09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Dânı Uzunköprü Belediye Reisliğinden: 1 « Eksiltmiye konulan iş: «Uzunköprü kasabasınm Nafıa Vekâletinden musaddak elektrik projesi mucibince elektrik tesisatı.> Tahmin edilen bedeli: 'A Bedeli keşfi: 13.300 lira olan Lokomobil ve teferrüatı. B Bedeli keşfi: 19.486 lira 50 kuruş olan alternatör, tevzi tablosu, irtibat nâkilleri, santral tenviratı, beş tonluk pon rulan şehir şebekesi ve montaj ki cem'an 32,786 lira 50 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Fennî şartname D Keşif cetveli E Projeler. îstiyenler bu şartname ve evrakı beş lira bedel mukabilinde Uzun köprü Belediye Muhasebesinden alabilirler. 3 Eksiltme kapalı zarf usulile olup 27/10/937 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü Belediye Dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lâzımdır: 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber Nafıa Vekâletinden almmış ehliyet vesikasını ibraz etmek şarttır. 5 Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar Uzunköprü Belediye Daünî Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde veriJecektir. Posta ile gönderilecek mektublann üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış bulunması sarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6267) Muhasib aranıyorTicarî mueaseselerde bulunmoş tecrübe görmüç asulu muzafaaya âşina bir mahasibe ihtiyac olduğundan isteklilerin Sirkeci Orbaniye caddesi No. 28 otomobil levazımatı satış mağazasına muracaatlerini rica ederiz. OKSURUK KANZUK ŞURUBU Robert Kolej kapısı cirarında kırmızı yalıda 4 odalı bir daire. Kirası ucuzdur. Beyoğhı dördüncü sulh hukuk mah kemesinden: Şişlide eski Dere yeni Samanyolu sokak, Zafer apartımanmın 9 numara sında oturmaktayken 19/5/937 tarihin de ölen General Cevdetin terekesine BE$IR KEMALMAHMUT CEVAT CZANj mahkemece el konulmuştur. SIRKCCI İlân tarihinden başlamak üzere ala cak, verecek ve sair alâkadarların bir ay ve mirasçıların üç ay zarfmda Dr. iHSAN SAMi Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesine başvurmalan ve başvurmıyan Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karşıl lar hakkmda kanunu medeninin 561 ve pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu | 569 uncu maddeleri ahkâmı hükümleri Sultanmahmud türbesi No. 1131 tatbik olunacağı ilân olunur. (87) BEBEKTE KİRALIK Gonokok Aşısı Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Kültür Bakanlıgmdan: 1 Eksiltmiye konulan iş: (Ankara îsmet înönü Kız Enstitüsü civa rmda yapılacak Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi) inşaatıdır. Keşif bedeli 725.205 lira 13 kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi b) Mukavele projesi c) Bayındırlık işleri genel şartnamesi d) İnşaata dair fennî şartnameler e) Keşif hulâsa cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, f) Projeler. îstiyenler bu sartnameleri ve evrakı 36 lira 25 kuruş mukabilinde Ankaracla Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim dairesinden İstanbulda Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 7/10/1937 tarihinde perşembe günü saat 15 te Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin «32759» lira muvakkat temi nat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup getirmesi lâzımdır. Nafıa Vekâletinden alınmış 1937 senesi inşaat müteahhidlik vesikasını ibraz edecektir. Bu vesikada bir defada 250.000 liralık bir binayı ikmal etmiş olduğu yazılı olması ve isteklinin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle müştereken teklif yapması şarttır. 6 Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazüı saatten bir saat evveline kadar Yüksek Öğretim dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde vrilecektir. Posta ile gönderilecek mektub ların nihayet (3) üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar fın mühür mumile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6330) Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 1 Arifiyede yapılacak meyva istasyonu binası inşaatı 36 bin lira mu hammen keşif bedeli üzerinden vahidi fiatla, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavelename. C Bayındırlık işleri genel şartnamesi, D Fennî ve hususî şartname, E Keşif. metraj, hulâsai keşif defteri, F Proje. 3 İhale 30/9/1937 perşembe günü saat 15 te Kocaeli Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 4 İstekliler bu işe aid dosya muhteviyatını Kocaeli Nafıa Müdürlü ğü dairesinde bedelsiz görebilirler. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2600 liralık teminat vermeleri ve Ticaret Odasında kayidli olduğuna dair vesika ile 937 senesi için muteber bina taahhüdlenne aid Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikasını hâmil olacaklardır. 7 îsteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ihzar edecekleri evrak larını eksiltme günü olan 30/9/937 perşembe günü saat 14 e kadar Kocaeli Nafıa Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. (6205) En muannit öksürüklerle Bronşit, Astm, ve Boğmaca öksürüğünün kat'i ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikâye edici tesiri şayaru dikkattir. Bütün eczanelerde bulunur. t N G İ L İ Z K A N Z U K E C Z A N E S İ Beyoğlu, İstanbul Canakkale Nafıa Müdürlüğünden: 18904 lira 68 kuruş keşif bedelli Biga Çan yolu üzerinde 619.84 metrelik Katrancı Varyantı inşaatile 11 aded ahşab tabliyeli menfezin betonarmeye tahvili inşaatı hulâsai keşfiyede yazılı vahidi kiyasî fiatları üzerinden 24/9/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere 9/9/937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkanlmıştır. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1417 lira 85 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden verilmiş müteahhidlik vesikası göstermeleri ve bu vesikp içinde asgarî 15 bin liralık şose veya imalâtı sınaiye işlerine girebilir kaydı bulunması lâzımdır. Teklif mektublan 24 eylul 937 cuma günü saat 14 e kadar Canakkale Vilâyet makammda toplanan Encümene makbuz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek ve gelecek teklif zarflan kabul edilmiyeceği ve bu işe aid evrakı keşfiye ve şartnameyi görmek istiyenlerin Canakkale Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (5953) Ankara Valili&inden: Keşif bedeli 22798 lira 75 kuruştan ibaret olan Çerikli Sungurlu yolunun 0 4 000 7 + 00 inci kilometreleri arasında yapılacak sınaî imalât ve şose inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Eksiltme 27/9/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14,5 ta Ankara Vilâyet Daimî Eneümeninde yapılacaktır. îstekliler teklif mektublan Ti caret Odası vesikası ve 1709 lira 91 kuruşluk muvakkat teminat mektub veya makbuzlan, Nafıa Vekâletinden, ajdıkları 937 yılına aid müteahhidlik ehliyet vesikalarile birlfkte ayni günde saat 14,5 a kadar Encümen Riyasetine vermeleri, istekliler keşif evrakile şartnamesini hergün Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. <3321» (6104) I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: I Resim ve Heykel Müzesi Bugünden İtibaren Halka Açıktır Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: Daimî Resim ve Heykel Müzesi ittihaz edilen Dolmabahçe Sarayı Veliaht dairesi hergün saat İ0 dan 17 ye kadar açıktır, Akaretler Tramvay durağındaki kapıdan girilir. (6350) İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarhk Komisyonu İlânları Not: Duhuliye Yoktur. I Emlâk ve Eytam Bankası İlânları I Esas No. Depozitosu T.L. Beşiktaş Köyiçi, Eski: 17, 19, 21 İki dükkâm müş 600 C. 24 Mah. Köyiçi sokağı Yeni: 7/9, 52, 56 temil konak Yeri yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ile ve açık arttırma usulile satüacaktır. İhale 4/10/937 pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte şubemize gelmelerL (6327) Yer i No. sı Nev'i Edebiyat Fakültesindeki alçı tavanların sökülerek yerine ahşab tavan yapılma işi 30/9/937 perşembe günü saat 15 te Üniversite Rektörlüğünde pa zarlıkla ihale edilecektir. 663 lira 76 kuruş keşifli bu işin muvakkat temi natı olan 50 liranın ihaleden evvel Üniversite veznesine yatırılmış olması ve taliblerin 500 liralık bu gibi işleri yaptığına dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden vesika alması lâzımdır. Keşif ve şartnamesi hergün Rek törlükte görülür. (6328) I I Şartnameleri mucibince iki aded sigara paket makinesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. II Muhammen bedeli 18,000 lira ve muvakkat teminat 1350 liradır. m Eksiltme 12/X/937 tarihine rarfıyan salı günü saat 11 de Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnameler parasız olarak yukanda ada geçen Komisyondan alınabilir. V îdarece «Yagenberg» makine almması mütesavver olup münaka saya girecek makine «Yagenberg» dir. Münakasaya iştirak etmek istiyen başka firmalar fiatsız fennî tekliflerini münakasadan 15 gün evvel tetkik edilmek üzere İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifleri nin kabul olunduğuna dair vesika almalan lâzımdır. VI Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ve eksiltmiye iştirak vesikasile % 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukanda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. ı (5535) I ^ Kapalı zarfla eksiltmiye konmuş olan Kayseride inşa edilecek Karabarut dinamit, kapsül, tecrid depolarile bekçi kulübsi inşası ve etrafmın tel örgülerle muhafazası işleri için teklif edilen bedel haddi lâyıkta görülmediğinden pazarlıkla yaptırılması kararlaştınlmıştır. II Pazarlık 23/IX/1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Âlım Komisyonunda yapılacaktır. IP Keşif bedeli «11937.06» lira ve muvakkat teminat «895.35» liradır. IV Şartname, keşifname vesair eksiltme evrakı «60» kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat şubesinden almabilir. V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi 5uçuk güvenme parasile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (5976? I Şartnameleri mucibince 2000 litre ince makine yağı, 2000 litre fcalm makine yağı, 1000 litre gres yağı ve 3000 litre vakum yağı pazarlıkla saün alınacaktır. n Pazarlık. 24/K/1937 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Kab'a taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «M.» (5974) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Ilânı Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Nafıa Vekâletinden tadilen tasdik olunan evrakı keşfiye mucibince Bolu Vilâyeti Merkezinde yeniden yapılacak hastane binası keşif bedeli 54,010 lira 70 kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Bayındırlık işleri genel şartnamesi D Hastane binasma dair fennî ve hususî şartname E Keşif hulâsası, mesahat cetvelleri F Hususî ve malî şartname G Projeler. İstiyenler sartnameleri ve evrakı saireyi Bolu Nafıa Müdürlüğünden 2 lira 70 kuruş mukabilinde alabilirler. 3 Eksiltme 6/10/937 tarihinin çarşamba günü saat 15 te Boluda Hükumet binasında Daimî Encümende Nafıa Vekâletinin kabulüne talikan bedel lâyıklı had görüldüğünde ihalçi evveliyesi yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 3951 lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz Jlup göstermesi lâzımdır: 1 Ticaret Odasında kayidli bulunduğuna dair vesika. 2 İstekliler Nafıa Vekâletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet vesikasını haiz olanları. 6 Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir sasaat evveline kadar Boluda Daimî Encümen dairesine getirerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet üçüncü maddede yazıh saate kadar gelmiş ol ması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6315) Diyarbekir Vilâyeti İskân Müdürlüğünden: Kazası Merkez > Ergani Osmaniye > Bismü Silvan Köyü Karabaş Satı Merkezi Harbete Anber Merkez Aslo Kâbi Yeniköy Tipî 3 3 2 3 3 2 3 3 3 Adedi 50 50 Bir evin bedeli 476.14 465.10 Yekunu 23807.00 23255.00 630.21 9528.15 15 35 520.21 ' 18207.35 80 583.21 46656.80 15 590.90 8863.50 9 35 451.63 17207.05 12 456.52 5478.24 Merkez 6 456.52 2739.12 > 155742.21 298 1 Pazarhk müddeti 16 eylulde bittiği halde talib çıkmadığından dolayı Heyeti Vekilenin 19/12/935 tarih ve 3711/2 sayılı kararnamesine tevfikan on beş gün müddetle yeniden pazarhkla münakasaya çıkarılan yukanda yazılı dokuz merkezdeki 298 göçmen evinin birinciteşrinin dördüne musadif pabartesi günü saat on ikide ihale olunacaktır. 2 Taİiblerin bu müddet içinde her merkezdeki evlere köy beköy veya dokuz merkez için birden peyleri kabul olunur. 3 Müteahhidliğe talib olanlarm şimdiye kadar en az 10,000 liralık iş yaptıklarma dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alacakları evlerin bedeli keşiflerinin miktarına göre ihale gününe kadar kanunî teminatlarını Malsandığma yatırmış olmaları elzemdir. 4 Pazarlığın son kararı D. Bekir İskân Müdiriyetinde yapılacağmdan şeraiti öğrenmek ve usulü dairesinde suretlerini almak istiyenler B. Bekirde İskân Müdürlüğüne ve Kazalarda Bismil, Ergani Osmaniye, Silvan Kaymakamlıklarma müracaat edebileceklerdir. (6332) İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyomından: Sıvas Nümune hastanesinin Hariciye, Kulak, Boğaz ve Burun ve Nisaiye servislerine lâzım olan 123 kalem alât açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme 6/10/937 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 2 Muhammen fiat 1951 lira 60 kuruştur. 3 Muvakkat garanti: 146 lira 37 küruştur. 4 İstekliler şartname ve listeyi hergün Komisyonda görebilirler. 5 İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka » nunda yanlı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubOe birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (6336) Türkiyedeki Hataylılara İlân Dahiliye Vekâletinden: Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babaları Sancak arazisi dahilinde doğmuş olup da, Sancak Statüsünün meriyete gireceği 29 teşrini sani 1937 tarihinde 21 den aşağı yaşta bulunan kimseler, bu Statünün 12 nci maddesi ahkâmı mucibince, Sancak Vatandaşlığmı iktisab edebileceklerdir. Bu şartları haiz olanlardan Sancak vatandaşlığmı iktisab etmek istiyen lerin 29 teşrinisani 1937 den itibaren Sancağa gidebilecekleri ilân olunur. «3486» (6329) T. C Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: Halkalı Ziraat mektebile Yeşilköy Tohum Islah Enstitüsünde yaptmlacağı ilân edilen Hangarların adedi üçten beşe çıkarılmış ve evsafmda da değişiklik yapılmış olduğundan inşaatı almak istiyenlerin verecekleri teklif mektublan 27 eylul 1937 pazartesi günü saat 16 ya kadar kabul edilecektir. Yeni pİân ve şartnamelerin Bankamız Müdiriyetinden istenmesi rica olunur. • (6326) Kadıköy Kız Enstitüsü Direktörlüğünden: Enstitü ve Ak§am okulu talebe kaydına devam etmektedir. (6185)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle