09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OUMHURÎYET 1 Temmuz 1937 /anın madc. etti, sözünü c, boşanma için, emrii , dedi. ıc kadm birkaç dakikadanberi aıağlamıyordu. Acaba dinliyor muydu? Bernard bundan pek de emin desag ta ğildi. Fakat son sözlerde başını kaldırdı: Boşanmak istemiyorum. Hayır y Salonun Bernard, istemiyorum. Robert geçici jjenceresi apartiuicuuu ctrafındaki bahçeye bakıyordu; salon selim bir bir sevdaya tutulmuştur. Hâlâ beni sezevkle döşenmişti. Napolyon üslubu bir viyor, eminim, benim kendisini daima kanapeden bir gölge doğruldu. Bu, tak sevdiğim gibi. Altı senelik bir sevgi ve riben otuz beş yaşlarında, genc bir a saadet maceraperest bir kadmm.. Ha yır, hayır, boşanmak istemiyorum. Bu iamdı; fakat boyu ufarakü. Bol ve esmer saç ve sakalın çerçevele apartıman cihazımdandır. Burada ikajiği uzun ve mustarib yüzünde tath bir mete devam edeceğim. Kocamı burada navilik taşıyan gözleri, salondan içeri bekliyeceğim. Bunları kendisine söyler?iren uzunboylu, mütenasib vücudlü, sin Bernard.. ^ z e l ve alımlı Genevieve'in üstünde Öyle ise sonradan söylerim kendiiurdu. , sine.. Buradaki işlerini çevirmek için Bonjur Bernard. Bu akşam... veznedarını memur etti ve kendisi în Genc kadın, üzerinde ısrarla duran giltereye gidecektir. oakışların ifadesini beğenmedi: O kadınla mı? Ne var Bernard? Robert'in başına Evet. t>ir kaza mı geldi? Öyle ise, zamanı gelince, kendisini Hayır Genevieve, hayır, müsterih beklediğimi söylersin. İL. Kocan sıhhattedir. Sükut. Nihayet Bernard: Öyle ise niçin burada değil, bu sa Genevieve, sen harikulâde bir ka,tte evde olması lâzım.. Bu akşam bu dınsın, dedi. jşacak mıydınız? Harikulâdeliği filân yok. Sadece, Evet, bir antika minyatür kolek muzaffer olacak aşkıma itimadım var: yonunu görmeğe gidecektik. Kocan bir dır. Artık beni, hiçbir endişeye kapıl ayler almak niyetinde idi. madan, yalnız bırakabilirsiniz. Genevieve sabırsızlamyordu. Ber Bernard genc kadının doğru söyle ardjm sözünü keserek: Biliyorum, dedi. Minyatürleri Pa diğini farketti. Elini öperek çekilip git:is müşterilerile Londradaki şubesi ara ti. Ertesi gün ve daha ertesi günler, Bernnda tevzi etmek istiyordu. Fakat bu, nard genc kadını ziyarette kusur etmeîjecikmesini izaha kâfi mi ya? Benden di. Onu bazan sakin, bazan sinirli, çok îaklama Bernard, muhakkak bir şey defalar göz yaşları içinde, fakat daima, Robert'in bir gün olup avdet edeceğine ırar, rica ederim ne varsa söyle. Sükut. Bernard Lucain davete icabet ve sekteye uğrıyan saadetin tekrar doğacağına emin gördü. demiyordu. Nihayet: Robert geri döneceğe pek benzemiyorf Robert benim fikrimi almak istefflffî, "dedi. Ve bugün bana geldi, fakat du, hele Genevieve'in yanma. şitmedik.. Genevieve, sana söylemek îsveçli ressam kadmla Londrada yernecburiyetinde olduğum şey.. Müşkül.. leşmiştL Sonra Londradan ayrıldı, tabiî Sasıl söyliyeyim.. Robert beni daima o kadınla beraber. Amsterdama Gene durdu ve gözlerini genc kadın gitti, hep işlerini genişletmek maksa ^an çevirerek: dile. Zavallı Genevieve'in bekleyişini Genevieve, dedi, Robert gitti. Ve mükâfatlandırmak ihtiyacını hiç duy şu mektubu bıraktı, sana verilmek ü muyordu. Aylar geçti. Robert gideli iki rere. sene olmuştu. Genevieve daima bekli Genc kadm mektubu Bernard'ın elin yordu. Genc kadını hemen hemen her ien çekti, açtı, okudu, tekrar okudu, o gün ziyaret eden Bernard aşkın bu kudcudukça sarardı ve mektubu bırakarak: retine hayran oluyordu. Bu da ne demek? diye kekeledi. Ma Bir kaşam, bu vefakâr dost, çok heyeial uydurmak nereden aklma geldi? Bir canlı olarak Genevieve'in kapısını çal tadmla gidiyormuş? Benden başka bir dı. Genc kadın kendisini salona aldı. cadm seviyormuş ha? Benimkinden da Genevieve, sana verilecek bir haıa geniş, daha anlaşılır, daha canlı bir berim var. Hakkın varmış. Pişman ol ışk ihtiyacında imiş? Neler de neler.. muş, çılgınlığını itiraf ediyor. O kadı5öyle Allah aşkma, çıldırdı mı? Altı senı bıraktı, daha doğrusu o kadm ken ıedir evliyiz, aramıza anlaşamamazh disini bıraktı. Nihayet kocan sana dö *ın gölgesi bile düşmedi. Sen de pekâlâ nüyor. îilirsift Bernard.. Ve sonra bu kadını, Genevieve, betbeniz kül gibi: fhylda Noris'i sevdiğini farkediyor.. O Nerede? Nerede? diye kekeledi. 'essam kadm, hani üç ay evvel senin Kapıda, bir arabada. Pencereyi atölyende görmüştük. Demek Robert'in çacağım, dönmek mecburiyetinde ol radığı kadın oymuş. Ha.. ha.. ha.. güleduğunu anlıyacak. im bu işe.. Bir dakika sonra, güzel, sarışm bir aYavaş yavaş coşmuştu, fakat kahkadam içeri giriyordu. Biraz zoraki de ol*ları yavaş yavaş hıçkınklara kalbolsa gülümsüyordu: ı ve bu suretle Bernard biraz ferah Genevieve, beni beklediğini biliyo'abildi. rum. îşte geldim. Birkaç dakika, genc kadınm, üstüne Genc kadın, hiç heyecana kapılmadıığıldığı koltukta, başı avuclan arasınğına şaşarak kocasına bakıyordu: a, hıçkırdığmı seyretti, zavallıya kar• şiddetli bir merhamet duyuyor ve Çok geç, diye mırıldandı. Senin için . .obert'e de kızıyordu. İki adım atarak nasıl bu kadar ıstırab çektim! Boşanmak enc kadına yaklaştı ve ellerini omuz lâzım. Ve izah etti: ırma koyarak: Anlıyorsun ya Bernard.. Robert Rica ederim Genevieve, dedi. Sakin •lunuz. Robert benden seni haberdar et gittikten sonra çok düşündüm ve bir aemi istedi. Maluliyeti hayatta kendi denbire bana asıl hakikî çehresile göini daima bir sırdaş yapmağa mahkum rünüyor. Sen ki iyisin, vefakârsın, merdden ve san'attan başka bir tesellisi ol sin, anlarsın, değil mi? Ah niçin? jıyan benim gibi bir adamm, bir dos Bernard cümlenin sonunu anladı: <Niçin seni sevemiyorum?>. an, ikinizi de nekadar bildiği için, bu Genc kadm: azifeyi herkesten iyi yapacağını, seni ;selli edecek, avutacak çareleri bulaca Evet, niçin niçin? diye mustarib ımı düşünmüştü. Senin için, maddî ci bir sesle mırıldandı. Çeviren: etten, düşündüklerini de söylemem lâCEVAD SADIK manlar *smail Habib sözü var. Şair sıfatile ı gibi bedialar, müverrih iuz Sene Harbi âyarında yu er yaratan o seçkîn üstad, fikir ve . 'e güzellikleri sayesinde yürekleri teshir etmek san'atmm ilk kanunlarını keşfeden Homere'dir, diyor. Schiller'in kanaatine göre Homere, cesur bir kanad darbesile asnnm fevkine yükselmiş ve sonraki asırların kalbine nüfuz etmiştir. Ben; esefle söylüyorum; Pâris'in hayatmı, Helene'in kaçınlışını, Troie muharebelerini, Amazon savaşlannı, Achille'in hiddetini, tahta beygir hikâyesini bizzat Homere'den dinlemek zevkine eremedim. Fakat yan hakikî, yarı muhayyel, bir devrin hamasî sahnelerini onun «fikir ve ifade güzelliği» ile nasıl rengin birer tablo haline koyduğunu gözüme ilişen tercümelerden şöyle böyle anladım, Schiller'e de hak verdim. Çünkü Homer'in tercümesi bile yüreklerde sönmez bir heyecan uyandınyor. Bizde kahramanlık terennüm eden yazılar yok değildir. Fakat o mevzuu ruhan benimsiyerek berrak bir şelâle gibi mütemadiyen ruhlara döken ve o ruhî şelâlenin sesini ebedî bir terane şeklinde yüreklerde yaşatan san'atkâr pek nadirdir. Hamasî Türk şiirlerinden en eski örneklere Orhon kitabeleri arasında tesadüf ediyoruz. Fakat onlar duygu itibarile rakik olsalar bile ifade bakımmdan rekik. Aksak Timur için söylenip Orta Asyada hâlâ ırlanan şarkılar samimî olmakla beraber bediî değil, Osmanhlar devrinde kaleme alınan Selimnameler, Süleymannameler ve emsalinde ise samimiyet dahi yok. Yüreğimiz yana yana ve yüzümüz kızara kızara itiraf etmeliyiz ki yeryüzünde hamasetin haliki Türklerken hamasî yazı bakımından en fakir olan gene Türklerdir. Güzide edibimiz İsmail Habibin «O Zamanlar» adını vererek bastırdığı son eser, işte o yoksulluk içinde gerçekten kıymetli bir gevher oldu. Ona, o esere gevher deyişim umumî kıymetini ifade içindir. Yoksa eser sıra sıra incilerden terekküb ediyor ve bu inciler bir araya gelince hissin şiir, şiirin inci ve incinin kelime olduğuna iman hasıl etmek ıztıran ne tath ıztırar? husule geliyor. ismail Habibin mümtaz bir nasir olduğunu bütün yurd bilir. Kelimeleri, dil hazinesinden üstad bir sarraf meharetile seçer ve gene üstad bir kuyumcu gibi i§ler. Onun için yazılannda göz alıcı, gönül kapıcı bir pmltı vardır. Okuyucular onun yazılannı gözden geçirirken mürekkeb yerine yaldız kullanıldığına zahib olur. Fakat o, bilhassa bu son eserile gönüllerde bediî bir hercümerc yarattı, müsellem olan kıymetine yeni bir kıymet daha kattı. Çünkü Türk hamasiyyaünı, eşjne az tesadüf olunan bir muvaffakiyetle yaşatü. Frenklenn Poeme epique nümunesi olarak gösteregeldikleri Lusiades'lar, Henriade'lar, benim kanaatime göre, «O Zamanlar» da sezilen heyecandan daha yükseğini hissettiremezler. Lâkin burada söylenilmesi lâzım gelen bir hakikat var. O Zamanlar, bizatihi hamaset, bizatihi kahramanlık ve bizatihi harikadır. Çünkü Türklüğün bir tek kalb, bir tek fikir, bir tek irade halinde ayaklandığı devirdir. İsmail Habibin edebî ve bediî muvaffakiyeti de bilhassa o devri terennüm etmesinden ileri geliyor. Aziz okuyucular. O Zamanlan seve seve okuyunuz ve> mestolunuz. Türk Iran kardeşliğinin RADYO samimî bir tezahürü Q Ru aksamkî program J Tahranda verilen bir ziyafette Iran ve Türkiye Hariciye Nazırları söyledihleri nutuklarda iki devlet atasındaki bağlılığı en beliğ bir tarzda ifade ettiler IBaataran 1 inci sahitede] kere daha sizi kabul etmek bahtiyarlığına şahid olmasından doğuyor. Sizin ziyaretiniz, fevkalâde mühim bir hâdisedir. Bu ziyaret, iki memleket arasında mevcud olan ve sahası hergün biraz daha genişlemekten hâli kalmıyan samimî ve itimada müstenid mesai birliğinin bir delili dir. Bu ziyaret, kardeş olan milletlerimizin aralarında mevcud olan dostluğu kuvvetlendirmeği ne derecede arzu etmekte olduklannı gösterir. Nihayet bu ziyaret, bu dostluğun tarsinine memleketlerimizin ne derece ehemmiyet atfetmekte olduk larınm bir delilidir. Bundan başka İranla Türkiye arasında gitgide sıkılaşmakta olan iş birliği, Yakın Şarkta sulhun esaslı bir amilidir ve hatta barışın tecezzi kabul etmez olduğu prensipi hesaba katı lacak olursa bu teşriki mesai, cihan sulhunun da ehemmiyeti hiç de az olmıyan, amillerinden biridir. Bu teşriki mesai bize bundan böyle daimî surette temas halinde bulunmak, sık sık birbirimizi görmek, bu suretle daima ve dostane münasebetlerimizin esasını teşkil etmiş bulunan ve daima da öyle kalacak olan samimî ve mütekabil anlayış hissini arhrmak fırsatını bahşedecektir. Şu halde bu feyizli ve semerebahş teşriki mesainin devamı, Türkiyenin babası olan namdar Atatürkün saadeti, îranın dostu Türkiye milletinin refahı namına ve şahsî sıhhatinize kadehimi kaldırmama müsaadenizi rica ederim.» Türkiye Hariciye Vekili doktor Riiştü Aras, aşağıdaki nutkile mukabelede bulunmuştur: « Ekselâns, Hakkımda kullanmış' olduğunuz çok dostane sözlerden dolayı size bütün kalbimle teşekkür ederim. Yeniden dost İranın güzel payitahhnda bulunmaktan dolayı hissetmekte olduğum derin seviıki arzetmeme müsaade buyurunuz. Sizlı aranızda bulunmaktan mütevellid sevilcim, Tahranı ilk defa olarak görmenm bana müyesser olmuş olduğu 1932 senesindcnberi dost îranın, büyük şefi S. M. Şehinşah Pehlevi'nin idaresi altında her sahada hiç şüphesiz kardeş Iran milletinin mukadderatında mes'ud ve feyyaz yeni bir devrenin mebdeini gösteren geniş terakkiler ve derin ıslahat vücude getir miş olmasından dolayı daha büyüktür. Bu sevinc, çok geniş bir şümulü olan mes'ud bir takım hâdiselerin iki memleket arasında mevcud olan dostluk münasebetlerini tarsin etmiş ve bu münasebetleri tam bir vuzuh ve derin bir samimiyet derecesine çıkarmış olmasından ve bu vuzuh ve samimiyetin bugün bu münase betlerin mimeyyiz evsafını teşkil etme sinden dolayı da artmaktadır. Bu dostane münasebetlerin en iyi ifadesi, şahsan yekdiğerine çozülmek bilmez kardeşlik rabıtalarile bağlı olan iki namdar devlet reisinin basiretkârane düşüncelerinin se meresi olaral; Türkiye ile Iran arasında teessüs etrriş olan dostane anlaşmadır. İki merrJelet arasında hergün daha ziyade sıkılafmakta olduğu müşahede edilen teşriki mesai, yalnız bu iki memleketin kendilerini yekdiğerine bağlıyan samimî dostîuğun takviyesine atfetmekte oldukları ehetnmiyetin bir nişanesi ol makla kalrnaz, belki ayni zamanda komşularile olan dostluklarım kıskançcasma gözönünde bulundurmakla beraber Ya • kın Şarkta sulhu tarsin etmek ve bu su retle umumî sulhu sıyanet eylemek hu susunda kat'î azimlerini gösterir. Bu iş birKğinin daha mes'ud neticeler vereceğinden ve iki memleketin kendılerini alâkadar eden bütün meselelerde dostane münasebetlerine hâkim olan uzlaşma ve mütiabil anlayış fikrinden mül hem olmalanna medar olacağından asla şüphe etmeaekteyim. İşte bu lanaatle kadehimi S. M. Şehinşah Pehlevi'nin ve S. A. Veliahdin sıhhatlerine, necib kardeş îran milletinin refahına kadırıyorum. Ekselânsmızm ve lâtif hatıraa zihinlerde menkuş kalacak olan bu top antıyı huzur ve zarafetile şereflendiren refikalannın sıhhatine de iç meme müsaıdenizi dilerim.» İSTANBÜL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14 sonp 18,30 konferans: Türkiye Krzılay cemiyeJ namına doktor Salim Ahmed tarafından • 19 konferans: Deniz Ticaret müdürü Mü id Deniz tarafından (Denizcilik ve kabot taj) 19,30 spor musahabeleri: Eşref Şeflf arafından 20 Sadi ve arkadaşlan tara« indan Türk musikisi ve halk şarkılan * 20,30 Ömer Rıza tarafından arabea sSylev< 20,45 Safiye ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk şarkılan, saat ayarı 21,15 orkestra 22,15 ajans ve borsa haberleri ve ertesi gunün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçalan + 23 son. * VİYANA: J 18.15 GENCLERE MUSİKİ, ŞARKILAR, KEMAN KONSERİ 19,10 karışık yayuı m 0,30 MUSİKİ 21,30 AMERİKAN ŞARKILARI 21,50 eğlenceli hikâyeler 23,15 muhtelif haberler 23,25 EĞLENCELİ MTJİKİ. , BERLİN: 18,05 KÜÇÜK KONSER 18.35 denia ;poru 19,05 NEFESLİ SAZLAR KONSE RI 20,05 günün akisleri 20,25 MUSİKİ n 21,05 haberler 21,15 DANS MUSİKİSİ 3,05 hava, haberler, spor 23,35 HALK VtUSİKISİ VE EĞLENCELİ HAVALAR. PEŞTE: 19,05 KEMAN KONSERİ 19,35 konfeans 20,05 halk şarkılan 21,05 piyes m 12,45 haberler 23,10 ÇINGENE ORKES TRASI 24,05 konferans, gramofon, ha • berler. BUKREŞ: 19,05 gramofon, konferans 20,25 HAVAİYEN KONSERİ 21 konferans 21,15 ODA MUSİKİSİ 21,50 AKŞAM KONSERİ2,35 hava, haberler 22,50 KONSER • 3,50 son haberler. BELGRAD: 18,35 MUHTELİP ŞARKILAR, HALK ŞARKILARI 19,25 gramofon 19,35 KONSER 20,35 ulusal yayın 20,55 HALK ARKILARI 21,25 haberler, mizah 22,35 DANS MUSİKİSİ 23,05 haberler, Rramoon. LONDRA: 19,05 facia 20,05 haberler, hava 20,35 karışık yayın 21,05 ORG KONSERİ 1,45 haftalar haftası 22,05 ASKERÎ BANDO 23,05 hava. haberler, spor 23,30 ORKESTRA KONSERİ 24,35 karışık yain 24,45 gramofon. PARİS [P.T.TJ: 18,05 OKESTRA KONSERİ 19,05 ORO CONSERİ, VİYOLONSEL KONSERİ 9,50 konuşma, spor, haberler, gramofon • 1,35 piyes 23,50 gr a mofon. ROMA: 1 18,20 KONSER 18,55 karışık yayın m 1,45 KARIŞIK MUSİKİ 22,05 piyes 14,55 DANS MUSİKİSİ. Tahran Türkiye büyük elçiliğinde verilen ziyafet Babası Hasan, Cihan Harbinin şehid zabitlerinden di. Feyziatiden 936 da mezun olmuş tu ve çok gencdi. Rukiye Sezer. Fakat onun o narin vücudü bu hayata dayanamadı, kısa bir hastalıkla öldü. Anasınm başı sağ olsun. Hazin bir ölüm Tahran 30 (A.A.) Türkiye büyak. elçiiıgı, d"ua Türk heyeti şerefine bir öYI yemeğ ve soira bir suvare vermiş Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinde tir. Nazırlann ekserisi, birçok meb'uslar ıöbetçi olan eczaneler şunlardır: ve kordiplamatik bu suvarede hazır buİstanbul cihetindekiler; lunmuşlardr. Eminönünde (A. Minasyan), Beyazıdda Bu akşan Büyük Britanya elçiliği, Haydar), Küçükpazarda (Hikmet Cemil), Dr. Rüştü .\ras şerefine bir akşam ye Kyübde (Hikmet Atlamaz), Şehrcmlnlnde (Nazun Sadık), Karagümrükte (Suad), meği verecettir. Samatyada (Erofilos), Şehzadebas.ında Üniversite), Aksarayda (Ziya Nuri), Fe nerde (Vitali), Alemdarda (Sırn Rasim), Teşekkür Bakırköyde (Hilâl). Beyoğlu cihetindekiler: Senelerd«ıberi refikamm karnında İstiklâl caddesinde (Kanzuk), Bostan taşıdığı k o t i u n ç bir uru derin bilgi ile ameliyat ysparak hayatını kurtaran Ma başında (İtimad), Gaîatada Mahmudiye caddesinde (İsmet), Taksimde (Nizamed latya Doğumevi operatörü ve doğum din) Şişlide Kurtuluş caddesinde (Nec mütehassıs» saym Bay Etem Seçkine det), Kasımpaşada (Vasıf), Hasköyde bütün ailemizin minnet şükranlarını (Barbut), Beşiktaşta (Nail Halld), San gazetenizle mnarken bu hususta candan yerde (Asaf). Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakller: alâka göste^en Ebe Fitnat ve Refiaya da Üsküdarda (Selimiye), Kadıköyde Yel ayrıca teşelkürler ederiz. değirmenlnde (Üçler), Büyükadada (Halk), Darende kazasmda yorgana Heybelide (Tanaş). Süleyman Sözen NÖBETCİ ECZANELER Mevlid M. TURHAN TAN M. M. Vekâletinden: * skerî Mekteblere Talebe Alınacaktır 937 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Liselerile Konya ve .an Askerî Orta okulların bütün smıflarma, Kırıkkaledeki San'at Li ^ birinci 9. smıfma, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş Hazırlama mek rinin hazırlama ve orta kısımların ilk sınıflanna talebe alınacaktır. 2 Kaydi kabul sartlan geçen senenin ayni olup bütün askerlik şu .erinde ve Askerî mekteblerde vardır. 3 Kaydi kabul müddeti bütün mekteblerde 1 temmuzda başlar ve 10 ığustosta biter. Yalnız Ankara Gedikli mektebinin kaydi kabul müddeti 30 îy.lul 937 ye kadar devam eder. 4 Askerî mekteblere girmek istiyenlerden Ankarada bulunanlar CeDecideki Gedikli Erbaş Hazırlama mektebine ve Askerî mekteblerin buluniuklan yerlerde oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde oturanlar İa bulundukları mahallin Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler. 5 Kaydi ksbul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattınp Ascerlifc şubeleri vasıtasile ve noksansız bir halde girmek istediği ve mekteb arafından seçme imtihanı için çağrılmadıkça hiçbir istekli beyhude yere nektebe gitmemelidir. 6 Seçme imtihanı için çağnlan isteklilerin mektebe kaclar gitmek ve »u imtihanı kazanamaymca geri dönmek için yapasakları masraflar tama nen kendilerine aiddir. 7 Seçme imtihanmda kazananlar kadronun müsaadesi nisbetinde ıekteblere namzed olarak ahnırlar. Ve bunlardan talimata uygun olarak afî kabulleri yapılmıyanlar hiçbir hak iddia edemezler. 8 İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene tahsil fasılası lanlar ve mektebe girmek için nüfus kâğıdmda yaşını tashih ettirenler Aserî mekteblere ahnamazlar. 9 Gedikli Erbas Hazırlama mekteblerine üç ve beş smıflı kö'y ilk mekib mezunları alınır. Ve bu köy çocuklanndan iki sene tahsil fasılası olan r da mekteblere kabul edilir. (3835) Narlıkapı Şafak sineması Bu akşam 21,15 te 1 Eskimo 2 Deniz kızı Eftalya konseri. 3 İsmet İnönünün Rusya seyahati Duhuliye 5 kuruş Biga sulh mahkemesi satış memur luğundan: Biganın Kemer köyünden Hüseyin kızı Muartmıerin diğer verese ile şayi an mutasarrıf bulunup taksimi kabil olmadığmdan satılmasına karar verilen Kemer köyünde sağı mezarlık ve solu vakıf arsası ve arkası mezarlık ve önü yolla çevrili 1000 lira kıymeti muhammeneli bahçe ve dükkân ve mağazayı müştemil 4 odalı bir ev açık arttırrmya konulmuş ve muhammen kıymetinin yüzde 75 tni bulduğu surette Biga mahkeme kaleminde 26/7/937 pazartesi günü saat 14 te ihalesi yapılacaktır. O gün yüzde 75 ini bulmadığı surette 15 gün daha temdid edilmek suretile 11/8/937 çarşamba günü ayni saatte kat'î ihalesi yapılacağından talib olanların yüzde 7,5 nisbetinde pey parası veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmile 50 dosya numarasile satış memuru başkâtib İsmail Önere ve Belediye tellâli Cemale müracaatleri lüzumu ilân olunur. (33684) Fatih Kısxay şubesinden: Hçemiz tarafından geçen sene olduğu Amıanyada Trier şehrinde TRİERER Çok tehlikeli bir ameliyatı büyük li gıbı bu sent de harb ve istiklâl şehidler WALZWEK AKTİENGEZELLCHAFT mhuna i t h a î olunmak uzere 3/7/937 C u yakat ve hazakatile icra ederek haya • tımı kurtaran profesör ve operatör Bay martesi giLtii öğle namazuıı müteakıb Ak fabrikası avukatı Marko Nahum'un GaM. Kemalle operatör Murad, Dr. Sürey sarayda V a l î i e camisinde Mevlid okutturu. latada Mahmudiye caddesinde 144/146 lacaktır. ya Hidayet, Dr. Abravaya ve Dr. MarNo. lı dükkânda ve Şişlide Bulgar cadkoya ve Şişli Sıhhat Yurdu müdürü Badesinde Şifa Yurdu ittisalindeki Hay H A L K OPERETİ yan Seniye ile şefkatlerini esirgemiyen dar evinde mukim tüccardan Münir Yaz temsilleri hastabakıcılarına ve mühlik anlarımda Kral aleyhine Aval suretile imza ettiği 6/7/937 sah akşamı gerek bizzat, gerek telefon, telgraf ve Beylerbeyi tskele (873.40) rayşmarkhk poliçaya müstenid mektubla istifsan hatırda bulunan büTiyatrosunda tün ehibba ve arkadaşlanma nihayetsiz ödeme emrine vaki itirazınm ref'ile ifESKİ HAMAM teşekkürlerimin iblâğma muhterem gaESKÎ TAS lâsına ve müddeabihi mahkeme vezne zetenizin tavassutunu saygılanmla rica Bütük operet 3 perde sine depo ettiği takdirde mukabil olan ederim. Hayri Araboğlu Orkestra Bale (450) Türk lirasınm tahsiline dair ikame ettiği davaya aid arzuhal sureti müddeaaleyhin şimdiki ikametgâhı belli olİstanbul Defterdarlıgından: Lira Kr. madığmdan tebliğ edilememiştir. MahBüyükçarşıda Kalpakçılarbası sçkağında eski v«e yeni 130 sayılı keme reisi bu tebliğin ilân yolile yapıl1800 00 dükkânın 3/4 payı. masma karar vermiş ve usulün 183 ün» Rüstempaşa : Mahallesinin Balkapanı hanırun üst katında 14 cü maddesine göre de 17 eylul 937 cu58 33 sayılı odanın 210/270 payı. ma günü saat 14 te muhakeme icrasıru Mahmudpaşada Çuhacı hanı üst katta kâin eski \^s yeni 28 sayılı tensib eylemiştir. Tebliği lâzım gelen 200 00 odanın tamamı. arzuhal sureti ve davetiye mahkeme Kumkapıda Kâtibkasım mahallesinin Fıçıcı sokagmda kâin 85 64 divanhanesine asılmıştır. Müddeaa 28 sayılı ve 51,75 metre arsanm 50/60 payı. Hasköyde leyhin dava arzuhaline (30) gün Abdüsselâm mahallesinde Kumbssrahane ve Va puriskelesi sokağında yeni 153 155 ve 16 sayılı zarfmda cevab vermesi ve muayyen 700 00 üç dükkânın yarı payı. günde mahkemeye gelmesi lüzumu bu Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde SöğüdlSçeşme solcağmilânla tebliğ olunur. (33666) 312 00 da eski 1 yeni 30 sayılı dükkânım. 5/32 payı. Yeniköyde Ayanikola mahallesinin Fırm sokağında kâin 137 55 îstanbul 3 üncü icra memurluğundan: eski 4 veni 8 savılı evin 25670/44800 payı. Kumkapıda Kürkçübaşı Süleymanağa mahallesinin Taşçılar Paraya çevrilmesine karar verilen ev caddesinde kâin eski 30 yeni 40 sayılı evin 176 eşyası Beyoğlunda Ayaspaşada Saray 63 64 da 14 payı. arkası İlyadinin 53 No. lı hanesinde ve Selâmiali mahallesinin Andonaki sokağında kâin Üsküdarda evde açık arttırma suretile satılacağın250 00 eski 21 yeni 31 savılı evin tamaımı. Yukanda yazılı mallar 16/7/1937 cuma günü s s a t 14 te satılacaktır. Satış dan talib olanların 6 temmuz 937 günü bedeline istikrazı dahilî ve % 5 faizli hazine tahviOeri de kabul olunur. saat 18 de mahallinde hazır bulunacak Taliblerin % 7,5 pey akçelerini vakti muaweninden evvel yatırarak mez memuruna müracaat etmeleri ilân olukur günde Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünd^e müteşekkil Satış Komisnur (33680 ' yonuna müracaatleri. «F.» I (3828) Teşekkür istanbul Birinci Ticaret Dairesinden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle