11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Westinghouse Buz dolaplarının Amerika Hükumeti tarafından mukayeseli tecrübelerden sonra bütün diğer markalara tercih edildiğini CUMHUBİYET 1 Temmuz 1937 \ cuaÂa &i Westinghouse un en idareli makine olduğuna dair işte en güzel bir delil. > \\ ESTINGHOUSE fabrikası hava dolaplrını sattığı soğuk 1 Sene Garanti MV/ Etmektedir. Bu garanti bozulan veya kı> rılan parçanın tamirinden ibaret olmayıp makine kısmının kâmilen tebdilini tekeffül eder ve bunu WESTINGHOUSE fabrikasının Türkiye Umumî mümessili bulunan Helios Müsessesatı deruhte etmektedir. ı HELİOS MÜESSESATJ İstanbul Galata Voyvada Caddesi 124^126128 Tel. 44616 ,P. K. 14OO BEYKOZ HAFTASI 1 Temmuz 1937 itibaren den OPTAMİN Saç eksiri SEFALİN BAŞ ve DİŞ GRiP v® NEZLE ROMATİZMA Çalışmaktan husule gelen Bütün ağrıiarı derhal keser« Gencliğinizin hazinesi olan saçları «Optamin» kullanarak garanti edebilirsiniz. Çünkü Optamin evvelâ saç köklerine, ömrün sonuna kadar sürecek bir kudret vererek dökülmeyi tamamen bertaraf eder, kepekleri temizler, kaşıntıyı alır ve saçlara göz alıcı bir taravet verir. Saçların kurtarıcısı Eczanelerden 1 lik ve 12 lik ambalâjlarım ısrarla arayınız. Tarsus Şarbaylığmdan: Muhammen bedeli «500» lira olan Tarsus elektrik tesisatmın yeniden tevsime aid keşiî ve projenin yapılması kapalı zarf usulile eksiltmeye ko nulmuştur. Muvakkat temınat akçesi »38» lira olup ihalesi 15 temmuz 937 perşembe ganu saat 15 te Beleddye Encümeninde yapılacaktır. îsteklilerin şartname örneklerini Belediyemizden aramalan ilân olu' (3672) Bir defa kullanınız. Neticeye haryet edeceksiniz! 1OOO JUNiOR'u M E T R O tavsiye ediyoruz. DENiZI YERLI MALLAR PAZARLARI Deniz mecmuasının bugün çıkan 25 inci sayısı muhtelif de niz mevzularım ve ezcümle bir buçuk milyon sterlinin denizden nasıl çıkarıldığına aid ilmî ve fennî yazılan ihtiva etmektedir. Tanınmış gemi süvarilerinin kıymetli yazılarını toplamış olan «Deniz» i çok şık bir salon mecnıuası halinde bütün okuyucularımıza hara retle tavsiye ederiz. Tevzi evi Merkez Rıhtım han dördüncü kat. Telefon 49211 Uzağı grösteriyor diye iddia etmiyoruz. Size 20 metroyu vazıh gdsteren ve modern İDsanın lü2.umlu bir eşyası olan Satış deposu : Galata : Karaköy, Haraççı sokak No. 5 ISMAıL ÖMER IŞÇEN Taşra satış yerleri : B o l u Varlık Ticaretevi Osman Seyid, AIi Kesim K o n y a Yol bedesteni A. M. Dölen Kızılcahamam K Yazan M e r s i n : Uray caddesi No. 41 Sedad Sahir • Z o n g u l d a k Ayyıldız Pazarı. S a m s u n Gazi cad. Halk kitabhanesi Samsun Belediye Reisliğinden: Belediyemizin Gazi parkı bahçıvanbaşıhğı açıktır. Aybğı 75 liradır. Çiçekcılıkten anlıyanlann ehlıyetlenni ve hüsnühallerıni isbat eden vesıkalarla Beledıyemıze müracaatleri ilân olunur (3752)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle