09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
UUMfHUKÎİKT Duymadıklarımız ve bilmediklerimiz Güreş takımları arasmdaki ihtilâf dostça halledildi Beşinci Balkan şampiyonasında on birer puvan alan i Yunan ve Yugoslav ekiplerinin ikisi de ikinci sayıldılar En mükemmel Herçeyde me todlu hareket eden Almanlar, Berlin civarmda bir enstitü tesis etmişler dir. Bu enstitünün vazifesi, ikizler ü.zerinde tetkikat yapmalknr. ikizler KANSIZUK benizsizlik idn yegâne deva kanl ihya eden Ç r p f \ n En mnntahip chbba tarafından tertip edilmiştir. dlI\U& 21 Eylul 1937 Norasteni, zaflyet ve Chlorose , PA RIS Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlügünden: Cu asi Beş çifte Kik Yedu çifte Kik Miktan Aded 2 2 Beherinin fiatı Lira 525 ' 725 Tutan Enstitü, son za manlarda, mesaisinın ilk semeresini iktifa etmiş, dünyanm en güzel ve en mükemmel ikiz kızımı Vıyanada keşfetmiştir. Boyları, boslan, saçlarının, gözlerinin jengi, hatta sesleri, ve en harikulâdesiparmak izleri bile birbirinin elifi elifine tıpkısı olan Augusta Elfrida kardeşler, resmen, ideal ikiz olarak tanınmıştır. Bu ikizler, yalnız haricî şekillerile değil, tansyonlannm bile birbirinin trpkısı olmasile, hem enstitüyü, hem tıb âlemini hayrette bırakmıştır. Alman ikizler enstitüsünün himmetile keşfedilen Augusta Elfrida hemşireler, bu harıkulâde yaratıhşları sayesinde herhalde oldukça parlak bir istikbale nam zed bulunuyorlar. Paris sergisinden ev vel olsaydı, bugün zengm olmuş bulun malan da muhtemeldi. Maamafih, Amerikada toplanan en son «İkizler kongresi» tarafından da dünyanm en mükemmel ikizleri diye tanıldıklanna ıgöre, bu şöhretten sonra, servetin de eli kulağmdadır! 1050 ) 1450 ) 2500 Mektebimize Iüzumu olan dört aded Kikin keşif ve şartnamesine tevfikan imaliye ve mubayaaları 22/9/937 gününe rashyan çarşamba günü saat on dörtte açık eksiltme usulile ihaleleri yapılacaktır. Taliblerm evsaf şartnamesi ve keşfi görmek üzere Mekteb Muhasebesine ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartlan haiz olmalan lâ zım gelen eksıltmiye iştirak edeceklerin de yukanda yazılı muvakkat teminatlarını İstanbııl Yüksek Mektebler Muhasebeciliği veznesine yatırdıklarını gösterir makbuzlarile veya Banka mektublarile mektebde müteşekkil Komisyon u mahsusuna belli gün ve saatte müracaatleri. (5948) Muvakkat teminatı Lira Kr. 187 50 SEFALİN BiitUn ıstırabların çaresi Aklınızda tutacağımz ve cebinizde taşımanız lâzımgelen yegâne ilâc SEFALİN'dir Matmazel Cotillon ağrıları, üşütmekten husule gelen Baş, Diş Adale, Romatizma Beşinci Balkan güreşi şampiyonasından muhtelif îzmir 20 (Hususî muhabirimizden) bir teklifte bulundu. Her iki takım da Beşinci Balkan güreş şampiyonasında 11 er puvan aldıklanndan iki takımın Yunan ve Yugoslav millî takımlan on da ikinci addedilmesini istedi. Bu tekbirer puvan aldıklan için hangi takı lif kabul edildiğinden Yunan ve Yu mın ikinci veya üçüncü olduğunu tayin goslav takımları ikinci addedildiler. Güreşçiler yann «bugün> Ankara vaetmek hususunda ihtilâf çıknuştı. Bu ihtilâfı halletmek üzere Balkan Güreş purile îstanbula hareket edeceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri Beşiktaş kongresi bugün Nizameddin Kırşanın Şeref stadyomunda Atina Istanbul ve riyasetinde tekrar toplandı. Türk hakem heyeti, müttefik ve dost Zagreb İstanbul muhtelit takımları amilletleri bu ihtilâftan kurtarmak için rasmda müsabakalar yapılacaktır. intıbalar Günes kulübü Spor kısmının îlga edileceği söyleniyor Akşam gazeteleri, birkaç gündenberi Güneş kulübünün spor kısmı lâğvedi lerek içtimaî bir kulüb haline getirileceğıni yazmaktadırlar. Bu haberlerin doğru olup ohnadığnn* sorduğumuz Güneş kulüijunden bazı zevat, henüz kat'î bir karar verümedi.~ ğini söylediler. Muhakkak olan birşey varsa, Güneş kulübü erkânının kulübün spor kısmını ilga meselesini müzakere ettikleridir. İlga kararı verildiği takdirde, Güneş kulübünde mukayyed sporculardan bir kısmının Fenerbahçeye, diğer bir kıs mmın da Güneşe girmeden evvel mensub bulundukları kulüblere dönecekleri sövlenmektedir. Hindli bir pehlivan şehrîmîze geliyor Hind pehlivanlanndan meşhur Fazal Mohamed iki güne kadar şehrimize gelecektir. Bu adam, 1,96 metro boyunda, 130 küo ağırlığında heybetli bir pehli vandır. Bu pehlivan, Hindistan, Efga nistan, Bülucistan, Moğolistanda yap tığı müteaddid güreşlerde daima birinciliği almıştır. Fazal Mohammed serbest güreşi Hindistanda îngilizlerden öğrenmiş fakat şimdiye kadar Avrupa pehlivanlarile karşılaşmamıştır. îlk defa olarak memleketimize gelmektedir. Fazal Mohammed Türkiye Başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin ve ikincisi Mülâyimle îstanbul ve Ankarada gü reşler yapacaktır. Hindli pehlivan Türkiye Başpehlivanlarile talıhini denedikten sonra, Paris ve Londraya giderek Avrupa serbest güreş başpehlivanlarile boy ölçüşecek tir. Hindli pehlivanın çok iri ve adaleli olduğu söylenmektedir. Tekirdağlı Hüseyin pehlivanla Mülâyimin Hindli ile güreşleri çok entere san olacağı ümid edilmektedir. Hindli pehlivan Fazal Mohammed Halkevi tarafmdan güzel bir kemer hediye edilecektir. Bu kemer ısmarlanmıştır. Yakında Halkevinde büyük bir meBu sene de Türkiye başpehlivanhğmı rasimle kemer, başpehlivana verıle kazanan Tekirdağlı Hyseyin pehlivana, cektir. Türkiye başpehlivanına verilecek kemer Parisin meşhur Matmazeli Cotillon, Eminönü Halkevi, Türkiye başpehli meger prensin gayrimeşru kızı imiş.. vanlığı müsabakasmı bu sene de mu Prens son günlerde kızını tanımış ve bavaffakiyetle neticelendirdıkten sonra balığını resmen tcsçil ettirmiştir. mühim bir teşebbüse daha girişmiştir. Bugün 35 yaşında bulunan Matma Halkevi, Balkan profesyonel başpehli vanları arasında bir Balkan şampiyona zel Cotillon, artık, Fransa Kralı On yesı tertib edecektir. Bu hususta şimdi dinci Louis'nin torununun kızıdır. den teşebbüslere girişilmiş, alâkadar Barcılıktan hükümdar torunluğuna bu larla temaslara başlanmıştır. Türkiye, fırlayış, hayli sayanı dikkat değil mi? Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Arnavudluk profesyonel başpehli vanlaBerlinde hava hücumları rı arasında yapılacak olan bu müsabatecrübesi kalar 29 teşrinievvel Cumhuriyet bayrammda şehrimizde icra edilecektir. Berlin 20 (Hususî) Bugün tayyare filoları Berlin üzerine bir hava hücu Tekirdağlı Hüseyin Mülâ mu tecrübesi yaptılar. Tayyarelerin yimle berabere kaldı geldiği haber verilir verilmez sokaklar Edirnede Pehlivan köyünde pazar bir saniyede tenhalaştı. Tecrübe mu günü yapılan pehlivan müsabakalarm vaffakiyetle neticelenmiştir. Yakında da Tekirdağlı Hüseyinle Mülâyim başa Almanyanm diğer büyük şehirlerinde güreşmişler, iki saat süren zorlu bir de hava hücumu tecrübeleri yapılacakgüreşten sonra berabere kaLmışlardır. tır. bilgic bilgiç gülümsedi: Biraz mı tamrsınız?.. Çok mütevazısınız, matmazel. Viyanada, her haber çabucak etrafa yayıhr. Sizi, miralayın locasında, onunla başbaşa görenler var. Doğru... Fakat bundan ne çıkar?... Ooo... Matmazel Mahmud. Görüyorum ki, san'attaki istidad ve kabiliyetinize, bir de yüksek mevkide bulunan dostlannızla övünmemek fazileti inzı mam ediyor. Tebrik ederim! *** Sybil, bu garib ziyaretçinin, lâfı nereye getireceğini merakla bekliyordu. Muhavere o kadar beklenmedik bir safhaya girmişri ki, sonuna kadar devam etmek hoş olacaktı. Sybil, birdenbire, 24 nu maralı ajanın tenbihini hahrladu M. Fleischer'e bir kadeh porto şarabı ısmarlamakla birşey kaybetmiş obnazdı. Metrdotelin, gelip misafiri gönnesi herhalde hayırlı olacaktı. Ayağa kalktı ve gülümsiyerek: M. Fleischer, dedi. Size bir kadeh porto mu ikram edeyim, yoksa bir kokteyl mi tercih edersiniz? Aman, ne zahmet matmazel! Yok, yok... Rica ederim, herhal Balkan başpehlivanlığı müsabakası Bir müddet ev vel «poiis müfettişi Bony hâdisesi» diye Fransa matbuatında uzunuzadıya sütunlar işgal eden gürültül vak'anın kahrajnanı ve Pa ris barlanndan bi rinin sahibi olan Matmazel Cotil lon,, birkaç gündenberi, Fransa kralları hanedanına mensub prensep unvanını almıştır. f n s a Kralı On altıncı Louis'nin oğ«?* u u, bir rivayete göre, babasının idamından sonra, Temple zindanından kaçmışb. Bu fivayeti ortaya atan bazı kimseler, sonradan, saatçi Naundorff isminde bir adamı, zindandan kaçan On yedinci Louis dıye tanıtmak istemişlerdi. O zamandanberi devam eden bu şüpheli iddia, 1910 senesinde resmen tasdik edilmiş, ve Fransa tahtına h«k iddia eden saabçi Naundorff'un torunu, o tarihten itibaren, Prens Charles de Bourbon Parme unvanını taşımak hakkını iktisab etmişti. Kırıklıklar, nezleyi, gripi 1 lik ve 12 lik ambalâjlannı her eczaneden arayınız. Ankara Valili&inden: Keşif bedeli (17715) lira (66) kuruştan ibaret bulunan Ankara Kızılca hamam yolunun 18 f 710 40 f 895 inci kilometreleri arasında yapılacak 25 menfez kapah zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Eksiltme 27/9/1937 tarıhine rashyan pazartesi günü saat 14 te Ankara Vilâyet Daim f Encümeninde yapılacaktır. tstekliler, teklif mektubları, Ticaret Odası vesikası ve 1328 lira 67 kuruşrökîntrfakkat teminat mektub veya maKbuzlan ve Nafıa Vekâletinden aldıklan 1937 yılına aid müteahhidlik ehliyet vesikalarile birlikte ayni günde saat14,5 a ka^ar Daimî Encumen nyasetme vermeleri. îsteklıler keşif evrakile şartnamesini hergün Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. €3322» (6103) Grnp vz Romaiîzma[ agnlannı AS1PIN KENAN SAGL1KYERIR Gümrük Muhafaza Genel Komutanbğı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 32 sayJı Ana gemisi için 5 kilit zincirin 2/10/1937 cumartesi günü saat 11 de açık eksıltmesı yapılacaktır. 2 Tasmlanan tutan 1230 liradır. 3 Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 4 İstekliierin ilk teminat olarak 93 liralık vezne makbuzu veya banka mektubları ve kanunî vesikalarile birlikte o gün Galatada eski ithalât gümrüğü binasmdaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (6215) Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: geldim... Sizinle çok ciddî birşey konuşacağım... Fevkalâde ciddî birşey... Evvelâ şu suali sorayım: Ayda beş bin kuron kazanmak ister misiniz? Bu ani sual karşısmda Sybil şaşala « mışb. Gülümsedi ve vakit kazanmak için, işi alaya vurdu: Ayda beş bin kuron mu? Aman, ne söylüyorsunuz? Benim öyle arkadaşlanm var ki, benden çok daha meşhur olduklan halde, şu zamanda, bu para * nm dörtte birini kazanmak için can atarlar! Matmazel, şbıdi başkalannı bırakalım da, sizden bahsedelim. Müsaade ederseniz, gene gayet açık konuşacağım. Hatta, belki kabalık telâkki edilebilecek derecede açık! Tahkikatım dogru îse, Viyanada, şimdi yalnız yaşıyorsunuz. Güzelliğinize yakışan lüksü size temin edecek kudrette zengin bir erkekle münasebetiniz oldu ğunu bilen yok... Bu samimî hitabımı mazur görünüz. Doğrudan doğruya hedefe yürüyen bir iş adamı sıfatile konuşuyorum. Ayda beş bin kuron kazanmak hoşunuza gitmez mi? (Arieast var) İstanbul neharî ve Çorum leylî Küçük Sıhhat Memurları mekteblerinin eylui başında biteceğı ilân edilmiş olan kayid ve kabul müddetleri birinci teşrin başına kadar uzatılmıştır. (6301) de birşey içersiniz... O halde bir martini emir buyuru lursa... Sybil, zili iki defa çaldı. Gelen metrdotele: îki martini getiriniz! emrini verdi. Başüstüne, matmazel! Metrdotel çıktı. Sybil, kokteyller gelinciye kadar, M. Fleischer'le, biraz havadan sudan bahsetti. 24 numaralı ajan, ısmarlanan içkileri getirince, Sybil kadehleri masanın üstüne bırakmasını söyledi. 24 numaralı ajan, bu emri yerine geti rirken eğildi ve, masanm üzerinde duran elektrik lâmbasını iki defa yaktı, çekildi gitti. Sybil, vazîyeti kavramıştı. Kadehler den birini misafirine uzatn, ötekbi kendisi aldı: Şerefinize, Mösyö Fleischer! Muvaffakiyetlerinize, Matmazel Mahmud! Fleischer, boş kadehi tepsiye bırak tı. Koltuğunu, Sybil'in oturduğu koltu ğa yanaştırdı, gözlüğünü bir kere daha düzeltti ve, damdan düşercesine lâfa ba$ladı: Haklısînız, matmazel... Size ne san'attan, ne de tiyatrodan bahsetmeğe fSEHER VAKTil g Yazan: ^MH Maurice Dekobra Şarabı kendım getiririm. Şayed, bu ıdamda bir tehlike sezersem, yahud o iu şüpheli bulursam, dolabın üzerindeki imbayı yakarak sizi ikaz ederim... Eer fazla ihtiyatlı davranmanız lâzım eliyorsa, elektrik prizini yanlış takmış ıbi yapar, lâmbayı birkaç defa yakar, jndürürüm. * * * M. Arnold Fleischer ve Sybil karşıkh oturuyorlardı. Misafir, genc kadınm ıyinip gelmesine, küçük salonda, sabırızlıkla intizar etmjşti. Önce, bu kadar ;rken bir saatte rahatsız ettiği için özür Jilemiş, «Beyaz Papağan» barında ka?andığı muvaffakiyetten dolayı onu tebrık etmiş; sonra, uzunuzadıya konuşma^a hazırlanan bir kimse tavrile, Sybil'in karşısındaki koltuga yerleşmişti. Sybil, ziyaretinin sebebini sormağa hazırlanırken, o bu suali karşıladı: Ah! Matmazel, dedi... Sizi «Beyaz Papağan» barında alkışlamak fırsa kım yoktur. Fakat, size söyliyeceğim şey, hakikaten hayli ciddidir. Salonunuza girer girmez de, size, damdan düşercesine, bu ciddî işten bahsetmek münasib olmazÇeviren: | dı. Maksadım, güç, fakat kârh bir i§ için benimle ortak olmağı kabul edip et24 Hamdi Varoğlu miyeceğinizi anlamaktı. tma nail olan ben, dün akşam veda mü Güç, fakat kârh işten ne kasdedisamerenizi verdiğinizi görerek son derece yorsunuz? müteessir oldum. Bu teessürümü söyleme Bu iki tabir, size teklif edeceğim me müsaadenizı rica ederim. işe en yakışan tabirlerdir, matmazel. E Angajmanım bitti, efendim. Evet, evet... Fakat, hayranlarınızı sasen, bu işi benim aklıma getiren de, öyle mahzun ettiniz ki... Öyle kendinize müşterek dostumuz M. Sternburg'dur. «Beyaz Papağan» m direktörü mahsus bir san'atla, öyle kavrayıcı, öyle mü? zarif bir dans edişiniz var ki, matma Evet matmazel. M. Sternburg, sizel... zin, Avusturya gizli teşkilât şefile tanışBu yabancı adamın döktüğü dillerden tıgınızı söyledi... sıkılmağa başlıyan Sybil: M. Fleischer, Belkis Mahmuda daha Affedçssiniz, efendim, dedi. Bu kadar erken gelişinizin sebebi, sırf beni ziyade yaklaşmak için, koltuğun kenarıtebrik etmek midir, yoksa, konuşacak da na oturdu ve sesini alçaltarak ilâve etti: ha ciddî bir işiniz mi var? Miralay Pennwitz demek istiyoKısa, gayet kısa boylu, bıyıklı ve göz rum, yani..^ lüklü bir adam olan Arnold Fleischer, Sybil, herşeyi ümid edebilirdi; fakat, tekrar özürler diliyerek, süklüm püklüm bu muhavere arasında, Pemrvvitz adının söze devam etti: geçeceği aklına gelmemişti. Hayretini Biliyorum.,. Biliyonım, matma gizliyerek sadece şu sözle mukabele etti: zel... Vaktiniz dardır ve kıymetlidir. Bu Evet, miralayı biraz tanınm. kıymetli vaktinizi «" ''nal etnr*" ' >kM. Fleischer gözlüğünü düzeltti ve
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle