11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Denizci millet kime denilir? Denizci millet tabirinin en kısa tarifi bence şudur: «Denizden fay 10 dalanmağı bilen mil let.> mir cevherini topraktan ayırıp «pik» Peydahlanıveren şehir: Biz ,bol keseden kendimize «denizci Zafranbolunun cenub baüsında, Fil denen hale getirmektir. millet» deriz. Benim tarifime göre, biyos ırmağının iki mühim ayağından, Onun komşusu olan fabrika, «yüksek zim denizci millet olup olmadığımızı, arAraç suyu ile Soğanlıderenin birleştiği fırın» dan alman «pik demir» i çelik tık aziz okuyucularım aiı tayin edebiyerdeki Karabüke, ister trenle gidilsin, haline koymakla mükellef. Dört tane lirsiniz. ister doğu tarafından otomobille gelin endamlı bacasından belli, orada dört Şanlı mazimizi ve tarihimizi bir tarasin, ilk görünen şey Karabükün kendi büyük ocak var. Dış gövdesi hem azafa bırakarak bir asırlık mazimize ve değil, kendi yüzünden meydana gelive metli, hem acayib, hem kıvrak. Beride bugünkü halimize bakaraak, şu acı haren, hani Amerikalıların «mantar şe kok fabrikası; fabrika harimindeki üskikatle karşılaşırız: hir» dedikleri cinsten, birdenbire pey tüvanî, boylu boslu, kuzguni iki havaAraba iskelelerindeki taçıt vasıtalaUzun sahillerimize ve büyüık deniz dahlanıvermi?, yepyeni, enikonu, on, on gazi deposunun şişman şişman, gözleri rının bir teçkilâta ve her iskelede bir iki bin nüfuslu bir beldedir. Ağır fab dolduran hususiyetile burası diğer fab idare memuruna bağlı olarak çalışma sevgimize rağmen, biz denizci millet rikalar mecmuası olan asıl Karabük, rikalardan ayn bir hüviyet gösteriyor. ları çeşidli sebeblerden ve bilhassa ha değiliz. Çünkü denizden istifademiz psk derelerin cenub kısmında; doğusu, Bu fabrika Zonguldaktaki «Sömikok» yat pahalıhğına tesiri itibarile zararlı azdır. Denizden faydalanmamızı temin edebatısı, ve arkası dağlarla çevrilmiş ge tan dört defa daha büyük. Bci depo 42 görülerek, Belediye bu gedik usulünün niş müstatilli bir saha içine saklandı bin metremikâb havagazi alıyor. kaldırılması için Daimî Encümene tek cek büyük bir ticaret filomuz yoktur. ğmdan ilk hamlede görülmediği halde, lifte bulunduğu gibi İç İşieri Bakanlığı Yeni ticaret ve harb gemilerimizi, hattâ Evet; iki depo büyük amma Karabük derelerin pmalindeki yüksekçe bir na da müracaat etmiştir. Bu teşkilâtın Boğaz vapurlarını yapabilecek bir gemi fabrikalarımn da nekadar obur olduğuna yere kurulan «Yenişehir» isimli belde, kaldırılarak arabacıların serbest bıra sanayiimiz yoktur. Amerikadan satm bakmalı ki bu depoların muhteviyatını kılması sebebleri arasında bilhassa is aldığımız 10 yeni gemiyi süratle tamir göğsünü gere gere, gelene gidene, Önce her iki saatte bir sömürüveriyor. «Had kelelere bağlı bir kaç yüz arabadan bas ve tadil edebilecek bir tersanemiz yokkendini gösteriyor. dehane» denen fabrikaya varınca yalnız tur. Şehrin doğu eteğinde orman işlet yapı deği;tirdiğimizi değil; «ilim» de ka buralarda çahşmak istiyen araba ve Balıkçılığırruı da yoktur. Olsaydı Bokamyonların çalısmalaruıa müsaade eme sitesi, beride devlet demiryolları ğiştirdiğimizi de öğrendim. Meğer jimğazlardan mevsim mevsim su gibi akan dılmemesi gelmektedir. Bu yüzden bir I mıntakası, ötede her yapısı dört aile diye kadar gördüklerimiz hep «kimya» balıkları bile denize dökmek mecburibanndıran memur evleri mahallesi, ile iş yaparlarmış; haddehane ile «mi kaç yüz arab» ve kamyon kaçak olarak yetinde kalmazdık. Açık denizde balıkçi teskilât dışı çalışmak mecburiyetinde daha arkada işçüer semti. Bütün bina hanik» e geçmişiz. En son «asid fabrikalmakta ve hemen her gün iakeleler gemilerıle balıkçıhk etmek şöyle durlar, bahçeler ve ağaclıklar içinde birer kasi» le tekrar kimyamn koyusuna deki gedikli arabacılarla gediğe girme sun, tutruğumuz balıkları bozulmadan köşkü andırıyor. Bütün yollar asfalt. döndük. I memleketlere götürecek küçük bamiş olanlar arasında münazaa ve gürülAna cadde, girerken sağdan dönüp şilıkçı teknelerimiz bile yoktur. tüler vukua gelmektedir. Gediğin kaldıTatlı bir vehim: mal ve batıyı dolanarak, pırıl pırü bir rılarak bucun serbest bırakılmamasını Deniz ticaret filomuz, kendi limanladaire çizmektedir. Sağda solda fehrin Fabrikaları daha Ihatalı bir şekilde ısrarla istiyenler arasında iskele idare rımız arasındaki yolcu ve eşya nakliya çeşidli müesseseleri: Gösterişli bir otel, profilden görmek için, müstatil saha roemurları gelmektedir. Bu idare memur tına kâfi gelmemektedir. Halbuki debüyük bir hastane, değme beldelerde dan aynlıp, doğu tarafındaki yamaca an gene bu gedikli »raba ve kamyon nizci millet, yalnız kendi limanları araraslanamıyacak bir ortamekteb, şurada doğru açılıyoruz. Karabükün ne oldu sahibleri arasından tayin edilmiş oldu sındaki deniz ulaştırma işlerini yapabiŞehir Kulübü, ötede Sosyal Yardım bi ğu en iyi oradan göriilürmüf. Görünce ğuna göre »lacaklan hiasenin azalması len millet demek değildir; bütün dünya n&jı, ve |ehrin en merkezi yerinde, inandım. Han) geçen senenin baharın ve kendi vasıtalarının şimdikinden dah» denizlerinde bayTak gösteren ve deniz ketvme taştan yapılma, üç kemerli cep da dünyanın dridnot azmanı Missouri az yük tasıması endiseleri karşısında ge ticareti yapan millet demektir. hesini gererek, iki cenahındaki çejme Boğaziçine gelmişti. Kıyılardan bakıldı diğin kaldırılmasına şiddetle muhalefet *** lerin jırıltısını dinleyen beyaz minareli ğı zaman Boğazı dolduracakmış gibi göstermektedirler. Belediyenin noktti Önümde 1939 da neşredilmiş bir İtalbir cami. duran geminin içi de ayn bir âlemdi. nazarına göre gedik ve idare memurHele güvertenin ortası; kuleler, taret ukları kalkmalı, her istiyen burada ça yan deniz yıllığı duruyor. Bu eserde, «bün» ve «müsemma»: lerle, tabaka tabaka, sekiz on katlı, be ıçabilmeli, Belediye yalnız bunlara du denizci milletlerin ticaret filolarını ve Yeni |ehrin merkez kısmı, üç dıl'ı a k mahalleri göstermelidir. Bu »uretle bütün dünya tonajını gösterir mukayadağlarl» çevrili Karabükün açık kalan ton yerine zırhtan yapılma acaibler • seli bir cetvel vardır, Bu cetvelde Türfimal Urafın» rasladığı için, bir kaç ki acaibi bir yapıya hayran hayran ba halk ve tüccar eşyasını dahı ehven bir kiyenin ismi yoktur. Çünkü Türk ticakarken kendimi yumruklasmıj sandımfiatla nakil Imkânını bulabilecektir. lometre ilerideki manzarayı bütün ihtiret filosu, ayrıca kayda değer bir toşamile görüyoruz: Hep bir araya top dı. Şimdi Karabük fabrikalanna profilnajda değildir. Büyük ve orta devletleri den bakarken Missouri'yi görür gibi ollanmi| demir gövdeli bir sürü fabrika bir tarafa bırakarak Yunanistan, DaniTan vapurundaki yangırun njn o koskoca müstatili enine boyuna mıyayım mı? marka ve Norveç gibi küçük memleketsebebi anla§ıldı , doldurması yetmezmiş gibi uzaktan enUç tarafı dağlarla çevrili geniş müslere bakıyorum. Bunların 1925 ile 1939 damlannın yüksekliği de çevre dağla tatil sanki suyu çekilmiş bir kızak saDenizyollan müfettijleri. Tan vapurund» daki deniz ticaret filolarının tonajlarmı n n hizasına ulaşmış vehmini verdiği hasıdır ve Missouri sanki hayırlar ha ıkan yangın tahkikatını tamamlanııslar ve ahyorum ve bizimki ile mukayese ediiçin manzara daha heybetles,iyor. Fab yırı bir maksadla Boğaza geldiği gibi bu husmta hazırladıkları raporu Genel MU yorum: rikalar yığınındaki bu enli boylu göv oraya da gelmiş. Pik fabrikasının yük dürlüğe tevdi etmişlerdlr. Bu rapora göre »t>minin hareketinden evvel Do£u Nakliyat 1925 te 1939 da denin bir de kuzguniye çalan koyu sek fırınile çelik fabrikasının kıvraklığı; ambarı tarafından makama «andıgı diye Danimarka: 1,022.000 1,175.000 kurşuni bir renkle görünüşü ve o sert yuvarlak üstüvaneler, merdivenli blok içinde 15 gemlci muşambası bulunan bir «anYunanistan: 895,000 1,780.000 renk üstüne yüksek baca dumanlarının lar, taret kuleleri gibi taşkınlıklar, dık, geminin 1 numaralı ambarına konmîijNorveç: 2,618.000 4,884.000 tur. Halbukl bu muşambalardaki yağlar hakalın kalın halezonlu siyahlıklar yığ kıvrılıp dolanan borular. hep birden, Türkiye: 130.000 224.000 .asız kalınca yanmağa ba?lamı?, yangın da ması manzaranın mehabetini büsbütün tıpkı Missouri'nin ortasında gördüğüm m sebebden çıkmıştır. Yangını müteakıb Bir de bu memleketlerin nüfuslarma arttırmaktadır. o kat kat ve acaibler acaibi manzaranın •apılan araştırmada aynı ambarda, Dogv re yüz ölçülerinin kilometre karesine ımbarına aid bir fıçı karpit bulunmuştur. iakalım: «Karabük» isnü oraya ne kadar uy vehmini vermektedir. Yalnız Boğazi İdare. bu ltibarla yangında blr kasld oldugun düşmüş. Kara zaten türkçede ya çindeki diğer Amerikan kruvazörleri gunu ileri «ürmekte ve yağlı muşamba gibi Nühıs Yüz ÖİÇÜ5Ü ayn ayn sahalara demirlemişlerdi. Buman ve bahadır manasına da gelir. O 3,749.000 44.400 addelerin güvertede ve kafes'.erde nakle Danimarka: kelime buranın hem gövdesine, hem rada cenuba ve şimale raslayan fabri dilmesi Ift7im geldiğine isaret etmektediı. Yunanistan: 6.993.000 130.000 4 1 t H rengine uyduğu gibi «bük»' kelimesi de ka kruvazörleri ortadski Missouri ile, Savcılık. Doğu ambarı hakkında tahkikata Norveç'." ' 2.908.000 323.000 orada demiri ve çeliği büken bir me donanmalara mahsus. tam bir «nizam laşlamıştır. Türkiye: 18,861.000 776,980 Tekelde bir tayin habet manası alıyor. Yanımdakilere safı» almışlar. Benzeyişteki vehim MisMemleketimizin nüfusu bu üç devlesordum: «Kim bulmuş baraya bu ka* souri'ye aid oldugu için tatlı, fakat ben ;Tekelin Cibali fabriljasındakl koru fabri tin topyekun 13 mitynn 650 bin kişi tudar yakışan ismi?» Biraz sonra otomo zeyişin gerçekliği de vehim denemiye ası ile matbaasının müdürlüğünü yıllardan tan nüfuslarından 5 milyon küsur fazberl büyük blr basarı ile idare eden Cevad bille giderken Soğanhderesinin batı cek kadar kuvvetli. Emecen, terfian Tekel Cenel Müdürlügürde ladır. Şimdi bir de, bu üç devletin 1939 yamacında kırk elli hanelik bir köy Gecelerln şehrâyini: 'ekel Maddeleri Şubesi Müdürlügüne tayin daki topyekun tiearet gemisi tonajı ile gösterdiler. Görünüşü karakuru, evleri ıdümiştir. bizimkini mukayese edelim: 7 milyon Karabükteki yedi büyük fabrikanm yere yapışmış gibi bodur, bütün o çev839 bin tona mukabil yalnız 224.000 ton. Yeni bir banka kuruluyor bir tanesi de elektrik santrahdır. Bunun re içinde zaten tekbaşınayken şimdi Haydi, buna eski bir tabirle ckıyası azametinl anlamak için, Istanbuldaki Tiirkiye Kredi Bankssı dün Sirkecide Libüsbütün boynu bükük bir köy. Meğer nan hanında Şark Deri Şirkeıi salonunda maalfarik> diyelim. Bu üç küçük devSilâhtarağa fabrikasından sonra, bu KaTürkiyemizin bu en haşmetli ağır salk umumî heyet toplantısını yapmıştır. Bu letin her birinin tonajı, ayrı ayrı da nayi mmtakasına o isim işte bu köy rabük santralının Türkiye ikincisi oldu oplantıda bankanın kuruluju tasdik olun izim tonajımızla kıyas edilemiyecek ğunu düşünmeli. Yani santralm kudreti uş ve idare meclisi azası intihab edilmi;den alınmıg. tonajı koskoca Ankaradan da üstün. Santralm r. İdare meclisi İstanbul ve İzmirin tüc Kadar fazladır. Danimarkamn Malum, isimle mÜEemma arasmda escri olan geceyi, Karabükü birinci zi carlarından ve maliyecilerlnden teşekkül ct izimkinden 5 misli, Yunanistanınki 8 misli, Norveçin tonajı ise 21 buçuk demutabakat aranmaz, aransa iğneye yarette akşam basmadan ayrıldığım rr.ektedir. fa fazladır. «diken», dikene «batan» denirdi. Fakat için üç beş gün sonra Kastamonu dönüTek tip ekmek tuhaf, demir fabrikalar yığınındaki ya şü Zafranbolu sırtlarından bakarken İşte denizci millet diye bu küçük dev800 gramlık îmal ve 25 kuruşa satışa cığıza çalan koyu kurşuni renkli heybete gördüm. Hem santral kuvvetli, hem karılacak tek tip ekmeğin bugünlerde ceş etler»; denilir. Çünkü bünyelerine, nüo kadar yakışan Karabük ismi, şimdi mesafe yakınhğından hiç ışık zayiatl nisi tutulacakîır. Bunun, çimdiki ekmekten fuslarına ve vatanlannm yüz ölçüsüne bir de baktım ki, bu eski püskü köyce olmadığı için bu nur şehrâyini bir tuğ daha beyaz olacağı »nlajılmaktadır. r.isbetle büyük birer deniz ticaret filoğize de tıpatıp uyuyor: Dci kelimeli ia yanda. Çöl semalannın yıldızlan nasıl suna sahibdirler. Şeytan var mı? min «kara» sı köyün kavruk rengini, bizim yıldızlardan bir kaç misli parlak Deniz ticaretimizin ve deniz ticaret Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye has«bük> ü de köyün üklüm büklüm ha görünürse buradaki ampuller de öyle. tanesi bajdoktoru Fahri Celal. dün Eaat 14,30 filomuzun ne kadar geri kelmı? oldulini anlattığı jçin. Aynı ismin ikisine de Beş on dakika sonra «Yenişehir» de da Eminönü Halkevinde »Şeytan v»r mı?r ğunu anlamak için 1918 de doğmuş ve yakışık alışı karjısında, isimle müsem yiz. Bu yeniler yenisi şehrin cilâlı yol n.evzulu bir konlerans vermiştir. 193940 ta Sövyet Rusya tarafından Kalabalık bir dinleyici kütlesinin hazır ,utulmuş olan küçük Baltık devletlema arasında ayrı bir hususiyeti sezinler ları. hep berrak çehreli binaları, kenbulunduğu dünkü konleransta Dr. Fahri Cegibi oldum. Demek isimlerin manaları dilerini aydınlatan ışık rufanına da ay lâl. bu mevzuu blr kaç hafta evvel Floran inden 1.971.000 nüfuslu Letonyanın yalnız kendilerinden gelmiyor, müsem rı bir parlaklık kabyorlar gibi. Herhal sada yapılan bir ispirtizme tecrübesinden «1 939 da 192 bin tonluk ticaret gemisi malarından da geliyormuş. Şu fabrika de emirüm, Türkiyede hiç bir yer, ge aığını anlatmıı, bazı milletlerin çeytan mef ılduğunu kaydedeyim. Aynı vaziyette lara bak, isim yağız bir kudret; şu çör celeri Karabük kadar coşkun bir şehrâ humumr nasıl anladıklarını enteresan mi DUİunan 1.131.000 nüfuslu Estonyanın sallerle belirtmiştir. Hatib, bundan Bonra diıil da 1939 yılında 200,410 tonluk bir ticaçöp köye bak, isim yerde pestilleşen bir yin saadetine eriyor değildir. bakımdaa muhtelif mezheblerin şejtanı tebiçarelik. ret filosu vardı. 1917 de istiklâline kaİsmail Habib SEVVK lâkki tarzlarını anlatmı$tır. vuşan 3.603.000 nüfuslu Finlandiyanın Fabrikalar etrafında cevelân: Konferans da 1939 daki tonajı bizimkinin aşağı yuGüzel bir yol sonunda, geniş bir avDün saat 14 te Galatasaray Llsesi binasın kan üç misli, yani 625 bin tondu. luya açılan muhafazalı methalin kapıda, Maarif Müdürlüğü taraiından tertiblenen Şanlı bir denizcilik tarihi olan Türbir seri konferansın ilki Kadıköy 35 taci sından izinle girip üç katlı büyük büro iikokul başöğretmeni Teviik Maral tarafın kiyeyi, deniz yillıklarmda bu küçük ve binasının müdür ve muavinlere aid dadan verilmijtir. irelerini, gösterişli «alonunu, otuz beşi Münakajah olan ve okul Idarecilerile Oğbulan odalanndan mühimlerini dolaşretmenler, çocuk ve vell münasebetlerini derin bir vuzuhla tahlil eden Tevfik Maralın tıktan sonra, tekrar otomobile binerek, V EFA T bu konuşması takdirle karsılanmiîtır. fabrikalara dair önce toptan bir fikir Malatya milletvekili Tevfik Teedinmek üzere, çepeçevre seyran edi(Kur'anı Kerim Tercüme ve Tefsiri) Dün akşam verilen piyano konscri melli vefat etmiştir. yoruz. Iyi ki otomobildeyiz. Bu fabrika Omer Rıza Doğrulun eseridir. Islâm Darülâceze İle küçük fakir hemşirelerin «ICenazesi 11/12/947 perşembe gükalabalığırun etrafım yaya dolaşmak âleminde t/ugüne kadar bu derece açık r.esinde yaşadığı fakirhanelerin jüılerce ihnü saat 18 de Gerrahpaşa hastanetıyar, malul ve kimsesiz yokaullan menfalâzım gelse bütün bir gün kaybedecek bir tercüme ve tefsir yoktur. Içerisinde Vali ve Belediye Reisl doktor Lutfi sinden kaldırılarak trenle Malatmişiz. Yedi tane iri iri, dev dev, hep ayrıca hakikî Hafız Osman yazısı ile atine Kırdar ile Papa vekill Mon Sinyör Andrya yaya nakledilecektir. şimalden cenuba sıralanmış fabrika bi bir Kur'anı Kerim de vardır. 1208 bü Kasudo'nun himaye»inde tertib edilen büyük Merasim Haydarpaşada Garda nalarının sıklet merkezi orta yerde. On yük sahife, nefis ciidli 15, çift cild gala piyano konseri dün akşam saat 18.15 te saat 20 de icra kıhnacakür. ların en kodamanı da «yüksek fırın» üzerine 17,5 Hradır. Peçin para yollıyan seçkin bir dinleyici huzurunda parlak bir §ekilde Saray «inemasında verilmiştir. denen heybet şey. Vazifesi ham demir lardan posta ücreti ahnmaz. ' madenini molozlardan temizliverek deKonservatuar orkestra ve AHMED HALİD KİTABEVİ Sehir Biz, denizd millet miyiz? haberleri Karabükiin toptan görünüşü Büyük Inşaat Mıntakasından Notlar Yazan: İsmail Habib Seviik cunıtıumxcı 11 Arahk 1947 DENIZCILİK BAHISLERI Yazan: HEM NALINA MIHINA Lüzumsuz bir kırtasiyecilik Gedik kaldırılıyor Belediye nihayet esaslı bir işi ele aldı ABIDIN TAN RI BUYRUÛU Ben o teklifi ya ecen senedenberi öğretnıenparken dünya deniz leri arasında bulunduğum lerinde gemi iş Vüksek Denizcilik Okulunun megi düşünüyordum. haziran ayında yapılan imtihanların'la Onlar ise yalnız ken bir ögretmen arksda'im, rcünıeyyiz oladi limar.larımızı ve rak bulundu. Okulun usulünc göre müyeni doğmuş memleketlerle bir safta | iskelelerimizi düşünüyorlardı. meyyizlere muayyen bir ücret verilirAllah razı olsun. Şükrü Koçak, bu miş. Arkadaçım denizcilik ve tarih megörmek ne kadar acıdır. Bunun tek sebebini bizim denizciliği ve deniz ticare dar çerçeve içinde yetişmemiş bir za raklısı oldugu için, memnunlukla imtitinin ruhunu kavrıyamami5 olmamızda oldugu için, Amerikadan 10 büyük ge hanlarda miimeyyizlik etmişti Hattâ bu aramak lâzımdır. mi satın alınmasını, bir fürü itirazlara ücreti almak dahi istemen.işti. Geçen rağmen, uygun gördü. *** gün, bn mümeyyizlik ücreti akhma gelBu 10 gemi arasında eski isimleri di. Verilip verilmediğini sordum. AldıFinlandiya, Danimarka, Yunanistan, Norveç gibi küçük milletler, kendi bün Exochorda ve Felland, şimdiki adı Edir ğım cevab şu oldu: yelerine nisbetle nasıl büyük denizci ne olan 9359 gros tonluk, 16 mil vollu Hayır daha verllmedi. bir muhtelit yolcu yük gemisi vardır rrillet olmuşlardır? Amma altı ay oldu. Bu sualin cevabım vermek için bir ki «bu koca gemiyi ne yapacağız? £ Daha Bakanlar Heyetinden çıkınasır ve bir muamma çözmeğe lüzum yok reye işleteceğiz?» diye azkalsın almak mı» olacak kl ödeme emri henüz geltan vazgeçiyorduk. Bereket versin ki medi. tur. Cevab gayet basittir ve şudur: Onlar, denizciliği anlıyarak ve deniz dar görüş mağlub oldu ve bu gemi de Kırk lira gibi küçük bir paranın ticaretinin ruhunu kavrıyarak denizci satın alındı. Bakanlar Heyetinden tasdikına ne lümillet olmuşlardır. Nereye mi ijleteceğiz? Elbette Trab zum var? Denfz ticareti, derin manasile biç zona veya Izmire değil. Komşu Yunan Mevzuat böyledir. bir zaman, kendi sularında kabotaj yap lıların yaptıklan gibi, uzak denizlerde, Hayretler içinde kaldım. Bir öğrctmaktan ibaret değildir. Deniz ticareti, okyanuslarda işleteceğiz. Altı lanasini mene mümej'yi'îlik ücreti olarak verjbu mahdud çerçeve içinde ele alınırsa, 2.728,000 dolara satın aldığımız geroi lecek bu kadarcık bir paranın, BakanHalicde karşıdan karşıya dolmuş yapan lerden biri olan bu 10,000 dedveyt ton lar Kunılundan tasdikı. lüzumsuz bir sandallarla adam nakletmekten ve sala luk gemiyi, muhtelit yolcu . yük gemi kırtasiyecilikten başka bir şey değildir. puryalar, yahud da takalarla yük taşı si olarak her yerde işletebüiriz. Kendi Bu, devletin mühim ve büyük işlerile maktan ruh itibarile fazla bir şey iia hesabımıza işletemezsek kiraya verebi meşgul olan Bakanlar Heyetinin değil. de etmez. Bu dar çerçeve içinde kalan liriz. hattâ blr Bakamn bile tasdikına muhbir memlekette, denizcilik inkisaf ec!eGene Amerikadan aldığımız altı gemi taç olmadan otomatik bir tarzda yürümez ve bu memleket dünya ölçiisün6210 gros tonluk ve 10,000 dedveyt ton mesi icab eden bir iştir. Zaten, Bakanlar deki manasile denizcilik, deniz ücareti luk, 19 mil süratli, eski isimleri Solace Heyeti. bu küçük işleri, elbette birer yapamaz: denizin servet kaynaklannve Doyen, yeni adı Ankara olan büyük birer tetkik ve müzakere edecek dc dedan faydalanamaz. yolcu gemisini de, meselâ istanbul ile ğildir; topyekun tasdik edecektir. Fakat *** Amerika arasında işletebiliriz. Dar gö bunun gibi bir sürü küçük muamele Bizim, milletlerarası ölçüde bir öe rüş, bu gemiye de Istanbuldan Ameri bir araya gelince yalnız Bakanların evnizci millet olmamız için neler yapma kaya bu kadar çok yolcu bulunmaz, di raka birer birer bnza atmaları bile onmız lâzımdır? ye muanzdır. En az 530 yolcu alan bu arın kıymetli vakltlerini ahr ve iş(e Bu sualin de cevabı basittir: Finian gemi, Istanbulda bu kadar Amerika kâğıdlar da böyle altı ayda dahi çıkmnz. Dal budak sara sara tâ Bakanlar Kıv diyanın, Danimarkanın, Norveçin ve yolcusu bulamaz ama, Pire, Cenova, komşumuz Yunanistamn yaptıkları Marsilya, Barselon ve Lizbon gibi Ak ruluna kadar tırmanmiş olan bu kırtanı yapmak. deniz limanlarına uğradığı takdirde, siyecilik sarmasığuu artık budamak zanıanı gelmiştir. Bunun için de geniş düşünmek fce pekâlâ bol bol yolcu bulabüir. rektir. Halbuki biz daima dar bir çerSayın Nuri Demirağın bir cevabı Nitekim istanbul vapuru daima yolcu çeve içinde, Marmara, Karadeniz, Fge Geçenlerd* «Kanadlılar» başlığı altı ıda buluyor; geçen se.ıe alınan ve bu sene ve Akdenizdeki limanlarımız ve iskülebir yazı yazmiftım. Münevver Türk genclerimiz arasında vapur işletmegi düşü limanımıza gelen yeni şilepler de uzak iğinin tayyareci Vecihi ile beraber tesKil limanlarda yük buluyorlar. ettikleri cemiyeü okuyuculanma tanıtan bu r.ünüz. yazıda fu üç tatır da vardı: Hulâsa, denizciliğimizi dar ölçüden çıGeçen yılın başında gemi almak iıze«Saytn Nuri Demfraöm da, poUtikacıltğl karıp geniş bir çerçeve içinde mütalea re, Amerikaya heyetler gönderdiğimız bir tarafa bınkarak ve parti lidcrtiğinden zaman, Yunanistan gibi bir çok Liber etmek, şilepçiliğe önem vermek, hususî bir hotıacılılc «anav'i lideri otduty ve Victory tipi büyük şilepler de al ermayeyi denizciliğe teşvik etmek için ptmu görmek isteriz.» Nuri Demirag. bu 20 kellmelilc üç sıtınma mağı teklif etmiştim. Dar çerçeveden armatörlere uzun vadeli kredi .çrnak, karıı, bana »80 kelimelik, yani iki lütuna bir türlü çıkamıyanlar, böyle büyük ?i gözlerimizi kendi sularımızdan ziyade, akın uzun bir cevab gönderdi. Bu cevabl lepler, bizim limanlarımıza iskeleleri dünya denizlerine çevirmek lâzımdır. .ulisa etmege hazırlanırken Nuri Demirağ mize sığmaz; sığsalar da oralardan bu Ancak. o zaman kelimenin tam mana dına blr z»t telefon ederek cevibım gazteye koyup koymıyacağımı »ordu. kadar bol yük bulamazlar gibi cevablar sile denizci millet olabiliriz. Cevab vermek kanunl hakkıdır am» vermişlerdi. ABlDİN DAV'ER gönderdiği cevab ço* uzun, dedim. Bu küük fırsattan Jaydalanarak kendisi ve parçin propaganda yapmak istemiş. Kısa ir cevab gönderirse sürunuma koyarım. Aynen nejrinde urar ederee cevabım » v ıllğa gönderirim. Öyle yapınız. Öyle yaptık ve cevabl savcılığa gönderdik. Savcılık, bize verdiği karıılıkta «bu ceabın asıl yazıda, Nuri Demirağa taalluk eden parçanın lki mislini aşan kısmını eşretmek hususunda gazetenize bir mecbuiyet tahmil edilemez.» dedi. Yazımın Nuri Demirağla ilgili olan kısmı •m Uç «atır ile bir kelimeden ibaretti. BuTUrkiycnin en çok sevilen, en çok latılan rakibslz mecmuasıdır. un iki misll yedi «atır ed«r. Muhterem Jemirnğın iki «ütunluk cevabından kanuni Yarıııki savısını alınız. Bastan başa nükte doludur. akkı olan ju yedi tatırı aynı punto ile oyuyorum: «Havacılık durumumu yukanda ktsa* ea izah ettim. Bu can bu tende ikcn gayelerime doğru yürümekte ısrarla devam edeceğim. Politika ve particilik hakkındaki haırhahane tavsiyelerinizc gelince: Vaan muhabbeti inhlsara tâbi maddclerden değildir. En az sizin kadar benim de memleket İşlerile alâkalanmak hakına malik olduğumu kabul etmek insal ktiza&ındandır.» Yedi satın biraz geçti ama muhterem zaÜLKÜTAŞIR Yazan: M. Ş A K İ R n cümlesini yarıda kcsmek Şimdiye kadar çıkan Eayılar: [österemedim. 1 İstanbulun Fethi 5 Kanserle Savaş Hasan Cemi! Çanıbel Op. DT. Kâz\m İsmail Gürkan 2 Türk Denizciliği Abidin Dau'.er 6 Ev kadını Nıırinisa Reel öliim 3 Değişen Dünyanın Sırları Prof. Salih Murad Urdilefc Bosna eşrahndan Hacı tbrahim Bsy 7 Rus Çan Deli Petro. 4 Fatih Devri Fıkraları kerimesi. eski yaverlerden merhum NaHamdi Varoğlu Dr. A. Süheyl Unuer zif Beyin eşi, Prof. Malik Sayarın ve di» • Her Kitab 50 Kurus VAROĞLU YAY1NEVİ tabibi Hayreddin Urasın kayınvalideleri, Cumhuriyet Kız Lisesi öğretmenlerinden Bn. Nevzad Urasın ve Bn. Hikmet Sayarın anneleri AVRUPADAN ÎTHAL ETTİĞİMİZ Bayan ZEHRA DRAÇ kısa bir hastalığı müteakıb dün akşam vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü perşembe günü ikindi namazını müteakıb GABARDİ1V DUBLD1RA PRENSDÖGAL Beyazıd camiinden kaldırılarak Edirnekapıda Şehidliğe defnedilecektir. MerVE humeye Allahtan mağfiret, ailesi efraİngiliz ipliğindcn Imal edilmiş dına baçsağlığı dileriz. DAV'ER Sayı 8 çıktı : Meşhur Türk İmparatoriçeleri PALTOLUK KOSTÜMLÜK ERKEK KOSTÜMLÜKLERİ • PARDESÜLÜKLER VE KADIN MANTOLUKLARI ROPLUKLARI Toptan Perakende satılmaktadır. Kuma§ . Ithalât Türk Anonim Şirketi Bahçekapı 28/32/M MEVLİD Kurban Bayramının 2 nci günü Atina civarında dağa çarpan İsveç uçağında şehid olan Anadolu Tütün Şirketi Müdürü, oğlum, eşim. babam ve kardeşim; CAFER EKREM DEĞERin ruhune ithaf edilmek üzere 12 aralık 1947 cuma günü öğle namazından sonra Teşvikiye camiinde Mevlid okutturulacağından akraba, dost, kendisini tanıyan ve sevenlerin teşriflerini rica ederiz. Değer ailesi I 40 koro konseri SENEDİR ARAYIP BULAMADIKLARINIZ Konservatuar orkestra ve korosu 14 arallh pazar günü sabah ıaat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda scnenln ilk konserini verecektir. Bu koruert Cemal Reşid Rey ve Muhlddln Sadak İdare edeceklerdir. Beynelmilel tamnmif bir kemın virtüozu olan Paris Konservatuarı profesörlerinden Rene Benedetti çehrimizdc orkestra refakatinde vereceğl konseri müteakıb pazarttsi akjamı bir de resital verecektir. Programda Schuman Mojart Tartini Fritz Kreitler Tschaikovsky Lalo ve Ravel'ln eserlerinden seçkin parçalarla Rene Benedetti'nin kendi eseri olan Cadanceı'ı vardır. Zabıta tarama ekipleri faaliyetlerine hızla devam «tmektedirler. Son 24 saat içinde 10 «rhos yakalanmış ve üzerlerinde bıçak bulunan iki kiji ile tabanca taşıyan bir kiji de Sıkıyönetime teslim edilmişlerdir. Ayrıca dün sabaha karşı Bogazkesende Rlzsya aid bir kahveye baskın yapılarak 13 kumarbaz suçüstü yakalanmıştır. tttanbul Gazeteciler Cemiyetinden: Cemiyetimizin levkalâde kongresi dünkü 10 arahk 947 çar;amba günü saat 14 te cemiyet merkezinde toplanmış ise de yapılan yoklama neticesinde ek^eriyet nısabının temin edilemedijSinin görülmesi üzerine ttongre 15 aralık 947 pazartesi günü saat 14 e bırakılmıştır. Cemiyet merkezinde yapılacak olan bu toplantıda mevcud aza adedl ı e olursa oUun kongre açılacağından sayın uyelerimizln behemehal gelmelertni rica eder'z GÜNDEM: İdare heyetinin istifasının okunması, Yeni idare heyeti •eçiml. Sayın Doktorlarımııın Nazan Dikkatint. > AKDETRON » ANARA BÎLAGIT EPHEDRINE > LANAOARIN » Perakende Sa. 5X10.000 U 5X50.000 15X1000 Drag. 10X5000 6X1 Co. Amp. Cmp 20 Amp. Drag. Amp. Comp. Amp. Comp. Solution Amp. Comp. Supp. X30 6X1 cc. X20 5X2 cc. X15 15 cc. 3X1 cc. X20 X3 Fi. 372 1005 206 294 378 248 253 383 108 94 392 206 273 295 260 437 Rene Benedetti'nin resitali Saks'lar, Sevr'ler, Viyana'tarih hatıraları : Çiniler, Saks'Ier, Sevr'ler, Viyana'lar, Bohem'ler, Kristaller... Pazar günkü Dekorasyon Müzayedesinde. AKROFOLLINE CHINOIN ı 1 PULSOTON CHİNOIN RUBROPHEN1, SNRPARYL TETRACOR ULTRASEPTYl, VİTAPLEX A > C > D > D > K > N > N YOHISTRINE > > » » > > » > > > > > Yakalanan sarhoş ve kumarbazlat IPBK B Scnenin ISSS8S8888888 U G Ü N en gülünçlti komedisi Gazeteciler Cemiyeti kongresi kaldı LOREL HARDİ NOVATROPINE > NOVURIT BOĞA GÜREŞÇİSİ filminde gösterecektir. S B A N S L A B : 2,15 4,15 8,15 9 Perakende Sa. Amp. 5X1 cc. Solution 10 cc. thag. X50 > X150 6X2 cc. Amp. » 5X1 cc. > 5X5 cc. X24 Tabl. X12 Gr. Uree X5 cc. Solution 3X5 cc. > Gouttes X10 cc. 600.000 Forte 5X1 c c Amp. > 5X1 cc. X20 Comp. X10 Amp. Fi. 210 190 630 1432 298 200 472 350 247 216 490 216 314 490 255 294 590 19 4 8 • V E C İ Z E L İ DUVAR TAKVİM! Şark edebiyatmdan en • seçrr.e vecizelerle süslenmiş vepyeni tarzda zarif bir takvimdir. Dost. larınıza yeni seneyi fcutlamak için vereceğiniz en güzel hediyedir Fi 50 Kr. Her yerde arayınız. RAFET ZAİM1.AR Kitabevl Ankara caddesi No. 143, istanbul CUMHURİYET Nüshaa 10 kuruştıu Abone Şeraıtı Bü »yiık Üç aylık A.ltı ajllll ,„„ SOU Kr 800 . H«rtt Kı. 1W ECZANELERE DACITILMIŞTIR. MÜESSESF5Î 2801 . D İ K K A T Gftzetenılıs ccvndertlen evr»lı »t n«5re<1ll<ıtr eriilmeKin larte olıın tianlardan menjliyet kamu 93SSS&
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle