16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BAYRAĞP Kanunî evsafı haiz ayyıldızı kendinden beyaz şali bayrak imal eden yegâne müessesedir. imalât evi ' Adres: Istanbul Divanyolu Turbe karşısında Türk bayrağı imalât evi Zekeriyya No. 135 Telefon: 23026 umhuri S3]fl! 4707 Telgraî ve mektub adresl: Cumnurlyet, İstanbul Posta fcutusu: tstanbul. No 246 P3Z3n6Sİ Zl ftöZİtöll 1937 Teleton: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahriı heyetl: 24298. İdare ve matbaa fasmı 24299 24290 \ \ Hayat V ^ Ansiklopedisi Her eve lâzım olan çok faydah bir eserdir. Riiştii Arasın Suriye gazetecilerine beyanatı «Arablar Türklerle birbirlerinin millî hislerine hürmet ederek dost geçinmeğe mecburdurlar» "Hatag 3 senede tanınmıyacak derecede inkişafedecek Nafıamızm yeni bir muvaffakiyeti [zmit Adapazarı yolundaki büyük Sakarya köprüsü dün açıldı Başvekil Tuncelinde tetkikat yapıyor Muhalefet mıntakası bir ay sonra ebedî sükuna kavuşacak Elâziz 20 (Başvekile refakat eden hususî muhabirimizden) İsmet İnönü dün ve bugün maiyeti erkânile Tuncelinde şimal Beyaz dağ, cenub Kızıldağ kıtaatını teftiş etti. Köylülerle görüştü. Tedib harekâtını yakınen tetkik etti. Tuncelinin tabiî güzelliklerini Türk medeniyetine kavuşturmak i çin lâzım olan bütün tedbirler alın mıştır. Sergerde Seyid Rıza isti man için imkânlar anyor. Muhalefet hareketi tamamile durmuş; cançekişir bir haldedir. Çapulcular bil hassa iaşesizlik yüzünden çok feci bir halde bulunmaktadırîar. Köprüyü bizzat açan iNafıa Vekili çok güzel bir nutuk söyledi Güzeİ İıir kazamızda giizel bir bayram: Agacbayrami! Suviyede faaliyete şantajcılar geçtilev ğacın da çam kısmının bayramı. Çam en asîl orman ağacıdır. Soma kazamızın beş bin kişiyi bir araya toplamış olan bu bayramını biz de uzaktan gönlümüzün bütün alâka ve İştiyakile kutluladık. Dünkü «Cumhuriyeb> te okuduğunuz bu habere ilk bakışta inanmıyacağımız geldi. Somada çam bayramı başlığı insana gene ahali toplanmış, çam ağacı dikmiş fikrini veriyordu. Halbuki haber öyle değildiT. Bin dönümlük bir çam sahası etraftaki bütün halkm hatta kuru dalma bile dokunmıyan itina ve ihtimamile muhafaza edilerek yaşamış, gürbüzleşmiş, ve işte beş bin kişi bu koruda gece dahi süren bir bayram yapmış. Haberin pek anlaşılmıyan bir tarafı şu: Bu bin dönümlük çamı fidan olarak halk mı dikmiş, yoksa mevcud bir çamlık koru mu yapılmış? Bununla beraber öyle de olsa iyidir, böyle de olsa. Orman yetiştirmenin büyük sırn esasen korumadan ibarettir de onun için. Mevcud bir ormanı muhafaza etmek iyidir ve nisbetle daha kolaydır. Yoktan orman ye Mahud Eleyyam gazetesinin başlığı, köşede Suriyenin meşhur Vatanî liderlerinden Fahri Barudinin krallık tahtını teklif ettiği Maronî patriği tiştirmek için iptidaî külfetleri takiben yapılacak başlıca iş gene korumadır. DeHaleb 20 (Sureti mahsusada gönder kütlesi karşıladı ve uğurladı. mek ki Somahlar bin dönümlük bir çam diğimiz arkadaşımızdan) Bağdada Trende Suriye gazetecilerile birlikte ormanını kalblerinin bütün aşkile koruya giden Hariciye Vekili Tevfık Rüştü A Vekillerimize 50 kilometro refakat et bilmişler ve yaptıklan bayramla bu ko rasla İktısad Vekili Celâl Bayar, bugün tim. Vekillerimiz gazetecilerle çok samirumanın manasını ve zevkıni pek iyi bil Suriyeden geçtiler. Vekıllerimizi istas mî ve hararetli bir şekilde görüştüler. diklerini de göstermişlerdir. Bravo doğ yonda Türk konsolosu, Türk tebaası, Rüştü Aras, Suriye gazetecilerinin sorrusu. Eğer Somahlar ağac yetiştirmenin Fransız ve yerli hükumet erkânı, Hatay duklan suallere şu cevablan verdi: bu derin anlayışını bin değil, bir tek dö adına da halk mümessillerinden Samih Kandemir nüm üzerinde göstermiş olsaydılar biz Azmi, gazeteciler ve kalabahk bir halk [Arkast Sa. 7 sütun 1 de\ kendilerini gene takdir ve tebrik eder IIIIIIIII1IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII1IİIIIIIIII1IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII dik. Meselenin can alacak noktasmı bu anlayış teşkil eder de onun için. Fahri Barudî Maronî patriğine Suriye tahtını teklif ediyor. Lübnan gazetelerinde şiddetli neşriyat devam ediyor Bir vakitler şurada burada tekrar edılmesi âdet olmuş olan bir ağac bayramı şekli vardı ki aslındaki niyetin çok güzel olmasına rağmen tatbiklerinin iptidailiği yüzünden hiçbir netice vermez, beyhude bir zahmet ve külfet halinde yanar ve sönerdi. Şimdi modası geçmiş gibi olan o bayram şeklini hatırlarsınız: Yılın bahar başlangıcı günlerinden birinde bir sürü halk, ağaclık yapılmak istenen bir yere toplanır, orada elbirliğile bir sürü fidan dikilir, ve herkes bu fidanlann yetişerek ağac olacağı ümid ve neşesi içinde bayrama nihayet verilerek insana yeşil ve canlı bir istikbal vadeden bu günün huzur ve safasile evlere dönülürdü. O günün haricinde bu fidanlarla alâkadar olmak kimsenin akhna gelmediği için tabiî onlardan bazılan ve pek çoğu olduğu yerde kuruyarak, ötekini insan çekip kopararak, berikini hayvan yiyip yutarak birkaç aya varmadan ortada bu müstakil ağaclıktan zene kalmazdı. Bunun usulsüz ve binaenaleyh sonsuz bir ağaccılık Galatasaray kalesi önünde heyecanlı bir an olduğunu hepimiz takdir ederiz. Ankaranın Gender Birliği takımı dün kım nısıf sahasma geçirildi. Halbuki ağac yetiştirmek bu kadar Oyunun ilk yirmi dakikası mütemadi basit olmamakla beraber asla zor da de ikinci maçını Taksim stadyomunda Ga latasaraya karşı oynadı. Izmirli hakem yen Gencler nısıf sahasında oynandı ğildir. Marifet ağacın fidan olarak dikilmesinden ziyade korunmasmdadır. Ağac Mustafanm idaresınde cereyan eden maç Galatasaraylılar ellerine geçen birkaç yetiştirmek istiyorsanız evvelâ koruma saat üç buçukta, bunaltıcı bir sıcakta, mühim fırsatı, muhacimlerinden bir ikisitedbirlerini düşüneceksiniz. Ağac hayatlı başlamasma rağmen çok hararetli bir şe nin yavaş ve cansız hareketleri yüzün kilde ve oldukça büyük bir kalabahk ö den, kaçırdılar. Gencler kalesine sağdan YUNUS NAD1 [Arkası Sa. 7 sütun 3 tel nünde cereyan etti. Takımlar oyuna şu ve soldan çekilen birçok kornerler de neticesiz kaldıktan sonra Genderin canlı tertiblerle iştirak ettiler: {Arkası Sa. 6 sutun 1 del Galatasaray: Avni Lutfi, Reşad 150 aileyi açıkta bırakan Beşiktaş yangınının son enkazı söndürülüyor Suavi, Hüseyin, Ekrem Bülend, H a 3 üncüde: İbni Sina' şim, Eşfak, Sülleyman, Necdet. Evvelki gece saat iki buçukta Beşik çıplak denecek bir halde sokağa fırlamış elliye yakın aile açıkta kalmıştır. M. Turhan Tan Gencler Birliği: Rahim Halid, İhBu hususta yapjığımız tahkikat §u i taşta bir yangın çıkmış; ateş afet halini lardır. Yanan evlerin hepsi ahşabdır. 5 incide: Şehircilik köşesi san Kadri, Hasan, Keşfi Selim, Sa alarak otuz evi tamamen, iki evi de kıs Yangm Uzuncaovada Türkali mahal dur: V. Birson çıktt? lâhaddin, Rasim, Niyazi, İhsan. lesindaki 14 numaralı evden çıkmıştır. Yangın nereden ve nasıl men yaktıktan sonra söndürülmüştür. Maarif meseleleri Bazılan büyük konak olan bu mahalleYangm; saat 2,30 da Türkali mahaR Yangmın pek geç haber alınması yüOyuna, bir gün evvelki gibi şiddetle Arif Osmancik Bu mühim röportaj bugün başladı, zünden yanan evlerin bir çoğundan he nin evlerinde, fakir aileler oturmakta ve lesinde Halebli Eminenin oturduğu evia esen rüzgâra karşı Gencler Birliği başla6 ncıda : Truva hafriyatımn ortaya ikinci sahifemizde okuyunuz. men hemen hiçbir eşya kurtarılamadığı ekser evleri dört, beş aile işgal etmekte üst katmdan çıkmış ve ev tamamen yandı. Fakat bu akm Galatasaray hafbek çıkardığı yenî hakikatler lArkası Sa. 4 sütun 4 te] gibi, yanan evlerde oturanlar da çuıl dir. Bu yüzden yangın neticesinde yüz hattmda kesilerek top derhal misafir ta Genclerbirliği G. Saraya dün 20 mağlub oldu İzmit 20 ( T e îefonla) İzmit Adapazarı vilâyet Başvekilin bir askerle hasbıha ierimizi birbirine linden anladığımıza göre bir ay sonbağhyan ve günde ra bu havali mutlâk ve ebedî süku Î200 nakil vasıta na kavuşmuş olacaktır. $ının gelip geçtiği Bahri Targttd Sakarya nehri üze rindeki Büyük Sa karya köprüsü bu gün Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ta rafmdan açıldı. Ali Çetinkaya Daha sabah 8 de istasyon binlerce halkla doluydu. Köprünün açılış töre ninde bulunmak üzere Bolu Valisi, Belediye Reisi, Düzce ve Hendek kazası Belediye ve Parti heyetleri, İzmit Parti ve Halkevi heyetleri gehnişlerdi. Yapılan program mucibince Vali OsIcay, kaymakam İhsan, Parti ve Beledibaşkanı, General Mürsel, General îb•rahim ve sair erkân Ali Çetinkayayı Arifiye istasyonunda karşıladılar. Saat 9/45 te tren Adapazarı istasyonuna girdi. Bando mızıkanın sesi «Yaşa, hoş geldin» âvazeleri arasmda kay boldu. Ali Çetinkaya ile beraber gelen vilâyetimiz meb'uslarmdan İbrahim Yi .ğit, Ali Dikmen, Hasan Hayri ve Vekâllet erkânmdan 35 kişi ile birlikte Ali Çetinkaya trenden indikten sonra, halkm alkışları arasmda Belediye dairesine girek bir parça istirahat etti. Nafıa Vekili, Bolu Valisinin Bolu demiryolu hakkındaki istifsarlarma cevaben pek yakmda bu yolun da yapılacağını Neş'et Ömer Şemseddin Günaltay Hasan Cemil Fatin Gökmen söyledi. Bugün büyük Türk tıb alimi v efilozo decek, milliyeti hakkında öne sürülen idBundan sonra köprüye gidildi. Halk fu îbni Sinanın ölümünün 900 üncü yıl dialara cevab verecek ve onun irfanmı, [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] dönümüdür. Dünya tababetini ve ilmini anlatacak, müteakıben îstanbul saylavı asırlarca kurduğu esasların tesiri altında profesör doktor Neşet Ömer İrdelp bübırakan ve eserleri en büyük bir kıymet yük Türk aliminin tıbbi doktrinlerini, olarak daima yer bulan yüce alim ve fi izah edecektir. doktor îstanbul muallimleri Şirketi Hayriye lozofumuz için bugün Türk Tarih Ku Üniversite profesörlerinden rumu tarafından Üniversite konferans Akil Muhtar Özden, İbni Sinanın kurnin 71 numaralı vapurile dün Çmarcığa bir tenezzüh tertib etmişlerdir. Köprü salonunda bir ihtifal yapılacaktır. duğu tıb esaslarına bir bakış mevzuu ü • den sabah saat sekiz buçukta kalkan vaîhtifalin İbni Sinanın şerefine yaraşır zerinde söz söyliyecektir. pur bayraklarla süslenmiştir. Geç vakte şekilde olmasına çahşılacaktır. Birinci celsenin son sözünü Belçika • kadar çok samimî bir tarzda vakit geçiSaat tam 14 de başlıyacak olan ihti nın Louvain Universitesi profesörlerinden, rilerek eğlenilerek geri dönülmüştür. fal, Türk Tarih Kurumu başkanı ve Beynelmilel Tıb Tarihi Cemiyeti müessiÇınarcıkta bulunduğu sırada üç kişilik bir heyet Yalovaya gitmiş ve Ata Bolu saylavı Hasan Cemil Çambelin bir si ve bu cemiyetin fahri reisi doktor Tri«» cot Reyer alacak ve İbni Sinanın Av« türke muallimlerin tazimlerini arzet nutkile açılacaktır. Programa göre açış nutkımdan sonra rupada tıb tedrisine yaptığı tesirleri anla) miştir. Atatürk muallimleri kabul et miş ve kendilerine ütifatta bulun Sıvas saylavı tarih profesörü Şemseddin tacaktır. muştur. Günaltay İbni Sinanm hayatını teşrih elArkası Sa. 3 sütun 3 te\ ibni Sinanın 900 iincii yılı Bugün Universitede büyük ihtifal var Yerli ve yabancı sekiz profesör ve bir doktor, dâhi Türk alimi hakkında söz söyliyecek, bir de sergi açılacak Atatürkün Istanbul muallimlerine iltifatı Müsabaka çok seri ve o nisbette güzel oynandı, Galatasaray ikinci golü penaltıdan attı Beşiktaşta 30 ev tamamen yandı İhtiyar bir kadın yanarak öldü. Yanguıuı bir kıvılcımdan çıktıği söyleniyor. Açıkta kalan 150 aileye yardım edilmektedir IÇ SAHIFELERDE Şarkî Anadolıida Köyler ve KÖylüler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle