14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Arahk 1947 CUMHUK1¥ET Yeni d en % 6 FAİZLI III iincü Terlip PLASTİK MAKİNELERİ GELDİ N. R. K. mamulâtından plâstik makineleri geldi. enjeksiyon Kalkınma İstikrazı Tahvilleri 95 475 950 4.750 tahvi] verilir. Senelik faİ7 % 6 dır. Altı ayda bir yanyarıya ödenir. Faizler ve tahvil bedelleri ödenırken vergi ve resim namile hiç blr kesinti yapılmaz. Bu tahvı'lerı arttırma, eksıltme ve sdzleşmelerde teminat ve milli emlâk alımlannda bedel olarak üzerinde vazıl; kıymetle kullanabilirsiniz. Ayrıca dilediğini* anda paraya d? çevirebilirsiniz. Satış yeri: Bütün bankalar Satış müddeti: 1/12'1947 13/12/1947 ' (16246) liraya 100 liralık liraya 500 liralık lirtya 1.000 liralık liraya 5.000 liralık Eski Zamanda Krallann Hediye»!.... Eski zamanlarda Krallara lâyık bır hediye addedilen vacheron et Constantin saarl blr daha şahane bir hediye olduğunu i«bat etti. İsviçre Hükumeti. Prenses Elizabeth'in izdhaçları şerefine en kıymetli hedijeyi aradığı zaman ancak bir Vacheron et Constantin saatini intihab edebiJdL Böylece, İngiltere Veliah dının bilcğindeki Vacheron saati artistik ve teknik blr şaheser olarak ".örülmektedir. Saatçilik sanatının her esaslı kaMesine riayet ettiği halde gün geçrikçe yenilikler keşfeden Genevrenin ananevî saat müessesesi şayanı hayrat saat modelleri yaratmaktadır. Tezyinat. teknik Vacheron et Constantin saatinde her şey mükemmeldir. Yılbaaı münasebetilc haklı bir gururla Vacheron saatini kullanınız. sevdiklerinize iftiharla hediye ediniz. Fevkalâde modelleri Eminbnü meydanı ARLON Saat Mağazasında teşhir edilmiştir, ziyaretinizi beklemektedirler. OYUMCAKLAR, DÜĞMELER, ŞİŞE KAPAKLARI, ICADIN ZİMETLERİ, VESAİRE YAPAR. Plâstik imalâthaneleri, Sanat Okulları lâboratuarlar için elzemdir. EL İLE CALIŞIR, ELEKTRİKLE ISINIR. Yenl fiatlar daha müsaiddir. Her makine ile ikâ ldlo ham madda ve blr kalıp, meccanen olarak veriliyor. Sayın Bayanlara Müjde! Avustralya yapağından istihsal edilen GÂRANTİ TİCARET T. A. Ş. Fermeneciler Garanti Han, Galata. Telefon: 44338 Telg: GARANTÜRK, İst Elektrik Tesisatı Yaptırılacak Bingöl Belediye Daimî Komisyonundan: 1 Eksiltmeye konulan iş: Bingöl kasabasmda yaptınlacak elektrik teEİsatıdır. 2 Keşif bedeli (467G5) lira (27) kuruştur. 3 Ceçici teminat ("507) lira (39) kuruştur. 4 Eksiitme kapah zarf usulile 20 aralık 1947 cumartesi günfl saat 10 da Bingbl Belediye Daimî Komisyonu odasında yapılacaktır. 5 tstekliler her gün parasız olarak keşif proje ve şartnameyi Bfilediye kaleminde gdıCp okuyabilirler. 6 Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. Isteklilerin 2490 sayılj kanuna göre ihaleden «n az üç gün evvel ehli} et belgelerini ilgili makamiardan temin ve usulüne göre hrzırlayacakları kapalı zarflarile birlikte ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkanlığma vermeleri lazım geleceği ilftn olunur. (16502) L İ L İ LA FAMOZA Yünleri DİANA çıkmıştır. (Kroküs) TURK YUKSEK MIMARLARI DERNEGI İsfanbul Ş. Başkanlığından: Derneğimizin yıllık toplantısı 6 aralık 1947 de ekseriyet olmadığmdan yapılamamıştır. 13 aralık 1947 eumartesi günü 6«at 15 te 4 üncü Vakıf Han 3 üncit kat Ticaret Odası toplantı salonunda kesin olarak yapılacağından teşriflerlnizi saygılarımızla rica ederiz. I Ö NE I t M K U R U L U piyasaya SOLMAZ TÜYLENMEZ ve ÖRGÜSÜ BOZULMAZ Her yerde L İ L İ Yüıüerinl ısrarla isteyiniz. Toptan Satış Deposu: EMEK TICARET Evi BETON Istanbul, Kızapaşa yokuşu, Rıza Paşa Han JACKSON VİBRE partisi ve yedek , L İ L İ markasına beıziyen başka yün verirlerse şiddelle reddediniz. lımanımızogelen veqidenvAPVfH.Au Compagnie de Navigation Bulgare V AR N A 50 yıldanberi Türkiyede. nefaset ve temizliği ile şöhret bııbnus ve sayın halkımızın haklı rağbetine mazhar olan MAKİNELERİNİN horhımları gelmiştir. • H İ H H H A K I K İ a U H ^ H H Elektrik ve benzinle ifler Yeni ASPİRİN BAYER TAKSİM ECZANESİNE gelmiştir. Sayın Müşterilerimize: Teknik bir ârızB yüzünden İdarece telefon numaralarımızın Kayserili nun APİKOĞLU bnal ettiği Satış yeri: HÜSEYİN SIRRI DÖKUNTER Galata, Bankalar caddssl Hacıali sokak No 2» Telfraf: SIRDOK, Telefon: 40844. BULGARİA Vapuru 12 arahkta esyayi ticariyc alarak doğnı B E V R U T ve H A T F A ya hareket edecektir. Fazla tafsilât için Türkiye Acentalan W. F. HENRY VAN DER ZEE et Co. N. V. ye müracaat. Galata, Hüdavendigâr Han, Tel: 44214 43904 NAMLI TÜRK SUCUKLARINI Fen Memuru Almacak Başkanlığından: 24410 v e 24419 alırken etiketlerdeki . A P İ K O Ğ L U » ismine dikkat edilmesi, sayın müşterilerimlzin evveldenberi ahştıklan K A L İ T E Y İ bulacaklarma dair bir TEMİNATTIR. DİKKAT: Firmamızın hlç bir surette «HALEFİ. ve <ŞUBESİ» yoktur. Sıhht v e modern HER imalâthane: ALİBEY KÖYÜNDE. ARAYIN1Z. Toptan Satış Merkezi: Taşçılar caddesi No. 14 Tel: 21666 YERDE TERCIHAN Konya Beladiye olarak değiştirildiğinln kayıd ve işaret buvurulmasmı rlca ederiz. VVİNTHROP PRODCCTS INC. NewYork Tıbbl Müstazarlan FRANCOLOR Paris Et. KUHLMANN Paris Anilin Boyaları Kirrnevl Maddeleri Belediyenin fen işlerınde çalışacak tecrübeli bir injaat fe«ı memuruna ihtiyac vardır. Su işlerinden anlıyanlar tercih «dilir. Barem dahili mat|i üliâi 35 liradır. Isteklilerin vesaiklerile Fen MüdürlüSüne 2512/94T tarihine kadar müracaatleri. (17091) E L W A MAKİNELERİ Mümessilliği Tavaro S. A. Geneve DİKİŞ 250 beygirlik Dizel motörü satıhktır Izmîr Belediyesi ESHOT Umum MüdilHüğünden: 4 silindirll, 184 d«virli, 250 beygirlik Dizel motörü ve buna kayiiia akuple 70 metreye saatte 400 metre mikâb »u basma kabiliyetind« gantrifüj tulumbası, kayı» volant vesairesile işleı bir halde hemen teslim edilmek üzere s?tıhktır. Isteklilerin, Umum Müdürlüğümüze müracaatleri. (16613) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesinden: Pasabahçe Fabrıkamızın sandık ihtiyacı 19 '12 1947 tarihli cuma günü saat 11 de açık eksiltmeye konulmuştur. Isteklıleıfoı «artnameyi görmek uaere Sosjrtemitin Galata Perşembepazarı Samur sokak Is Hanındaki mübayaat serviâine vtP belli gün vc saatte de açık eksiltmeye lştirak için Pasabahçe Fabrikamız ticaret servısine müracaatleri ilân olunur. Türkiye T İFAN Ticaret Türk Anonim Şirketi Bahçekapı, Ankara Konya Han Kandıra Malmüdürlüğünden: Kandırada tesekkül eden otuz bin lira sermayeli Elektrik Türk Anonim Ortaklığının beheri 50 lira itibarî kıymette ihrac eylodiği 800 hisse «enedın» aid 330 lira damga resminin 1324 numaralı kanunun 25 ve 39 uncu maddeleri gereğinee ve Kandıra Malsandığınca 2'12'1947 tarih v« 519536 sayılı makbuz karjılığında tahsil v« irad olunduğu ilân olunur. (17102) Ambalâjlık Çam Tomruğu Satılacaktır Devlet Orman İşletmesi Muğla Müdürlüğünden: Yapılacak iş Mahal ve mevkii Miktarı Çam smbalâjlık tomruk satışl Durumgüme bölgesinin Çayır, Köçekkuyusu istif yerinde Parti % 7,5 hesabile geçici teminatı No. Aded M3 Ds3 Lira Kr. 1 445 264 464 793 39 2 133 83 841 251^ 52 B0GA2 HASTAUKLARİLE ÖKSÜRÜK cGRİPTEN KİRALIK BOŞ DAİRE Beşiktaş Akaretîer Park karşısı Yeniyol sokak yenl inşa edilmlş tam konforlu 4 oda, bir hol apartıman dairesi kiralıktır. Her gün içindekilere müracaat. Sayın Bayanlara: Safılık MüreHibhane Kitab ve dergi dizmeğe elverişli küçük bir müretti'bhane bütün takımları ve kasalarile ucuz fiatla satıhktır. Müracaat: Varhk dergısi, Ankara Caddesi 801, istanbul. Bebekleriniz için Ingiliz ve Amerikan çocuk muşamba ve külotlan, kauçuk banyo ve tuvalet eşyasile eldiven sıcak su ve buı torbalanndan en temiz, en mükemmei ve en sağlam zengin çeşidlerimizi lutfen görünü2. YULÂF ALINACAK Ereğli Kömürleri Işletmesi Genel Müdürlüğünden: Ereğli Kömürleri İşletme»! Genel Müdürlüğünd«ı Etibank Genel Müdürlüğünden Etibank İstanbul Şubesi Müdürlüğüaden alınabihr. Eksiltme 29/12/1947 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Teklif mektublarmı havl zarfların en geç ihale günü saat 15 e kadar Işletmemiz Başkâtibliğine verilmiş olması lâzımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler nazan itibara alınmaz. İşletme idaresi ihaleyi dilediğine kısmen veya tamaraen yapıp yapmamakta serbesttir. (17009) Kapalı zarfla Şartname: Zonguldakta Ankarada îstanbulda 500 ton yulaf alıntcakür. : : : 578 S48 305 1044 91 Toplam Muhammen bedeli 40 liradır. Müddeti 15 gündür. İhale şekli Açık arttırma Dıale tarihi 22/12/1947 pazartesi saat 15 te ihale yeri Devlet Orman İşletmesi Muğla Müdürlüğünde. 1 Yukarıda cins ve miktarı yazıh çam ambalâjlık tomruğu açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 2 Buna aid şartlaşma Orman Genel Müdürlüğünde, İstanbul Orman Başmühendisliğinde, Fethiye, Aydın, Köyceğiz, Denizli, Antalya, Mersin ve Muğla Orman İşletme Müdürlüklerile Durumgüme Orman Bölge Şefliğlnde görülebillr. 3 Taliblerin ihale gününde evrakı müsbite ve ilk teminatlarile komisyona müracaatleri. (17014) TAKSİM ECZANESİ Eczacı Aranıyor Sivrihisar Belediye Başkanlığından: İŞÇİ ALINACAK Istanbulda bir fabrikada çalıştırılmak üzere motörlü dlkij makinelerinde çalışmış kadın veya erkek usta işçilere ihtfyaç vardır. Isteklilerin çahştıklan yerler, tahsil derecesi, istedikleri ücreti bildirir bir mektubla posta kutusu No 684, İstanbul adresine müracaatleri. Tekel Genel Müdürlügii İlanları Malzeme Alım Şubesinden Genişlik Snt Boy Snt. Kalınhk 250 lik fıçılar için 812 95100 4 15 600 » > > 115 120 5 35 3000 > > . 8 185 200 5000 . > > 1000 M3 200 210 10 15 8 50 6000 . 210 230 8 1 Yukarıda ölçüleri yazılı şekilde hazırlanmış ve derhal imalâta elverişli cem'an 2000 M3 2 3 sene evvel kegilrni? ve tabil kumtulmuş olmak üzere teslim edilmek şartile ak meşeden mamul fıçı tahtaları pazarhkla satın alınacaktır. 2 Pazarhk 27/1/948 salı günü saat 10 da Kabataşta Genel Müdürlük binasmda Malzeme Alım Şubesindeki komisyonda yapılacaktır. 3 Şartnameler her gün sözü geçen subede görülebilir. 4 İsteklilerin belirli gün ve saatte 40,000 liralık güvenme parası makbuzlarile birlikte mezkur komisyona müracaatleri ilân olunur. 5 Idare ihtiyacına elverişli olduğu takdirde 50 M3 den aşağı olmamak uzere yapılacak teklifler de kabul edilir. Bu takdirde teminat ona göre hesablanır. (17024) Cınsı Miktan 300 M3 700 » f Sivrihiaar Belediye Eczacılığı açıktır. Talibleria Belediyeye müracaatleri (16892) Keşanın Arnavud köyunden Hasan kızı Ha İlân olunur. tıee Yavas tarafından ayru koyden Gumulcınell Durmuj oğlu Salih Yavas aleyhin» lkame olunan boşanma davasının yapılmanta olan duruşmasında: Muddeaaleyh Salıh Yavajin ikametgthı meçhul bulunduğundan çıkarılan davetiyenin Cumhunyet gazetesinln 14 kasım 1947 tarıh ve 8349 saylll nushasile ilân edildiği halde mahkemenin muallâk bulundugu 24 Kasım 1947 tarıhıne musadıf pazartest günu mahkemeye (elmemi; olduğundan hakkında 1 Şarkışla ambarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere gıyab kararı verilerek llânen tebliğınB mahsevkedilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat vesair maddelerin bir yıl kemece karar verılmıj oîduğundan muhakemüddetle yükleme, boşaltma, aktarma ve havalandırma Işleri açık eksilttcenin muallik bulunduğu 12/12/947 tarihme rrusadif cuma gunu saat dokuzda bizzat mahmeye çıkarılmıştır. kemeye gelmesi veyahud Urafından muıadrtak 2 Eksiltme 20/12'947 tarihine tesadüf eden eumartesi günti saat blr vekıl gondermesl. aksi hallnde muhake10 da Samsun Bölge Müdürlüğü binasında teşekkül edecek hususî komismenin gıyaben gorulerek huküm verileceğıne yon önünde yapılacaktır. dair olan gljab kararı teblığ makamına kaım olmak uzere ilân olunur. (17033 ı 3 İstekli kimselerln 1000 lira geçid teminatlannı eksiltme a«atinden bir saat önceye kadar Ofi« veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlarile ve diğer lürumlu vesikalarla birlikte komiayona başvurOPERATÖR H i ^ malan lâzımdır. ™ ÜROLOG 4 Bu işe aid şartlaşma ve sSzleşme tasarılan beş lira mukabilinde Şarkışla, Sıvas ambarlarile Samsun Bölge Müdürlüğünden temin Idrar yollan yollan vı edilebilir. (17030) ve tenasül hastalıklan I MülehassıSL MiilehassısL ıCağaloğlu Eczanesi I 30/4 Saat 1020 Tel: 23646 | üstünde 30/4 ! Keşan Asliye Hukuk Yargıçhğından: (947/167) Ytikleme Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Bölge Müdürlüğünden: Elektrik Fabrikası İçin Mühendis Almacak ^ZÎR Beledive Başkanlığından: Belediyemiz Elektrik Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtisas mevkii ve S25 lira aylık ücretli mühendisük kadrosu açıktır. İsteklilerin Bayındırlık Bakanlığına inha edilmesi için müsbit evrakını bir dilekçe ile Belediyemize gönderilmesi ilân olunur. (17081) BAYAN OİŞ TABİIİ ARANIYOR •1. Izmirde kurulmuş hir muayenehanade çalı^mak üzere aylık ücreti (300) lira ayrıca meskeni de temin edilmek üzere arzu edenlerin Marpuççularda Büyük Şişeci Handa 21 No.ya müracaatleri. Or. M, ALİ Al TEZSEZER I I Or. M. OSMAN SAK0 Göffc ve Dahili Hastalıklar Miitehassısı Türbe Istanbııl Belediye lcarşıs) Sinanağa dalreleri No 19 Telefon: 23565 Selimiye Ha^an Sağhğı Memurları ve Nalband Okulu Müdürlüğünden: MALZEME SATISI Sümerbank Istanbul Satınalma Müdürlüğünden: 1 Izmitte Sümerbank Sellülot Sanayii Müessesejj Merkez ambarik însaat Kontrol Ş«fliğı ambarında mevcud kısmra ışe yarar ve kısmen hurda 194 kalem malzeme açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır 2 112 kalemi Merkez ve 82 kalemi Inşaat ambarında bulunan bu malzemeler ayn ayrı gruplar halinde ayni zamanda ve açık arttırma suretile satılacaktır. 3 Bu malzemenin ayrı ayrı cins ve miktarlarüe evsafı hakkınd'î Galatada Bankalar caddesi, Sümerbank binasında bulunan Müdürlüğümüzden hergün malumat ahnacağı gibi Malzeme Izmit Sellüloz Sana. yü Müessesesinde de görülebilir. 4 Açık arttırma 25/12/1947 tarihinde saat 14 te Sellüloz Sanayiı Müessesesi Müdürlüğünde bulunan Komisyon tarafınd&n icra edilecektir. 5 Talib olanlar, ihale gün ve saatinden evvel Müdürlüğümüz* veya Sellüloz Sanajöi Müessesesi Müdürlüğüne 1.000 lira güven paras. yatıracaklar vc; alacakları makbuzlan Satı* Komisyonuna ibraz ed«oeklerdir. 6 Banka, arttırmayı yapmskta serbesttir. (17034) 1 Ocak ayı sonuna kadar okulda halka v« müesseâelere aid hayvanlar ücretsiz olarak nallanacaktır. Istiyenlerin hayvanlarile beraber kömür, naî vc mıh getirmc'leri. 2 Nal, mıh ve kömür getirmiyenlerin nal, mıh ve kömürleri okuldan verilecek, bedelleri hayvan sahiblerind«n alınacaktır. (16912) | Or. FAHRİ CELÂLİ Kekemetik re Söyleme Kusurlan Tedavisl 'dĞTl'jnı t.'râlicilımer caddes Na 13 Telefon: 20785 Siniı Bir yüzü tamamen kauçuklu İNGÎLİZ MACKİNTOSH PÂRDESÜLERİ Taşradan yapılacak siparişler posta tediyeli Türkiyede yegâne satış yeri: gönderilir. • SATILIK KOMPLE PLÂNYA SALÂHADDİN KARAKAŞU Son sistem Amerikan C İ N C İ N A T İ marka İS 3/4 parmak Müracaat: Merkez Han No. 2, Voyvoda caddesi, Galata, saat 15 ile 17 arası. Telgraf adresi: ARARAT. LOKMAN HEKIW DAHİLrVB MÜTEHASSIM Dıvınvolu 104 İstanbul: Sultanhamam İıfaniye Çarşısı No. 18/19 TOPTAN 32, PERAKENDE 35 liradan satışa çıkarılmıştır. Çocuk Pardesüleri ve Pelerinleri 20 27 lira arasmdadır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle