13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Eylu! 1937 CUMHURÎYET 11 Sonçıkan son dcrece müessir K E S K i N K A Ş E L E R i flgütme, grîp. nezleye ve ağrılara bire birdir. Türk Kadınları Bahçekapı SALİH NECATİ Beşîktaş Biçki, Dikiş Yurdu 15 inci sene mezunlarının vücude getirdikleri dikiş ve elişleri sergisi açıldı. Umuma serbesttir. Güzel biçki ve dikiş görmek istiyenlere tavsiye olunur. Yeni sene için talebe kaydı baslamıştır. Dikiş bilenler için Oçer aylık ayrıca kısa devreli kurslar açılmıştır. Talimat ve programı gönderilir. Adres: Beşiktaş Akaretler. No. 87. Oofium ve kadın hastalıklan mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA UNVER Telefon 22683 Operatör SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE ELBÎSENİZÎN Koltuk altlannda olan Ana ilk orta lise kısımlarını havidir. Fen ve edebi vat kollan vardır. tlk sınıflardan itibaren ecnebi lisaru mecburidir. Münırpaşa konagı erkekler kısmına. Münirpaşa konağı karşısında leylî bir liseye lâzım olan bütün müştemilâtı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Neharî talebeden arzu edenler mektebin hususl otobüsile naklolunurlar. Kayid mua • melesine başlanmıştır. Herjjün sabah. saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. ^LHAYRİYE LİSELERİ £,™ BOOAZiÇi Kız Eski FEYZiATi Erkekler kismi: M ü n i r p a ş a k o n a ğ ı n d a KlZİar klSIIll İle İlk klSIHI: Y e n i y a p ı l a n b i n a d a Devlet Demiryolları 9 uncu a Muhammen bedeli 84795 kuruş olan 45 kalem muhtelif eb'adda vida, rakor, manşon, cıvata, perçin çivisi, kupilya acık eksiltme usulile 4/10/1937 pazartesi günü saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu İşletme Eksiltme Komisyonundan satın almacaktır. Bu işe gümek istiyenlerin 6360 kuruşluk muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, (Nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden aranacak müteahbidlik vesikası hakkındaki talimatname) dairesinde ahn • mı$ vesikalarile birlikte tşletme binasındaki Komisyona müracaatleri ilân olunur. Çartnameler parasız olarak Sirkecide tşletme Komisyonundan verilmektedir. (6173) işletme Direktörlüğünden: LEKELERÎNÎN ne ile çıkarılacağını düşünmektense ELBÎSELERÎNÎZİ Hem lekeden ve hem de terin tahribatmdan ve erkekler için ayrı bölüklerde : An a İlk • Orta Lise sımfları ilk kısımdan itibaren yabancı diller Talebe kaydı için hergün mektebe möracaat edilebilir. İstiyenlere tarifname goneriür. Arnavudköy tramvay cadde»! : Çifte saraylar. Telefon 36.210 LİSELERİ Yat.s.z SUDORONO PERTEV kullanarak kurtarımz. İStİklâl ÜSeSİ direktörlüğünden: Direktörlüğünden: Sergimiz umuma açıkt r. Kayıdlar baslam<$tır. Çarşıkapı, tramvay duraftı karsısırda 6 No. Telefon 22994 Bayanlar Biçki ve Dikiş Yurdu TEŞViKi SANAYi KIZ HAYAT OKULU Orta Derece Geceli ve gfindüzlüdür. ilk okulu bitiren oğrencileri alır. 24 Eylulden itibaren kayıd başlar, 27 Eylulde der> başlar. Buldan aslıye hukuk hâkımlığinden: Buldan înhisarlar idaresi memuru iken açığa çıkarılan Mustafa Hilmı Gülbayın halen ikametgâhı meçhul bulunmasından üânen tebligat ifasına mahkemece karar verilmiş olduğundan bermucibi karar 18 birinciteşrin 937 pazartesi günü bizzat hazır bulunması veya musaddak bir vekil göndennesi ve aksi takdirde muhakemenin gıyabında bakılacağı tebliğ makamına kaim ol mak üzere ilân olunur. Merzifon Amerikan 1 îlk, Orta ve Lise kısımlaruıa gündüz ve yatx. kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 2 Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıdları kapanmıştır. Bundan sonra yapüacak müracaat kabul edilmiyecektir. 3 îstiyenlere mektebin kayıd şartlarmı bildiren tarifname parasız g5nderüir. Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 îzmir Belediyesinden: Belediye havagazi fabrikası için tek teshin jeneratörlü ve kavi gazla ilâveli teshin ohazını havi ve 24 saatte asgarî yedi bin beş yüz metre mikâb gaz istihsal edebılecek kabilıvette altı şakulî vertikal kamaralı bir havagazi is tihsal ocağ^nın malzeme ve montajı kapah zarfla eksiltmiye konulmuştur. Şartnamenin fennî kısmında yazılı olduğu veçhile ocagm müteahhide aid makine alât ve malzemesıle montaıının bedeli muhammeni yetmiş bin beş yüz liradır Şartnamesi 176 kuruş bedel mukabilinde Havagazi Müdürlüğünden alınır. Taşradan istiyenler ayrıca posta ücretini de göndermelidirler. Eksiltme birinciteşrinin 19 uncu salı günü saat 16 dadır. tştirak için dört bin yedi yüz vetmiş beş liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubile iki bin dört yüz doksan sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklifler ihale günü olan 19/10/937 salı günü saat 15 e kadar Belediye Encümen Reisliğine verilir. €3068» (5886) G E C E L G U N S E L KIZ EKK Y U C A RE U L K U L İ S E L E R İ OT L E RA S İ (Eski: INKILAB) Resmî Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. İstiyenlere mufassaJ tarifname gönderilir. Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Telefon : 20019 Kuranı, Direktörü: Nebioğlu Hamdi ülkümen fstanbul Gayrieıiibadiller Komisyonundan: D. No. 927 Scmti ve mahallesi Kumkapı MuKsinehatun Sokağı Kilise Mahallen: Telliodalar Dercbeyi E: Bahçrvanoğlu Y : Neşter îkindbağlaryolu Yenimahalle Turjucu Mahalkn: Mirmiram Gürcükatolik kilisesi Yenimahalle Emlâk No. E: ve Y : 2 Cinsi ve hisscsi Arsa Üç arsanın 14/24 his. Arsa Arsa Bostanm 188/576 his. lki bölük ahşab hanenin 15/60 his. NEOKALMİNA GRiP NEZLE NEVRALJI BAŞ ve DiŞ ağrıları ARTRiTiZM Hisseye gore muhammen K. 1360 Kapah zarf 1000 » 1241 2526 3819 4448 7991 Çengelköy Edirn«kapı Kariyeiankalipaşa Boğaziçi Yenimahalle Çengelköy Yenimahalle Beyoglu Yenişehir Yüksek Ziraat Enstitüsü RektörIü<Hinden: Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakültesine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatısız talebe almacaktır. Enstitüye yazılabilmek Için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 1 Türk tabiiyetinde bulunmak ve Hse mezunîyet Imtihanmı vererek A Ş Ç I B A Ş I markalı bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lâzımdır. (Bakaloryasını yapmamış veya Olgunluk diplomasını almamış olanlar LOKS ve EKSTRA Enstitüye alınamaz). 2 îstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olanlar orada okuduklan sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek Bavtar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak En iyi makarnalardır. Baytar Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci somestrlerinde S parislerin dogruca fabrikaya okunan Anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine gi • M verilmesi rica olunur ••• renlerin ziraat stajmı yapmalan gereklidir. 3 Enst'tüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yukan ol • Zayi 1936 senesinde Kumkapı orta maz Neharî tslebe vüksek yaş kaydma bağlı değildir. okulundan aldığım belgemi zayi ettim. 4 Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdigi beden kabi liyeti ve sağlamlıklan hakkmda tam teşekküllü bir hastaevi kurulunun raporu Hükmü yoktur. Semih Erhun lâzımdır Bu raporlarda talebenin her türlü askerî hizmete kabiliyetli olduğu aynca tasrih edilecektir. 5 Enstitüye yazılan talebe flri ay idnde, venîAen saglık ve saŞlamlık muavenesinden gecirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göslermivenlerin enstitüden ilişigi kesilir. 6 Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliginde 10 av stai görmege mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira avlık verilir. Yatacak çiftlikte parasız saglanır. (Staiyer talebenin vemesi ve içmesi de Enstitüce saŞlandıgı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.) 7 Parasız yatı talebesinden stai veya okuma devresi içinde her ne sebeble olursa olsun kendiliginden staimı veva tahsilini bırakanlardan veva cezaen çıkanlanlardan hükumetce yapılan masraflan ödiyeeekleıi hakkmda verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikH bir kefaletname alınır. 8 Enstitüye girmek fstiyenler yukanda yazılı rapordan baska nüfus kâğıdını aşı kâgıdını, polis veya uravlardan alacaklan Szçidim kâŞıdım, orta ve liselerde eörmüş olduklan suel dersler hakkındaki ehlivetnameleri ilisti • rilerek el yazılarile vazacaklan pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotografile birlikte do§ruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü RektorlüŞüne başvururlar. Talibler dilekcelerinde hangi fakülteve kavid olunmak lstediklerini bildirmelidirler Aksi takdirde dilekceler hakkında bir muamele yapılmaz. 9 Piılsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 nci maddede yazılı kâgıdların ilisik olmadıgı dilekceler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hak kmda hiçbir muamele yapılmaz. 10 Birfnci ve sekizinci maddede yazılı vesfkalarla vaktinde baş vu • ranlar arasmdan pek iyi ve îyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve basvurma tarihlerine göre seçilirler Kadro dolmadıgı takdirde orta dereceliler de basvurma sırasına göre almabilirler. Ayni şerait altında liseden fen kısmindan çıkacaklar tercih olunur. 11 Cevab istiyenler avnca pul göndermelidirler; ^ 1 2 Basvurma zamanı agustosun birinci gününden eylulun 30 uncu günü akşamma kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. 166 Mü. Y : 10812 E : ve Y : 69 E:19 Mü. E:33 Y:39 E : ve Y : 27 mahallen: E: 100 Açık arttırma 100 » 680 » 250 » 7933 7992 Fcriköy Kısmıiki Arnavudköy 2727/1 E: 31 Mü. Arsa 370 E: 1616 Mü. Y: 60 mahallen: 18 Mahzenli arsanın 3/8 his. 300 8053 Beyoğlu Pangaltı Dolabdere MAKARNALAR 8132 8639 Yeşilköy Umraniye Aksaray Yeniyalı Bostan E: 114 Y: 102 mahallen: 48 Y:35 Arsa 280 » 250 > E: Orta E:2Y:12 150 » Y : Çorbacıbajı 8337 Kuzguncuk E : Menteşbağı E:3 Y : 7 Ahşab hane ve bahçenin 210 » Orta Y : Mentejbagı mahallen 1/6 his. ve Bereketli 6264 Yukanda evsafı yazılı gayrimenkul ler 10 gün muddetle sabşa çıkanlmışor. thaleleri 4/10/1937 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran ffavrimübadil bonosiledir. Ahşab han« ve bahçenin 1/3 his. Arsa %>ârklye «2298» (4643) Manbul S'MÎÎ Müesseseler Arttırma ve KoımîsvoiHindan: Adana. Erzurum, Kars, Van DoŞum ve Çocuk Bakımevlerine lâzım olan 214 kalem eczavi tıbbive ve malzemei sıhhive acık eksiltmive konulmuştur. 1 Eksiltme CaŞaloglunda Sıhhat ve îctimaî Muavenet Müdürlüğü binasmda kurulu Komisyonda 6/10/937 çarşamba günü saat 15,30 da yapıla caktır. 2 Muhammen fiat 2130 liradır. 3 Muvakkat garanti 159 lira 75 kuruştur. 4 Istekliler şartname ve listevi hergün Komisyonda görebilirler. 5 îstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (6337)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle