19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Aralık 1947 CUMHURIYET ON A JU JE BÎR DAKÎKA: Baçtarafı 1 inei tahifede J mayına mensub albay Nikolai Fliatov, ve Fransız iç siyaseti hakkırida ileri sü | doğu ganna, omuzlan sınnalı merasim Rasadhane, sabah saat 7 de rülen yersiz iddialara atfetmektedirler. elbisesile gelmiştir. Kendisine kansı iki hafif zelzele daha kaydetti Aynı çevrelerde belirtildigine göre, ve iki çocuğu refakat etmekteydi. AlFransız hüfcumeti, 29 hazöran 1945 ta bay tek bir defa bile tebessüm etme Adana 10 (Telefonla) Geceyarısın rihli muhaceret anlaşjnaeınjn tek ta den tren hareket edinciye kadar san dan sonra şehrimizde vuku bulan zelzele raflı olarak ihlâl edildigi hususundaki dıklarımn yerleştirilmesine nezaret et' hasarsız geçmiş, bazı evlerde duvarlar Sovyet ithamlarına, askerî muhaceret he miştir. Tevkif edilen Rus diplomaü çatlamışür. yalnız saat kulesmin maki yetleri yerine sivil memurlann getirilFransız Rus münasebetlerinin siİT' nesi ârızaya uğramLş, bugün tamir edil mesini teklif etmekle evvelden cevab vermiş bulunmaktadır. atle bozulmasma sebebiyet veren baş mlçtlr. Misis bueağına bağlı Danişmend FaaJiyetleri, resmî varifelerinin hu ka bir hâdise de Paristeki Rus büyük köyünde 35 ev oturulamıyacak surette, dudlarını aşmakla kalmayıp devletin elçiliğinde bir Rus memurunun Fransız 19 ev de kısrnen harab olmuştur. Ayıu emniyeti ve halkın huzuru için bir teh millî menfaatlerile kabili telif olmıyan köyden 8 çiftlik binası yıkılmış, 4 öküz like teşkll eden Fliatov ve Sorokine faaliyette bulunmak suçu ile tevkif enkaz arasında kalarak öknüştür. Çlftıik isimlerindeki Sovyet subayları hakkınedilmesi olmuştur. Bu merour da huamelelerinden biri enkaz altaıda kal da verilen kararlan «iğrenc ütiralar> dud harici edilmiştir. Rus mültecilerimıssa da kurtarılmıştır. Kızılay bu köye diye vasıflandıran ifade t a r a ise açxk nin nakli işile meşgul olan heyetin 12 35 çadrr gSndermiş ve yardıma başla bir hakaret telâkki edilmektedir. tiyesi de sayılacak olursa son iki hafta oaışür. Fransız hükumetini bu kararları al zarfında 32 Rus vatandaşma memleketi Akdam koyünde muhtar îsmailin evi mağa sevkeden sebebler hakkında Sov terketmeleri için emir verilmiştir. jnfalmıştır. Söylendiğine göre Kilise kö yet notasında ileri sürülen iddialara geBir dönünı noktası yünde de bir ev çökmüştür. Yenikövde lince, Fransız hükumetinin Fransız uflri erv yıkümış, bir amelenin beli kırıl mumî efkânnı hiç bir zaman aldatmaya NewYork 10 (a.a.) Cumiur Başçalışrcadığı, Fransız umumî efkârmın kanhğı için gösterilen adaylardan cummıstır. İçel Valisi, vilâyeti dahilinde vuku bazı milletlerde olduğu gibi aldanmağa huriyetçj M. Harold, Füâdelfiya'da söy Başmakaleden devam bulan zelzeleden önemli bir hasar olma mütemayil olmadığı ve yabanci bir hü lediği bir nutukta ezcümle demiştir ki: kumetin Fransıı HTTIIITTIÎ efkârmı, hükudığıru bildirmiştir. Fransada komünistlerin muvaffakı dur, yahud da bunlar iyi tatbik edimetin «özde manevralarından korumayetsizlığe uğraması geçen seneye naza lememektedir. Diğer illerde \a. da salâhiyetli bulunmadığı hususlaran devamlı bir barış ümidlerini daha Sıkıyönetimi kaldınrsak, cinaAldığımız telgraflarda dün geoe saat •ma isaret edilmektedir. ziyade arttırmıştır. yetler, hırsızlıklar, serserilikler alaHudud harici edilen Rus subaylan 1,45 te vuku bulan orta şiddette zelzeFransu işçilerinin grevlerde komünist bildiğine çoğalır. Köşebaşlannda atenin Osmaniye, Ceyhan, Kozan, KaraParis 10 (a.a.) Başlannda Kızılorman, Mut, Antakya ve Silifkede hisse duya mensub üç albay bulunan 12 Rus şefleri takib etmeyi reddetmeleri ko dam boğazlarlar da görürsünüz Valdildiği ve insanca zayiat olmadığı bil «devletin güvenliğini tehlikeye koyan münistlerin Fransa ve AvrupadîUti işçi lahi!. hareketi üzerindeki nüfuzunun bir dödirilmektedir. fesadcı faaliyetler» yüzünden FransaDiye konuşanlar bu yakın zamannüm noktasını teşkil etmektedir. Rasadhanenin verdiği malumat dan hudud harici edilmiştir. lara kadar vardı. Bunlann nıantığına 80,000 asker terhis ediliyor tstanbul 10 ( S J . ) Kandilli RasadHududa sevkedilen bütün Ruslar, ŞÖre tam bir demokrasi idaresinde Paris 10 (a.a.) Hükumet bugün haydudlann üstü başı aranamaz, sarFransada bulunmakta olan mülteci vaoanesinden bildlrilmiştir : Bugünkü Türkiye saatile birincisi biri tandaşlarının Rusyaya dönmesi igile grevi karşılamak için seferber edilmiş hoşlann içnıesine karışılamaz ve kav Baştarafı 1 inct sahifede 20 daHVp 42 8aniye geçe İstanbuldan uğraşan Rus heyeti üyelerindendirler. olan 80.000 kışinin pek yakında terhis kaya tutuşan iki adamdan biri bıçaHeyet başkanı olan Rus genlekur edilmesine karar vermisür. na mahsus olmak üzere bütün hayatı 726 kilometre mesafede hesablanan şidğını çekip de karşısmdakinin ciğeri boyunca devam etmek şartile hidematı detliee, ikincisi biri 41 dakika. 36 sane saplamadıkça kat'iyyen yakalana vataniye tertıbinden 250 lira aylık tahniye geçe 680 kilometrede şiddetli iki mazroış. Polisin buııa hakkl yokmuş! sis edilır.esi istenmektedir. yer sarsınüsı kaydedilmiştir. Olsa olsa halkı demokrasiden yılBilindiği gibi Atıf Kamçil, 7 tem. Bundan başks yediyi 7 dakika ve gene dırmak ve «Allah cezasını versüı, muz 1908 da Manastırda Meşrutiyet yediyi 54 dakika geçe ayrıca iki hafif hareketini bastırmak için harekete geçdeprem daha kaydolunmuştur. Bojtaraft 1 inct sahifede böyle her dakika ölüm korkusu ile Washington 10 (a.a.) Bu akşam rriş olan Metroviçe fırkası kumandanı aşamaktajısa varahm totaliter bir temsilcüer meclisi, 37 oya karşı 78 oy mite teşkil etmiştir. Bu talebler 5 binŞemsi Paşayı iki kurşunla vurmuştur. la Sovyet Rusya veya komünist partisi den fazla olup umumiyetle Amerika ve dareye sığınabm. Hiç değilse canı Atıf Kamçılın, fedai olarak üzerine aldıIngiltereye mensub askerlerden gel mızı emniyette hissederiz» dedirtmek Baştaraft 1 inei sahifede hâkimiyeti altına giren memleketlerin mektedir. Bu askerler Füistinde Arab |ı bu hizmet, Meşrutiyet inkılâbınm kaygusile ortaya atılan yukanki proBirleşik Amerika tarafından yapılacak ve Almanyanın şimdiki istihsalinden hemen ilânmı sağlnrrış, kendisi ondan davası için savaşmağa hazır bulundukharb tazminaü ayıran her hangi bir tâli yardımdan istifade etmemelerini ka larını bildirmektedirler. Bunların ara paganda, yirminci asırda oldukça gü sonra feragatkâr ve mütevazı bir hayat ünçtür. Ortaçağ yıllannda derebpy ;eçirerek geçen sene vefat etmiştir. programın Amerika tarafırtdan, Alman rarlaştırmıştır. sında iki eski Amerikan generalinin er de saltanatlannı böyle kurmuşlar, TekÜf sahibi «merhum, biricik hay^t birliğini tanımanın bedeli olarak kabul Palu . Genç hattınm işletmeye de bulunduğu büdirilmektedir. clunmıyacağını bildirmistir. kölelik müessesesi.ni bu usul sayesin arkadaşı Bayan Atıfet Kamçil, tek baaçılman tehire uğradı Güvenlik Konseyinde MarshaH'ın sörterl de ihdas etmişlerdi. ına Türk milletin>s bir vedia olarak bıAnkara 10 (a.a.) PaluGenç hattıLake Succes 10 (a.a.) Güvenlik General Marshall, bu konu üzerin'Ie Basın alanında aynı endişelerin akıp gitmiştir. Bu hürriyet kahramaçok açık konuşmuş ve şu sözleri söyle nm işletmeye açdması b a a zarurî sebeb Konseyi Filistin meselesinin müzake hüküm sürdüğünü görüyoruz. Sıkı ıının şerefli yuvasını muhafaza eylemek lerden dolayı teahhura uğramıştır. Yeni resini daha ileri bir tarihe talik etmişaıiştir: önetim kalktığı takdirde sorgusuz, )ir va;ife halini almıştır> demiştir. tir. « Müzakere etmekte olduğumuz bü açılma tarihi aynca bildirilecektir. ;ualsiz gazete kapatılamıyacağına götün bu konular, ithalât . ihracat prog18 mahkum kaçü Yeni bir Rus silâhı ele e hükumete karşı şimdiye kadar yaramı, Alman ihracatının saüşı meselesi, Kudüs 10 (A.P.) Kudüsteki Arab pılan hücumlann şiddetleneceğine ve geçirildi İ4gal masrafları. Almanva bütçesi, ik Baştaraft 1 inci sahifede hapisanesinden 18 Arab mahkumun öğtUadiyatı vesaire, önünde sonunda AlLondra 10 (a.a.) Pakistan askert leden sonra kaçtıkları resmen bildiril aym baştakilerln bir hayli sıkınh çe piyasasmın serbest bırakılması taraftaecekleriııe şüphe yoktur. Ne yapa rı ve fiat tesbiti, nâzım mubayaalar yamanyadan slmacak harb tacminatı me uzmanları, Kaşmir hududunda teslim mektedir. «elesine gelip dayanacakür. hm, hürriyet rejimine hasret çekti pılması gibi hareketîerin aleyhtandırolan bir Afgan savaşçısının elinde görSovyet temsilci heyetinden harb taz dükleri yeni bir Rus silâhı dolayısile ğimize göre bu kadarcık fedakârhğa lar. Aym zamanda Amerikalılar, vasatî minaü meselesinde vazıh bir cevab al kuşkularını ifade etmektedirler. Bu silâzımdır. Halk iradesi ile fiatın, geçen senekinden yüzde 10 ile 15 iş başında bulunduklanru söyleyen arasında noksan olması fikrindedirler. maöıkea, dığer bütiin bu komılar h?k lâh tamamen yeni tipte tanklara ve ukmda her hangi bir karar verilebilmesi çfklara karşı kunanılan bir tüfektir. er ve bununla ütihar edenler, o iraTütün ihracatçılan, bugün Ticaret mümkün değildir. Şu ciheti kesin olarak Askerî uzmanlar bu silâhın Amerika ve dcye boyun eğmekle mükeHeftirler. Odasmda toplanmışlar, Amerikalılar iç Baştaraj\ 1 irci sakifede belirtmek teterim ki, Birleşik Amerika, Ingiltere tarafından da bllinmediği fikFakat milletimizin canına kasdeden, timada bulunmamışlardır. Toplantıda, Alman endüstrisinin şimdiki istihsalin rindedirler. Bu silâh bir kisi tarafmdan hasebe sisteminde bir değişiklLk yapıldevletimizin aleyhine olarak yabanci Ankara içtimaına gidecek üç murahhas den harb tazminaü ayrılmasım sağlayan tsşman ve zırhlara müessir olan her mış mıdır? Satınalma eksperi ile mala>naklarla işbirliği yapan, yahud seçilmiş, piyasanın 2 veya 3 ocakta aher hangi bir prcgranu kabule hazır de fcangl bir süâhtan çap ve kudret bakı zemeyi teellüm eden aynı zat mıdır? çılması, tütün ihracmda her türlü ka4 Mütehassıs direktörlerden imza bpkı bir eşkıya gibi uluorta söğüp yıdların kaldırılması, her cins para ile ğildir. Almanya dahil, bütün Avrupa mırdan çok üstündür. salâhiyeti alındıktan sonra cereyan e. ayarak haysiyet ve şeref avına çı ve takasla tütün ihracma müsaade evshina bir ekonomüc durumdadır. Deden muhaberat arasında 13 firmadan kan kalem sahibleri olursa, cnlan dilmesi için teşebbüsatta bulunulması, faatle belirtmiş olduğum gıbi, buradaki Clıurchill, Fasta hatıralarını sondaj makinesi tt'küfleri var mıdır? Bu ararsız bir hale sokmantn yolunu fiat tesbitinin tüccara değil, müstahsiieraaümız bu realite ı!e Ugıli olmahdır.» yazacak Marshall, Rusyanın doğu Almanyateklifler arasında 2G bin dolara sata lorraal kanunlarunızda ve bünyemi le, en büyük tütün alıcısı AmerikalılaParis 10 (a.a.) Bu sabah Parise ge eağını bildirenlgr olduğuna göre 76 dan yalda 500 mılyon dolardan fazla ra ve hükumete aid oldufu kararlaşü;in sağ duyusunda aramabjnz. malzeme ve esya çekmekte olduğunu len Wiaston Churchill'in refakatinde bin küsur dolara niçin satın ahnmışrılmış, Amerikalı alıcıların, Ankara NADİR NADİ blldiği için gelecek aydan başhyarak k ı a Madam Oliver ve şahsî dostu Ox tır? Bu işin mes'ulleri tecziye edilmiş toplantısma iştiraki ve bu yıl da müsbunun durdurulmasmı ve Almanyaya ford Üniversitesi profesörlerinden Tea midir? Akköprü deposunda bulunan 9 tahsilimize karşı dostane bir şekilde aydır maaş hareket etmeleri temenni edilmiştir. iktisad! değeri haiz mallar vermek mu kin bulunmakta idi Churchill, yarm sa kompresör işe yaramadığı için mi 1945 Bursanın iki kabüinde mal çekmek lâzıın geldiği bah uçakla Fasa hareket edecek ve ora denberi orada paslanmaktadır? Hurda alamıyan ilkokul öğretmenleri Toplantıda belirtildigine göre bu yıl, da hatıralarmı yazmak için muhtac ol sondaj makinesile birlikte gelen diğer ni söylemiştir. Bursa, 10 (Hususî) Kasım ve Ara mahdud bölgelerin haricinde geçen seduğu sükuneti bulacakür. Marshall, M. Molotov'dan bu mesele 7 sondaj makinesi, şartnamelerine uy lık aylarına aid maaşlarznı henüz ala neki kadar yüksek ve geçen seneki gibi hakkında kesin cevab beklemekte olduLübnan elcisi itimadnamesini gun mudur?> mamış olan şehrimiz ilkokul öğretmen :ena, aynı zamanda hastalıklı tütün ğunu açıklamıştır. Reşad Aydınlı, dığer bazı sualler da leri, bugün bir toplantı yapmışlardır. yoktur ve umumiyet itibarile mahsul, takdim etti M. Molotov, Rusyanm Almanyadan ha sormakta ve Ekonomi Bakanından Toplantıda, maaşlarının verilmemesi gayet iyidir. «n milyar dolar tazminat istediğini ve Ankara 10 fa.a.) Cumhur Başkanı izahat ist€«îektedir. Diğer taraftan Amerikalılann alacakyüzünd€n çektikleri geçim zorluklannın bunun 25 senede ödenmesine razı ola I?met Inönü bugün saat 16 da Çankaları tütünleri, memleketimizde değil, artık dayanılmaz bir hal aldığı, binacağmı anlatmıştır. yadaki köşklerinde itimadnamesini takItalyada işletecekleri de söylenmekte Umumiyete hüküm süren kanaate dirne gelen yeni Lübnan elçisi ekselâns îngiltereye gicfen Üniversiteler enaleyh maaşlarının bir an evvel tedie buna sebeb olarak işçi yevmiyeleriyesi hususunda alâkalılara emir ver. göre Londra Konferansmı akameie uğ Mösyö Ibrahim al Ahdab'ı mutad menin yüksekliği. zaman zaman muhtelif Rektörleri dönüyorlar meleri için Başbakanlığa, Iç işleri ve ratacak en mühim mesele budur. rasimle kabul buyurmuşlardır. Bu kamakamlardan çeşidli ve can sıkıcı müMillî Eğitim Bakanlıklarına birer telLondra 10 (a.a.) Halen İngilterede Onun için kcrtferansm uzun süreca bul esnasında Dış İşleri Bakanlığı umudahale vuku bulması gösterilmektedir. ği sanılmamattdır. Eelki bu hafta mî Kâtibi büyük elçi Fuad Carım da bulunan Türk üniversitelerinin üç rek grafla durumlarını bildirmeği kararlaş Haber tahakkuk ederse binlerce işçimiz tırmışlar ve bu kararlarını tatbik ettörü yarın sabah erkenden memleketten hazır bulunmuştur. konuşmalar kesilir ve Dış İşleri Bakaniş sahası kaybetmiş olacaktır. ayrılacaklardır. mişlerdir. ları memleketlerine dö*ı«rler. Mr. MarsYeni Bulgar hükumetini gene hall, Washington'da beklendiği için geRektörîer, İngilterede bulunduklan Edesen Bir Halk Partisi ocağmda din leeek pazartesi günü hareket efenesi son Dimitrov kuruyor kısa müddet zarfmda bir çok kimseleîtalyan güreşçileri geliyor derece muhtemeldir. Sofya 10 (A.P.) Bugıin refimen rin hayatları müddetince görmedikleri tedrisatı yapUdığı şayialan Milâno 10 (a.a.) îtalyan güreş feDörtler, bu akşamkl oturumlarında bildirildiğıne göre. Bulgar parlamentosu bir çok şeyler gönnüşlerdir. Ankara 10 (Telefonla) Üç gün Ingüiz tasarısı üzerinde mühira bir i dün kabinesini istifa etmiş olan BaşbaLondrada geçirdikleri son gün oîan derasyonu, 17 ocak 1943 den itibaren evvelki gazeielerde, Odemişin Yenice İstanbulda tertib edilecek olan Akdeniz lerleme kaydetnieınişLerdir. kan Georgi Dimitrov'a yeni bir hüku bugün, Eğitim Bakanı Georges Tomıiköyü Halk Partisi binasmda din d«rsson'un davetlisi olarak parlamentoda bölgesi GrekoRomen güreş turnuvası leri okutulduğu ve bu derslere bazı Demet kurmak ödevini vermistir. na iştirak edeceğini bildinr.iştir. Mü§ahidlerin kanaatine göre, yeni kabul edilmişlerdir. mokratların da devam ettikleri büdirilIran kabinesi dün istifa etti kabine muhtemel olarak 11 komünist, 4 Romada umumî grev Son on beş gün çok faâl geçmistir. işti. Bu haberler üzerine Parti merTahran 10 (a.a 1 Farlamento, EaşRoma 10 (a.a.) Bu gece geeeya kezi durumu tahkik etmiştir. Bana vebakana 39 oya karsı 46 oy!a iümadsızlık çiftçi. 2 curnhurıvetçi partisi üyesi, 2 Vilâyetlere j'aptıkları ^iyaretlerden sonoyu verdiğmden Basbakan ütifasını iosyalUt ve bir radikalden teşekkül ra Londrada da bir çok temaslarda bu rısmdan itibaren Romada umumî grev rilen malumata göre, Ycinioe köyünde edecek tir. unmuslardır. partinin ne içinde, ne de Halkodası biilân edilmiştir. vermiştir. nasmda din tedrisatı yapılmamaktadır. dedi. Bütün ömrümde, senin kadar sca dım daha atarsan. uçuruma gideceksin. Parti binasmda verilen bir konferansta in Tefrikası: 7 6 yib bir yolcu uğurlamamıştım. Darılma Göz göre göre kendini helâk etme. din bahsine de temas edilmiştir. Tahmin ama, seni neye benzetiyorum, biliyor Şekib, kulaklarmda uğultular yapan edildiğine1 göre. bu haber; konferansı musun? bu sözlere, sadece bir baş sallamakla müteakıb şayi olmuştur. Neye benzetiyorsun? mukabele etti. Müstehzi bir gülümseme Hani romanlarda olcuruz. Çoğu üe: Fransada geçen firar vakaları vardır. Boş sözler bunlar Ferdi, dedi. Sen, Noter, safdil müşterilerinin yatırdıkları güneşi doğmaktan, rüzgân esmekten paraları cebine indirir, bir gün içinde alakoyacak kuvvet tasavvur edebilir sırra kadem basar. Gozü ne memlsketi misin? Avizenin aydınhğma doğru atıni görür, ne ailesini, ne... lan pervanej'i kibrit alevile kandınp oNakleden: HAMDİ VAROĞLU Şekib, Ferdinin ağzını elile tıkaya radan geri çevirmeğe, silâhın namîuMuhakemesini burüyen kalın bulut cak gibi bir hareket yaptı. Sert bir ses sundan fırlayan kurşunu j'an yolda dur A Fakat, kendisinden başka her işiteni durmağa imkân var mıdır? Kalbimi hayretler içinde bırakacak kadar garib sıyr:lm:ştı. Şimdi, herşeyi olduğu gibi le: Sus, Ferdi, dedi. Cesarete çok susturamıyacak olduktan sonra, manolan kararmı tatbik edeceği anın pek görüyor, herşeyi gerçeğin ölçüsüne vumuhtac olduğum şu dakikada, senden. tığını zorlayıp kendimi akla esir etmcğe yaklaştığı, arük bir hakikat olmak üze rarak mütalea edebiliyordu. Şuuru onu, bir kaç dakikalık bir za gayretimi kıracak sözler değil, arttıra ne lüzum var? Bunun faydası, o akla re bulunduğu o sırada, o kararınm tatbikından başka hiçbir mevzu zihninde man içinde, bir kere daha, belki son cak sözler işitmek isterim. Beni Fran da veda etmekten ibaret kalır. Bırak defa olmak üzere, geriye çekti, atıl sadaki firarî eyalet noterlerine benzet beni, yoluma gideyim. Bu yol, uzaktan j>erlesemiyordu. Kelimeler boğazımda düğümleniyor makta olduğu yabanci âlemin hayal mekte haksızsın. Hiç bir hırsız noterin bakmca, saadete ulaşan bir yola benzimanzarasmdan çıkarıp gözlerinin ve kalbinde, benim kalbimi dolduran ilâhî j yor. du. O dakikaya kadar hatırlamağa bile ruhunun alışık olduğu muhitte dolaştır histen zerre bulunmamıştır. Şunu bil Felâkete de ulaşsa gideceğim. ki, dündenberi benim kalbimde bir vakit bulamadığı bir çok sözler, sanki dı. Kendimi inandırdığım bir gerçekten, hep birden hücum etmiş, ağırlıklarile Ferdiye söylemek istediği halde söy tanrı yaşıyor. Oyle bir tann ki, hayatı senin inandırma ku^^etinle dönemiyedilini kilidlemişti. lemediği şeyler, şuurunun rehberliğile ma bundan sonra yalnız o hâkim. Ben, ceğim, beni mazur gör. Ferdi daha fazla ısrar etmedi. Telâşlı telâşlı dolaşan tren memurla hayalini gezdirdıği bu aşina muhite a arük o eski ben değilim. nnın, çeşid çeşid bagajlarla yüklü ara iddi. Sen bilirsin, Şekib, dedi. Mademki Bu mantığını da pek kabul edemiye balar süren hamalların ortasmda, Ferdi Zorla kopardığı bağların tahammülü ceğim, Şekib. Eski hüviyetinı öyle in saadetini bu yolda bulacağına inanmışile ikisi ayakta duruyorlardı. güç acılaruu, şiddctle, derinden derine kâr ediyorsun ki, adeta başka birinin sm, temenni ederim, inancın hakikat hissetti. kabahatini sana yuklüyormuşum gibi, olsun. Allahaısmarladık. Işlerini birkaç Ferdi, tekrar: Haydi, çabuk söyle, ben gidiyorum, Konuşursa, bu acıyı dilüe ifade et bütün suçu üzerinden atmak istiyor güne kadar hallederim, merak etme. dedi. mc?kten korktu. Susmak, geçmişin üze sun... Sana son bir kere daha nasihat Yalnız, bana telgrafla. derhal adresini Hayır, söyliyecek bir şey yok. rine çektiği unutuş perdesini bir ucun edeceğim, Şekib. Henüz vakit varken, büdir. Ferdi, Şekibden aynldı. Şimdi zihnim çok dağmık. Mektub ya dan kaldırmamak için kendini zorladı. gel bu işten dön. Selmayı ben burada Arkadaşmın bu manüksız harekette Istasyonda, hay huy gitgide artıyor bekler, vaziyeti izah ederim. Onun da zarun oknaz mı? Hem seni fazla alınasihate ihtiyacı var. Ona da nasihat bu kadar şiddetle ısrar etmesi karşısınkoymıyayım, Selmaya gözükmek iste du. Buyorsun. Ferdi, veda etmek üzere elini uzat etmeği üzerime alıyorum. Haydi, dinle da yapacak bir şeyi olmamakla beraber, beni, bu tehlüceli yolun henüz başlan kendince bazı kararlar veriyordu. Çok dağınık dediği zihni, hiç de da h. Haydi, Allah selâmet versin Şekib, gıcındaEtn. Ppnmek kolay olur. Bir ağınık değildt Arkas\ var Zelzele Adana I Fransa, Rus notalarını keylerinde de aynen iade etti tahribat yaptı Rüfailer de yok ki... Bir bakıyorsunuz, açık resim neşretti diye, bir mecmua toplattırılıyor. Halbuki Amerikadan gelenlerde bunun daniskası var ve onlar satıhp duruyor. • Bir bakıyorsunuz, mustehcendir diye, bir edebî eser toplattırılıyor. Halbuki isminin baştna «doktor» sıfatmı takanlar neler, neler neşrediyorlar, ve onlar serbest. Demek Türkiyede mustehcen neşriyata niyetiniz varsa ya Amerikada bastıracaksınız, yahud «doktor» olacaksınız. O zaman kimse kanşmıyor! D. N. Hayat pahalılığma karşı ahnacak tedbirler Baştarafı 1 tnci sahifede tılarda gıdalar meselcsile mesken buhranmı önlemek davası ve son günlerde de tek tip ekmek işi ele ahnmıştı. Ekmek meselesinin son safhaya geldiği anlaşılıyor. Toprak Ofisin.. eldeki stok vaziyetini ve memleketin mahsul durumunu gözönünde tutarak hazırladığı rapor, komisyonda etraflı bir şeküde görüşülmüştür. Diğer bazı sebebler de nazan dikkate alınarnk, Ankara, Izmir, Istanbul gibi üç büyük şehirde tek tip ekmek usulüne gidilmesi uygun görülmüştür. Bakanlararası komisyonun bu husustaki teklifi, Bakanlar Kurulunun yarınki toplantısında görüşülecektir. Bu vaziyete göre üç büyük şehirde ekmekler, bir tip üzeıinden 850 gram olarak yapılacak ve 25 kuruşa satılacaktır. Francala, hastalar için bir 'istisna kabul edilmek suretile kaldırılmaktadır. Ekmek, gene 84, 86 randımanlı undan yapılacak, buğday un'ina şimdiki gibi bir miktar çp.vdar kaülacaktır. Görüştüğümüz zat, bu malumatı teyid ederek demiştir ki: « Tek tİD ekmek hakkındaki kararname, bir iki güne kadar çık3caktır. Bu tipin iyi vasıfta olması gözetilmiştir. Beyaz un satılmasına devam edilecek, yalnız francala imalâtı kaldınlacaktır. Et meselesine gelince; gerek müstehliki, gerek müstahsili memnun edecek şekilde ilerisi için hazırlanmış olan rapor, yakında Bakanlar kurulunda incelenecektir.» Hâdiselerflra Sıkıyönefim. Sıkıyönetim kaldirılırken Hürriyet kahramanı Atıf Kamçil Rus peyklerine Amerika yardım yapmıyacak Filisfinde savaş devam ediyor Dörfler konferansı Tüfünciiler foplanfısı Maden flrama Eitsfifüsütıde yo!suz işler Bu rapor, Başbakanlık Müsteşar muavininin başkanlığında kurulan komisyon tarafından hanrlanarak Başbakan 0 stanbul şehrinin talihi mi boyledîr lığa sunu'.muştur. Raporda,, 400 bin kobiunem. Türkiyede Meşrutiyet va yun ve 50 bin sığır ihrac edildigi takCumhuriyet devirleri gibi yakın ta* dirde, bunun, memleket istihlâkine asla rihlerde Istanbul kadar sıkıya marua tesir etmiyeceği belirtilmistir. kalmiş şehir yoktur. Ittihadcılann daha Meşrutiyet bida* Diğer taraftan mesken buhranına karşı en iyi mücadele yolunun, inşaat yettinde siyasf sebeblerle koydoklarl malzemesinin teminüıdeki güçlükleri idarei örfiye taaa 918 tarihine kadar yüortadan kaldırmak ve hususî inşaaü her larca sürmüş ve mütarekede kaldınlouf bakımdan kolaylaşürmak oldufu üze olmasına rağmen işgal kuvvetlerinin erinde esaslı bir kanaate vanlmıştır. lün ve haksız müdahaleleri halka nefea Bunun için de hususî inşaat sahiblerine aldmnamışn. geniş hacimde kredi temini ve çimenSon cihan harbi sırasında Almanlarm to, kereste gibi inşaat malzemesinin Trakya hududuna dayanmalan üzerine mümkün olduğu kadar ucuzlaülması muhtemel beşinci kola karşı konan örfl hususları derpiş olunmaktadır. idare de yedi sene sürdükten sonra niBu arada arsa spekülâsyonunu kat'î hayet Hasan Saka hükumetinin idarl surette önliyecek tedbirler alınması da cesaretile yakında kalkıyor ve tstanbul şehri normal hayata kavuşuyor. beklenmektedir. Almanlarin mağlubiyeti ve harbin Ankarada et sıkıntısı bitmesi üzerine Sıkıyönetimin kaldırılAnkara 10 (Telefonla) Son gün nıası lehinde bulunanlara karsı: lerde Ankarada et sıkınüsj başgöster Canım idarei örfiycnin sana bana miştir. Şehirde, ancak bir iki kasabda ne zararı var? diyenler bulundu. arasıra et görülmekte ve halk, et alaEğer böyle mütalea edersek mahzuıbilmek için kuyruk teşkil etmektedir. Belediye, yaptığı tetkiklerde, kasab lan pek bariz olan bir çok sey vardır ların, et fiatının artürılması için ihtiyac ki «sana bana» zarar vermez; fakat henisbetinde et kesip satmadıklarını tes pimizi anormal ve istisna! şartlar altına bit etmiş, buna karşı Ankara Belediye koyan fevkalâde bir idare şeklinin idasi, azimli bir karar alarak, haldeki bü mesi için «kimseye zararı yok» fonnülü tün kasab dükkânlannı kapatmağa ka kâfi bir sebeb teşkil etmezdi. Sırasına | göre mülki kanunlan her türlü fonaa» rar vermiştir. liteleri hazfederek tatbik eden bir siste* Bugün öğle üzeri ilgili memurlar, bos tnin mahzurlanna ancak şiddetli lüzum kasab dükkânlarına giderek zabıt tut karşısmda müsamaha edilebilirdi. muşlardır. Bizde Sılayönetim iki, hattâ tek mülâhaza ile muhafaza edildi: Zabıta iş* lerinin kolaylaştınlması için, adlî veya siyasi zabıtanın i?ini kolaylaştıran I'O sistemin son senelerde idamesini anîk bu islerle alâkalı olanlar istediler Hal Baştarafı 1 inei sahifede buki zabıta dainıî bir hükumet ve ni« mek istememiştir. Imar subesi şefl Dob zam unsurudur. Normal şartlar altınHa son ise: muvaffak ohnası lânm gelen bir cihaüc Ben, bu kısa müddet zarfmda dır. Onu fevkalâde vasıtalarla çalışmaTürkiyede fırsat bulduğum kadar mal ya ahştırmak Uelebed zayıf kabnasına zeme ve imar işlerile meşgul olacağım. sebeb olurdu. Bu seyshatimiz siyasf maisaddan âyaSıkıyönetimin memleketin en büyük de teknik mahiyeti tasunaktadır» de şehrinde yedi sene devam etmesi de miştir. hükumet'cihannın fevkalâde vasıtalara 53 yasında olan ve son dört aydanberi basvtırmadan işleyemediği zannnu do* Almanyadaki Amerikan askerî hüku ğuruyordu. Bu da memleket için ho*a metinde bellibaşlı bir rol oyruyan sabık gidecek bir telâkki teşkil etmiyordu. Nebraska valisi cumhuriyetçi Dwight Bundan başka Sıkıyönetimin sahsf Palmer GrisWold 5 haziranda reis Tru hürriyetleri tahdid yolundaki kararman tarafından, Yunanistana yapılacak lan da bir çok sızıltılara sebeb teşkil Amerikan yardımile ilgüi olan heyetin etmiçti. Vaktile Almanlara karyı alınbaşkanlığına tayin edilmiştir. Muktedir mış tedbirler sırasında hürriyetlerinden bir idareci olan Griswold bir çeyrek a mahrum edilmiş kimseler, Almanya orsırdanberi siyasî hayata atılmıs ve son tadan kalktıktan sonra dahi aynı tah' yıllar zarfında Birleşik Amerikanın her didlerin ıstırablannı çekmekte devaro tarafında şöhret kazanmıstjr. ermistiler. Beyaz Sarayda Gris^old'un YunanisBütün bunlardan dolayı Hasan Saka tandaki vazifesine seçilisi şu şekilde tef hükumetini Sıkıyönetimin kaldmlmasi" sir edilmiştir: na karar verdiği için tebrik etmemek tîyi ve gayet dürüst bir adamdır. tda elden gehnez. recilık balcımından çok kabiliyetlidir.> Şimdi ba böyle ohınea tstanbul mülBir Amerikan askerî heyeti Ankarada kiye idaresile Istanbul halkına düşea Ankara 10 (a.a.) Türkiyeye yardım heyetine dahil Amerikan ordu gru ilri vazifeyl izah etmeliyim: E\Telâ, Sıkıyönetimin velevld manev! punun üyeleri bugün uçakla Atinadan de olsa kuvvetlendirdiği zabıtayı büfiil Ankaraya gelmişlerdir. taksiye etmek ve polis kadrosunu geHeyet, Tümgeneral Horaoe Mcbrinişletmekle beraber icabmda jandar* de'nin başkanlığında albay Clifford madan istifade etmek gerektir. Bu Uı* Kaiser, yarbay Augustus Elegar ve yar mal edilmez bir zarurettir. Milyonluk bay Robert W. Meals'den mürekkeb şehir 1500 polisle idare edilemez. dir. ^ ^ Halka gelince; memleketin bu en büyük ve rengârenk şehrinde kimsenin iz'aç edilmemesine dikkat etmek ve her Baştaraft 1 inei tahifede hangi bir hâdise sonunda keşke Sıkı« liği ihdas olunacağına kadar çeşidli ha yönetim olaydı da rahaümız kaçmasayberlere tcsadüf edilnüstir. Bu haber dı! dedirtmemek gerektir. Bu son noktayı daha açık yanyor ve lerin tamamen asılsız olduğu bugün d« tekrar] anmıştır. Gene bu haberl«r ara manasını oku>Ticularımın zekâsma bi' sında, General Ali Fuad Cebesoyun C. rakıyorum. Sıktyönetimin sıkıhğı fcitcrken h ü n i * H. P. Meclis Grupu başkan vekilliğine en kuvvetli aday olduğu da ileri sü yet bolluğunun avareliği bizi rahatsıs rülmüştü. Bizzat General, bunu gaze etmesin istiyonım ve bu iştekte şehrin tede okuduğunu söylemiş, partinin alâ bütün halkına tercüman olduğumu sa* kaU çevreleri d« bu seçim için henüz nıyorum. herhangi bir aday düşünülmemiş olduB. FELEK ğunu belirtmişlerdir. Hamdullah Suphi Tann&verin Cumhur Başkanlığı muavinliğine getirileceğine dair haber, tefaibe dahi değmiyeRENKLİ FİLM eek kadar rayıf görülmüştür. Kabinedeki değisikliğe gelince; bir kabinenin Developman ve agrandismanlarınız kaydı hayat şartile mevkiinde kalamıtemiz ve çabuk yapılır. yacağı şüphesiz olmakla beraber şimGalatasaray 289 Beyoğlu diki halde bu ihtimali hatıra getireoek bir emare görülmemektedir. Yılın en kudretli romaru Bu münasebetle yetkili çevreler, «Bu uluorta şayialarm, belki de Türkiyede müstakar bir hükumetin mevcud olmadığını isaa maksadile çıkanbnış olması» öıtimalinden bahsetmişler ve hiç bir asla, esasa dayanmadığını tekrarlamışlardır. Amerıkanm en meşhur kadın muharBirleşmis Milletler radyosunun riri Pearl S. Buck tarafından yazıîan ve Seniha Saminm hassas kalemU* di« türkçe neşriyatı limize çevrilen bu eser, Çinli bir kaLake Success 10 (a.a.) Birleşmis dının kırk yaşına girdiği gün kocasma nıilletler radyosu pazarlan haric her gün bir odahk hediye ederek kenara çekilonar dakikalık iki türkçe neşriyat yap mesüe başlar, türlü maceralarla de maktadn, Bu nesTİyataı saatleri ve vam eder. Herkes bu romanda kendl dalga uzunlukları aşağıdadır: hayatmdan bir parça bulabilir. Çünku 21.20 deki neşriyat 19.83, 16.52, 13.88 doğrudan doğruya hayattan alınmi}» metreler üzerinden 2325 teki neşriyat tır. 312 sahife 250 kuruştur. ( da 19.62 25 58, 16.91 metreler üzerinden yapılmaktadır. Ahmed Halid Kitabevi ^ n Amerikan yardım heyeti başkanı şehrimize geldi Asılsız haberler FOTO SABAHMa KADÎNLAR PÂVİYONU NIHAL YALAZATA4r
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle