19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 3 Temmuz 1937 GUNÜN BULMACAS1 UNÜ 3 4 5 « T 8 9 10 İst. Borsası 2/7/937 P A R A L A B AIı$ Safaj 623. 623. Sterlhı 126. 126. Dolar 95. 101. Frank 110. 115. Liret 80. 85. Belcika Fr. 18.50 23. Drahmi 570. 575. îsvicre Fr. 20. 23. Leva 65. 68. Florin 75. 84. 21. 23. Şilin Avustury 28. 31. Mark 20. 23. Zloti 21. 25. Peneo 12. 14. Lev 52. 52. Dinar 30. 32. Kron tsvec 1047. 1048. AUm 256. 257 Banknot Ç E K L E R Acihg K.ioanıs Londra 624.75 625. \ewYork 0.7911 0.7890 Paris 20.63 20.6225 Milâno 15.0460 15.04 Briiksel 4.6950 4.6936 Atina 87.475 87.44 Cenevre 3.4585 3.4575 Sofva 64.0256 64. Amsterd. 1.4386 1.4380 Prae 23.2860 23.2768 Vivana 4.2112 4.2096 Madrid 14.0056 14. Berlin 1.9725 1.9720 Varsova 4.17 4.1680 Bndaoeste 4.0016 4. Bükres 107.4030 107.36 Belerrad 34.5738 34.56 Tokohama 2.75 2.7486 Moskova 24.03 24.04 Stokhnlm 3.1044 3.1032 ESHAM Arıîıs Rananıs BomontoNekta» 9. 9. Reji 1.60 1.60 Aslan Cimento 13.25 13.30 Î S T Î K R A ZLA R Acılıs Kapanı Türk borcn I Peşin > > I Vadeli 16.275 16.05 > n Vadeli 15. 15. Ereani 95. 95. Sıvas Erzuram I 97. 97 T AH V İLAT Acılis Karcanıs Anadolu IPeşin 40.10 40.10 I Vadeli 40.25 40.25 DPesin 40.10 40.10 D Vadeli 40.25 40.25 Memur Aranıyor Kırklareli Valiliğinden: Kırklareli İskân Müdüriyeti kadrosunda münhal memuriyetlere bil'imtihan memur alınacaktır. Açık memuriyetler. 1 Merkez ve mülhakatta 70 lira ücretli messah. 2 Mülhakatta 80 lira ücretli iskân memurluğu. 3 Merkezde 75 lira ücretli kâtib. 4 Mülhakatta 50 lira ücretli kâtib. İşbu memurivetlere talib olanlar 5 temmuz 937 akşamma kadar Kırklareli Vilâyetine istida ve memurin kanunundaki ahkâmı dahilindeki ve saiklerile müracaatleri ilân olunur. (3743) • • • • • • • Soldan sağa: 1 Fransanın yeni Başvekili, Fransa pı sabık Başvekili. 2 Vatanımızın bir ferçası, alfabenin son harfile baş harfi bir rada. 3 Bir edatm kısaltılmış ve kalmiştınlmışı, isim, kısa zaman. 4 Arab alıbesinde bir harfin talâffuzu, rumca <ba• » 5 Tenbellik, eşeğin feryadı. 6 İngik. Z alfabesinde bir harfin okunuşu, düğle ondan geçer amma o da kemiğin için edir, bir soru edatı. 7 Fransızca «kanı z». 8 Bir kadın ismi, bir cias ağac. 9 ransızca «yün», kızarmış et. 10 Kılıcın ahfazası, vahşî değil. ^ukarıdan aşağıya: l Gösterişçi ve ağzı kalabalık. 2 Bir yj^Yunanlstanda bir şehrin vatandaşı. " KöpeğiîT boynundaki, çiğniyen. 4 Bir oğrafya tabiri, gemilerin sığındığı yer. 5Jr dilde «hayır!» kokulu bir ot. 6 üzajp kısalan şey, alfabenin iki harfi yanyak. 7 Uzakşark milletlerinden birçoğu \vcı mabudu, arabca «uzatmak». 8 Fran|zca bir emir, hâmile. 9 Boyu fazlala ın, şeref. 10 Mefhum, edebiyata men ıb. îvvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 2 3 10 KIZILAY • • • • GENEL MERKEZİNDEN: CEMİYETİ YAVRUL/ÂR1MIZ Cemiyetimiz tarafından bastırılan ve doğuştan iki yaşma kadarki 1 • • bebeklere nasıl bakılacağmı öğreten • • • P. T. T. Levazım Müdürlüffünden: 1 Idare ihtiyacı için 140 ton 4 m/m, 10 ton 2 m/m ki ceman 150 ton demir tel kapalı zarf usulile satm alınacaktır. 2 Muhammen bedeli «30,000» muvakkat teminatı c2,250» lira olup eksiltmesi 11/8/1937 çarşamba günü saat «15» te Ankarada P. T. T. Satmalma Komisyonımda yapılacaktır. 3 İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, Tica ret Odası vesikasından başka müteahhidlik vesikasmı ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarmı o gün saat «14» e kadar mezkur Komisyona tevdi eylıyeceklerdir. 4 Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, îstanbul Beyoğlu P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüklerinden «150» kuruş ücretle verilir. «1725» (3664) adlı kitab satışa çıkarılmıştır. Nefis ve parlak bir kâğıd üzerine r«nkli bir surette basılmış olan bu kitabda: Yeni doğan yavnıya annesinin süt verme tarzı, bebeğin gıda ları, yemek ve uyku zamanları, yatak odası, bezleri, giyecekleri, bebeği giydirme tarzlan, uyku zamanları, dişleri, çocuk hastahkları, bulaşıcı hastalıklardan keruma yolları, bebeğe yaptırılacak hareketler, oyunlar, itiyadlar, anne ve babanın çocuğa verecekleri terbiye ve daha birçok hususlar hakkmda bol resimle mufassal izahat vardır. Bu kitabdan edinmek istivenlerin, bedeli olan bir Iirayı ANKARADA KIZILAY GENEL MERKEZİ'ne göndermeleri ve adreslerini okunaklı bir surette bildirmeleri lâzımdır. îstanbulda Yenipostane civarmda Kızılay Satış Deposunda ve kitabcılarda satılmaktadır. Edirne Belediye Riyasetinden: Edirne Tunca nehri kenarmda kâin Belediye mezbahasma ilâveten günde 5000 kilo buz istihsal kabiliyetinde fabrika tesisatile 7000 kilo et, 10000 kilo kaşar, 30000 teneke peynir ve yumurta istiab edecek muhafaza yerlerini havi bir soğuk hava deposunun münakasa suretile inşası mutasavver olup bu tesisat? aid projenin Belediyemizden almacak mevcud şartnameye göre ihzar tanzim ve tevdii 20 gün müddetle açık eksiltmiye çıkarılmış olduğundan projenin tanzim ücreti muhammenesi 400 lira olmakla isteklilerin 2490 numaralı kanunun çevresinde eksiltmiye girebilmeleri için 30 lira teminat akçesini Edirne İş Bankasma yatırarak makbuz ve diğer vesaiki resmiye • lerile birlikte eksiltme günü olan 15/7/1937 perşembe günü saat 15 te Edirne Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. (3734) iele Çiftlik, Süthane ve bütün köylülerin dikkat nazarlanna: "Krema makinalan,, geldi Bu makinalar dünyanın her yerinde sütçülük âleminde büyük şöhret kazanmış ve en verimli makina olarak tanınmıştır. Son sistem yeni modellerimiz gelmiştir. İELE 1 BİAİŞİIİKİA BİAİKİB I Devlet Demiryolları İşletme Umnm Müdürlüğünden Metre mikâbı muhammen bedeli «45» lira olan aşağıda cins ve miktarı yazıh çam kereste 19 temmuz 1937 pazartesi günü saat 15,30 dan itibaren sırasile ve ayn ayrı ihale edilmek üzere Ankarada idare binasmda satm alı nacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin her cins hizasında yazılı muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 sayıh nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnarneler 152 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, îzmir, Adana veznelerinde satılmaktadır. (3794) CİNSİ Metre Mikâbı Muvakkat Teminat 1 Çam dilme 675,220 2278,87 Lira ' 2 Cam kalas 1414,640 4432.94 » 3 Çam tahta 1077.200 3635,55 > 5205,05 » 4 Çam vagon tahtası 1757,799 | AİŞİU RİE • UİŞİAİK 8 SİI RİAİLİAİM AİK • 4 DİBİAİK AİL • LİA M 6 İİL • • M I ş IİK • r* Bİİ R A • M EİKİA N /"3 AİNİİ • B • • A 8 CİA YİAİNİBİEİLİEİZ » AİD E T • AİL E Nİİ 10 KİE T • A LİE V • F Her akşam 2 TUrkiye umum satış deposu fahtakalede POKER Tıraş bıçakları deposudur. Taşra satış yerleri Erzurum: Türbe civan No. 29 Şükrü Hasan Güral Konyada: Mehmed Kaşıkçı ve biraderleri. Eskişehir: Hasan Alanya. PANORAMA Bahçesinde Nureddin tstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden: 1485 sayıh kanuna göre savaş sakatlarile şehid öksüzlerine verilecek ikramiyelerin tevziine başlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasmca ikrmiye tevzi Komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Toplanan paraya göre 191 sayılı tefsir kararına nazaran harb malulü 2591 sayıh kanuna nazaran da harb malulü hükmünde askerî malul olanların derecelerine ve bir şehidin öksüz lerine düşen hisseler aşağıda gösterilmiştir. «93» (3831) Erat îrece Subay L. K. L. K. 103.25 1 206.50 2 185.85 82.60 3 144.55 61.95 4 123.90 41.30 103.25 5 20.65 6 82.60 20.65 19.37 Bir şehidin öksüzlerine. M. M. Vekâletinden: l İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Muhterem halkımıza Meccanî Tifo aşısı hergün saat 9 dan 12 ve 13 ten 15 e kadar Haydarpaşa Nümune, flaydarpaşa Emrazı İstilâiye, Haseki, Cerrahpaşa, Gureba, Şişli Çocuk ve Beyoğlu hastanelerinde. Ve saat 9 dan 12 ye, 13 ten 17,30 a kadar aşağıdaki mahallerde: Merkez Hükumet Tababetinde Cağaloğlu Eminönü Hükumet ve Belediye Baştababetinde fatih Hükumet ve Belediye Baştababetinde Hükumet ve Belediye Baştababetinde 3eyoğlu Hükumet ve Belediye Baştababetinde Beşiktaş sarıyer Hükumet ve Belediye Baştababetinde îeykoz Hükumet ve Belediye Baştababetinde r sküdar Hükumet ve Belediye Baştababetinde Cadıköy Hükumet ve Belediye Baştababetinde kdalar Hükumet ve Belediye Baştababetinde Hükumet ve Belediye Baştababetinde îakırköy Hükumet Tababetinde 'yüb Keza aşağıda yazüı mevki hekimliklerinde: minönü Mıntakasının Beyazıd, Kumkapı, Alemdar, Küçükpazar Mevki Hekimliğinde. atih » Şehremini, Karagümrük, Eyüb, Fener, Unkapanı Mevki Hekimliklerinde. Beyoğlu Karaköy, Kasımpaşa, Hasköy, Şişli, Dolabdere, Taksim Mevki Hekimliklerinde. Beşiktaş Dikilitaş, Arnavudköy Mevki Hekimliklerinde T Sarıyer Emirgân, Yeniköy, Büyükdere Mevki Hekim I liklerinde. 3eykoz Paşabahçe, Anadoluhisar Mevki Hekimliklerinde. Jsküdar İmrahor, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Kısıklı Mevki Hekimliklerinde. Kachköy » Erenköy, Kızıltoprak Mevki Hekimliklerinde Adalar » Burgaz, Heybeli Mevki Hekimliklerinde Bakırköy » Yeşilköy, Ösmaniye Mevki Hekimliklerinde. Edirnekapı Sıhhat Merkezinde. Eyüb Dispanserinde. Tatbik olunacağı ilân olunur. (3884) v VERESiYE v. PEŞİN Hazır ve ısmarlama E R «e p I İdaremizin Mecidiyeköyünde Likör fabrikasında şartnamesi mu cibince yaptırılacak 710 metre murabbaı parke, 1450 m e t r e murabbaı adi kaldırım inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. II Eksiltme 9/VII/1937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Ka bataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Keşif bedeli «4019,25» muvakkat teminat «301,44» liradır. IV Şartname vesair münakasa evrakı 11 kuruş mukabilinde hergür İnhisarlar İnşaat Şubesi Müdürlüğünden almabilir. (3609] I. 1200 metre kalın çivili kayış çift katlı 600 > ince » » » Yukarıda yazılı kayışlar pazarlıkla satm alınacaktn II. Pazarlık 16/7/1937 tarihine raslıyan cuma günün saat 15 te Ka bataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubedn almabilir. IV. isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3886) L E S i Y E Kostüm, Pardesü ve Pantalon iki prova ile, en son moda kumaşlar ve rekabetsiz fiatlarla Galatada meşhur E Ş i N EKSELSYOR Elbise mağazasında bulacaksınız. v e V E R E S İ Y E P E Ş İ N Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâyeti içinde Ereğli Devrek yolunun 1 + 616 27 + 000 kilometreleri arasında yapılacak yirmi üç bin dokuz yüz elli altı lira kırk sekiz kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile eksiltmive konulmuştur. Eksiltmesi 14/7/937 çarşamba günü saat on beşte Zonguldak Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz yirmi kuruş muk&bilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğiînden alınacaktır. Muvakkat teminat bin yedi vüz doksan vedi liradır. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayıh nüshasmda çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarım yukarıda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimî Encümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. (3730) «Eski Aziziye» istasyonu ci varında yapılacak varyant ile üzerinde takriben 1100 m e t r e tulünde bir tünelin ve yolcu binasile umumî halâ ve Aydın istasyonunda betonarme bir geçidin inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Bu işin muhammen bedeli 570,000 ve muvakkat teminatı 26550 li radır. 3 Münakasa 7/7/937 tarihinde saat on beşte Demiryollar înşaat dairesindeki Komisyon odasmda yapılacaktır. 4 Bu münakasaya aid mukavele projesi, eksiltme şartnamesi,. bayındırhk işleri genel şartnamesi, projeler ve diğer müteferri evrak 28,5 lira mukabilinde Demiryolları İnşaat dairesinden verilmektedir. 5 Münakasaya iştirak etmek istiyenler 2490 numaralı kanun muci bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarih ve 3297 numaralı Resmî Gazetede ilân edilmiş olan talimatnameye göre 937 senesi için Vekâletten verilmiş müteahhidlik vesikalarını havi zarflarını mezkur kanunun tartfatı dairesinde hazırlıyarak 7/7/937 tarihinde saat on dörde ka dar Demiryollar İnşaat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde ver miş olmaları lâzımdır. «1641» (3501) Nafıa Vekâletinden: 1 Izmir Aydın hattı üzerinde Çamlık Ankara Cezaevi Müdürlüğünden: 1 Ankara Cezaevinin 1 haziran 1937 tarihinden 31 mayıs 1938 tari hine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı için 21/6/1937 tarihinde açılan kapalı zarf usulile münakasasına zuhur eden taliblerin teklif eyledikleri fiat haddi itidalde görülmediğinden mezkur ekmek ayni şerait altmda ve kapalı zarf usulile 21 gün müddetle uzatılmasma karar verilmiştir. 2 îhale 12 temmuz 1937 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 15 te Ankara Currhurivet Müddeiumumilîğinde torjlanan Komisvonda vapılacaktır. 3 İstekliler muhammen bedelin % 7,5 u olan 2424 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat vereceklerdir. 4 Eksütmeden mütevellid rüsum, teklif ve damga resmile ilân üc retleri ve ındelhace ekmeğin tahlil ücreti vesair bilcümle masarif müteah hide aiddir. 5 Teklif mektubları 12 temmuz 1937 pazartesi günü saat 14 e kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı Komisyon Reisliğine verilecektir. 6 Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin mesai saati zarfmr'a Cebecide Cezaevi Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. «1716» (3645) Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: Kırsehir Nafıa Müdürlüğünden: Üsküdar Cezaevinin 15 temmuz 937 den 1 haziran 938 tarihine kadar beher mahkı'ıma günde 960 gramdan vevmiye en çok 250 ve en az 200 ek meğin ikinci nevi undan imal edilmek üzere kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. İhale tarihi 15 temmuz 937 perşembe günü saat 10 da vapılması mukarrer bulunduğundan taliblp^n sartnamevi ve yüzde vedi buçuk pey akcelerini yatırmak üzere hergün üsküdar Müddeiumumiliğine müracaatleri ilân olunur. (3758) 1 Eksiltmiye konulan iş: Kırşehirde yapılacak yirmi bir bin lira bedeli keşifli beş dersaneli ilk okul binasınm 13010 liralık kısmınm inşası işidir. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavelename. C Bayındırlık işleri genel şartnamesi. D Fennî ve hususî şartname. E Keşiî metraj ve tahlili fiat cetvelleri. F Proje. , 3 Eksiltme 25/6/937 gününden 15/7/937 gününe kadar olup Kırsehir fli Daimî Encümeninde saat on beşte toplanacak Komisyon tarafından ya pılacaktır. 4 EksHtme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Bu işe aid evrakı istekliler Kırsehir Nafıa Müdürlüğünden parasız larak alabilirler. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 975 lira 75 kuruş muvakkat «ninat vermesi ve yazılı vesikaları göstermesi lâzımdır. A Ticaret Odasına kayidli olduğuna dair vesika. B Bu gibi işleri yaptırdığına dair ehliyet vesikası. 7 Teklif mektubları eksiltme tarihi olan 15/7/937 günü saat on dört; Daimî Encümene makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. Bundan sonraki îklıfler hıçbir suretle kabul edilemiyecektir. (3865) Millî Saraylar Müdürlü&ünden: 1 Mıllî Saraylar müstahdemleri için vapılacak yüz on dokuz takım resmî elbisenin mevcud nümunelerine ve şartnamesine uygun olarak imali açık eksiltmive konulmuştur. 2 Eksiltme gününe kadar «Pazardan başka hergün» Saravlar Müdürlüğü kalemine müracaat edecek olanlar mevcud nümuneleri görebilecekler ve şartnameden bedelsiz olarak bir nüsha alabileceklerdir. 3 Acık eksiltme temmuzun dokuzuncu cuma günü saat on beşte Dolmabahçede Saravlar Müdürlüpü binasmda vapılacaktır. 4 Muvakkat teminat yüz elli liradır. Bu paranm eksiltmenin yapıla cağı vakitten bir saat evveline kadar Malsandığına yatırılmış ve makbuzu nun eksiltme hevetine verilmiş olması lâzımdır. (3485) Harbiyede Cumartesi ve Pazar günü akşamlan Sureti mahsusada Anadoludan davet edilen Kayserili Bayan v e BELVU ve arkadaşları tarafından Bahçesinde Zonguldak Valiliğinden: Fahriye S°yak arkadaşları Zaraiı Halil Söyier ve arkadaşı, Sıvaslı Ömer Altuğ ve Niğdeli Saim ieybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden: Yalnız iki geceye münhasır olduğundan bu hrsatı kaçırmamanız tavsiye olunur. HALK TÜRKÜLERİ Aynca M I I A I I A Bayan ve Kayid işi 7 ağustos ve müsabaka da 9 ağustosa uzatılmıştır. Orta okuldan çıkanlarm Heybeliadada Deniz Lisesine müracaatleri. (3864) Pro^ramlanna devam edeceklerd r. İ H W M L t #% arkadaşlan Zonguldak Devrek volunun 6 + 516 47 + 025 kilometreleri ara sında vapılacak yirmi iki bin altı vüz vetmiş üç lira Aoksan altı kuruş keşif bedelli sose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile eksiltmive konulmuştur. Eksiltme 19 temmuz 1937 pazartesi günü saat on beste Zonguldakta Vilâvet Daim." Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri diğer eyrak yüz on dört kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Mü dürlüğünden ahnacaktır. Muvakkat terninat bin yedi vüz lira elli beş kurustur. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayıL ashasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa V.ekâletinden alınmış müte. hidlik ehliyet vesikasile Ticaret odasmdan 1937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektubıarıni yukarıda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri ilân olunur. «1874» (3866)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle