18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUKIYET 1 Temmuz 1937 KARAHİSAR MADEN SUYUDUR fepyeni formüllerle piyasaya çıkarılan VENÜS rimeli VENÜS allıgı VENÜS ruju VENÜS kremi VENÜS pudrası VENÜS briyantini kuilaoanlar muhakkak VENÜS kadar güzelleşir. , rnüstahzarab şimdi bütün kibar ve şık ramilyaların en i ve itimada şayan yegâne tuvalet müstahzarab olmuştur. Deposu : Evliya Zade Nureddin Müessesesi. Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhî suyu îstanbul K omutanlığı ilânlan ursa Kültür Direktörlüğünden: Eksiltmıye konan iş: Bursa Bölge San'at okulu karşısmdaki arsada kısmen inşa edilmiş demirhane atölvesi ikmali inşaatı. Bu işin muhammen keşif bedeli 23410 liradır. • Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: Keşif cetveli, Proje, • Fennî şartname, • Bayındırlık isleri genel şartnamesi, • EksiHuıe şartnamesi, • Mukavele proiesi. Bu evrakın birer örnekleri Ankara, îstanbul Nafıa Direktörlüklerin de mevcuddur. Arzu edenler oralardan izahat alabilirler. tstiyenler 117 kuruş mukabilinde Bursa Bölge San'at Okulu Direktörlüğünden alabilirler. Eksi'tme 15/7/937 tarihine raslıvan perşembe günü saat 15 te Bursa 1 .ı'uayiık binasında Kültür Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1756 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka yukarıda yazılı evrakı imzalaması ve aşağı^ yazılı vesikaları göstermesi lâzımdır. ! 490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla beraber 1/1/937 tarihinden sonra Nafıa Vekâletinden alınmış 15 bin liralık ehlivet vesikası. Teklil mektubları yukarıda dördüncü maddede vazılı saatten bir saat evveline kadar Kültür İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde ve rilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet dördüncü maddede yazılı ote kadar gelmiş olması ve dış zarfuı mühür mumile iyice kapatıl ^•4 ,ms nÎTiası lâzımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilemez. (3500) îstanbul Komutanlığı birlikleri hay vanatı için 280 bin kilo yulaf kapalı zarfla satm alınacaktır. İhalesi 21 temmuz 937 çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 16,800 liradır. Şartnamesi her gün öğleden ev vel komisyonda görülebilir. İsteklileri nin 1260 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikile birlikte ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalma komis yonuna vermeleri. 3821) * * * 33 âncü Tümen kıtaatı için 20 bin kilo patates açık eksiltme ile satm alınacaktır. İhalesi 19 temmuz 937 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu hammen tutarı 1300 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 98 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraher ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna ^elmeleri. (3818) 1 I I BASURA HEDENSA » Ameliyatsız memeleri kurutur, kanı ağrıyı derhal keser. I Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden: 1937 • 1938 ders yılı için Enstitünün Türkçe Edebiyat Pedagoji, Tarih Coğrafya. Tabiî ilimler, Riyazî ilimler, Resim İş ve Beden terbiyesi şubelerinin birinci sınıflarma talebe ahnacaktır. Alâkadarlar kabul şartlarile müsabaka imtihanı şekil ve günlerini Kültür Direktörlüklerinden öğrenebilırler. Ankarada kayid işi ve müsabaka imtihanı Enstitüde yapılacaktır. ; «1735» (3665) SAÇ BOYALARI JUANTİN KANZUK Kayseri Tayyare Fabrikası Direktörlüğünden: 1 Kayseride Tayyare Fabrikası için teknisiyeu memur ve tesviyeci, tornacı, frezeci kaportacı alınacaktıc 2 İsteklilerin temmuz 937 nihayetine kadar istida ile Fabrika Direk törlüğüne müracaatleri. 3 San'at Mektebi mezunları tercih edilir. Tşçi ve memurların Kayseriye Fabrikava gelerek imtihan vermeleri ve beraberîerinde şehadetname, bonservis ve Emniyet Direktörlüğünden alınmış hüsnühal vesikasını getirmeleri lâzımdır. 4 Memurlara 75 : 126 lira ücret işçilere 400 kutuşa kadar yevmive verilir (3729) | Beyoğhı Vakıflar Satılık Direktörlügü İlânları Mahluller I ••iki Muhasib ve Devlet Demirvolları İsletme Umum Müdürlüğünden JMetre mikâbı muhammen bedeli «45» lira olan aşağıda cins ve miktarı am kereste 19 temmuz 1937 pazartesi günü saat 15,30 dan itibaren sı<: ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada idare binasında satın alı .•aktır. Bu işe girmek istivenlerin her cins hizasında vazılı muvakkat teminatla mnun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gjzetenin 7/5/936 gün ve 3297 sayılı hasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekrini avni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 152 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Adana elerinde satılmaktadır. (3794) CİNSÎ Metre Mikâbı Muvakkat Teminat 1 Çam dilme 675,220 2278,87 Lira 2 Çam kalas 1414.640 4432,94 » 3 Çam tahta 3635.55 » 1077,200 4 Çam vagon tahtası 5205.05 > 1757,799 ] niz Levazım Satınalma Komisyonu İlânları | Millî Müdafaa Vekâleti Deniz Rierkez Levazım Satın Alma Komisyonundan: Tahminî olan bedeli (218000 ve ilk teminatı 12150) lira olan (5000) ton nazutun kapalı zarfla eksiltmesi 16 ağustos 937 pazartesi günü saat on lörtte Vekâlet binasında müteşekkil Komisyonumuzda yapılacaktır. îksiltmive gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesikalarıle temi •atı havi kapalı zarflannı saat 13 e kadar Komisyonumuza vermiş buunmalan ve postada vukua gelecek gecikme yüzünden yapılacak mü acaalJerin kabul olunmıyacağı. (3795) 85 sayılı kanuna göre savaş sakatlarile şehid öksüzlerine verilecek iklerin tevziine başlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasmca ikrmiye Komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Toplanan paraya göre 191 ıh tefsir kararına nazaran harb malulü 2591 savılı kanuna nazaran da harb .ulü hükmünde askerî malul olanların derecelerine ve bir şehidin öksüz ne jiüşen hisseler aşağıda gösterilmiştir. «93» (3831) Derece Subay Erat L. K. L. k. 103.25 206.50 82.60 185.85 61.95 144.55 41.30 123.90 \ 20.65 103.25 20.65 82.60 19.37 Bir şehidin öksüzlerine. M. Vekâletinden: . Muhammen değeri Ereğli Kömür havzasındaki MaL. K. denler icin Fransuca veya Italyan 609 93 Tophanede Çukurcumada Muhiddinülfenari mahallesinde Taca bileD iki muhasib ve bir terbanca sokağında 3 numaralı 114 metre murabbamda arsanın cüman alınacaıjından Galatada ÎNGİLİZ KANZUK EGZANESİ tamamı. Gümrük karşısında Ovakimyan BEYOĞLU İSTANBUL 581 60 Hüseyinağa mahallesinin Vişne sokağnda eski 34 yeni 13 nuhacında Türk Kömür Madenlerı maralı 4 odalı yarım kârgir hanenin tamamı. A. Ş. ne müracaat olunması 225 64 Fındıkhda Hacıreceb mahallesinde Yağhane sokağında eski Üsküdar hukuk hâkimliğinden: itan olunur. 29 yeni 31 numaralı 70 metro 48 santtaı murabbamdaki arsa Hesna tarafından kocası Esad aleyhinın tamamı. ne açılan boşanma davası üzerine yapıYukanda yazılı mahlullerin mülkiyetleri peşin ptra ile 1/7/937 gününden îstanbul asliye birinci hukuk daire itibaren 15 gün müddetle açık arttırmıva çıkarılmısjır. İhalesi 15/7/937 per lan tebligata rağmen gelmediğinden sinden: şembe günü saat 15 te Komisvonda vapılacağından tıliblerinin % 7,5 pey pa müddeiyenin talebile gıyab kararının (3830) tekrar ilânen tebliğine karar verilerek Halic Vapurları şirketine aid, Ayvan ralarıle Mahlulât kalemine gelmeleri. tahkikat 23/9/937 saat 14 e bırakılmış sarayda vapur iskelesinde bağlı, 38 tonve müddeaaleyhin ikametgâhımn meçluk ve derunündeki montajı yapılmış huliyeti hasebile bir daha mahkemeye 110 beygir kuvvetinde 275 devirli iki sigelmediği tadirde gıyabmda tahkika • lindir ve iki zamanlı, Atlas marka Dizel ta bakılacağına dair yazılan gıyab ka İzmirde Karşıyaka Bayraklı şosesi üzerinde > İ Bayraklı tersanesi de rarı dahi mahkeme divanhanesine asılKn motörıle müteharrik 12 numaralı va nilmekle maruf tersanede kızakta bulunan 920 senAsıde inşa edilmiş çift ma mış olmakla keyfiyet ayrıca gazete ile pur ve gene derunünde bir kompaunt kineli ve çift kazanlj. «Elvan» ve gene ayni tersaneii kızakta bulunan 901 seköhne kazan ve aksamı alınmış yalnız nesinde inşa edilmiş tek makineli, tek kazanlı «Salkrya» 'isimli İzmir körfe de ilân olunur. süindirler Faundeşin ve kısmen kon zinde ve haric limanlar arasında çalışmış iki aded t M r ü e bu vapurların madansörü havi 141 tonluk 3 numaralı va kine aksamının yedek parçaları ve bir aded kızaktffve bir aded kıçtan kara purun hurda teknesi, ve gene derunün denizde hurda halinde vapur tekneleri, kızak çekrre vinci, buhar makinesi, Osmanbeyde tramvay istasyo buhar kazanı, makaralar, krikolar, transmisyon vesa're 14 temmuz 1937 tarideki 4 silindirli 4 zamanlı 36 beygir kuv hine tesadüf eden çarşamba günü saat on birde yulurıda yazılı mahalde açık nunda Tayyareci Fehmi sokağında iki tarafı tramsray caddesine bavetinde benzin motörile müteharrik arttırma suretile satılacaktır. Alıcıların tahmin oluıan kıymetin yüzde onu kar, bahçesi, kuyusu, elektrik, ha nisbetinde pey akçesi vermeleri lâzımdır. Tellâliye nsmi alıcıya aiddir. çift kat kutranî tik kaplama Halic nam va^azi ve terkos tesisatı, alaturka Vapurlar bulundukları hal ve vaziyette her türiü masrafları alıcıya aid motörbotu, kararı mahkeme mucibince hatnamı ve her katta mutfak ve olmak kaydile oldukları gibi veya (Masrafı alıcıya aid olarak demir, saç, baaçık arttırma ile satılacaktır. Muham kır, pirinç, ahşab kısımları avrıİdıktan sonra cins cins ve ton hesabile) hurhalâsı ve arkalarında taraça'.arı men kıymetleri; 12 numaralı vapura da halinde ve mahallinde teslim almak suretile satılacaktır. Fazla tafsilât albuiunan dört katlı mükemmel bir ev satılıktır. Derunündeki sahibi 6000, motörüne 12 bin, montajına 300 ki mak istiyenlerin İzmirde Gazi Bulvarmda 8 numaralı Demirelli hanındaki yazıhanesinde mukim Avukat Salime veya İzmirde İkincikordonda 72/5 nu ne saat 8 den 6 ya kadar tnüraceman 18.300 lira; 3 numaralı tekneye maralı binada Herbert Vitele müracaat etmeleri lâzımdır. Alıcıların tavin • caat eluoması. 1200 ve motörbota 3180 lira kıymet tak edilen gün ve saatte yukarıda yazılı yerde hazır bulunacak olan heyete mü «2123» (3785) dir olunmuştur. Arttırma şartnamesi racaatleri alâkadarların malumu olmak üzere ilân olunur. ilân tarihinden itibaren îstanbul asliye ÎLÂN Müessesemde müstahdem iken 25/6/ birinc. hukuk dairesinde ve mezkur şirMektebimiz Ticaret Lisesi kısmmdan 75 ilâ 80 ki?ilik bir talebe kafilesi 937 tarihinde alâkası katedilen Bay ketin Ayvansaray vapur iskelesi yanınYeniköy veya Trabyada kampa çıkacaktır. Bu talebenin muhammen bedeli Haralambos Kokalos'un nam ve hesa da herkesin görebileceği şekilde açık 880 lira tutan öğle ve akşam vemeklerindeki iaşesini temin için ve işin acele bıma hiçbir veçhile tahsilât icrasma hak bulundurulmaktadır. Nöbetçi mahkeme olmasına biraen 2 temmuz 937 cuma günü saat 16 da Sultanahmedde Yüksek ve salâhiyeti kalmadığım muhterem divanhanesinde birinci arttırma önü İktısad ve Ticaret mektebinde pazarlıkla ihale yapılacaktır. müşterilerimin malumu olmak üzere Mütemmim malumat ve şartnameyi görmek istiyenlerin Mekteb Müdür ilân eylerim. müzdeki ağustosun ikinci pazartesi günü saat 15 te icra kılınacaktır. Arttırma lüğüne müracaatleri ve cuma günü saat 16 da % 15 teminatlarile mektebde Th. Haniotis Pacificoils hazır bulunmaları ilân olunur. (3839) bedeli muhammen kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en son arttı ranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma, 15 gün müddetle uzatılarak, ağustosun 17 nci salı günü ayni saatte mezHisseye göre Emlâk No. Cinsi ve hissesi Sokağı D. No. Semti ve mahallesi kur mahalde, ikinci arttırma yapılarak muhammen K en çok arttırana ihale edilecektir. TalibT. L. lerin lakdir edilen kıymetlerin %7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir E: ve Y: 37 26,50 metro arsanın 300 Açık arttırma Macar 877 Beyoğlu Hüseyinağa bankamn teminat mektubunu hâmil bu3/4 his. lunmaları lâzımdır. Arttırma peşindir. 100 » E: 78 Y: 66 35 metro arsa Yenimahalle caddesi 2125 Üsküdar Yenimahalle Tahakkuk edecek vergi ve rüsum art 100 » E: 33 81 metro arsa tırma bedelinden tesviye olunacaktır. İstratikalfa 2307 Kuzguncuk (33677) » E: 1 Y: 12 114,20 metro arsa 120 Çmarçeşme 2390 Aksaray Atikmustafapaşa Bir Tercüman Aranıyor Kumral ve siyah olarak iki cinsi vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çıkmaz; tabiî renk veren tanınmış yegâne sıhhî saç boyalarıdır. t SATILIK VAPUR VE VAPUR TEKNELERİ SATILIK EV Yüksek İktısad ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: İstanbu! Gayrimiibadi!!er Koraisyonusdan" 0r. Mehmed Osman Saka Göğüs ve dahilî hastalıklar mütehassısı Cenevre Ünıverstteslnden tnezun, Cenevre Tıb Fakültesi ve halk sanatoryomu sabık asistant 2605 3573 4166 4650 4820 Ayvansaray Hocaali Burgazada Üsküdar îcadiye Büyükdere Beylerbeyi Bostancıbaşıabdullahağa Arifağa Manastır caddesi Yazmacıavadis E : Iskanavi Y : Hacet Bostan E: 4 Y: 6 147 metro arsa E: 1719 1150 metro arsa E: 17 Y: 1719 202 metro arsa E: 14 Mü. 280,80 metro arsa No.taj: 18/1 150 » 2300 570 Kapalı zarf » Kapalı zarf ek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlü&ünden: 1 Mekteb Lise ve Yüksek olmak üzere altı yılhktır. Yatılı ve parasız. Gayesı tuccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim vesaire mekteb tarafından tercin 2 Mektebin yalnız lise birinci smıfına talebe almır. Bunların orta Ktebı bıtırmış ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaîan i, çarşamba, cuma günleri mektebe müra eaılmelıdır. l ^ ~ İsteklilerin Mekteb Müdüriyetine karşı yazacakları istidaname 1 210 Açrk arttırma Belediye karşısında Sinanağa daireleri. öğleden sonra ikidetı itibaren hastalarıni kabul eder. Telefon: 23565 Zayi 8175 numarada kayıdlı tayfa ehliyetimi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur. İhsar.i Hüda motörü İbrahim Günay E: altı defa 15 Y: Içerisinde beş bab 1750 1527/127/2 hane ve ahırlan o27/327/427',5 lan 45533 metro bostanın 4/12 his. 4898 7027 B*yoğlu Yenişehir Kumkapı Nişancımehmedpaşa ErKeklikY: Kınalıkeklik Havuzlubostan Mekteb E : Çeşme Y : Baruthane E : 3 Y : 9 6 Ahşab hanenin 1/2 hissesi E: 1 Mü Y: 9 Ada: 745 Parsel: 14 E: 4 Y: 8 E: 8 Y: 1313/1 100 Açık arttırma » » » fc1 • Hüviyet cüzdanlarını Aşı kâğıdlarını Mekteb diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahud tasdikna melermı Polisçe musaddak iyi hal kâğıdlarını Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 6 X 9 eb'adında altı aded kartonsuz fotoğraflarmı raptetmeleri lâzımdır. Yazüma işi 30 ağustos 1937 pazartesi gününe kadardır. İstekhler neı sıhhıye ıçın o gun saat sdpizde bizzat mektebde bulunmalıdırlar. Jazla tafsılat almak istiyenl*re aynca matbu bilgiden gSnderilır Jhaberatta posta pulu irsaü lâzııî^ür. İ JOSEPH BONNiCi Istiklâl caddesi 140 No. Süreyyapaşa apartımanı No. 4 Telefon: 44436 (Fransız Tiyatro u pasajında) Sahıc ve tlaşjnunamri: Yunu» Nadı Otnumi neşrtyati tdare edev Yazt Uudürü Hibmet Hfünit Cumhurıyeı matbaast 7423 8545 Pedikür Yenimahalle Kasımpaşa Sahafmuslihiddin 8614 Yeşjlköy Umraniye Kalaycı 250 Bahçeli ahşab hanenin 7/32 his. 118,91 metro arsa 250 İçinde hanesi olan 250 7350 metro bostanın 84/1260 his. 200 E: 16 Y: 49 Kârgir dükkân » Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkanlmışür. îhaleleri 9/7/937 tarihine düşen cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle