13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Eylul 1937 CUMHURİYET 9 Daha çok himmet ve itînaya muhtaçtır Büyük ve seri vapurlar, muntazam ve sık otobüs seferleri, ve bol eğlence temin edilmek lâzımdır 2 r*ı Yalova kaplıcaları II nci Tarih Kurultayı [Başmakaleden devam] dar eski Yunan ve Roma medeniyetlerini yeniden gdrmeğe ve ondan aldığı yeni heyecanlarla yeni bir irfan yoluna dökülmeğe muvaffak oldu. Fakat, hatta bugüne kadar, hıristiyanlığm kendisine aşılamış olduğu taassub zincirlerinden yakasmı kurtaramadı. Meselâ Osmanlı Imparatorluğu Avrupanm nazannda Ehlisalib muharebelerinin devamından başka birşey değildir. Osmanlı İmparatorluğunda Türkü yalnız müslüman olarak karşısında görmüş olan Avrupa ona hemen hemen bütün tarihi için hep o nazarla bakmış ve zaten tarih bakımından cehaletle malul olan irfanını bir de böyle garaz kaynıyan ve garaz kaynatan hissiyatla karmakarışık bir hale sokmuştur. Tarihi Avrupa ya hiç bilmiyor, ya garazla bütün bütün tahrif ediyordu da Türk tam biliyor ve doğru yazıyor değildi. Hatta kendi tarihini, hatta kendi kendini. Tarihe aid cehaletin daha büyüğü Türklerdeydi denilebilir. Hele islâm dinile alâkalandıktan sonra Türk kendi benliğini unutacak hale gelmiştir. Umumî surette dinlerin milliyetler üzerine taassubla katmerleşen bir cehalet perdesi örtmüş olduğunu ve tarihin bundan pek çok kaybetmiş olduğunu itiraf etmek doğru olur. Meselâ şu Bulgarlar aslen Slâvdan ziyade Türk olduklan halde hıristiyanlık bu milletin bu hakikî kaynağını bir tarafa bıraktırarak ve adeta unurturarak onu sanki başka bir ırk imiş gibi karşımıza çıkanmştır. Bulgaristanm hemen her tarafma, meselâ Rusçuğa gidip bakınız, oradaki hıristiyan Bulgarlann da Türk olduklarını açıkça, sathî bâkışlarla bugün dahi görebilirsiniz. Ayni hal diğer Türklerde de başka başka istikametlerde fakat ayni şekillerle tecelli etmiştir. Selçuk ve Osmanlı Türkleri de böylelikle islâmî bir millet haline geçmiş olduklan zihniyet ve kanaatine kaymışlardır. Halbuki tarih bakımından insanları dinden evvel kendi ferdî ve millî benliklerile mütalea etmek lâzımdır. Atatürkün yarattığı fennî tarihe işte bu hakikat hem esas hem hâkim olmuştur. Bu tetkikler insanlığm menşeini Altay &lan etrafmda orta Asya yaylalanna bağiamakta ve kürei arzı oradan sağa sola, aşağıya yukanya yayılan insanlarla şenlendirmektedir. Orta Asya bugün dahi Türklüğün kaynaştığı bir sahadır. Dün beşeriyetin kablettarih sayılabilen pek çok karanlıklan bugün toprak altından çıkarılan bakikatlerin nuru ile aydınlanmaktadır. Anadolunun oldumolasıya Türk halkile meskun bulunduğu, Türklerin yalnız bu Ön Asyada değil cenubî Rusya yolu ile bütün Tuna havzasında kesafetle yer tuttuğu bu hakikatler cümlesindendir. Asbaşkan Profesör Afetin pek güzel izah ve ispat ettiği veçhile Osmanlı Türkleri Orta Avrupaya doğru yayılmalarında bir istilâ hareketinde bulunmaktan ziyade kendi ırktaşlanna bir daha karışmışlardır. Dolmabahçede bu defa müzesile beraber kurultayı kurulan tarih çalışmalan Atatürkün yalnız Türklere değil bütün insanhğa büyük bir irfan armağanıdır. Tarih bahsinde Atatürkün deha nuru ile yalnız tekemmül etmiş yeni bir ilme değil, kıymetli alimlere de malik olduk. Bunlar arasında Kurumun Asbaşkanı Profesör Afeti bilhassa ve ehemmiyetle kaydetmeliyiz. Atatürk Bayan Afetin çok nezih şahsiyetinde bize yepyeni ve çok kıymetli bir alim de hediye etmiş oluyor. Müessirine de, eserine de sonsuz tazim ve hürmetlerimizi sunanz. Nyon anlaşmasına aid kanunlar mer'iyete girdi Brest'de C 2 tahtelbahrine zorla girdiler. Suçlular mühim vesikalarla yakalandı (Bajtaraft l tnci sahtjede) dildi ve meriyete girdi. GÜNÜN BULMACASI 1 1 2 8 4 6 6 1 8 b î 3 4 5 « T • • • • • • • • • S » 1 0 • • • • •• • • • ttalya müsavi hakta ısrar ediyor Paris 20 (Hususî) İngiliz ve Fransız maslahatgüzarlarile Kont Ciano arasında Romada yapılan mülâkattan sonra neşredilen tebliğ, muhitin havasındaki ağırlığı mahsus derecede tahfif etmiş tir. Kont Ciano, Italya hükumetinin şimdiki hareketile müspet bir hattı hareket kabul etmiş olduğunu söylemiştir. İtalya, donanmasma Fransız ve tngiliz donan malarının vaziyetine müsavi bir durum verildiği takdirde, ittihaz edilen bahrî tedbirleri kabul edecektir. Bu müsavat, manevî olacaktır. Siyasî mahfiller, gö'sterilen hüsnüniyete karşı memnuniyetle rini saklamayorlar. Franco hükumeti millî vermiyecek araziyi Yalovaııuı gu/el Mİullerı ve plaj Bundan evvelki yazımızda, Büyük O Akay otobüs işletmesini; Yalovalılara telin açılışından sonra; eski teşkilât ve o bir kâr kalsın kaygusile ferdler elinde bıtellerde yer darhğından belki de liizum rakmak istiyorsa; bunlara bir mühlet vegörülmiycn propaganda ve reklâmın rerek otobüslerin yenilenmesi ve daha Yalova kaplıcaları 'için bundan sonra muntazam işletilmesini herhalde temin emutlak surette elzem bir ihtiyac olacağı debilir. oı yazmıştık. Çünkü Yeni Otel 300 yaSaat başı otobüs işletilmesini lüzumsuz taklı koskocaman ve her türlii modern bir fazlalık telâkki edenler olabilir. Fakonforu havi bir bina olduğundan kısmen kat unutmamalıdır ki kaplıca muhitinde de olsa boş kalmaması lâzım geldiğini canı sıkılanlann 25 kuruş gibi göze batsöylemekte mübalâğa yoktur. Alt katta mıyan bir ücret mukabili d«niz kenarına ki banyolan, asansörleri ve şofaj santra kadar bir gezinti yapması herhalde birlile kışlan da hastalann tedavisine açık çok müşterilerin arzu edecekleri bir vakit bulundurulacak olan Yeni Otel zevki se geçirme vesilesi olacaktır. Bundan maada limle döşenmiş güzel bir binadır. Yalovada deniz kenarında güzel ve temiz bir gazino açılarak kaplıca idaresi taraBu otelin yaz ve krç açık bulundurulacağıaa ve iyi bir propaganda ve ilân ser fından işletildiği ve bu gazinonun önüne visi sayesinde komşu memleketlerden de de deniz banyolan yapıldığı takdirde kapmüşteri celbetmek imkânlarının hâsıl o lıca müşterilerinin rağbetine mazhar olalacağına göre bu meyanda kaplıcalara cağı şüphesizdir. Birçoklannın akşam çayını almak ve bu vesil* ile de birkaç jöhret ve gerek mahallî, gerekse haricî saat geçirmiş olmak için muntazam otorağbeti artırmak yolunda akla gelen bazı büs seferlerinden istifade edecekleri muyenilikleri mevzuu bahsetmek istiyorum: hakkaktır. Bu ıslahat meyanında ilk akla gelen şey Şunu da ilâve etmeliyiz ki kaphcalarYalova için Akayın daha seri ve kışlan da eğlence noksanı göze batacak kadar lodosa dayanıkh daha büyük, hiç ol mazsa iki vapur sarın alması. Yazları îs barizdir. Oraya herkesin benim gibi çok tanbuldan iki buçuk, üç saat süren yol hasta ve mütemadiyen istirahat için gıtculuk belki havanm güzel olması itibarile mediğine göre; bunlara orada bir eğlensıkıcı olmıyabilir. Fakat kışları, bilhassa ce temini zaruridir. Bilhassa yazımızın sert poyraz ve lodoslarda bu seyahatin başında da söylediğimiz gibi açılacak yeni otelle büsbütün başka bir renk aladört, beş saate çıkması ve müz'iç şartlar cak olan kaplıcalara, yeni bir hayat veraltında geçmesi, kaplıcalara seyahati son mek ve müşterilere muhtelif eğlenceler tederece güçleştirecektir. Madam ki şim • min etmek şarttır. diye kadar bezlolunan himmet ve mesai Bu eğlencelerin neler olabileceğini bunin semeresini toplamak maksuddur; Arada sayıp dökmek biraz uzun sürer. Ekay bu himmeti de kaplıcaların muvaffasasen bu mesele üzerinde fazla imali fikkiyeti için esirgememelidir. re de lüzum yoktur. Avrupadaki emsalinYeni Otelin kışlan da işlemesîni isti den bunların kopya edilmesi ve bittabi yorsak süratli ve lodosa dayanıkh iki bü eğlence saat ve şekillerinin de kaplıcalayük vapur mubayaasına kat'î bir ihtiyac rın baş doktoru tarafından tahdid edilmevardır. si şartile maksad hâsıl olmuş olur. Kaplıcalann şimdilik bir noksanı da Yarın olmazsa öbür gün; daha olmaYalova iskelesile kaphcalar arasında işli dığı takdirde gelecek seneye kaplıca yen otobüslerin eskiliği ve gayrimuntazam ların müstakbel bir müdavimi sıfatile son seyrüsefer etmeleridir. Gerçi bunlar yü temennim kaplıcalarda yemek ve bilhassa zünden insan vapur kaçırmıyor ve yol 12 rejimli yemek meselesinin biran evvel ısdakikaya inhisar ettiği için fazla bir ra lahıdır. Bu yapılmadığı takdirde gayet hatsızlık hissetmiyorsa da; kaplıcalarda açık ve samimî olarak söylemek lâzımdır ki yenilik, güzellik ve intizamla göze ba ki müşteriler arasmdaki ademi memnunitar derecede bir tezad teşkil eden eski o yet yavılmak ve büyümek istidadını göstobüslerin yenilenmesi ve her saat başı bi terecektir. ri iskeleden, diğeri kaplıcalardan hareket NÜZHET ABBAS etmek üzere daha muntazam surette iş*] Bırinci yaz: 7 eylul tarihli nushamızda letilmesi çok şayanı temennidir. Saved çıkmıştır. arkeolojik araştırmalar şimdiye kadar bilinmiyen istasyonlar meydana getirdi. Yeni devrin, yükseliş için atılan temellerinde, her kazma eskinin izlerini buldu. Bunlardan Ahlatlıbel, Bakır devrinin; tümülüsler Frikya, Gazi fidanlığında bulunanlar Post Eti devrine intikali gösteren vesikalardır. 1933 te Ankara kalesinde karışık bir tabakada cilâlı taş bir balta ele geçmiştir. Esasen Ankara kalesi bugünkü halile Bizans, Selçuk, Osmanlı devirlerine şehadet eden duvarlarile en hâkim tepe üzerinde asırların ihtişamını yeni nesillere nakleder. Yapılan sondajlarda, daha eski devirlerin yapı izleri bulunamadı. Ankara şehrinin kale dışı yayılma çevresinde, Çankırıkapı höyüğü, hafriyat için en önde gelen yerlerdendir. Burası kaleden daha eski bir iskân çağını gösteriyor. 1937 de çalışmalar şu neticeleri vermiştir: Post Eti keramikleri Miniyen tipini andıran keramikler. Bu suretle Türk Tarih Kurumu, Ankaranın Çankırıkapıda Post Eti çağındanberi iskân edilmiş olan yerini ortaya çıkarmış ve Miniyen denilen mühim keramik çeşidlerinin menşei hakkında yeni tetkikleri icab ettirecek aydmlıklara varmıştır. Bu umumî çizgilerle anlatmağa çalıştığım arkeolojik faaliyetimiz, ümid ederim ki size yeni buluşlanmızın ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. Ümidimiz odur ki, bu buluşlanmızdaki etüdler ve diğer yerlerde bulunanlarla olan mukayeseleri, umumî cihan kültür tarihini aydınlatmakta en büyük rolü oynıyacaktır. Bundan sonraki çalışmalanmızda daha geniş neticeler alacağımıza kanaatimiz tamdır ve büyüktür. Bu ikinci kongremizde, Türk Tarih Kurumunun hafir neticelerini yüksek huzurunuza sunmuş olmakla bahtiyarız. Profesör Âfetin bir saat kadar süren ve Kurultay tarafından büyük bir takdir ve alâka ile dinlenen nutkundan sonra Kurum genel sekreteri Muzaffer Cöker Kurumun diğer ilmî faaliyeti hakkındaki raporu okudu. Bu rapordan sonra, reis, ruznamenin bittiğini, haricdeki mümasil teşekküllerden ve yurdun her tarafından Kurultaya tebrik telgraflan gehniş olduğunu bildirerek bunların sırasile okunacağını bil dirdi. Telgraflar birer birer okunarak alk;şlandı ve münasib cevablar yazılması için riyaset divanma salâhiyet verildi. Bundan sonra, reis, Tarih Kurultayı nın ilk celsesini saat beşe çeyrek kala kapadı. Fransız gazetelerinin neşriyatı YUNUS NADİ Atinada sahtekâr bir çete yakalandı Atina zabıtası, birkaç gün evvel sahte çekler hazırlı yan bir çeteyi meydana çıkarmıştır. Çeteciler, şimdiye kadar birçok sahte kârlıklar yapan ve bu yüzden mahkum olan kimselerdir. Çetenin elebaşısı çetenin Yorgi Politis a Sahtekâr reisi Yorgi Politis dında birisidir. Bu adam, 1931 de de sahte Yunan esha mı yapmağa teşebbüs ederken yakalanmıştır. Bundan sonra Yorgi, îstanbula gelmiş, birinci Yunan istikrazı dahilî tahvilleri kuponlarını taklid etmiştir. Istanbul zabıtası tarafından yakalanan sahtekâr, Yunanistandaki muhakemesi sırasında 4 sene hapse mahkum edilmiş, bu defa da yaptığı sahte çekleri tedavüle çıkanrken tutulmuştur. Evvelce birkaç defa hileli iflâs cürmîIe mahkum edilen Aleksi Kuçodondi ile beynelmilel dolandırıcı Yuvanis bu çetenin en faal azaları arasındadır. Çelenk koyma merasimi Kurultay müzakerelerinden sonra ecnebi delegeler, Kurultay reisile birlikte Taksime giderek Cumhuriyet abidesine merasimle çelenk koydular. Ecnebi âlımlerin abideye koydukları güzel çelengin üzerinde (ikinci Türk Tarih Kurultayı) ibaresi yazılıydı. Meydanı dolduran binlerce halk misafir âlimleri uzun uzun alkjşladı. Çelenk konduktan sonra mızıka îstiklâl marşını çaldı ve ecnebi delegeler defteri imzaladılar. 8 L İ M A N Londra 20 (A.A.) Bütün gazete4 A B A N A ler İtalya Hariciye Nazm Kont Ciano ile Fransız ve Îngiliz maslahatgüzarlan t MİB N ~ZI arasında yapılan mülâkata büyük ehem6 A ŞIB S A miyet veriyorlar. m 7 T EİZ E R Daily Telegraph diyor ki: V 1 sA H «Şimdi kontrol meselesinde memnu Y İ niyet verici bir tesviye tarzma erişilebile14 eylul notası, menfiydi. Şimdiki no ceği ümid edilebilir.» oAİD A L E ' T İ B İ Ş İ B ta, daha müsbettir.» Daily Express Fransa ile Ingilterenin Populaire gazetesinden: Italyaya doğru ilk adımı attıklannı ve « M. Ciano'nun tasrihah, 14 eylul bu suretle çıkmazdan kurtulmak imkâ tarihli notayı, heyeü mecmuası itibari nının hasıl olduğunu yazıyor. p A B A L A B le, tadil etmemekte, yalnız bir uzlaşma Daily Mail, vaziyetteki bu değişik Açıh» Kapanış zemini ileri sürmektedir. Londra ve P a liği memnuniyetle kaydederek diyor ki: 626. 630. 1 Sterlin ris te ayni fikirde bulunmaktadır. Roma i123. 12750 «İtalya ile Îngiltere ve Fr?nsa arasın | Oolar Ie yapılması muhtemel müzakereleri iyi 82. 90. Franfc da teşriki mesaiyi Moskovadan maada Liret 110. 115. idare etmek için Nyon'da tanzim edilherkes istiyordu. Italyanm Akdeniz konBelçika Fr. 84. 80. miş olan kontrol plânmı tatbik etmek lâtroluna iştiraki Chamberlain'in pek zi Drahmi 18^ 23 zmıdır. Bu plânda Fransa ile îngiltere 580. yade istediği ltalyan Îngiliz yakınlaş 570. İsviçre Fr. beynelmilel bir vekâleti ifa ctmektedir ve Leva 20. 23. raasım kolaylaşüracakür.» bu vekâleti bozarak, ilk defa olarak prenFlorin 65. 70. Franeo karargâhımn raporu sipler sahasından icraat sahasına geçKron Çek 74. 84. Salamanca 20 (A.A.) Franco uŞilin Avusfarya 21. 23.50 miş olan müşterek iradeyi durdurarak herMark 28. 31. ! hangi bir uzlaşma yapmağa imkân yok mumî krargâhmın dünkü harb raporu: Zloti 20. 23. tur.» «Asturya cephesinde: Garb mıntaka Pengo 21. 25. sında şiddetli topçu ateşi olmuştur. Şark Ley 12. 14.50 M. Edenin söyledikleri mmtakasında kıtaatımız Los Callejos ile 52. Dinar 48. Cenevre 20 (Hususî) îngiliz Ha30. 32. diğer bir çok mühim mevzileri ele geçir Kron tsveç riciye Nazm M. Eden, Milletler CemiAltın 1057. 1058. mişlerdir. Burada 225 esir aldık ki bunyeti konseyinde irad ettiği nutkunda 260. 260. Banknot lann arasında 6 zabit ve bir de tam mevNyon anlaşmasmdan bahsederek şunlan Ç ER L ER cudlu bölük bulunmaktadır. söylemiştir: Acı]i9 Kapanış Leon cephesinde: Sise rağmen kıtaatı : 628. 628. Londra « Akdenizdeki korsanlık hücumlamız bir çok mühim mevziler ele geçirerek 0.7899 0.7880 NewYork nna nihayet vermek için seri tedbirler alPajarest'ten Buadonvo'ya giden yola Paris 23.3675 23.3425 mak lâzım geliyordu. Nyon konferansı Milâno 15. 15. hâkim olmuşlardır. Leon Oviedo yolubu sahada kendisine tevdi edilen vazifeyi Brüksel 4.6942 4.6950 nun şarkında Pena de Aguilayı işgal etmuvaffakiyetle ifa etmiştir. Bazı AkdeAtina 87.0225 87.0225 tik.» niz devletlerinin Nyon anlaşmasına ilti Cenevre 3.4375 3.44 Sofya 63.6942 63.6942 hak etmediklerini teessüfle kaydediyo De Kanya, Antanesco ile görüştü Amsterd. 1.4317 1.4325 Cenevre 20 (A.A.) M. de Kanrum. Bununla beraber, anlaşmayı imza Prag 22.5915 22.5915 ya bugün Antonesko ile görüşmüştür. Bu eden devletler, ileride almması zarurî göViyana 4.1735 4.1735 rülen tedbirleri de almaktan çekinmiye görüşmeye burada büyük bir eheınmi Madrid 11.7038 11.7038 yet atfedilmektedir. ceklerdir.» Berlin 1.9690 1.9690 4.18 4.18 Asambledeki dünkü toplantı Varşova Brest'teki hâdise ve bulunan Budapeşte 3.9810 3.9810 > mektub Cenevre 20 (Hususî) Asamble Bükreş 107.0063 107.0063 Paris 20 (Hususî) Bugün toplantısmda söz alan Meksika delegeBelgrad 34.435 34.435 Tokohama 2.7356 2.7356 Brest'de C4 adındaki bir îspanyol tah si, Meksikanın Valencia hükumetine Moskova 20.3375 20.3375 telbahrinin kumandanı Lasherras, ya maddî ve manevî yardımlarda bulunduStokholm 3.0884 3.0884 nında 12 kişi olduğu halde tersaneye ğunu beyan etmiş ve ademi müdahale siE S HAM gitmiş, nöbetçiyi iterek C2 adlı îspanyol yasetinin aleyhinde bulunmuştur. Kapanış Açıhş tahtelbahrine girmiştir. Kumandan, tahPanama delegesi, paktın, Cenevrede İş Bankası Miie. 10.20 10.20 telbahirin bütün mürettebatına geminin bulunmıyan devletlerin de girmesini ko îs Bankası hamiline 10.20 10.20 1 kompartimanında toplanmalannı emret laylaştıracak bir şekilde tatbikını istemiş Aslan çimento 10.35 10.45 < miştir. Bir tayfa bu emri dinlememiş, zi tir. ^ i İSTtKBAZLA B ycfretçilerden birini öldürmüştür. MütecaAçılış Kapanış Portekiz delegesi, M. Negri'nin it Türk borcn IPesin vizler, mürettebatı Franco bayrağı altın hamlannı reddetmiş ve Portekizin ade • a 13.175 ! Vadeli 13.40 da denize açılmağa icbar etmek istemiş mi müdahale prensipini tam bir sadakatle 12.90 • a 11 Vadeli 12.65 ler, geminin kaptan ve çarkçı zabitini re tatbik etmekte bulundugunu ileri sür 13.20 • » nT Vadeli 13.20 hine olarak alıp girmişlerdir. Müteca müştür. 30.50 I % 5 Hazine 30.50 vizlerin otomobili Bordo civarında yakaT A HV 1L Â T Reis Ağahan, Şili heyetinin bir kararlanmış ve suçlular tutulmuştur. BunlarAçılış Kapanış Anarinltı I Pesin name sureti projesi tevdi eylemiş oldu dan birinin üzerinde Guipuzeoa'nın as » Mümessil Peşin ğunu büdirmiştir. Şili bu teklifini, pakt 38.80 Vadeli 39.10 kerî kumandanından gelen bir mektub prenusiplerinin tatbikı meselesi hakkında bulunmuştur. Milletler Cemiyetinde aza olmıyan devBu mektubda C2 denizaltı kuman • letlerin de fikirlerinin alınmasını istemekHaleb • Sancak Iskenderunda danı, gemiyi iki milyon peçeta mukabi tedir. Ağahan bu meselede takib olun Jan R. Kürdi linde teslim etmeğe davet olunmaktadır. ması lâzım gelen usul hakkında yarın bir Cumhuriyet Gazetesinin tevzi yeridir. teklifte bulunacağını büdirmiştir. Suçlular sorguya çekildi Bordo 20 (Hususî) C2 tahtel îspanyol hükumetinin talebi ve büroKüçük amele ve tezgâhtar bahrine tecavüz edenler buraya getiril nun teklif üzerine îspanya hâdiseleri hakaranıyor mişlerdir. Hepsi isticvab edilmiştir. Ü kında genel sekreterliğin raporu altıncı Kız ve erkek çocuk amele ile orta zerlerinde Brest'de yapılan tecavüzün komisyona havale edilmiştir. tahsili bitirmiş çalışkan bir tezgâhtar çok mühim olduğunu gösteren vesikalar Bunu müteakıb yarın saat 10,30 da aranmaktadır. bulunmuştur. yeniden toplanılmak üzere saat 18,10 da Lisan bilenler ve evvelce çalışmış oMaznunlar, isticvabdan sonra Brest'e içtimaa nihayet verilmiştir. lanlar tercih olunur. Bahçekapı Hasan deposuna müracaat. götürülmüş ve adliyeye verilmişlerdir. *** Paris 20 (A.A.) îngiliz ve Fransız maslahatgüzarlarile Kont Ciano arasında Romada yapılan mülâkat sonunda neşredilmiş olan tebliğ münasebetile Le Journal, diyor ki: « İlk okunuşunda bu tebliğin hayal inkisan tevlid edebileceği âşikârdır. Filvaki, bu tebliğde evvelâ müsbet hiçbir teklif, uzlaşmaya müteallik inşaî hiçbir proje yoktur. Fakat müzakeratın şimdiki halinde bundan fazlasma intizar etmek doğru değildir. M. Ciano'nun notası, uzlaşmaya doğru ilk bir adım atılmiî olduğunu göstermektedir. Cenevre 20 (A.A.) Dük d'Albe, Milletler Cemiyeti kâtibi umumiliğine bir nota göndererek cumartesi günü M. Negrin tarafından irad edilmiş olan nutka cevab vermiştir. Bu notada Frankistlerb hareketlerinin meşru olduğu ispata çalışıldıktan sonra bilhassa General Franco'nun ecnebi gönüllüleri kabule ancak Madrid hükumeti tarafmdan ecnebi malzeme ve askerlerinin kabulünden sonra ba§lamı$ olduğu beyan ediLmektedir. Notada, nerice olarak, Franco hükumetinin millî araziden bir kısmını terketmeği asla düşünmemiş olduğu ve düşünmiyeceği, halbuki daha şimdiden bazı milletlere, bu milletler lehine olmak üzere, Ispanyamn mukavelevî taahhüdatı hiiâfma Akdenizin statüsünü bozmak teklıfinde bulunmuş olan Val«ncia hü kumetinin hattı hareketinin tamamile buna muhalif bulunduğu beyan olunmaktadır. Soldan sağa: 1 Ustubaşı perişan, nota. 2 Methe^ den, aslı olmıyan. 3 Zaman, sözde hig hata etmiyen. 4 Erkek, ba§ına kakmak . lık. 5 Nota, insanı maddi manevî mute» esslr eden şey. 6 Yüzün kısımlarmdan, bir ölçü. 7 Bir aydınlatma vasıtası. 8 i Yeni dunya, bir renk. 9 Fransada meşhur tarihi bir kule, arabca «çağırıp getirici>. 10 Buyükçe, ufacık bir zaman, bir emir, Yukarıdan aşağıya: olan. 2 Avrupada ya^anuş eski bir Türls kavml, bele takılır. 3 Bir edat, içine ko • kulu bir ot konmuş. 4 Abide, fenalık. 5 * Sofra levazunatmdan, yalvarma. 6 Bir emir, bir çeşid sandal, vücudümüzün su i vu. 7 Sulu pilâv, arabca «emeller». 8 Osmanlı tarihinde meşhur bir Sırb Kralı, dumanın kiri. 9 Çok tenbel, kaba ve ka lın kumaj. 10 Çocuk sahlbi kadın, ziya» Evvelki bulmacanın halledilmiş şekU 1 2 8 4 6 6 T 8 9 10 1 Bir CİTLS bahar, ömrü ergeç bitecei îngiliz matbuatının fikri 2 AİDİE M • nK EİL 1 MİEİL E R • • »'• • İK O N U K • şia M 1 N •İY • L A K t R• L 1 VİE R • Z • Ç İ L A Y ET A K A L Aı • f • I İst. Borsasî 20/9/937 J tspayamn konsey reddedildi azalığt Aaıhız bir haber İki gün evvel Izmirden Hamburg ve Balbk limanlarına hareket eden Holanda vapuruna yolda br denizaltı gemisi tarafından uğradığı tecavüze dair şehri mize hiçbir haber gelmemiştir. Müracaat ettiğimiz liman idaresi, Felemenk konsolosluğu ve Spereo vapur acentası bu tecavüz hakkında ademi ma lumat beyan etmişlerdir. Cenevre 20 (Hususî) Milletler Cemiyeti asamblesi bugünkü toplantısında îspanyanm yeniden konsey azahğına seçilmesi hususundaki müracaatini 33 reye karşı 34 reyle reddetmiştir. îspanyadan münhal kalan azahkla diğer münhal azalığa Peru ve İran seçil miştir. Kiralık Apartıman Kalorifer, asansör, sıcak su, parke ve saire gibi modern konforları havi, 4 7 8 odadan mürekkeb geniş ve sıhhî apartımanlar kiralıktır. Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi, 5.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle