12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYE1 21 Haziran 1937 V E BO L iD Şehir ve kuyu sularının en yüksek derecede de olsa sertliğini giderir ve kireçli acı suları (61) derecede tatlı suya çevirir. 1937 Beynelmilel Ankara Sergisinde C i HA Z L A RI tfVEBOLİD» * *** a sn va Isviçrede Produits Webbolite A. G. ın VEBOLİD Sı h ha t in uzellıgın Se r v e t i n Ev idaresinde tasarruf Lutfen şu hesabı tetkik ediniz: % % % % % 60 90 40 50 100 Sabun, Sodadan Tuvalet levazımı, Kremlerden Havagazinden, Mahrukattan Çay, Kahve ve Meşrubattan I^me ve Yıkama Suyundan Tasarrofî Tasarnıf! Tasarruf! Tasarnıf! Tasarruf! OLiD lcl P kireçsizleme cihazlan Sıhhiye Ev İsleri ve Mutfakta: L'eau douce Vekâleti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ve Gülhane Askerl Hıfzıssıha şubesi, Zürih Politeknik mektebleri Hıfzıssıha ve Bakteriyoloji Enstitüsü tarafmdan tevsik olunmuştur. • M UHA FIZI O LDU Mutlaka kullanllmasi lâzımgelen: Alelumum bfitün evlerde, Otellerde, Mekteblerde Tatlı su «VEBOLİD» tath su filtresi Etlerimizde şehir sülarımızı ve kuyularımızda temiz sülarımızı yalnız acı ve kireçli oldııkları için kullanamadığımızdan dısarıdan tasıdığımız sulardan artik bir «VEBOLJD» almakla kurtulacağız. Evimizin Hastanelerde, Ummnl mutfak ve lokantalarda, Sanatoryomlarda, Enstitülerde, Lâboratuarlarda, Eczanelerde, Pastanelerde, Müesseselerde, Fabrikalarda, Hamamlarda, Çamaşırhanelerde, Tuvalet ve berber salonlarmda, Boyahanelerde, Fotoğrafhanelerde, rontgenlerde (fîlm ve camlarda üze • rinde kireç teressübatının izalesi, lekesiz kopyalar elde edilmesi). ALELÛMUM SANAYİDE ÎSTtM KAZANLARINDA MOTÖB TEBRİDLERtNDE VE ŞÖMİZLERİNDE KALORİFEBLEBDE ıstediğiniz kadar R istediğiniz yerde Kuyularmdan Musluklarmdan En nefis taze tatlı suyu alacağız. Tatlı su île pişen et, tavuk ve sebzeler çok çabuk pişer, çok lezzetli ve hazım olur. Çay ve kahvede lezzet ve koku haddi azamisini bulur. Fen, nihayet kireçli suyun tahrib İcudrelini kırdı. Banyo ve Tuvalette: Bir tath su banyosu neüs bir rahathk temin, sabundan ve sudan tasarruf ettirir. Tath su ile yıkanmış saç ipek gibidir. Tabîî yu muşaklığı muhafaza eder ve dökülmesine mâni olur. Ondülâsyonu kolaylaştınr ve idame ettirir. Tatlı su üe tıraş rahatlık ve kremsiz yumuşak cild temin eder, ustura yanığından kurtanr. r «f 2»^** Eczane ve müstahzarat imalâthanelerinde, ıtriyat ve müskîrat fabrikalarında: Müstahzarata sudalri kiredn ve magnezyumun teressübatından ve lezzet üzerindeki tahripkâr tesirinden kurtararak nefasetin azamisini temin eder. Mevaddı kimyeviye, semmiye ve ıtriyenin inhilâl kabiliyetlerini tezyid ettiği gibi muzır tagayyürata da mâni olur. tmbik ve kaynama kaplannın hayatlannı temdid ve zaman ve mahrukattan tasarruf temin eder. Kolonya ve müskîrat imalâtmda: Portatif modellerden J tipi Saatte 250 litre kndretindedir. Fiafr: 25 lira > Sabit cihazlardan W tipi 500 2000 lira, dakikada 7 Vz litreden 250 litreye kadar biitün bir su şebekesini tasfiye eden cihazlar 125 liradan Kokuyu ve dansiteyi yükseltir. Buz imalâtında daha çabuk salabeti temin eder. Gazoz imalâtında nefasetı temin eder. Çamaşır Yıkanmada: KİRECİ ALINMIŞ SUYUN ÇAMAŞIR ÜZERİNDEKİ FAYDALI TEStRLERİ: 1 Kireci alınmış su içerisine yatınlan ve bu su ile çalkalanan çamaşır büâhara gayet kolay temizlenir. Kireci alınmış suyun kiri eritici bir tesiri vardır. 2 Kireci alınmış su ile yıkanan çamaşırda % 50 • 60 nisbetinde sabun tasarrufu vardır. Bundan maada sair çamaşır yıkama yardıma maddelerinden dahi bu nisbette tasarruf edildiği gibi soda istimalinden tamamile sarfı nazar edilir. 3 Yumuşak su ile yıkanan çamaşır zedelenmez ve mensucatm dayanma müddeti iki ve hatta üç misli temdid edilmiş olur, Portatif cihazın iki lâstik borusundan birini sıcak veya soğuk musluğa takarak dığerinden nefis tatlı su almır. Cizahlar içm suyun sıcak veya soğuk, tazyikü veya tazyıksiz olması müsavidir. • SARFİYATL Bin beş yüz litre vaisaö sertlikte su için yalnız «1» kilo âdi mutfak tuzudur. Ve biitün masrafları bundan ibarettir. Ev ve apartımanlar için 125 liradan.. Fabrika ve Müessesata 200 liradan... Sabit tesisat biitün su şebekesini tatlılaştırır. Boyahanelerde, İpek ve İplikhanelerde: Sudaki kirecin ve mağnezyumun boyalan tahrib ve tağyir ile renklerini ihlâl edici tesiratından kurtararak çok daha az boya ve daha az zaman sarfile daha nefis ve sabit neticeler verir ve kaynama kablannın hayatlannı su ve mahrukat tasarrufunu temin eder. Deri ve bağırsak imalâthanelerinde: Bağırsak ve derilerin kireçsiz su ile yıkama ve muhafazasında teknik zaruretler vardır Kireçli su ne miktar kireci ihtiva ederse etsin bağırsak ve derileri tahrib ve kıymetlerini düşürür. Tediyatta kolaylık gösterilîr. Sulan tasfiye etmek icin lüzumlu olan tesisatı imal eden diğer firmalar karşısında Vebolid'in değer biçilmez menfaati kullanıhşındaki kolaylık, istihsal ettiği tatlı suyun en asgarî maliveti. ve en muktesidane bir tertıb oluşu ile ifade edılebilir ki, bu da vasatî yüksek sertlikte bin litre su tasfiye için bir kilogram âdi tuz (tercihan kaya tuzu) masrafından ibarettir. tsviçrede Produits Webbolite Anonîm şirketi imalâtı : Siparişler posta ücreti alınmaksızm gönderilir. : Su tahlilleri meccanen yapılır : Mütehassıslarımız, prespektuslerimîz emrinizdedir. Yapağ işliyen nelerinde: kumaş ve halı imalâtha Türkiye ve Şarkı karib sahibi îmtiyazı «VEBOLtD» Türk Limited. Telgraf adresi: Vebolid, tstanbul ÎDARE MERKEZÎ: Galata Voyvoda No 40 42, Tel: 44507 Galata Posta Kutusu 1094 1 Temizlemede, soda sarfiyatının azalmasına, 2 Boyada, boyalann renklerinin istenilen parlaklıkta olmasma hizmet eder ve teressübata mâni olur. 3 Su ve zaman sarfiyatmdan azamî tasarruf yapar. TÜRKİYE, IRAK, İRAN, SURİYE, HATAY ve FİLİSTİN'in başlıca şehirlerinde kuvvetli acentalar ve plâsiyeler isteniyor. Umumî Satıs Ankara Ankara îstanbul tzmir Adana Samsun Aydm ^ Vehbi Koç Ticaret Evi Şark Merkez Ecza Deposu Ziyaeddin Said Voyvoda 4042 Galata Şifa Eczanesi Fevzi Dural Şık Terakki Ticarethanesi Emnivet Eczanesi Kutahya Malatya tnebolu Sıvas Trabzon Biga Kastamonî thsan Şerif Eczanesi Mahmud Nedim ve Biraderi Salâhaddin Celebi Yusuf Ziya Ünsalan ve Oğlu STaik Harunoğlu ve Oğullan Zühtü Zeren Mustafa Nuhoglu Yerleri: Taşkoprü Daday Bursa Merzifon M. Akhisar Tosya Mersin Tükmen Kardeşler Esref Tıftik Behcet Yancı Larlar Kardeşler Hilmi Faiz M. Remzı Damgacıoğlu Halıd Asral, Singer Acentası Edremid Edirne Zonguldak Gazi Anteb Antalva Diyarbekir Adapazan Ali Rıza Karag5zoğlu Aziz îşbilen Mehmed Hilmi Gürol Mf>hmed Sırn özkaya Celâl Avvıldız Eczacı M. Reşad Kürem
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle