18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 Temmuz 1937 CUMHURİYET MİDENİZE dikkat ve IYI HAZIM edmiz. Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve bıberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş ederler. Ve EKŞİLIK, HAZIMSIZLIK, ağırlık ve baş dönmeleri hıssederler. İBOZKURT formUIU hususî mütehassısımız tarafından yapılmıştır. Cildi yumuşatır ve fevkalâde MAZON MEYVA TUZU köpiirmektedir. iddiamızın ispatı için bir HAZIMSIZLIGI, MİOE EKŞiLiK ve tecrübe kfifidir. ÖZ TüRK çocuğunun malı ve TUrk piyasasında eşi bulunmıyan BOZ YANMALARINI GiDERiR. KURT tıraş sabunlarını kullanırken arkaINK1BAZ1 defeder. Bugünden bir daşlarınıza da tavsiye etmeği asla unutşişe MAZON alınız. Hıçbır mümaI mayınız. sil müstahzarla byas kabul etmez M A Z O N isim, H O R O 8 markasına dikkat. | Heryerde teneke kutulusu 25 kuruştur. TIRAŞ SABUNLARININ B R D Kumaş Ticarethanesi SULTAN HAMAM Perakende satışa aid YENi MAGAZANIN açılması münasebetile son moda İNGİLİZ kumaşları ve kuponları getirdiğinl ve zengin çeşidler bulundurduğunu sayın mUşterilerine bildirir. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Bina İşleri İlânı Nafıa Vekâletinden: t Çorum leylî ve îstanbul neharî Küçük Sıhhat Memurlan mekteblerine alınma şartları şunlardır: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı 26 dan yukan olmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği kalmamış olacaktır). 2 Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (orta mektebı bitirdikten sonra lise sınıflarında bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir.) 3 îstekHler dilekçelerini aşağıdaki vesikalarla birlikte 1 eylul 1937 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine, İstanbul mektebi icin İstanbul Sıhhat ve îçtimai Muavenet Müdürlüğü vasıtasile Mekteb Müdürlüğüne göndereceklerdir. A) Nüfus hüviyet cüzdam aslı, B) Orta ınekteb şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanlann şehadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmî vesika.) C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış orneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu hastane bastabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürlivecek ve istekli tarafmdan mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) İsbu rr.uaveneler : Ankara, Sıvas, Erzurum, Divarbekir, Haydarpaşa Kümunc hastaneleri, îstanbul Çocuk Hastanesi; îzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun Memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin bulunduğu vilâyetlerin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Mü dürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. D) Çıktıkları mektebden veya mahallî polisinden almmış hüsnühal kâğıdı. E) 4,5 X 6 boyunda üc tane fotoğraf. 4 Corumdaki leylî mektebe girmek istivenler bu vesikalanndan başka bir de aşağıda örneği yazılı noterlikten tasdikli taahhüd senedi vere ceklerdir. (3598) TAAHHÜD SENEDİ ÖRNEGİ Çorumdak? Levlî Küçük Sıhhat Memurlar mektebine almarak tahsil edip mezun olduğumda, Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâletinin tayin edeceği vazifede 5 yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul etmediğim veya kabul ed'p de muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhî sebeler dışında mektebden daimî olarak çıkanldığım takdirde benim için sarfedilmis olan parayı tamamen ödemeğ' ve bu taahhüd senedi mucibince benden istenilecek para tçin ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul ve taahhüd eylerim. Sarih ikametjjâh adresi Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ın bu taahhüdname mucibince fa'zile birlikte ödemek mecburivetinde bulunduğu her ders yılı için iki vüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 liraya kadar parayı borclu ...". le birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borclu sıfatile ödeyeceğim. Kefiiin adresi 1 Eksiltmiye konulan iş: Ankarada Mülkiye Mektebi sıhhî tesisat, kalorifer tesisatı, su deposu ve çamaşırhane inşaatı ve tamiratıdır. Keşif bedeli: 34,828.22 liradır. 2 Eksiltme 5/7/937 pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 174 kuruş bedel mu kahilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 4 Eksiltmive girebilmek için taliblerin 2,612 lira 12 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ve asgarî 15,000 lira değerinde kalorifer ve sıhhî tesisatı iyi bir şekilde yapmış olduğuna dair vesika göstermesi lâzımdır. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede vazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. (34440) Postida olacak gecikmeler kabul edilmez. «1571. Her akşam P A N O R A M A ' d a Bahçrmizde mahdud gecelerde teganni itmekte olan memleketin hakikaten en yüksek ve kıymetli san'atUârı Sayın halkımızm talebine binaen bugünden itibaren HER A K Ş A M I arkadaşları ile birhttte seanslarını yapacaklardır. Tel. 41065 UNİR NUREDDİN Tayyare Hangarı İnsaatı Nafıa Müdürlüğünden: Seyhan İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Ekiiltme Pazarlık Komisyonu İlânlarT * Muhammen fiatı Teminatı İhalesi 12/7/937 saat 15 Beher 250 kilosu 135 L. 3 liradan 1 Üniversıte merkezile Fakülte ve onlara bağh müesseselere almacak olan odun yjkarıda yazılı gün ve saatte Rektörlükte kapalı zarfla eksilt mive çıkarılacaktır. 2 Talibler 2490 savılı ihale kanununda yazılı vesikalarile beraber tek lif zarflarını ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Rektörlüğe vermiş olmalıdırlar. 3 Şartname ve liste hergün Rektörlükte okunabilir. (3725) Cinsi Odun Miktan 149000 kilo 1 Eksiltmiye konan iş: Adanada yapılacak tayyare hangarı inşaatı. Keşif bedeli «15312» on beş bin üç yüz on iki lira «81» kuruştur. 2 Bu işe aid keşif evrakı şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavelename projesi, C Bayındırlık işleri genel şartnamesi, D Fennî şartname, E Keşif hulâsa cetveli, F Proie. İstiyenler bu evrakı ( ) lira (77) kuruş bedelle Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksıltme 10/7/1937 tarihinde cumartesi günü saat on birde Seyhan Nafıa Dairesinde vapılacaktır. 4 Eksiltmive girebilmek için isteklilerin (1148) lira (46) kuruşluk teminat vermesi te Resmî gazetenin (3397) savılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. İstiyenler teklif mektublannı üçüncü maddede vazılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilmesi muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3676) KOHİNOR Diş Macunudur. Bunu bir kere kullananlar arfak ayrılamazlar. kullanmamış olanlar bir denesinler. îzmir satjş şubesi : Bay Ahmed Buldanloğlu Diş macunfarımn incisi Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Bu yıl Leylî Tıb Talebe Yurduna almacak talebenin kabul şai şunlardır: f 1 a) P. C. N. sınıf için: Tam devreli liselerden veya lise dgx°oe* olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş mekteblerden pekivi^#w ı cede mezun olmuş, olgunluk veya bakalorya imtihanını ver^ / ^ b ) Diğer sınıflar için: Bulunduğu smıfı iyi derece ile geçmiş 2 İsteklilerin 30 evlul 1937 tarihine kadar doğrudan doğruya S ve İçtimaî Muavenet Vekâletine müracaat eylemeleri ve dilekçelerile biı aşağıdaki evrakı tamamen göndermeleri lâzımdır: A) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüviyeti danı aslı, ı B) Mekteb şehadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bitirdikleri şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mekteb mü lüğünün avni zarnanda mezuniyet derecesini de gösteren fotoj ve resmî mühürlü bir vesikasını göndereceklerdir.) C) Okudukları mekteblerden almmış hüsnühal varakası, D ) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış orneğine uyfl ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu h tane başîabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tara' dan mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) İsbu muaveneler : Ankara, Sıvas, Erzurum, Divarbekir, Haydarpı Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk hastanesi; Izmir, Bursa, Kon Adana, Samçun Memleket hastanelerinde yapılacak ve buralarda m yene olunmak için bu hastanelerin bulunduğu vilâyetlerin Sıhhat VP timaî Muavenet Müdürlüklerine istekliler bizzat müracaat edetfiku E ) Örneği aşağıda gösterilen noterlikçe tasdikli bir taahhüd senedi (Btf ned istekli tarafından avnen tanzim ve imza edilecek ve altı, örneği görüldüğü veçhile, kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazı1 imzalanacaktır.) F) 4,5 X 6 boyunda dört tane fotoğraf. 3 Yaslan yirmi ikiyi geçkin bulunanlar ve Yurdda ökumağt ride mecburî hizmetlerini yapmağa engel olacak bir hastalığı ve arız> lar kabul edilmezler. 4 îsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların, Vekâletçe, al adreslerine bildirileceği gibi bunlara göre kabul edilip edilmedikleri dt ne adreslerine ayrıca bildirilecektir. (35 TAAHHÜD SENEDİ ÖRNEĞİ * Leylî Tıb Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıb Fakültef den tabib olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, Yurdda geçirdi zamanm «tatiller de dahil» üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve îçtlt Mtravenet Vekâletinin ltizum göreceği mahallerde hizmet ifasını kabul e n.ediğim veva kabul edip de muayyen müddeti bitirmeden hizmeti terke lediğim takdirde Yurdda benim için sarfolunan paranm iki katını öden ve tıb tahsilini terkettiğim veya sıhhî sebebler dışında Fakülteden da olarak cıkarıldığım veyahud Yurdda bir seneden az bir müddet kalarak ı keylediğim takdirde benrm için sarfedilmis olan paravı tamamen ödeır ve bu taahhüd senedi mucibince benden istenilecek paralar için öderr mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini ve 2 sayılı kanunun diğer cezaî hükümlerinin de hakkımda tatbikini kabul taahhüd eylerim. Tf Sarih ikametgâh adresi ? Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı in bu taahhüdname mı bince faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı üç vüz lira oîmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 1800 liraya, * katını ödemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 3.600 liraya kadar p borclu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil b sıfatile ödiyeceğim. Kefilin adresi Sıhhat ve İçtimaî / Muavenet Vekâletindef Bu yıl istanbul Leylî Ebe Talebe Yurduna girmek istiyenlerin kabul şartları şunlardır: 1 Yaşı 20 den aşağı 30 dan yukan olmıyacak; orta mektebden pekiyi ve iyi derecede mezun olacak, gerek tahsilini, gerek ileride mecburî hizmetini vapmağa engel bir hastalığı ve arızası bulunmıyacaktır. 2 Jsteklilerin dilekçelerini aşağıdaki vesikalarile birlikte 15 eylul 1937 tarihine kadar Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletine göndermeleri lâzımdır. 3 Dilekçe ile birlikte gönderilecek vesikalar: A) Nüfuâ hüvivet cüzdam aslı, B) Mezun bulunduğu mekteb şehadetnamesi aslı, C) Hüsnühal sahibi ve hiç evlenmemiş olduğunu gösteren mahallî hüku • metçe tasdik edilmiş ilmühaber, D) 4.5 X 6 bovunda üç tane fotoğraf, E ) Mütehassısları tam bir hastane hevetinden, basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu, (Bu rapor hastane baştabiblikleri tarafından zarflanarak üstü mühürlenecektir.) Muavene vaüilacak hastaneler : Ankara, Sıvas, Erzurum. Divarbekir, Havdarpasa Nümune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastnesi; îzmir, Bursa, Konva, Adana, Samsun Memleket hastaneleridir. Isteklilerin hastanenin bulunduğu yerlerdeki Sıhhat ve îçtimaî Mua yenet Müdürlüklerine bizzat müracaat etmeleri lâzımdır. F) Örneği asağıda gösterilen Noterlikçe tasdik edilmiş bir taahhüd senedi. TAAHHÜD SENEDİ ÖRNEĞİ Leylî Ebe Talebe Yurduna kabul edilerek îstanbul Ebe mektebinde oku yup mektebden çıktıktan sonra Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin göstereceği yerde üç yıl müddetle hizmet edeceğimi ve bu hizrneti tamamen vapmadığım veva tahsil sırasmda sıhhî sebebler dışında Yurddan çıkarıldiğım, yahud Yurdu terkevlediğim takdirde kendim icin hükumetce yapılan masrafları ödemeği ve bu taahhüd senedi mucibince benden istenilecek paralar icin ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul ve taahhüd eylerim. Sarih ikametgâh adresi Yukarıda adres ve hüviveti vazılı olan in bu taahhüdname mucibince faızile birlikte ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için iki vüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 liraya kadar parayı borclu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müte selsil borclu sıfatile ödiyeceğim. Keh'lin adresi (3599) Belediye Sular İdaresinden: Sayın Abonelerimize Suların tevzii suretine dair nizamname, bir binadan başka binaya su verilmesini ve mukavelesinde sarahat olmıyan abonelerin su satmalarını menetmiştir. Nizamnameye ve imza etmiş oldukları mukavelenameye aykırı olarak paralı, parasız başkasma su verenlerden, su satanlar hakkmda hiçbir ma zeret kabul etmiyerek nizamnamenin 30 uncu maddesi hükmünün tatbik edileceği ilân olunur. (3762) DÜNYANIN HER TARAF1NA HAMBURGAMERIKA LINIE giden HANS WALTER FEUSTEL istanbul Galata Büyük yolcu vapurları Acenta : Te'efon ! 41178 Teigraf : HAPAG Istanbul Mektub : Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Umum Müdürlüğünden: Görülen rağbet üzerine halkımızm Adapa?ar ve Sapancada daha fazla kalabilmelerini temin icin pazar günleri islemekte olan tenezzüh trenlerimizi Adapazar ve Sapancadan avdetteki kalkış saatlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olduğunu sayın halka bildiririz. 1. nci tren 2. nci tren Adapazardan Kalkış saat 17.00 17.50 Sapancadan • » 17.45 18,34 İzmitten Sapancadan Kalkış saat İzmit gezinti treni 18.47 19,30 Erzincan Şarbaylığmdan: Belediyemiz için almacak olan iki buçuk tonluk 937 model Fort maı yangın söndürme ve sulama tertibatmı havi bir arazöz mubayaa edılecekt Muhammen kıymeti «4500» liradır. . Trabzon iskelesinde teslim edilmek üzere eksiltmive talib olanlar 1si bul Belediyesine müracaatleri ve Belediyemize de telgrafla bıldırmelen olunur. ^ Samsun Belediye Reisliğinden: Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü açıktır. Ayda 300 liı ret verilecektir. Kanunî şartlan haiz mühendislerin hizmet bfe. likte Belediyemize müracaatleri ilân olunur. ^ ^ ^ ^ ^ DİKKAT: Saat 17,00 de kalkan tren yalnız 1. nci, 2. nci mevki arabalarla, saat 17,50 de kalkan tren 3. üncü mevki arabalarla. saat 18,47 de kalkan tren de 1. nci, 2 nci 3 üncü mevki arabalarla teskil edilecektir. (3791) KIZILAY bebeklere nasıl Makinist Aranıyor Afvon Nafıa Müdürlüğünden: îdaremize 100 lira aylıkla ve imtihanla San'at okulu mezunu bir başmakinist alınacaktır. Nafıa İşlerinde calışanlar tercih edileceklerdir. İsteklilerin fazla tafsilâc almak üzere idareye müracaatleri ilân olunur. (3802) GENEL MERKEZİNDEN: 1 bakılacağını öğreten Y AVRULAR1MIZ CEMİYE1, Cemiyetimiz tarafından bastırılan ve doğuştan ıkı yaşma kadari adlı kitab satışa çıkarılmıştır. Nefis ve p a r l ^ bir kâğıd üzerine rsnkli bir surette basılmış olan kitabda: Yeni doğan yavruya annesinin süt verme tarzı, bebeğin gıd lan, yemek ve uyku zamanlan, yatak odası, bezleri, giyecekleri, bet giydirme tarzlan, uyku zamanlan, dişleri, çocuk hastalıkları, buls hastalıklardan koruma yolları, bebeğe yaptırılacak hareketler, oyur itiyadlar. anne ve babamn çocuğa verecekleri terbiye ve daha birçok suslar hakkmda bol resimle mufassal izahat vardır. Bu kitabdan edinmek istivenlerin, bedeli olan bir liravı ANKAR KIZILAY GENEL MERKEZİ'ne göndermeleri ve adreslerını oku bir surette bildirmeleri lâzımdır. îstanbulda Yenipostane civarında Kızılay Satış Deposunda ve k cılarda satılmaktadır. s Keşan İskân Memurluoımdan: 1 Keşan dahilinde îskân Komisyonunca tesbit edilen köylerde 130 göçmen evi açık münakasaya konmuştur. 2 Bir evin muhammen bedeli 138 lira 34 kuruştur. 3 Thule 13 temmuz 1937 salı günü saat 14 te Keşanda İskân Dairesinde İskân Komisyonu tarafından yapılacaktır. 4 Şartnameyi görmek istiyenlerin, Ankara, îstanbul, Edirne îskân Müdürlüklerile Keşan İskân Memurluğuna müracaat etmeleri icab eder. 5 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak etmek istiyen *aliblerin yukarıda yazılı saatten 3 saat önce îskân Dairesine müracaatle muvakkat teminatıru yatırmıg olması lâzımdır. (3644) Mütercim aranıyor Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: Akademideki Mimarî Bürosu için 150 lira ücretli Türkçeden Almancaya ve Almancadan Türkçeve salâhiyetle tercümeye muktedir bir mütercim aranmaktadır. Tercümanm daktilografi bilmesi şart değildir. Yalnız tercümesinin mükemmel olması istenmektedir. Müracaatler 5 temmuz pazartesi akşamma kadar kabul olunacaktır. 6 temmuz salı günü saat 10 da metin tercümesinden ibaret tahrirî bir imtihan yapılacaktır. (3800)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle