19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 Temmuz 1937 1 • IBajtarafi 1 tnct sahijede] gram halis altın haddi asgarî nisbetin il miştir. Dünkü celsede baştan sonuna ka8 dar hâkim olan intıba, Parisin Vaşington Ayanda müzakereler gası. • • 4 Paris 30 (A.A.) Senatoda, ma Çünkü bu had, frank üzerinde tazyik le tamamile teşriki mesai etmek suretile • 5 Hye komisyonu raportörii Gardey ez icrası halinde bir takım müşkülâta sebe hareket etmekte olduğu merkezinde idi. • • Fransız frangı üzerinden yapılan mua 1 Şimdiye kadrr fevkalâde tenzilâtlı bir aylık ve iki aylı biyet veriyordu. cümle demiştir ki: 6 • • abonman kartlann mucerred sayın halka daha ziyac meleler, zarurî olan ticarî ihtiyaclara Fransız Bankasınm devlete yaptıgı a« Maliye komisyonu çoktanben 1 • sühuleti temin maksadile bu kere yaloız bir aylık olmy münhasır kalmıf ve peşin olarak yapıl masrafla varidatm tevzinini istemektedır. vansların 10 milyar arürılması, 8 • • üzere tertib ve sahlmasına karar verilmiştir. miştir. Senato, sosyal ıslahatı akim bırakmak is Vergilerin artırılması. 2 Bu bir aylık kartlar dahi eski iki aylıklar gibi Rumel • • • Frank kıymeti haddinin tadili mesele Eski Maliye Naztrtnın tenkidleri temiyor. fakat bu ıslahat memleketın hisarı ve VaniköyÜDe kadar iskelelerde yuzde 25, Emi Hı • • menfaat ve elzem olan muvazene endı sinde İngiltere ve Amerika ile mutabık Paris 30 (A.A.) Bonnet'nin selegâo, istinye ve Çubukluya kadar yüzde 30, Kavaklaı kalıp kalmamış olduğu suretinde sorulan fi Vincent Auriel, bu akşamki müzakereşesi içinde sevk ve idare edilmektedir.» Soldan sağa: kadar yüzde 35 ve bu son mıntaka kış ayları jfcenz" Müteakıben M. Gardey, M. Chau bir suale cevab veren M. Bonnet, M. lerden sonra Mab'usan Meclisi koridorla1 İstanbulda hüküm süren tehlikeli nisbeti yüzde 40 dır. , temps ve Bonnet tarafından senato ma Chamberlain'le M. Mogenthau'ın bu rında hazinenin elindeki imkânlann ek bir hastalık, ona karşı yapüacak en müBu kartlan hâmil olanlar ayni günde roukerrer  liye komisyonuna gönderilmiş olan ve hususta beyanatta bulunacaklannı söyle silmesi esbabını izah etmiştir. Mumaileyh him tedbir. 2 Büyük muharrirlere ya gelme hakkmı haizdir. Ş kışır surette, hem emirdir hem karm boşsenatoyu hükumetin malî projelerinden miştir. demiştir ki: luğu. 3 Bir mabud, meşhur kayak sporlşbu kartlar Pazar günleri mıntaka ve kısım farkı aı haberdar eden mektubu okumuş ve bu M. Bonnet, hükumetin yeni masraflar « Blum, geniş salâhiyetler projesini ları yerimiz. 4 Çoğalır, beyin. 5 Insan mlmaksızın şirketin bütün iskeleleri arasında muteb mektubda mevzuu bahsedilen tahdidatı ihtiyan yoluna gitmemeğe azmetmiş ol Meb'usan Meclisine bu ayın 46 sında tev cildi, fazlalık edatı. 6 Musaade, meşnur olacaktır. Işbu bir aylık kartlar 11 Temmuz 1937 sat «Rustem» in babası. 7 Yunan filozofsened ittihaz ettiğini bildirdikten sonra duğunu söyliyerek beyanatına hitam ver di ettiği zaman hazine 2,450 000 000 larmdan biri, Bandırma İzmlr hattmda hından itibaren mer'i olacağından arzu buyuranl"' «enatodan projenin kabulünü istemiş ve miştir. franga sahib bulunuyordu. Aym 20 sin bir istasyon. 8 İstersen bir emir oluı, Temmuz 937 tarihinden başlıyarak Köprüde demiştir ki: M. Duclos, komünistlerin hükumete de Ayan Meclisinin vermiş olduğu rey ü istersen arkada$, meslek. 9 İngilizce törlük dairesine veya idarei merkeziye kontrol « Hükumet mes'uliyetini deruhde geniş salâhiyetler verilmesini pek o ka zerine bu miktar 1,400,000,000 franga «eğer>, bazısı bunu söylemek isterken <sayetine müracaatle kartlarını tedarik etmeleri ilân man» der, bir dilde «su». 10 Bir vapur etmiştir. Halk kütlelerinm satm alma ka dar istiyerek kabul etrniyeceklerini söy düşmüştür. 23 haziranda Chautemps ka şirketi, kıymetli keçe. biliyeti meselesi şimdi halledilmiştir.» lemiştir. Mumaileyh, yeni vergilerin bil binesinin teşekkülü anmda mevcud miktar, Yukandan aşağıya: Raportör sözlerini bitirirken, demok vasıta olmaktan ziyade bilâvasıta olması ,483,000,000 idi. Fakat sermayelerin 1 Genc ve sağlam. 2 Bir işi çevirkülliyetli miktarda harice çıkması ve ha mek, kapıların önündedir. 3 Çok eski ratik hurriyetleri muhafaza için devlet lüzumunda ısrar etmiştir. bir tarih, feryad, nota. 4 Ne versen yer, maliyesinin kalkmması lüzumunu ehemParis 30 (A.A.) Âyan meclisi zine bonolarınm tediyesi yüzünden bu körkütiik sarhoş. 5 Bir renk mi desena miyetle kaydetmiştir. bir emir mi desem, garaz. 6 İnadcı, doğMaliye encümeninin içtimaı iki saatten miktar en aşağı seviyeye düşmüştür.» ru olan şeylere çekilen işaret. 7 Şiddetli, Maliye Nazırı Bonnet, nutkunda, hü fazla devam etmiştir. Framamn bir ihtarı Bursada yapılacak Halkevi binası projesi için paralı bir müsabaka s geriden giden yol. 8 Kadın süvari. 9 kumetin alacağı tedbirin yirmi seneden miştir. Malî vaziyetteki vahameti encümen Waschington 30 (A.A.) Nev Galatasaray civarmda bir mahalle. 10 beri ittihazına lüzum göriilmüş olan bü den gizlememiş olan M. Bonnet'nin iza York Times gazetesine göre Fransa se Bir emir, Köprü clvannda bir semt. Müsabaka müddeti «30 ağustos 1937 pazartesi saat 13 te bitecek v« , jeler Bursada tetkik edilecektir. | tün tedbirlerden daha ağır olduğunu ve hatı, encümen üzerinde büyük bir tesir farethanesi ticaret ataşesi, Fransadaki maEvrelki bulmacanm halledilmiş şekll Türk ve yabancı diplomalı mimar ve mühendislerden müsabakaya' vaziyetin ancak memleket çalıştığı ve hasıl etmiştir. î buhran dolayısile Fransanm üç taraflı 1 2 3 4 5 8 7 8 » 10 mek istiyenler proieve esas şartname, vaziyet plânı ve teferrüatın* A masrafın da elzem hususlara hasredilmesı M. Bonnet'nin şöyle demiş olduğu itilâftan çekilmeğe mecbur kalabileceğini rada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterlik, îzmir, İstanbul ve Bo 1 BİÜ YİÜ KİA DİAİB A lüzumu teslim edildiği takdirde düzele söylenmektedir: Amerika hazinesine bildirmiştir. Parti Ilyönkurul Bürolarından parasız alırlar. ,( 2 bileceğini söylemiş ve dün hazinede yalAİR EİT •IŞİA K « Enflasyon, yeni vergiler, bütün ingiliz gazeteleri, vaziyeti iflâs nız 20 milyon kalmış olduğunu hatırlat bunlar benim kaçmamıyacağım bir takım 3 Ü'BİE K|B KİI S A addediyorlar mıştır. 4 EİM t!R • p AİBİE M neticelerdir.» Londra 30 (A.A.) Burada FranNazır, hazinenin Fransa bankasmdan b MİE S • KİA RİAİL A, Hükumetin beyannameri sız para buhranı büyük bir dikkatle takib avans istemege mecbur olacağmı ve franEİKİB HİAİRİAİÇ • M Paris 29 (Hususî) Meb'usan olunmaktadır. Gazeteler frangın mühim kın kıymetini muhafaza imkânı olmadı Bandırma Belediyesi Elektrik îşletme îdaresine aid Elektrik fabrü meclisi, bugün saat 15 te toplanmış ve surette düşmesini bekliyorlar. Daily TelF A •İAİGİB D A ğını bildirmiştir. senelik ihtiyacı olan 3 ton makine yağı beher tonu 300 lira muhanupen 8 • S E B • İDİÖ N E K alınacaktır. ' ***"" | M. Bonnet, hükumetin müracaat ettiği M. Chautemps söz alarak hükumetin be graf gazetesi üçler anlaşmasınm tadili lâyannamesini okumuştur. zım geleceği, çünkü Fransız kambiyo muS Y İhale açık eksiltme usulile yapılacaktrr. * istisnaî usulü müdafaa ederek demiştir ki: N EİR A N• Buna aid şartname bedelsiz olarak Elektrik îşletme İdaresinden ve « Vaziyeti düzeltmek lâzımdır, zi Beyannamede göze çarpan iki hâkim vazene akçesinin lngilizlere geçmiş olduğu 10 A RIAJRIA T • N E M cektir. ra fena bir malî vaziyet demokratik hür fikir sulh ve sosyal terakkidir. Bu be mütaleasında bulunuyorlar. Eksiltme 21/7/937 günü saat 15 te îşletme îdaresi Komisyon^' Daily Expresse gazetesi de Fransız riyetlerin muhafazasile telif edilemez. yannamede şöyle deniliyor: edilecektir. '' «Hükumet, haricî siyaseti idame et Maliye Nazınnm oldukça açık bir tarzda Böyle bir vaziyet banşı tehlikeye koya Eksiltmiye iştirak edebilmek için 67 lira 50 kuruş muvakkat te: tirecek, umumî hakkaniyet içinde bütün memleketin iflâsını Fransız milletine bilbilir.» PARALAR raat Bankasma yatırmağa mecburdur. milletler hakkında sulhu temine çalışa dirmiş olduğunu büyük başlıklarla yaz Nazır, ister istemez otarşiye müncer Alıs Sahg Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilân olunur. olan tazyikin aleyhinde olduğunu söyle cak, Fransanın hususî dostluklarına ve maktadır. 623. 626 Sterlm 123. 127. Financial Times, Fransanm bir sene Dolar miş ve maliyeyi müdafaa ederken ayni Milletler Meclisıne sadık kalacak, beynelmilel elbirliğini mütemadiyen geniş denberi mütemadiyen borcla yaşaduğını 110. 115. Liret zamanda banşı ve hürriyeti de müdafaa 80. 84. letmek çarelerini arayacaktır. Eyüb kazasına bağlı Rami nahiyesinde Rafni askerî kışlasmın h; ve artık bugün borclannı ödeyemez bir Beicika Fr. ediyoruz demiştir.. 23. 18.50 Drahmi adma tescili İstanbul Defterdarhğınm 19/3/937 gün ve 3939 sayılı yazlsü Fransa, kendinden emiıdir ve sulhun hale geldığini ehcmmiyetle kaydetmek Senato, projeyi 82 reye karşı 167 rey570. 575. tsvicre Fr. tenilmiştir. esarete ve harbe müncer o' an feragat tedir. 23. Leva 20. le kabul etmiştir. Bu gayrimenkulün Tapuda kaydi bulunmadığından yeniden tescilJ lerle elde edilmesi hiçbir zaman mümkün 68. Florin 65. mek ve tasarrufunun tesbiti için 8 temmuz 937 tarihine musadif caı» """ * Mali projenin esası olmadığından, tehdid etmekten ve teh 84. Kmn Cek 75. günü mahalline tahkik memuru gönderilecektir. Hükumete tam salâhiyet veren proje did edilmekten imtinaa azmetmiştir. 23. Şilin Avusturya 2 1 . Bu gayrimenkulde tasarruf ve her hangi bir aynî hak iddiasmda b^ IBajtarafı 1 inci sahifede] tek bir maddeden ibaret olup hükumetin 31. Mark 28. Hükumet, dünya ekonomisini ve si nanların iddialarını müsbit vesikalarile bugüne kadar Sultanahmedde 1 23. 20. 31 ağustos 1937 tarihine kadar atideki lâhların tahdidini kolaylaştıracak olan ve onun son günlerdeki hâdiseler hakkın Zloti Sicil Muhafızlığımıza veya tahkik günü mahallinde tahkik memuruna 25. Pengo 21. hususat için zarurî göreceği tedbirleri al rejime samimî surette' istisnasız, bütün da çok şayanı dikkat bazı sözlerini nakracaatleri ve sınır komşularmın da tahkik günü mahallinde bulunmalan 14. Lev 12. maga salâhiyettar olduğunu natık bulun hükumetleri ve bütün milletleri dostane ledıyor. olunur. («' R2. Dînar 52. maktadır. Muharririn, hüviyeti hakkında malu Kron tsvec 32. davet eder. 30. 1047. 1 Devletin kredisi aleyhindeki bümat vermediği bu faşist, îtlayanm, dünya Altın lOAfi. Hükumet, dahilde, insan sâyinin şeratün teşebbüslerin tenkili, 2SS. 256. itini değiştiren ve işçiye daha fazla re umumî vaziyeti karşısındaki durumunu Banknot 2 Spekülâsyona karşı mücadele, fah, istiklâl ve şeref bahseden sosyal ka şöyle izah etmiştir: ÇEKLEB 3 İktısadî kalkınmayı temin, Acıhs Kapanış « Biz, çok samimî olarak sulh istiyonunlara el sürdürmiyecektir. Hükumet, 625 Londra 124.75 4 Fiatlann kontrolu, Bandırma Belediyesi Elektrik İşletme îdaresine aid Elektrik Fabr milleti normal ekonomik hayata ithal e ruz. Fakat, îngiltereye inkıyaddan ibaret 0.78725 New¥ork 0.7896 nm senelik ihtiyacı olan 70 ton motörin beher tonu 65 lira, muhamme 5 Bütçe muvazenesinin temini, ikinci derecede rol almak, Valânsiya ve den karşıhklı mukavelelere sadık kal 15.0060 15. delle alınacaktır. îhale açık eksiîtme usulile vapılacaktır. Buna aid şaı 6 Kambiyolar üzerinde bir kontro! mağa çalışacak, işçinin ve patronların Moskova bolşeviklerinin tahrikâtına, hiç Milâno 4.6875 Briiksel 4.6890 bedelsiz olarak Elektrik İşletme İdaresinden verilecektir. îcrası usulüne müracaat etmeksızın Fran mütekabil sây ve nısfet hususundaki ar mukabele etmeden hedef olmak istemiyoAtina 874750 47.44 Eksiltme 21/7/937 günü saat 15 te İşletme Îdaresi Komisyonunda ic 3.4550 sız Bankasınm altın ihtiyat akçesinin mü zu ve ferasetlerine güvenerek, istihsali ruz. Cenevre 3.4565 lecektir. 64. dafaası, Maliye encümeni, ufak bir tadil artıracak ve refahı tekrar tesis edecektir. Sofva 64.025 Eksiltmiye iştirak edebilmek için 341 lira 25 kuruş muvakkat temir Italyada, hiç kimsenin harb istemedi Amsterd. 1.4372 14375 bile yapmaksızın, hükumetin projesi metraat Bankasma yatırmıya mecburdiır. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmı Umumî sefalet içinde ferdlerin hususî ğine eminim. Fakat, şu anda, muhakkak p r a z 22.6586 22.65 re ilân olunur. nini olduğu gibi kabul etmiştir. 4.2096 vaziyetleri salâh bulamaz. Hükumet, ki, çok nazik bir vaziyet karşısında bulu Vivana 4.2112 Encümenin hükumet projesini kabul Madrid 140050 14. ekonomik imkânlann müsaadesi nisbe nuyoruz. 1.9680 etmesinden evvel M. Bonnet, memleke Berlin 19688 tinde salâh eserine devam edecektir. Fa İngilterenin teslihatı çok fenadır; Fran4.1680 Varsova 4.1696 tin malî istiklâlini tehlikeye ilka etmek kat, bazı reformların, ekonomik ve malî sa siyasî ve malî güçlükler içinde yırvar Bndaoeste 4. 4.0016 sizin devam etmesine imkân mutasavver kalkınmanm husulünden evvel tahakku lanıyor; Rusya daha vahim bir kargaşa Bükres 107.4030 107.36 olmıyan şimdiki vaziyete işaret etmiş ve kuna imkân olmadığını efkân umumiye lık içinde; Küçük Antant bizim son gün Belerad 34.5737 34.56 bu vaziyetin memleketin askerî emniye2.7485 2.7S ye bildirmeği vazife bilir. Hükumet, en lerdeki kazançlanmızla sarsılmıştır; Bel Yokohama Mevduatı Koruma kanunu mucibince muhtelif müesseseler tar. tini, tahakkuk ettirilmiş olan içtimaî ıs 2<J 04 Moskova 24 0^1 Bankamıza tevdi edilmiş olan ve kanunî müddetleri hit.im bulan aşağıd kısa bir zamanda, şiddetli tedbirler ala çika bitaraftır; Lehistan Alman dostu ol3.1032 Stokholm 3.m44 lahat ve iktısadî kalkınmayı da muhatacins ve muhammen krymetleri vazılı ayniyat açık arttırma ile 2/7/! rak spekülâsyon suiistimallerinin önüne duğu kadar Fransız dostudur; şimdi de, ESHAM raya maruz bırakacağmı söylemiştir. ma günü saat 13,30 da İstanbul Belediye Müzavede salonunda satışk Alman fırkalarile İtalyan fırkalannı hegeçecek, altın ihtiyatları kurtaracak ve A0I13 Kapanıs Mumaileyh, âdi bütçedeki açığın aîtı \ rüacaktır. sab ediniz. Ve düşününüz ki Almanya bütçeyi tevzine devam edecektir.» Anadohı Şm. Aded Cinsi Muhammen kı ilâ on milyar ve fevkalâde bütçe açığınm açlıktan ölüyor; îtalya ondan daha iyi % 60 Peşin 24. 24. Frangın yeni kıymeti TL. takriben sekiz milyar olduğunu beyan etbir vaziyette değildir ve Habeş arazisini Aslan Cimento 13.30 13.25 1 Çift elmas küpe (altları inci) 25. Paris 30 (A.A.) Bu akşam saat isletmek için muhtaç olduğu müzahereti miştir. ÎSTtKRAZLAR 1 Çift elmas küpe 12. \ 19 da M. Lebrunun başkanlığında top göremiyor.» M. Bonnet bir haziranla 28 haziran Acıh? Kinanı.s l Elmas mekik yüzük 15. Türk borcu I Peşin 17^5 17.05 1 Altm saat 12. arasında 7 milyar 700 milyon frangın lanan Nazırlar Konseyi tarafından kabul Muharrir, muhatabina: 1 Altm kordon > > IVadeli 18.125 17.10 16. memleket haricine çıkarılmış olduğunu edilen kararname hükümlerine göre, fran Şu halde, tam fırsattır demek isü1 Gümüşlü kayış kemer » » m Peşin 17.40 16.50 1. km yeni altın kıymetini tesbit eden kararbeyan etmiştir. Mumaileyh, hazinenin yorsunuz öyle mi? 1 Elmas yüzük Ergani 95. 95. bugünden sene sonuna kadar vadeleri hu namenin intişarına kadar, frankla yaban1 Züm.rüd yüzük Sualini sorduğunu ve ondan: TAHVÎLÂT lul edecek birçok mühim borclann te cı dövizler arasındaki para temevvücleri 4 Halkalı yüzük Hayır, öyle demek istemiyorum; Anadoln Mümessil 1 Markalı elmas yüzük diyesi ıznrannda bulunduğunu söylemiş bir takas sermayesile tevzin edılecektir. Mussolini harb istemiyor. wr Vadeli 43.90 43.90 Paris 30 (A.A.) Bu akşam Na1 Altm halka tir. Bu tediyat şunlardır: Auriol bonoları Cevabmı aldığmı s5ylüyor. 1 Altm markalı yüzük için 800 milyon, vadeleri teşrinievvelde zırlar konseyi frankın altm kıymetini tes1 Altm şadlen (ucu roza madalyon) hulul edecek olan 4 1/2 faizli bonolar bit eden şimdiki kanunu hükumetin ipta6 Ziynet altıru * için 5 milyar 400 milyon, kânunuevvelde li hakkında bir karamame kabul etmiş 2 Altın halka akdedilmiş İngiliz istikrazı için 4 milyar tir. Konsey frangın yeni kıymetini son 1 Çift elmas küpe radan tesbit edecektir. 1 Çift küpe ortası zümrüd 400 milyon. 1 Altın yüzük taşı sırça Borsa açılıyor M. Bonnet, borsada gorülmekte olan 1 Elmas yüzük ortası sırça endişebahş alâimden bahsetmiştir. Mu Malî salâhiyet kanununun meb'usan ve 1 Çift elmas küpe maileyh, zavahire nazaran, kambiyo mu Ayan meclisleri tarafından kabul edıl Belediyece değistirilmekte olan her nevi tabelâlann Apartıman levha1 Elmas yüzük (iki taşı noksan) 1 Altm mineli hurda zarf vazene sermayesinin döviz stokunu tü mesi üzerine hükumet Borsanın yarm a Iarı da dahil münderecatı eskilerinin ayni dahi olsa yeniden damga resmi verilecektir. Cezaya maKal kalmamak üzere şimdiye kadar müracaat etme1 Iri yakut yüzük kolu pırlantalı çılmasına müsaade etmiştir. ketmiş olduğunu beyan eylemiştir. miş olan alâkalıların yeni tabelâlannı asmadan Pul Müdürlüğüne giderek 1 Gümüş hurda tepsi Fransa üç taraflı anlaşmadan Kasa mevcudundan bahseden M. damga resmini ödemeleri ilân olunur. (3838) 1 Gümüş tepsi Bonnet, mevcudun ancak 20 milyon çekiliyor 1 Gümüş hamam tası , franktan ibaret bulunduğunu ve gündelık Londra 30 (A.A.) Vaşingtonda2 Gümüş ibrik karşı koymak için mevduat kı Fransız büyük elçiliğinin Fransanm, 1 Gümüş sütlük ( masraflara 1 Gümüş tatlılık t sandığmdan 400 milyon avans istemek İngiliz Amerikan Fransız para anlaş7 Gümüş fincan zarfı j mecburiyetinde kalmış olduğunu söyle masından çekileceğini Amerika hükume12. 1 Gümüş fincan tabağı tine bildirmek için talimat aldı aldığı tef miştir. 1 Gümüş kupa tdaremiz Maliye ve Muhasebe İşleri Dairesile îşletme Müdürlükleri MuBu vaziyete karşı koymak üzere hü yid edilmektedir. hasebelerine müsabaka imtihanile memur alınacaktır. 5 Gümüş bardak zarfı J Nevyork borsasında intıbalar kumetin ittihaz etmek tasavvurunda bu40. Müsabaka imtihanı 20 temmuz 937 salı günü saat 14 te icra olunacaktır. 1 Gümüş tatlılık (üç parca) | Nevyork 30 (A.A.) Esham ve Iunduğu ilk tedbirleri tadad eden M. İmtihana girmek istiyenler ne gibi şartları haiz olmalan ve ne gibi ve2 Gümüş kaşıklık maatabak 1 Bonnet, atideki çareleri iltizam etmiştir: tahvilât borsası, M. Bonnet'nin ittihazını sikaları vermeleri lâzım geldiğini Ankarada, Maliye ve Muhasebe îşleri Dai2 Şamdan Frangın kıymeti için para hakkındaki tasavvur etmekte olduğu malî tedbirler resinden, istanbulda Haydarpaşada Birinci İşletme, İzmir Sekizinci İşletme 1 îçi hırdavat dolu dikiş kutusu Mes'ul Muhasibliklerinden öğrenebilirler. '3837) son kanunla tesbit edilmiş olan 43 mili den dolayı hiç de hayret eseri gösterme 1 Yelpaze 2 Fransada malî buhran hâd safhada CUMHURİVET GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 6 8 7 8 0 10 1 • • Şirketi Hayriyeden Boğaziçinin Sayın Halkına Yeni ve Fevkalâde lcolaylılc Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Ilyönkurul Başkanlığındar T T l Kla Bandırma Belediyesi Elektrik İşletme İdaresinden: •Iz İst. Borsası 30/6/937 Eyiib Tapu Sicîl Muhafızlığından: Musolini harb istemiyor Bandırma Belediyesi * Elektrik İşletme İdaresinden: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Şubesinc Ticarethane ve Apartıman Sahiblerinin Dikkat Nazarlarma Defterdarlığından: s Istanbul Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle