12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 21 Haziran 1937 KUçük hikâye îhtiyar arabacı Lucie Delarue Mardrus'ten dığı için, ev sahibi onu hastaneye götürdii. Başhekim muayeneden sonra: Ameliyat.... Fakat evvelâ şu reçeteyi yaphrınız, sekiz gün sonra da gelirsiniz, dedi. İhtiyarın cebinde yalnız yüz yirmi beş frank vardı. Doksan üç frank vererek Laval'la [şatonun bulunduğu yere] kadar üçüncü mevki bir bilet aldı. Laval'da otokara bindi. Fena halde böbrekleri ağndığından yaya yürüyemi yordu. Yolda manzaralara bakıyordu. Hiçbir şey değişmemişti. François, şatoyu bıraktığı gibi bula cağını ümid ediyor ve kalbi şiddetle çarpıyordu. Ölmeden evvel şatoyu bir kere daha ziyaret etmek istiyordu. Hatta yalnız ahırlan görse bile kâfiydi. îşte o za ( Tarihî BiblSyografya Türk çiçekçiliği tarihine Dair üç eser, ve büyük Türk âlim Kâtib Çelebinin hayatına aid çok kıymetli bir kayid Risalei Lâle Yazan: Ahmed Kâmil (13X21) büyüklüğünde (21) varak. Üniver site kütübhanesi, türkçe yazmalar, numa ra: 2707. Ahmed Kâmil bu risaleyi Birinci Mah mud zamanmda Mustafa Paşanın sada reti devrinde kaleme almıştır. EvveL lâleyi tarif ve metheder. Sonra şöhre tinin sebebini anlatır: Hüdai Mahmuc Efendinin bir müridi lâle meraklısıdır, Bu müridin tesirile Mahmud Efendi de merak salar. Nihayet bu merak bütün İstanbul halkına sirayet eder. Üçüncü Ahmedin de lâle düşkünü bir adarn o luşu bir «Lâle devri> nin doğmasma seman: Ben eski arabacıyım! diye bağı beb olur. 1730 ihtılâli Üçüncü Ahmed saltanatını yıkar. Sadâbad kasırlarm tlk büyük ye'si kansmı kaybetmek ol racaktı. yerle bir eder; fakat lâle merakınm ö du. Bu matemden kendisini kurtaralı çok Kapınm önüne gelince şatonun boş nüne geçemez. Birinci Mahmud zama geçmemişri ki başka bir kederle karşılaş olduğunu anladı. Böyle olması Fran nmda da lâle güzide bir çiçek olarak iti tı. İlk petrol arabalan çıkınca, alay ede çois'yı çok sevindirdi. Çünkü içerisini na ile yetiştirilir. Yeni bir çeşid eld rek kahkahalarla gülmüştü. Fakat Haut serbestçe gezebilecekti. Bahçeye kolay etmek, ona zarifane bir ad koymak he levain Kontunun otomobü almağa karar ca girmenin usulünü biliyordu. Heye yecanh ve tath bir meşgale teşkil eder, Yangın söndükten sonra harabeye dönen mahallenin hali verdiği gün François ahırı terketmek candan mestolmuştu. Hatta kendisinde Bu maksadla, Ahmed Kâmil, risalesinin IBaştarafı l inci sahlfede] Mehmed onbaşile 225 numaralı Ham mecburiyetinde kaldı. Birer birer atlar azçok kuvvet hissetmeğe başlamıştı. A sonuna lâle meraklılarına bir kolaylık mağa başlamıştır. Herkesin derin uykuda di cansiperane bir gayretle çalıştıklan sıgözden kayboldular. Yalnız bir tanesini yağını bahçenin yumuşak otlan üzerine olmak üzere 558 ismi ihtiva eden alfa bulunduğu gecenin bu saatinde ateşi kimrada düşen enkaz ve taş parçalarile muh binek atı diye sakladılar. Ahm garaja basar basmaz ilk işi şatoyu baştan tırna betik bir cetvel ilâve etmiştir. se farkedememiş; hatta Halebli Emine telif yerlerinden yaralandıklan gibi yantahvil etmek cesaretini, her nedense gös ğa kadar süzmek oldu. Bina daha büs 2 de yattığı odadan birşey duyamamış; an gını seyre gelen Ihlamurda bir numaral terememişlerdi. François, artık kapıcı ol bütün harab olmamakla beraber duvarTezkirei Şükufeciyan cak altkat odada oturan kiracı, tavan evde oturan Takfur isminde bir kız da muştu. (Çünkü şoför olmak istememiş lar binbir yaban otlarile kaplanmıştı. Yazan: Rüştüzade Remzi tahtalannın çıtırdadığını işiterek yukan bir cam parçasile elinden yaralanmıştır Üniversite kütübhanesi, türkçe yazma ti). Onun gözünde ahırdaki atsız ara Geçmiş günlerin hatırasile gözleri yaya koşmuş, her ikisi de şaşkmlık içinde Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi balar kadar gülünc birşey yoktu. Hele şardı. Sonra eski odasma doğru yürüdü. lar, numara: 2760. sokağa fırlamışlardır. altma ahnmışlardır. Müddeiumumî mu 3 Ahır kapısını kapah gb'rdükçe boyuna Zaten bu küçük seyaharin en acı noktaYangın nasıl haber alındı? Tezkirei Şükufeciyan avinlerinden Remzi tahkikata el koy içini çekiyordu. Çocuklan ise sabah ak sı da burasıydı. Ahırm önüne gelince Bu sırada ateş, yandaki eve geçmiş; muştur. Yazan: Şehremini camii hatibi şam, hiç durmadan motörden, benzin gayriihtiyarî bir hareketle şapkasmı çı Ubeydullah burası da yanmağa başlamıştır. Ancak den bahsediyorlardı. Zaten bütün şato kardı. Bir an, çocukluğumı, gencliğini, Zabıta tahkikatına göre... (12X19) büyüklüğünde (76) varak. Üni bu sırada mahalle bekçisi felâketi göre halkı otomobil sevdasma diişmüştü. atlann kişnemesini, pınl pırıl parlıyan versite kütübhanesi, turkçe yazmalar, nuZabıtanın ilk tahkikatına nazaran bilmiş; silâh atarak mahalleliyi uyandırFrançois'nın iki oğlu da makinist o koşumlan, babasını, evlâdlannı, niha mara: 2760. (Bundan evvelki eserle aynl mağa çalışmıştır. Bir taraftan da Beşik yangın çıkan evin üst katındaki bir man cildde). larak Pariste yerleştiler. Şatoya artık es yet kendisini [yani civann en yakışıklı Hicrî 1110 yılında yazılmış olan bu e taş polis merkezine koşarak hâdiseyi ha gal üzerine bir yemek tenceresi konmuş; ki rağbet kalmamıştı. Eskiden dokuz ay arabacısmı] habrladı. Ağacdan birkaç ser, ihtiva ettiği çok kıymetli bir kayıd ber vermiştir. Maamafih, daha evvel geceyansmdan sonra bu mangaldan sıç oturulan bu yerde, şimdi ancak iki ay tane solmuş yaprak düştü. François ba münasebetile bilhassa şayanı dikkattir Beyazıd kulesi yangını görerek Beyoğlu rıyan kıvılcımlar döşeme tahtalannı yakalınıyordu. Kont öldükten sonra, oğlile şını kaldınnca, kocaman çınar ağacının Şimdiye kadar tarihçilerimizin gözünitfaiyesine haber verdiğinden biraz sonra karak bu büyük felâkete sebebiyet ver Amerikalı kansı, şatoyu asrî konforla da kurumuş olduğunu gördü. Herşey bit den kaçmış olduğunu görerek, bu kıy miştir. Bununla beraber tahkikat derinitfaiye yetişmiştir. süslediler. Akşamlan, spor otomobilleri mişti. Eski günler kat'iyyen geri gele metli satırları neşrederken büyük bir leştirilmektedir. İtfaiye geldiği vakit... Hatta onlann hatıralan bile heyecan duyuyorum. le gezmeğe çıkıyorlardı. Harb, Fran mezdi Her nekadar itfaiye yangını haber al Nezaret altına alınan iki kadın çois'mn günden güne azalan saadetini hi ortadan kalkmalıydı. Şehremini camii hatibi Ubeydullah Çınar ağacının kuru dalı önünde çe uzun zaman çiçekçilik ettikten sonra dıktan sonra vaktinde gelmişse de ateş çe indirdi. Kontun ve iki oğlunun öliimü Bu meyanda Hayriye ve Semiha is kendisini hayattan büsbütün nefret et nesini kaldırarak küçük bir hesab yap meşhur çiçekçiler ve çiçek meraklıları geç görüldüğü için bu esnada dört, beş minde iki kadm da Beşiktaş polis mer tirdi. Hautlevain ailesi çok fena bir va tıktan sonra, yavaşçacık kırmızı kuşağını hakkmda bu tezkereyi vücude getirmiş evi sarmtştır. Hemen faaliyete geçilmiş; kezinde nezaret altına alınmışlardır. çözdü; ve... tir. Üniversite kütübhanesindeki bu nüs lüzumu kadar su bulunamamıştır. Bir taziyete düştü ve şato satıldı. Bunlardan Semiha yangın çıkan evin kiÇınar ağacının en alçak dalında sal ha. pek müfassal olan aslınm bir hulâ raftan arazözlerde mevcud sular sarfe François, zavallı ihtiyar, artık Asniracılanndan birisidir. Hayriye de misa lanan arabacıyı artık hiçbir yolcu rahat sası imiş. Aslının, yahud aslınm ayni o dilmiş; bir taraftan denizden su tedarikieres'deki küçiik odasında, tek başına ö firidir. Semiha ile Hayriye bir tütün şir sız edemiyecekti. Belki bir gün tesadü lan diğer bir kopyasının nerede bulun ne girişilmiş, bir taraftan da îstanbul lümünü bekliyordu. Mazi hayalinde tatketinde beraber çalışmaktadırlar. fen, meçhul iskeleti görecekler ve dökü duğunu şimdilik bilmiyorum. Bu tezke itfaıyesinden muavenete istenmiştir. lı bir riiya gibi kalmıştı. Duvardaki, kısrede 1110 tarihine kadar 202 isim yazılen elbisesinin cebinden çıkardıkları dö Açıkta kalanlara yardım Riizgâr çok, su yok, yangın men silinmiş fotoğraflara bakıyor; en son lıdır. Ve alfabetik tertıb edilmiş olan nüş biletinin esrarını bir türlü çözemeyip, büyüyor Açıkta kalan ailelere yardım için Vibu isimlerin arasmda Ebüssüud Efen kırbacile, tığur diye sakladığı at nalını bir sürü tahkikatla gazete sütunlarını dolEvlerin ahşab, havanın rüzgârlı ol lâyet; Parti ve Kızılay teşkilâtı harekete diden başlıyarak kimler yoktur ki!.. Faelinde evirip çeviriyordu. duracaklar... kat ben yalnız bir isim üzerinde duru ması ve zamanında su tedarik edilememe geçmişlerdir. Yangm esnasında dokuz François, bir gün ağır surette hasta Çeviren: yorum: Hacı Halife, Kâtib Çelebi... si yüzünden yangın şiddetini artırmış; di aylık bir çocuğun kaybolduğundan Iandı. Kendine bakacak kimsesi olma SENlHA DİNO Bizim Kâtib Çelebi, Avrupalıların da ğer evlere de sirayet etmiştir. Bu aralık bahsedilmekte ise de bu, doğru değildir. Hacı Halifeden bozma olarak Hacı Kal istanbul itfaiyesinden istenen muavenet Bu aksam sehrin muhtelif semtlerinde Felâketin sebebi, geç haber nobetçi olan eczaneler şunlardır: fa dedikleri Mustafa Efendi, Keşfüzzüde gelmiş ve yangını söndürmek için büEminönünde (Salih Necati), Beyazıdda verilmesidir nun adındaki muazzam eserile bibliyogyük bir gayretle çalışılmağa başlanmış(Cemil), Kuçukpazarda (Yorgi>, Eyübsul rafya bilgisinin temelini atan büyük bir istanbul şehri uzun zamandanberi bu tanda (Hikmet Atlamaz), • Şehremininde müverrih, büyük bir coğrafyacı, büyük tır. Fakat bütün gayrete rağmen yangm; kadar büyük bir felâkete maruz kalma (Nâzım Sadık), Karagümrükte (Kemal), bir riyaziyeci, bir hekim, bir heyet âli Türkali mahallesinin Şehidasım cadde mıştı. Felâkete sebeb yangının geç haber Samatyada (Rıdvan), Şehzadebaşında (Ismi ve büyük bir Türk mütefekkiridir. sindeki Asmalıkahve sokağını kâmilen mail Hakkı), Aksarayda (Sarım), Fenerde ahnması olmuştur. Birkaç ev yanıncıya (Husameddin), Alemdarda (Eşref Neş'et), Fakat bütün büyük san'atkârlarımız ve silip süpürmüş, Çeşme sokağmdaki altı kadar ateşin nasıl olub da göriilemedıği Bakırköyde (İstepan). âlimlerimiz gibi, hayatı hakkmda en ge ev de beraber kül olmuştur. Beyoğlu cihetindekiler: ciheti de tahkik edilmektedir. niş malumatı gene kendisi veren Kâtib Zavallı bir kadın yandı Istiklâl caddesinde (Matkoviç), Yüksek Çelebinin ölüm tarihine tesadüf edileTamamile yanan Asmabkahve soka Yangın dört buçuk saat devam etti kaldırunda (Vingopulo), Galatada (Mermiyordu. Onun hakkmda Muallimler kez), Takslmde (Kemal Rebül), Şislide Gece saat iki buçukta çıkan yangın Osmanbeyde (Şark Merkez), Kasımpaşada Mecmuasında uzun bir etüd neşretmiş ğındaki 26 numaralı evde üç kiracı oturolan muallim Cevdet, bu makaleler sil maktadır. Bu kiracılardan biri seksen tam dört buçuk saat devam etmiş; ancak (Vasıü, Haskoyde (Barbut), Beşiktaşta silesine «hicrî 1070 yılma doğru vefat yaşlannda Neviş isminde ihtiyar bir ka dün sabah saat yedide söndürülebilmiştir. (Süleyman Recebl, Sarıyerde (Nuri). Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: eden Kâtib Çelebi> diye başlıyor. Os dmdır. Zavallı kadıncağız bir gün sonra Yangından çıkanların söyledikleri Uskudarda Çarşıboyunda (Omer Kenan), manlı müellifleri, muharriri Bursalı Ta Ankaradaki torunlarının yanına gideceKadıköyünde Altıyol ağzmda (Merkez), hir de büyük âlimin tercümei halini ya i için eşyasını toplıyarak hazırlanmış; Yangından çıkanlardan îlyas kaptan Büyükadada (Halk), Heybellde (Tanaş). zarken Kâtib Çelebinin bir eserinüı so hediye olarak dört kilo da şeker almış isminde birisi şunları söylemektedir: nuna kaydettiği kendi satırlarmı nak Ege mıntakasında tütün tır. Yangın çıktığı vakit hediye götürmek « Ben yangını iki ev yandıktan; letmekle iktifa ediyor. zer'iyah üzere aldığı şekerleri kurtarabileceğıni ateş kendi evimin pencerelerini yalamağa İki cildlik Fezlikesinin muhtelif yerleîzmir (Hususî) Müstahsilin normal rinde de gencliğine ve çocukluğuna dair ahmin ederek acele etmemiş; fakat bu başladıktan sonra farkettim. Uyandım; hmal yüzünden alevler içerisinde kala kızılhğı görür görmez çoluğu çocuğu u zer'iyatma, hatta bazılarının geçen se ufak tefek hatıralar kaydeden Kâtib Geçen seneki İzmir sergisinde Bursa paviyonlanndan biri Çelebi, «Mizanülhak fî îhtiyarül'ehak» rak yanmıştır. Kadının cesedi dün sabah yandırdım. Evi boşaltmağa başladım. neki satışlardan cesaret alarak zer'iyat adındaki eserinin sonuna da kısa bir ter bir odun parçası halinde enkaz arasından Eğer biraz daha uyanmasaydım biz de yapmalarma rağmen rekoltenin geçen Bursa (Hususî muhabirimizden) zırlamak için hepsini bu mesaiye işti seneki gibi 40 milyonu tutamıyacağı Bu seneki İzmir sergisine Bursa çok rake davet etmiştir. Bu meyanda bil cümei hal yazmıştı. İşte Bursalı Tahi çıkanlmıştır. Cesed adliye doktoru tara cayır cayır yanacaktık.» ncak 30 milyon kilo raddesinde istih geniş mikyasta iştirak etmiye hazırlan hassa yalnız dağcılık için de bir köşe a rin aynen naklettiği bu satırlar hicrî fından muayene olunarak defnine izin Yanan evlerden şaşkmlıkla sokağa ;alât yapılabileceği anlaşılmıştır. Havamaktadır. Geçen seneki sergide Bursa yırmıştır. Ticaret Odası ayrıca 930 dan 1067 tarihine kadar geliyor ve «... haf erilmiştir. fırlıyanlar arasında öyleleri olmuştur ki; arın sıcaklığı tütünlerin inkişafına mâ11 paviyon işgal etmişti. Bu sene müş itibaren Bursa mahsulâtının ve sanayii tada bir iki gün emri maaş hususu için Yanan evlerin listesi evden eşya yerine ya bir kedi; yahud da ni olmuş ve olmaktadır. Tütün ve b a a terek Ticaret Odaları paviyonundarj nin inkişaf seyrini grafiklerle canlandı kaleme varılıp baki evkatı müzakere mahsuller, şiddetli bir yağmur ihtiyacı Yanan evler şunlardır: birkaç boş şişe alarak kaçmışlardır. ve mütalea ve tahrire sarfeylemek nibaşka kollektif mahiyette bütün Bursa racaktır. icindedirler. Türkali mahallesinin Asmalıkahve someti müyesser oldu. Ümiddir ki bun mamulât, masnuat ve mahsulâtı teşhir İskân edilenler ağında 10 No. lı Seyid Ömerin, 12 nudan sonra bakiyei ömür bu halle geçer..» edilecektir. Bursadaki büyük müesseseİllustrite Zeitung Leipzig'in son Felâketzedelerden bir kısmı Beşiktaş diye bitiyordu. Bundan mülhem olarak maralı Eminenin; 14 numaralı Mahmulerden ve fabrikalardan bir kısmı şahnüshası gelmiştir. Büyük kitab evda Bursalı Tahir, büyük âlimin 1067 de dun; 16 numaralı Hanifenin; 18 numa civanndaki cami ve medreselere yerleş san ayrı ayrı sergide yer işgal etmeğe Bundan 13 14 lerinden arayınız. öldüğünü kabul ediyor. taraftan ralı Makbulenin; 20 numaralı Kerime tirilmişlerdir. Tahkikata bir karar vermiş ve hazırlanmıya başlamış sene evvel ailem Şehremini camii hatibi Ubeydullah, nin; 22 numaralı Arifin; 24 numaralı zabıta ve bir taraftan da itfaiye müdiri bulunduklan gibi birçoklan da Ticaret beni Kâğıdhanede Narlıkapı Şafak Sineması Kâtib Çelebinin muasırlarındandır. Bu Neşetin; 26 numaralı îslâmın; 28 numa yeti devam etmektedir. Odamıza eşya vermek suretile firmala ki Çağlıyan mekteBu akşam 21,15 te büyük Türk âlimi de, devrinin çiçek me alı Kadrinin; 30 numaralı Zekiyenin; rını İzmir sergisinde teşhir edeceklerdir. bine vermişti. Haf1 TANGOLİTA raklılarmdan biri olmuştur. Belki de Çünkü, geçen sene sergide teşhir edilen ta tatilimde geldik32 numaralı yüzbaşı Salâhaddınin; 34 2 Lorel ve Hardi çiçek, bu dehayı dinlendiren bir yeni Bursa mamulâtından bazları, bütün bir leri zaman bilmi umaralı Şevkj kaptanm; 36 numaralı meşgale teşkil etmiştir. Muasırı Ubeysene memleketin her tarafından müte yorum neye iza Kıymetli askerî doktorlarımızdan Ekdullah, bir çiçekçiler tezkeresi tertib Keyzinin; 38 numaralı Mustafanm; 40 madi siparişler karşısında kalmıştır. feten beni Mustafa, ederken onun admı da almış ve katmer numaralı Osmanın; 1 numaralı Alinin; rem Tünayın biricik evlâdı Bedia TünaYani, halk bunun faydasmı tamamen Osman, Nuri, Şüksalkımlı bir mavi sümbül yetiştirdiğini kavramıştır. Meselâ, geçen sene sergide rü diye bu dört isnumaralı yumurtacı Musanın; 5 nu yın dün gece vefat ettiğini büyük bir teeskaydetmiştir: Kadri Erkindemir isminde bir usta, Bur mi söyliyerek ara maralı Senihanm; 7 numaralı Eminenin; sürle haber aldık. sada yaptığı hamur yuğurma makine tırlardı. Bir sene «Hacı Halife Küttab zümresinden numaralı Osmanın evleri. Henüz 15 yaşında bulunan Bedia çok MustaJa lerini Bursa paviyonunda teşhir etmişti. ailemin haberi olmaksızm mektebin olup bir katmer salkımlı mavi sümbülü Çeşme sokağmda 2 numaralı Hasa ince ruhlu, çok güzel ve ailesinden çok Bu usta, kendisi için bu teşhirin çok ka Validebağına nakletmesi, burada da bir vardır; 1074 te vefat etmiştir>. Şu bir nm; 3 numaralı Nedimın; 4 numaralı iyi terbiye almış bir genc kızdı. Bu vakitzanclı olduğunu söyîüyor. Binaenaleyh sene kaldıktan sonra İzmirde bajka kaç satırın güzelliği ve kıymeti hakkın General Pertev Demirhanın sergilerin muhassenatı şu küçük mi mektebe gönderilmemiz, bir müddet da fazla bir şey ilâve etmek istemiyo Ahmedin; 6 numaralı Feyzinin; 8 numa siz ve beklenmiyen ölümü betbaht ana I bizzat Japonyadaki tetkikleri ah kömürcü Nurinin; 10 numara h Os babasını olduğu kadar onu tanıyanlan da salle de anlaşıhyor. sonra tekrar İstanbula naklolunmamız rum. Şu birkaç satırı ve (1074) tarihini mahsulü olarak vücude getirçok büyük bir teessüre ve kedere düşürilk defa olarak neşretmek, benim için manın evleri. Muhtelif san'atlarm merkezi olan yüzünden ailemden ayrı düştüm. diği ve Türk gencliğine armaUzuncaova caddesinde 14 numaralı müştür. Bir melek kadar temiz ve günahBursanın İzmir sergisine geniş mikyasUzun müddettenberi İstanbuldayım. büyük bir zevk oluyor. ğan eylediği kıymetli bir : olarak dünyaya gözlerini yuman zaapıcı Mehmedin; 16 numaralı İffetin ta iştiraki de şüphesiz kendi lehine bir Babamın ismi Osman, annemin Nuriye, Reşad Ekrem Koçu eserdir. vallı Bediaya büyük Tanrıdan rahmete 20 numaralı Feyzinin evleri. hareket olacaktır. Bu sene sergide Bur iki ağabeyim olup isimlerini hatırlıya Tevzi mahalli Cumhuriyet sanın bir yeniliği göze çarpacaktır. Yanan bütün bu evlerin ve içindeki eş ler diler, kederli ailesıne de derin taziyetmıyorum. Kızılaya üye devşirme haftası matbaasıdır. Turizm propagandası... Bunun için aların sigortasız olduğu anlaşılmış lerimizi sunanz. şahıslan Kendilerinin ve yahut bu ş y 1 temmuz 1937 de başhyacaktır. ır. Ticaret Odası bütün teşekküllere ve müHer kitabcıda bulunur. Cenazesi bugün Göztepe tstasyon tanıyanların Beşiktaşta Şehir bando esseselere başvurarak Bursayı tanıt Bedeli: 50 kuruş üye yazıhnız! Yaralanan itfaiye efradı cadJesinde 50 numaralı evlerinden kaldısunda 1228 Mustafaya müracaat etme mak bakımından ayırdığı köşeleri ha iiııııııuıııırniiııııııııııııııııımııııııııııııııınıiBUi leri rica olunur. İstanbul itfaiyesinden 251 numaralı rılacaktır. Burnunun kaç yaşındanberi ahır ko kusuna alışık olduğunu bilmiyordu. Fakat hayatınm en mes'ud yıllannı şatoda, atların peşinde geçirdiğini söylerdi. Babası vaktile şatoda arabacılık yaparken onu hiçbir zaman yanmdan ayırmamıştı. Hautlevain ailesi eski zaman debdebesile yaşıyordu. Paristen şatoya mar tın sonunda gelir, kânunusani ayında dönerlerdi. Şatoda herkes mes'uddu. Bu toprakta, bu muhitte büyüyen François da babası gibi saadet içinde yaşayıp öyle öleceğini zannediyordu. Otuz yaşın dayken şatodaki oda hizmetçilerinden birisile evlendi. Kendisi ve atlan kadar deli olan iki oğlile pek fazla öğünürdü. O muhitin en iyi ve en yakışıklı arabacısıydı. Hatta bu bakımdan babasını bile geçtiğini söylerlerdi. Beşiktaşta 30 ev tamamen yandı Ihtiyar bir kadın yanarak öldü. Yangının bir kıvılcımdan çıktığı söyleniyor. Açıkta kalan 150 aileye yardım edilmektedir RAJ>YO Bu aksamki program J İSTANBUL: 12,30 plâKla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 SON 16,00 istanbul Üniversitesi Biyoloji Enstitusunden naklen. Büyük Türk âlimi Ibni Smanın 500 üncu yıldonümü müna sebetile yapüacak ihtıfal 18,30 plâkla dans musıkisi 19,30 Afrika av hatıraları: S. Salâhaddın Cihanoğlu tarafmdan20,00 Rifat ve arkadaşları tarafından Türk musıkısi ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza tarafından arabca soylev 20,45 Safiye ve arkadaşları tarafından Türk musikisi va halk şarkıları (Saat ayarı) 21,15 ORKESTRA 22.15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi günün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 SON. VIYANA: 18,20 kanşık yayın 18,50 PİYANO KONSERI 19,05 karışık yayın 20,30 AKŞAM KONSERI 21,10 ŞAN VE OR KESTRA 23,15 muhtelif haberler 23,25 DANS MUSİKİSİ 23,50 konuşma, haberler 24 05 dans musikisi. BERLIN: 18,05 KUÇÜK KONSER 18,35 eğlencell felsefi düşunceler 19,05 gramofon, gü nün akislerl 20,25 KUÇÜK MUSIKİ PARÇALARI 21,05 OPERADAN NAKLEN: MILÂN SCALA TIYATROSU HEYETININ MISAFIR OLARAK VERDIKLERİ TEM SIL 24.05 (en kısa dalga ile) MUSIKİ VE DANS HAVALARI. PEŞTE: 18,35 FLÜT KONSERİ 19,05 konferans19,25 KORO KONSERI 20,05 konferans, gramofon, piyes 22.05 OPERA ORKES • TRASININ KONSERI 23,05 haberler • 23,25 ÇINGENE ORKESTRASI 24,05 al • manca haberler 24,10 CAZBAND TAKI n MI 1,10 son haberler. i BÜKREŞ: 1 19 05 gramofon, konferans 20,15 OR • KESTRA KONSERI 21,05 konferans 21,20 MUSİKI 22 kitablara ve mecmualara dair 22,10 ŞAN KONSERİ 22,35 hava, haberler, spor ve saire 22,50 GECE KONSERI 23,50 almanca ve fransızca haber * ler 24 son haberler. , BELGRAD: 19,05 halk melodileri, konferans, gra • mofon, ulusal yayın 20,55 halk şarkıla • rı, haberler 21,55 KONSER 22,45 gra mofon, haberler 23,20 MUSİKİ. LONDRA: 19,05 HAFIF MUSİKİ, BALALAYKA ORKESTRASI 20,05 haberler, hava ve saire 20,35 ŞAN KONSERİ, MUSİKİ 21,45 spor konuşması 22,05 ASKERÎ BANDO • • 22,40 ŞAN KONSERI 23,05 haberler, ha va, spor 23,30 orkestra konseri 24,35 haberler, hava 24 45 gramofon. PARIS [P.T.T.]: 18,05 konuşmalar 19,05 FLUT VE P İ YANO, ŞARKILAR 20,05 hava, haberler21.05 MUSIKİ 21,35 piyes 23,35 haber « ler, gramofon, hava. I ROMA: . . 18,20 KARIŞIK MUSİKİ 18,55 karısık yayın 21,45 KARIŞIK MUSIKİ 22,05 KARIŞIK KONSER 23,05 yeni kitablar 23,15 ORKESTRA İLE ŞARKILAR 23 50 DANS MUSİKİSİ. NÖBETÇİ ECZANELER Bursalılar İzmir sergisine hazırlanıyor Ailemi arıyorum Çok acı bir ölüm Japonların asıl kuvvetij | Japonlar niçin ve nasıl yükseldiler?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle