09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Temmuz 1937 CUMHURIYE1 SON Uzakşarkta Rus Japon T ihtilâfı halledildi Sovyetler, Amur nehrindeki gambotları geri çekmeğe muvafakat ettiler IBaştaratt 1 Inct sahliede] ra da biz çekilıriz.» TELEFÛN HABERLER... R eniz şiiri ve deniz sporu Capo Pino nun kaptanı âdiseler arasında TELGRAF v« TELSiZLE ürkiye kıyılanndan Avrupa ortalarına giden her Türk, içini kavuran bir deniz hasretile vatana döner ve İstanbula girdiği zaman, susamış bir ciğer gibi yanan gözlerinin hararetini söndürmek için, trendeyse pencereye, vapurdaysa güverteye kendini atarak, Türk denizlerinin serin mavisini bir bakışta içer. Avrupa ortalarında bu hasreti duymıyan kıyı çocuğu yoktur. kazayı anlatıyor Kabahat Ispanyol gemisinir^ manevrasında Muallimler için kurslar açılıyor Muallimler tatil ayları da meslekî bilgilerin artıracaklar vam edilmiştir. Türk sulanndan ayrılsm, ayrılmaJapon Harbiye Nazırı da gazetecilere sm, vatan sahillerinde yaşıyan her beyanatta bulunarak «her şey Sovyet kes denizi sever: Edebiyatımız buna Japon hariciyesinin istediği Hariciye Nezareti namına söz söyle lerin hattı hareketine bağhdır» demiştir. şahiddir. En güzel şiirlerini deniz için meğe salâhiyettar bir kimse de demiş Rusya milli müdafaa dahili yazmamış bir şairimiz yok gibidir. tir ki: istikrazı Fakat bu sevginin cinsini tayin « Moskovada Litvinof'la Şiginitsu Moskova 2 (A.A.) Merkezî İcra koarasındaki konuşmalar devam etmekte mitesi ve Halk İcra komiserleri heyeti edelim. Tamamile bediî ve ruhî birdir.» Sovyet işçilerinin müteaddid talebleri şeydir o. Denizin içine şairane bir Bu zat, Japonya için başlıca noktala ni is'af ederek millî müdafaanın takvi hasretle ve yalnız gözlerle dalarız. rın 10 haziran tarihınde adaların işgalın yesi zımnmda 4 milyarhk dahilî istikraz Islanan ve serinliyen yalnız bakışladen evvelki askerî statükonun yeni akdine karar vermiştir. İstikraz 20 se rımızdır. Nedimden Yahya Kemale den tesisi olduğunu ilâve etmiş ve bu nede itfa olunacaktır. Yüzde 4 faizlidir. kadar hemen hiçbir Türk şairi ve yatarihe kadar adaların ne Sovyetler, ne lılarınm pencerelerinde Boğaziçini thtilâf halledildi de Mançuko'lular tarafmdan askerî işgal mahmur gözlerle seyreden eski İs Londra 2 (Hususî) Gece geç vakit altına almmamış olduğunu ehemmiyetalınan haberlere göre Sovyet Mançu tanbul efendilerinden hemen hiçbiri, le kaydetmiştir. ko hudud ihtilâfı halledilmiştir. Mosko yan bellerine kadar bile denize girSovyetler yeni gambotlar vadaki Japon elçisile Litvinof arasında meği itiyad haline getirmemişlerdir. gb'nderdiler cereyan eden 20 dakikalık bir mülâkatDeniz şiirini deniz sporuna daima Londra 2 (Hususi) Bugün 5 Sovyet tan sonra ihtilâfm halledildiği resmen tercih etmiş bir milletiz. Son yıllarda, gambotu daha Amur nehrinde Mançuko ilân edilmiştir. Sovyet hükumeti A şüphesiz, denize karşı sevgimiz ki hududuna gelmiştir. Mançuko hüku mour nehri mıntakasmdaki münaziüntablardan plâjlara doğru sirayete meti, Sovyet gambotlarının tahşidatına fıh arazide bulunan gambotları geri başlamışsa da, henüz bir kıyı mille devam edildiği takdirde cezt* tedbırler çekmeği kabul etmiştir. Japon hüku tine yaraşacak kadar umumileşmiş âlacağını resmen bildirmiştir. Diğer ta meti de mevzuubahs mıntakalarda asraftan Moskovada Litvinof'la Japon el kerî kuvvet muhafaza edilmiyeceğine değildir. Ben sporun hiçbir türlüsile meşgul olmadığım halde, insan vü çisi arasında müzakerelere bugün de dair teminat vermiştir. MnınııılılllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIII'lllllllllllllllllllllllııiMi cudünün su içindeki hareketlerinde, adalenin alelâde hazlarmdan ve coşkunluklarından çok üstün, estetik cevherlerle dolu bir keyif olduğuna inanıyorum. İki ayrı dünyanın, ruh ve beden âlemlerinin birbirine ya bancı egzersizleri gibi görünen şiir ve Bpor, ancak denizin içinde buluşuyorlar ve dışarıdaki ayrılığın manasızlığını insana kabul ettiriyorlar. Maarif idaresi tatil aylarına mal olmak üzere meslekî kurslar açmağa rar vermişti. Kurslara, tarih, coğraf yurd bilgisi, okuma, tahrir, resim ve < kollarma devam etmek üzere, şimdî kadar 400 muallim yazılmıştır. Bunlar dan 282 si tarih, coğrafya ve yurd bi gisi, 203 ü okuma, 155 i tahrir, 2491 resim ve elişi, 153 ü de müzik kurslani yazılmışlardır. Müfredatta yekunun ç\ olması, bazı muaHimlerin müteadd. kurslara yazılmış olmasındandir. BunL rın muamelesi tamamile ikmal edilm kadro da dolmuş olduğundan geçen s neki resim ve elişi kurslanna devam Mağruk Capo Pino İtalyan gemisi şimdi bu vaziyette bulumıyor de bu seneki kurslara da devam e Çanakkalede Nâra burnunda vukua nı kurtarmakla mükellefim. Evvelâ on üzere müracaat edenlerin müracaa kabul edilememiştir. gelen vapur kazası hakkında Çanakkale ları kurtardım. Sonra da eşyalannı.. Müddeiumumiliğince tahkıkata devam [CUMHURİYET Şehrimize Müzik kurslarmdan da rzamî ~defw gelen yolcuların bavulları ve kıy edilmektedir. de istifade temin etmek için muayyen kurtarılmamış ol Dün sabah limanımıza gelen Deniz metli eşyalarının bilgi seviyesine ihtiyac olduğu için duğunu evvelce yazmıştık. Nitekim yollarının Konya vapunle, Capo Pino bilgiyi temin maksadile iptidaî bir kurs vapurunun süvarisi Perfetti ile ikinci vapur acentası da bu zarar ve zi çılmış ve müzik kursuna yazıhmş olan kaptanı Franklen, çarkçı Kamo ve beş yanı tasdik ederek tazmini için icab bu iki kursa taksim edilmişlerdir. Tai edeni yapmağa hazırlanmış bulunuyor.] tayfa şehrimize gelmiştir. coğrafya ve yurd bilgisi kursu da ik Mevkuf bulunan ve kazayı yapan IsÇanakkaleden Avrupaya giden yol ayrılmıştır. Bu kursa kaydolanlardan panyol Magallanos gemisinin süvarisi cularımızın hiçbir şeyi eksilmemişti. Yal kısmı gezi koluna tefrik edilmişlerı Buyona da ayni vapurla limanımıza gel nız üç yolcunun eşyası zarar görmüştür. Gezi kolu haftanın muayyen günleriı miştir. Ispanyol kaptanı Konya vapu Kendimi Türk adaletine emniyet edi şehirde ve şehir civarında gezintiler 1 runda seyahati esnasmda kamarasından yorum. Türk kanunları hakkımı verecek tib edecek ve bu arada camiler, tül tir.» çıkmamış ve kimse ile görüşmemiştir. ler, diğer tarihî eserler, fabrikalar gö Copo Pino süvarisi kazayı den geçirilecektir. Muhakeme nerede olacak? Çanakkalede başka bir Ispanyol gemisi de Konya vapurumuza çarpıyordu Amerikada polisle işsizler çarpıştı Neticede üç kişi yaralandı, yüz otuz kişi de tevkif edildi Paris otelciler ihtilâfı bitiyor anlatıyor Fransız Başvekili dün patron ve işçi murahhaslarile gÖrüştü NevvYork 2 (A.A.) Büyük şe hirlerdeki işçilere yardım etmek maksa dile tesis edilen Works Progress müessesesi tarafmdan geçenlerde çıkanlan bir kaç yüz işsizle polis arasında vuku bulan bir arbede neticesinde 3 kişi yaralanmış ve 130 kişi tevkif edilmiştir. Hükumet, bu müessese ile yapılmak istenilen tecrübenin iyi netice vermediğine ve pahahya malolduğuna kanaat gelirerek bu işsizlerin müesseseden çıkanlmasına karar vermişti. Yalnız NewYork şehrinde bu müessesede 160,000 kadın ve erkek memur çalışmaktadır. 15/10/937 tarihinden evvel bunlar dan 130,000 inin vazifesine nihayet ve' rilecektir. Iki gün evvel 11,800 memur işten çıkarılmıştır. C. H. Parti bürosu geliyor Ankara 2 (Telefonla) Şeflerin İs tanbulda bulunmaları ve Tarih Kurul tayı hazırhkları dolayısile C. H. P. merkez bürosu salıdan itibaren İstanbulda çalışmağa başlıyacaktır. Parti Genel Sekreter vekili Saffet Arıkan da bugünlerde İstanbula gide cektir. Yeni valiler işe başlıyorlar Ankara 2 (Telefonla) Birinci Umumî Müfettişlik Başmüşavirliğine tayin edilen Çorum Valisi Ziya bugünlerde yeni vazifesine başlıyacaktır. Başmüşavir Naoi Kıcmar Sinob ve Sinob Valisi Süreyya da Çorum Valiliğine tayin edilmiştir. Paris 2 (A.A.) Bazı malumata gö re masai haftası meselesi hakkında muvakkat bir formül prensipi bulunmuştur. Buna göre süratle bir anlaşma imzası mümkün olacaktır. Anlaşmanın e sası şunlardır: Mutfaklarda 50 saat mesai ve diğer PEYAMİ SAFA sınıf müstahdemler için beş buçuk güne taksim edilmek üzere 98 saat mesai. Bursa güzel bir kaplıca Bu esastan yalnız sergi müddetince kazandı dışarı çıkılabilecektir. Oteller hakkında tahkikat yapılacak ve bu tahkikat on Bursa (Hususî) Eski adı Asrî Kapbeş ağustosta tamamlanmış olacaktır. lıca olan Çelikpalas, bu sene bizzat KapAnlaşmanın bu akşam imzası muh lıcalar şirketi tarafmdan işletilmektedir. temeldir. Otel ve hamamın müdürlüğüne Yalova kaphcalarından birini idare eden müteFransız Başvekili otelcilerle hassıs bir zat getirilmiştir. Hamam ve görüştii Paris 2 (A.A.) Başvekil Chautemps, otel açılmış ve otelin bütün odaları bandün otel patron ve işçilerinin murahhas yoculara tahsis edılmiş olmakla beraber larını kabul etmiştir. Muzakereler bu gene de ihtiyaca kâfi gelmemektedır. sabah tekrar başlıyacaktır. Odalar hemen tamamen dolu bulun Fevrier, iki tarafa bir uzlaşma tekli maktadır. finde bulunmuştur. İşçiler, bu teklifi Bu sene de Palasm bahçesinde bir caz kabul etmişlerse de patronlar bunu gayçalmaktadır. Bu bahçeye otel müşterisi rikâfi görerek noktai nazarlarında ısrar olsun olmasın her istiyen girebilmekteetmişlerdir. Bununla beraber Chau temps'nm ısrarı üzerine cuma sabahı dir. Ayni zamanda bahçye her hafta, müzakerelere devam etrneğe muvafakat Ankara ve İstanbuldan muhtelif varyete etmişlerdir. heyetleri getirilmektedir. Hamam kısmı Yann kapanması kararlaştırılmış olan çok temizdir. Burada masaj yapan müteotel ve restoranların bugünkü muzake hassıslar da bulunmaktadır. reler neticesinde kapatılmıyacağı kuvvetle ümid edilmektedir. Deniz sporlarını da deniz şürleri kadar sevelim. Adaleden zekâya giden en güzel yolu denizde bulacağız. Yoksa bunlar, insan denilen bütünün iki yüzü değilmiş gibi, birbirlerine hep uzaktan ve yan bakacaklardır. Dün kendisile görüşen bir muharriri mize Capo Pino süvarisi Perfetti hâdiseyi şöyle anlatmıştır: « Çanakkaleden çıkmak üzere Nâra önünde ilerliyorduk. Nâra burnundaki şamandıra önünde de Ispanyol vapuru yol alıyordu. Gemi birden bize doğru sola döndü ve iki düdük çaldı. İki kere düdük çalmak «sola geliyorum» demektir. Çok yakınlaştığından ben de bir kere düdük çaldım. Bu da «sağa gitmek istiyorum» demektir. Fakat Ispanyol gemisi üstümüze gelmekte devam ediyordu. Ben de dümeni sola kırdım. Gemi, düdüğüme cevab vermedi. Ve sol taraftan bir numarah am bara bindirdi. Çarptığı yerde 6 metro uzunluğunda ve 4 metro genişliğinde bir yara açıldı. Köprüdeydim. Hemen vapura, biz den 1200 metro mesafede bulunan sahile doğru yol verdim. Gemi sahile giderken sağa doğru yatıyordu. Alabora ol mak ihtimali başgöstermişti. Hemen sağ taraftaki iki sandalı denize indirdim, yolcuları bunlara yerleştirerek sahile çıkarttım. Gemi oturduktan sonra tamamen sağa yattı. Ispanyol gemisi de durmuş ve imdadımıza iki flika yollamıştı. Son kalan iki yolcu ve bir tayfa ile Ispanyol gemisinin flikalarına binerek sahile çıktık. Kaza 8,5 te oldu. Capo Pino 8,50 de battı. Ben 11 mille seyrediyordum. Ispanyol gemisi ise 14 milden fazla yolla hareket ediyordu. Yolcularımıza yardım etmediğimız, sandallarımızın fena olduğu iddia edildi. Böyle hallerde ben yolculanmın hayatı Balıkesir Belediyesinin yerinde bir kararı Balıkesir 2 (Hususi muhabirimiz den) Petrol ve benzin fiatını ucuzlatan kanunun tatbikatında uğranılan müşkülâtı iktiham için Belediye benzinin litresine 15 ve petrolün litresine de 13 kuruz azamî nark koymuşsa da petrol ve benzin satıcılan bu fiata razı olmamış lardır. Belediye bunun üzerine petrol depo sunda mevcud bütün mallan ilân ettiği fiattan satışa çıkarmak suretile halkın ihtiyacmı önlemiştir. Bu yerinde karar halkı çok memnun etmiştir. Yeni Polisler dün abideye çelenk koydular Limanımızdâ bulunan İspanyol gemıKurslann umumî vaziyeti hakkıne sine 100,000 İngiliz lirasına haciz kon Maarif idaresi bir de broşür hazırlama' muştur. Haciz üç ay müddetlidir. tadır. Ispanyol kaptanı muhakemenin Lon dradaki beynelmilel mahkemede cereyan etmesini, italyan kaptanı ise Türkiyede muhakeme edilmelerini istemektedirler. italyan gemisinin kaptan ve tayfalan gerek Çanakkalede, gerekse Konya va purunda gördükleri muameleden çok memnun kaldıklarını, kendilerini asla yabancı bir yerde gibi hissetmediklerini söylemekte, tekrar tekrar teşekkürler etmekHavanın sıcakhğmdan bunalan Zj| tedirler. adında biri biraz serinlemek üzere Gii hane parkına gitmiş ve çimenlerin üzen Konya vapuruna bir îspanyol pek yumuşak bularak biraz uzanmı gemisi çarpıyordu Konya vapuru Çanakkaledeyken bir fakat biraz sonra da derin bir uykuj Ispanyol gemisi üstüne doğru gelmiş, bir dalmıştır. Bu sırada kısmetini aramaj facia olmasına ramak kalmışken Konya çıkmış olan sabıkalılardan Mehmed, 7 vapurunun mahirane manevrası sayesin yanın yanına yaklaşmış ve onu biraz a rip çevirdikten sonra uyanmadığını ga de kaza savuşturulmuştur. rünce derhal faaliyete geçerek cebleri raştırmış fakat 50 kuruştan fazla \ para bulamamıştır. Mehmedin buna canı sıkılmış ve mükemmel fırsatı kaçırmaktan doğan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya refaka elemle düşünürken derhal akhna Ziy tinde Parti genel merkezinden meb'us nın pabuçlarını almak gelmiş ve parkı Rahmi ve Şükrü Ozanla hariciye me tel sanan Ziyanm ayakkabılarını beş > murlarından Nizameddin olduğu halde kika içerisinde çıkararak savuşmuş bugün saat birde hareket edecek olan RoNeden sonra uyanan Ziya ayağında manya vapurile Köstenceye, oradan buc ve cebinde de harçkk kalmadı Prağ yolile Moskovaya gidecektir. görünce yalınayak yürümeğe başlamı; alataya kadar böylece geldikten sc Almanyada demir stokları birdenbire pabuçlarını başka birisinin tesbit ediliyor yağmda görerek hemen yakasına sai Berlin 2 (A.A.) Göring tarafm mış ve bu adamın da sabıkalı Meh dan verilen bir emir mucibince on tonu lduğu anlaşılmıştır. tecavüz eden bütün demir ve çelik stokZiya, pabucların kendisine aid ol ları için demir ve çelik ofisine beyanna ;unu ispat hususunda çırpınmakta, ^me verilecektir. medse «bunlar, benimdir» demekte^ Dün bu vak'a cürmü meşhud Müdd umumiliğine aksetmiş ve oradan mahl meye verilmiştir. ] Ayakkabılarını çaldıran adam Ender tesadüf edilen bi hırsızlık vak'ası Dahiliye Vekili bugün hareket ediyor Ankarada sıcaklar Ankara 2 (Telefonla) Şimdiye kadar mutedil ve hatta serin giden havalar iki gündür sıcaklaştı. Bugün şehırde boğucu bir hararet hükümferma idi. Arasıra yağmur alâimi görülmesine rağ men suhunet 37 ye kadar çıkmıştır. 17 yaşındaki âşık katilin muhakemesine başlandı < Fatihte Receb adında 17 yaşmda genc Nureddin admda 45 yaşında biı damı evinde öldürmüştü. O zaman pılan hazırlık tahkikatı sırasmda Ni reddinin karısı İrfan ve kayınvalidl fakat, eve harsız geldiğini ve hırsız Sureddini öldürdüğünü söylemek . etile zabıtayı şaşırtmak istemişler, cat büâhare yapılan sorgu ve araştırn larda İrfanm katil gencle seviştiği ve, cinayetin beraberce hazırlandığı netisine varılmış ve Receb, İrfan ve İfak Nureddini taammüden öldürmek suçi' Ağırceza mahkemesine verilmişlerdi. Dün bu meraklı davanın muhakemı sine Ağırcezada bakılmıştır. Dünkü c sede şahid olarak dinlenen polis Süle> manla komiser Fahri dikkate şayan ifi deler vermişlerdir. Zabıta meirıurla verdikleri ifadelerde cinayetin müşte Yeni polislerin abideye çelenk koyma merasiminden intıbalar: 1 Çelenk Taksim abidesine götürülüyor, 2 Hep rek hazırlandığmı ifade eder manzar. bir ağızdan Istiklâl marşı söylenirken, 3 Motosikletli, 4 Süvari polislerimiz merasime gelirlerken larla karşılaştıklarmı ve karakolda y. Polis mektebinin ellinci devre mezun mışlardır. Atlı polis bölüğile motosik ve ileri esaslara göre kurup bize emanet pılan sorgularda maznunların bunu '" ları dün, öğleden sonra Taksimdeki Cum letli polis müfrezesi de merasimde ha ettiği Cumhuriyet kanunlarma sadık yid eder beyanatta bulunduklarını huriyet abidesine merasimle çelenk koy zır bulunmuştur. kalmayı ve bu uğurda icab ederse öl emişlerdir. muşlardır. Saat tam 17 de abidenin yanmdaki meyi namus ve vicdan borcu bileceğiMerasimde Polis mektebi idare ve ta direğe bayrak çekilirken İtfaiye ban mize Büyük Türk Ulusu huzurunda hep Tramvay teli koptu lim heyetile Emniyet müdürlüğü erkânı, dosu tarafmdan Istiklâl marşı çalmmış, birden and içeriz.> Dün akşam saat 18,25 te Beyazıd c Beyoğlu Kaymakamı Daniş hazır bu sonra, mezun talebelerden bir heyet taBu son cümleyi tekrarlıyan genc po rında bir ağac dalı devrilerek tram lunmuşlardır. rafmdan, sureti mahsusada hazırlanan lislerin seslerile meydan çınlamıştır. hattmı koparmış ve bu yüzden tram? Saat 17 den evvel Taksim meydanmın muazzam çelenk abideye konmuştur. Hitabeyi müteakıb abidenin hatıra ar on dakika kadar işliyememiştir. kaldırımları kalabalık bir halk kütlesile Mezunlardan Lutfi Korkut bugünü defteri mekteb müdürü Mehmed Ali tadolmuştu. ' ' yaşamaktan duydukları sevinci tebarüz rafmdan imza edılmiş ve yapılan bir < Mektebden mezun olan polisler man ettirerek demiştir ki: resmi geçidle merasime son verilmiş Kızılaya üye devşirme hafta^ galar halinde temiz kıyafetleri ve düz« Kalbi, yurdseverlik hissi ve vazi tir. başlamıştır. Yazılınız! gün yürüyüşlerile, önlerinde İtfaiye fe aşkile çarpan biz mezunlar büyük inMekteb müdürile idare ve talim he bandosu olduğu halde, Istiklâl cadde kılâbımızı başaran yaratıcıların mukad yeti, yetiştirdikleri talebelerle neka sinden geçip abidenin etrafmda yer al des anıtı önünde Ulu Atamızın en üstün dar iftihar etseler azdır. Tebrik ederiz. Fransada işsizlerin miktarı Paris 2 (A.A.) 26 haziran tarihinde işsizlerin miktarı 321,725 olarak tesbit edilmiştir. Bu miktar geçen sene bu zaman 419,887 ye baliğ olmaktaydı. Bu suretle fakir halk petrolsuz, kamyon ve otomobil sahibleri de benzinsiz Londra 2 (Hususî) Chestertown kalmak tehlikesini savufturmuşlardır. mıntakasmda bir madende infilâk ol muş, yirmi işçi ölmüştür. Kazanın sebe Alman Harbiye Nazırı Mabi henüz anlaşılamamıştır. Bir madende 20 amele öldü Atlântik havaî ticaret seferleri NevvYork 2 (A.A.) havaî ticaret servisinin ilk gün yapılacaktır. Biri diğeri Southampton'dan bugün iki deniz tayyaresi cektir. Atlântik tecrübesi bu NevvYork'tan, olmak üzere hareket ede caristandan ayrıldı Budapeşte 2 ( A . A ) Mareşal von Blomberg, bu sabah hususî bir tayyare ile dört gündenberi ikamet ettiği Macaristanın hükumet merkezinden ayrılmış tır. Mareşal Millî Müdafaa ve Hariciye Nazırlarile birçok zevat tarafmdan teşyi edilmiştir. Almanyada birnazi aleyhtarı tevkif edildi Berlin 2 (A.A.) Alman kilisesi rüesasından Niemoller tevkif edilmiştir. Bu papaz Büyük Harbde bir denizaltı gemisinin kumandanı bulunuyordu. Kendisi nasyonal sosyalist aleyhtarı faaliyette bulunmakla müttehemdir. PARİS BORSASI Paris 2 (Hususî) Paris borsasınm bugünkü kapanış fiatları şunlardır: Londra 128,84, Nevyork 26,06 3/4, Ber lin 1049, Brüksel 439,25, Amsterdam 1433,25, Roma 137,15, Lizbon 117,12, Cenevre 596,25, bakır 62 64, kalay 258,2,6, altın 140,08, gümüş 19,7,8, kurşun 23,15,7 1/2, çinko 21,15,7 1/2.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle