20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Tenımuz 1937 CUMHURIYET i 1ŞLETMES1 1EYVA TUZU ve ondan mütevellid baş ağrılarmı defeder. MİDE ve barsaklan kolaylıkla boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir toz olup MÜMASİL MÜSTAHZAR LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA K O LAY, ve DAHA KAT'Î tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMSIZ LIĞI, MİDE EKŞİLİK ve ¥ANMA LARINI giderir. MİDE VE BARSAK LARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızhğı defe der. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. Küçük şişesi çıkmiştır, fakat büyük slsesi ekonomiktir. İNKIBAZ Havalar ısınmağa başladı Denîzyolları Acentalan: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han Tel 22740 Şirketi Hayriyeden: Boğaziçinin Sayın Halkına Yeni ve fevkalâde kolaylık 1 Şimdiye kadar fevkalâde tenzilâtlı bir aylık ve iki aylık abonman kartiarın mücerred sayın halka daha ziyade sühuleti temin maksadıle bu kere yalnız bir a/lık olmak üzere tertip ve satılmasına karar verilmiştir. 2 Bu bir aylık kartlar dahi eski iki aylıklar gibi Rumelihisarı ve Vaniköyüne kadar iskelelerde yüzde 25. Emirgân istinye ve Çubukluya kadar yüzde 30, Kavaklara kadar yüzde 35 ve bu son mıntaka kış ayları tenzilât nisbeti yüzde 40 dır. Trabzon Postaları Pazar, Salı, Perşembe 12 de Izmir Sür'at Postası Cumartesi 15 te Mersin Postaları Perşembe 10 da kalkarlar «Sah postalan on beş günde bir yapılır.» Sah. Bu tenzilâtlı kartiarın bedelleri aşajjıda gösterilmiştir: Birinci ikinci mevki mevki Rumelihisan, Vaniköyüne kadar 495 393 1/2 Emirgân, istinye ve Çubukluya kadar 546 462 Yeniköy, Paşabahçesinden Kavaklara kadar 682 1/2 585 Işbu ücretlerde birinci mevki için 78, ikinci mevki için 65 kuruş nakliye ve köprü resimleri dahildir. 3 Kabataştan Bebeğe kadar olan Rumeli iskeleleri için de bugünkü gidiş geiış bilet fıatlarına nazaran yüzde 15 tenzilâtlı birer aylık kartlar ihdas edilmistir. Ankara Valiliğinden: Ankara İstanbul yolunun 135 + 00 165 + 00 kilometreleri arasmda 15 adîd menfez ile 1822 metre tulünde şose inşaatı 15/7/1937 perşembe günü saat 15,30 da Ankara Vılâyeti binasında Daimî Encümeninde kapalı zarf usulıle eksiltmiye konulmuştur. Kesif bedeli «18835» lira «64» kuruştur. Muvakka* teminatı «1412» lira «70» kuruştur. Bu işe aıd evrakı keşfiye ve şartnameler Nafıa Müdürlüğünde görüle bilir. İsteklilerin Ticaret Odası vesikası, teminat mektub veya makbuzları ve Nafıa Vekâletınden aldıkları fennî ehliyet vesikasile birlikte ihale günü saat 14.30 da Encümen Rivasetine müracaatleri. «1742» (3703) El, ayak. koltuk terlerini kesen nahoş kokuyu gideren yegâne sıhhî pudradır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Diğer Postalar Cumartesl, Carşamba 18 de ÎZMİT Pazar. Salı, Persembe 9.30 da MUDANYA Cumartesi 14 te diğer günler 8,30 da, Pazarlan sabah postasmdan başka akşam 18 de BANDIRMA Pazartesi, Salı, Carşamba, Perşembe. Cumartesi 20 de KARABÎGA Sah Cuma 19 da AYVALIK Sah 19 da, Cuma 17 de ÎMROZ Pazar 9 da Trabzon ve Mersin Postaianna kalkış günleri yük almmaz. (3517) BARTIN Ereğli Kömürleri işletmesinden: Teşkilâtımız köroür satişlarını istanbul müdürlüğürnüz nezdin de teksif ettiğinden gerek ihrakiye ve gerekse hamule olsun kömür satın almak istiyenlerin lstanbulda Bahçekapısında, Taş Handa, 6 ıncı kattaki kömür satış şubesine müracaatleri hakkında bundan evveiki ilânımıza zeylen mezkur şubcmizin (Telefon 44767) bu kere 1 Temmuz 1937 tarihinden itibaren Tophanede Oenizyolları işlettnesi karşısında rıhtım üzerinde kâin binaya rakleylediği ve kömör satın almak istiyenlerin mezkur mahalle rr üracaatleri lâzım geldiği ve alelâde ahvalde mubayaa için Zonguldak mümessılliğimize vaki olacak müracaatlerinin ifa olmıyaca?ı ilân olunur. ETİ BANK TUZLA İÇMELERİ açılmıştır Kırklareli îskân Müdürlüğünden: 1 Kırklareli Merkez kasabasında 20 aded şehir tipi kerpîç gSçmen evi 4201 lira 40 kuruş ve 91 aded köv tipi kârgir 17328 lira 22'1mruş ve 162 aded kerpiçten 29117 lira 88 kuruş ki ceman yekun 273 âded evin muham men bedeli 50647 lira 50 kuruş. 2 Keresteden maada bilumum malzemevi inşaiyesile beraber veyahud yalnız isçüiği 15 gün müddetle açık pazarhkla eksiltmiye çıkarılmıştır. 3 12 temmuz 937 pazartesi günü saat 14 te ihaleyi evveliveleri yapıla caktır. Talıblerin plân ve şartnameleri görmek ve mahallerini öğrenmek için hergün îskân Müdürlüğüne ve kazalarda îskân Memurluklarına müracaatleri. 4 İhale günü taliblerin ehliyet vesikalarınuı yanlarında bulundu rulması. 5 2490 savılı kanunun hükümlerine göre eksiltmiye i$tirak edecek talıblerin vukarıda yazılı saatten üç saat evvel Îskân dairesine müracaatle % 7,5 muvakkat teminatmı yatırmış olması lâzımdır. (3747) Açık arttırma ile Fevkalâde Sabş 1937 temmuzun 4 üncü pazar gunü sabah saat 10 da Beyoğlunda Maçkada Teşvıkiye karakolunun ittisalinde Bostan sokağında Hümeyra apartımanının 2 No. lı dairesinde mevcud ve Bay Celâl Nıkrawana aid gayet temiz ev eş yaları açık arttırma suretile satıla caktır. 7 parçadan mürekkeb mükemmel asrî Dr. İHSAN SAMi salon takımı, gene 3 parçadan mürek Tifo ye paratifo hastal klarına tukeb kadife kaplı salon takımı, 6 aded tulroamak için ağızdan alınan tifo maroken sandalyesi ve bir masasıle gahahlandır. Hiç rahatsızlık vermez yet zarif som cevizden mamul bir büfe, H Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr H 12 aded hezaran sandalye, aynalı ve aynasız dolablar, hayli karyolalar, perdeler ve siyah storlar, elektrik avizeler, 30 aded plâkla mükemmel bir Kolumbia gramofonu, KPM ve sair markalı tabak ve çay takımları, hayli su bardakları, Pedikür Istiklâl caddesi 140 No. vazolar, biblolar ve saıre, beheri 36 parSüreyyapaşa apartımam No. 4 çadan mürekkeb çatal bıçak takımlan. Telefon: 44436 hajli muşambalar, madenden hakikî (Fransız Tiyatro u pasajında) Rus semaverı ve tepsi, Smger dıkış makmesi, çmi sobalar, hayli aynalar, sigara masaları, elektrik duvar saati, ceviz Zayi Fen Fakültesinden aldığım yazıhane ve istorlu kartoniyer, sarı hüviyetimi kaybettim. Hükmü yoktur. mangal Suleymanıye, yün şilteler ve 337 Mefharet yorganlar, portmanto, mutfak takımları ve sair ev eşyaları, Blaupunkt markalı emsalsiz son model bir radyo, gayet zarıf Anadolu ve Acem halıları, mukem ikinci mevki 255 Birinci mevki 382,5 Kr. TİFOBİL I Birinci ve ikinci mevki kartlar bedelinde nakliye ve köprü resimleri olan 65 er kuruş bu ücretlerde dahildir. 4 Gerek umutnî hatlara ve gerek Bebek hathna mahsus olan işbu kartlan hamil yolcular ayni günde mükerrer gidip gelme hakkını haiz olacakları gibi pazar günleri Mıntaka ve kısım farkı aranılmaksızın şirketin bütün iskeleleri arasmda serbestce seyahat yapabileceklerdir. Umum hatlarla Bebeğe kadar olan hususî hatta mahsus kartlar 11 Temmuz tarihinden itibaren mer'î olacaktır. Arzu buyuranların şimdıden Köprüde Enspektörlük dairesine veya idarei Merkeziyede Kontrol Müdiriyetine müracaatla kartlarını tedarik etmeleri ilân olunur. JOSEPH BONNiCi M. M. Vekâletinden: Askerî Mekteblere Talebe Alınacaktı 1 937 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Liselerile Konya Erzincan Askerî Orta okulların bütün sınıflarına, Kırıkkaledeki San'at Li sesinin birinci 9. sınıfına, Ankara ve Konya Gedıkli Erbaş Hazırlama mek' teblerinin hazırlama ve orta kısımlarm ilk sınıflarına talebe alınacaktır. 2 Kaydi kabul şartlan geçen senenin ayni olup bütün askerlik şu' belerinde ve Askerî mekteblerde vardır. 3 Kaydi kabul müddeti bütün mekteblerde 1 temmuzda başlar ve I ağustosta biter. Yalnız Ankara Gedikli mektebinin kaydi kabul müddeti 3 eylul 937 ye kadar devam eder. 4 Askerî mekteblere girmek istiyenlerden Ankarada bulunanlar Cc becideki Gedikli Erbaş Hazırlama mektebine ve Askerî mekteblerin bult dukları yerlerde oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde oturanl. da bulundukları mahallin Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler. 5 Kavdi'kaTsuI şartlarınî taşıyan istekliler evrakını tamamlattıno As kerlik subeleri vasıtasile ve noksansız bir halde girmek istediği ve mektel tarafından seçme imtihanı için çağrılmadıkça hiçbir istekli beyhude yerı mektebe gitmemelidir. 6 Seçme imtihanı için çağrılan isteklilerin mektebe kadar gitmek v bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapasaklan masraflar tama men kendılerine aiddir. 7 Seçme imtihanmda kazananlar kadronun müsaadesi nisbeünc mekteblere namzed olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata uygun olars kat'î kabulleri vapılmıyanlar hiçbir hak iddia edemezler. 8 İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene tahsil fasıla olanlar ve mektebe girmek için nüfus kâğıdında yaşmı tashih ettirenler A kerî mekteblere almamazlar. 9 Gedikli Erbas Hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı köy^lk me" teb mezunları alınır. Ve bu köy çocuklarından iki sene tahsil fasılası olan lar da mekteblere kabul edilir. (383 Rumelihisar bağı Hayvanat Parkı Dünyada, La?a»an Boğazm en tabiî aile parkıdır. 600 muhtelif hayvanat, dans, müzik (BUZLU BİRA, RAKI) kahve, çay, limonata 10 kuruştur. Otobüs Eminönünden bağa kadar gidiş geliş seferleri temin edilmiştir. Haricî Askerî Kıtaatı ilânları Tümen birlikleri ihtiyacı için 24,100 kilo sade yağı kapalı zarf usulıle münakasaya konulmuştur. Münakasa 23/7/937 saatierıdır. cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Umum tahmin tutarı 22895 lira olup muvakkat teminatı 1718 liradır. îsteklilerin 155 birinci mükâtat. muayyen vaktinden bir saat evvel tekAydın asliye hukuk mahkemesinden: lif mektublarını İzmir Bornovadaki AsAydının Karacaahmed mahallesinden kerî Satınalma komisyonuna vermeleri. Ahmed kızı Fatma tarafından ayni ma(106), (3888) halleden Salihlili Veli aleyhine ikametgâhı meçhul olduğundan ılânen tebligat yaptırılmak suretile açılan boşanma davasmın muhakemesinde Velmin ilânen tebligat yapıldığı halde mahkemeye gelmedığinden ilân müddeti bir ay olmak D. No. Semti ve mahallesi üzere Veliye ılânen gıyab kararı tebliğine karar verilmiştir. Tahkikat ve mu279 Bebek hakemesi için 1937 senesi eylul ayının 13 üncü pazartesi günü saat 9 a talik kıhnmış olduğundan müddeaaleyhin 1299 Büyükada Yalı bizzat gelmesi veya kanunî bir mümessil göndermesi, aksi takdirde hakkında gıyaben muhakemenin devamma karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere 7384 Boğaziçi Yenimahalle ilân olunur. (3882) BUyUkdere B E Y A Z P A R KDAJ Sabaha kadar neşeli bir gece KIR BALOSU Temmuz cumartesl akşamı mı Her yerde arayınız. Erzincan Şarbaylığından: Kayseri Tayyare Fabrikası Direktörlüçünden: 1 Kayseride Tayyare Fabrikası için teknisiyen memur ve tesviveci, tornacı, frezeci kaportacı alınacaktır., 2 İsteklilerin temmuz 937 nihayetine kadar istida ile Fabrika Direk törlüğüne müracaatleri. 3 San'at Mektebi mezunları tercih edilir. îşçi ve memurların Kayseriye Fabrikava gelerek imtihan vermeleri ve beraberlerinde şehadetname, bonservis ve Emniyet Direktörlügünden alınmış hüsnühal vesikasını getirmeleri lâzımdır. 4 Memurlara 75 : 126 lira ücret işçilere 400 kuruşa kadar yevmiye ver (3729) Belediyemiz için almacak olan iki buçuk tonluk 937 model Fort mark yangın söndürme ve sulama tertibatını havi bir arazöz mubayaa edilecektir Muhammen kıymeti «4500» liradır. Trabzon iskelesinde teslim edilmek üzere eksiltmiye talib olanlar îsta bul Belediyesine müracaatleri ve Belediyemize de telgrafla bildirmeleri il olunur. (37E Istaübul Gayrimübadiüer Komisycnundan" Sokağı Dere E: Kaptannıkola Y: Gündüzbey Emlâk No. E: ve Y : 12 No.taj: 12 E:57911 Y: M Ada: 12 Parsel: 20 E:78 Y: 8 15 E: 33 Y: 271 E: 12 E: 46 Mü. mahallen: 5 E:4 Mü. Y : 32 E : ve Y : 4 E:22 Y:3436 Ada: 406 Parsel: 15 mahallen :511 E:252729 Cinsi ve hissesi Maili inhidam ahşab hane 32 metro arsanm 12 his. / Hisseye goı muhammen K 100 Açık arttırma 100 » TiFODAN KORUNMAK SANOL İNHALAN Bütiin mikropların ve bilhassa Tifo mikroplarının en büyük hasmıdır. Ağız ve burun yolile vücude girmesini meneder. Cebde taşınır, ufak şişe içerisinde bulunduğu gibi günde 2 3 defa mendile damlatmak suretile koklanır ve teneffüs edilir. Böyle kuvvetli bir antiseptik ilâcı herkese tavsiye ederiz. ECZANELERDEN ARAYINIZ. AYASPAŞADA Bütün konforu havi, Marmara ve Boğaza nazır bir apartıman yazlık kiralıktır. Telefon: 40292. 1351 1692 2249 2774 3355 3548 3661 Beyoğlu Emincamü Ortaköy Büyükdere Yeşilköy Umraniye Feriköy Süleymaniy* Eminönü Şeyh Mehmedgeylânî E: Mercan Y: Yürekyakan Ilar Değirmen ve Zincirlikuyu E: Bıçakçı Y : Canfes Bıldırcın ve Güvercin E: Ayazma caddesi Kebabcıhan yokuşu Arpacılar caddesi 63,50 metro arsanm Vl his. 172,25 metro arsa Kârgir hane ve dükkânın 111 /720 his. 440 metro bir kıt'a bağ arsası 79 metro arsa 51,25 metro arsa 606 metro arsa ve yarım masura su Şapçı hanı altmda bilâhava kârgir dükkânın 1728/2304 his. 384 metro iki arsa 100 1750 Kapal zarf \ 250 Açık î arttırma 100 » 100 » 160 » Belsoğukluğu ve FRENGİYE yakalanmamak için en iyi ilâç ancak labilmelerini temin için pazar günleri işlemekte olan tenezzüh trenlerimizi Adapazar ve Sapancadân avdetteki kalkış saatlerinin aşağıdaki şekildfi değiştirilmiş olduğunu sayın halka bildiririz. 1. nci tren 2. nci tren , Adapazardan Kalkış saat 17,00 17.50 Sapancadân » » 17.45 18,34 îzmitten Sapancadân Kalkış saat Izmit gezinti treni 18.47 19,30 Devlet Demiryolları ve Limanları PROTEJİNDİR İsletme Umum Müdürlü^ünden: Satılık sandal Görülen rağbet üzerine halkımızın Adapazar ve Sapancada daha fazla kaTekmil takımlarile beraber gayet mükemmel altı kişilik bir aile sandalı satılıktır. Görmek istiyen Üsküdarda Ayazma mahallesinde Kızkulesi parkı ittisalinde 31 numaralı haneve müracaat evlesin. Sahtb ve liaşmuharTtn: YunaB Nadt Umumi ne$rtyati tdare eden Yaa /jten Müdürui Hfkmet Munif CumHunvet matbaası 2430 Kapal zarf 1660 3878 5098 Hasköy Turşucu Balat Hacıkasımgünanî Kumbarahane E: Sultançeşmesi Y: Aynahdükkân Yüzgeç DİKKAT: Saat 17,00 de kalkan tren yalnız 1. nci, 2. nci mevki arabalarla, saat 17,50 de kalkan tren 3. üncü mevki arabalarla, saat 18,47 de kalkan tren de 1. nci, 2. nci. 3. üncü mevki arabalarla teşkil edilecektir. (3791) E: 3 defa 163,50 metro arsa mükerrer 46 Y: 1 120 9 Ada: 17 31,50 metro arsa 7019 Heybeliada Parsel: 16 Yukanda evsafı yazılı gayrimenkul ler on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 12/7/937 tarihine düşen pa zartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonisiledir. 600 Açık arttırma 280 » ,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle