11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 3 Teımnuz 1937 IŞevkiyenin çocuğu Gülhane hastanesinin alt kapısı civaında Ahırkapı feneri yakınmdaki küçük Jışab evlerden birinde otururdu. İki küük odası, bir de mutfak gibi kullandıgı ralığı vardı. Yirmi sekiz yaşına gelmiş ılduğu halde evlenememişti. Güzel de,ildi. Fakat pek de çirkin denemezdi. : azla esmer teninin üzerindeki koyu siah saçlan ve kara gözlerinin derin ba.ışları, bazılarınm üzerinde pekâlâ tesir r apabilirdi. Babasmı küçük yaşta kay »etaıişti. Annesile birlikte oradaki Di imhanede çalışıyordu. Fakat bir kalb rizi neticesi onu da toprağa gömünce üsbütün yalnız kalmışh. Kazancı, kendisini beslemeğe kâfi gelIkten rnaada fakir komşulannın yardı ıına bile koşmasını temin ediyordu. lündüzleri sabahtan akşama kadar mane başında alın teri ve göz nuru döküt, eve gelince yemeğini pişiriyor, orta|i topluyor, geceleri ya birkaç ahbabını #ınyor,yajıud onlardan birini ziyarete liyor, mes'ud bî hayat geçirdiğine inarordu. Bir akşamüstü hiç beklemedigi bir ziıretçi Şevkiyeyi sakin yuvasında rahatetti. Bu, şık giyinmeğe heves etmiş, ızla boyalı, bayağı bir kadındı. Yüzünıstırab izleri vardı. Yürümesi bir tu ıf, karnı fazla şişkindi. Ben, dedi, Adile.. Tanıdın mı beL Canım hani, Sultanahmeddeki Taş Sektebde beraber okumadık mı? ı Şevkiye, birden arkadaşmın boynuna bldı: Ah.. Adileceğim, sen misin? Beni Syıp gelmene çok teşekkür ederim.. »ı, }.,.fyorgun, hatta bitkin göriinüirsun.. Nen var? Anlatınm.. Yalnız senden büyük : rica da bulunacağım. Birkaç gün bufa kalmak istiyorum.. '• Hay.. Hay.. Başımın üstünde yeı var. Küçük odadaki sedirin üzerinde zla rahatsız olmazsın zannederim.. Adile, Şevkiyenin evine yerleştiğinin ıftasına bir çocuk dünyaya getirdi. Şevyenin bu tadsız işe biraz canı sıkılmakla :raber arkadaşma acıdığı için hiçbir emnuniyetsizlik eseri göstermedi. Hatta dilenin sütü gelmediği için gidip her bah erkenden temiz biberon sütü tedacini üzerine almışn. Löğusa üç gün sonra ayağa kalktı. atağı terkettiğinin haftasma da orta ın kayboldu. Çocukla birlikte ebenin rasmı da Şevkiyenin üzerine yükleyip r akmıştı. *** Başkası Şevkiyenin yerinde olsaydı, şüphe yok ki küçüğü kaptığı gibi ka:ola götürür, annesini bulup teslim etleri için oracığa bırakırdı. Şevkiye buyapamazdı. O hassas kadın, o hayn en kadın hiç böyle bir harekete teşebedebilir miydi? Yavrucağı Âdilenin istemediği, isteyemiyecek bir vaziyette bulunduğu pek belliydi. O halde.. Bu gün onun kolları arasına tekrar bırakılacak küçüğe ertesi gün o kolların ucundaki ellerin kıymıyacağı ne malumdu? Onun için bu mülâhaza bir dakika bile zihninden geçmedi. Annelik hakkmdaki malumatsızlığına, cahilliğine, tecrübesizligine rağmen o seyrek saçlı, deniz gözlü, minimini yüzlü müstakbel delikanlıyı bağnna bastı. Yeni löğusa fakir komşulardan birini getirip evinin öteki odasma oturttu. Bu yavrucak için bütün o ailenin kahnnı çekti. Fakat Dikimhaneden yorgun geldiği, birşeye canı sıkıldığı vakit artık boş ufuklara manasız nazarlarla bakmıyor, yorgunluğunun, üzüntüsünün muayyen ga yesi olmasına seviniyordu. Ilk zamanlar mahallede müthiş dedi kodular cereyan etti. Guya Şevkiye, arkadaşını eve mahsus davet etmiş. Çocu gun asıl annesi oymuş. Bu plânı mahsus tertib etmiş. Önce yan şaka, yarı gammazlık olarak meydana çıkanlan bu sözlere bir müddet sonra bazılarınm kendileri bile inandılar. Hatta birçoklan yavruya iltifat ederken: A.. Şevkiye, sana nekadar benzi yor! Demeğe bile başladılar. Fakat asıl Şevkiyenin de istediği buydu. Birçok zamanlar tek başına yaşadığı kâinatta artık bağlandığı, alâkadar ol duğu bir şahsiyet vardı. Onun, velev ki ne pahasına olursa olsun, kendi canından, mevcudiyetinden kopmuş gibi telâkki edilmesi hoşuna gidiyordu. *** İki sene evvelki nüfus yazımı ve gizli çocuklann tekdirsiz, cezasız kayde geçirilmesi onurî çok işine yaradı. O zamana kadar mahallede sade «Necdet, Nec det!» diye çağınlan yavrunun adı «Necdet Ahmed Hoşgelen!» oldu. Şevkiye; Necdetin kendi çocuğu olduğunu bildirmiş, babasının öldüğünü ve isminin Ahmed olduğunu söylemiş, Hoşgeleni de soy ack olarak yazdırmıştı. Küçük Necdet artık resmen de onundu, hayatımn aynlık kabul etmez bir ihtiyacıydı. Artık, bu sene mektebe de gitmeğe başhyan çocuk için yaşıyordu. Âdileyi de merak ediyorsanız, ondan da bahsedeyim.. Karnındaki yükü boşalttıktan sonra evlenmiş, şişmanlamış, koskoca bir kadın olmuştu. Bir gün, mektebden her ikisini de gayet iyi tanıyan Ortaköydeki tütün fabrikasında çalışan bir üçüncü arkadaş Âdileye rasgelmiş, söz arasında Şevkiyeyi de sormuştu. Âdile izdivac hayatında tekrar çocuğu olmadığı için bü tün hırs ve kinini lâkaydlikte toplamak istiyerek: Bilmem, demişti, mektebden çıktım çıkalı gördüğüm yok.. Dikimhanede çalışıyormuş.. Galiba başma bir felâket gelmiş.. Piç bir çocuk doğurmuş!.. Bibliyoğrafya İbni Sina Bibliyoğrafyası îbni Sina ihtifali dolayısile Türk Tarih Kurumunun neşrettiği muazzam eserden burada umumî olarak bahsetmi ve bu sütunu çok alâkadar eden «İbni Sina Bibliyoğrafyası» ndan ayrıca bahsetmeği vadetmiştik. Bunu yorulmaz bir gayretle tertib eden İstanbul Vilâyeti Mektubcusu Bay Osman Ergindir. Dokuz yüz seneden beri şarkta ve garbde ilim ve fikir sahasmda hükümran olarak ölmez bir şöhret kazanan Türk alimi İbni Sinanm kütübhanelerimizde, zenginliği bütün dünyaca musaddak olan kütübhanele rimizde nekadar eserinin mevcud olduğunu meydana çıkarmak çok mühim bir mesele idi. Türk Tarih Kurumu bu gaye ile sekiz kişiye kütübhanelerimizde araştırmalar yaptırdı. Bu suretle elde edilen işleri birleştirerek ve aralarındaki melhuz aykırıhkları gidererek İbni Sinaya aid eserlerin mahiyetinin meydana çıkarıl masına da biraz evvel söylediğimiz gibi Osman Ergini memur etti. Bu vesile ile taranan kütübhanelerin adedi 56 dır. Bunlarda yalnız yazma olarak 1614 esere tesadüf olunmuştur. Bunlarm hepsi gerek doğrudan doğruya, gerek dolayısile İbni Sinaya aiddir. Ve basmalar bu rakamdan haric tutulmuştur. Bu taramanın acele yapıldığı ve taranmamış tektük kütübhanenin mevcud olduğu da gözönünde tutulursa bu rakamm ileride daha çok kabaracağı muhakkaktır. Bahusus bugüne kadar tbni Sinanm ancak 150 kadar eseri malumdu. Bu bibliyoğrafya bunların sayısını 233 e çıkarıyor. Bu eserlerin 119 şerhi ve tahşi yesi de var. Kütübhanelerimizin zen ginliğini elde edilen bu kat'î rakamlar pek parlak olarak meydana çıkarmak tadır. Yurdumuzun muhtelif köşelerindeki diğer zengin kütübhaneler de taranırsa her halde bu rakam daha kabarır. Bu yorulmaz gayretinden dolayı Osman Ergini tebrik eder ve birçok âlimlerimizin eserleri için de böyle bibli yoğrafyalar ihzarına çalışmalarını genclerimizden de bekleriz. Bitaraflık Komitesinde RADYO ihtilâf devam ediyor y^ Ru aksamki program J Ingiltere ile Fransa, Almanya ile İtalya tarafından; General Franco'nun muharib tanmması hakkında yapılan teklifi reddetti Ihtilulciler Santander hududunda lBa§tarafı 1 inci sahtjede} tere sefirleri dün îspanya meselesi hakSeville şehrinin hükumet tayyareleri kmda von Neurath'la görüşmüşlerdir. tarafından bombardımanı neticesinde üç Roma 2 (A.A.) Kont Ciano, İnbina harab olmuş ve 4 kadın ölmüştür. giltere sefiri Sir Drummond'la görüş Madrid cephesinde müştür. Fransa maslahatgüzan Blondel Madrid 2 (A.A.) Aravaca mırıde Ciano ile konuşmuştur. takasında milisler asilerin bir akınını sürBu müzakereler İspanyol harbi mevatle durdurmuşlardır. zuu üzerinde cereyan etmiştir. Tage'nin cenubunda milisler, Argaltngilterede akisler lanes mevzilerine düşmanm yaptığı bir taarruzu geri püskürtmüşlerdir. Londra 2 (A.A.) Popolo d'Italia ]arama mıntakasında Cumhuriyet ba gazetesinde çıkan ve Mussolini'ye atfe taryaları asi kıt'alannın hareketlerini in dilen makale hakkında matbuat şiddetli kıtaa uğratmışlardır. tefsirlerde bulunmaktadır. Ademi müdahale komitesinde Bütün gazeteler, İngiltere ile FransaLondra 2 (Hususî) Bitaraflık ko nın iki taraflı deniz kontrolunu tatbik etmitesi bugün üç saat süren uzun bir top mekte ve Ispanyadaki muhasım tarafların lantı yapmıştır. İtalyan ve Alman mu muharib olarak tanınmasını kabul etme.rahhasları geçen celsede İngiltere ve mekte müttefik olduklarını yazmaktadır Fransa tarafından yapılan müşterek tek lar. lifi kabul edemiyeceklerini bildirerek muBazı mahfillerde söylendiğine göre tâkabil tekliflerde bulunmuşlardır. li ademi müdahale komitesinin bugünkü İtalya ve Almanya tarafından yapı toplantısında İtalya ile Almanya sureti lan tekliflerin ana hatlan şunlardır: kat'iyede Ingiliz Fransız projesini red1 İki tarafa beynelmilel kanunlar detseler bile îngiliz Fransız kontrolu dairesinde muamele etmek ve her iki tatbik edilecek ve kontrol gemilerinin tetarafı da resmen muharib olarak tanı sadüf ettikleri vapurlan tevkif ebneğe ve aramağa hakları olmadığı için bunlarla mak, İtalyan ve Alman ticaret gemileri ara 2 Halihazırdaki kontrol sistemini sında bir hâdise çıkmasına meydan verilıslah etmek. miyecektir. Fransız ve Ingiliz murahhaslan şimdi ki kontrol sisteminde herhangi bir tebeddülât yapılamıyacağını ileri sürerek Al man italyan mukabil tekliflerini red detmişlerdir. Bunun üzerine murahhasların yeniden talimat almalarını temin için müzakere ler tehir edilmiştir. Bugünkü müzakerelerde Almanya ile îtalyanm bitaraflık komitesinden ayrıl mıyacaklan anlaşılmıştır. Mevlid Bir cuma günü çocuğile Eyübsultanda dua ederken bir melek kadar temiz ve günahsız olarak dünyaya gözlerini yuman General Asaf gelini, Perapalas oteli tercümanı Şerif Sürmeli eşi Ea yan Vedianın ruhuna ithaf edilmek üzere 4 temmuz pazar günü Teşvikiye camisinde saat 13 te Mevlid okutula caktır. Kendisini sevenlerin ve arzu buyuranlarm teşrifleri rica olunur. Merhumun eşi: Şerif Sürmeli ÎRTÎHAL Liman şirketi Muamelât müdürü Bay Kâzım Cemal uzun müddettenberi çekmekte olduğu hastalıktan kurtulamıya rak vefat etmiştir. Cenazesi Kadıköy Mısırhoğlu Karakolhane sokak 1/2 ntımaralı apartımandan saat 15 te kaldırılacaktır. AHMED H1DAYET füksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Muhamm en Ilk Eksiltme bedeli teminatı tarihi Saati •eyaz peynir 2500 K. 37.50 K. Caşar » 2000 53.00 150 12/7/937 14 5000 fn" 16.50 1500 25.50 lakarna 500 16.50 fmik 106 12/7/937 14,30 250 16.50 Hrincunu 25.00 300 jhriye 225 Ton 17.00 L. ok kömürü 290 12/7/937 15 j 1937 malî senesi zarfında mektebin ihtiyacı olup ilân edilen eksiltme Srine istekli çıkmıyan yukarıda cins, miktar vesaireleri yazıh mevaddın ksiltmeleri on gün uzatılmıştır. İsteklilerin hizalarında yazıh gün ve saatsrde Gümüşsuyundaki mekteb binası dahilindeki Komisyona müracaat sri ilân olunur. (3875) Cinsi Miktan 9 YER KALDI \iO Temmuz Loyid vapurile Venedi£e İLONDRAPARİS BERLİN BÜKREŞ Ayrıca: Playmuttan Hamburga 2 günlük Transatlantik seyahati Kaydolmaga acele ediniz. Sonbaharda PARİS SERGiSi Hareket 10 eylul cuma sabahı Brindizi yolile füksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Şehirlerinde otel ve yemek Müracaat rI iJ M ATT A Telefon: I H Beyoft'u ' 44914 RONIA PRÂG ViYANA PEŞTE • BÜKREŞ Ayrıca Ankarada Türkkuşu gösterileri Buna mukabil bazı mahfillerde de îtalya ile Almanya tarafından verilecek bir red cevabının ademi müdahale siste minin bozulmasına sebeb olacağı söylenmektedir. Bu takdirde her devlet İstediği gibi hareket etmekte serbest kalacaktır. îngiltereye gelince böyle bir vaziyet karşısında bu memlekette muhalifler Valencia hükumetine harb malzemesi gön derilmesinde yeniden ısrar edecekler ve Berlin ve Romada temaslar bunlann gösterdikleri deliller de belki Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinde nöbetçi olan eczaneler şunlardır: Berlin 2 (A.A.) Fransa ve Ingil kat'î neticeler verecektir. İstanbul cihetindekiler: Eminönünde (Salih Necati), Beyazıdda (Cemil), Küçükpazarda (Yorgi), Eyübsultanda (Hikmet Atlamaz), Şehremininde (Nâzım Sadık), Karagümrükte (Kemal), Samatyada (Rıdvan), Şehzadeba§ında (İsİki, üç gündenberi şehrimizde bulunan mail Hakkı), Aksarayda (Sarım), FenerTarsus (Husu Sıhhiye Vekili doktor Refik Saydam dün de (Hüsameddin), Alemdarda (Ali Rıza), sî) Şehrimizin Çelyo vapurile Avrupaya hareket etmiş Bakırköyde (İstepan). müteşebbis san'at Beyoğlu cihetindekiler: kârlarından Mus ve rıhtımda birçok zevat tarafından uğurİstiklâl caddesinde (Della Suda), Tepetafa Kavrar çok az Ianmıştır. Refik Saydam Fransa ve Al başı Asmalımescidde (Kinyoli), Karaköymazut sarfiyatına manyaya giderek bir müddet istirahat e de (Hüseyin Hüsnü), Takslmde (Limonci mukabil çok kuv decektir. Kendisine Gümrük ve İnhisar yan), Şişlide (Nargileciyan), Kasımpaşavetli ziya neşreden da (Vasıf), Hasköyde (Barbut), Beşiktajlar Vekili Rana vekâlet edecektir. ta (Süleyman Receb), Sarıyerde (Nuri). bir lâmba vücude Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: getirmeğe muvaf Zahire Borsasındaki vaziyet Üsküdarda Çarşıboyunda (Ömer Kenan), fak olmuştur. Dün İstanbula 315 ton buğday, 45 ton Kadıköyünde Pazaryolunda (Rifat), Bü • Eserin patenti a çavdar, 15 ton arpa, 30 1/4 ton un, 15 3/4 yükadada (Halk), Heybelide (Tanaş). ton yulaf, 17 1/2 ton mısır, 25 1/2 ton tifalmmak üzere tecMustaja Kavrar O P ERET î rübeler yapılırken mütehassıslar sık e tik, 65 1/2 ton yapağ, 16 ton peynir ve 7 1/4 ton da kaşar gelmiştir. İstanbuldan Yaz temsilleri leyip ince dokumuşlarsa da neticede tak harice yalnız 2 ton yapağ gönderilmiştir. Beylerbeyi İskele dirlerini ifade etmek mecburiyetinde Dün İstanbul Borsasında şu fiatte satışTiyatrosunda kalmışlardır. lar olmuştur: Buğday jrumuşak 15 çav 6/7/937 salı akşamı Şimdi Mustafa Kavrar, vücude getir darlı 6,125 kuruştan 6,20 kuruşa kadar, ESKİ HAMAM çavdarlı 6,075 kuruştan 6,10 kuruşa diği eseri piyasaya çıkarmak için ser 615 ESKİ TAS kadar, gluten 5 kuruştan 5,325 kuruşa kaOperet 3 perde mayedar gruplar aramakla meşguldür. dar, arpa 3,30 kuruş, çavdar 4 kuruş, sa Orkestra Bale rı mısır 4,20 kuruştan 5,01 kuruşa kadar, 8/7/937 perşembe akşamı ketentohumu 8,10 'kuruş, beyaz peynir 25 Teşekkür Beşiktaş Aile Bahçesinde kuruştan 27,20 kuruşa kadar, kaşar pey niri 45 kuruştan 55 kuruşa kadar, pamuk9/7/937 cuma akşamı Tehlikeli bir ameliyatı büyük bir liyağı 43,20 kuruş. Kadıköy Hâle Bahçesi kat ve hazakatle başararak hayatımı Dün yabancı borsalardan telgraîlar gelkurt^ran operatör profesör Bay Orhan memiştir. Abdiye ve ameliyatımda bulunan diTramvay otomobil ğer doktorlarla Alman hastanesi müdiMemurun Kitabı esine ve hastabakıcılara ve en tehli çarpışması (Memurun Kitabı) serisinin birincisi keli anlarımda beni gerek ziyaret eden Dün öğle üzeri Bahçekapıda 168 nu olan (Memurin Kanunu) 30, ikincisi ove gerek telefonla sıhhat ve hatınmı maralı Fatih Harbiye tramvayile 9191 lan (Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanunu) soran dostlarıma sonsuz teşekkür ve numaralı otomobil çarpışmıştır. 55 kuruş mukabilinde Lstiyenlere Edirminnettarlıklarımı sunarım. Çarpışmada her iki taraf da hasara nede Meriç kitabhanesi tarafından gönTüccardan Karagözoğlu Salih Sabri uğramıştır. İnsanca bir eksiklik yoktur. derilir. Fazla miktarda almak istiyen ler tafsilât almak için Meriç Kitabha nesine müracaat etmelidirler. İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 hava dis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 SON 18,30 plâkla dans musikisi 13,30 konferans: Türkiye Kızılay Cemiyeti namına. Dr. Fethi tarafından 20,00 Türk musiki heyeti 20,30 Omer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 Türk musiki heyeti (Saat ayarı) 21,15 ORKESTRA 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi günün programı 22,30 plâkla sololar, o * pera ve operet parçaları 23,00 SON. VİYANA: 17,30 KORO KONSERİ 18 karışık ya • yın 20,30 OPERET: BAHAR HAVASI • * 22,45 KONSER 23,15 muhtelif haberler • 23,25 DANS MUSİKİSİ. BERLİN: 17,05 KARIŞIK MELODİLER 19,05 gramofon, günün akisleri 20,25 EĞLENCB LI MUSİKİ 20,55 haberler 21,05 OPERAKOMİK YAYINI 23,55 DANS MUSİKİSL PEŞTE: 18,35 PİYANO KONSERİ ' 19,05 mektub kutusu, gramofon, seyahat, gramofonla konferans, haberler 22,25 MUSİKİ LÂ TİFELERİ 23,35 ÇİNGENE ORKESTRA SI 24,25 CAZBAND TAKIMI 1,10 son haberler. , BÜKREŞ: 19,05 ASKERÎ BANDO 20,10 konferans20,30 EĞLENCELİ KONSER 21,05 mektub kutusu 21,20 DANS ORKESTRASI 22,35 spor, hava ve saire 22,50 GECE KON SERi . 23,50 haberler. BELGRAD: 18,25 VİYOLONSEL KONSERİ, MUH « TELİF ŞARKILAR 20,35 ulusal yayın, haberler 20,55 HALK ŞARKILARI 23,25 gramofon 23,50 MUSİKİ 24,20 DANS MUSİKİSİ. LONDRA: 19,05 dans plâkları 19,45 tiyatro ha « berleri 20,05 haberler, hava ve saire • « 20,35 KOVBOY ŞARKILARI 21,05 OR * KESTRA KONSERİ 21,50 bir maçm nak li 22,05 tarihî röportaj 23,05 hava, haberler, spor ve saire 23,30 ORKESTRA KONSERİ. PARİS [P.T.T.]: 17,35 ORKESTRA KONSERİ, PİYANO spor haberleri ve saire 21,15 VARYETE KONSERİ, ŞARKILAR 20,05 haberler, 21,35 OPERA YAYINI: PARİS ŞARKI8I 23.35 haberler, gramofon, hava 24,10 DANS MUSİKİSİ. ROMA: 18,20 gramofon ve karışık yayın 21,45 KARIŞIK MUSİKİ 22,05 OPERA YA YINI: HÜKÜM GECESİ, SONRA DANS MUSİKİSİ.İstirahat esnasında hava, ha befîer ve saire. NOBETÇI ECZANELER Bir Türk san'atkârmın güzel bir icadı Sıhhat Vekili Avrupaya gitti ( YENİ ESERLER ) ^ Mektebin 1937 malî senesi sonuna kadar ihtiyacı olan «6500» kilo sade ağ kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Beher kilosunun muham • ıen bedeli «82» kuruş ve ilk teminatı «400» liradır. Eksiltmesi 15/7/1937 taihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Gümüşsuyunda mekteb binası dailindeld Komisvonda vapılacaktır. îsteklilerin 1937 malî senesine aid Ticaret ıdası vesikalarile 2490 savılı kanunun emrettiği diger vesaiki havi teklif lektublarmı muayyen saatten bir saat evveline kadar Komisyona makbuz lukabilinde vermeleri ilân olunur. (3704) stanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: 28/6/1937 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere müteahhid nam ve he ibına açık eksiltmiye konulmuş olan idare bendiye ihtiyacı 600 kilo ince s*m için şartnamesi dahilinde talib çıkmadığındari eksiltme 7/7/1937 çarşami saat^ 14 te Büyükpostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Mürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılmak üzere on gün iddetle uzatılmıstır. Muhammen bedel beher kilosunun 88 kuruş muvakt teminat 39 lira 60 kurustur. İsteklilerin şartnamesini görmek ve muvak i teminatlarını vatırmak üzere eksiltme gün ve saatinden evvel mezr Müdürliık tdarî kalemine müracaatleri. (3798) Dahiliye Vekâleti Vilâyetler İdaresi iklnci şube müdürü A. Şükrü Alptekin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş tarihinden bugüne kadar kabul buyurmuş olduğu kanunların bulunabilecekleri menabii ve her kanunun tadil ve ilâvesini ve Cumhuriyetten evvelki devre aid kanun, nizamname ve talimatnamelerin de yerlerile Cumhuriyet devrinde bunlara yapılan ilâve ve tadilleri gösterir (Kanun Arama Kılavuzu) namile bir kılavuz neşretmiş tir. Bueser altı kısmı ihtiva etmektedir. 600 sahifelik olan bu eserin, posta ticreti haric, adî kaplısma 100 ve cildlisine de 140 kuruş fiat konmuştur. Satış yerleri İstanbulda Hüsnü Tabiat matbaası ve Ankarada Akba kütübhanesidir. Maliye Vekâleti her iki ayda bir neşredilmek üzere çok enteresan bir mecmua neşretmektedir. Bu mecmuanm iklnci sayısı memleketimiz ve dünya maliye lşleri hakkında alâkalı malumatı ihtiva ettiği halde intişar etmiştir. Ankarada 1 temmuzda Gazi Terbiye Enstitüsünün önündeki sahada Türk Kuşu tarafından büyük hava gösterileri yapıldığını yazmıştık. Yukarıdaki resimler büyük bir muvaffakiyetle başarılan gösterilerin muhtelif safhalarını tesbit et » mektedir. NARLIKAPI ŞAFAK SİNEMASI Bu akşam 21,15 te 1 Eskimo 2 penizkızı.Eftalya konseri 3 İsmet İnönünün Rusya seyahati DUHULİYE 5 kuruş Çarşamba akşamı H A L K OPERETİ Cumhuriyet Kanunlarî Kılavuzu Maliye Vekâleti mecmuası kkhisar C. H. P. Başkanhğından: (40) bin lira bedeli keşifli C. H. P. ve Halkevi binası inşaatı bir ay ieinpazarlıkla ihale edilecektir. İstekliler plân, proje ve keşif şartnameyi Cum.riyet Halk Partisi Başkanhğından üç lira mukabilinde alırlar. (3733) Fethiye Belediyesinden: Fethiye Belediyesince iki aded baskül ahnacaktır. Şartnameyi görmek isyenlerin Sirkecide Nakliyat ve Tlcaretevine müracaatleri ilân olunur. (3878)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle