20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYEÎ 1 Temmnz 1937 •3 Jciler şimalde bir JC daha zaptettiler nanya ile İtalya İngiltereyi Franco hükumetini tanıması için zorluyorlar G. Saray kulübünün 32 nci yıldönümü Meşhur Slavya takımı şehrimize getiriliyor Türk topçusuna >eref veren tatbikat Dün Metris çiftliğinde büyük topçu atışları yapıldı Kırmızı ordunun topçuları, Büyükdere Küçükçekmece hattmdaki Mavi ordunun mevzilerini tarümar ettiler IBaştaraft ı incl sahifede] ziyeti hakkında malumat elde etmek için lilecek ve îtalyan ve Alman murahhas ellerinden geleni yapmış olduklannı ve nndan mukabil tekliflerde bulunmalan General Franco donanmasınm santan Galatasaray kulübü, kuruluşunun der'i Bilbao'ya nisbetle daha kolayca 32 nci yıldönümünü bu sene parlak bir Ieb olunacaktır. İtalyan ve Alman murahhaslannın mu abluka edebileceğini ehemmiyetle kay surette kutlulıyacaktır. Kulüb, bunun için büyük bir program hazırlamakta ıbil tekliflerde bulunmaktan imtina et deylemiştir. dır. Bu münasebetle İsveçten kuvvetli eleri takdirinde talî komite, İspanyadalspanya hâdiseleri karşısında bir güreş takımile bu sene Çekoslovakya iki tarafı «muharib» telâkki etmek ve tngiliz gazeteleri şampiyonu olan Slâvya takımı şehrimize ğer devletlerden bir bitaraflık beyan Londra 30 (A.A.) Londra mat getirilecektir. ımesi neşretmelerini taleb eylemek mec buatı kabinenin dün akşam toplanarak ıriyetinde kalacaktır. ademi müdahale komitesi celsesinin ne Galatasaray kulübü, îsveç güreş takımınm karşısma kuvvetli bir takım çıvam kamarasında sorulan sualler ticelerini tetkik eylediğini yazmakta ve karmak için Güneş kulübile de temas Londra 30 <A.A.) Avam kama ademi müdahale işinin yakm atisini ol etmiş, Büyük Mustafa ile Mersinli Ahsında Santander'in akıbeti meselesi isti dukça karanlık görmektedir. medin takıma alınmasını temin etmiştir. shlarda mühim bir rol oynamıştır. îşçi Daily Telegraph gazetesi Almanya Galatasarayın yıldönümü 24 ve 25 eb'uslar Santander'in abluka edilmesi ile Italyanın Ingiliz Fransız plânmı hiç temmuzda kutlulanacaktır. ümkün olup olmadığını hükumetten sor bir bitaraflık garantisini tazammun etmeHakemlerde anlaşılamadı uşlardır. diğini ileri sürerek reddedeceklerini tah Pazar günü Kadıköyde yapılacak olan Eden, evvelâ mültecilere yardım mese min ederek diyor ki: Galatasaray Güneş, Fenerbahçe Besine temas ederek hükumetin bu babda«Binaenaleyh yapılacak üç şey kalı şiktaş maçlarmın hakemlerini tayin etı himayesinin Fransa tarafından mülte yor: Ademi müdahale siyasetinden vaz mek maksadile toplanan B. İ. T. O. K., lerin kabul edijip edilmiyeceğine bağlı geçmek, İspanyada hâli harbin mevcud hakem meselelerini halledemediğinden ulunduğunu söylemiş ve demiştir ki: olduğunu tanımak ve muhtelif devletlere bu maçların hakemlerini Futbol fede « Fransa mültecileri ancak bir şartla bitaraflıklannı ilân ettirmektir.» rasyonu tayin edecektir. abul edebilir, o da bunlan Barselon'a Morning Post gazetesi ademi müda Beyoğlu Halkevinde spor •ya Valensiya'ya gönderebilmektir. Bun hale siyasetinin yıkılmak üzere olduğunu Sahra telsizi faaliyette, tayyarelerin faaliyeti an başka Fransa bunlarm bihakkın mül ve bir anlaşma husulünün ise pek zayıf arkasına takılan bir hedef, harekât Beyoğlu Halkevi spor şubesi kız sporid olup olmadığının tetkiki için bir usul bulunduğunu müşahede ederek diyor ki: harita üzerinde takib ediliyor Dculmasmı istiyor.» «Ingiltereye Valans lehinde teveccüh cuları arasmda atletizm ve kürek sporSuallerin askerî safhasma cevab veren beslediğine dair tevcih olunan iddia mü ları için geniş bir program hazırlamak>uff Cooper nasyonalistlerin Santan zakerelerde yepyeni bir safha açmıştır. tadır. [Bastarafı l inci sahifedel sile beraber müthiş bir i t ö â k oldu. Bu, er'in ablukasını ilân etmediklerini ve fa Çünkü Ingiliz bitaraflığına şimdiye kadar Festivale gelecek tenisçiler nun 17 nci kurs devresinin topçu liva zı ordu piyadeleri tarafından ele geçiril iki saattenberi gürliyen muhtelif çaptaki at bir beyanname neşrederek bu limana ademi müdahale komitesinde temsil olu Yakmda başlıyacak olan festival eğ muharebe atışı tatbikatı işte dün bu plâ di. Kırmızı ordunun topçulan, Mavi ordu topların sesine benzemiyordu. Ben, bir emilerin girmesinin tehlikeli olduğunu nan devletler tarafından muhakkak na lenceleri için Yugoslaya ve Romanyadan na göre yapılmıştır. Atışları görmek üzebataryanm yanlış bir hesab neticesinde ildirdiklerini söyledikten sonra Ingiliz zarile bakılıyor ve bu keyfiyet teslim edi da tenis şampiyonları davet edilmiştL re başta Topçu Müfettişi General Ke istinadgâhlarını döğmekte devam ediyor mermilerini yakmrmıza dişürdüğünü zanBelediyeye gelen cevabda her iki yer mal ularmdaki Ingiliz subaylarmın hakikî va liyordu.» olmak üzere birçok askerî eıkân ve dakikalar geçtikçe mermiler ilerilere netmiştim. Meğer öyle degilmiş. Arka den de ikisi kadın, biri erkek olmak üzeMetris çiftliği civanndaki Baştabyada doğru yayılıyor. Biraz sonra Mavi ordu mızda tayyare defi toptaıı varmış. Bu re üçer tenis şampiyonu gönderileceği toplanmışlardı. Topçu Atış mektebi mü nun mııkavemet noktalan tamamen tah bataryalar tayyareferi görünce derhal abildirilmiştir. [Başmakaleden devami Vekili polisi çocuklann ve ihtiyarlann eldürü Rasim Topsever, subaylan Baş rib edildiğinden Kırmızı ordu piyadeleri teşe başlamışlardı. Bataryalar hep bir indan matlubdur. Polis kendi yüksek lerinden tutan ve onları koruyan insanlar tabya önünde selâmlamış ve yarbay likte ateş ettiğinden gürultünün fazlalığı •^zifesinin ehemmiyetini anladığı ve onu olarak tarif ederken bu vazifenin madŞükrü büyük bir harita üzerinde yukanbundan ileri gelmişti. B r ateş karşısında iîiyatta o suretle tebarüz ettirmeğe ça diyetinden ziyade maneviyetine işaret da anlattığımız meseleyi izah etmiştir. Mavi tarafın tayyareleri cıeydandan kayştığı nisbette cemiyetin hayatı ve işi ediyordu. Yalnız o kadar mı ya? Bütün Izahattan sonra hakikî mermilerle yabolmuştu. lüzgündür. Bunun aksine olarak polis cemiyetin huzur ve emniyeti polisin kuvpılan tatbikata geçilmiştir. • * * 'azifesindeki noksanlar adım başına ce vetli osıuzlannda değil mi? Buna göre •*• V *1P Atış muvaffakiyetle bittikten sonra niyetin ayağına batan dikenler gibidir. polis bütün faziletlerin timsali olmak lâSaat 11, herkes yerini almış, Baştabharekâtı takib eden subajlar Topçu MüCumhuriyet rejimi cemiyette inzıbat zım gelen kâmil bir insan nümunesi olyada harekâtı takib eden subaylardan fettişi General Kemalin nyasetinde Başre asayişe ve onu teminle mükellef mes mak mevkiindedir, ve bu böyle tahakkuk başka ortalıkta hiç kimse görünmüyoı. tabyada toplanmış ve abşJann tenkidini eğe en büyük itina ve ihtimamı göster edebilmek için polisin yerinde ve sırasınMaarif Vekâleti, orta tedrisat mual' Birden gökgürlemesini andıran inleme yapmışlardır. nekle derin surette medenî olan zihni da hayatını hiçe sayacak fedakârlıklara lim ihtiyacını tamamile karşılamak maklerle üstümüzden muhtelif çaptaki merretinin en açık delilini ortaya koymuştur. gözünü kırpmaksızın atılması icab eyle sadile Üniversite edebiyat fakültesine bağDünkü atışlarm neticMİ her Türkün milerin Mavi ordu cephesine doğru vız Hlükumetin getirdiği yeni kanun vesile mektedir. Bu vaziyetin herhangi miktar h bulunan pedagoji enstitüsünü tekemmül yüzünü güldürecek derecede muvaffa lıyarak geçtiğini görüyoruz. dl« daha yirmi yirmi beş gün evvel Tür da maişet medan maaş mukabilinde ifa ettirmeğe karar vermiştir. Vekâlet bu Gizlenen bir tarassud dürbünü kiyetli olmuş, bütün çaptaki topların atBiraz evvel karşıki tepelerde, sırtlarda :iye Büyük Millet Meclisinde emniyet edilen bir hizmetten çok ileri ve çok baş maksadla İsviçre, Amerika ve Almanyatabiatin güzellıkleri görünürken şimdi o o mevzileri tutmuş, topçu piyade üzerin tığı mermiler daha ilk atıta hedefi bul * ftemurlan lehine gösterilen yüksek alâ ka birşey olduğu meydandadır. Onun dan birçok aletler getirtmiştir. muşlardır. manzaranın yerine kara barut dumanları den aşırtma endaht yaparak Mavi taratayı polislerle beraber bütün millet gör içindir ki polis insanlığın ve faziletin timfın yeniden tutunmasına mâni oluyordu. Önümüzdeki ders senelerinde enstitü kaim olmuştu. Atış yerinden dönerfcea göğsüm iftilü. Bizde teşri ve icranın en yüksek mü sali olarak cemiyette çokluğu teşkil eden nün profesör ve mutahassıs kadrosu genişBu sırada havada Mavi tarafa aid tay harla kabarıyordu. İlk beş dakikalık ateş, Mavi tarafın nessili olan büyük meclis, emniyet işine iyilere karşı nazik ve şefkatli, kötülere letilecek ve yeniden bütün dünyaca ihtiyareler göründü. Ve bunların görünmeNejad Ferhad mukavemet noktalarına yapılan hazırhk rerdiği ileri ehemmiyeti adeta teker te karşı ise kahir, kuvvetli ve amansız su saslan takdir edilmiş olan müteaddid peateşiydi. Bu ateşte bütün bataryalar; düşer polislerimizin hepsile ayn ayn meş rette şiddetli olacaktır. dagoklar getirilerek enstitü bu mutahasmanın beş mmtakadaki kuvvetlerine karşı ıl olacak derecelere kadar götürmüş sısların idaresine verilecektir. Yeni Türkiyenin polisi yeni rejimin bütün esaslannı tesbit ederek verilecek alundu. Bu hal polislerimize meslek ve Diğer taraftan enstitünün kâfi miktarda ilk emirde buralara karşı baskın ateşi nümune memuru veya memur nümunesi azifelerinin kıymeti üzerinde en doğru olmak mevkiindedir. Polislerimizin mes orta tedrisat muallimi yetiştirebilmesi için yapmağa hazırlanmışlardı. kirler vermek lâzım gelen yüksek bir leklerinde kendilerinden beklenilen ikti Maarif Vekâleti yeni bir karar vermiştir. Hazırhk atışı sırasmda Kırmızı taraıı'saldir. dar ve ehliyeti hergün biraz daha fazla Bu karara göre muallim mekteblerinden fın tayyareleri atışlarm inhiraflarını topMesleğin ehemmiyeti öyledir ki onda göstermekte devamla az zamanda en mezun olup ta ilk mekteblerde muallimlik çu kumandanına bildirmişlerdi. Bu ma isrgün yeni meziyetler kazanmak için mükemmel dereceleri bulacaklanna ina edenler, iki sene zarfında bakalorya imtilumat derhal bataryalara bildirilmiş ve eri götürülecek gayretlere son tasavvur nıyoruz. Bu memlekette bir gün dikile hanlannı vermek şartile pedagoji enstitübaskın ateşine başlanmıştı. ülemez. Onun içindir ki evvelki gün cek diğer bir abidenin hayali gözlerimizin sü programını takib etmek üzere edebiyat Bataryalar Mavi ordunun mühim beş Jahiliye Vekilimiz tahsillerini ikmal et önünde şimdiden yükseliyor: Bu sadece fakültesine kabul edileceklerdir. iki sene noktasmı ateş altına almışlardı. Büyük ve uş polislerimize hitab eden nutkunda bir polis heykeli olacak ve adına fazilet içinde bakalorya imtihanlarını verebilen küçük çaptaki bütün toplar durmadan eniden yeniye dersler veren bir hasbı abidesi denilecektir. ler, devam ettikleri şubenin beşinci sömesgürlüyor, piyadenin ilerlemesine mâni o>al çığm tutmaktan kendini alamamıştrine geçmiş olacaklardır. İki sene içinde YUNUS NAD1 lan Mavi tarafın mukavemet noktalarmı ır. Yalnız mektebi bu defa bitiren polis bakalorya imtihanını veremiyenler, mentahrib ediyordu. Bütün atışlar tam hedeaemurlanmızm değil, mevcud ve gelecek sub olduklan şubeye iki sene devam etmiş Bebek bahçesinde balo fe isabet ediyor, her atış sonunda su nitün polis memurlarımızm kendi mesolmalanna rağmen fakülte ile alâkalan Beşiktaş Halkevi sosyal yardım ko baylann yüzü gülüyordu. eklerini alâkadar eden bu dersler zübkesilecektir. mitesi adma 3 temmuz 1937 cumartesi Atışlar sırasmda Mavi tarafın tut lesi hasbıhali harzican etmeleri pek yeEnstitü tekemmül ettirildikten sonra her günü akşamı Bebek bahçesinde tertib emakta olduğu beş mukavemet noktasminde olur. dilen kır balosu ve eğlencelerin bütün hangi bir işe inrisab edecek gençler bu Her memuriyet cemiyette bir vazi hazırlıkları ikmal edilmiştir. Eğlenceler enstitünün mutahassıslanna tevdi edilecek, dan en mühimmi olan bir tepedeki tabya Şirketihayriyenin Hasköy fabrikasında millî bilgi ve emekle vücude enin ifadesidir. Fakat polis vazifesi gündüz saat 18 den sabaha kadar devam işe girmek istiyenlerin zekâlan, kabiliyet işareti tam bir obüs isabetile parçalandı. Düşman artık buradan ricate mecbur ol getirdiği 75 numaralı vapuru bugün saat 15,5 ta merasimle denize indirileliçbir memuriyete benzemiyecek kadar edecektir. Balonun cidden güzel olması leri, Refleksleri en modern aletlerle ölmuştu. Beş dakika sonra bu tepe Kırmı cektir. Eesmimiz vapurun dünkü vaziyetini gösteriyor. j^emmiyetli bir cemiyet işidir. Dahiliye için çok çalışılmıştır. çülerek tayin edilecektir. "emiyetin ve emniyetin timsali olan memur: Polis Pedagoji Esntitüsü Maarif Vekâleti Enstitünün tekemmiilü için yeni kararlar verdi Sirketihavrivenîn vaptığı vapur O akşam Sami Bey, dördüncü defa olarak Nihad Beyle zevcesini ziyarete geldi. Yemek vaktini biraz geçmişti. Ni«Camhariyet» in milli sergüzeşt romant : 3 8 had Bey evine gelmiş, yemeğini yemiş, bir an ne söyliyeceğini bile mi, yoksa hakikaten îrfanm mı methal tekrar sokağa çıkmıştı. Bir dostunu zi dar olduğu idi. k sustu. Sonra kısaca: yaret edeceğini ve hemen geleceğini söyFeride Hanım yataktan kalkmcıya ka lemişti. Evet! dedi. * Mühendis mektebinde talebe imiş. dar bir takım muadelelerin halli için çırSami Bey Feride Hanımı aşağıki mi"müddettenberi mektebe gitmiyormuş pmdı, durdu. Onu en ziyade yoran Sü safir odasmda biraz soluk ve dermansız leyman Rahimin ziyaretini kocasmdan görünce: /ie mi? gizleyip gizlememek meselesiydi. Bilmiyorum. Geçmiş olsun, hasta îmışsiniz! Kocasmdan gizlemek ona pek giran Bilmiyor musun? Nasıl bilmezsin Dedi. Feride Hanım bir iki gün vücuHI? Herkesin bildiği şeyler bunlar... geliyordu. Fakat ona açmak da kolay dünde bir kınklık ve hararet hissettiğini lenim işittiğime göre bu delikanlı bir ci mı? Hele bu iblise taş çıkaran herif, zi söylemekle iktifa etti. Fakat Sami Bey ayet iddiasile polis tarafından arandığı yaretinin gizli tutulmasını öyle müthiş bir birdenbire: tehdidle emretmişti ki bu emrin haricine ;în saklanmıya mecbur olmuş. Sizi hasta eden hâdiseyi biliyorum. Mahmud artık heyecan ve telâşını sak çıkmak hakikaten güç ve tehlikeli ola Sanınm ki bundan zevcinizb haberi iyamadığı için cevab vermedi; sustu ve caktı. yoktur. Onun bulunmadığı bir sırada u bahis daha ziyade uzamadı. Bir ara aklına kocasma haber verir sizi gördüğüme çok memnun oldum! Ancak Feride Hanım öğreneceğini ken ona bu malumatm hiçbir eser bırak Diyince Feride Hanım sarardı, şa ğrenmişti. Eski kocasmm söyledikleri mamasını ve guya hiçbir şey bilmiyormuş şırdı, hayretle dolu gözlerini Sami Beye oğru idi. Mahmud ismile yanlanna ve gibi hareket etmesini tenbih etmeyi dü dikerek: len bu genc Sami Beyin öz evlâdı İr şündü. Ne biliyorsunuz, benim hastalığı ından başka kimse değildi. İrfanın  Neye yarar? mm sebebi nedir? ile kadmın katli yüzünden takibe uğ Çok hiddetli, mağrur ve kıskanc bir Diye sordu. Sami Bey kemali sükunla: ıdığı da.anlaşılıyordu. Fakat Feride adam olan Nihad Bey, kabil mî ki sus Evvelki gece Nihad Beyin evde îanımm anhyamadığı nokta Âdile ka sun?.. Sabır ve tahammül etsin. Karısı bulunmadığı bir sırada sizi birisi ziyaret ma aid cinayette Süleyman Rahimin nm eski kocası tarafından gizlice ziya etti. Anlaşılan bu mel'un ziyarete sebeb HACI RAŞİD reti onu çıldırtmasın.. v * *P r Demiş. Mahmud, bunun bir hile ol eder gibi oldu. Tanıma.'djğı, hatta kocabiz olduk. Oğlumla ben... Fakat kaba duğuna ihtimal vermiyerek ve büyük bir sının haklı olarak bazı anlar şüphe ile hat yalnız bizde değildir. Sizin o iblis zairin bir zamanlar karısı olmanızdadır; tehlike karşısında gibi, her şeyi unuta karşıladığı bu yabancı adamın birkaç gün onun bedbaht ve maktul maşukasını evi rak koşmuş, cami avlusunda beni aramış, içinde aralanna girm£ş olması, hele bu durmuş. Bulamayınca merak içinde ge derece mahrem sırlanna vâkıf olması Fenizde tutmanızdadır. Bunların hepsi... ceyi geçirmiş, sonra geldi, beni buldu ve ride Hanımı da düşündlrüyordu. Amma Feride Hanım dinliyemiyordu. Birden bu haber beni sarstı, uyandırdı. Nihayet şu izah, mutmain olması için kâfi değildi. çıldırmış gibi: Ah, dedi. Siz bunlan nereden bi sizin Mahmuda, benim bir oğlum oldu Biraz açıldı: Sami Bey, dedi. Tahmininiz doğliyorsunuz? Söyleyiniz, nereden, kimden ğundan, onun kaçtığından bahsetmeniz ve hâdise gecesi baygınlık geçirerek has rudur. Size her şeyi sEylıyeceğim; ko * öğrendiniz? Süleyman Rahimin ziyaretini mi? ta düşmeniz zairin kim olabileceğini bana camdan gizlediğim b c ziyaretin bütün Feride Hanım ellerini uzattı. Yalva anlattı... Gizlemeyiniz, tahmbim doğru teferrüatmı anlatacağaı. Anhyorum ki dur, değil mi? ' nr gibi: ben bu ziyareti gizledikçe onun cürüm orFeride Hanım, henüz yeni kendine tağı ve bir gün onun şıbi mücrim ola « Susunuz, dedi. Yavaş söyleyiniz. gelmiş olduğu halde bu sözler onu bir cağım... Duyarlarsa mahvolurum. Sami Bey onu tatmin için sesini biraz kere daha hasta edecek kadar müthiş ve Sizi bu yola nasıl sürükliyeceğinî şaşırtıcı idi. Cevab bulamadı, sustu. kıstı: bilmem. Fakat muhakkak ki bugün veya Zeki ve sakin jandarma zabiti Sami bir gün içinden çıkamıyacağınız bir va * Sizi temin etmek, merakmızı izale etmek için hemen haber vereyim ki ben Bey: ziyete düşürüleceksiniz. bu ziyareti kimseden öğrenmedim. Tah Hanımefendi, diye devam etti. Hem de hakikaten fena bir kadın min ettim. Tahminim doğru çıktı. Nasıl tereddüdünüzün ve ıstırabınızın sebebini olarak... tahmin ettiğimi söyliyeyim: Sizin yanı de keşfediyorum. Alçak herif, sizi her îkisi de bir lâhza durdular. Fakat Fenızdaki uşak Mahmud geldi, beni gör şeyi gizlemeğe mecbur etmiş ve kimbilir ride Hanım kendisini çabuk topladı. Kodü ve bana haber verdi ki evvelki geceya nasıl tehdid etmiştir. Fakat bu sükut da nsı yabancı, uzun boylu, az çok temiz sizi onun elinden kurtaramıyacaktır. Bana casmm gelivermesi ihtirnalile her şeyi a« giyinen bir adam tam sizin yatak odanı itimad etmenizi rica ederim. Ben oğlumu cele anlatmıya lüzum görüyordu: Evvelki gece, tam yatacağım sıra« za çekildiğiniz, lâmbanızı yaktığmız bir kurtarmak için bu haydudla mücadeleye da bir ses işittim, Mahmuda seslendim. sırada kapıyı çalmış ve Mahmuda: mecburum, onun için sizin en tabiî mütCevab alamayınca kapıdan dışarı çıktım. « Koş İrfan, acele baban seni Teş tefikinizim. {Arkası var) vikiye camii avlusunda bekliyor!» Bu kısa izahat Feride Hanımı tatmin
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle