20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Haziran 1937 CUMHURİYET İNKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKSİLİK VE YANMALARINI Ijenc hayvanların derin cild hüceyrelerinin kalbi olan A Z O N E Y V A T UZ U CiLDiNiZi giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker hastalığı olanlar bOe alabiürler. M İ D E ve BARSAKLAKI A L I Ş T I R M A Z . İçilmesi lâtif. tesiri kolav ve mülâyimdir. Yennı hiçbiı mümasil müstahzar tutamaz. M A Z O N isim. H O R O Z markasına dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. îstanbul Yenıpostane arkasında No. 47 BA$ v*O/$ AGR/LARI GRİP ve NEZLEYİ SEFALİN labuh kafkarken ua pıCa cak. ifk 15inİ3L BiOCEL ile DERHAL GEÇİRİ(\ Besleyiniz VE HER SABAH DAHA GENC GÖRÜNÜNÜZ Meşhur bir üniversîtede dâhi bir Ciğreleri zayıf, ve sinirleri bozuk olanların kalbine doktor profesör tarafından keşif ferahlık verir ve gönlünü açar. ve istihzar edilen asrın en büyük ve kıymetli güzellik unsurudur. Bilhassa masaj ve baDyo ;çin şayanı tavsıyedr. 10 gram EREN kolonyası banyo DUZU mükemmelen tatir eder. Cildin zi mıs gibi kokutur ve güzelleştirir. 25 yaşından itıbaren cildiniz, kıymetli Biocel'ini kaybetmeğe başlar. Şayed, cild başka bir unsurla beslenmezse, bu ziya seneden seneye artar ve nıhayet yüzünüz buruşmuş ve ihtiyarlamış olur. ildinizin Biocel'i yüzünüzü taze tutar ve genc gösterir. Genc hayvanlardan ıstihsal edilen Bıocel, tıpkı cildinizin tabiî Bıocel"i gıbidir. Mümasil cild unsurları arasında en müessir ve en kıymetlı bir cevherdir. Cüd hüceyrelerinizin derinlığine nüfuz ederek buruşuklukların teşekkülüne başladığı yeri h«nen beslemeğe başlar. Hatta annelerin^üe yüzünü gencleştirir. Ve genc kızlara hiç görmedikleri sehhar ve terütaze bir ten temin eder. Bu Biocel cevheri« şimdi pembe rengindeki Tokalon kremınin terkibinde tam cıldinizi beslemek için matlub nisbet dairesinde mevcuddur. Geceleri yatmazdan evvel kullanmız Sabahları yağsız beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanmız. Bu kremde bilhassa birkaç gün zarfında birbirinden daha beyaz üç tenkte teninizi be yazlatacak olan «Oksijen Beyazı> vardır. Bu iki krem kullanıldığı takdırde memnuniyetbahş semerelerini garanti ederiz. EREN KOLONYASI Tanınmtş eczane ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. Evliya Zade Nureddın Ecza alât ve Itriyat deposu Istaobul Hakikî Ç A M kokulu istanbul Universiteii Mütenaslp bir Endam J. Ro«M*l Kor».l.ri (Q.ln«) v HMritri »Ocudu «ıkmakunıı t«M»«bO tamlı» *d*r. S«vlmll$lM haUI galmck•izia vftcata yumufatır «• laetltlt. Flyatlar : K«ıwritr 6 llr*d«*. K*n*l«r (6ala«) «utyanl* barabaf 2 5 Uradaa Itlbar**. Satış y«rl y«lnı« • Edebiyat Fakültesi Dekanlığından: îstanbul Üniversitesince yabancı dil bilgilerini kuvvetlendirmek istiyenlere mahsus iki buçuk aylık dil kursları tertib edilmiçtir. Kurslarda almanca, fransızca, ingilizce. rusça. türkye vre italyanca dilleri gösterilecektir. Dersler Zeynebhanım konağında Edebivat ve Fen fakülteleri dersanelerinde pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak ve 17/6/1937 per şembe günü başlıyarak ağustosun nihayetine kadar sürecektir. Her dil haftada 6 saat okutulacaktır. Fransızca, almanca ve ingilizcede başhvanlara mahsus kurslardan baska üerlemişler icin kurslar da vardar. İştirak etmek istivenlerin 14/6/1937 21/6/1937 pazartesi gününe ksdar hergün saat 10 12 arasında Zeynebhanım konağında Yabancı Diller mektebi kalemine müracaatleri. (3455) İSTANBUL, Tdnal maydanı 12 No. lu Majaıamızı zlyırat adlnlz »• ,2 No lu tırl)«mlzl ItUylnlz. Flyatlanırızda bOyOk 1 Kocaeli Vilâyetinden: 10/6/937 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmive konulan Vilâyet için alınacak «3TO00» lira muhammen bedelli iki aded e^skavatör makinesi için istekli çıkmadıgından haziranın 23 üncü çarşamba günü saat on beşte pazarlıkla slınmasına karar verilmiştir. îsteklilerin €2625» li • ralık muvakkat teminat mektubu veva banka makbuzile mezkur tarihte Vilâyet makamma, şartnamesini görmek istiyenlerin de Vilâyet Encümen kalemine müracaatleri. (3373) D' OSMAN ÖNER Idrar yollan, BılsogukluSu ve CDKCbTI \U Ha»t»hkl«rı Kocaeli Vilâyetinden: Vılâyet volları için iki tonluk 8 silindirli asgarî 30 beygir kuvvetinde bir aded kamvon temmuzun 7 nci çarşamba günü saat on beşte açık eksiltme suretile satm ahnacaktır. Muhammen bedeli 2500 liradır. İstekhlerin vüz seksen vedi buçuk lirahk muvakkat teminat mektubu ile Vilâvet makamına, şartnamesini görmek istiyenlerin de Vilâyet Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri. (3528) t r < rvtrv.ıı r\ Mot«h«»«ıs« Muaytnt : Eminlnu Arpacılar CaMesl . Arpacılar Han taal 12 19 a kadar E»: Parmakkap MİS Mk. Nt. II Cim Ap. H v f l a saat • 12 y kaiar Salı, P«rş«Mb«, Cuma |0nl«ri Uin* Dr. iHSAN SAMi I İNG İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA I I Mukte Öğretmenler tarafından verilir. 21 haziranda başlıyor. Muktedir Ame Amerikan lisan ve ticaret dersanesi Alemdar caddesi 23 40 DERS 5 LiRA Gonokok Aşısı Belsoguklugu ve ihtilâtlanna karşı| pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolı Sultanmahmud türbesi No. 113 Kars Nafıa Direktörlüğünden: 1 Gölede vapılacak 49800 lira 20 kuruş asrî inekhane ile 6033 lira 94 kuruşluk ınekhane müdirivet binası mecmuunun 57834 lira 14 kuruşluk inşaat kaoalı zarf usulile eksiltmeve konmuştur. 2 Eksiltme 2/7/937 de musadif cuma günü saat 15 te Kars Nafıa Müddrlüği; binasında toplanma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 4337/56 liradır. 4 Bu inşaata aid plân, kesif, münakasa şartnamesi baymdırlık iş leri genel, mukavele projesi 2 90 kuruş mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğür.den verilecek. 5 Tstekli olanlar teklif mektublarile beraber inşaat için Nafıa Ve kâletinden almış oldukları ehlivetname vesikası, Ticaret Odası kayid, hü vivet varakası ve teminat makbuzu veya mektublarım ayrı avrı bir zarfa kovarak taahhüdlü olarak yukarıda söylenen saatten bir saat evvel Ko misvon Reisine makbuz mukabilinde vermeleri veya posta ile gönderil mesi îâzımdır Teklif mektublarında bütün inşaat evrakının okunup kabul edildi&ı. vazı]ması Îâzımdır. (3481) KARDOL bulunsun» Evinizde Mutlaka bir şişe Bütün sinir nöbetlerine, bayılmalara ve çarpıntılara iyi gelir. YUzUnüzU çirkinleştiren Işlerinizde muvaffak olmak İçin SİYAH KABARCrKLARI GİDERİNİZ; BU KABARCIKLAR NASIL TEŞEKKÜL EDER? Cild, guddeleri vasıtasile <Sebum tabir edilen bir nevi yağ ifraz eder. Hemen ekser kadmların muztarib oldukları «burun parlaklığı» nm husulüne sebeb olur. Ya yüzü çirkinleştiren siyah kabarcıklan kim tammaz? Bunu ezdiğinizde <demodex^ tabir edilen beyazımtırak bir yağ habbeciği ifraz eder. Eğer yüzünüze herhangi bir krem sürseniz, guddelerin fethalan kapalı ve «Sebum> yağı mahpus bulunması hasebile mesamatı genişletir ve siyah kabarcıklar beşerenizde yer alır. BU KABARCIKLARI NASIL GİDERMELİ? Bu siyah kabarcıklara karşı mücadele etmek için yüzünüzü, beşereyi tasfiye eden «Sebum> denilen yağı eriten ve «Demodex> denilen beyazımtırak yağ habbecikleri imha eden GECE ^İAMOİSE KREMÎNİ kullanmız. Bir defa temizlenmiş olan yüzünüz cildin serbestçe teneffüsüne müsaid kı!an GÜNDÜZ SİAMOİSE KREMİNİ kabule âmade bulunur. Zıra bu krem havalandınlmış ve pudrayı bütün gün sabit tutar ve burun parlaklığım izale eder. Hemen bugün tecrübe yapınız. CREME SİAMOİSE HER YERDE SATILIR. Sah.it ve Ita9w.uh.amrt: Yanu» Nadt Dmumi ne$rtyatı tdare eden Yazı Müdürü: Hikmet Münit nikbin olmalısınız ve bunun İçin her sabah Havagazı ŞofBen ile bir Duş alınız. UAVAGAZI50FBEMİ bir tuvalet «serviveti» dir. Hususî bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler altında görünmez. Çıkıntı ve biçimsizlik verme2. F E M t L sıhhidir. FEMİL serviyetleri sıhhî ve fennî bir şekilde hususî bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladjr. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık ta vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır. Cilde yapışmaz ve deriyi tahriş etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN VE MİKROPLARDAN KORUR. F E M İ L pratiktir. Çünkü günün faaliyetine, seyahate, spora mâni olmaz. Taşıması ve kullanması çok kolaydar. Bilhassa işe giden Bayanlara şayani tavsiyedir. El çantalarında ihtiyat bulunduralıilinir. Çamaşır zahmet lerini tamamile ortadan kaldınr. FEMİL ve bağlarını bir defa avbası ihtiyacmda denemek, bütün doktarların bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Siz de tecrübe ediniz. Her Eczanede. Parfümöri ve büyük Tuhafiye mağazalarında bulunur. BAYANLAR ÇOK UZUCUBiR DERTTEN F E M İ L nedir? KURTULDUNUZ! FEMİL kadının aylık ihtiyaçlarmda kullanacağı yeni ve sıhhî Deposu: A. E M i R Z E îstanbul, Sultanhamam, Dıkranyan Han. İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Müteahhidin taahhüdünü ifa etmemesi hasebile zararı nam ve hesabma olmak üzere idare ihtiyacı 600 kilo ince sicimin ahmı yeniden açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 28/6/1937 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te istanbul Yenipostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Mu hsmmen bedel 528 lira, muvakkat teminat 39 lira 60 kuruştur. Taliblerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idarî kalemine müracaatlerL (3356) SERVİETTE HYGİENİQUE FEMİL CumHurtuet matbaan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle