yüzbaşı ve iki çavuş daha evvel parasütle atladılar Bu suretle pilotsuz kalan uçak da biraz sonra yere indi, işinde bulunan iki köpek kazadan saiimen kurtuidu . İzmlr 10 (Telefon!a) Salı günü ge ] başı Evry Mac Murray, Romadan Aticesi saat 23 sıralarmda Bahk«sir sema nsya gitmek uzere kalktık^armı. uçakları larınm çok yukseklerinde uçan ve kır nın sis jnızunden yolunu sasırdığını. üç, mızı, yeşil ışıklarını yakarak bir havli dort defa Baiıkesir üzerine geldikîeri dolaştıktan sonra kaybolan bir uçak go vakit benzınin tukenmek üzere oldug'jrulrr.uşrür Bunu müteakıb bir Ameıi nu farkettiklerini, bunun üzerine parakan yüzbaşısmın Ömeıkoy civarına, bir şitle atlamağa karar verdıklerini EÖyleAmerikan Albayınm Çamlı bucağı cı miîlerdır. varma, iki Amerikan çavuşunun m.'hYu7basıya göre, iki çoban herhangi telif yerlere paraçütle indikleri hrbcr bir ıhtimale karşı fevkalâde müteyskalmmıştır. Bunların dordü de Balıke kız olduklarından kendisinjn ellerine kesirde beş yüz yataklı mevki hastanesine İ€pçe vurmuşlardır. Amerıkalı Yüzbası göturülerek orada misafir edilmişler bu teyakktız ve hassasiyetten fevkalâde dir. memnun olduğunu, sonra kendisinin AMuharrir Cahid Albayrak, hastaneye merikah oWuğu anlaşılmca gösterünı giderek misafirlerle konusmuştur. Bun ikramdan da aynı derecede memnun Isrdan Albay James Cov/ard ile YüzSa 4 Sü. 6 da Kayfa ve Yafa sokaklarında cesedler görülüyor, son günlerde 112 kişi ö!dü9 660 kişi de yaralandı Kudüs 10 (a.a.) Hayfa ve Yafada Arablarla Yahudilsr arasuıda bugun bütün gıin fasılalı tüiek ateşı devam etmiştır. Sokaklarda hüviyeü tesbit edilemiyen bir çok cesedlere raslanmıştır. 10 gün içiııde Ölen ve yaralananJar Kudüs 10 (A P.) Resmî kaynaklardan verılen malumata gore, son on gün içindeki çarpışmalarda 112 kişi ölmüş, 660 kişi kadar yaralanmış ve milyonlarca liralık mal tahrıb olunmuştur. Kahircde bü> ük b i r nümayiş yapılıyor Kahire 10 (a.a) 34 aralık pazar gunü dğleden sonra Kahirede Füıstin lehine büyük bir nümayiş yapılacaktır. Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak Başbakanları, Mısır hükumeti üyeleri, Suudî Arabistan ve Yemen veliahdlan, Arab hükumetlerinin devlet adamlanndan büyük bir kısmı, Kudüs Muftisi, Arab Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Azzam Paşa, kafılenin başında yer alacaklardır. Kafile, Elezher camiinden Arab Birliği merkezine kadar gidecektir. Nümayişin sükun içinde cereyan etmesi içüı gereken bütun tedbirler almmıştır. Eski muhariblerin teklifleri Kahire 10 (a.a.) Eski reuharibler tarafından yapılan taleblerle meşgul olmak üzere Arab Birliği yeni bir ko Arkası Sa.. 3, Sü. 2 de ı Almanyadan istenen fazminaf meseiesins Marsball muarız Bu mesele yüzünden konferansın akamete uğraması muhtemel Denizli Aslanköy davası meraklı bir safhaya girdi Maden Arama n.illclMkili Reşad Ajdınlı Tazminat meselesi hakkında »çık konuçan MarshaU Londra 10 (B.B.C.) Dörtlerin bu« günkü toplantısında Birleşik Amerika cumhuriyetleri Dış Bakanı General Marshall, gelecek aydan başlıyarak. Almanyadan, iktisadî mahiyette karşı* ljğı verilmeden hiç bir şey almmamas» lehinde karar verilmesini tekllf etnuş Arkatt Sa. 3, Sü. 1 de Amerikan yardım heyeîi başkanı şehrimize geldi İki gün sonra Ankaraya gidecek olan başkan. mühim temaslarda bulunacak Enstitiisiinde yolsuz işler Dün hâdise günü köylülerle karşılaşan Hurriyet kahramam Atıf Kamçü jandarma yüzbaşısı ve erler dinlendiler. Ailesine maa§ tahsisi için duruşma bugühe bırakıldı Hk olarak, şahidlerden Aslanköy kaAnkara, 10 (Telefonla) Seyhan rakol komutaru onbaşı Fahri Tuna dinlenildi Onbaşı, vak'aya, nakşibendi milletvekili A. Remzi Yureğir tarahntahrikâtı yapmaktan suçhı Muhiddin dan bugün Meclıste teklif edilen bir kahoca ile Mersin milletvekili Saim Er ntınla Meşrutiyot inkılâbı ve hürrıyet genekonun sebeb oldiıklarını, halkı, on kahramanlarından merhum Atıf Karaçılin eşi Bayan Atıfet Ksmçıla, şahsıların teşvik ettikkrini söyledi. Arkast Sa 3. Sü.. 5 te Arkast Sa. 4, Sü. 1 de Meclise bir sual takriri verildi / Yeni tefrikamız ^ Dağlar Delinirken Bir mühendisin romanıAnadolunun uzak köşelerinde, demiryolu inşaahnm yarattığı minimini ve ömürsüz mamurelerde geçmiş bir göniil macerası Yazan: Rikkat Asım Köknar Mr. Palmer Grisviold tayyareden indikteıı sonra kalaceğız. Cuma giınu Ankaraya fideceğiz ve bir gım kahrak Atinaya doneceğiz. Ankarada, Türkiyeye yardım heyeti bsşkanı buyıık elçi Edwin Wılson ile soıusecek ve fırsat o'ursa T'iıt rfsn î şahsivetlerıle de tanısmak fır=atını kazanacaği7.» Eski .The Gordon Journal» m başyazarı olan Mr. Palmer Grıs'îVold, Arenkan yardımı rnevzuun^a bir çey sövle~ Arka*\ Sa. 3, Sü. 6 da Yunanistandaki Amerikan yardım heyeti başkanı Palmer GrisWold ve imar şubesi şefi Dobson ve eşleri hususî bir uçakla dün Ye<ulkoy hava alanına gelmışlerdır. Heyeti uçak alanında Amerikan konsolosu. Amerikan Haberler Servisi müdürü Mr. Domon, gazeteciler karşılamiştır. Heyet reisi Palmer Griswold fcendisile gorüçen bi r arkadaşımıza demiştir ki: « Çyma gunüne kadar jehriruzde Ankara, 10 (Telefonla) Denizli milletvekili Reşad Aydınli; Mad«n Arama Enstirusünü aiâkadar eden i|ler üzerinde Meclise bir sual takriri vermiştir. Reşad Aydınli, Ekonomi Bakanından şunları sormakadır: «1 Enstitünün 947 faaliyet programında bulunup da yapılmıyan işlerin; hangı karar ve sebebe müstemiden gerı bırakıldiğı, 2 Müreftede bu sene başlanan iş2«r, neden durdu ve kaç yüz bin lira sarf€«üldi? 3 Enstırüde 1944 den itibaren mu. Arhası Sa. 3, Sü. 3 te Konya 10 (Telefonla) Aslanköy davasma, bugün Konya Jvğırceza mahkemesinde devam edildL Bu dava münasebetile ifad€İerin« müracaat edilen sanık ve tanıklarm daima kendisinden bahsettikleri ve hâdiseye sebebiyeıt vermekle itham ettikleri yüzbaşı Sıtkı Dağgeçen de gelmiş bulunuyordu. Sivil elbiseli idi v« koridorda sinirli ainirli dolaşarak çağınlmasını bekllyordu. Avnıkatlardan Fahri Ağaoğlu, Osman Şevki Çiçekdağ, Mehmed Emin Bolay, Hüseyin Fırat salonda hazır bulunuyorlardı. Gene kalabalık bir dinleyici kütlesi vaı;dı. Meclise yapılan teklif Şu başıboş ^ lORİaııliM Amerikalılar. piyasanın tamamen serbest bırakilmasını istedikletinden Ankara tnplantısına iştirak etmiyorlar Ilkokul öğretmenlerinin ıttaaşları Millet Meclisinde dün görîişülen feklif Bir kaç güne kadar Izmir 10 (Te!"fonla) 17 aralıkta Ankara 10 (Telefonla) Bugünku Ankarada yapılacak tutünculer toplsn Mecli^te Trabznn mıiletvekılı MusUfa tısına Amerikan kumpan\alarınm ışti Re?ıd Tarakçıoğlunun maarıf teskilât.na rak etmiyeceklen oğrenilmiştır. Çun daır olan 789 sayılı kanunun 13 üncü ku buniar, harb bittiği ciheüe tütün maddesıain degiştırilır.esı hakkındaxi Arkası Sa. 3, Su 5 te Arkatı Sa. «, Sü. 6 ifl Yersizlik dtğil, yolsuzlut Toto 8alitıed4m
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle