12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHÜRİYET 21 Eylul 1937 mahluklardandı, Öyle aceleye gelmiş ken daradar yetişmişti. Şimdi hiç ha iBaftaraft 1 tnct sahitede) seri mamulâttan değildi. Tabiatin san bersiz eve gitmek, Macideyi iki sürprizatkâr eli kendi kudret ve kuvvetine bir le birden karşılaştırmak istiyordu. İki çamaklar bulmakta bir hayli mahir olan başkasıtun rekabet edemiyeoeğini ispat gün evvel dönüyor ve ona kıymetli bir Seyid Rıza bu suretle kirli yakasmı kuretmek ister gibi bu genc kızın yüzü ve hediye getiriyordu. Apartımanın taş tarmak istiyor. Erzincana dehalet edince vücudü üzerinde bütiin heves ve bütün merdivenlerini ayaklarınm ucuna ba Seyidin ilk işi zamanı geçmiş bir arzu üarzusile çalışmıştı. sa basa çıktı. Anahtarı kat'iyyen tıkırzcrinde ısrara başlamıştır: Macide güzeldi, neşeliydi, mültefitti, datmadan kapıyı açtı. Benim şapkam vardı. Kayboldu. fakat ayni zamanda şımarıktı. Maama Portmantoda kendisine aid olmıyan fih sırasma göre ciddî olmayı da bilir şık bir erkek şapkası görünce tabiî dün Bana iyi bir şapka getirin. Yoba adım di. Hele ağzından düşmiyen bir terane yanm Kerimin başına yıkılır gibi sal atmam, diye ısrar etmiştir. vardı, evlendiği zaman ilelebed koca lanacağını tahmin edersiniz. Bütün kan Şapkayı başına geçiren Seyid Rıza, sma aid olacağını söyler dururdu. Bü beynine hücum ederken eli de köşedeki beni Ankaraya gönderin, dedi, ve peki tün o havaî hareketlerine ve tabiatleri yılan ağacı bastona gitmişti. Bir ok gibi sözile yola çıkarılmı$tır. Bu esnada kenne rağmen bu lâkırdısımn doğruluğuna karşıki odaya atılırken bir kadm göl disine Seyid Rıza diyen muhafızlara çıherkesi inandırmak isterdi. gesinin camlı kapmın arkasına doğru kışmıs. ve hatasız bir türkçe ile: Kerime de, Macide, bütün erkekler kaydığını farketti. önüne üzerinde ceüzerinde olduğu gibi, çok büyük bir te keti olmıyan orta yaşlı bir adam çık Ben Seyid değilim, bana seyid desir yapmıştı. Ona tesadüf edip de ko mıştı. Derhal elile gırtlağına yapıştı. meyiniz. Bey paşa da yoktur, bana Bay nuştuğu vakit benliğinin derinliğinden Sağ eli mütemadiyen oynuyor, yılan a Rıza diyiniz, demiş,tir. Ve çok neşeli obütün vücudüne doğru hafif bir tatlılı ğacı baston bazan kof, bazan sert sesler larak Ankaraya gidecegini anlıyan Seğm yayıldığım hissetmişti. Bir iki bu çıkarıyor, anlaşılan arasıra kaba ete te yid Rıza bu neşesini bir hayli müddet luşmadan sonra Macide ile evlenmez, sadüf ediyor, arasıra da kemiğe çarpı muhafaza etmiştir. Yolda hep: onunla bir yuva kurup çoluk çocuk sa yordu. Ankaraya Atatürke gideceğim, hibi olmazsa hayatta kat'iyyen saadet Kadm bağırıyor. erkek birşeyler söy diye mütemadiyen söylenmiştir. Vaktaki nedir bilemiyeceğine karar verdi. lemek istiyordu. Fakat Kerimin gözleri Malatya ve Fıratı geçerek jarka tevec Bir pazar günü Mecidiye köyündeki dönmü$, fiklı başından gitmişti. Akşam cüh edince birdenbire manevî sarsmtı tahta parmaklıklı kazinonun pembe karanlığında, siyah perdeleri yarı in başlamış ve elini kaldırarak ve asabî asakareli örtülü masalarmdan birinin ba miş ışıksız oda; içinde cereyan eden faşmda otururlarken bu fikrini Macideye ciayı büsbütün müthişleştiriyordu. Ka bî bağırarak: açtı. Genc kız hiçbir mahcubiyet ve sı dm mütemadiyen feryad ediyor, adam Söz böyle midir? diye Elâzize kılganlık duymadan güldü. Parlak göz durmadan: sevkinden acı acı şikâyete başlamıştır. lerinde yumuşak sevinc rüzgârlan esti. Kerim Bey, Allah aşkına beni din Haklı ve sıkı muhafaza tertibatına karşı Hafifçe içini çekti: da: leyiniz siz çıldırdınız mı? Teşekkür edertm, dedi, ben de se Buna ne lüzum var. Ben teslim olDiye yalvarıyordu. Bir aralık genc anl seviyordum, senin karın olmak istidam, erkekten hırsını kısmen almış ol muşum. Bir nefer bile fazladır demiştir. yordum! maktan doğan bir sükunetle kendine Bundan başka ilk teslim olduğu zaman Bu cepfienm yarıhnası lçin yapılan gelir gibi oldu. O zaman dayağm tesiri kendisinden nefret etmiş gibi ve akıbetini manevra muvaffakiyetle neticelenmiş altmda pestile dönmüş olan, neredeyse ti. Şimdi i§ asıl öteki cephedeki kuvve bozuk bir marmelât gibi yere yayılmak acı acı hatırlıyarak: Ben deli bir adamnn. Cumhuriyete te de teslim bayrağı çektirmekteydL üzere bulunan hasmını bırakıp kadına karjı durulur mu hiç. Beni tımarhaneye Macidenin babası çok 9ert, çok ciddl, saldırmak istedi. Ancak o zaman dikkat kızının müstakbel saadetini en ince te edebildi ki bu ses kansının sesi değil atın, demiştir. ferruatına kadar hesablayıp ondan son dir. Lâkin o anda kansınm sesini de Elâzize muvasalatında otomobil ra kararmı verecek olan bir adamdı. kapıda dönen anahtar ve şiddetle kapa Tunceli adliyesi önünde tevakkuf etti. Vakıâ, Kerimin bu hususta endişesi ol nan kanadm gürültüsile beraber arka Otomobilden inen Seyid Rıza bitik bir mamak lâzımdı. Çünkü samimiydi. Ma taraftan işitti. vaziyette kendisine bir çekidüzen verdikcideyi hayatta kendisinden fazla mes * * • ten sonra uzun, dik ve sert kıllı kaşlannı ud görmek istiyordu. Zavallı Ferid vücudünün her tarafı ça*b, gözlerini kırptı ve yanm dönerek Lâkin bunu ihtiyar Şevkete anlatmayara bere içinde inlerken Macide bir şapkasım aramağa başladı. Başma sarmış ğa muvaffak olabilecek miydi? taraftan onunla karısı Cemileden özür olduğu büyük ve ipekli bir puşiyi kendiKerim, müstakbel kaympederile go diliyor, diğer taraftan da kocasına merüşürken muhakkak ki aâyasî konfe seleyi izah ediyordu. Cemile, Macide sine uzattılar, almadı, şapkamı isterim, ranslarda herhangi bir diplomatın gös nin mekteb arkadaşıydı. Erenköyünde ben sapkasız gidemem, dedi ve müteaktterdiği nezaketten ve menaretten fazla oturuyorlardı. O gün kocasile birlikte ben Paşaya götürün beni, diye ısrarda incelik ve kurnazlıkla hareket etti. misafir gelmişler, Macide onları bırak bulundu. Heyecanlı ve yorgun oldugunŞevket maddî ve manevî sahalarda Ke mamış, geceyatısına alıkoymuştu. Çündan genc polisler ihtiyar şakinin koluna rimin kabiliyet ve istidadmı enine bo kü yalnızlıktan on iki gündür fena halgirerek yardımla Tunceli ^adliye binasına yuna ölçtü, biçti. En küçük ihtimalleri de sıkılmıştı. Nevale düzmek ve yemiş gözönüne getirerek kızının onunla mes almak için ne fena bir zaman intihab ve Müddeiumumî Hateminın huzuruna ud olup olamıyacağım inceden inceye etmişti. Azıcık daha evvel, yahud biraz çıkardılar. Bu esnada Seyid Rıza yanıntetkik etti. Nihayet o cephedeki dosta sonra çıksaydı, hiç şüphesiz bu müna daki polislere hitab ederek: Bu kimne taarruz da zaferle hitam bulmuştu. sebetsiz hâdise vukua gelmiyecekti. dir? dedi ve Müddeiumumî olduğunu İhtiyar, Kerime ilk zamanlar mütema Değil mi? anlayınca başmı sallamağa ve Müddeidiyen «delikanlı!» diye hitab ederken Sofraya oturulduğu zaman her tara umumiyi tetkike başladı. konuşmanın nihayetlerine doğru bunu Seyid Rızanın üzerinde ve Erzincan fı sızladığı için sandalyeye bir türlü «sevgili damadım!> unvanına çevirmijyerleşemiyen Ferid kendisinin duydu köprüsünde hüviyetini ifşa ed«n Zayis bir ti. ğu acıları ve Kerimin hissettiği mah dürbün bulunmuştur. Dürbünün üzerinde Birkaç gün sonra nîşan merasiml ya cubiyeti biraz hafifleterek meclise zo gümüş veya plâtin harflerle «Abaz uşapıldı ve bumı nikâhla düğün takib etti. raki bir neşe verebilmek için karısına ğı aşireti resi Seyid Rızaya yadigârdır» Kan koca Feriköyünde üç odalı bir a manalı manalı bakarak: cümlfcsi yazılıdır. Kknden hediy* geldiği partımana yerleştiler. tki sene, evet Kerim Bey, dedi, Macide Hanımı tahkik edilmektedir. tam iki sene bütün dünya zevklerinin nekadar sevdiğini bu akşam beni tecrüfevkinde tutulabilecek kadar ilâhi bir Tunceli adliyesinJen çıkanlırken kesif be tahtası yaparak pek güzel gösterdi. hayat geçirdiler. înşallah, bir gün kendileri de bu şekil bir halk kütlesinin beklediğini gören ve *** heyecana gelen Seyid Rıza bağırırca Kerimi, çalıştığı şirket, on beş gün de bize teşrif ederler de ben de sana olan muhabbetimi onun sırtında ispat sına: lük bir vazife ile Anadoluda küçük bir Ey millet, ey islâmlar: Ben turneye çıkmağa memur ettiği zaman etmek için fırsat bulurum! genc adam iki zıd hissin tesiri altmda kaldı. Bir taraftan müteessirdi. Kısa bir müddet için de olsa Macideden ayrılacaktı. Bir taraftan memnundu. Yol parası ve yevrniyelerden artıracağı para ile karısma güzel birşey alabilecekti. Kerim, gözyaşları ve yürek halecanlarile ayrıldığı îstanbula on üç gün sonra sonsuz tebessümler ve ruh sevincleri içinde tekrar ayak bastı. Hemen Beyoğluna çıkıp Galatasarayın köşesindeki Türküm, Türk milletine isyan etmcdim. Masumiyetüni isbat edecpğim demiş ve Dün sabahki sis halkm izhar ettiği nefret duygulan üzeDün sabahki sis dolayısile Boğaz va rine zabıta tarafından s\ısturulmu?rur. purları ilk seferlerini ancak saat 8,20 Seyid Rızayı getiren foför de yapabilmişlerdir. ne diyor? Kadıköy ve Üsküdar vapurlan seferSeyid Rızayı getiren şoför Bafralı lerini aksamadan yapmışlardır. Rüstemle görüştüm. Bana dedi ki: Sis dolayısile limanda hiçbir kaza ol« Seydi Rıza Malatya ve Fırata marruştır. kadar çok beşuştu. Vakta ki Ankaraya değil Elâzize gidecegini anlayınca deh şetli heyecana kapılmış ve sözünüzden dönüyorsunuz diye şikâyete başlamıştır. Yolda birden tutturarak üzümümü kim ve Parisin en gllzel genc kızlarının iştiraklle PAUL MARGURITE'in en güzel romanının muhteşem temsill yedi diye söyleraneğe başlamı^ ve muhafız kumandanı bir yük üzüm alarak Seyid Rızanın gözünü doyurmağa çalrçmışhr. Bundan başka üzerin«le çıkan 20.30 liranın hesabı yanlış olduğu ve parasmın ( LA GARÇONNE ) eksik çtktığını söylemiş ve gene muhafız Mevsimin en büyük Fransız filtninin yıldızlarıdırlar. Merzuu: N'odern jjenı kumandanı cebind«n para ilâve ederek kızlar... Serbest kadınlar... Paris tehlikesi... Modern lüks ve sefahati.. muhteris Seyidi sükunete sevkcbniştir.» Haşlye: Bu flllm açık olmakla beraber ahlâkîdlr. Tunceli adliyesinde sürat ve ehemmiOnümüzdeki per embe akşammdan itibaren yetle isticvabına devam olunuyor. Ya kında muhakemesine başlanacaktır. Tunceli muhalefetiMacidenin uğrunda.. nin elebaşısı nasıl Macide, Allahın boş ve keyifli bir za mücevherciye ısmarladığı kol saatini teslim oldu manmda özenerek, övünerek yarattığı aldı. Adam dükkânı kapamak üzerey RJbJLIBL RADVO Ç Bu aksamki program J ISTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 muhteliî plâk neşriyatı 14,00 SON 14,00 İkinci Türk Tarih Kurultayının neşri. (Kurultayın müteakıb toplantı gün ve saatleri her toplantı sonunda bildirilecektir) 18,30 plâkla dans musikisi19,30 'konferans: Eminönü Halkevi sosyal yardım şubesi namına Dr. Şükrü Hazım (Sinirli çocuklar) 20,00 Nuri Halilln iştirakile Türk musiki heyeti 20,30 Omer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşlan taxafmdan Türk musikisi ve halk şarkıları, (8aat ayarı) 21,15 orkestra ve orkeatra refakatile Julya tarafından şan 22,15 Ajans ve Borsa ha berleri ve ertesi günün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçala rı 23,00 SON. VTYANA: 18,05 konuşma 18,35 İTALYAN ŞAR KILARI 19,05 teansık yaym 20,45 M ü SİKİ 21,45 MUSİKİLİ FİLİM PARÇALA RI 22,40 piyes 23,15 karışık yayın 23,25 MUSİKİ 24 haberler 24,05 musiki. BERLİN: 17,35 İKİNDİ KONSERİ 19,05 KÜÇÜK ORKESTRA KONSERİ 20,05 günün akisleri 20,20 EĞLENCELİ MUSİKİ 21,05 haberler 21,15 MUSİKİ 22,05 EĞLEN CELI MUSİKİ 21,05 haberler 21,15 M U S K İ 22,05 EÖLENCELİ KONSER 23,05 hava, haberler, spor 23,35 EÖLENCELİ MUSİKİ VE DANS HAVALARI. PEŞTE: 18,25 PIYANO KONSERİ 18,55 konu? ma 19,25 MACAR ŞARKILARI 20,15 seyahat hatıraları 20,45 ORKESTRA KONSERİ 21,45 haberler 22,05 OPERA ORKESTRASI 23,15 hava, edeblyat, gramofon 24,15 CAZBAND TAKIMI 1,10 son haberler. BÜKREŞ: 19,05 gramofon, konferans 20,30 MANDOLİN KONSERİ 21,05 RUMEN ŞAR KILARI 21,35 SENFONİK KONSER 23,20 GECE KONSERİ 23,50 haberler. BELGRAD: 18,05 KONSER 19,05 konferans, gramofon, halk melodilerl, ulusal yayın, haberler 21,05 konserler 23,05 haberler23,25 DANS MUSİKİSİ. LONDRA: 19,05 ORG KONSERİ, ORKESTRA KONSERİ 20,25 karışık yayın 21,55 DANS ORKESTRASI 22,40 skeç 22,55 AÇIK HAVA KONSERLERİ 23,35 DANS HA VALARI 24,35 hava, haberler ve salre 24,45 keman konaerl. PARİS [P.T.T.]: 18,05 ORKESTRA KONSERİ 19,35 gramofon 20,05 haberler, eğlence 21,33 SENFONİK KONSER 23,35 haberler, gramofon, h ı>a, ROMA: 18,20 MUSİKİ 18,55 karışric yayın21,45 KARIŞIK MUSİKİ 22,05 büyük konser, istirahatlerde ve en aonra haberler, hava ve salre. Danielle Darieux ile kocası yarın Holivuda hareket ediyorlar Fransız artisti bu sene Amerikada «Paris gelinciği» ve «Katia» isminde iki filim çevirecek, sonra Fransaya dönecektir Sevimli Fransız artisti Danielle Da rieux ile kocası rejisör Henri Decoin Amerikaya hareket için bütün hazırlıklarını ikmal etmişler ve kendilerile görüşen gazetecilere şu beyanatta bulunmuşlar dır. Danielle diyor ki: « Çarşambaya Mormandie vapurile hareket ediyoruz. Nevyorkta bizi karşılıyacak olan Universal kumpanyasının direktörü Covvdin'in misafiri olarak dört gün kalacağız. Ondan sonra Holivud'a hareket edeceğiz. Beverly Hills'te otu racağımız villâyı şimdiden kiraladık. «Paris Gelinciği» filminin çevrilmesine ikinciteşrinde başlıyacağız. O zamana kadar söylyeceğim şarkıları plâğa çektirmekle, terzilerde elbiselerimi yaptırmakla meşgul olacağım. Bu kordelâda partönerim Robert Monfcgomery'dir. Henüz katî* olduğunu temin edememekle bera Danielle Darieux ber Amerikada çevireceğim ikinci filmin «Katia» olması muhtemeldir. Biliyorsu larak filim çevirecek değilim. Ancak çenuz ki Prenses Bibesco'nun bu eserinin kilecek filimlerde yüksek müşavirlik va Fransada da yapılması mukarrerdi. O zifesini göreceğim. Bu müddet zarfmda nun için bu kordelânın ayn ayn iki ta da ingilizce öğrenecck ve Holivud usul rafta vücude getirilmesi mümkündür. 15 lermi tetkik edeceğim. Eğer Danielle'in birincikânunda Parise tekrar döneceğim. hakikaten Katia'yı Amerikada çevireceÇünkü kuntratım mucibince her sene ği tahakkuk ederse o filmi orada benim Amerikada iki filim çevirme müddeti o sahneye koymakhğım ihtimal dahilindelan üç ay kalacak, diğer zamanlarımı dir. memleketimizde geçireceğim.» Fransada îse «Seher vakti dönüş» îsDanielle'in kocası Henri Decoin is« minde bir kordelâ yapacağız. Bu Vicki kendisine aid işler hakkında şunları söy Baum'un bir eseridir. Senaryoyu Pierre Wolf yazacak, rejiyi ben idare edece lemiştir: « Ben bu sene Amerikada rejisör o ğım. Şimdilik Allahaısmarladık!» Marlene Dietrich dönüyor Sevimli artistin Amerikada çevireceği yeni filmin ismi «Gözyaşı nedir bilmiyen Fransız» dır Marlene Dietrici» Amerikaya dönmek üzere Parise gelmiştir. Birkaç gün orada kaldıktan sonra Holivud'a hareket edecektir. Artistin sokakta bir resmini aldıran «tntran Sigent» gazetesi Marene'in yanmdaki genc bir kadını kızı gibi göstermiş, bunun üzerine «Melek» kahramanı küplere binmiş, o gazetenin rakibi «Paris Soir» muharririne hemen şu beya natta bulunmuşrur: « Yanımdakini kızım zannetmişler.. Hayret.. On iki yaşında yavrucak öyle boalarla filân mı gezer?.. Halbuki o resimde beraberimdeki Avusturyada T i rol'da ahbab olduğum bir Rus kadını idi. Amerikada yakında çevireceğim fi lim hakkında malumat istiyorsunuz.. Onun ismi French Wrthout Teass Gözyaşı Nedir Bilmiyen Fransız» dır. MevMarlene Dietrich zuu genc bir îngiliz çifti fransızca öğ renmek için küçük bir Fransız köyüne gelen Ramon, Akdeniz kıyılannda Cangeliyorlar. Ben onlann misafir olduklan nes'da istirahat etmek istiyor. Bir taraf evin sahibesi köylü kadm oluyorum. Bi tan da Pariste bazı müzikhollarda şarkı liyorsunuz ki bu bir îngiliz piyesidir. söyliyeceği hakkında rivayetler deveran Londra ve Pariste büyük muvaffakiyet ediyor. ler kazandı. Şimdi Pierre Fresnay ondan •jç Fransada çevrilmekte olan «Lubir senaryo hazırlıyor. Kordelânın reji tufkâr Tamara» ve «Bubul Sistemi» fisini Michael Leis«n idare edecektir. Iimlerinin haricî manzaralannın çekilmeBuraya tekrar gelmcden evvel ne leri bitmiş, stüdyo faaliyetlerine başlanrede oturduğumu soruyorsunuz. T i mıştır. rol'da Wolfgangsee'de... Sürüler, çift •^ Hans Albers, Fransız rejisörü lik insanlan arasında yaşadım, bir müd Jaques Feyder'in Tobis kumpanyası hedet de Strasburg'da festivallerde bulun sabına çevireceği «Göçebeler» filmi için dum. Burada başka isimle oturuyorum. angaje edilmiştir. Hans Albers bu kordeHiçbir yere de çıkamıyorum. İki kere lâda deli bir adam rolünü oynıyacak, sergiye gitmek istedim, etrafımı çevirdi partöneri Fransoise Rosay olacaktır. ler, dönmeğe mecbur oldum. Ne fena 'Ar «Yıldızlar Parlıyor!» yeni bir Alşey, hürriyetimize sahib değiliz!» man filminin ismidir. Başrollerde La Ja Vefat Samsun tüccarlarından ŞEVKİ MİRZA ve Samsun Muhasebei Hususiye müdürü Ahmed ve Merzifonda Osman Mirzanın birederi ve topçu binbaşıla nndan Şefik Ulusoyun kayınbabası o lup senelerdenberi îstanbulda tütün, afyon ve saire üzerine icrayi ticaret eden namus ve temizliliğile temayüz etmiş olan MUSTAFA SAMİ MİRZA tedavide bulunduğu Sişli Sıhhat Yurdun.da vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 11 de Şişli Sıhhat Yurdundan kaldırı larak Teşvikiye camisinde namazı kı • hndıktan sonra Feriköy aile mezarhğına defnolunacaktır. Allahtan rahmet diler, kederdide a * ilesine taziyetler bey an ederiz. Ahmed Hidayet Bahçe Mimarı Mevlud Paysal Dördüncu Vakıf Han dörduncO kat, 18 numara. Telefon: 23426 Büyük şehit ve kasaba parklan; Anıt, meydan, çocuk parklan ve villâ bahçeleri için modern proje ve plânlar hazırlar; keşifnamelef tanzim eder. Projelerin arazide tatbikatuu derub.de ve taahhüd eder. Büket, nişan sepeti ve çelenkler için yapılan siparişler sür'atle bazırlanır. Çiçek, sebze tohumlan; fide ve fidanlar; sus, meyva ağaç ve ağaççıklan; bahçe alât ve edevatı ve ehliyetll Bahçlvanlar gönderlr. Katalogu (50) kuruştur. Alâkadarlara parasız gönderilir. «f MARİE B E L L HENRİ R O L L A N MAURICE ESCANDE JACQUE CATELAiN ERKEK K I Z SARAY Sinemasında Ramon Novarro Avrupada.. Meşhur Rus muharriri P U Ş K İ N'İn ölmez eseri PİERRE BLANGHARD MAOELENE OZERAY MARGUERiTE MORENO ANDRE LUGUET AÇA ^ I Z I iPEK'te S EKLER JURNAL I R R I ve dQnya haberleri Yakında Bir zamanlar Rudolph Valantino'nun halefi gibi addedilip hiç durmadan filim çeviren Ramon Novarro üç senedir be yaz perdede görünmüyordu. Amerikada bu hususta birçok dediVodular da yapıldı. Ramon'un arhk bir daha sinema âlemine avdet etmiyeceği söylcndi. Fakat artist yeni yaphğı «Şeyh» filminde gö rününce bütün filim amilleri ve âlemi onun beyhude yere aleyhinde bulunmuş olduklannı anladılar. Şimdi tatili geçirmek üzere Avrupaya na, Hans Söhnker ve Rudi Godden oynamaktadırlar. •Jf Prag'da Çek ve Alman dillerinde olmak üzere «Aşka Dair Lâkırdı Yok!» isminde bir filim çevrilmektedir. Başrolleri, Ellen Schwaneke, Rolf Wanka, Margit Symo oynamaktadırlar. ^ Benjamino Gigli ile Maria Cebotari, Michael Bohnen gibi üç güzel sesli artist komik Hans Moser ve Hilde Hildebrand, Peter Bosse ile birlikte «Annelerin Şarkısı» ismindeki filmi çevirmektedirler. Haydar Rifatın eserlerinden Karagömlekliler thtilâli Etrüsk Vazosu tliçin ölümü Efendi tle Uşak Vikontun ölümü tklimler tlk Aşk Küçük Hikâyeler Mevud Toprak Stalin Lenin Mezhebi Felsefe Tarih Felsefesi Anarşizm 100 Ki 20 50 40 30 100 100 100 125 150 75 35 125 60 Gedikpaşa A Z A K SiKEMASI Çarşıkapı Yarınki çarşamba matinelerden itibaren yeni sezona başhyor. Istanbulda ilk defa: Herkesin bahsettiği büyük jönprömye CANLI BALIK RUS BALALAİKA HEYETi icrayı terennöm edecektir Telefon : 32...90 Ba akşamdan itibaren : Sarıyerde meşhur GRETA GARBO'nun sevdiği ROBERT TAYLOR'un son filimlerinden ilâveten: PAUL MUNi'nln son filml Lokanta ve kazinosunda: Şer TETROF ideresindeki ERTUĞRUL SADİ TEK Bu gece (SUADİYE) plâjında (Aman Hanım Sus) ve (Kıhbık) Cumartesi (BÜYÜKDERE) Aile tiyatrosunda K A D I N L I G I N YILMIYAN ADAM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle